NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen"

Transkript

1 NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen og får jævnligt henvendelser fra borgere vedr. dårlig mobil- eller bredbåndsdækning. Generelt gælder, at ansvaret og indsatsen for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark primært ligger i staten og hos mobil- og bredbåndsleverandørerne og at sikring af den nødvendige infrastruktur fra statens side er lagt an på det frie marked. Da det ikke er en kerneopgave og kommunen ikke må drive konkurrence forvridende virksomhed, er der begrænsninger i forhold til hvad kommunen kan og må gøre på området uanset borgernes forventninger til kommunens indsats og ansvar. Kommunens fokus indtil nu har derfor primært handlet om udarbejdelse af beslutningsgrundlag, igangsættelse af måling af mobildækningen, samt at påvirke regeringen og folketinget i forhold til at skabe bedre mobil og bredbåndsdækning i hele Danmark og endelig på dialog og samarbejde med lokalrådene. Nedenfor gives en status for kommunens indsats indtil nu: Påvirkning på landspolitisk niveau Som reaktion på den tidligere regerings udspil i marts 2013 med overskriften Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fremsendte Vordingborg Kommune et svar til tidligere By-, Bolig- og Landdistriktsminister Carsten Hansen og Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, hvori kommunen anfægtede, at mange af tiltagene i regeringsudspillet bestod i undersøgelse af diverse lovgivningsmæssige forhold, uhensigtsmæssigheder, samarbejder mv. og uden fastsat tidsramme og kommunen efterlyste derfor om konkret og hurtigere handling. Der blev udsendt tilhørende pressemeddelelse. Som svar på den tidligere regerings vækststrategi for digitalisering af Danmark (offentliggjort december 2014) kritiserede kommunen i et brev til tidligere Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen og Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard igen manglen på konkret handling med fastsat tidshorisont, samt at der kunne sås tvivl om realiserbarheden. Der blev udsendt tilhørende pressemeddelelse. I forbindelse med den tidligere regerings offentliggørelse af en ny vækstpakke (maj 2015) udsendte kommunen pressemeddelelse med kommentarer til vækstpakken, hvor hovedbudskabet var, at regeringen / staten skal påtage sig ansvaret for at sikre tilstrækkelig mobil og bredbåndsdækning i hele landet, og at det bør være omfattet af forsyningspligt på lige fod med elforsyning, post mv. samt endelig, at regeringens tiltag i vækstpakken for yderområder er utilstrækkelige, hvis de skal være med til at sætte skub i udviklingen i yderområder og landdistrikter Tværkommunalt samarbejde På administrativt niveau samarbejder vi med 3 andre kommuner, der har tilsvarende udfordringer i forhold til mobil- og bredbåndsdækningen. Der er tale om Odsherred, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Samarbejdet giver os en unik mulighed for at udveksle erfaringer samt koordinere og planlægge nye initiativer. Desuden har det været værdifuldt i forhold til nogle fælles ansøgninger til diverse puljer, samt vores adgang til at trække på viden og ressourcer fra forskellige statslige myndigheder.

2 Som en del af samarbejdet har vi i fællesskab indgået aftale med et af landets mest anerkendte konsulenthuse på dette felt - nemlig Netplan, hvor vi får adgang til både branchemæssig og tekniske viden og rådgivning om faglige spørgsmål og de udfordringer vi står med, som vi ikke selv har mulighed for at trække på internt i de 4 kommuner. Desuden betyder Netplans gode renommé, at de ofte anvendes af pressen i forbindelse med diverse ekspertudtalelser om initiativer på området, og vi har dermed også adgang til et talerør der tillægges god vægt og betydning i medierne og i branchen. Lånepulje Vordingborg Kommune har sammen med Guldborgsund og Lolland kommuner i foråret 2014 søgt om andel af en lånepulje til forbedring af mobil og bredbåndsdækning. Kommunerne fik i juni måned tildelt en samlet låneadgang på 10 mio. kr. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at der kun er tale om mulighed for lånefinansiering af 20 % af en evt. anlægssum til projekter som gennemføres for at fremme mobil- og bredbåndsdækningen i de enkelte kommuner. Det er kommunernes holdning, at det er urimelige vilkår for anvendelsen af puljen, da det vil betyde at de tre kommuner selv skal ud og finde 40 mio. kr. på anlægsbudgettet, for at få adgang til at låne 10 mio. kr. til løsning af en opgave som i vidt omfang må anses for at være statslig. Kommuner har forsøgt at få ændret lånevilkårene både via KL og ved direkte henvendelse samt i brev til tidligere Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen og Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard med henblik på, at medfinansieringen nedsættes eller helt bortfalder, men desværre uden held andet end anbefaling om at ansøge om en ny lånepulje til medfinansiering af den første. Vi agter ikke at gøre brug af Lånepuljen på ovennævnte vilkår. Fælles EU-ansøgning Kommunerne har ligeledes samarbejdet om en fælles EU-ansøgning til konsulentbistand til udvikling af nye kortlægningsmetoder samt udvikling og optimering af modeller for kortlægning af behov og potentialer samt modeller for prioritering af indsatser i forhold til teknologi og områder. Ansøgningen blev desværre ikke udtaget. Den lokale indsats På kommunalt niveau er vi stadig primært i undersøgelses- og kortlægningsfasen og på enkelte områder er der iværksat konkret handling: Samarbejde med lokalråd Administrationen har et godt og konstruktivt samarbejde med lokalrådene. Dårlig dækning med mobil og bredbånd fylder naturligt meget hos mange af vores lokalråd, og flere af dem er i fuld gang med at få fiber til området oftest i samarbejde med fibia (selskab under SEAS-NVE). Lokalrådene griber det forskelligt an, men generelt kan det siges, at de lokalråd, der er aktive på det her felt, er meget optagede af at få hele området med. Det er især lokalrådene i Jungshoved, Allerslev-Skibinge, Lundby, Nyråd, Østmøn og Vestmøn, der er aktive. På det administrative stormøde den 22. januar fyldte mobil- og bredbåndsdækning rigtig meget på lokalrådenes dagsorden. Det vurderedes, at der er derfor brug for et rum til vidensdeling og til at afklare forventninger til hinanden (lokalråd/kommunen). Derfor inviterede administrationen lokalrådene til et særligt mobil- og bredbåndsmøde den 23. marts. Dette møde blev dels brugt til at lokalrådene kunne fortælle hinanden om hvad de arbejder og hvordan de griber det an og dels at fortælle om hvad vi som kommune må og kan og ikke mindst hvad vi ikke må. På mødet blev idéen om en mobil- og bredbåndsmesse, som vi forventer at holde til september i år. Denne idé var der stor opbakning til og fire personer meldte sig til at være med til at planlægge messen (til at give sparring ikke til at stå for det praktiske). Kommunens politik inden for mobil- og bredbåndsområdet er beskrevet i kommuneplanen, og fastsætter blandt andet mål og retningslinjer for udbredningen af mobil- og bredbånd i hele 2

3 kommunen, herunder opsætning af master, hurtig og koordineret byggesagsbehanding samt information, dialog og samarbejde med partnerne. Mobil- og bredbåndsmesse Administrationen arbejder på planlægning af en mobil og bredbåndsmesse, der forventes at blive afholdt den 19. september (VU hallen er forhåndsbooket). Idéen med en mobil og bredbåndsmesse er, at skabe et rum, hvor lokalråd og borgere kan møde alle leverandører inden for mobil og bredbåndsområdet, og på den måde få en viden og dialog om mulighederne i deres område eller på en enkelt ejendom og om hvilke tekniske løsninger, der er til rådighed nu og i nærmeste fremtid. Vi forestiller os at messen dels er en traditionel messe med messestande og dels er et vidensforum, hvor leverandører eller repræsentanter fra branchen kan holde oplæg enten om deres produkter eller som debatindlæg fx om Best Practice. Kommunens rolle på messen vil være dels at indgå som tredjemand i dialogen og dels som standholder, hvor kommunen kan vise kort over mobildækningen, oversigt over placering af master, nedgravet fiber (det vi ved), mål og retningslinjer for mobil og bredbånd i kommuneplanen mv. og stille computere til rådighed til at søge på. Lokalrådene får også et standområde måske i tilknytning til kommunens. Wifi-projekt Som et element i skabelse af en bedre mobil- og bredbåndsadgang i Vordingborg Kommune, foreslog vi i starten af året, at der blev igangsat et pilotprojekt med henblik på etablering af en fælles sammenhængende kommunal Wifi-løsning, rettet mod brugere og gæster i kommunens fritids-, idræts- og kultur faciliteter, samt på udvalgte centrale offentlige steder/pladser i de 3 købstæder. Ansøgningen omkring finansiering af dette over udviklingspuljen blev som bekendt afvist. Afdeling for IT valget derfor i samarbejde med Afdeling for Kultur og Fritid, alternativt at gennemføre et mindre forsøgsprojekt rettet mod sikring af gæste-wifi dækning på Panteren. Denne løsning blev sat igang 15. juni for en større aftestning, og de foreløbige tilbagemeldinger er at Panterens brugere er meget begejstret for løsningen, som har kørt problemfrit i hele testperioden. Forsøgsprojektet har omfattet: Etablering af en central wifi-infrastruktur (VorNet) som giver mulig for adgang for alle via deres Facebook-, Google-, LinkedIn- og Microsoftkonto, eller via en SMS til deres mobiltelefon. Senere vil der også blive mulighed for at logge på med NemID. Aktivering af denne adgangsmulighed på alle eksisterende wifi-accesspunkter på Panteren. Mulighed for at skalere denne adgangsmulighed op til også at opfatte alle øvrige kommunale bygninger, som i forvejen har wifi-dækning. Det anslås at det vil koste yderligere kr. at skalere løsningen op til også at omfatte alle følgende bygninger: Administrationsbygningerne i Vordingborg, Langebæk, Præstø og Stege Alle ældrecentre og dagsinstitutioner Alle biblioteker Familiecentrene i Kalvehave, Præstø og Stensved, samt Autismecenter Oringe med tilhørende boliger i Vordingborg og Stensved Udvalgte områder på enkelte skole og mindre institutioner. I samarbejde med Afdeling for Strategi og Implementering, udarbejdes der en fælles model for skiltning og annoncering af steder med fri kommunal wifi-dækning. Status er p.t. at forsøgsprojektet mangler at finde finansiering af de kr. til den yderligere udrulning, og at det afklares om der er fritids-, idræts- og kulturfaciliteter, som via finansiering indenfor eget budget, ønsker at blive omfattet af løsningen. 3

4 PS. det er muligt selv at teste løsningen i mødelokalerne på Vordingborg Rådhus, ved at tilslutte sig wifi-net med navnet VorNet. Kortlægning af mobildækning Som udvalget tidligere er orienteret om har Erhvervsstyrelsen udviklet en app til mobiltelefonen Mobilog, som er et program, som enhver kan installere på sin smartphone (desværre kun androidtelefoner), og som herefter automatisk med faste intervaller måler mobildækningen (hastigheden), hvor man er på et givet tidspunkt. Vordingborg Kommune igangsatte i slutningen af 2014 en intern kampagne for at få kommunens egne (primært) udekørende medarbejdere til at installere Mobilog. Da vi i september 2014 fik stillet i udsigt, at der ville komme en ny og forbedret app til både androidtelefoner og iphones i slutningen af 2014, valgte vi dengang at afvente med at sætte en kampagne i gang overfor borgerne. Udviklingen af app en er desværre gået væsentligt langsommere, og den er således ikke kommet på markedet endnu og kommer det efter sigende ikke foreløbig. Derfor igangsættes fra august en offentlig kampagne for at få borgerne med til at hjælpe med at måle mobildækningen i hele kommunen. Vi har dog nogle målinger allerede. Nedenfor er vist et kort over den gennemsnitlige mobildækning samt kort over antal målinger på baggrund af Mobilog-målinger (pr. 3. juli 2015), som bygger på samlet ca målinger. Dækning pr

5 Antal målinger pr : Kortene viser dels, at der er forholdsvis dårligdækningen i store dele af kommunen, men også, at tallene bygger på et begrænset datamateriale. Derfor er der brug for at få borgerne til at hjælpe. Sidste nyt inden for mobil og bredbånd I september 2014 opdaterede TDC deres master til 4G-net, hvilket har resulteret i væsentlige forbedringer i dækningen i store dele af kommunen hvis man har en nyere telefon, der understøtter 4G. 4G omfatter dog kun mobildata, men TDC forventer at implementeret tale på 4Gnetværket til september Erhvervsstyrelsen har udviklet (og offentliggjort) en ny hjemmeside hvor man som borger kan søge på sin ejendom og se hvilke bredbåndsløsninger, der er mulighed for på den pågældende adresse. Her kan man også måle hastigheden af ens nuværende forbindelse. I løbet af sommeren vil hjemmesiden også kunne bruges til at måle mobildata og mobil tale. TDC har udviklet deres egen app (en rigtig app) TDC Netperform, som måler på flere data end mobilogen, og virker både på androidtelefoner og iphones. Dog er funktionerne begrænsede på iphones, og målingen sker ikke automatisk, som på android. Det er således en bedre app end Mobilog (der egentlig er et program, der skal installeres), men til gengæld er det kun TDC-kunder, der kan bruge app en, og derfor har den også sine begrænsninger. Den tidligere regering nåede inden valget at få vedtaget et lovforslag, der blandt andet giver kommuner mulighed for at stille wi-fi gratis til rådighed 1 time om dagen i geografisk afgrænsede områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme. Forslaget har til formål at gøre Danmark mere turistvenligt og attraktivt bl.a. i forhold til at bruge de mange digitale tjenester, der er rettet mod turister. Den nye lov træder i kraft den 15. juli

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere