AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland"

Transkript

1 AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar

2 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle tid De har brug for en fridag Deres medhjælper bliver syg Priser fra 144 kr. pr. time. Vi tilbyder også rengøring både til private og erhverv! Husk fradragsordningen giver dig mulighed for fradrag til rengøring, vinduespudsning og havehjælp, som vi også tilbyder. Tlf Fax

3 Nyt fra Formanden Som alle nok har bemærket, så er vi begyndt kun og sende Aktiv familielandbrug ud to gange om året, og i den forbindelse har prøvet og få så mange over på mail som muligt, da udgiften til porto er steget væsentlig. Nu er vi her i skrivende stund ved og havde oplevet en vinter igen og kan begynde og se frem til en tid med forår og lidt ekstra travlhed. Nu blive det ret spændende og se hvad der sker med vandplanerne og de kære randzoner, der er desværre ikke ret meget og kan skrive om dem, for dem som sidder og skulle forstille og lave dem ved jo ikke engang hvordan vi skal forholde os til det. Landbruget har mærket et meget stort pres, især fra bankerne, jeg håber at alle tager deres rådgiver med på råd, så der kan etableres en god og fornuftig snak i fællesskab med jeres bandrådgiver, for vi vil det her og Dansk landbrug har en fremtid. Men man skal også huske, at få en god snak med familien eller en god bekendt, det er også med til og give luft og overskud. Generalforsamlingernes tid nærmer sig, og så er det igen jeg er nød til og gøre opmærksom på, tag nu og kom af sted til vores generalforsamling, det er for vores forenings bedste, det er et spændende arbejde og kan være med til og beslut te hvad vi i skal arbejde med i vores bestyrelse, og i år skal der fortages valg som vi plejer og der skal findes mindst et pr nye personer til vores bestyrelse, lige som vi skal se på vedtægtsændringer, men lad nu ikke det holde jer tilbage men mød op den 19. marts på Asmildkloster landbrug skole, for uden at hører jeres meninger bliver det svært, se annoncen her i bladet. Vi har valgt at lave anderledes arrangementer i år, vi starter med et foredrag på Mønsted Kro i april som jeg vil se frem til, og håber at rigtigt mange af jer vil bakke op om. En gang i løbet af året vil arrangere et åbent hus arrangement i vores hus i Skive, hvor vi hen over en kop kaffe vil få en hyggelig eftermiddag, en eftermiddag hvor vi kan mødes lidt på kryds og tværs af vores forening. Vi er også at finde på det årlige Farmshow så møde op der og kom på besøg på vores stand. Et godt Forår til alle (husk nu og holde vejen ren efter mark arbejdet). Formand Niels H. Kragh 3

4 Generalforsamling Generalforsamling i Familielandbrugets Seniorklub Onsdag den 14. marts kl i Mødelokalet Ågade 9, Skive Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetæller 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Bent Søgaard, Ellis Plougmann, Jørgen Futtrup suppleanter: Knud Olesen og Inga Madsen 5. Valg af revisor, på valg er Hans Brunsgaard og Aksel Bundgaard, og revisorsuppleant Niels Aage Nielsen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Eventuelt Af hensyn til mad er der tilmelding senest den 8. marts til: Bent Søgaard eller Lis Nielsen

5 Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland tirsdag den 19. marts kl Spisningen starter kl på Asmildkloster landbrugsskole, Asmildklostervej, Viborg Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning ved formanden 3. Årsrapport 4. Debat og afstemning om beretning og årsrapport 5. Beretning ved øvrige udvalg 6. Beretning ve skolefond 7. Vedtægtsændringer, (Hvis Vedtægterne og vedtægtsændringerne ønskes inden generalforsamlingen kan de afhentes på kontoret i Skive om onsdagen mellem 07. og 15.). 8. Valg af formand 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 10. Valg af kritiske revisorer 11. Indkomne forslag. (Indkomne forslag skal skriftlig være modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingen) 12. Eventuelt Af hensyn til maden er der sidste tilmelding til spisningen tirsdag den 12. marts til Karen Dalsgaard eller mail 5

6 Planteavl Vandplaner Den 4. december sidste år erklærede Natur- og Miljøklagenævnet statens vandplaner for ugyldige grundet en alt for kort afsluttende høring på kun 8 dage. Det betyder, at der pt. ikke er nogen vandplaner i Danmark. Uddrag af pressemeddelelse fra L&F: Lige nu er der ingen vandplaner de blev ophævet i tirsdags. Det betyder, at vi juridisk starter forfra. Og så siger Miljømålsloven meget klart, at der skal laves en høring på mindst seks måneder, understreger Håkun Djurhuus. Dette faktum, at planerne er ugyldige, blev slået fast af statens advokat, Kammeradvokaten, der i slutningen af januar tog bekræftende til genmæle i vores retssag, der vedrører vandplanerne/vandløbsindsatsen. Det betyder, at Kammeradvokaten erkender, at retssagen er tabt for deres vedkommende vandplanerne er ugyldige. Det betyder udover en stor og formel juridisk sejr også, at Landbrug & Fødevarer samt alle dem der har fremsendt minimalstævninger kan se frem til, delvist at få dækket sagsomkostninger. Uddrag af pressemeddelelse fra L&F: "En ting er at vi nu uomtvisteligt har fået understreget, at de juridiske krav, som for eksempel høringsfrister, skal overholdes. Noget andet er selvfølgelig det faglige indhold af vandplanerne, som vi endnu ikke har haft lejlighed til at afprøve ved retten. Derfor skal det lyde klokkeklart herfra, at Landbrug & Fødevarer agter at anlægge endnu en retssag mod staten, såfremt de kommende vandplaner hviler på et ligeså skrøbeligt fagligt og juridisk fundament, som dem der netop er faldet til jorden", siger Håkun Djurhuus. De nye vandplaner er på vej, og det forlyder, at de bliver sendt i høring snarest og sandsynligvis her i februar. Det vides ikke, hvor meget der er bragt i orden på indholdsdelen, ligesom høringsfristen heller ikke kendes. Når vandplanerne er i høring, er det meget vigtigt, at landmænd og konsulenter endnu engang får udarbejdet nogle grundige høringssvar. Det er afgørende for mulighederne for at ændre på vandplanerne, at presset på vandplanernes faglighed fastholdes. Videncentret for Landbrug vil bidrage med et grundigt vejledningsmateriale til udarbejdelse af høringssvar, og Axelborg vil fortsætte det politiske og juridiske pres for, at vandplanerne kommer til at bygge på et fagligt, solidt grundlag og i det mindste gennemføres i overensstemmelse med direktiverne. Randzoner Direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen udtaler til Landbrugsavisen (7./2): Rådgiver I landmænd til at udlægge randzoner?»vi kæmper med næb og kløer mod loven, som vi synes er forkert. Men randzonerne ligger i en særskilt lov, og vores advokat har vurderet at, de er uafhængige af, at vandplanerne er ugyldige. Så vil det være forkert af os at fraråde det. Vi arbejder på at ændre loven, ikke bryde den, det kommer vi længst med. Vi føler vi har et rådgiveransvar.«skal man søge kompensation for randzoner?»ja. Det vil ikke skade de enkelte landmænds sager. Det eneste, der vil kunne skade landmændenes sag er, hvis de søger randzonekompensation for arealer, der ikke fremgår som relevante, kortlagte, vandløb m.v. I en efterfølgende klagesag eller retssag vil myndighederne i givet fald kunne bruge dette mod landmanden, hvis han påstår, at der ikke er noget vandløb på de angivne steder.«6

7 Hvad hvis de alligevel bliver kendt ulovlige?»hvis vi vinder den store ekspropriationssag ved Østre Landsret, vil myndighederne i givet fald enten skulle udbetale milliardbeløb i ekspropriationserstatninger, eller alternativt gennemføre en lovændring, der bevirker, at der ikke længere vil være tale om ekspropriation. Landbrug & Fødevarer tror, at staten vil vælge den sidste løsning. Sker det, vil de landmænd, der ulovligt har haft udlagt randzoner, formentlig kunne kræve deres tab erstattet. Men man har pligt til at minimere sine tab, og har man ikke søgt kompensation, da man kunne, går man glip af de penge.«er det ikke en accept af randzoner at søge kompensationen?»nej. Landmændene kan jo altid under skriftlig protest søge om kompensation og derved markere, at den ikke er udtryk for en anerkendelse af at randzoneloven gælder.«selvom randzonerne er en del af vandplanerne, så gennemføres de via randzoneloven, og den skal stadig følges. Det vurderer advokat Håkun Djurhuus". Mette Gjerskov har udtalt, at trods ugyldige vandplaner, så skal randzonerne uden tvivl etableres, idet de er gennemført ved selvstændig lovgivning. Ministeren har også udtalt, at den tilknyttede kompensationsordning pt. er ved at blive blåstemplet endnu engang af EU kommissionen grundet ugyldige vandplaner. Fødevareministeriet har senest udtalt følgende til landbrugsavisen; Naturerhvervsstyrelsen har indsat følgende fejlagtige formulering i fællesskemaet for 2013: Muligvis ingen udbetaling af randzonekompensation i ansøgningsåret Formuleringen er forkert. Randzonekompensationen kører helt som planlagt i EU-systemet. Fødevareminister Mette Gjerskov beder nu NaturErhvervstyrelsen redegøre for, hvordan den forkerte formulering er havnet i fællesskemaet. Det er naturligvis uacceptabelt, at fællesskemaet kan give landmændene forkerte informationer. Det skaber utryghed hos landmændene, og det har ingen brug for. Jeg har bedt NaturErhvervstyrelsen om at rette teksten straks. Ingen landmænd skal holde sig tilbage i forhold til at søge om randzonekompensation, siger Mette Gjerskov Der er afsat penge til kompensation på Finansloven. Fødevareministeriet har tidligere fået godkendt kompensationsordningen af EU-Kommissionen og har nu skrevet til Kommissionen for at få bekræftet dette. Det forventes, at Kommissionen bekræfter godkendelsen. Situationen er altså ikke ændret for landmændene i forhold til kompensationen, og det har siden 1. februar været muligt at søge om kompensation i fællesskemaet i Tast selv-systemet. Landbrug & Fødevarer har gentagne gange gjort ministeren opmærksom på, at randzoneloven er dybt uhensigtsmæssig og den miljømæssige effekt på ingen måde står mål med de omkostninger og konsekvenser, som loven påfører erhvervet og det arbejde vil fortsætte. Juridisk set er randzonerne omfattet af Landbrug & Fødevarers anden retssag retssag der omhandler hvorvidt efterafgrødekrav, randzoner, vandløbsvedligeholdelse og øvrige Grøn Væksttiltag i vandplanerne er udtryk for et ekspropriativt indgreb. Retssagen er anlagt ved Østre Landsret og pt. afventes svarskrift fra kammeradvokaten. Svarskrift skal være fremsendt 29. april

8 Seniorklubben Tilmelding senest tirsdag den 2. april til: Bent Søgaard eller Lis Nielsen Alle er velkommen 8

9 9

10 Landbrug og Fødevare Alle landmænd burde være med til det her Landbrug & Fødevarer åbner otte gange i år Axelborgs døre for alle landmænd, der gerne selv vil opleve, hvordan deres kontingent bl.a. er med til at forhindre skadelige lovforslag og gøre livet lettere på bedriften. Og så kan man også få sat ansigt på folk og skabe nyttige netværk. Hvordan bliver mine kontingents midler brugt? Hvad er op og ned i vandplanerne? Hvordan bliver mine interesser varetaget? Hvem gør det? Og hvad laver de i det hele taget inde på Axelborg? De spørgsmål har svineproducent fra Lolland Rasmus Dresen længe haft lyst til at få klare svar på. Derfor tog han imod tilbuddet, da Axelborg åbnede sine døre for nysgerrige landmænd fredag den 1. februar. Besøget på Axelborg var en total øjenåbner for mig. Mange, inklusive mig selv, har nok en ide om, hvad der sker på Axelborg, men nu hvor jeg har været der selv og mødt mange af medarbejderne, må jeg nok revidere min opfattelse en smule, siger Rasmus Dresen. Han er med egne ord nemlig utroligt positivt overrasket over alle de ting, der foregår derinde. Særligt omfanget af det politiske arbejde kommer bag på ham. Den politiske direktør Flemming Nør-Pedersen forklarede på en utroligt levende måde, hvor meget der egentlig skal til for at få politikerne på Christiansborg til at lovgive til vores fordel. Det er ret kompliceret, men jeg er nu er jeg blevet meget klogere og tryg ved de folk, vi har ansat til det. De ved, hvad de laver, fortæller Rasmus Dresen. Få sat navn og ansigt på Udover politik, rundvisning i de gamle bygninger og god forplejning blev der for Rasmus Dresen og hans 110 kollegaer også plads til at møde både Martin Merrild og Søren Gade. Det er glædeligt, at så mange kunne finde tid til at komme til Axelborg og se, hvad vi laver og få sat både navn og ansigt på de personer, der også gør en forskel for vores erhverv. Jeg håber, at der også vil komme rigtig mange til årets andre Åbent Axelborgarrangementer, lød det fra Martin Merrild sidst på dagen. Står det til Rasmus Dresen, bør man ikke tøve med at tage i mod formandens opfordring. Alle landmænd burde være med til det her. Udover man bliver en del klogere, får man faktisk også skabt nogle gode netværk både med sine kollegaer og de folk, der arbejder på Axelborg, og det tror jeg, man kan få stor gavn af, slutter Rasmus Dresen. Næste Åbent Axelborg finder sted 1. marts. De øvrige datoer er: 5. april 3. maj 6. september 4. oktober 1. november 6. december Tilmelding og information om arrangementerne kan du finde her: 10

11 Foredrag FOREDRAG PÅ MØNSTED KRO TIRSDAG 9. april Blandt bønder i Fjends og HIMALAYA Tag med en tur til Nepal, når Kurt Lomborg viser billeder og fortæller historier og skrøner fra sine mange rejser til eventyrlandet i Himalaya-bjergene, hvor tinderne rager ind i himlen. Men Nepal er meget andet end stor natur. Det er et af Jordens fattigste lande, som stadig bakser rundt med de problemer, som vi overstod i 1800-tallet. Men befolkningen er umådelig tolerant og venlig. En stemning af, at alt er tilladt, når bare det ikke skader nogen - men gerne gavner og ikke mindst én selv. En holdning som er opstået gennem nogle århundreder som et multi-multi-etnisk samfund. Men også en holdning, som er præget af, at man har så lidt, og at man kun kan håbe og drømme om bare en lille smule mere. Forestil dig nu, hvad der kan ske, hvis du kunne bygge skoler og starte egnsudvikling sådan et sted. Og hvad med et lille sygehus. Eller at tage ansvar for 186 af de allerfattigste børn. Forestil dig nu, hvad der kan ske, hvis du kunne bygge skoler og starte egnsudvikling sådan et sted. Og hvad med et lille sygehus. Eller at tage ansvar for 186 af de allerfattigste børn. Forestil dig nu, hvad der kan ske, hvis du kunne bygge skoler og starte egnsudvikling sådan et sted. Og hvad med et lille sygehus. Eller at tage ansvar for 186 af de allerfattigste børn. Kurt Lomborg er pensioneret praktiserende kvægdyrlæge fra Fjends i Midtjylland. Men han er også rejsende i Jordens afsides kroge, men især har han kastet sin kærlighed ind i Upper Solu i Nepal. Ikke blot fandt han her noget af Jordens mest fantastiske natur men også de mest åbne, ærlige og dejlige mennesker. De er bare så umådelig fattige i forhold til os, at man bliver nødt til at gøre noget ved det. Kurt stiftede foreningen Himalayan Project for 15 år siden, som nu gør en stor indsats for at forbedre levevilkårene for hans venner deroppe i bjergene. Foreningens hjemmeside kan besøges på Pris pr. person 100,00 inkl. kaffe, brød, øl og vand Tilmelding senest 27. marts til Karen Dalsgaard mail 11

12 Dato Kl. Aktivitet Arrangementer 14. marts Generalforsamling i Seniorklubben, Ågade 8, Skive 19. marts Generalforsamling Familielandbruget MIDT-Jylland, spisning kl april Foredrag med Kurt Lomborg (Blandt bønder i Fjends og Himalaya) 08. maj Heldags udflugt til Vestermølle ved Skanderborg Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland Niels Kragh (fm) Anette Klausen (n.fm) Ole E. Pedersen Henrik Nielsen Søren Vestergaard Kaj Skov Pedersen Flemming Dollerup Esper Nørremark Lone Rosenkvist-Jensen Inger Bach Karen Dalsgaard (sek) Nørbækvej 15, 8920 Randers NV Åhusevej 52, 7470 Karup Møllebakken 18, 8850 Bjerringbro Evaslundvej 4, Østerbølle, 9620 Ålestrup Tastumvej 26, 7850 Stoholm Bækkegårdsvej 27, 8800 Viborg Stensigvej 14, Kølsen, 8831 Løgstrup Vrouevej 54, Sjørrup, 8800 Viborg Bøllingsøgårdvej 11 D, 8600 Silkeborg Borrevej 24, 8850 Bjerringbro Ågade 8, 7800 Skive

13 Indkøbsforeningen Nu hvor forårsarbejdet snart står for døren, er der måske på ønskesedlen en ny maskine til marken eller redskaber til stalden der er brug for. Så lad os hjælpe dig til at få ønsket opfyldt ved at lade Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening finansiere det. Det er i princippet indkøbsforeningen, der indkøber den ønskede effekt, og ifølge kontrakten har foreningen ejendomsretten over den pågældende effekt, indtil sidste afdrag og renter er betalt. Så bor du i Salling og Fjends Herreds område hvorfor så ikke kontakte vores driftsleder Karen Dalsgaard for at få yderligere informationer om mulighederne for at få finansieret kommende køb, for tør du vente renten er p.t. 4,5 % men hvor længe? Se vores annonce her i bladet 13

14 Familielandbruget MIDT-Jylland Salling & Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8, 7800 Skive tlf Mail: Åbningstid: Onsdag fra til eller efter aftale Viborg Amts Indkøbsforening, Asmildklostervej 11, 8800Viborg, Tlf Viborg Amts Indkøbsforeningen yder lån til jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. til køb af traktor og maskiner. Max. lån per medlem Fordelagtig rente Se betingelserne på vores Hjemmeside eller ring til Kassere. Karen Carstens Driftsleder. Poul Pedersen www. Danskeindkobsforeninger.dk 18

15 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforeningen Ågade Skive Yder lån til jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne til køb af traktor og maskiner. Fordelagtig rente p.t. helt nede på 4,5 % så tør du vente! Se betingelserne på vores Hjemmeside eller ring til Karen Dalsgaard www. flmj.dk

16 Afsender: Familielandbruget Asmildklostervej 18, 8800 Viborg Centeradresser Ågade Skive 4

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder - Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landmandens fagforening Af formand Flemming Fuglede Jørgensen Da Bæredygtigt Landbrug startede sin virksomhed op for snart fire år siden, var det for os initiativtagere

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere