Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010"

Transkript

1 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34)

2 Indholdsfortegnelse 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 1 2. Samlet konklusion på den udførte revision 3 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Socialministeriets ressortområder 4 4. Redegørelse for den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af statsrefusion af sociale ydelser Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for Statsrefusion vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden 1. august 31. december Regnskab vedrørende statsrefusion til flaskehalsindsatsen Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for Beskæftigelsesområdet Kontanthjælp og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Sygedagpengeområdet Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige aktivering for perioden 1. august 31. december Enkeltudgifter efter Aktivlovens 81, 82 og Hjælp til samværsudgifter efter Aktivlovens 83 og udgifter hvor forældremyndigheden er tillagt en anden efter Aktivlovens Førtidspension mv Børneydelser efter Børnetilskudsloven Boligstøtte Folkepensioner samt helbredstillæg og personlige tillæg Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Integrationsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret ocialministeriets ressortområder Merudgifter, jf. Servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens 42 samt supplerende ydelse efter Servicelovens Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. Servicelovens 52, stk Støtte efter servicelovens 95 til hjælpere, som ansøger selv ansætter Borgerstyret Personlig Assistance, jf. Servicelovens Merudgifter, jf. Servicelovens Botilbud, jf. Servicelovens Hjælpemidler og boligindretning efter servicelovens 112, 113 og Plejevederlag efter servicelovens Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Temarevision 2009 Indsats mod misbrug af sociale ydelser Skatteministeriets områder Børneydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 34 C:\WINDOWS\TEMP\GAMxFiles\8psuj2qviua2k8bqv9qa8qbunahcxmsbqcfx25iat9q9v7ypkkmc\aug 20 10\688d6df1c5bb4e49b4dd98f01601aff5\Delberetning 2009 Faxe Kommune.docx\EY\

3

4 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har den 13. august 2010 afsluttet revisionen af Kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om regnskab, revision, tilsyn mv. for statslige tilskud til kommunerne for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige mv. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 og ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 9. juli 2009 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens 1 mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. 1

5 Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgspuljer og andre puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). 2

6 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 af de delområder, som varetages i Jobcenter, Ydelsescenter og Borgerservice, og som har relation til de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed, har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Tilsvarende gælder for de områder, som varetages i Social, Sundhed og Omsorg i. Dog er vi af den opfattelse, at delområdet vedrørende tilskud til hjælp efter servicelovens 95 ikke har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. For de områder, der varetages i Børn, Familie og Uddannelse er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af delområderne for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste som helhed har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Samtidig er vi af den opfattelse, at delområdet vedrørende forebyggende og anbringende foranstaltninger ikke fuldt ud har været varetaget på en hensigtsmæssigt og betryggende måde i regnskabsåret Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger for så vidt angår Jobcenterets, Ydelsescenterets og Borgerservices områder, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3

7 3. Revisionsbemærkninger Resultaterne af vores gennemgang har givet anledning til bemærkninger på følgende områder. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Lån efter boligstøttelovgivningen Vi har endnu ikke modtaget Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen for 2. halvår Der foreligger således ikke en afstemning af kommunens udgifter til boliglån ifølge boligstøttesystemerne (boligydelse og boligsikring) og boliglånesystemet (beboerindskudslån) sammenholdt med kommunens bogføring. Herunder foreligger ikke afstemning af kommunens tilgodehavende og mellemværende med staten. Tilsvarende forhold gør sig gældende for 2007 og 2008, hvor vi endnu ikke har modtaget kommunens opgørelser over udgifter til boliglån. Vi henstiller, at kommunen snarest udarbejder de fornødne afstemninger, samt iværksætter procedurer for løbende og årlige afstemninger af boliglån i forhold til indberetninger og kommunes bogføring. 3.2 Socialministeriets ressortområder Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens 52, stk. 3-5 Vi har foretaget gennemgang af 12 bevillingssager, hvori der er afholdt udgifter til forebyggende og an- bringende foranstaltninger. Vi har konstateret fejl i 6 af de gennemgåede bevillingssager. Der henvises til punkt 7.2 for en nærmere beskrivelse af fejltyperne. De konstaterede fejl og mangler er alle væsentlige i forhold til en hensigtsmæssig administration af enkeltsagerne, idet der er tale om manglende eller mangelfuld journalføring, manglende dokumentation for, at der i sagerne er gennemført børnesamtale efter 48, og udarbejdet handleplaner efter 140. Det er alle forhold, som er beskrevet i serviceloven, og vejledningen til denne, som værende krav til sagsbehandlingen af sager, hvor der er formodning om, eller hvor det er konstateret, at børn og unge har behov for støtte. Der er efter vores gennemgang iværksat arbejder med ajourføring/opdateringer af den manglende journalføring og dokumentation i sagerne. 4

8 Vi er bekendt med, at forvaltningen er i gang med at forbedre administrationen af området, herunder er der i januar 2010 udarbejdet fælles standarder for sagsbehandlingen på området. Standarderne omfatter beskrivelser af opgaveløsningen, herunder krav til 50 undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner, tilsyn, samarbejdet mellem sagsbehandlere og tilsynsførende, opfølgning og afslutning af sager. Vi vil anbefale, at der i forbindelse med det interne ledelses- og kvalitetstilsyn fremadrettet sættes fokus på de konstaterede forhold, herunder på, at de udarbejdede retningslinjer efterleves. Vi har ved møde med ledelsen fået oplyst, at der arbejdes på at etablere et ledelsestilsyn, som tager udgangspunkt i de udarbejdede standarder, med henblik på, at sikre at standarderne efterleves. Det er endvidere oplyst, at en stor del af beslutningerne omkring foranstaltninger træffes i det administrative visitationsudvalg, hvor der primært sidder ledere fra afdelingen. Der er endvidere fastlagt en kompetenceplan, som giver et bredt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag Støtte efter servicelovens 95 til hjælpere, som ansøger selv ansætter Vi har gennemgået 2 ud af 7 bevillingssager, og har konstateret fejl i begge de gennemgåede bevillingssager. De konstaterede fejl er efter vores opfattelse af væsentlig betydning for administrationen af enkeltsagerne, idet der er tale om såvel manglende grundlag for afholdelsen af udgifterne, såvel som formelle forhold, idet borgerne ikke har modtaget en bevillingsskrivelse, som angiver grundlaget for og omfanget af den bevilgede støtte. Der henvises til efterfølgende afsnit 7.4 for en nærmere redegørelse af de konstaterede fejltyper. Det er oplyst, at man i 2010 har iværksat arbejder med gennemgang og revurdering af alle sager med støtte efter servicelovens 95 og 96, men at man af hensyn til såvel borgerne som de økonomiske konsekvenser har valgt at prioritere revurderingen af sager efter 96 forud for sager efter 95. Kommunen har i 2010 udarbejdet administrationsgrundlag i form af Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance servicelovens 95 og 96. Denne vejledning indeholder alle væsentlige og relevante oplysninger til brug for kommunens administration af området. Ligesom den er tiltænkt som vejledning til borgerne. Dette administrationsgrundlag er taget i brug i Det er vores vurdering, at den udarbejdede vejledning danner grundlag for en fremadrettet hensigtsmæssig og betryggende administration af området. Herudover anbefaler vi, at der iværksættes et dokumenteret internt ledelses- og kvalitetstilsyn for alle områder indenfor Voksenhandicapområdet. 5

9 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale I forbindelse med den afsluttende revision har vi ved brug af bl.a. vores it-værktøj, KommunalDataAnalyse foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger. 4.2 Opgørelse af statsrefusion af sociale ydelser Områder Samlet refusion 2009 Samlet refusion 2008 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer på udviklingen mellem de to regnskabsår. I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion har vi anvendt et af os udarbejdet analyseværktøj, KommunalDataAnalyse (KDA), hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem bl.a. har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret 2009 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet fuldt ud i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret gode interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Med udgangspunkt i foranstående er det endelige restrefusionsskema vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. 6

10 4.3 Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Kommunens opgørelse over udgifter til Det lokale Beskæftigelsesråd udviser et forbrug på kr og et overført beløb til 2010 på kr Vi har stikprøvevis kontrolleret, at de udgifter, der er afholdt, er i overensstemmelse med bevillingerne fra Beskæftigelsesrådet. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2009 er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 4.4 Lån efter Boligstøttelovgivningen Vi har endnu ikke modtaget Kommunens opgørelse over udgifter til boliglån efter boligstøttelovgivningen for 2. halvår Der foreligger således ikke en afstemning af kommunens udgifter til boliglån ifølge boligstøttesystemerne (boligydelse og boligsikring) og boliglånesystemet (beboerindskudslån) sammenholdt med kommunens bogføring. Herunder foreligger ikke afstemning af kommunens tilgodehavende og mellemværende med staten. Tilsvarende forhold gør sig gældende for 2007 og 2008, hvor vi endnu ikke har modtaget kommunens opgørelser over udgifter til boliglån. På baggrund af foranstående har vi valgt at afgive bemærkning herom, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, jf. foranstående punkt Lån efter boligstøttelovgivningen. 7

11 4.5 Opgørelse af statsrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Områder Samlet refusion 2009 Samlet refusion A: Ydelsesrefusion B: Hjælp til reintegration 0 0 2A: Grund- og programtilskud A: Resultattilskud B: Tilskud til undervisning for voksne C: Tilbagebetaling med refusion C: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl : Berigtigelser vedr. tidligere år I alt Vi har modtaget tilfredsstillende forklaringer på forskellene mellem de to regnskabsår. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andet sprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens it-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i it-systemet indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv., ligesom der foreligger dokumentation for berettigelsen til hjemtagelse af resultattilskud. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2009 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet fuldt ud i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter mv. samt gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret gode interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Det endelige refusionsskema vedrørende statsrefusion og tilskud på integrationsområdet er påtegnet uden forbehold. 4.6 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Kommunens opgørelse over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176 udviser samlet statsrefusion på kr

12 Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af 8 bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2009 samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er det vores opfattelse, at der som helhed er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold. 4.7 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for 2008 Kommunens opgørelse for 2008 over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176 udviser samlet statsrefusion på kr incl. reguleringer for 2007 på i alt kr. Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. Forsinkelsen i vores endelige påtegning af opgørelsen skyldes blandt andet, at kommunens procedurer for udarbejdelse af opgørelsen ikke har været fuldt ud hensigtsmæssige. Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager for 2008 er påtegnet uden forbehold, den 19. marts Statsrefusion vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden 1. august 31. december 2009 Kommunens opgørelse over refusion af udgifter vedrørende forsikrede ledige udviser en samlet refusion på kr Vi har kontrolleret, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion til de forsikrede ledige efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 15. december

13 På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for forsikrede ledige for regnskabsåret 2009 samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er det vores opfattelse, at der som helhed er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det endelige refusionsskema vedrørende forsikrede ledige er påtegnet uden forbehold. 4.9 Regnskab vedrørende statsrefusion til flaskehalsindsatsen Kommunens opgørelse over udgifter omfattet af flaskehalsbevillingen udviser refusionsberettigende udgifter for i alt kr Som grundlag for opgørelsen foreligger en oversigt specificeret på CPR. nr., fagbetegnelse, aktivitetsperiode, beløb mv. Vi har foretaget sammenholdelse mellem den udarbejdede oversigt og aktivitetslisten for 2009 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Herudover har vi stikprøvevis kontrolleret, at de på oversigten medtagne personer er omfattet af målgruppen for flaskehalsindsatsen. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen for Flaskehalsindsatsen for regnskabsåret 2009 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet fuldt ud i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Refusionsskemaet vedrørende Flaskehalsindsatsen er påtegnet uden forbehold Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne, samt at der er iværksat hensigtsmæssige procedurer for dette område. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo-afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet it-systemerne Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder foreligger afstemt. Der foreligger for alle væsentlige statuskonti på området tilfredsstillende afstemninger. 10

14 4.12 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i Kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. 11

15 af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for Beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af s regnskaber for 2009 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Vi har stikprøvevis efterprøvet resultaterne af det gennemførte ledelses- og kvalitetstilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for Beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Passiv kontanthjælp (passiv hjælp, hvor der ikke er tilbud efter Beskæftigelsesloven) Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivloven. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra en sagsliste med CPR-nr. over alle bogførte udgifter til passiv kontanthjælp for perioden 1. januar 30. september Vi har konstateret fejl i 3 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 2 bevillingssager ikke ses at være overensstemmelse mellem aktive / passive perioder og kontering af forsørgelsesydelsen. Fejlen har haft refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag ikke ses at være foretaget vurdering af, om friværdi på ca kr. i ansøger og ægtefælles bolig har betydning for, om ansøger er berettiget til udbetaling af kontanthjælp. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. 12

16 Aktiv kontanthjælp (tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 10 og 11 mv.) Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 25 og Beskæftigelseslovens kapitler Med fokus på en vurdering af kommunens administration af reglerne vedrørende sanktionering og handling på fravær fra tilbud samt vurdering af behovet for sygeopfølgningsplaner er sagsudvælgelsen foretaget ud fra bemandingsoversigt fra projektet Grib Chancen for perioden 3. august til 31. december Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At det i 1 bevillingssag er vores opfattelse, at kontanthjælpen ikke kan konteres som aktiv ydelse en hel måned, fordi ansøger på grund af sygefravær kun har haft et fremmøde på 3 dage. Fejlen har efter vores opfattelse haft refusionsmæssig betydning. At der i 2 bevillingssager er konstateret fejl og mangler i jobplanen, idet der i den ene sag ikke foreligger en underskrevet jobplan, og i den anden sag indeholder jobplanen ikke oplysninger om det beskæftigelsesrettede formål. Fejlene er af formel karakter og har ikke umiddelbart haft udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag er et meget stort fravær fra tilbuddet, uden at der er taget stilling til, hvorfor der ikke skal foretages sanktionering for de ubegrundede fravær. Fejlene er af formel karakter, men kan have betydning, såfremt der skulle foretages sanktionering. At der i 1 bevillingssag ikke er taget stilling til behovet for, eller udarbejdet sygeopfølgningsplan umiddelbart efter, at kommunen har fået kendskab til ansøgers sygdom. Fejlen kan have haft refusionsmæssig betydning. At der i 1 bevillingssag er udbetalt godtgørelse efter Beskæftigelseslovens 83 i 3 måneder, uden at der foreligger ansøgning og bevilling. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Løntilskud efter Beskæftigelseslovens kapitel 12 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Beskæftigelseslovens kapitel 12. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra Kommunens bogføring af udgifter til løntilskud for perioden 1. januar 30. september Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 1 bevillingssag ikke foreligger en underskrevet jobplan, fordi ansøger ikke har returneret den. Fejlen er af formel karakter. 13

17 At der i 1 bevillingssag er udbetalt kontanthjælp. Det fremgår af bevillingssagen, at ansøger bor i eget hus, men det fremgår ikke, om der er foretaget vurdering af eventuel formue i form af friværdi i boligen. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Samlet konklusion for kontanthjælp Vi har konstateret fejl i 7 ud af 12 gennemgåede bevillingssager, men vi vurderer at fejlene i de 6 af sagerne ikke har væsentlig betydning for grundlaget for udbetalingen af ydelsen, idet det er vores opfattelse, at den væsentligste del af sagsadministrationen for de gennemgåede sager er varetaget tilfredsstillende. På dette grundlag har vi vurderet, at området som helhed er administreret hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Det er aftalt, at der vil blive foretaget de fornødne refusionsmæssige berigtigelser. 5.3 Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra kommunens bogføring af alle udgifter til revalideringsydelse og løntilskud i forbindelse med revalidering, for perioden fra 1. januar 30. september Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende og fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Sygedagpengeområdet Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed under 52 uger Vi har udvalgt 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Dagpengeloven. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra statistik over løbende sager vedrørende sygdom for en tilfældig beregningsuge i 2009, hvor der ved udvælgelsen er lagt vægt på nye sager i 4. kvartal 2009 med henblik på at efterprøve Kommunens anvendelse af de nye opfølgningsregler for området. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager. Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Dagpengeloven. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra statistik over løbende sager vedrørende sygdom for en tilfældig beregningsuge i Vi har ved gennemgangen haft særligt fokus på opfølgningsplaner. 14

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere