Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46

2 Delårsrapport kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler kvartal 5 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 9 Beholdningsindtjening 10 Bankaktiviteter 11 Realkreditaktiviteter 12 Handel og investering 13 Øvrige aktiviteter 14 Basis- og beholdningsindtjening 14 Kapitalforhold og kapitalstyring 15 Likviditetsstyring 16 Øvrig information 18 Påtegning Ledelsespåtegning 19 Perioderegnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 22 Kapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 24 Noter 25 Jyske Bank A/S 38 Koncernoversigt 46 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon www. jyskebank.dk CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 2 af 46

3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 38,6 18,8-5,8 26,5 4,8 6,6 5,4 25,4 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 38,6 18,8-5,8 26,5 4,8 6,6 5,4 25,4 Resultat før skat p.a. i pct. af primo egenkapital 26,0 14,6-13,8 54,6 9,6 15,1 13,0 14,7 Periodens resultat i pct. af gnsn. egenkapital 14,6 8,2-2,4 10,8 1,9 2,8 2,4 10,9 Omkostninger i pct. af indtægter 45,7 58,2-55,6 32,4 64,1 57,9 60,9 58,2 Kapitalprocent 16,7 15,7-16,7 16,4 16,2 16,0 15,7 16,0 Egentlig kernekapitalprocent (CET1 %) 15,7 14,8-15,7 15,3 15,1 15,3 14,8 15,3 Individuelt solvensbehov (%) 10,7 10,0-10,7 10,4 10,0 9,8 10,0 9,8 Kapitalgrundlag (mio. kr.) Vægtet risikoeksponering (mio. kr.) Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,1 1,2-1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Kapital- og egentlig kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 3 af 46

4 SAMMENDRAG Resultat før skat mio. kr. (1. 3. kvartal : mio. kr.) Resultat efter skat mio. kr. (1. 3. kvartal : mio. kr.) Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 25,2% p.a. (1. 3. kvartal : 11,4% p.a.) Nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (1. 3. kvartal : 858 mio. kr.) Udlån 359 mia. kr. (ultimo : 131 mia. kr.) o Realkreditudlån 216 mia. kr. (ultimo : 0 mia. kr.) o Bankudlån 118 mia. kr. (ultimo : 111 mia. kr.) Bankindlån 128 mia. kr. (ultimo : 116 mia. kr.) Kapitalprocent 16,7, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,7 (ultimo : 16,0 og 15,3) Individuelt solvensbehov 10,7% (ultimo : 9,8%) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for kvartal udtaler ordførende direktør Anders Dam: Jyske Bank-koncernens resultat før skat for kvartal udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i, og basisresultatet for kvartal udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i. 3. kvartal har fortsat været præget af sammenlægningen med BRFkredit, og de forgangne fem måneder har bekræftet os i, at sammenlægningen rummer et stort vækstpotentiale. BRFkredits resultat i 3. kvartal er på 222 mio. kr. før skat og viser en tilfredsstillende udvikling. BRFkredit stod for 84% af den totale markedstilvækst af realkreditlån i 3. kvartal mod 57,9% i 2. kvartal. Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Dags dato er der ydet boliglån via Jyske Bank for 25 mia. kr. siden introduktionen i december. Stigningen i netto renteindtægter, som henføres til de nye boliglån, opvejer på nuværende tidspunkt faldet fra traditionelle bankudlån. Resultatet af den europæiske Asset Quality Review (AQR) har påvirket nedskrivninger på udlån mv. i kvartal med 456 mio. kr. I perioden kvartal er der på engagementer udvalgt til AQR undersøgelsen udgiftsført netto 158 mio. kr. i ordinære nedskrivninger på udlån mv. Hertil kommer, at der via ledelsesmæssige skøn blev nedskrevet 235 mio. kr. i 2. kvartal på private kunder, og i 3. kvartal er der nedskrevet 63 mio. kr. relateret til AQR. Nedskrivninger på udlån mv. er i 3. kvartal desuden påvirket af Ruslandskrisen, som i særlig grad påvirker forventningerne til landbrugskundernes gældsserviceringsevne. Basisresultatet er påvirket af nedskrivninger på udlån mv. med i alt mio. kr. i kvartal mod 693 mio. kr. i samme periode i, og nedskrivninger på udlån mv. under basisresultatet udgør 398 mio. kr. i 3. kvartal. Ved udgangen af 3. kvartal udgør kapitalprocenten 16,7 og den egentlige kernekapitalprocent 15,7 mod 16,0 og 15,3 ultimo. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,7 procent og kapitalbufferen er uændret seks procentpoint. Vores kapitalforhold og resultaterne af stresstesten giver et betryggende grundlag for fortsat vækst i udlånene, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 4 af 46

5 1.-3. kvartal Samfundsøkonomisk udvikling Ved indgangen til forventede Jyske Bank, at et økonomisk opsving ville blive meget moderat, samt at forbruget og investeringer kun ville vise en beskeden vækst. Ved udgangen af 3. kvartal kan det konstateres, at den begrænsede vækst i de nære internationale økonomier i euroområdet og i den nationale økonomi fortsætter og dermed bekræfter forventningerne til udviklingen i. Den økonomiske udvikling er blandt andet præget af uroen i Ukraine og det internationale spændte forhold til Rusland. Særligt store eurolande som især Tyskland, men også Frankrig og Italien er påvirket, hvilket smitter af på Danmark. Væsentlige forhold i kvartal I delårsrapporten for kvartal påvirker BRFkredit-koncernen resultatopgørelsen i fem måneder, og ultimo juni var BRFkredit-koncernens balance for første gang fuldt konsolideret ind i Jyske Bank-koncernen. BRFkredits resultat for 3. kvartal var på 222 mio. kr. før skat og viser en tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. Medio december lancerede Jyske Bank sine nye boliglånsprodukter, og i er produktpaletten blevet udbygget med Jyske F3, Jyske F5 og Jyske L30 som følge af kundernes efterspørgsel. Ved udgangen af 3. kvartal var der ydet boliglån for ca. 21 mia. kr., og dags dato er der ydet boliglån via Jyske Bank for 25 mia. kr. siden introduktionen i december. Af de ydede boligudlån indgår 12 mia. kr. under bankudlån pr. 30. september mod 8 mia. kr. pr. 30. juni. Af de ydede boliglån er 3 mia. kr. endnu ikke udbetalt, men aftalt til udbetaling 31. december. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 23/ af 10. oktober har Jyske Bank erhvervet stk. aktier i DLR Kredit. Købesummen var 255 mio. kr., og efter erhvervelsen ejer Jyske Bank stk. aktier svarende til en direkte ejerandel på 12,61% af den samlede aktiekapital i DLR Kredit. Da Jyske Bank ejer 21,69% af PRAS, som ejer aktier i DLR Kredit, kan Jyske Banks direkte og indirekte ejerandel af DLR Kredit opgøres til 13,94%. Der er i juni måned truffet beslutning om at nedlægge 177 fuldtidsstillinger i Jyske Bank-koncernen, og der sigtes mod at nedbringe antallet af fuldtidsansatte til ca over de kommende år, hvis konjunktursituationen udvikler sig som forventet. Beslutningen er, ud over at være samfundsøkonomisk begrundet, også begrundet med, at it-konverteringen af den overtagende portefølje fra Spar Lolland er gennemført, og integrationen af BRFkredit er påbegyndt i 1. halvår. Ved udgangen af 3. kvartal var antallet af fuldtidsansatte I maj, efter sammenlægningen med BRFkredit, var antallet af fuldtidsstillinger i Jyske Bank-koncernen Forholdet mellem Jyske Bank og Nykredit/Totalkredit og relationerne i det mangeårige samarbejde er blevet udfordret af Nykredit/Totalkredits reaktion på Jyske Banks sammenlægning med BRFkredit. Nykredit/Totalkredit har valgt at indtage det standpunkt, at der fra Jyske Banks side foreligger et ophør af Hovedsamarbejdsaftalen i relation til Totalkreditsamarbejdet. Jyske Bank er ikke enig i dette standpunkt, og Jyske Bank har derfor taget initiativ til at få dette standpunkt prøvet ved en voldgift. På nuværende tidspunkt forventes voldgiften at kunne afsluttes i løbet af april solgte Jyske Bank datterselskabet Silkeborg Data. Salget har påvirket resultatet positivt med 296 mio. kr. efter skat. Salget medfører, at indtægter og omkostninger alt andet lige forventes at falde med henholdsvis 250 og 220 mio. kr. p.a. I har Finanstilsynet udpeget Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI). Jyske Bank skal pr. 1. januar 2015 opfylde et kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav, der reflekterer Jyske Banks systemiske vigtighed. SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1). Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden og forventes at udgøre 1,5% for Jyske Bank-koncernen fuldt indfaset. Jyske Bank lever aktuelt op til de vedtagne SIFI krav gældende fra 2019, aktuelt svarende til et kapitalgrundlag på 14,7% ekskl. den modcykliske kapitalbuffer. Jyske Bank har fastlagt en langsigtet kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 med fuldt implementerede kapitaldækningsregler i Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 5 af 46

6 Finanstilsynet har i september offentliggjort et forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsynsdiamanten indeholder fem pejlemærker, der sætter grænser for institutternes risiko. Blandt andet foreslås der langsigtede pejlemærker for andelen af lån med afdragsfrihed og for andelen af lån med hyppig refinansiering. Hertil kommer øvrige pejlemærker vedrørende begrænsninger på udlånsvækst, variabelt forrentede lån og store eksponeringer. Der lægges i forslaget op til, at pejlemærkerne vil gælde fra henholdsvis 2018 og Periodens resultat Jyske Bank-koncernen opnåede i kvartal et resultat før skat på mio. kr. Beregnet skat udgjorde 94 mio. kr., og resultat efter skat udgjorde mio. kr. Resultat efter skat forrentede primoegenkapitalen med 25,2% p.a. mod 11,4% p.a. i tilsvarende periode i. BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat På baggrund af input fra analytikere og investorer i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit, er der ændret klassificering af nedenstående forhold i forbindelse med opgørelsen af basisresultatet. Målet med ændringerne er at øge gennemsigtigheden af Jyske Bank-koncernens regnskabsmæssige information. Omkostninger til Garantifonden mv. indregnes i basisomkostninger. Ændringen påvirker basisomkostninger. Ensretning af principper mellem Jyske Bank og BRFkredit vedrørende definition af basis- og beholdningsindtjening. Ændringen påvirker netto renteindtægter og kursreguleringer under basisindtægter. Præsentation af positive værdireguleringer på overtagne aktiver i basisresultatet. Positive værdireguleringer på overtagne aktiver indregnes i nedskrivninger på udlån mv. Tidligere har positive værdireguleringer været indregnet i netto renteindtægter i lighed med i den lovpligtige regnskabsklassificering. Ændringen påvirker netto renteindtægter under basisindtægter og nedskrivninger på udlån mv. Ovenstående ændringer er indarbejdet i sammenligningstallene ovenfor og ændringerne påvirker ikke basisresultatet, resultat før skat eller egenkapitalen. Basisindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal, og basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Basisresultatet udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 6 af 46

7 Netto renteindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Netto renteindtægterne er positivt påvirket af indtægter fra ydede boligudlån, og negativt påvirket af faldende bankudlån ekskl. boligfinansiering, det aktuelt lave renteniveau, herunder lavere genplaceringsrenter på obligationsbeholdningen, og pres på rentemarginalen grundet konkurrencen på markedspladsen. Ved udgangen af 3. kvartal har Jyske Bank, siden lanceringen af bankens egne nye boliglånsprodukter medio december, ydet boliglån for 21 mia. kr. Salget af nye boliglånsprodukter forløber tilfredsstillende og er den væsentligste årsag til, at bankudlån udviser en stigning på 5% i kvartal. Bankudlån ekskl. nye boliglånsprodukter udgør 105 mia. kr. mod 111 mia. kr. ultimo. Netto gebyr- og provisionsindtægter samt øvrige indtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Netto gebyr- og provisionsindtægter er påvirket af, at Nykredit og Totalkredit har meddelt Jyske Bank, at de har indtaget det standpunkt, at de anser Totalkredit-samarbejdet for ophørt for Jyske Banks vedkommende. Som konsekvens heraf har Nykredit og Totalkredit besluttet at frigive Jyske Banks garantier for ydede lån og stoppe provisionsbetalingerne til Jyske Bank. Hvis der er tale om retmæssigt ophør af provisionsbetalinger mv. vil det alt andet lige påvirke Jyske Banks resultat før skat negativt med mio. kr. i. Jyske Bank har for kvartal ikke modtaget fuld provision og har som konsekvens heraf ikke indregnet den normale provisionsbetaling fra Totalkredit i regnskabet for perioden. Den manglende provisionsbetaling er estimeret til at have en negativ påvirkning på netto gebyr- og provisionsindtægterne på 167 mio. kr. for kvartal. Øvrige indtægter er i kvartal positivt påvirket af dagsværdiopgørelsen af overtagne nettoaktiver fra BRFkredit med mio. kr., samt af en tilbageførsel af hensatte forpligtelser på 51 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. Endelig har Jyske Banks salg af datterselskabet Silkeborg Data påvirket øvrige indtægter positivt med 296 mio. kr. efter skat. I var øvrige indtægter positivt påvirket med 97 mio. kr. som følge af dagsværdiopgørelsen af overtagne nettoaktiver fra Spar Lolland. Korrigeret for de særlige forhold udviser netto gebyr- og provisionsindtægter samt øvrige indtægter et stabilt niveau. Kursreguleringer udgør 208 mio. kr. mod 296 mio. kr. i kvartal. Jyske Banks salg af aktierne i Nets, regulering af værdien af aktierne i sektorselskaber, tilbagekøb af hybrid kernekapital og ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner har samlet påvirket resultat før skat positivt med 458 mio. kr. De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 355 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 225 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Driftsudgifter er negativt påvirket med 220 mio. kr. som følge af omkostninger i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit og revurdering af hensatte forpligtelser. I var driftsudgifter negativt påvirket med 79 mio. kr. som følge af integrationsomkostninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. Modsat tidligere inkluderes omkostninger til betaling til Garantifonden mv. i basisomkostningerne. Integrationen af Spar Lolland, herunder it-konverteringen til Bankdata, blev som planlagt fuldt gennemført i 1. halvår. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 7 af 46

8 Resultatet for kvartal er således påvirket af en række særlige forhold, som samlet set har en positiv nettopåvirkning på resultat før skat med mio. kr. Særlige forhold kvt. Netto renteindtægter, amortisering af dagsværdiregulering af overtagende aktiver og forpligtelser 60 Netto gebyr- og provisionsindtægter; estimeret mistet gebyrindtjening fra Totalkredit -167 Kursreguleringer; Salget af ejerandel af Nets 189 Værdiregulering af sektoraktier 195 Tilbagekøb af hybrid kernekapital 77 Ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner -45 Kursregulering vedrørende kundernes rentesikring -355 Øvrige indtægter; Indtjening fra salget af Silkeborg Data 296 Badwill fra sammenlægningen med BRFkredit Tilbageførsel af hensættelser i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 51 Værdiregulering af sektoraktier 42 Basisomkostninger; Integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit -47 Ensretning af afkastkrav på domicilejendomme -48 Revurdering af hensatte forpligtelser -122 Nedskrivninger på udlån mv.; tilpasning af metoderne for beregning af nedskrivninger relateret til private kunder Tilpasning af metoderne for beregning af nedskrivninger relateret til private kunder -235 Indregning af resultaterne af AQR -63 Renteregulering på overtagne udlån 253 Særlige forhold i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 8 af 46

9 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver Der er udgiftsført mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 858 mio. kr. i samme periode i. Nedskrivninger på udlån mv. har i de sidste 5 kvartaler gennemsnitlig været 402 mio. kr. Resultatet af AQR har påvirket nedskrivninger på udlån mv. i kvartal med 456 mio. kr. I perioden kvartal er der på engagementer udvalgt til AQR undersøgelsen udgiftsført netto 158 mio. kr. i ordinære nedskrivninger på udlån mv. Hertil kommer, at der via ledelsesmæssige skøn blev nedskrevet 235 mio. kr. i 2. kvartal på private kunder, og i 3. kvartal er der nedskrevet 63 mio. kr. relateret til AQR. Nedskrivninger på udlån mv. er i 3. kvartal desuden påvirket af Ruslandskrisen, som i særlig grad påvirker forventningerne til landbrugskundernes gældsserviceringsevne. UDLÅN OG GARANTIER SAMT VÆRDIREGULERINGER PÅ UDLÅN MV kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90-dages overtræk/restance Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger/værdireguleringer Nedskrivninger /værdireguleringer Udlån med OIV efter nedskrivninger/værdireguleringer Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Værdiregulering af overtagne aktiver: Underkurssaldo på overtagne aktiver, primo Underkurs i forbindelse med virksomhedssammenslutninger Positive værdireguleringer (renteindtægter) Negative værdireguleringer (tabsafskrevet) Underkurssaldo på overtagne aktiver, ultimo Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver Driftsmæssige nedskrivninger på udlån mv Driftsmæssige nedskrivninger på tilgh. hos kreditinstitutter Driftsmæssige tab Nedskrivnings- og hensættelsessaldoen udgør 4,1% af bankudlån og garantier ved udgangen af 3. kvartal mod 3,1% ultimo. Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver udgør 2,3% af de samlede udlån og garantier. Porteføljen af bankudlån med rentenulstilling og udlån med 90-dages overtræk udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Porteføljen af realkreditudlån i 90-dages restance udgør mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 9 af 46

10 Jyske Bank-koncernen har et engagement større end 10% af det justerede kapitalgrundlag i lighed med ultimo. Engagementet er med en stor dansk finanskoncern og udgør 10,7%. Et engagement var mellem 7,5% og 10%, og to engagementer var mellem 5% og 7,5% af det justerede kapitalgrundlag ved udgangen af 3. kvartal. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgør 246 mio. kr. mod 350 mio. kr. i tilsvarende periode i. Sammensætningen af beholdningsindtjeningen skal blandt andet ses i lyset af, at beholdningsindtjening fra BRFkredit er indregnet i fem måneder i. Vurderet ud fra den valgte risikoprofil og det aktuelle renteniveau er beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgør 11 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 21 mio. kr. ultimo. Renterisikoen er domineret af eksponeringer i danske og udenlandske realkreditobligationer med kort og mellemlang løbetid. % 0,3 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 11,3 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 3. kvartal er markedsværdien 301 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi mod 302 mio. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 10 af 46

11 Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger, herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder og erhvervskunder, offentlige institutioner samt leasingkunder. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Omkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Garantier Resultat før skat Resultatet før skat for bankaktiviteterne udgør -543 mio. kr. mod 205 mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet for kvartal er særligt påvirket af de ledelsesmæssige skøn om at tilpasse nedskrivningerne relateret til private kunder og AQR. De underliggende netto renteindtægter er præget af en hård konkurrence på markedspladsen, hvilket presser rentemarginalerne og volumen af traditionelle bankudlån ekskl. nye boliglånsprodukter. Stigningen i netto renteindtægter fra de nye boliglånsprodukter opvejer på nuværende tidspunkt indtjeningsfaldet fra traditionelle bankudlån. Gebyr- og provisionsindtægterne er påvirket af den manglende indtjening fra Totalkreditsamarbejdet. Gebyrindtjeningen relateret til investeringsprodukter og de afkastafhængige gebyrer er på niveau med tilsvarende periode i. Omkostningerne er på niveau med det forventede givet de særlige forhold, herunder omkostninger afholdt i forbindelse med de organisationsændringer, der blev igangsat i. Forretningsomfang Den økonomiske tomgang og den begrænsede økonomiske vækst gør, at der fortsat ikke er tegn på en generel vending i forbruget og investeringerne, hvorfor der er pres på forretningsomfanget i relation til traditionelle bankudlån. Væksten i de nye boliglånsprodukter opvejer faldet i traditionelle bankudlån og samlet udviser bankudlån en vækst på 5%. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 11 af 46

12 Realkreditaktiviteter Realkreditaktiviteter omfatter finansielle løsninger til finansiering af fast ejendom, som foretages ud af BRFkredit. Realkreditaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder, erhvervskunder og alment byggeri. Beholdningsindtjening i BRFkredit allokeres til Handel og investering. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Omkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Væsentlige forhold i kvartal I delårsrapporten for kvartal påvirker BRFkredit-koncernen resultatopgørelsen i fem måneder, og fra ultimo juni var BRFkredit-koncernens balance fuldt konsolideret ind i Jyske Bank-koncernen. Der er i juni gennemført en organisatorisk tilpasning, hvor der blev nedlagt 47 stillinger vedrørende realkreditaktiviteterne. Resultat før skat Der er tale om et resultat for perioden, hvor stigende bruttonyudlån, stigende bidrags- og gebyrindtægter samt et generelt fald i omkostninger, herunder kapitalomkostningerne, har påvirket resultatet positivt. Kapitalomkostningerne i forbindelse med opfyldelse af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt som følge af lavere gennemsnitlig beholdning af Senior Secured Bonds, som følge af lavere OC-krav fra Standard & Poor s. Omkostningerne indeholder integrationsomkostninger på 17 mio. kr., hvilket primært vedrører hensatte forpligtelser i forbindelse med den organisatoriske tilpasning. Forretningsomfang Realkreditaktiviteten fortsætter den positive udvikling, og siden sammenlægningen med BRFkredit udviser realkreditaktiviteten en vækst fra nominelt mio. kr. til nominelt mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal svarende til knap 7%. BRFkredit stod for 84% af den totale markedstilvækst af realkreditlån i 3. kvartal mod 57,9% i 2. kvartal. Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Væksten kommer som følge af kundernes efterspørgsel, den succesfulde sammenlægning mellem BRFkredit og Jyske Bank, herunder BRFkredits nye distributionsmodel. For yderligere oplysninger vedrørende BRFkredit henvises til BRFkredits delårsrapport for kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 12 af 46

13 Handel og investering Handels- og investeringsaktiviteterne er rettet mod danske og internationale investorer og omfatter rådgivning om risikostyring, investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Den strategiske balance- og risikostyring samt forretningsomfang med koncernens største erhvervskunder indgår også heri. Endelig omfatter Handel og Investering private banking aktiviteter rettet mod udenlandske kunder, herunder de udenlandske enheder i Gibraltar, Schweiz, Holland og Frankrig. Beholdningsindtjening i BRFkredit allokeres til Handel og investering. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Garantier Resultat før skat Resultatet før skat for aktiviteterne under Handel og investering udgør 994 mio. kr. mod mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet er særligt påvirket af det generelt faldende og meget lave renteniveau, som har medført negative kursreguleringer, idet positionerne i handel og investering samlet har en negativ renterisiko. Sammensætningen af og udviklingen i Handel og investering skal ses i lyset af, at beholdningsindtjening fra BRFkredit indgår i 5 måneder. Beholdningsindtjeningen fra BRFkredit påvirker netto renteindtægter positivt og kursreguleringer negativt. Netto renteindtægter fra obligationer er faldet over det seneste år som følge af lavere genplaceringsrenter, og indtjeningen på handelsbeholdningen har været vigende. De underliggende omkostninger er som forventet. Forretningsomfang I 3. kvartal har der været en underliggende positiv stemning på de finansielle markeder. Omsætningen er fortsat præget af tilbageholdenhed i relation til investeringer og finansielle transaktioner, og aktiviteten afspejler generelt, at der er fokus på afdækningsforretninger frem for investeringer med fortjeneste for øje. Jyske Bank-koncernen noterer en stigende markedsandel på særligt realkreditobligations- og valutamarkedet. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 13 af 46

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere