Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a- kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a- kassers økonomi og regnskabsvæsen mv."

Transkript

1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a- kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. I medfør af 79, stk. 2, 85 e, stk. 5, 86, stk. 6, 88, stk. 4-6, og 89, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. x af x. x 20xx, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet: Kapitel 1 Regnskabsvæsen Almindelige bestemmelser 1. A-kassens regnskabsår er kalenderåret, medmindre beskæftigelsesministeren tillader afvigelser herfra. 2. A-kassens regnskabsvæsen skal tilrettelægges i overensstemmelse med lovgivningen, a- kassens vedtægt samt regler udstedt af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bogholderiets indretning 3. A-kassens bogføring skal foretages under anvendelse af en kontoplan, der er opbygget systematisk. Stk. 2. Der stilles følgende krav til registrering og tilvejebringelse af løbende oversigter: 1) Alle transaktioner skal registreres kronologisk og systematisk. 2) Midler stillet til rådighed af og administreret for staten og a-kassens egne midler skal holdes adskilt. 3) Der skal ske registrering af alle oplysninger, som skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det gælder både løbende indberetninger og årsregnskabet. 4) Der skal være en klar og overskuelig registrering af ind- og udbetalinger, der er foretaget i eventuelle afdelinger, samt af disses beholdninger. 5) Økonomiske mellemværender med andre, herunder administrationsfællesskaber, it-fællesskaber eller en evt. administrator skal løbende registreres i a-kassens bogholderi. 6) Alle mellemregningsforhold skal løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti. 7) Aktiver og passiver samt ændringer heri skal løbende registreres under hensyn til de stillede specifikationskrav. Forretningsgang 4. For a-kassen, herunder eventuelle afdelinger, skal der tilrettelægges betryggende forretningsgange. Stk. 2. De skriftlige forretningsgangsbeskrivelser skal som minimum omfatte 1) kasse- og bogholderifunktion, 2) underskrifts- og fuldmagtsforhold, 3) attestations- og godkendelsesprocedurer for indtægter, udgifter og andre dispositioner, 4) arkiveringsregler, 5) regler og andre retningslinjer vedrørende a-kassen og dennes funktion samt 1

2 6) forretningsgange vedrørende tilbagebetalinger, restancer i indbetaling af medlemsbidrag til a- kassen, A-skat, ATP-bidrag, tilbageholdelser, lån i forbindelse med uddannelsesløft og mellemværender med Lønmodtagernes Garantifond. Månedsbalancer 5. A-kassen skal hver måned udarbejde en månedsbalance for den foregående måned på en standardblanket, der udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med mindre styrelsen har godkendt andet. Stk. 2. Grundlaget for månedsbalancen er a-kassens ajourførte og afstemte bogholderi. Årsregnskab og årsberetning 6. A-kassen skal aflægge årsregnskab efter de retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler. Stk. 2. Årsregnskabet omfatter 1) en refusionsopgørelse over alle beløb, der indgår i a-kassens mellemregningsforhold med staten, 2) en resultatopgørelse over alle indtægter og udgifter, der vedrører a-kassens administration, 3) et aktivitetsregnskab over alle indtægter og udgifter, hvor a-kassen er anden aktør, 4) en balance og 5) en beretningsdel. Stk. 3. Årsregnskabet skal aflægges på en sådan måde, at der gives de oplysninger, direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finder nødvendige for at kontrollere regnskabet, at beregne den refusion, a-kassen har krav på, og at gennemføre det nødvendige tilsyn med a- kassens administration. Stk. 4. Årsregnskabet skal opstilles på en regnskabsblanket, der udarbejdes af styrelsen. Stk. 5. A-kassens aktiver og passiver, herunder andele af aktiver og passiver, som ejes i fællesskab med andre, skal værdiansættes efter principperne i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven). Stk. 6. A-kassens aktiver, jf. stk. 5, og aktivernes eventuelle afskrivninger og finansiering skal fremgå af årsregnskabet. Stk. 7. Det reviderede årsregnskab skal godkendes og underskrives af a-kassens hovedbestyrelse og de valgte revisorer. Afdelinger 7. Hvis a-kassen har afdelinger, gælder reglerne i denne bekendtgørelse også for disse. Stk. 2. Afdelingernes regnskabstal skal indgå i a-kassens årsregnskab, jf. 6. Stk. 3. Al arkivering af bilagsmateriale mv. finder sted i hovedkassen eller i afdelingerne under hovedkassens ansvar. 2

3 Kapitel 2 A-kassernes økonomi Udgifter 8. A-kassens udgifter omfatter udgifter til udbetaling af dagpenge og andre løbende ydelser, renter efter lov om arbejdsløshedsforsikrings m.v. 46, stk. 2 eller stk. 4, skattefri præmie, tilbagebetaling eller overførsel af efterlønsbidrag, lån i forbindelse med uddannelsesløft, befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til a-kassens administration. Stk. 2. Administrationsudgifterne må kun vedrøre a-kassens drift, jf. 30 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og 1 i standardvedtægten for anerkendte a-kasser. Forskud og refusion 9. Staten kan yde forskud eller refusion til udbetaling af dagpenge mv. efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser. Medlemsbidrag til staten 10. A-kassen indbetaler et medlemsbidrag til staten for hvert medlem, bortset fra seniormedlemmer og medlemmer, der fritages for at betale bidrag efter 77, stk. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Bidraget indbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Bidraget beregnes som det registrerede antal betalingspligtige medlemmer pr. den 1. i måneden multipliceret med den månedlige bidragssats. Stk. 3. Medlemstallet efter stk. 2 skal reguleres for indmeldelser, overflytninger og sletninger, der sker med virkning for opgørelsestidspunktet. Stk. 4. Medlemsbidrag efter stk. 2 er rettidigt indbetalt til staten, hvis beløbet er til disposition senest den 10. i den følgende måned på en konto, der er anvist af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis den normale betalingsfrist falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag. Stk. 5. Hvis medlemsbidrag ikke indbetales rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens 5. Stk. 6. A-kassen skal til endelig afregning over for staten regulere de afregnede acontobidrag. Der skal for hver måned afregnes et medlemsbidrag, som er beregnet på grundlag af a-kassens regulerede medlemstal, jf. stk. 3. Stk. 7. Den beregnede regulering efter stk. 6 udlignes senest i forbindelse med aflæggelse af a- kassens årsregnskab via mellemregningskontoen med styrelsen. Medlemsbidrag til a-kassen 11. A-kassen opkræver et beløb hos medlemmerne til dækning af medlemsbidrag til staten, et eventuelt efterlønsbidrag, ATP-bidrag og a-kassens administrationsudgifter. Tilbagebetaling til staten af reguleringskrav og fejludbetalte beløb 3

4 Reguleringskrav 12. Hvis a-kassen skal opkræve beløb hos medlemmerne, fordi a-kassen med rette har udbetalt dagpenge eller efterløn og det i 3 på hinanden følgende måneder ikke har været muligt at gennemføre regulering efter 46, stk. 6 eller 85e, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovens 85e, stk. 4, skal a-kassen registrere og tilbagebetale beløbene til staten i overensstemmelse med stk. 2 og 3, 14, 15 og 16. Stk. 2. A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 i a-kassens finansbogholderi med oplysninger om 1) medlemmets cpr-nr. og navn, 2) år for udbetalingen, 3) tidspunkt for reguleringskravets konstatering, 4) reguleringskravets oprindelige størrelse, 5) afdrag i årets løb og 6) det resterende reguleringskrav ved årets udgang. Stk. 3. A-kassen skal registrere reguleringskrav efter stk. 1 umiddelbart efter, at kravene beløbsmæssigt er gjort op. Fejludbetalte beløb 13. Hvis a-kassen med urette har udbetalt dagpenge eller andre løbende ydelser, bortset fra godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, eller skattefri præmie efter 74 m eller 75, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal a-kassen registrere og afregne beløbene til staten i overensstemmelse med stk. 2-5, 14, 15 og 16. Stk. 2. Udbetalt refusion til beløb, der er udbetalt med urette, og som a-kassen ikke har krav på at få refunderet, jf. lovens 86, stk. 4, skal af a-kassen tilbagebetales fuldt ud til staten. Renter efter lovens 86, stk. 3, som medlemmet har indbetalt for tiden fra udbetalingstidspunktet til tidspunktet for a-kassens afregning af tilbagebetalingsbeløbet, skal ligeledes indbetales til staten. A-kassen skal registrere beløbene i sit finansbogholderi med oplysninger om 1) medlemmets cpr-nr. og navn, 2) datoen for afgørelsen, 3) år for den fejlagtige udbetaling, 4) den periode, angivet ved start- og slutdatoer, den fejlagtige udbetaling vedrører, 5) tilbagebetalingsbeløbets størrelse (angivet brutto eller netto), 6) indbetalte renter og 7) ydelsens art. Stk. 3. Beløb udbetalt med urette, hvortil a-kassen har krav på refusion og beløb, der skal tilbagebetales, jf. 86, stk. 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal registreres i a-kassens finansbogholderi med oplysninger om 1) medlemmets cpr-nr. og navn, 2) år for den fejlagtige udbetaling, 3) tidspunkt for kravets konstatering, 4) kravets oprindelige størrelse (hovedstol), 5) evt. tilskrevne renter, 6) indbetalte renter, 7) afdrag i årets løb på hovedstolen og 8) restgæld ved årets udgang. 4

5 Stk. 4. A-kassen skal registrere tilbagebetalingskrav efter stk. 2 og 3 umiddelbart efter, at de beløbsmæssigt er gjort op. Stk. 5. Hvis et tilbagebetalingskrav efter stk. 3 skal forrentes efter loven eller efter dom eller forlig, skal renterne tilskrives senest den 31. december, jf. dog 14, stk A-kassen skal afregne indkomne betalinger på krav efter 12, stk. 1 og 13, stk. 3, betalinger på tilbagebetalingskrav efter 13, stk. 2 og betalinger af renter på tilbagebetalingskrav efter 13, stk. 2 og 3 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud. Stk. 2. Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges betalingsfristen til først kommende hverdag. Stk. 3. Hvis beløb efter stk. 1 ikke afregnes rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens 5. Stk. 4. A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles i på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet. 15. Hvis a-kassen modtager betalinger på krav efter 12, stk. 1, 13, stk. 3 og andre krav med statsrefusion, men kravet er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal a-kassen afregne beløbene til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud. Stk. 2. Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnet til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges fristen til først kommende hverdag. Stk. 3. A-kassen skal hver måned specificere de beløb, der afregnes til styrelsen, jf. stk. 1. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet. 16. Ved regnskabsårets udgang skal a-kassen udarbejde specifikationer over krav efter 12, stk. 1 og 13, stk. 3, der ikke er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Specifikationerne opstilles i cpr-nr.-orden og skal som minimum indeholde de i 12, stk. 2 og 13, stk. 3 anførte oplysninger, herunder også krav, som er opstået og indfriet i det forløbne regnskabsår. A-kassens eventuelle bemærkninger kan tilføjes på specifikationen. 17. Hvis en a-kasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 86, stk. 5, er gjort ansvarlig for en fejludbetaling fra en anden a-kasse, skal den ansvarlige a-kasse registrere og afregne beløbet efter reglerne i 13, stk. 2 og 4, 14 og 16. Stk. 2. Hvis a-kassen modtager beløb fra Lønmodtagernes Garantifond eller et døds- eller konkursbo, jf. lovens 57, stk. 2, skal beløbet afregnes efter 14, stk. 1. Lån i forbindelse med uddannelsesløft 18. A-kassen skal administrere lån i forbindelse med uddannelsesløft og tilskrive renter månedligt indtil administrationen af lån m.v. er oversendt til Statens Administration, jf. lov om 5

6 arbejdsløshedsforsikring m.v. 75 j, 75 k og 75 l. A-kassen skal i a-kassens finansbogholderi registrere oplysninger om 1) medlemmets cpr-nr. og navn, 2) lånets hovedstol, 3) tilskrevne renter 4) indbetalte afdrag til a-kassen, 5) indbetalte renter til a-kassen, 6) der er oversendt til Statens Administration, 7) det maksimale beløb, der kan lånes og 8) den maksimale periode for lånet. Stk. 2. Lån og tilskrevne renter skal registreres i a-kassens finansbogholderi umiddelbart efter, at de beløbsmæssigt er gjort op. 19. A-kassen skal afregne indkomne afdrag på lån og betalinger af renter, jf. 18, stk. 1, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afregnes månedsvis bagud. Stk. 2. Beløb efter stk. 1 er rettidigt afregnes til styrelsen, hvis beløbet er til disposition senest den 20. i den følgende måned på en konto, der er anvist af styrelsen. Hvis den 20. falder i en weekend eller på en helligdag, forlænges betalingsfristen til først kommende hverdag. Stk. 3. Hvis afregning efter stk. 1 ikke afregnes rettidigt, skal a-kassen betale renter af beløbet for hver påbegyndt måned med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens 5. Stk. 3. A-kassen skal hver måned specificere tilskrevne renter, jf. 18, stk. 1, 1. pkt. Hvis medlemmet tilbagebetaler lånet med tilskrevne renter helt eller delvist før lånet er oversendt til Statens Administration, skal a-kassen også specificere de betalte beløb. Oplysningerne skal opstilles på en standardblanket, der udarbejdes at styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet. 20. Hvis a-kassen modtager afdrag på lån og betalinger af renter, jf. 18, stk. 1, men administrationen af lån m.v. er oversendt til Statens Administration, skal a-kassen straks overføre beløbet til Statens Administration. 21. Ved regnskabsårets udgang skal a-kassen udarbejde specifikationer over lån og renter, der ikke er oversendt til Statens Administration. Specifikationerne opstilles i cpr-nr.-orden og skal som minimum indeholde de i 18, stk. 1 anførte oplysninger, herunder også lån, som er indgået og tilbagebetalt i det forløbne regnskabsår. A-kassens eventuelle bemærkninger kan tilføjes på specifikationen. Kapitel 3 Administrationsfællesskab med en faglig organisation 22. En a-kasse kan kun indgå i et administrationsfællesskab med en faglig organisation, der har tilknytning til a-kassens godkendte faglige område. Stk. 2. Hvis a-kassens administration helt eller delvist skal varetages af eller sammen med en faglig organisation, eller hvis der i øvrigt skal afholdes udgifter i fællesskab med en faglig organisation, skal a-kassens hovedbestyrelse forud for et regnskabsårs begyndelse indgå en skriftlig administrationsaftale med ledelsen af den pågældende faglige organisation. 6

7 Stk. 3. Administrationsaftalen kan indgås for et eller flere år ad gangen. Aftalen skal uanset sin ordlyd respektere ændringer i gældende regler. Stk. 4. Administrationsaftalen skal indeholde en beskrivelse af arten og omfanget af de administrationsopgaver, der varetages af eller i fællesskab med den faglige organisation. Administrationsaftalen skal endvidere indeholde oplysninger om administrationsvederlagets beregningsgrundlag, størrelse og betaling. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis a-kassen afholder udgifter i fællesskab med den faglige organisation uden, at der er tale om fælles administration. Opkrævning af acontovederlag 23. Den faglige organisation kan opkræve et acontovederlag for udførelsen af de opgaver, der følger af administrationsaftalen. Vederlaget må ikke overstige a-kassens andel af de budgetterede fællesudgifter samt a-kassens egne udgifter i det omfang, de betales af den faglige organisation. Udgifter, der kan henføres til den ene part, kan ikke betragtes som fællesudgifter. Stk. 2. Hvis administrationen omfatter afdelinger, skal beregningsgrundlaget for afdelingernes vederlag specificeres særskilt. Vederlaget for samtlige afdelinger specificeres under ét på samme måde som vederlaget for hovedkassen. Stk. 3. For acontovederlaget gælder følgende: 1) Det årlige acontovederlag skal fastsættes på grundlag af et budget, der i hovedposter, jf. 24, angiver de budgetterede udgifter og de budgetterede fordelingsnøgler. Acontovederlaget for hovedkontoret og det samlede acontovederlag for eventuelle afdelinger skal specificeres hver for sig. Der er ikke krav om, at acontovederlaget specificeres for den enkelte afdeling. 2) Budgettet skal vedlægges administrationsaftalen som bilag. Budgettet specificeres og opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet. Hvis administrationsaftalen er flerårig, skal der hvert år udarbejdes et nyt budgetbilag. 3) A-kassens forudbetaling må ikke overstige l / 12 af det årlige acontovederlag. 4) Hvis a-kassen afholder fællesudgifter, skal eventuelle nettoudlæg i a-kassens favør løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti, jf. 32. Stk. 4. Det skal fremgå af administrationsaftalen, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har adgang til samtlige oplysninger, der efter styrelsens vurdering har betydning for fastsættelsen af acontovederlaget og a-kassens endelige udgiftsandel. Styrelsen kan kræve oplysningerne dokumenteret eller påtegnet af a-kassens revisor. Administrationsvederlagets beregning 24. For hovedposterne i administrationsaftalen gælder følgende for både det budgetterede og det endelige vederlag: 1) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter til løn skal beregnes på grundlag af hver enkelt medarbejders faktiske tidsforbrug og individuelle løn. Beregningen kan baseres på grupper af medarbejdere med samme tidsforbrug. 2) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter, der kan relateres til personaleforbruget, skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations gennemsnitlige tidsforbrug. 3) A-kassens maksimale andel af fælles lokaleudgifter skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations udnyttelse af det samlede areal. 4) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter vedrørende IT, herunder driftsudgifter, afskrivninger, småaktiver og beregnet rente, udgør 80 pct. 7

8 5) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter vedrørende andre driftsmidler, herunder driftsudgifter, afskrivninger, småaktiver og beregnet rente, skal svare til forholdet mellem a- kassens og den faglige organisations gennemsnitlige medlemstal. 6) A-kassens maksimale andel af fælles udgifter, der ikke kan henføres til nr. 1-5, skal svare til forholdet mellem a-kassens og den faglige organisations gennemsnitlige medlemstal. Stk. 2. Hvis a-kassens administration eller enkelte administrative funktioner fuldt ud varetages af eller sammen med en faglig organisation, kan a-kassens andel af de hermed forbundne fællesudgifter ansættes til de i stk. 1 fastsatte maksima uden yderligere dokumentation for fordelingen. Stk. 3. Hvis a-kassens administration eller enkelte administrative funktioner kun delvist varetages af eller sammen med en faglig organisation, skal der ved beregning af a-kassens andel af fællesudgifterne ske en tilsvarende reduktion. Stk. 4. Det endelige vederlag for administrationen må ikke overstige de faktiske udgifter, der er forbundet med administrationen. Lokaleudgifter 25. Hvis a-kassen benytter lokaler stillet til rådighed af den faglige organisation, kan a-kassen betale en andel af lokaleudgifterne. A-kassens andel skal beregnes forholdsmæssigt på grundlag af det benyttede areal. A-kassens areal fastsættes ved opmåling eller ved beregning med den personalerelaterede fordelingsnøgle, jf. 24, stk. 1, nr. 2. A-kassens maksimale andel af lokaleudgifterne, jf. 24, stk. 1, nr. 3, skal herefter fastsættes på en af følgende måder: 1) A-kassen kan indgå en huslejekontrakt med den faglige organisation. Kontrakten må kun omfatte det af a-kassen benyttede areal ved kontraktens indgåelse og skal i enhver henseende baseres på sædvanlige lejevilkår, medmindre en fravigelse er i a-kassens favør. Det skal fremgå af administrationsaftalen, at der er indgået en huslejekontrakt., 2) A-kassen kan betale en del af de afholdte driftsudgifter, ekskl. afskrivninger, men inkl. forrentning af ejendommens kontante anskaffelsessum eller seneste offentlige kontantvurdering. Rentesatsen kan ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto plus 2 pct. Småaktiver og afskrivninger 26. A-kassen kan betale en andel af småaktiver, der udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret, og som anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at der under hensyn til organisationens størrelse er fastsat en fast beløbsgrænse for småaktiver. Stk. 2. A-kassen kan betale en andel af foretagne afskrivninger på driftsmidler, der anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at afskrivningerne er foretaget systematisk og i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Beregnet rente 27. A-kassen kan betale en andel af en beregnet rente, men derimod ikke af afholdte finansieringsudgifter. Renten skal beregnes på grundlag af de bogførte værdier af de driftsmidler, der anvendes i fællesskab med den faglige organisation. Det er en forudsætning, at der er foretaget systematiske afskrivninger i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Rentesatsen kan ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto plus 2 pct. Opgørelse af faktiske udgifter og regulering af administrationsvederlag 8

9 28. Det i årets løb afregnede acontovederlag skal efter regnskabsårets udgang reguleres i forhold til de faktiske udgifter. Hvis forudsætningerne for de budgetterede fordelingsnøgler er ændret i årets løb, skal der ved opgørelsen af de faktiske udgifter tages hensyn hertil. Stk. 2. De faktiske udgifter skal efter regnskabsårets udgang specificeres og opstilles på en standardblanket, der udarbejdes af styrelsen, med mindre styrelsen har godkendt andet. Sikkerhedsstillelse 29. Hvis den faglige organisation opkræver medlemsbidrag til a-kassen, skal den faglige organisation i forbindelse med indgåelse af administrationsaftalen stille betryggende sikkerhed for et beløb svarende til a-kassens medlemsbidrag til staten for den seneste måned før aftalens indgåelse. Det skal fremgå af administrationsaftalen, hvordan sikkerhedsstillelsen foretages. Krav til administrator 30. Den faglige organisation er forpligtet til at overholde de love og regler, der gælder for a- kassen, og den faglige organisation er erstatningsansvarlig over for a-kassen for tab, som skyldes fejl eller forsømmelser i forbindelse med administrationen, herunder fejludbetalinger og strafrenter. Den faglige organisations ansvar kan ikke fraskrives eller frafaldes. Dispensation 31. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra opgørelses- og fordelingsmetoder. Kapitel 4 Andre forhold Mellemregning 32. Hvis en a-kasse har indgået en administrationsaftale, skal alle mellemregningsforhold løbende registreres på en eller flere mellemregningskonti. Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte mellemregningskonti er i a-kassens favør, skal saldiene udlignes hver måned ved afregning senest den 10. i den følgende måned. Personaleforhold 33. A-kassen har pligt til at ansætte et personale, der er kvalificeret til at sikre, at love, administrative regler, krav til forretningsgange og rapporteringskrav overholdes. Medlemsregister 34. En a-kasse skal på sit hovedkontor have et ajourført medlemsregister over samtlige a- kassens medlemmer. Stk. 2. Medlemsregistret skal tilrettelægges således, at det løbende kan give oplysninger om antallet af medlemmer fordelt på medlemskategorier. Stk. 3. For hvert medlem skal registret indeholde ajourførte oplysninger om 1) udbetalte ydelser med angivelse af art, optjeningsperiode og udbetalingstidspunkt, 9

10 2) indeholdt A-skat og eventuelle andre indeholdelser, 3) eventuelle tilbagebetalinger og 4) indbetaling af medlemsbidrag til a-kassen. Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan godkende andre metoder til at kontrollere, om der er restancer i indbetaling af medlemsbidrag til a-kassen. Kapitel 5 A-kassens indsendelse af oplysninger m.v. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 35. A-kassen skal inden den 20. i hver måned sende en månedsbalance for den foregående måned, jf. 5, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 36. A-kassen skal sende specifikationer til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter 14, stk. 3, 15, stk. 3 og 19, stk. 3 senest samme dag, som a-kassen afregner beløb efter 14, 15 og A-kassen skal hvert år inden 31. december give Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse om størrelsen af de administrationsbidrag, jf. 11, som a-kassen opkræver i det følgende år. Meddelelsen skal indeholde oplysning om størrelsen af de administrationsbidrag, der opkræves af de forskellige medlemskategorier, faggrupper, afdelinger el.lign. Stk. 2. Sker der i løbet af året ændringer i størrelsen af a-kassens administrationsbidrag, skal a- kassen straks meddele det til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 38. A-kassen skal hvert år inden 15. marts sende til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1) det reviderede og godkendte årsregnskab for det sidst forløbne regnskabsår, jf. 6, 2) revisionsprotokollen angående det sidst forløbne regnskabsår, 3) kontoplan for det sidst forløbne regnskabsår, jf. 3, 4) specifikationer over krav efter 12, stk. 1 og 13, stk. 3, der ikke er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. 16, 5) specifikation over lån, renter m.v. i forbindelse med uddannelsesløft, der ikke er oversendt til Statens Administration, jf. 21. Stk. 2. Hvis årsregnskabet ikke sendes rettidigt, jf. stk. 1, nr. 1, har a-kassen ikke ret til at modtage refusion fra staten, medmindre direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet a-kassen udsættelse af afleveringsfristen. 39. Hvis en a-kasse har indgået en administrationsaftale med en faglig forening, jf. kapitel 3, skal a-kassen senest den 31. december sende aftalen for det følgende år til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til orientering. Aftalen skal være vedlagt eventuelle bilag, herunder et eventuelt budget efter 23, stk. 3, nr. 2. Stk. 2. Senest den 30. april efter regnskabsårets udløb skal a-kassen sende til styrelsen 1) En specificeret opgørelse over de faktisk afholdte udgifter, jf ) En beregning af den personalerelaterede fordelingsnøgle, jf. 24, stk. 1, nr. 2. Det relative tidsforbrug skal fremgå af beregningen specificeret på medarbejdere eller grupper af medarbejdere. 3) En beregning af den medlemsrelaterede fordelingsnøgle, jf. 24, stk. 1, nr. 5 og 6. A-kassens og den faglige organisations medlemstal primo og ultimo skal fremgå af beregningen. 10

11 4) En opgørelse eller beregning af det areal a-kassen anvender, medmindre der er indgået en huslejekontrakt efter 25, nr. 1. Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere for tidspunkter for indsendelse af materiale efter stk. 1 og 2. Kapitel 6 Tilsynet 40. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med, at a- kassernes økonomi og regnskabsvæsen mv. administreres efter gældende regler. Stk. 2. Tilsynet omfatter både administrationen af statslige midler og a-kassernes egne midler. 41. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som led i tilsynet ret til at gøre sig bekendt med alt materiale, der vedrører de i 40 nævnte forhold, og med a-kassernes samlede virksomhed. Stk. 2. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til enhver tid aflægge tilsynsbesøg i a-kasserne og foretage regnskabseftersyn. Stk. 3. Hvis a-kassen ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pålægge a-kassen at ændre sin administration, herunder at ansætte fornødent, kvalificeret personale. Kapitel 7 Vejledning og ikrafttræden 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 22. december 2005 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. 1 Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen. 11

Udkast Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Udkast Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Udkast 26.5.2016 Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Reglen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2017

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2017 VEJLEDNING December 2017/STAR til regnskabsblanketten for 2017 Indhold 1. Om regnskabsblanketten og dens udfyldelse 1 2. Ændringer i årsregnskabsblanketten i forhold til sidste år 2 3. Indsendelse af regnskabsblanketten

Læs mere

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2016

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2016 VEJLEDNING December 2016/STARAAT til regnskabsblanketten for 2016 Indhold 1. Om regnskabsblanketten og dens udfyldelse... 1 2. Ændringer i årsregnskabsblanketten i forhold til sidste år... 2 3. Indsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Teknikernes Arbejdsløshedskasse. Uddrag af årsregnskab. Godkendt på HB møde den marts 2017

Teknikernes Arbejdsløshedskasse. Uddrag af årsregnskab. Godkendt på HB møde den marts 2017 Teknikernes Arbejdsløshedskasse Uddrag af årsregnskab 2016 Godkendt på HB møde den 14. - 15. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning 2 Ydelsesregnskabet 3 Fejludbetalinger og kasseansvar 4 Medlemstallet

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE Regnskab FOAs A-kasse delegeretregnskab

FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE Regnskab FOAs A-kasse delegeretregnskab FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE 2016 Regnskab 2013-2015 FOAs A-kasse delegeretregnskab Indhold Indledning 3 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.) 4 Ledelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring til Hovedbestyrelsen

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud Kristelig A-kasse Indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 19. SEPTEMBER 2013 Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 KONGRESREGNSKAB 2010-2013 Indhold

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2014

VEJLEDNING. til regnskabsblanketten for 2014 VEJLEDNING December 2014/STARAAT til regnskabsblanketten for 2014 Udfyldelse, godkendelse og indsendelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) regnskabsblanket skal anvendes ved aflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rundskrivelse nr. 26/08

Rundskrivelse nr. 26/08 Rundskrivelse nr. 26/08 19. juni 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Udlægning af kompetence til a-kasserne til at træffe afgørelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1260 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01260

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet.

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.)... 4 Ledelsens påtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæring... 5 Regnskabsoplysninger... 7 Refusionsregnskab

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere