(Gældende) Udskriftsdato: 28. november Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr."

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1) I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og 4, 6 c, stk. 2, 15, stk. 4, og 16, stk. 7, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved lov nr af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014, og i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes: Kapitel 1 Indledende Bestemmelser 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, støtteberettigelse, revision, kontrol, evaluering og effektmåling m.v. for projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og tilskud fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden). Reglerne fastsættes under hensyn til Det Europæiske Fællesskabs gældende forordninger 2) og beslutninger truffet af Europa-Kommissionen herom. Stk. 2. Reglerne gælder både for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde. Det er dog specifikt i visse bestemmelser anført, når regler-ne kun gælder for projekter under det ene mål. De regionale vækstforumsekretariater har ikke indstillingsret for så vidt angår regionalfondsmidlerne til projekter, der gennemføres i Danmark med støtte fra programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder også anvendelse på teknisk bistand til administration m.v. ved gennemførelse af programmer, med mindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet. Kapitel 2 Generelle krav til projekter og støttemodtager 2. Støttemodtager skal have den fornødne tekniske, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. Stk. 2. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. 1, stk. 2, fastsætter det regionale vækstforumsekretariat i sekretariatets kvittering for modtagelse af ansøgningen den dato, hvorfra der kan medtages udgifter. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar Projekter skal være additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal ansøger som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme 1

2 tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse. 4. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse kan EU-tilskuddet i et projekt ikke overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter, jf. 9. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan dog i særlige tilfælde beslutte, at EU-tilskuddet i et projekt kan overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter. 5. Tilsagnsgiver kan forlange, at skriftlig kommunikation, herunder indsendelse af ansøgninger, projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, slutrapporter, revisors erklæringer, regnskabsmateriale og evalueringsoplysninger m.v., jf og 21, skal foregå digitalt bl.a. via de it-systemer, som tilsagnsgiver stiller til rådighed 3). Budgetter og effekter/resultater 6. Tilsagnsgiver fastsætter en kontoplan med støtteberettigede udgiftstyper. Projektet skal anvende denne kontoplan ved afrapportering, jf. 16, stk. 1. Stk. 2. Projektbudgettet skal indeholde alle projektrelaterede udgifter, tilskud fra fondene, indtægter og øvrig finansiering. Stk. 3. Alene nettoudgifter er støtteberettigede. Indtægter i forbindelse med et projekt skal oplyses og fratrækkes i støttegrundlaget. Alle former for rabatter i forbindelse med et projekt skal fratrækkes i støttegrundlaget. Stk. 4. I projektbudgettet skal der redegøres for, hvordan projektet forventes finansieret. Samtlige finansieringsposter skal indgå fuldt ud, herunder eventuelle projektindtægter. De samlede budgetterede udgifter skal svare til finansieringen, og finansieringskilderne skal være angivet. Tilskud fra fondene må ikke bevirke, at støttemodtageren opnår overskud ved finansieringen af projektet. 7. Ansøger skal opstille halvårsbudgetter på ansøgningstidspunktet. Disse skal være akkumulerede, således at sidste halvårsbudget svarer til det totale projektbudget. Halvårsbudgetterne skal omfatte både udgifter og finansiering. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for budgetter end den anførte. 8. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet beskrive en klar og logisk sammenhængende effektkæde for projektet, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts 1) aktiviteter, 2) output og 3) effekter/resultater. Stk. 2. Ansøger skal endvidere opstille målbare succeskriterier for projektets aktiviteter, output og effekter/resultater samt beskrive, hvordan projektet i løbet af projektperioden vil følge op på, om succeskriterierne opfyldes. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan forlange, at ansøger opstiller de i stk. 2 nævnte succeskriterier periodiseret på halve år. Kapitel 3 Støtteberettigede udgifter 9. Der kan kun medtages støtteberettigede udgifter i perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab. Det er en forudsætning for støtteberettigelse, at en given udgift er relevant for det projekt, hvortil der ydes tilskud. Alle udgifter skal være afholdt og betalt for at kunne medtages i regnskaberne, der danner grundlag for udbetaling af tilskud, medmindre bestemmelserne i forordning nr. 1303/2013 af 17. december ) om finansiering efter en fast takst finder anvendelse. Stk. 2. Uanset stk. 1, kan: 2

3 1) bidrag, der er naturalydelser og afskrivningsomkostninger, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer og 2) udgifter i forbindelse med revision af slutregnskab til den revisor, som tilsagnsgiver har udpeget, jf. 23, stk. 2, omkostninger i forbindelse med revision af slutregnskab til den tilsynsførende, jf. 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer. Stk. 3. Medfinansieringen fra fondene for så vidt angår naturalydelser, jf. stk. 2, nr. 1, kan ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af den opgjorte værdi af naturalydelserne. 10. Udgiftstypen øvrige udgifter er et udokumenteret tillæg, som beregnes automatisk i henhold til forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 68, stk. 1, litra a, og kan medtages som en støtteberettiget udgift. De nærmere krav til medtagelse af udgiftstypen øvrige udgifter fastsættes af tilsagnsgiver. 11. Følgende udgifter er hverken støtteberettigede under Regionalfonden eller under Socialfonden: 1) udgifter til refundérbar moms og 2) udgifter til renter af gæld. 12. Følgende udgifter er ikke støtteberettigede under Socialfonden, men kan støttes under Regionalfonden i det omfang det er fastsat i programmet: 1) udgifter til investeringer i maskiner og udstyr samt 2) udgifter til køb af patenter, knowhow og produktionslicenser. 13. Ved anvendelse af løn som støtteberettiget udgift kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet, jf. dog stk. 5. Timelønnen for månedslønnede beregnes efter retningslinjer udsendt af tilsagnsgiver. Den beregnede løn (den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet) kan ikke overstige den betalte løn. Stk. 2. For lønninger skal der etableres en særskilt skriftlig eller elektronisk opgørelse fordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdsopgaver, tidsforbrug pr. dag, løn, timesatser m.v. Opgørelsen af timer skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være elektronisk godkendt eller underskrevet af medarbejderen og påføres en godkendelse af en overordnet. Godkendelsen fra den overordnede skal ske regelmæssigt dog senest på det tidspunkt, hvor lønudgiften indgår i et regnskab, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. Den overordnedes godkendelse kan ske ved fysisk underskrift eller elektronisk. Stk. 3. For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt hos støttemodtager, og som i øvrigt ikke udfører andre opgaver hos den pågældende støttemodtager, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdsopgaver, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være dateret og underskrevet personligt eller elektronisk af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønudgifterne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret. Stk. 4. For medarbejdere, der helt eller delvist er tilknyttet et eller flere projekter, kan tilsagnsgiver fastsætte nærmere retningslinjer for medtagelse af løn i støttegrundlaget. Stk. 5. Tilsagnsgiver kan godkende, at der i stedet for faktisk løn, jf. stk. 1, anvendes en standardsats, som fastsættes af tilsagnsgiver. De støtteberettigede udgifter beregnes herefter som det antal timer, der anvendes på projektet ganget med standardsatsen. Reglerne om dokumentation i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde. 14. Udgifter til tilstedeværende deltageres løn i kompetenceudviklingsforløb er støtteberettigede. 3

4 Stk. 2. Udgifter til tilstedeværende deltageres underhold i kompetenceudviklingsforløb kan være støtteberettigede. Stk. 3. De nærmere krav til medtagelse af udgifter til tilstedeværende deltageres løn og underhold fastsættes af tilsagnsgiver. Stk. 4. De nærmere krav til dokumentation for deltageres tilstedeværelse fastsættes af tilsagnsgiver. Stk. 5. Tilskuddet fra fondene i et projekt må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af deltagerlønnen eller deltagerunderholdet. 15. Prisen for en given ydelse må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Stk. 2. Afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpris. Ved kostpris forstås, at sælger ikke må beregne sig en fortjeneste på den leverede vare eller tjenesteydelse. Stk. 3. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, kan det i det enkelte program være fastsat, at afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, ikke er støtteberettigede. Kapitel 4 Registrerings- og regnskabsmæssige forhold 16. De projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres på konti i en særskilt dimension i støttemodtagers regnskabssystem eller på særskilte konti i et regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner, og som løbende giver mulighed for, at der kan redegøres for projektets økonomiske stade i forhold til den af tilsagnsgiver fastsatte kontoplan, jf. 6, stk. 1. Stk. 2. I forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal støttemodtager kunne fremlægge en opgørelse over afholdte og betalte udgifter, herunder de benyttede fordelingsnøgler. Samtlige udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være projektrelevante og bogførte i overensstemmelse med bogføringsreglerne, som støttemodtager i øvrigt er underlagt, jf. dog stk. 9. Stk. 3. Er støttemodtager ikke bogføringspligtig, anvendes bogføringslovens regler for projektet, jf. dog stk. 7. Stk. 4. Til enhver transaktion skal der forefindes et fysisk eller elektronisk bilag, der dokumenterer registreringens rigtighed. Bilaget skal beskrive den vare eller den ydelse, som ligger bag udgifter og indtægter fratrukket eventuelle rabatter. Indeholder bilaget ikke-støtteberettigede udgifter, skal det afmærkes, hvilke poster der ikke anses som støtteberettigede. Bilagets samlede nettobeløb for støtteberettigede udgifter skal anføres. Udgifterne skal være afholdt inden for projektperioden, hvilket skal fremgå af bilaget. Bilaget skal godkendes elektronisk eller påføres en godkendelse for korrekt modtagelse af vare eller levering af ydelse. Stk. 5. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet). Stk. 6. Som regnskabsmateriale og bilag anses bl.a.: 1) projektrelaterede registreringer, herunder transaktionssporet, 2) beskrivelse af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, 3) instruks for interne forretningsgange f.eks. vedrørende kontering, registrering, lønberegning samt godkendelse af disse, 4) beskrivelse af systemer, hjælpemidler og lignende vedrørende benyttelse af elektronisk databehandling m.v., 5) beskrivelser af systemer til at opbevare og genfinde opbevaret regnskabsmateriale, 4

5 6) projektrelaterede bilag og anden projektrelateret dokumentation, herunder timeregistreringer, lønberegninger og lønsedler, 7) støttemodtagers regnskaber samt perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og lignende opstillinger m.v., 8) revisionsprotokoller og revisorpåtegninger eller erklæringer, 9) dokumentation for opfyldelse af tilsagnskontraktens vilkår, herunder vilkårene om lige muligheder, udbud, statsstøtte og informationsforanstaltninger, 10) eksterne bilag, som f.eks. fakturaer, bankkontoudtog, bankkvitteringer og elektroniske systemgodkendelser og 11) øvrige oplysninger, som er nødvendige for kontrolsporet. Stk. 7. Vedrørende opbevaring af projektets bilag med henblik på opfyldelse af kravene i bogføringsloven 5), EU s strukturfondsforordninger og EU s statsstøtteforordninger henvises til 33. Stk. 8. Tilsagnsgiver kan kræve, at regnskabsmaterialet indsendes til tilsagnsgiver eller andre, og overføres digitalt, jf. 5. Stk. 9. Ved anmodning om udbetalinger skal de projektrelevante og bogførte udgifter være afholdt og betalt i overensstemmelse med 9 for at kunne indgå i opgørelsen. Afrapporteringer og perioderegnskaber 17. Tilsagnsmodtagere skal efter nærmere anvisning fra tilsagnsgiver under projektets gennemførelse udarbejde afrapporteringer og perioderegnskaber, jf. 18 samt endeligt projektregnskab og slutrapport ved projektafslutningen, jf. 21 og 22. Stk. 2. Afrapporteringer, opdaterede projektbudgetter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og slutrapport skal omfatte de godkendte støtteberettigede aktiviteter. De støtteberettigede aktiviteter skal ligge inden for den godkendte projektperiode, der fremgår af tilsagnskontrakten. Stk. 3. Projektbudgetter, perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende normer for god regnskabsskik. Perioderegnskaber skal indeholde oplysning om finansieringen af projektet samt vedlægges erklæringer fra revisor, jf. 28. Stk. 4. Tilsagnsgiver skal skriftligt acceptere afvigelser fra et godkendt projektbudget, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres. Stk. 6. Projektbudgetter, perioderegnskaber og afrapporteringer skal underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede eller en dertil bemyndiget. 18. Tilsagnsmodtager skal to gange årligt sende en afrapportering og et perioderegnskab til tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Afrapporteringen og perioderegnskabet skal være opgjort ved udgangen af februar og august måned og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen, medmindre andet fastsættes af tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for afrapporteringer og perioderegnskaber end den anførte. Stk. 2. Afrapporteringen skal, jf. dog stk. 3, indeholde: 1) en status for projektets gennemførelse opdelt på de af tilsagnsgiver godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater, 2) en beskrivelse og kommentering af eventuelle afvigelser i forhold til det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen, 3) en opdateret oversigt over projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere samt ved socialfondsprojekter en opdateret status for de deltagende personer, 4) en redegørelse for, hvordan nationale udbudsregler og EU s udbudsregler er overholdt, samt for projektets overholdelse af principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed, herunder hvordan projektet har valgt sine eksterne leverandører og sikret, at afregning sker til markedspris, og 5

6 5) en redegørelse for, om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne mellem projektets partnere. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at afrapporteringen skal indeholde yderligere oplysninger. Stk. 4. Perioderegnskabet skal udvise en samlet akkumuleret opgørelse over de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Perioden skal være fra start af den godkendte tilskudsperiode til opgørelsestidspunktet. Perioderegnskabet skal revideres og vedlægges en erklæring fra revisor, jf. 24 og 28. Stk. 5. Indeholder perioderegnskabet udgifts- eller indtægtsposter eller overskridelser af disse, der ikke på forhånd er godkendt af tilsagnsgiver, vil disse nye poster eller overskridelser ikke kunne påregnes medtaget i grundlaget for beregning af udbetalingen. Ved beregningen sammenlignes de godkendte samlede akkumulerede budgetposter for den forløbne del af projektperioden med de realiserede akkumulerede omkostninger. 19. Tilsagnsgiver, sekretariaterne for de regionale vækstfora, jf. 8, stk. 7 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling 6), offentlige eller private juridiske enheder, jf. 8, stk. 1 og 2 og 13, stk. 1 og 2 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, relevante regionale myndigheder eller Rigsrevisionen kan fra projektet kræve nærmere oplysninger af betydning for vurdering af projektet. Vedrørende projektevaluering og effektmåling henvises til Væsentlige afvigelser i projektet, herunder at projektet ikke afholder udgifter som budgetteret, at de i projektperioden forudsatte effekter/resultater ikke opnås, eller at der foreligger tidsmæssige forsinkelser, er alene godkendt, hvis tilsagnsgiver har givet skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Ved væsentlige afvigelser i projektet kan tilsagnsgiver bestemme, at tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist. Endeligt projektregnskab og slutrapport 21. Efter projektets afslutning skal det endelige projekt-regnskab indsendes til tilsagnsgiver inden for en af tilsagnsgiver fastsat frist. Stk. 2. Det endelige projektregnskab skal indeholde en opgørelse over samtlige godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter. Endvidere skal udgifterne være afholdt og betalt, jf. dog 9, stk. 2 og 10. Stk. 3. Regnskabet skal være sammenligneligt med og indeholde de samme udgifts- og indtægtsposter som det godkendte projektbudget. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Stk. 4. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres. Stk. 5. Afvigelser mellem det endelige projektregnskab og det godkendte projektbudget eller forhåndsgodkendte ændringer af projektbudgettet skal kommenteres. Afvigelser, udover de i stk. 4 nævnte, kan ikke påregnes godkendt som grundlag for tilskuddet. Stk. 6. Det endelige projektregnskab skal revideres og vedlægges tilhørende erklæringer fra revisor, jf Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. 8, stk. 1, skal tilsagnsmodtager på vegne af alle støttemodtagere ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til tilsagnsgiver om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger. Stk. 2. Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, realiserede aktiviteter, output og effekter/resultater, projektets deltagerkreds, udgifter og finansiering, de væsentligste erfaringer fra pro- 6

7 jektet, de iværksatte informationsforanstaltninger, samt en beskrivelse af, hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at slutrapporten skal indeholde yderligere oplysninger. Stk. 4. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal slutrapporten og det endelige projektregnskab underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede. Stk. 5. Slutrapporten skal indsendes samtidig med projektets afsluttende regnskab. Tilsagnsgiver kan i særlige tilfælde beslutte, at slutrapporten indsendes senere. Kapitel 5 Revision 23. Revisionen udføres af en uafhængig godkendt revisor 7) eller af Rigsrevisionen. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under målet om europæisk territorialt samarbejde, gennemføres revisionen af den tilsynsførende, jf. 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra de anførte undtagelser, gælder tilsvarende for de tilsynsførende. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor. 24. Revisionen foretages i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, således som dette er fastlagt i stk. 2-3, i 25 samt i 3 i lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. 8) Stk. 2. Revisor skal: 1) afgive erklæring til støttemodtager med kopi til tilsagnsgiver om, at støttemodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, 2) yde rådgivning og vejledning til støttemodtager, samt 3) revidere perioderegnskaber og det endelige projektregnskab efter nærmere retningslinjer fastlagt af tilsagnsgiver. Stk. 3. For at påse, om den interne kontrol er betryggende, undersøger revisor som led i revisionen de eksisterende forretningsgange hos støttemodtager, herunder forretningsgangene for registrering af udgifter og forhold, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. 25. Ved revisionen skal revisor efterprøve om: 1) regnskaberne er rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, 2) de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, forordninger og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 3) tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 9) og nærværende bekendtgørelse, 4) tilskuddet er anvendt til det godkendte formål, jf. 16, stk. 6, nr. 9, og til de godkendte projektaktiviteter, 5) de rapporterede udgifter svarer til de gennemførte aktiviteter i henhold til afrapporteringer, 6) støttemodtager har udvist sparsommelighed, 7) projektet opfylder de af tilsagnsgiver senest godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater i forhold til planen, 8) de oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldelsen af forudsatte aktiviteter, output og effekter/resultater, kan dokumenteres, 9) støttemodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser samt virksomhedsregnskaber, som tilsagnsgiver eventuelt har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige og 7

8 10) nationale og EU-retlige udbudsregler og EU s statsstøtteregler overholdes. Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af tilsagnsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Projektrevisionen skal omfatte projektets tilsagnsmodtager og alle økonomiske partnere. Revisor kan basere sin revision på en risiko- og væsentlighedsvurdering. Stk. 3. Revisor skal i sin revisionsprotokol oplyse om de udførte revisionshandlinger hos tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere. Stk. 4. Revisionen kan udføres ved stikprøveundersøgelser. Stk. 5. For projekter under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsætter tilsagnsgiver nærmere regler for, hvorledes revisor skal afrapportere vedrørende de udførte revisionshandlinger. 26. Støttemodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater. Stk. 2. Støttemodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 27. Bliver revisor, inden for den periode hvor en kontrol kan finde sted, jf. 35, stk. 2, opmærksom på uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, herunder tilsidesættelse af tilsagnsvilkår af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, herunder ejerskifte, er revisor forpligtet til straks at gøre støttemodtager opmærksom på dette samt påse, at støttemodtager inden tre uger meddeler tilsagnsgiver dette. Meddelelsen skal være ledsaget af en redegørelse fra revisor, der beskriver de konkrete forhold. Stk. 2. Hvis støttemodtager ikke inden for fristen, jf. stk. 1, underretter tilsagnsgiver, er det revisors pligt straks at give meddelelse til tilsagnsgiver. Revisors bemærkninger indgives sammen med meddelelsen. Stk. 3. Underretningspligten, som angivet i stk. 1 og 2, træder endvidere i kraft, hvis projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 28. Revisor afgiver erklæringer om de reviderede perioderegnskaber og det reviderede endelige projektregnskab, jf. 21. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse fører revisor efter anmodning fra tilsagnsgiver en revisionsprotokol. Stk. 2. Kravene til erklæringer og revisionsprotokoller for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse er angivet i stk. 3 og i 29. Under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsættes anvisningerne for erklæringerne af tilsagnsgiver. Stk. 3. Af erklæringen skal det fremgå, at regnskaberne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, samt at udgifterne er afholdt og betalt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og med de af tilsagnsgiver fastsatte vilkår. Eventuelle forbehold skal fremgå af erklæringen. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Stk. 4. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at revisor besvarer forespørgsler om den udførte revision m.v. 29. Ved revision af det endelige projektregnskab skal revisor føre en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 25. Protokollen skal indeholde en udtalelse om projektets forløb i relation til de oprindelige målsætninger, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det skal endvidere fremgå, at udgifterne er behørigt bogført, at der for eventuelt støtteberettigede lønudgifter kontinuerligt er ført en fyldestgørende opgørelse, og at der er anvendt korrekte priser m.v. ved opgørelsen af disse udgifter, samt at der foreligger bogførte bilag og dokumentation for betaling eller betalingsmåde for de opførte udgifter. Endelig skal øvrige forhold som nævnt i 25 indgå i protokollen. Der skal indføres bemærkning om den udførte revision, herunder om: 8

9 1) revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, 2) revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, 3) revisor anser det endelige projektregnskab for aflagt efter lovgivningens og nærværende bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelse samt 4) udbetalt tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, jf. 16, stk. 6, nr. 9, og om de støtteberettigede udgifter er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 2. Revisor skal påse og udtale sig om, at slutrapporten og det endelige projektregnskab er underskrevet af den tegningsberettigede, jf. 22, stk. 4. Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilsagnsmodtager til tilsagnsgiver sammen med revisors erklæring om det endelige projektregnskab. Tilsagnsgiver kan kræve kopi af støttemodtagers årsrapport eller årsregnskab fremsendt. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Kapitel 6 Betaling 30. Udbetaling af tilskud sker i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnskontrakterne. Stk. 2. Tilskudsbeløbene udbetales, med mindre andet fremgår af tilsagnet, når tilsagnsgiver har taget stilling til og godkendt perioderegnskaber og afrapporteringer eller det endelige projektregnskab og slutrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at tilsagnsvilkårene er opfyldt. Tilsagnsgiver kan beslutte at udbetale tidligere end fastsat i tilsagnet. Stk. 3. Såfremt det endelige projektregnskab med revisors erklæring og revisionsprotokol ikke er indsendt rettidigt, kan tilsagnsgiver beslutte, at der skal ske tilbagebetaling med tillæg af morarenter eller bortfald af tilskuddene. Kapitel 7 Information evaluering og effektmåling 31. Støttemodtager skal bl.a. ved brug af EU-logoet og plakater informere offentligheden om, at projektet er iværksat med tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. 10) Stk. 2. Støttemodtager skal informere offentligheden om projektets indhold og resultater. 32. Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen og efter afslutningen afgive evaluerings- og effektoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forudsatte effekter/resultater. Oplysningerne afgives til sekretariaterne for de regionale vækstfora, relevante regionale myndigheder, Erhvervsstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Tilsagnsgiver kan forlange, at materialet skal overføres digitalt, jf. 5. Stk. 2. Til brug for en vurdering af projekternes effekter/resultater, jf. 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen af projektet oplyse CVR-nummer og P-nummer for projektets økonomiske partnere, statsstøttemodtagere og øvrige virksomheder, som projektet kan have en effekt på. Kapitel 8 Bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 33. For projekter, hvori der ikke indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i fem et halvt år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab. Stk. 2. For projekter, hvori der indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. 9

10 34. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen kan med deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol af projekterne kan repræsentanter fra Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen, Europa-Kommissionen eller andre enheder i centraladministrationen kontrollere projekterne. Stk. 4. Til brug for kontrol kan Erhvervsstyrelsen indhente de fornødne oplysninger hos SKAT og andre offentlige myndigheder. 35. Støttemodtager, de regionale vækstforumsekretariater, de relevante regionale myndigheder eller kompetente institutioner skal efter anmodning stille alle relevante rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. til rådighed for kontrol og revision. Stk. 2. Kontrol kan finde sted så længe som projektets rapporter og regnskabsmateriale m.v. skal opbevares, jf. 33. Kapitel 9 Ikrafttræden 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler. Stk. 4. For ansøgninger, der er modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden , finder de hidtil gældende regler anvendelse. Erhvervsstyrelsen, den 3. juni 2014 ANDERS HOFFMANN / Preben Gregersen 10

11 1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 34, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 11

12 2) Specielt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæisk Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa- Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, herunder artikel 18(3), der fastlægger i hvilke tilfælde national lovgivning om støtteberettigelse finder anvendelse. 3) Jf. 6 a, stk. 1 og stk. 2, og 6 c, stk. 2, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. 4) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ ) Jf. Bekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 af bogføringsloven med senere ændringer. 6) Jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme og regional udvikling med senere ændringer. 7) Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer. 8) Jf. lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. 9) Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 10) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere