Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved af 10. november 2014 beretning om revision af Københavns Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2013 på områder med statsrefusion. Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder, jf. 82, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Konklusionen på revisionen er, at Københavns Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til revisionsbemærkninger på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. 5. marts 2015 J.nr Ankestyrelsen Metode og Praksis Teglholmsgade København SV Tel Fax EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl Personfølsomme oplysninger kan kun fremsendes elektronisk til Bemærkningerne kan henføres til: Ledelsestilsyn og interne kontroller Kvalitetssikring af refusionsopgørelser

2 Ankestyrelsen bemærker følgende i Københavns Kommunes revisionsberetning: Revision på det sociale område Ledelsestilsyn og interne kontroller Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionen igen har ledt til en bemærkning på området. Bemærkningen kan i 2013 henføres til, at revisor har konstateret, at ledelsestilsynet på området Særligt dyre enkeltsager først udføres, når regnskabet er lukket, hvorfor eventuelle rettelser, som følge af kontrollen, ikke kan bogføres i rette regnskabsår. Endvidere kan bemærkningen henføres til, at kontrollen af udbetalinger til alternative modtagere ikke i tilstrækkelig grad vurderes at afdække risikoen på området. Endelig henføres bemærkningen til, at revisor ved gennemgangen af sagsområdet efter servicelovens 42, tabt arbejdsfortjeneste, har konstateret fejl i to sager vedrørende pensionsberegning. Ankestyrelsen finder det positivt, at Socialforvaltningen vil skærpe sine interne kontroller på områderne. Ankestyrelsen finder det også positivt, at kommunen for så vidt angår Særligt dyre enkeltsager vil inddrage revisor som sparringspartner. Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at de påviste fejl på servicelovens 42, vil blive berigtiget i Kommunens revisor anmodes om en opfølgning på de påpegede områder i forbindelse med beretningen for 2014, herunder også, at der er foretaget den nødvendige berigtigelse. Kvalitetssikring af refusionsopgørelser Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionen for 2013 har ledt til en revisionsbemærkning på området. Revisionsbemærkningen kan henføres til, at grundlaget for skønsmæssig berigtigelse vedrørende servicelovens 41 og 42, merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, ikke var kvalitetssikret i forhold til, om der var foretaget udbetalinger i passive og lukkede sager, og at refusionsopgørelserne på både Sociale Ydelser, Særligt dyre enkeltsager og Beboerindskudslån/boliglån ikke var kvalitetssikret i tilstrækkeligt omfang ved revisors modtagelse af materialet. Revisor har således konstateret flere fejl i opgørelserne. Ankestyrelsen bemærker særligt, at revisor har påført refusionsopgørelsen vedrørende beboerindskudslån/boliglån med et forbehold. Forbehol- 2

3 det kan henføres til, at kommunen har indberettet cirka 1,36 mio. kroner for meget vedrørende låneordning 4. Ankestyrelsen har noteret sig, at fejlen skyldes en dobbelt indberetning af lån ydet i 1. halvår Ankestyrelsen finder det positivt, at fejlen bliver berigtiget i Ankestyrelsen har noteret sig, at revisor har bemærket, at kommunen har opgjort på 2,3 mio. kroner til uledsagede flygtningebørn, som er afholdt på en af kommunens institutioner, og at der er tale om uledsagede flygtningebørn, der ikke har gyldig opholdstilladelse, men har modtaget en dom under deres ophold på asylcenter. Ankestyrelsen noterer sig også, at revisor har efterspurgt hjemmel til at hjemtage refusion for disse udgifter, når der er tale om manglende gyldig opholdstilladelse, og at kommunen har rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold herom. Ankestyrelsen skal hertil oplyse, at ministeriets departement i brev af 1. juli 2014 til kommunen har besvaret kommunens henvendelse. Ankestyrelsen bemærker, at det gennem flere år har været en tilbagevendende bemærkning, at refusionsopgørelserne mangler kvalitetssikring, og kommunen forventes derfor at skærpe fokus på området Kommunens revisor anmodes om en opfølgning på området i forbindelse med beretningen for 2014, og herunder påse, at de nødvendige berigtigelser er foretaget. Kommunens indsats mod socialt snyd Ankestyrelsen bemærker, at revisor vurderer, at Københavns Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende. Opfølgning for tidligere regnskabsår Ankestyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2012 blev sendt til kommunen den 24. juni Revisor havde afsluttet revisionen for 2013 ved afgivelsen af beretningen den 11. juni Revisor har derfor ikke haft mulighed for at følge op på decisionsskrivelsen for 2012 i forbindelse med beretningen for Ankestyrelsen har efterfølgende modtaget notat af 25. august 2014 fra kommunens revisor, hvor opfølgning på decisionsskrivelsen af 24. juni 2014 er foretaget. Notatet er forelagt og politisk behandlet af Socialforvaltningen på møde den 3. september

4 Ankestyrelsen har inddraget notatet af 25. august 2014 i behandlingen af revisionsberetningen for regnskabsåret 2013, så den ønskede opfølgning inddrages allerede ved behandlingen af beretningen for 2013 og ikke udsættes til behandlingen af revisionsberetningen for For regnskabsåret 2012 Økonomisk tilsyn med selvejende og private botilbud Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen i 2014 har indført et nyt økonomisk tilsyn med private tilbud. Ankestyrelsen finder det også positivt, at kommunen ved den kommende indførelse af nyt økonomisystem vil være opmærksom på, at systemet understøtter tilsynet. Ankestyrelsen imødeser revisors opfølgning på området i forbindelse med beretningen for Internt kontrolsystem/ledelsestilsyn Særligt dyre enkeltsager: Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionen igen i 2013 har ledt til en bemærkning på området Særligt dyre enkeltsager i forhold til ledelsestilsynet på området, jf. afsnittet ovenfor om revisionsbemærkningen. Kontrol af medicinafregning: Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisor har videreført forholdet, da indarbejdelsen af en intern kontrol på området først vil ske i forbindelse med overgang til et nyt økonomisystem. Ankestyrelsen finder det dog positivt, at revisor vurderer, at forretningsgangen for ledelsestilsyn på området følges, dog er det noteret, at revisor anbefaler, at kommunen i 2014 udfører kontrollen som en analyse med stikprøver, hvor alle sager på området indgår. Ankestyrelsen støtter revisors anbefaling, særligt henset til, at revisor vurderer, at kontrollen afdækker en væsentlig risiko. Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen vil foretage løbende kontrol af begge ovenstående forhold på området om hjælp til medicinudgifter efter aktivlovens 82, indtil overgangen til nyt økonomisystem. Ankestyrelsen imødeser revisors opfølgning på området i forbindelse med beretningen for SEL 176 Særligt dyre enkeltsager Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor har påset, at kommunen i forbindelse med refusionsopgørelsen for 2013 har holdt sager- 4

5 ne, hvor der er anvendt tilbud uden for Tilbudsportalen, uden for refusionsordningen, og at forholdet anses for afsluttet. Ankestyrelsen skal bede kommune skærpe opmærksomheden på, at de anvendte tilbud er optaget i Tilbudsportalen, når dette er en betingelse i henhold til gældende regler. Kommunen og kommunens revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området. SEL 41 og 42 Genopretning af merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at genopretningen på områderne efter servicelovens 41 og 42, merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, er afsluttet i forhold til sagsgennemgangen. Ankestyrelsen bemærker, at revisor anser forholdet for afsluttet i forhold til berigtigelser for 2013 under forudsætning af, at det godkendes, at kommunen har anvendt samme model for berigtigelse i 2013, som for Modellen er beskrevet i bilag 1b, til kommunens redegørelse af 15. juni 2012, som blev sendt til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ministeriet har i decisionsskrivelse af 5. juli 2013 godkendt modellen for så vidt angår berigtigelser vedrørende årene Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til og godkender dermed, at kommunen har anvendt den beskrevne og tidligere godkendte model for berigtigelse og i forhold til berigtigelse for Ankestyrelsen imødeser revisors opfølgning på området i forbindelse med beretningen for 2014, for så vidt angår de resterende berigtigelser som følge af genopretningen foretaget i 2014 Refusionsopgørelsen 2012 Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisor i forbindelse med beretningen for 2013 igen har fundet grundlag til at anføre en revisionsbemærkning på grund af manglende kvalitetssikring af materialet inden aflevering af refusionsopgørelsen til revisionen, jf. afsnittet ovenfor. Ankestyrelsen imødeser revisors opfølgning på området i forbindelse med beretningen for

6 Ankestyrelsen finder det herudover tilfredsstillende, at forholdet er afsluttet for de øvrige punkter i revisionsbemærkningen i 2012, og at de behørige berigtigelser er påset foretaget. Kommunen og kommunens revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området. Registrering af opfølgning i børnesager Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at der er foretaget en ny undersøgelse af, hvorvidt registreringer af opfølgning i børnesager opfylder servicelovens bestemmelser. Ankestyrelsen finder det ligeledes tilfredsstillende, at Intern Revision og kommunens revisor finder, at den nye undersøgelse giver et retvisende øjebliksbillede af registreringspraksis. Ankestyrelsen har dog noteret sig, at der er påpeget en vis statistisk usikkerhed i opgørelsen. Ankestyrelsen finder det positivt, at undersøgelsen viser, at 96,1 procent af de undersøgte sager er korrekte registreringer, og at revisor vurderer, at forholdet er afsluttet. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen fortsat har skærpet fokus på, at servicelovens bestemmelser overholdes. Kommunen og kommunes revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området. For regnskabsåret 2011 Forretningsgange og utilstrækkelig økonomistyring Ankestyrelsen finder det positivt, at revisor vurderer, at forholdet er afsluttet. Revisor vurderer, at handleplanens initiativer forstsat er i drift og løbende videreudvikles, og at de i det væsentligste fungerer. Ankestyrelsen finder det positivt, at Socialforvaltningen har stor fokus på budgetopfølgningen og løbende udvikling heraf. For så vidt angår øget kvalitet i sagsbehandling, finder Ankestyrelsen det tilfredsstillende, at revisor vurderer, at ledelsestilsynet omfattet af handleplanen er effektivt. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen fortsætter den positive udvikling. Kommunen og kommunens revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området. Udbetaling af ydelser til en specifik familie Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor på baggrund af Intern Revisions rapport Opfølgningsrevision på rapport vedr. Udbetalin- 6

7 ger til en specifik familie vurderer, at der ikke er grundlag for refusionsmæssige korrektioner, og at forholdet anses for afsluttet. Temarevision Kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udmeldte for regnskabsåret 2013 en temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året. Temarevisionens formål er at sætte fokus på vigtigheden af rettidige refusionsanmodninger, og at tilskynde kommunerne til at sikre, at der løbende i budgetåret foreligger et retvisende refusionsgrundlag, og at der foretages den fornødne kvalitetssikring heraf, således at der i videst muligt omfang foretages korrekte refusionsanmodninger, og at restafregninger og berigtigelser mindskes i størst muligt omfang. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udsendte vejledning til temarevisionen til kommunalbestyrelserne og de kommunale revisorer i brev af 28. juni Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor i forbindelse med temarevisionen har fundet, at kommunens forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning er betryggende og hensigtsmæssigt tilrettelagt. Ankestyrelsen finder det ligeledes tilfredsstillende, at kommunen løbende foretager korrektion og ændring i de løbende refusionsanmodninger og restafregninger ved afvigelser i forhold til budgettet eller når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil. Ankestyrelsen har noteret sig, at kommunen ikke foretager en systematisk analyse af eventuelle forskydninger eller afvigelser inden for budgetåret, men løbende foretager en vurdering af sådanne. Endelig finder Ankestyrelsen det tilfredsstillende, at kommunen systematisk analyserer årsager til store endelige restafregninger, og ændrer forretningsgangen for den kvartalsvise refusionsanmodning, hvis analyser med videre giver anledning hertil. Ankestyrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang af kommunens hjemtagelse af refusion hen over året ikke har givet anledning til anbefalinger til kommunen i forhold til yderligere konkrete tiltag. 7

8 Afsluttende bemærkninger Ankestyrelsen betragter de punkter, hvor det eksplicit er anført ovenfor, at revisor anmodes om at følge op på området i kommunens beretning for regnskabsåret 2014, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser styrelsen derimod som værende afsluttede. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Ankestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen. Venlig hilsen Henrik Kyvsgaard Afdelingschef Kopi er sendt til Tilsynet, Statsforvaltningen Kommunens revisor, Deloitte 8

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere