Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46

2 Delårsrapport kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler kvartal 5 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 9 Beholdningsindtjening 10 Bankaktiviteter 11 Realkreditaktiviteter 12 Handel og investering 13 Øvrige aktiviteter 14 Basis- og beholdningsindtjening 14 Kapitalforhold og kapitalstyring 15 Likviditetsstyring 16 Øvrig information 18 Påtegning Ledelsespåtegning 19 Perioderegnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 22 Kapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 24 Noter 25 Jyske Bank A/S 38 Koncernoversigt 46 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon www. jyskebank.dk CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 2 af 46

3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 38,6 18,8-5,8 26,5 4,8 6,6 5,4 25,4 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 38,6 18,8-5,8 26,5 4,8 6,6 5,4 25,4 Resultat før skat p.a. i pct. af primo egenkapital 26,0 14,6-13,8 54,6 9,6 15,1 13,0 14,7 Periodens resultat i pct. af gnsn. egenkapital 14,6 8,2-2,4 10,8 1,9 2,8 2,4 10,9 Omkostninger i pct. af indtægter 45,7 58,2-55,6 32,4 64,1 57,9 60,9 58,2 Kapitalprocent 16,7 15,7-16,7 16,4 16,2 16,0 15,7 16,0 Egentlig kernekapitalprocent (CET1 %) 15,7 14,8-15,7 15,3 15,1 15,3 14,8 15,3 Individuelt solvensbehov (%) 10,7 10,0-10,7 10,4 10,0 9,8 10,0 9,8 Kapitalgrundlag (mio. kr.) Vægtet risikoeksponering (mio. kr.) Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,1 1,2-1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Kapital- og egentlig kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 3 af 46

4 SAMMENDRAG Resultat før skat mio. kr. (1. 3. kvartal : mio. kr.) Resultat efter skat mio. kr. (1. 3. kvartal : mio. kr.) Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 25,2% p.a. (1. 3. kvartal : 11,4% p.a.) Nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (1. 3. kvartal : 858 mio. kr.) Udlån 359 mia. kr. (ultimo : 131 mia. kr.) o Realkreditudlån 216 mia. kr. (ultimo : 0 mia. kr.) o Bankudlån 118 mia. kr. (ultimo : 111 mia. kr.) Bankindlån 128 mia. kr. (ultimo : 116 mia. kr.) Kapitalprocent 16,7, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,7 (ultimo : 16,0 og 15,3) Individuelt solvensbehov 10,7% (ultimo : 9,8%) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for kvartal udtaler ordførende direktør Anders Dam: Jyske Bank-koncernens resultat før skat for kvartal udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i, og basisresultatet for kvartal udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i. 3. kvartal har fortsat været præget af sammenlægningen med BRFkredit, og de forgangne fem måneder har bekræftet os i, at sammenlægningen rummer et stort vækstpotentiale. BRFkredits resultat i 3. kvartal er på 222 mio. kr. før skat og viser en tilfredsstillende udvikling. BRFkredit stod for 84% af den totale markedstilvækst af realkreditlån i 3. kvartal mod 57,9% i 2. kvartal. Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Dags dato er der ydet boliglån via Jyske Bank for 25 mia. kr. siden introduktionen i december. Stigningen i netto renteindtægter, som henføres til de nye boliglån, opvejer på nuværende tidspunkt faldet fra traditionelle bankudlån. Resultatet af den europæiske Asset Quality Review (AQR) har påvirket nedskrivninger på udlån mv. i kvartal med 456 mio. kr. I perioden kvartal er der på engagementer udvalgt til AQR undersøgelsen udgiftsført netto 158 mio. kr. i ordinære nedskrivninger på udlån mv. Hertil kommer, at der via ledelsesmæssige skøn blev nedskrevet 235 mio. kr. i 2. kvartal på private kunder, og i 3. kvartal er der nedskrevet 63 mio. kr. relateret til AQR. Nedskrivninger på udlån mv. er i 3. kvartal desuden påvirket af Ruslandskrisen, som i særlig grad påvirker forventningerne til landbrugskundernes gældsserviceringsevne. Basisresultatet er påvirket af nedskrivninger på udlån mv. med i alt mio. kr. i kvartal mod 693 mio. kr. i samme periode i, og nedskrivninger på udlån mv. under basisresultatet udgør 398 mio. kr. i 3. kvartal. Ved udgangen af 3. kvartal udgør kapitalprocenten 16,7 og den egentlige kernekapitalprocent 15,7 mod 16,0 og 15,3 ultimo. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,7 procent og kapitalbufferen er uændret seks procentpoint. Vores kapitalforhold og resultaterne af stresstesten giver et betryggende grundlag for fortsat vækst i udlånene, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 4 af 46

5 1.-3. kvartal Samfundsøkonomisk udvikling Ved indgangen til forventede Jyske Bank, at et økonomisk opsving ville blive meget moderat, samt at forbruget og investeringer kun ville vise en beskeden vækst. Ved udgangen af 3. kvartal kan det konstateres, at den begrænsede vækst i de nære internationale økonomier i euroområdet og i den nationale økonomi fortsætter og dermed bekræfter forventningerne til udviklingen i. Den økonomiske udvikling er blandt andet præget af uroen i Ukraine og det internationale spændte forhold til Rusland. Særligt store eurolande som især Tyskland, men også Frankrig og Italien er påvirket, hvilket smitter af på Danmark. Væsentlige forhold i kvartal I delårsrapporten for kvartal påvirker BRFkredit-koncernen resultatopgørelsen i fem måneder, og ultimo juni var BRFkredit-koncernens balance for første gang fuldt konsolideret ind i Jyske Bank-koncernen. BRFkredits resultat for 3. kvartal var på 222 mio. kr. før skat og viser en tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. Medio december lancerede Jyske Bank sine nye boliglånsprodukter, og i er produktpaletten blevet udbygget med Jyske F3, Jyske F5 og Jyske L30 som følge af kundernes efterspørgsel. Ved udgangen af 3. kvartal var der ydet boliglån for ca. 21 mia. kr., og dags dato er der ydet boliglån via Jyske Bank for 25 mia. kr. siden introduktionen i december. Af de ydede boligudlån indgår 12 mia. kr. under bankudlån pr. 30. september mod 8 mia. kr. pr. 30. juni. Af de ydede boliglån er 3 mia. kr. endnu ikke udbetalt, men aftalt til udbetaling 31. december. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 23/ af 10. oktober har Jyske Bank erhvervet stk. aktier i DLR Kredit. Købesummen var 255 mio. kr., og efter erhvervelsen ejer Jyske Bank stk. aktier svarende til en direkte ejerandel på 12,61% af den samlede aktiekapital i DLR Kredit. Da Jyske Bank ejer 21,69% af PRAS, som ejer aktier i DLR Kredit, kan Jyske Banks direkte og indirekte ejerandel af DLR Kredit opgøres til 13,94%. Der er i juni måned truffet beslutning om at nedlægge 177 fuldtidsstillinger i Jyske Bank-koncernen, og der sigtes mod at nedbringe antallet af fuldtidsansatte til ca over de kommende år, hvis konjunktursituationen udvikler sig som forventet. Beslutningen er, ud over at være samfundsøkonomisk begrundet, også begrundet med, at it-konverteringen af den overtagende portefølje fra Spar Lolland er gennemført, og integrationen af BRFkredit er påbegyndt i 1. halvår. Ved udgangen af 3. kvartal var antallet af fuldtidsansatte I maj, efter sammenlægningen med BRFkredit, var antallet af fuldtidsstillinger i Jyske Bank-koncernen Forholdet mellem Jyske Bank og Nykredit/Totalkredit og relationerne i det mangeårige samarbejde er blevet udfordret af Nykredit/Totalkredits reaktion på Jyske Banks sammenlægning med BRFkredit. Nykredit/Totalkredit har valgt at indtage det standpunkt, at der fra Jyske Banks side foreligger et ophør af Hovedsamarbejdsaftalen i relation til Totalkreditsamarbejdet. Jyske Bank er ikke enig i dette standpunkt, og Jyske Bank har derfor taget initiativ til at få dette standpunkt prøvet ved en voldgift. På nuværende tidspunkt forventes voldgiften at kunne afsluttes i løbet af april solgte Jyske Bank datterselskabet Silkeborg Data. Salget har påvirket resultatet positivt med 296 mio. kr. efter skat. Salget medfører, at indtægter og omkostninger alt andet lige forventes at falde med henholdsvis 250 og 220 mio. kr. p.a. I har Finanstilsynet udpeget Jyske Bank som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI). Jyske Bank skal pr. 1. januar 2015 opfylde et kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav, der reflekterer Jyske Banks systemiske vigtighed. SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1). Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden og forventes at udgøre 1,5% for Jyske Bank-koncernen fuldt indfaset. Jyske Bank lever aktuelt op til de vedtagne SIFI krav gældende fra 2019, aktuelt svarende til et kapitalgrundlag på 14,7% ekskl. den modcykliske kapitalbuffer. Jyske Bank har fastlagt en langsigtet kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 med fuldt implementerede kapitaldækningsregler i Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 5 af 46

6 Finanstilsynet har i september offentliggjort et forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsynsdiamanten indeholder fem pejlemærker, der sætter grænser for institutternes risiko. Blandt andet foreslås der langsigtede pejlemærker for andelen af lån med afdragsfrihed og for andelen af lån med hyppig refinansiering. Hertil kommer øvrige pejlemærker vedrørende begrænsninger på udlånsvækst, variabelt forrentede lån og store eksponeringer. Der lægges i forslaget op til, at pejlemærkerne vil gælde fra henholdsvis 2018 og Periodens resultat Jyske Bank-koncernen opnåede i kvartal et resultat før skat på mio. kr. Beregnet skat udgjorde 94 mio. kr., og resultat efter skat udgjorde mio. kr. Resultat efter skat forrentede primoegenkapitalen med 25,2% p.a. mod 11,4% p.a. i tilsvarende periode i. BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat På baggrund af input fra analytikere og investorer i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit, er der ændret klassificering af nedenstående forhold i forbindelse med opgørelsen af basisresultatet. Målet med ændringerne er at øge gennemsigtigheden af Jyske Bank-koncernens regnskabsmæssige information. Omkostninger til Garantifonden mv. indregnes i basisomkostninger. Ændringen påvirker basisomkostninger. Ensretning af principper mellem Jyske Bank og BRFkredit vedrørende definition af basis- og beholdningsindtjening. Ændringen påvirker netto renteindtægter og kursreguleringer under basisindtægter. Præsentation af positive værdireguleringer på overtagne aktiver i basisresultatet. Positive værdireguleringer på overtagne aktiver indregnes i nedskrivninger på udlån mv. Tidligere har positive værdireguleringer været indregnet i netto renteindtægter i lighed med i den lovpligtige regnskabsklassificering. Ændringen påvirker netto renteindtægter under basisindtægter og nedskrivninger på udlån mv. Ovenstående ændringer er indarbejdet i sammenligningstallene ovenfor og ændringerne påvirker ikke basisresultatet, resultat før skat eller egenkapitalen. Basisindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal, og basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Basisresultatet udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 6 af 46

7 Netto renteindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Netto renteindtægterne er positivt påvirket af indtægter fra ydede boligudlån, og negativt påvirket af faldende bankudlån ekskl. boligfinansiering, det aktuelt lave renteniveau, herunder lavere genplaceringsrenter på obligationsbeholdningen, og pres på rentemarginalen grundet konkurrencen på markedspladsen. Ved udgangen af 3. kvartal har Jyske Bank, siden lanceringen af bankens egne nye boliglånsprodukter medio december, ydet boliglån for 21 mia. kr. Salget af nye boliglånsprodukter forløber tilfredsstillende og er den væsentligste årsag til, at bankudlån udviser en stigning på 5% i kvartal. Bankudlån ekskl. nye boliglånsprodukter udgør 105 mia. kr. mod 111 mia. kr. ultimo. Netto gebyr- og provisionsindtægter samt øvrige indtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Netto gebyr- og provisionsindtægter er påvirket af, at Nykredit og Totalkredit har meddelt Jyske Bank, at de har indtaget det standpunkt, at de anser Totalkredit-samarbejdet for ophørt for Jyske Banks vedkommende. Som konsekvens heraf har Nykredit og Totalkredit besluttet at frigive Jyske Banks garantier for ydede lån og stoppe provisionsbetalingerne til Jyske Bank. Hvis der er tale om retmæssigt ophør af provisionsbetalinger mv. vil det alt andet lige påvirke Jyske Banks resultat før skat negativt med mio. kr. i. Jyske Bank har for kvartal ikke modtaget fuld provision og har som konsekvens heraf ikke indregnet den normale provisionsbetaling fra Totalkredit i regnskabet for perioden. Den manglende provisionsbetaling er estimeret til at have en negativ påvirkning på netto gebyr- og provisionsindtægterne på 167 mio. kr. for kvartal. Øvrige indtægter er i kvartal positivt påvirket af dagsværdiopgørelsen af overtagne nettoaktiver fra BRFkredit med mio. kr., samt af en tilbageførsel af hensatte forpligtelser på 51 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. Endelig har Jyske Banks salg af datterselskabet Silkeborg Data påvirket øvrige indtægter positivt med 296 mio. kr. efter skat. I var øvrige indtægter positivt påvirket med 97 mio. kr. som følge af dagsværdiopgørelsen af overtagne nettoaktiver fra Spar Lolland. Korrigeret for de særlige forhold udviser netto gebyr- og provisionsindtægter samt øvrige indtægter et stabilt niveau. Kursreguleringer udgør 208 mio. kr. mod 296 mio. kr. i kvartal. Jyske Banks salg af aktierne i Nets, regulering af værdien af aktierne i sektorselskaber, tilbagekøb af hybrid kernekapital og ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner har samlet påvirket resultat før skat positivt med 458 mio. kr. De faldende markedsrenter har haft en negativ påvirkning på kunders forretninger vedrørende rentesikring, og der er en negativ kursregulering herpå på 355 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 225 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal. Driftsudgifter er negativt påvirket med 220 mio. kr. som følge af omkostninger i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit og revurdering af hensatte forpligtelser. I var driftsudgifter negativt påvirket med 79 mio. kr. som følge af integrationsomkostninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Lolland. Modsat tidligere inkluderes omkostninger til betaling til Garantifonden mv. i basisomkostningerne. Integrationen af Spar Lolland, herunder it-konverteringen til Bankdata, blev som planlagt fuldt gennemført i 1. halvår. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 7 af 46

8 Resultatet for kvartal er således påvirket af en række særlige forhold, som samlet set har en positiv nettopåvirkning på resultat før skat med mio. kr. Særlige forhold kvt. Netto renteindtægter, amortisering af dagsværdiregulering af overtagende aktiver og forpligtelser 60 Netto gebyr- og provisionsindtægter; estimeret mistet gebyrindtjening fra Totalkredit -167 Kursreguleringer; Salget af ejerandel af Nets 189 Værdiregulering af sektoraktier 195 Tilbagekøb af hybrid kernekapital 77 Ændret metode for måling af udstedte obligationer med indbyggede optioner -45 Kursregulering vedrørende kundernes rentesikring -355 Øvrige indtægter; Indtjening fra salget af Silkeborg Data 296 Badwill fra sammenlægningen med BRFkredit Tilbageførsel af hensættelser i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 51 Værdiregulering af sektoraktier 42 Basisomkostninger; Integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit -47 Ensretning af afkastkrav på domicilejendomme -48 Revurdering af hensatte forpligtelser -122 Nedskrivninger på udlån mv.; tilpasning af metoderne for beregning af nedskrivninger relateret til private kunder Tilpasning af metoderne for beregning af nedskrivninger relateret til private kunder -235 Indregning af resultaterne af AQR -63 Renteregulering på overtagne udlån 253 Særlige forhold i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 8 af 46

9 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver Der er udgiftsført mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 858 mio. kr. i samme periode i. Nedskrivninger på udlån mv. har i de sidste 5 kvartaler gennemsnitlig været 402 mio. kr. Resultatet af AQR har påvirket nedskrivninger på udlån mv. i kvartal med 456 mio. kr. I perioden kvartal er der på engagementer udvalgt til AQR undersøgelsen udgiftsført netto 158 mio. kr. i ordinære nedskrivninger på udlån mv. Hertil kommer, at der via ledelsesmæssige skøn blev nedskrevet 235 mio. kr. i 2. kvartal på private kunder, og i 3. kvartal er der nedskrevet 63 mio. kr. relateret til AQR. Nedskrivninger på udlån mv. er i 3. kvartal desuden påvirket af Ruslandskrisen, som i særlig grad påvirker forventningerne til landbrugskundernes gældsserviceringsevne. UDLÅN OG GARANTIER SAMT VÆRDIREGULERINGER PÅ UDLÅN MV kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90-dages overtræk/restance Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger/værdireguleringer Nedskrivninger /værdireguleringer Udlån med OIV efter nedskrivninger/værdireguleringer Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Værdiregulering af overtagne aktiver: Underkurssaldo på overtagne aktiver, primo Underkurs i forbindelse med virksomhedssammenslutninger Positive værdireguleringer (renteindtægter) Negative værdireguleringer (tabsafskrevet) Underkurssaldo på overtagne aktiver, ultimo Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver Driftsmæssige nedskrivninger på udlån mv Driftsmæssige nedskrivninger på tilgh. hos kreditinstitutter Driftsmæssige tab Nedskrivnings- og hensættelsessaldoen udgør 4,1% af bankudlån og garantier ved udgangen af 3. kvartal mod 3,1% ultimo. Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver udgør 2,3% af de samlede udlån og garantier. Porteføljen af bankudlån med rentenulstilling og udlån med 90-dages overtræk udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo. Porteføljen af realkreditudlån i 90-dages restance udgør mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 9 af 46

10 Jyske Bank-koncernen har et engagement større end 10% af det justerede kapitalgrundlag i lighed med ultimo. Engagementet er med en stor dansk finanskoncern og udgør 10,7%. Et engagement var mellem 7,5% og 10%, og to engagementer var mellem 5% og 7,5% af det justerede kapitalgrundlag ved udgangen af 3. kvartal. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgør 246 mio. kr. mod 350 mio. kr. i tilsvarende periode i. Sammensætningen af beholdningsindtjeningen skal blandt andet ses i lyset af, at beholdningsindtjening fra BRFkredit er indregnet i fem måneder i. Vurderet ud fra den valgte risikoprofil og det aktuelle renteniveau er beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgør 11 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 21 mio. kr. ultimo. Renterisikoen er domineret af eksponeringer i danske og udenlandske realkreditobligationer med kort og mellemlang løbetid. % 0,3 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 11,3 mia. kr. mod 14,8 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af 3. kvartal er markedsværdien 301 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi mod 302 mio. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 10 af 46

11 Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger, herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder og erhvervskunder, offentlige institutioner samt leasingkunder. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Omkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Garantier Resultat før skat Resultatet før skat for bankaktiviteterne udgør -543 mio. kr. mod 205 mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet for kvartal er særligt påvirket af de ledelsesmæssige skøn om at tilpasse nedskrivningerne relateret til private kunder og AQR. De underliggende netto renteindtægter er præget af en hård konkurrence på markedspladsen, hvilket presser rentemarginalerne og volumen af traditionelle bankudlån ekskl. nye boliglånsprodukter. Stigningen i netto renteindtægter fra de nye boliglånsprodukter opvejer på nuværende tidspunkt indtjeningsfaldet fra traditionelle bankudlån. Gebyr- og provisionsindtægterne er påvirket af den manglende indtjening fra Totalkreditsamarbejdet. Gebyrindtjeningen relateret til investeringsprodukter og de afkastafhængige gebyrer er på niveau med tilsvarende periode i. Omkostningerne er på niveau med det forventede givet de særlige forhold, herunder omkostninger afholdt i forbindelse med de organisationsændringer, der blev igangsat i. Forretningsomfang Den økonomiske tomgang og den begrænsede økonomiske vækst gør, at der fortsat ikke er tegn på en generel vending i forbruget og investeringerne, hvorfor der er pres på forretningsomfanget i relation til traditionelle bankudlån. Væksten i de nye boliglånsprodukter opvejer faldet i traditionelle bankudlån og samlet udviser bankudlån en vækst på 5%. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 11 af 46

12 Realkreditaktiviteter Realkreditaktiviteter omfatter finansielle løsninger til finansiering af fast ejendom, som foretages ud af BRFkredit. Realkreditaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder, erhvervskunder og alment byggeri. Beholdningsindtjening i BRFkredit allokeres til Handel og investering. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Omkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Væsentlige forhold i kvartal I delårsrapporten for kvartal påvirker BRFkredit-koncernen resultatopgørelsen i fem måneder, og fra ultimo juni var BRFkredit-koncernens balance fuldt konsolideret ind i Jyske Bank-koncernen. Der er i juni gennemført en organisatorisk tilpasning, hvor der blev nedlagt 47 stillinger vedrørende realkreditaktiviteterne. Resultat før skat Der er tale om et resultat for perioden, hvor stigende bruttonyudlån, stigende bidrags- og gebyrindtægter samt et generelt fald i omkostninger, herunder kapitalomkostningerne, har påvirket resultatet positivt. Kapitalomkostningerne i forbindelse med opfyldelse af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt som følge af lavere gennemsnitlig beholdning af Senior Secured Bonds, som følge af lavere OC-krav fra Standard & Poor s. Omkostningerne indeholder integrationsomkostninger på 17 mio. kr., hvilket primært vedrører hensatte forpligtelser i forbindelse med den organisatoriske tilpasning. Forretningsomfang Realkreditaktiviteten fortsætter den positive udvikling, og siden sammenlægningen med BRFkredit udviser realkreditaktiviteten en vækst fra nominelt mio. kr. til nominelt mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal svarende til knap 7%. BRFkredit stod for 84% af den totale markedstilvækst af realkreditlån i 3. kvartal mod 57,9% i 2. kvartal. Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Væksten kommer som følge af kundernes efterspørgsel, den succesfulde sammenlægning mellem BRFkredit og Jyske Bank, herunder BRFkredits nye distributionsmodel. For yderligere oplysninger vedrørende BRFkredit henvises til BRFkredits delårsrapport for kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 12 af 46

13 Handel og investering Handels- og investeringsaktiviteterne er rettet mod danske og internationale investorer og omfatter rådgivning om risikostyring, investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Den strategiske balance- og risikostyring samt forretningsomfang med koncernens største erhvervskunder indgår også heri. Endelig omfatter Handel og Investering private banking aktiviteter rettet mod udenlandske kunder, herunder de udenlandske enheder i Gibraltar, Schweiz, Holland og Frankrig. Beholdningsindtjening i BRFkredit allokeres til Handel og investering. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Garantier Resultat før skat Resultatet før skat for aktiviteterne under Handel og investering udgør 994 mio. kr. mod mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet er særligt påvirket af det generelt faldende og meget lave renteniveau, som har medført negative kursreguleringer, idet positionerne i handel og investering samlet har en negativ renterisiko. Sammensætningen af og udviklingen i Handel og investering skal ses i lyset af, at beholdningsindtjening fra BRFkredit indgår i 5 måneder. Beholdningsindtjeningen fra BRFkredit påvirker netto renteindtægter positivt og kursreguleringer negativt. Netto renteindtægter fra obligationer er faldet over det seneste år som følge af lavere genplaceringsrenter, og indtjeningen på handelsbeholdningen har været vigende. De underliggende omkostninger er som forventet. Forretningsomfang I 3. kvartal har der været en underliggende positiv stemning på de finansielle markeder. Omsætningen er fortsat præget af tilbageholdenhed i relation til investeringer og finansielle transaktioner, og aktiviteten afspejler generelt, at der er fokus på afdækningsforretninger frem for investeringer med fortjeneste for øje. Jyske Bank-koncernen noterer en stigende markedsandel på særligt realkreditobligations- og valutamarkedet. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 13 af 46

14 Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter omfatter en række koncernenheder, herunder Forretningskoncepter, Forretningsservice, Ejendomme, øvrige stabsfunktioner og mindre datterselskaber. Øvrige omfatter endvidere regnskabsmæssige elimineringer. RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG kvt kvt. Indeks 14/13 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån Garantier Resultat før skat Resultatet før skat for aktiviteterne under øvrige aktiviteter udgør mio. kr. mod 186 mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet er særligt påvirket af badwill indtægt på mio. kr. fra sammenlægningen med BRFkredit. Basis- og beholdningsindtjening Resultat før skat for kvartal fordelt på basis- og beholdningsindtjening fremgår nedenfor. FORDELING AF PERIODENS RESULTAT kvartal kvartal Beholdnings- Beholdnings- Basisindtjeninindtjening Reklassificering I alt Basisindtjeninindtjening Reklassificering I alt Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 14 af 46

15 Kapitalforhold og kapitalstyring Egentlig kernekapital og kapitalgrundlag Ved udgangen af 3. kvartal udgør egentlig kernekapital (CET1) mio. kr. og 94% af kapitalgrundlaget mod mio. kr. og 96% ultimo. Den egentlig kernekapitalprocent udgør 15,7 mod 15,3 ultimo. Jyske Bank tilbagekøbte hybrid kapital for 308 mio. kr. i 1. kvartal. KAPITAL- OG KERNEKAPITALPROCENT 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Kapitalprocent 16,7 16,4 16,2 16,0 15,7 16,0 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 16,2 15,8 15,9 15,9 15,5 15,9 Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 15,7 15,3 15,1 15,3 14,8 15,3 Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering udgør 174 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal mod 111 mia. kr. ultimo. Udviklingen i den samlede vægtede risikoeksponering skal ses i lyset af sammenlægningen med BRFkredit. Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering med kreditrisiko udgør 137 mia. kr. svarende til 79% af den samlede vægtede risikoeksponering. Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering med markedsrisiko er i 3. kvartal faldet med 5,4 mia. kr. i forhold til ultimo juni. Faldet skyldes en nedbringelse af eksponering mod EUR. Egentlig kernekapital og kapitalgrundlaget er fra opgjort efter de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR. I forbindelse med overgangen til CRD IV/CRR var effekten af de nye regler en forbedring på 0,5 procentpoint fordelt på stigning i den samlede vægtede risikoeksponering på ca. 2,3 mia. kr. og en stigning i kapitalgrundlaget på godt 1,0 mia. kr. Jyske Bank lever aktuelt op til de vedtagne SIFI krav gældende fra 2019, aktuelt svarende til et kapitalgrundlag på 14,7% ekskl. den modcykliske kapitalbuffer. Jyske Bank har fastlagt en langsigtet kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 med fuldt implementerede kapitaldækningsregler i Individuelt solvensbehov Det individuelle solvensbehov for Jyske Bank-koncernen fastlægges som det højeste af henholdsvis den interne metode, Finanstilsynets 8+tilgang samt lovfastsatte grænser. Udover minimumskapitalen er det individuelle solvensbehov underlagt overgangsreglerne for AIRB-institutter. Jyske Bank-koncernen har ultimo 3. kvartal opgjort et individuelt solvensbehov på 10,7% af den samlede vægtede risikoeksponering mod 9,8% ultimo. Udviklingen skal ses i lyset af sammenlægningen med BRFkredit og yderligere kapitaltillæg til risikofyldte engagementer. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 29 mia. kr. var der ved udgangen af 3. kvartal en kapitalbuffer på 10,4 mia. kr. svarende til 6 procentpoint. Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. Jyske Bank-koncernens store andel af egentlig kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. Stresstest Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennemført en stresstest af en række banker, herunder Jyske Bank. Stresstesten viser en egentlig kernekapital på 18,6% i basisscenariet og 13,6% i stressscenariet ultimo Både i basisscenariet og i stressscenariet er der tale om en betydelig overdækning i forhold til EBA s tærskelværdier på henholdsvis 8,0% og 5,5%. Resultaterne af stresstesten bekræfter Jyske Bank-koncernens robuste kapitalstruktur og kapitalforhold, og giver mulighed for at fortsætte den vækststrategi, som ligger i sammenlægningen med BRFkredit. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 15 af 46

16 Likviditetsstyring Finansieringsprofilen for Jyske Bank-koncernen ændrede sig efter sammenlægningen med BRFkredit. Ved udgangen af 3. kvartal finansierede bankindlån 109% af porteføljen af bankudlån. Realkreditudlån er finansieret ved udstedelse af realkreditobligationer, hvorfor Jyske Bank-koncernens udstedte obligationer er steget betydeligt i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit. BRFkredits realkreditudlån er reguleret af balanceprincippet, hvor betaling af renter og afdrag på de underliggende realkreditlån bliver matchet med betalingerne på de udstedte realkreditobligationer. Jyske Bank-koncernen har fokus på forbedring af Net Stable Funding Ratio (NSFR), og BRFkredits udstedelse af nye obligation (RTL F) udgør et af elementerne i disse bestræbelser. Kapitalmarkedsfinansiering og likviditetsberedskab Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde Jyske Bank-koncernens likviditetsberedskab 53 mia. kr. mod 50 mia. kr. ultimo. Likviditetsberedskabet, målt i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at Jyske Bank-koncernen afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder for usikret seniorgæld samt fra markedet for de såkaldte senior sikrede obligationer, opgøres til 26 mia. kr. efter 12 måneder, hvilket er på niveau med ultimo. Jyske Bank har i kvartal benyttet de gunstige markedsvilkår til at udstede privatplaceringer under EMTN programmet på attraktive betingelser for i alt 0,7 mia. kr. (SEK 850 mio.) med en løbetid på 3 år samt en 3-årig public benchmark obligation på EUR 500 mio. til en rente svarende til 3 mdr. Cibor +0,28%. Godt 80% af benchmark obligationen blev solgt til europæiske kapitalmarkedsinvestorer udenfor Danmark, hvilket understøtter diversifikationen i finansieringsstrukturen. Udstedelsen dækker Jyske Bank-koncernens refinansieringsbehov på senior usikrede vilkår i. Væksten i boliglån finansieres altovervejende via SDO udstedelse gennem BRFkredit, og påvirker ikke nævneværdigt finansieringsbehovet. Pr. 30. september udgør Jyske Banks samlede finansiering via BRFkredit 11 mia. kr. Jyske Bank-koncernens samlede likviditetsberedskab og afløb af usikret seniorgæld samt senior sikrede obligationer udstedt af BRFkredit, indenfor de næste 12 måneder fremgår af nedenstående tabel. Udviklingen og niveauet ift. ultimo skal ses i lyset af sammenlægningen med BRFkredit. LIKVIDITETSBEREDSKAB OG AFLØB Mia. kr. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udgangspunkt ultimo perioden 52,4 54,3 51,3 49,9 50,3 49,9 3 mdr. 38,1 44,0 38,2 30,1 31,7 30,1 6 mdr. 32,0 33,5 37,5 29,5 23,2 29,5 9 mdr. 27,7 30,9 35,1 28,2 22,5 28,2 12 mdr. 25,2 25,8 31,8 26,9 21,3 26,9 Realkreditfinansiering Refinansieringsprofilen og fordelingen på de forskellige realkreditlånetyper fremgår af nedenstående tabel. BRFKREDITS FORDELING AF REALKREDITUDLÅN PÅ LÅNETYPER Pct. 3. kvt. Årlig refinansiering, herunder F1 udlån 19 Refinansiering indenfor 12 måneder, herunder F2-F10 udlån 7 Refinansiering udover 12 måneder, herunder F1-F10 udlån 32 Andre lånetyper, herunder fastrente udlån 42 I alt 100 Fordelingen af de 26% af det samlede realkreditudlån, der skal refinansieres indenfor de næste 12 måneder fremgår af nedenstående tabel. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 16 af 46

17 BRFKREDITS FORDELING AF REFINANSIERINGSBEHOV INDENFOR 12 MÅNEDER Mia. kr. 3. kvt. Januar April Oktober I alt 55 Koncernens likviditetsreserve målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 3. kvartal ligger likviditetsbrøken på 21,6%, hvilket er en overdækning på 116% mod 172% ultimo. Udviklingen i likviditetsbrøken og overdækningen skal ses i lyset af sammenlægningen med BRFkredit. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 17 af 46

18 Øvrig information Tilsynsdiamanten Jyske Bank A/S Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for Jyske Bank A/S præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR JYSKE BANK A/S 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Summen af store eksponeringer < 125% af det justerede kapitalgrundlag 0 0 0% 0% 0% 0% Udlånsvækst < 20% om året 5% 5% 3% 5% 6% 5% Ejendomseksponering < 25% af de samlede udlån 7% 8% 7% 8% 8% 8% Stabil funding < 1 0,72 0,71 0,73 0,73 0,78 0,73 Likviditetsoverdækning > 50% 130% 148% 184% 150% 171% 150% Jyske Bank A/S opfylder alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Redegørelser fra Finanstilsynet Finanstilsynet har været på inspektion i Jyske Bank, og Jyske Bank har til dato i modtaget følgende redegørelser: Året Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stresstest). Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i kvartal gennemført en vurdering af Jyske Banks ak-tivkvalitet (AQR) og en stresstest af Jyske Bank. Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet nedskrivninger og bidrag til solvensbehov pr. ultimo for en række udlånsengagementer med erhvervs- og privatkunder. Finanstilsynet vurderer, at Jyske Bank-koncernens egentlige kernekapital, som indgår i stresstesten, efter Finanstilsynets bedste bud, skulle nedjusteres med 344 mio. kr., svarende til 456 mio. kr. før skat, som følge af vurderingen af Jyske Banks aktivkvalitet. Den fulde effekt af AQR er i løbet af kvartal indregnet i resultatopgørelsen og afspejlet i egenkapitalen og kapitalgrundlaget pr. 30. september. Undersøgelsen gav endvidere anledning til tre påbud. Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding området). Finanstilsynet foretog i november en funktionsundersøgelse af fælles funding området. Inspektionen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med BRFkredit. Undersøgelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Redegørelse om påbud til Jyske Bank A/S om risikovægtning af særlige lån til privatkunder. Finanstilsynet har foretaget en vurdering af Jyske Banks anvendelse af en særligt lempelig risikovægtning for såkaldte kvalificerede revolverende detaileksponeringer (QRRE). Undersøgelsen gav anledning til et påbud. Jyske Bank har efterlevet påbuddet og effekten er indarbejdet i kapitalopgørelsen pr. 30. juni. Finanstilsynets redegørelser kan findes på Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med Anders Dam, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Kontaktpersoner er: Anders Dam ( ) Birger Krøgh Nielsen ( ) Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 18 af 46

19 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 29. oktober DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende direktør SVEN A. BLOMBERG Viceordførende direktør NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN PER SKOVHUS /JENS BORUM Funktionsdirektør BESTYRELSEN SVEN BUHRKALL Formand KURT BLIGAARD PEDERSEN Næstformand RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP OLUF ENGELL KELD NORUP JESPER HOLBØLL Medarbejderrepræsentant HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 19 af 46

20 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note kvt kvt. Jyske Bank-koncernen 3. kvt. 3. kvt. RESULTATOPGØRELSE 5 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Periodens resultat pr. aktie Periodens resultat pr. aktie, kr. 38,59 18,81 5,76 5,39 Periodens resultat pr. aktie, kr. udvandet 38,59 18,81 5,76 5,39 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Effekt af ændring i skatteprocent Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 20 af 46

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2014

Indhold. Årsrapport 2014 2014 Årsrapport Årsrapport 2014 Indhold LEDELSESBERETNING i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2014 4 Årets resultat 7 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 11 Beholdningsresultat

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2011 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 15/ af 24. oktober Side 1 af 29 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere