Forslag. Lov om ændring af postloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af postloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 14 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af postloven (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen) 1 I postloven, lov nr af 21. december 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 172 af 26. februar 2014 om ændring af postloven og 46 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:»1. pkt. gælder dog ikke for tilladelser, som udstedes efter den 1. januar 2020.«3. I 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»det gælder nettoomkostninger til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige postvirksomhed.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 2. I 15, stk. 4, ændres»b-breve«til:»breve«. Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS CH000284

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen (Venstre), og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 3. maj 2016 indgået en aftale om at gennemføre en række justeringer af befordringspligten med henblik på at fremme udviklingen af postmarkedet og sikre den landsdækkende befordringspligt for perioden Aftalen er vedlagt som bilag 2. Ved aftalen afskaffes betegnelsen»b-brev«. Da betegnelsen fremgår af postlovens 15, stk. 4, hvorefter transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenlandske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse, skal loven ændres. Herudover er det i aftalen bestemt, at udligningsordningen afskaffes. Udligningsordningen er reguleret i postloven, herunder primært lovens 18. Den befordringspligtige postvirksomhed vil med lovændringen ikke kunne fremsætte anmodninger under ordningen vedrørende regnskabsåret 2017 og frem. Anmodninger fra den befordringspligtige postvirksomhed fra tidligere regnskabsår vil blive behandlet af myndigheden i henhold til gældende regler, også selvom behandlingen først kan tilendebringes i årene efter Desuden indsnævres anvendelsesområdet for 3, stk. 4, idet det i dag er fastsat, at det er en betingelse for at få en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, at en virksomhed forpligter sig til at bidrage til udligningsordningen. Med lovforslaget bestemmes, at denne betingelse ikke gælder for tilladelser, som udstedes efter den 1. januar I perioden til og med 2019 vil alle virksomheder, der har opnået tilladelse til at drive postvirksomhed, skulle bidrage til ordningen, uanset hvornår de har opnået tilladelsen. En række justeringer af befordringspligten, som følger af den politiske aftale af 3. maj 2016, kan gennemføres administrativt af transport- og bygningsministeren, jf. postlovens 15, stk. 1. I praksis gennemføres ændringer i henhold til 15, stk. 1, på baggrund af politisk aftale. Justeringerne drejer sig om afskaffelse af A-brevet som befordringspligtigt produkt, afskaffelse af betegnelsen»b-brev«, der fremover blot hedder»brev«, og justering af servicekravet for breve, så disse leveres inden for 5 dage mod i dag 4 dage. Desuden reduceres antallet af omdelingsdage til 5 hverdage om ugen, og Post Danmark får adgang til at undlade omdeling på mellemdage, dvs. dage der falder mellem to dage, hvor der ikke omdeles post. Hertil kommer en præcisering af, at postleveringen sker til modtagerens folkeregisteradresse, og at Post Danmark A/S kan opkræve et gebyr ved eftersendelsen af posten til f.eks. en fritidshusadresse. De nævnte ændringer er gennemført administrativt pr. 1. juli 2016 ved, at Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny individuel tilladelse til Post Danmark A/S. 2. Ændring af betegnelsen for B-brevet Gældende ret Ved postloven fra 2010 blev der indført krav om, at den befordringspligtige postvirksomheds takster skal være omkostningsægte, gennemsigtige og ikke-diskriminerende. Kravet havde udgangspunkt i Artikel 12 i Rådets direktiv 2008/6/EF om ændring af direktiv 97/67/EF. Af forbrugerbeskyttelseshensyn blev det dog samtidig bestemt, at taksten for indenlandske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, som sendes som enkeltforsendelse, som den eneste af Post Danmark A/S takster forinden skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. 15, stk. 4. Styrelsen har i 2014 og 2015 godkendt ansøgninger fra Post Danmark A/S om forhøjelse af taksten på B-brevet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Som følge af den politiske aftale af 3. maj 2016 udgår betegnelsen»b-brev«og afløses af betegnelsen»brev«. Da betegnelsen»b-breve«anvendes i lovens 15, stk. 4, skal loven tilpasses den ændrede betegnelse. Der tilsigtes ikke nogen ændring i øvrigt, udover betegnelsen ændres fra»bbrev«til»brev«. Forpligtelsen for Post Danmark A/S til at indhente godkendelse af taksten for almindelige breve på op til 50 gram hos Trafik- og Byggestyrelsen består således fortsat. 3. Ophævelse af udligningsordningen Gældende ret Ved postloven fra 2010 blev der indført en udligningsordning til finansiering af befordringspligten, jf. 18. Af 18, stk. 1, fremgår, at såfremt den befordringspligtige postvirksomhed ved udførelsen af de befordringspligtige posttjenester dokumenterer nettoomkostninger, som udgør en urimelig økonomisk byrde, kan disse udækkede nettoomkostninger på visse nærmere betingelser deles mellem samtlige postvirksomheder, som tilbyder posttjenester omfattet af befordringspligten (breve og pakker), således at de øvrige postvirksomheder derved bliver forpligtet til at bidrage økonomisk til opretholdelsen af befordringspligten. Såfremt den befordringspligtige postvirksomhed ønsker dækning fra udligningsordningen for nettoudgifter i et givet år, skal virksomheden senest samtidig med aflæggelsen af sit årsregnskab fremsætte og dokumentere dette ønske over for Trafik- og Byggestyrelsen. Den befordringspligtige postvirksomhed skal i den forbindelse dokumentere, at der ved opfyldelsen af den landsdækkende befordringspligt findes særlige, ikke-kompenserede nettoomkostninger ved den pågældende posttjeneste, som udgør en urimelig økonomisk byrde. Trafik- og Byggestyrelsen beregner på baggrund af opgørelsen af nettoomkostningerne de øvrige postvirksomheders bidrag til ordningen. Grundlaget for beregningerne vil være

3 3 den befordringspligtige postvirksomheds dokumenterede opgørelse af nettoomkostninger for det pågældende år, som efterprøves af styrelsen. Der henvises i øvrigt til bilag 1 i Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 725 af 24. juni 2011 om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten, som indeholder en nærmere beskrivelse af proceduren. Det fremgår af postlovens 3, stk. 4, at meddelelse af en tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig postbefordring er betinget af, at den ansøgende virksomhed forpligter sig til at bidrage til udligningsordningen i postlovens 18, medmindre virksomheden er pålagt befordringspligt Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Ved den politiske aftale af 3. maj 2016 afskaffes udligningsordningen med virkning fra Ved lovforslaget indsnævres anvendelsesområdet for den gældende bestemmelse i 18, stk. 1, således, at de i stk. 1, 1. pkt., nævnte nettoomkostninger kun omfatter nettoomkostninger til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige postvirksomhed. Det foreslås derfor, at 18, stk. 1, 1. pkt., ændres således, at dette fremgår af bestemmelsen. Som en konsekvens af ændringerne vedrørende udligningsordningen ændres den nugældende 3, stk. 4, således, at tilladelser udstedt efter 1. januar 2020 ikke vil være betinget af, at virksomheden skal bidrage til udligningsordningen. Post Danmark A/S har for både regnskabsåret 2014 og 2015 fremsat ønske om bidrag fra udligningsordningen for så vidt angår breve. Post Danmark har også mulighed for i år 2017 at anmode om bidrag fra ordningen for regnskabsåret 2016, når virksomhedens regnskab for 2016 foreligger. En eventuel anmodning fra Post Danmark om bidrag for 2016 vil i henhold til de gældende regler indebære, at bidragene fra postvirksomhederne vedrørende dette år vil skulle betales i Eventuelle anmodninger fra den befordringspligtige virksomhed vil følge nedenstående eksempel på procedure. Basisåret (dvs. regnskabsåret hos den befordringspligtige postvirksomhed): 2016 År 1: 2017 År 2: 2018 År 3: 2019 Den befordringspligtige postvirksomhed opgør, at selskabet har x kr. i nettoomkostninger Den befordringspligtige postvirksomhed anmoder om bidrag under udligningsordningen. Trafik og Byggestyrelsen vurderer den indkomne anmodning på baggrund af godkendt regnskab mv. hos den befordringspligtige postvirksomhed. Postvirksomhedernes bidrag til udligningsordningen fremgår af finansloven. Trafik og Byggestyrelsen opkræver betaling hos postvirksomhederne. Den befordringspligtige postvirksomhed modtager bidrag. Med virkning fra regnskabsåret 2017 vil det ikke længere være muligt for den befordringspligtige postvirksomhed at anmode om bidrag fra ordningen. Når behandlingen af fremsatte anmodninger om bidrag fra udligningsordningen er fuldt gennemført, vil Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 725 af 24. juni 2011 om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten blive ophævet. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for det offentlige. Ophævelsen af udligningsordningen vil indebære administrative lettelser for Trafik- og Byggestyrelsen, som ikke længere skal administrere ordningen. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vil få positive økonomiske og administrative konsekvenser for nogle postvirksomheder og negative økonomiske konsekvenser for den befordringspligtige postvirksomhed fra regnskabsåret 2017, jf. afsnit Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil ikke have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

4 4 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. juli 2016 til den 12. august 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 3F, AE (Arbejderbevægelsens erhvervsråd), Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Bladkompagniet A/S, Coop Danmark A/S, Danmarks Rederiforening, Dansk Blindesamfund, Dansk Erhverv, Danske Fragtmænd, Danske Handicaporganisationer (DH), Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Dansk Standard, Danske Bank A/S, Danske Lokalaviser - Provinsens Distriktsblade, Danske Medier, Danske Regioner, Danske Specialmedier, Danske Speditører (DASP), Det Centrale Handicapråd, DI (Dansk Industri), Distributionsservice A/S, DSK (De Samvirkende Købmænd), DTL (Dansk Transport og Logistik), FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel), Finansrådet, FK Distribution A/S, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet TÆNK, GLS Denmark A/S, HK/Post & Kommunikation, Håndværksrådet, International Transport Danmark (ITD), KL, Kreativitet & Kommunikation, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, LO (Landsorganisationen i Danmark), Post Danmark A/S, Realkreditrådet, Offentligt Ansattes Organisationer, Sammenslutningen af Danske Småøer, Specialmedierne, UGEAVISERNE og ÆldreSagen. Ved høringsfristens udløb er der alene modtaget svar fra Dansk Blindesamfund, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Medier, DTL (Dansk Transport og Logistik), Forbrugerombudsmanden, Post Danmark A/S, Sammenslutningen af Danske Småøer og ÆldreSagen. Høringsparterne har ikke haft bemærkninger til selve lovforslaget, men har i sine høringssvar alene kommenteret og fremsat synspunkter rettet mod den bagved liggende politiske aftale. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter En administrativ besparelse for Trafikog Byggestyrelsen som følge af afskaffelsen af udligningsordningen. En mindre besparelse for et antal postvirksomheder som følge af afskaffelsen af udligningsordningen. Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Den gældende postlov bestemmer i 3, stk. 4, at meddelelse af tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring er betinget af, at virksomheden forpligter sig til at bidrage til den udligningsordning, der er nævnt i postlovens 18, medmindre virksomheden er pålagt befordringspligt, jf. postlovens 14. Da udligningsordningen bliver afskaffet med udgangen af 2016, foreslås det, at anvendelsesområdet for den gældende 3, stk. 4, indsnævres, således at bestemmelsen ikke gælder for tilladelser til erhvervsmæssig postbefordring, som udstedes efter den 1. januar Det foreslås derfor, at gældende 3, stk. 4, ændres således, at dette direkte fremgår af bestemmelsen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i pkt. 1 og i pkt Til nr. 2 Den gældende postlov bestemmer i 15, stk. 4, at transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenland-

5 5 ske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g. Da B-breve er omtalt i lovteksten i lovens 15, stk. 4, som omhandler proceduren for takstfastsættelse for breve op til 50 gram, skal denne bestemmelse ændres. Der tilsigtes ikke nogen ændring vedrørende proceduren for takstfastsættelse i øvrigt. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i pkt Til nr. 3. Den gældende postlovs 18, stk. 1, bestemmer, at udækkede nettoomkostninger ved varetagelsen af befordringspligten på visse nærmere betingelser deles mellem samtlige postvirksomheder, som tilbyder posttjenester omfattet af befordringspligten (breve og pakker). Forslaget om at indsnævre anvendelsesområdet for den gældende bestemmelse i 18, stk. 1, således, at de i stk. 1, 1. pkt., nævnte nettoomkostninger kun vedrører nettoomkostninger til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige postvirksomhed, er en følge af, at udligningsordningen afskaffes med virkning fra 1. januar Det foreslås derfor, at 18, stk. 1, 1. pkt., ændres således, at dette direkte fremgår af bestemmelsen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

6 6 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I postloven, lov nr af 21. december 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 172 af 26. februar 2014 om ændring af postloven og 46 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), foretages følgende ændringer: 3. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring skal have tilladelse hertil fra transportministeren. Stk Stk. 4. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at virksomheden forpligter sig til at bidrage til den udligningsordning, der er nævnt i 18, med mindre virksomheden er pålagt befordringspligt, jf. 14. Stk Stk Stk. 4. Transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenlandske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse. 18. Såfremt der ved udførelsen af de befordringspligtige posttjenester dokumenteres nettoomkostninger, som udgør en urimelig økonomisk byrde for den befordringspligtige postvirksomhed, kan nettoomkostningerne ved udførelsen af de pågældende befordringspligtige posttjenester fordeles mellem alle de postvirksomheder, der tilbyder de pågældende tjenester. Nettoomkostningerne og deres finansiering opgøres separat for hver enkelt hovedtjeneste anført i 14, stk. 3, nr. 1 og 3. Stk I 3, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:»1. pkt. gælder dog ikke for tilladelser, som udstedes efter den 1. januar 2020.«2. I 15, stk. 4, ændres»b-breve«til:»breve«. 3. I 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»det gælder nettoomkostninger til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige postvirksomhed.«2

7 7 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

8 8 Bilag 2 3. maj 2016 Aftale om befordringspligten på et liberaliseret postmarked Regeringen (Venstre), og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en række justeringer af befordringspligten med henblik på at fremme udviklingen af postmarkedet og sikre den landsdækkende befordringspligt for perioden Baggrunden er de ændrede kommunikationsvaner i samfundet. Borgere og virksomheder kommunikerer i stigende grad elektronisk i stedet for at sende fysiske breve. Det offentlige kommunikerer også elektronisk med borgere og virksomheder. Som en konsekvens er antallet af breve faldet med 68 pct. og antallet af A-breve med 82 procent i forhold til år På pakkeområdet vokser mængderne, og der er der intens konkurrence blandt flere distributører i hele landet. Udviklingen på pakkemarkedet er især drevet af den stadigt voksende e-handel. Markedsudviklingen med et drastisk fald i mængden af fysiske breve har givet sig meget mærkbart udslag i Post Danmarks økonomi. Resultatet af virksomhedens primære drift har således været negativt med i alt ca. ¾ mia. kr. for perioden Det er derfor hensigten at lempe befordringspligten, dels for at tilpasse den til den faktiske efterspørgsel efter posttjenester i samfundet, dels for at få balance i Post Danmarks økonomi og dermed sikre virksomhedens mulighed for at løfte befordringspligten på et forretningsmæssigt grundlag. Det er nødvendigt, hvis befordringspligten fortsat skal varetages efter udgangen af 2016, hvor Post Danmarks nuværende forpligtelse udløber. Parterne har drøftet udformningen af den kommende befordringspligt for og er enige om, at der foretages justeringer på følgende områder: Udpegning af befordringspligtig virksomhed Post Danmark varetager befordringspligten i perioden Post Danmark har tilkendegivet, at virksomheden med de i denne aftale anførte ændringer af vilkårene vil være indstillet herpå. Ophævelse af befordringspligten på A-breve Pligten for Post Danmark til at levere breve fra dag-til-dag (A-breve) ophæves. I stedet forventer Post Danmark at tilbyde et ikke-befordringspligtigt hastebrev med dag-til-dag befordring, der skal indleveres på et postcenter, en erhvervsindlevering eller på et posthus. B-brevet bliver herefter standardbrevet med et servicekrav på omdeling inden for 5 hverdage, jf. nedenfor om justering af servicekravet for B-breve. Betegnelsen»B-brev«afskaffes i forhold til kunderne. En afledt konsekvens vil være, at ankommende brevforsendelser fra udlandet fremover behandles på samme måde som det indenlandske standardbrev (B-brevet) med omdeling inden for 5 dage efter, at brevet er modtaget hos Post Danmark. I forhold til forsendelser fra andre EU lande vil Post Danmark indføre en ny befordringspligtig EU-ekspresforsendelse, som afsender frit kan vælge i stedet for standardbrevet. Hermed opfyldes kvalitetsstandarderne i forhold til Verdenspostkonventionen og EU s postdirektiv. Justering af servicekravet for B-breve Servicekravet for B-breve ændres, således at brevene leveres inden for 5 dage mod i dag 4 dage.

9 9 Kun omdeling til folkeregisteradressen Postleveringen omfatter kun omdeling til modtagerens folkeregisteradresse. Hvis postmodtageren ønsker sin post eftersendt til f.eks. sit sommerhus, vil Post Danmark fortsat kunne tilbyde dette, men mod betaling af et gebyr. Ikke omdeling på mellemdage Post Danmark kan i dag undlade omdeling af forsendelser grundlovsdag og juleaftensdag. Post Danmark vil fremover endvidere kunne undlade postomdeling på mellemdage, f.eks. fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Reduktion af antal omdelingsdage til 5 dage Antallet af omdelingsdage reduceres til 5 hverdage om ugen. Afskaffelse af udligningsordningen Udligningsordningen, jf. postlovens 18, afskaffes. Postnumre til mindre øer De 23 mindre øer, som i dag ikke har eget postnummer, får mulighed for, om ønsket, at få eget postnummer. Konsekvenser for Post Danmark Post Danmark gennemfører endvidere inden for den gældende postlov tiltag, som skal bidrage til at reducere virksomhedens omkostninger og øge indtjeningen. Det sker ved en mindre reduktion i antal posthuse med fuld service, prisstigning på distribution af dagblade, forbedring af pakkeforretningen, forbedring af IT og overhead samt tilpasning af overenskomster og andre aftaler. Med nærværende aftale opnår Post Danmark en forbedring i rammevilkårene, så varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt sikres frem til og med Post Danmark har tilkendegivet, at virksomheden for så vidt angår portoen for B-breve, der sendes som enkeltforsendelser, alene forventer moderate prisstigninger over de kommende år baseret på de nuværende forventninger til markedsudviklingen. Aftalen er indgået uden, at aftaleparterne har indflydelse på SKATs eventuelle praksisændring af moms udlægningsreglerne. Det er Post Danmarks forventning, at SKAT i det videre forløb indgår i seriøse drøftelser inden for lovens rammer om at finde praktiske løsninger, som i realiteten friholder Post Danmark for de negative følgevirkninger af en eventuel afskaffelse af reglen. Proces Transport- og bygningsministeren fastsætter administrativt vilkårene for opfyldelse af befordringspligten i henhold til bemyndigelsen til ministeren i postlovens 15, stk. 1. Dog skal afskaffelse af udligningsordningen ændres ved lov. Transport- og bygningsministeren fremsætter forslag om ændring af postloven i efteråret 2016 med virkning fra 1. januar Der er rejst spørgsmål om hensigtsmæssigheden af administrationen af Robinsonlisten (fritagelse for adresseret reklamepost). Der vil på baggrund af henvendelser fra Post Danmark og andre aktører på markedet blive rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet.

10 10 Forligskredsen konstaterer, at Post Danmark fortsat vil bibeholde de røde postkasser og opfordrer virksomheden til fortsat at anvende de traditionelle postfarver i forhold til den privatkundevendte del af virksomheden. Afslutning Statens aftale med Post Danmark om varetagelse af befordringspligten løber som hidtil for en 3-årig periode, og udløber således med udgangen af Forligskredsen mødes i god tid inden udløbet af den nævnte aftale for at drøfte udviklingen på postmarkedet og befordringspligten efter Såfremt udviklingen på postmarkedet og konsekvenserne for Post Danmarks økonomi vedr. varetagelse af befordringspligten tilsiger det, mødes forligskredsen på et tidligere tidspunkt.

Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 326 Offentligt Trafik- og Byggestyrelsen UDKAST 30/6 2016 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændring af betegnelsen for B-breve og ophævelse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: Trafikstyrelsen Udkast 10-09-2013 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændringer i udmøntningen af befordringspligten og justeringer vedrørende tilladelsespligtig postvirksomhed, post til døren m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1536. Postlov 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til 2010/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere