!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!"

Transkript

1 ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013

2 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. Omsætningenerensmulemindreendbudgetteret,ogårsagentil,atresultateterbedreend forventet,ermindreforbrugpåandreomkostningeroglønninger.mindreforbrugeterdels konsekvensenafenrækkeeffektiviseringer,derimplementeredesprimoåret,delsbesparelser. 2.,Aktiviteter, Nedenforeraktivitetsniveauet,undervisningogpraktik,opgjortitaxameterudløsendeSTÅ:, Budget 2014 Realiseret 2013 Budget 2013 Afvigelse 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 MultimedieogIT 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 Produktion,tekn.oglog. 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 Byggeriogenergi 506,4 476,5 502,6 S26,1 498,0 Finansogøkonomi 325,9 290,5 305,0 S14,5 275,7 Fødevarer,ernær.,proces 255,1 241,9 245,4 S3,5 232,3 Events,oplev.,turisme 295,8 224,0 237,7 S13,7 175,0 Salg,marketing,forr.udv. 573,3 478,8 482,7 S4,0 412,0 AU,diplom 393,5 442,2 453,0 S10,8 428,3 EALillebæltialt 3.334, , ,8 S10, ,2 Note:&STÅ*tallene&er&inkl.&udenlandske&selvbetalere.& Derersamletbetragtetgennemført3.118STÅ,hvilketer10,5STÅfærreendbudgetteret.De størsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergennemført58flereståend budgetteret.indenforbyggesogenergiuddannelserneerdergennemført26færreståend budgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternationalhandel, datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på11,6%. 613,8 189,0 453,8 229,5 223,3 115,0 390,6 421, ,6 3.,Regnskab, OverordnetserEALillebæltsregnskabpr såledesud: 2

3 & EAL$totalt Realiseret) 2013 Budget))))))))))))) 2013 Forskel Realiseret) 2012 STÅ ) Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat Nøgletal: Resultatgrad 5,6% 2,4% 1,7% Løngrad )49,7% )51,0% )49,1% Øvr.Bomk.BIBpct. )44,6% )46,5% )49,1% IndtægterBpr.BSTÅ Omk.Bpr.BSTÅ ) ) ) ResultatBpr.BSTÅ Samletsetetoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5mio.kr. bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013ogenmegetpositiv udviklingfra2012. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindre endbudgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet. Defærrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftalte lønreguleringerpr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamt resultatetafnogletiltagmedhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.seti forholdtil2012erlønomkostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til 49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi og pædagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetterede omkostningererbesparet. Mindreforbrugetpåsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.Deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. MindreforbrugetpåreparationogvedligeholdskyldestilbageholdenhedilysetafcampusS planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerne.menallede specifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesividestmuligeomfang. 3

4 4.,Specifikationer, Regnskabetkanspecificerespåhovedansvarsområdersomfølger: Uddannelser, Realiseret 2013 Budget 2013 Forskel Realiseret 2012, STÅ& 3.119& 3.129& *10& 2.795& & & &, Omsætning Lønninger S S S Andreomkostninger S S S S Afskrivninger S S Finansielleposter S183 0 S183 0 Ekstraordinæreposter Resultat Nøgletal:& Resultatgrad& & 20,8%& & & 17,9%& & & & & Løngrad& *52,1%& & *54,5%& & & & Øvr.&omk.&I&pct.& *27,1%& & *27,6%& & & & Indtægter&pr.&STÅ& & & & & & & Omk.&pr.&STÅ& *16.295& & *16.023& & & & Resultat&pr.&STÅ& & & & & & & & & & & 14,5%& *54,3%& *31,2%& & *19.666& 9.122& Resultateteretdækningsbidragpå38,9mio.kr.modbudgetteret32,5mio.kr.,altså6,4mio.kr. bedreendforventet. Omsætningsstigningenkanisæridentificeresiuniversetmedierogit,ogskyldesforsigtig budgetteringsamtmindrefrafaldogstørrebeståelsesfrekvensendforudset. Udviklingeniomkostningerneerblandtandetforårsagetafdeeffektiviseringer,derblev implementereti2012/2013,konverteringafovertidtilfastestillinger,reduceretfrafaldmv.samt tilbageholdenhedideløbendedriftsomkostninger. Udvikling)og) Realiseret) Budget)))))))))))) Realiseret) Forskel internationalisering Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger Finansielle)poster Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? ?

5 Note:&Ved&sammenligning&mellem&2012&og&2013&skal&opmærksomheden&henledes&på,&at&tallene&i& 2013&indbefatter&international&afdeling.& Denvæsentligsteårsagtilbudgetafvigelsenpåomsætningogandreomkostningererdels,atVIPS projekteterbudgetteret brutto,dvs.inkl.samarbejdspartneresandelafindtægterog omkostninger,menbogført netto,dvs.aleneealillebæltandel(ændringenerresultatneutral), delsatnogleaktiviteterfinansieretafstatsligeøremærkedetilskuderiværksat medforsinkelse. DettegælderisærvidenSogevidensmidlerne(FrascatiSmidlerne),somførsterbragtispililøbetaf efteråret,fordidererbrugttidogressourcerpåatsikreenfornuftigoghensigtsmæssig anvendelseafmidlerne. Fællesområder Realiseret) Budget))))))))))))) Realiseret) Forskel Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? Fællesområdernesunderskuder1,6mio.kr.mindreendbudgetteret. Defærrelønomkostningerskyldesdelsatderikkeblevudløstencentraltaftaltlønstigning1.april 2013,delsudskydelserafnoglepersonalemæssigeopjusteringer(HRogdirektionssekretær). Dennegativeafvigelsepåfinansielleposterskyldes,atdenstatssikredekontofraefteråret2012 forrentesmed0,0%.detvilværemuligtatplacereoverskydendelikviditetbedre,mendelsskalvi indenlængebrugelikvidertildeforeståendecampussetableringer,delsvilenandenplacering fjernestatsgarantien.vedenalternativplaceringvilvikunneopnår20 30t.kr.irenter,men samtidigløbeenrisiko.såforholdetmellemgevinstogrisikoharbetydet,atpengeneindtilvidere fortsaterplaceretpådenstatsgaranteredekonto.,,,,,,,,,,, 5

6 BILAG,1:,Specificeret,STÅOoversigt,, Univers Budget' 2014 Realiseret' 2013 Budget' 2013 Afvigelse' 2013 Realiseret' 2012 Realiseret' 2011 Multimedie'og'IT 210,5 178,0 164,8 176,5 87,0 92,3 87,0 5,3 61,5 71,3 307,1 338,0 273,0 65,0 292,0 275,5 68,2 83,0 56,5 11,0 31,0 20,3 17,8 35,7 55,0 39,5 27,5 12,0 21,5 43,8 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik 33,8 33,8 29,3 14,5 44,9 47,5 38,8 63,5 124,3 120,8 115,5 5,3 92,0 111,0 23,1 11,5 8,5 3,0 0,0 0,0 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 189,0 Byggeri'og'energi 31,3 25,5 26,5 12,5 404,2 363,8 363,0 324,3 70,9 87,3 108,5 117,0 506,4 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi 152,3 146,0 162,5 135,5 141,3 128,5 113,2 94,0 32,3 16,0 0,0 0,0 325,9 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces 65,2 68,3 69,5 62,5 45,3 42,0 46,0 45,5 23,8 19,5 17,7 1,9 9,0 0,0 13,1 11,5 5,0 11,0 107,7 100,6 93,0 7,6 102,8 104,3 255,1 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme 41,1 24,3 30,0 19,5 254,8 199,8 145,0 95,5 295,8 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. 144,4 68,3 68,0 0,3 53,5 40,3 266,0 286,5 279,4 7,1 267,5 261,3 6,0 13,0 13,0 0,0 20,0 20,5 86,7 76,0 71,0 68,5 70,3 35,0 31,5 3,5 0,0 0,0 573,3 478,8 412,0 390,6 AU,'diplom 393,5 442,2 428,3 421,6,, 3.334, , , ,6, 6

7 ErhvervsakademietLillebælt CVR5nr Årsrapport2013

8 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 3 Præsentationafinstitutionen... 5 Åretsfagligeresultater... 7 Åretsøkonomiskeresultat Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendtregnskabspraksis Resultatopgørelsefor Balancepr Pengestrømsopgørelsefor Noter Særligespecifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Denuafhængigerevisorserklæringer

9 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institution ErhvervsakademietLillebælt MunkeMoseAllé9 5000OdenseC Telefon Telefax CVRWnr Regnskabsår:1.januartil31.december2013 Hjemstedskommune:Odense Internet:www.eal.dk Bestyrelse PeterZinck,formand TorbenMølgaardAndersen,næstformand FinnDyhreHansen SørenJanNielsen ThomasJohansen PoulErikMadsen MartinRasmussen PiaTørving ArneSigtenbjerggaard LoneEngbergThomsen Vacant(udpegesafSDE) LarsLinderMånsson(medarbejderrepræsentant) PeterJohnAndersen(medarbejderrepræsentant) PiaNørregaard(studerende) MortenDissing(studerende) Ledelse RektorJensMejerPedersen 3

10 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institutionensformål Institutionensformåleratudbydeerhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelser ogefterwogvidereuddannelser,derpåetinternationaltfagligtniveauimødekommerbehovetfor kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dækkebehovetforudbudaferhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefw terwogvidereuddannelseriregionsyddanmark.erhvervsakademietskalmedvirketilatopfyldede studerendesbehovforetvarieretudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentitew ter. Bankforbindelse DanskeBank AlbaniTorv2W3,5000OdenseC Revision BDO,Statsautoriseretrevisionsaktieselskab,Fælledvej1,5000OdenseC 4

11 ErhvervsakademietLillebælt Præsentationafinstitutionen MissionogvisionforErhvervsakademietLillebælt Mission Vision ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatdækkebehovetforudbudaferhvervsakaW demiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefterwogvidereuddannelseriregiw onsyddanmark,samtforvisseuddannelsersvedkommendeogsålandsdækkende ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatopfyldedestuderendesbehovforetvarieW retudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentiteter ErhvervsakademietLillebæltskaludvikleeksisterendeognyeerhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efterw og videreuddannelser, udføre udviklingsw arbejdeogvaretagevidencenterfunktioner ErhvervsakademietLillebæltskalbl.a.gennemnationaltoginternationaltsamarbejdesamt videnw og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erw hvervogprofessioner,herunderiudkantsområder ErhvervsakademietLillebælterdentoneangivendeudbyderaferhvervsrettedevideregåW endeuddannelseriregionsyddanmark ErhvervsakademietLillebælterdrivkraftiudviklingenafnyeerhvervsrettedevideregående uddannelserogdenprimærebidragsydertilvæksteniandelenafregionensunge,dertaw gerenvideregåendeuddannelse ErhvervsakademietLillebæltsessomencentralsamarbejdspartnerforvirksomheder,når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelsesw og organisationsw udvikling ErhvervsakademietLillebæltoplevesafungesometspringbrættiluddannelseogkarriere ErhvervsakademietLillebælterenudfordrendeogspændendearbejdsplads,somkantilW trækkeogfastholdedygtigemedarbejdere Hovedaktivitet Akademiethovedaktiviteterattilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser EfteruddannelsepåakademiWogdiplomniveau Uddannelsernetilbydesindenforfagområderne: Produktion,teknologioglogistik Byggeriogenergi 5

12 ErhvervsakademietLillebælt Evens,oplevelseogturisme Finansogøkonomi Salg,markedsføringogforretningsudvikling MultimedieogIT Fødevare,ernæringogproces Ledelsesakademiet(efteruddannelse) 6

13 ErhvervsakademietLillebælt Åretsfagligeresultater Vækst I2013kunneviindberette3.083STÅ,iforholdtil2.795STÅi2012,hvilketsvarertilenvækstpå 10,4%.Dissetalereksklusiveudenlandskeselvbetalere. Detindebærer,atakademietsvækstmålpå3000STÅi2013,somblevformulereti2009,ernået. Uddannelserne 2013blevdetførsteåriakademietshistorie,hvorviikkestartedeheltnyeuddannelser.Vilavede etnytudbudafhandelsøkonomeniodense,medstorsucces,menaltsåingennyeuddannelser. Baggrundenerenvurderingaf,atakademietervedathaveetdækkendeudbudafuddannelser, setiforholdtildetlokaleogregionalearbejdsmarked,samtenbalancemellemantalafuddannelw serogdenstudentermasse,vihar. VifikvoresprocesteknologWoglaborantuddannelserpositivtakkrediteret,somledidenturnus.De erfastlagtforvoresnuværendeuddannelser. StuderendeangiverviaspørgeskemaundersøgelserhvertårderestilfredshedmedenrækkecenW traleelementerafderesuddannelse.udviklingenidestuderendestilfredshedmeddetreoverw ordnedeområder:studieglæde,udbytteogloyalitet,somsetoverperioden2009til2012harvist enpositivudvikling,fiki2013ensvagtilbagegang.destuderendevarimindregradtilfredsemed deninternekommunikation,ogpegedeogsåpå,atorganiseringogtilrettelæggelsenafuddannelw sernekunnestyrkes. Målingerneeretværdifuldtværktøjtiludviklingafakademiets kvalitet,og derudformeslokaleogtværgåendehandlingsplanerindenforderelevanteområder. Tværgåendeprojekterogaktiviteter Ogsåi2013harakademietgennemførtmangetværgåendeprojekterogaktiviteter.Sometlille udplukherafkannævnesinnoevent,somblevgennemførtiforåretmeddeltagelseaf500studew rendefrasåvelealillebæltsomuclillebælt.casewprojektopgaverneblevstilletafodenseuniverw sitetshospital,somogsådeltogiudvælgelsenafdebedsteprojekter. PåÆrødeltogprocesteknologerogserviceøkonomerietinnovationsforløb,hvoropgavenblandt andetvaratudviklegårdenvesteraassomturistattraktionpåærø.destuderendearbejdedebl.a. med at udvikle det såkaldte BÅDHUS, hvor man i et strandkøkken skal fremstille Nordisk mad. TucoMarinemodtog28studerende,derpåtværsafuddannelsergiksammenomatskabenye, innovativeløsningertilattestevirksomhedenskulfiber.tucomarinebyggerskibsskroglavetafkulw fiber.innovationscampen,hvordeltagerneskaludviklemetodertiloptimeringafdenkvalitetstestw ning,manalleredeidagbenytterhostucomarine,varetableretmedblandtandreudviklingfyn. 7

14 ErhvervsakademietLillebælt Byudvikling i Hårby var temaet for 50 studerende, fra bl.a. uddannelserne Multimediedesigner, BygningskonstruktørogPba.iInternationalHospitalityManagement,derisamarbejdemed UdviklingFyn,deltogiprojektet Haarbybyudvikling.Iløbetaf48timerarbejdededestuderende medfireindsatsområder:udviklingafalgade,flereturistertilområdet,fleretilflyttereogsamw menhængmellemhav,landogby.projektetfikstorlokalpolitiskbevågenhed,ogdererigangsat enrækkeopfølgningstiltag,såvelunderstøttetafassenskommune,somlokalterhvervsliv. Udmeldingafsærligemidlertilinnovationsforløb Sometlediinnovationsstrategien DanmarkWLøsningernesland erderafsat40mio.kr.tilatunw derstøtte innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler i samarbejde med privateogoffentligevirksomheder.projekterneskalmotiverepraksisbaseredeinnovationswogviw denaktivitetermedfokuspåkonkretepraktiskeudfordringerivirksomhederne.projekterneskal inddrageundervisereogstuderendeforatstyrkedestuderendesinnovativekompetencerogudw vikleuddannelserne.dererudmeldt1,8mio.kr.tilealillebælt,ogprojekterneskalgennemføresi 2013og2014. Styrketudviklings5ogevidensbasering ForatstyrkeudviklingWogevidensbaseringeniakademietsfagligemiljøerhardetværetafgørende atsikreengenerelkapacitetsopbygning herunderatetablereenfællesforståelseafopgavenog deudfordringerdenomfatter. I2013gennemførtevisåledesetforløbforakademiets8fagligeuniverser undervisereogledere WmeddetformålatkortlæggedenfaktiskeaftagerWogprofessionsviden,denfaktiskeforskningsW kontaktforankretiuddannelserne ogikkemindstbehovetforudviklingwogevidensbasering. Forløbetharsikretenitalesættelseaf,hvordanvisominstitutionWmedenstudentermassederhar valgtenakademiskuddannelsefraogmedenuddannelsesporteføljesomprimærterorienteret modatopfyldeaftagernesbehovforrelevantepraksisrettedekompetencer ogsåskalkunneprow ducerenyviden,nyeløsningeroginnovationienregionalkontekst. Rammenforforløbetharværetenstrategiskbeslutningom,hvordanudviklingWogevidensbaserW ingendelskanudfordreogløfteuddannelsernesvidengrundlag,ogdelsbliveendelafunderviserw nesdagligearbejdemeddestuderende. Det har betydet formulering af en række strategiske sigtepunkter for uddannelsernes FoUW projekter: W W W W deskalværeforankretietforskningsmiljø gernegennemetphdwforløb deskalværeforankretietafsektorensvidencentreforatsikresektorensvidengrundlag deskalværeforankretidetfagligeuniverskompetencestrategi konkretvedatflereunw dervisereskaldeltageiprojektet entensomendelafetadjunktforløbellergennemefw teruddannelse skalforholdesigtilaftagerbehovogværekobletmedenpartnerskabsaftalemedflerevirkw 8

15 ErhvervsakademietLillebælt W W W somheder skalforholdesigtilsamfundsmæssigeproblemstillinger regionalevækststrategier skalværeinternationaltforankret entenforskningsmæssigtelleriforholdtilprofessionsw /aftagernetværk deskalværeformuleretindienstrategiforudviklingafenellerflereuddannelsersvidenw grundlag Institutionsstrategiskeovervejelser EtableringafenudviklingWogevidensbaseringafuddannelserneharudfordretakademietpåkulW tur,kompetencerogorganisering. Kultureltharakademietsinselvforståelseietstudenteroptag,hvorenvæsentligdelkommerfra EUDWområdet oghvordetakademisk/forskningsmæssigeeretfravalgiforholdtilkarriererog uddannelse. Det betyder at udviklingw og evidensbasering nødvendigvis må have en speciel forw tolkningogenspecielimplementeringiuddannelserne. Tilsvarendehardetværetenudfordring,atenstordelafakademietsundervisereikkeharforskW ningserfaringwmetodiskeogteoretiskekompetencertilatudvikleogstyreudviklingswellerforskw ningsprojekter. Tilsvarende ligger der forventninger om at forskningsw og udviklingsdimensionen skaludfoldesiregiafundervisningmedinddragelseafstuderendeiudviklingwogforskningspraksis. Detskaberetdobbeltprespådentraditionelleunderviserprofilpåakademierne. OrganisatoriskerakademietudfordretderhenatudviklingWogevidensbaseringskalfindesinidenW titet imellem W på den ene side W uddannelsernes udvikling af videngrundlag og praksisbaseret forskningogwpådenandensidewgenerelkapacitetsudviklingafakademiet.udfordringenliggeri atskabeenorganisatoriskplaceringafudviklingwogforskningsaktiviteter,derliggertætpåuddanw nelserneogikkeindkapslesienselvstændigorganisatoriskenhed. Sektorstrategiskeovervejelser IregiafDanskeErhvervsakademiererderformuleretetsamarbejdeomkringudviklingogdriftaf videncentre.arbejdetidetteregihartilformålatsikreengenereludviklingafvidengrundlagetpå erhvervsakademiuddannelserne. DetharderforværetvigtigtiEALillebæltsstrategiskeprioriteringafFoUWprojekter,atdebidrager tilsektorensudviklingafvidencentre ogdermedogsåstøtteropomdelandsdækkendeuddanw nelsesudvalgsbehovstilkendegivelser. EALillebælter vært fortoafdelandsdækkendevidencentre VidencenterforteknologiskinnoW vationmedfokuspåudviklingafteknologiertilvelfærdsområdet,ogvidencenterforøkonomiog Finansmedfokuspåudviklingafvidenogkonceptertildefinansielleuddannelser.Iregiafdisse videncentreerderetableretfouwprojekter,derudviklervidengrundlagetindenforhenholdsvisde medie/itwrettedeuddannelserogdefinansielleuddannelser. 9

16 ErhvervsakademietLillebælt Detinstitutionelleområde Ministerietgennemførteibegyndelsenaf2013densektorevaluering,dervaraftaltiforbindelse med etableringen af erhvervsakademierne i Evalueringen viste, at erhvervsakademierne havdeopnåetdeforventederesultateroghavdeformåetetudvikledettekniskwmerkantileviderew gåendeuddannelsesområde. Påbaggrundafevalueringen,blevderindgåetenbredpolitiskaftaleom,aterhvervsakademisekW torenskullefortsættesomselvstændig sektor og med udbudsret til tekniskwmerkantileprofessiw onsbacheloruddannelser. Denne aftale førte til udformning af nyt lovgrundlag, der blev endelig vedtagetaffolketingetden20/12w2013. Idetnylovgrundlagerdetpræciseret,atakademietsformåleratudvikleogudbydevideregående uddannelserpådettekniskwmerkantileområde,menogsåatsikreuddannelsernesforskningsmæsw sigeforankring,samtatunderstøtteinnovationogvækstierhvervslivet. PåbaggrundherafblevderindgåetaftalemedCampusVejle,TietgenogKoldCollegeomatfremW skyndeoverførelseafdeuddannelserogmedarbejdere,derjf.udspaltningsaftalerneoprindeligt varaftalttilatskullegennemføresmedudgangenaf2014. Medvirkningfra1/1W2014erEALillebæltdermedblevetfuldgyldigt classic. Overenskomst2013(OK13)medførteengrundlæggendeændringidetaftalegrundlag,dergælder forealillebælt.dererikkelængereetcentraltformuleretkravomindgåelseafarbejdstidsaftale med underviserne, og der er indgået aftale om en ny stillingsstruktur med indførelse af en adw junkt/lektorstruktur. OphævelsenafdenlokalearbejdstidsaftalevarikkesåafgørendeforskelligfradenhidtidigesituaW tionpåealillebælt,idetdendaværendeaftaleindgåetmedtrkredsenhavdeforberedtvejenfor afviklingenaftidsnormerogforberedelsesfaktorer. Dennyestillingsstruktur,somindebæreratallenyansatteundervisereskalgennemføreetadjunktW forløbover4år,indendeskalindgiveetlektorbedømmelsesgrundlag,erenbetydeligændringift. denuværendevilkår.stillingsstrukturenvilovertidsikreenkompetenceudviklingafunderviserw staben,ogunderstøtterdetbredereformål,somdetfremgåraflovgrundlaget. UdrulningenafOK13harværetdrøftetisamarbejdsudvalgetogdereraftaltrammerfor,hvordan vilokaltudmøntersåvelfraværetafarbejdstidsaftalersomtilrettelæggelsenafadjunktforløb,herw undervilkårforundervisere,ansatfør1/8w13,forhvemdeterfrivilligt,omdevilovergåtilnystilw lingsstruktur. 10

17 ErhvervsakademietLillebælt EtableringafcampusiOdenseogVejle Bestyrelsenbesluttedeiløbetaf2012,atakademietskulleetablereetcampusiVejle,beliggende påboulevarden25,hvorallefuldtidsuddannelserivejlevilkunnesamles.dererderforindgåeten lejeaftalepåbygningen,derrummerca.5.000m2,heraf300m2kælder.denårligehuslejeandraw ger2,9mio.kr.denuværendelokalerudgørknapt4.100m2påtreadresserogtilensamlethuslew jepå3,1mio.kr. VæksteniVejleharværetpåknapt8%desidsteparår,ogforventesatkommenedpåca.2%årligt fra2015ogfrem.derønskesindgåetenhuslejeaftalemed20årsuopsigelighed,hvorfordenskal godkendesifinansudvalget,hvilketforventesatskeiløbetaf1.kvartal2014. I Odense er det besluttet at etablere en campus på den tidligere WittenborgWgrund, beliggende mellemhavnenogbanegården. Finansudvalgethargodkendtprojektet,deromfatteretarealpåca m2ogtilensamletpris på300mio.kr.byggerietforventesigangsatiefteråret2014ogbygningenforventesindflytningsw klartilaugust2016. Dimensioneringenafcampusbyggerpåenmoderatvækstpå3W4%årligt,samteneffektiviseringi forhold til m2/stå. Driftsøkonomien viser en samlet besparelse på huslejen på 1 mio. kr. årligt, hertilkommerforventededriftsbesparelserpå2,7w4,3mio.kr.årligt. 11

18 ErhvervsakademietLillebælt Åretsøkonomiskeresultat Hoved5ognøgletal Hovedtal(t.kr.) Resultatopgørelse Omsætningialt Omkostninger Resultatførfinansielleposter Finansielleposter Åretsresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapitalultimo Kortfristetgældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet W2.027 W3.378 Pengestrøm,netto Regnskabsmæssigenøgletal Overskudsgrad(%) 0,7 0,7 W1,0 2,1 6,6 Likviditetsgrad(%) 102,0 102,6 102,7 141,7 143,6 Soliditetsgrad(%) 1,6 1,7 1,6 30,6 32,9 Finansieringsgrad(%)

19 ErhvervsakademietLillebælt Hoved5ognøgletal Hovedtal Studieaktivitet ordinærevideregående uddannelser deuddannelser TeoriWSTÅ * * * TeoriWSTÅ(udlagtundervisning) * * * PraktikWSTÅ * * * PraktikWSTÅ(udlagtundervisning) * * * Studenterårsværkialt Dimittender Antaldimittender Studieaktivitet åbenuddannelse Videregåendeuddannelse Øvrigåbenuddannelse ÅbenUddannelseialt Studieaktivitet 5 øvrige tilskudsfinansie5 redeuddannelser Øvrigetilskudsfinansieredeuddannelser Studieaktivitet Indtægtsdækketvirksomhed Indtægtsdækketvirksomhed * * * 15,4 5,9 somhed 13

20 ErhvervsakademietLillebælt Udviklingiøkonomiskeforholdsamtkommentarertilåretsresultat Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå6,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendbudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. IdetteresultaterderforetagetenrækkehenlæggelsersomsikkerhedformuligekommendeomW kostninger. Derersamletbetragtetgennemført3.086STÅeksklusiveudenlandskeselvbetalere,hvilketer10,5 STÅfærreendbudgetteret.Destørsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergenW nemført58flereståendbudgetteret.indenforbyggewogenergiuddannelserneerdergennemw ført26færreståendbudgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternaw tionalhandel,datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på10,4%. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindreend budgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet.de færrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftaltelønreguleringer pr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamtresultatetafnogletiltag medhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.setiforholdtil2012erlønomw kostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi ogpæw dagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetteredeomkostninw gererbesparet. Mindreforbruget påsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. Mindreforbruget på reparation og vedligehold skyldes tilbageholdenhed i lyset af campusw planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerneafbygningsejerw ne,hvorafvibetalervoresandel.menalledespecifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesi videstmuligeomfang. 14

21 ErhvervsakademietLillebælt Institutionensledelseanserudviklingeniinstitutionensdriftoglikviditetsomtilfredsstillende. Usædvanligeforhold Derharikkeværetusædvanligeforholdi2013. Særligerisici Devæsentligsterisicivedrørerindtægterafledtafundervisningensamtdetforhold,atinstitutioW nenikkeeraftalepartellerhardelherivedrørendeansattesansættelseswoglønforhold. Akademietsindtægterbestårprimærtaftaxameterindtægtertilundervisningen,deltagerbetaling foråbenuddannelseogindtægtsdækketvirksomhed. AkademietsaktivitetervæsentligstfinansieretafUddannelsesWogForskningsministerietviagælW dendefinanslovepågrundaftaxametertilskud,somudlæsespågrundlagafstudenterårsværk. LønWogansættelsesforholdvedrørendeansatteaftalesivæsentliggradpåakademietsvegneafFiW nansministeriet.detteindebærer,atderikkenødvendigvisersammenhængmellemlønstigninger ogtaxameterstigninger. Akademietsvæsentligsteegnedriftsrisiciersåledes: Atsikreenstabiltilgangafstuderendeforopretholdelseogudviklingafårselevtallet. Løbendeatopretholdeenforsvarligbalancemellemtaxametertilskudogudgifter. Finansiellerisicistyresunderhensyntilkapitalfrembringelseoganbringelseafoverskudslikviditet. Overskydendelikviditetanbringespåaftalekontiellervedanbringelseidanskeobligationer.Der opereresmedenlavrisikoprofil. Begivenhederefterregnskabsåretsafslutning Dererefterbalancedagenogfremtilidagikkeindtrådtforhold,somforrykkervurderingenafårsW rapporten. Forventetudvikling I2014vilderværeetfortsatfokuspåatudvikleogkvalitetssikrevoresuddannelsesudbud.Vier blevetgodkendttiludbudafenergiteknologivejle,ligesomviisamarbejdemeduclillebæltvil udvikleogudbydenyeuddannelsestoninger,såveliregiafsamarbejdetomledelsesakademietlilw lebælt,somidetbilateralesamarbejde. Vihartilmeldtostilinstitutionsakkrediteringi2015,hvilketbetyder,atvirulleretkvalitetskoncept udiløbetaf2014,derskalsikre,atvikanleveoptildekrav,derstillesihenholdtilinstitutionsakw 15

22 ErhvervsakademietLillebælt krediteringen.dettekvalitetskonceptomfatterenlangrækkeprocedurer,somermedtilatsikre kvalitetogrelevansafvoresuddannelser. VivilendviderefokuserepåatfåimplementeretbeslutningeromcampusiVejleogOdense.IVejle skalviheltkonkretforberedeindflytninginyelokalerpåboulevarden25ogsamtidigsikre,atvi indretterospåmåder,derkanunderstøttenyeformerforlæringsaktiviteter,herunderinnovatiw onsprojekter med virksomheder og udviklingsw og evidensprojekter til understøttelse af vores forskningstilknytning. IOdensevilderi2014værefokuspåatfågennemførtudbudaftotalentrepriseopgavensamtden endeligegodkendelseaflokalplan,dersikrerrammerneforetableringafnytcampuspåseebladsw gademedca m2,derskalværeindflytningsklartilsommeren2016. EndviderevilkapacitetsopbygningenafvoresforskningsWogudviklingsområdehavehøjprioritering i2014,hvorvidelsskaletablereenrækkeph.d.windsatser,delsskaletablereenprojektportefølje, somjf.ok13ogdentilhørendestillingsstruktur,skaldannegrundlagforadjunktforløbforvores undervisere. Dervil ogsåi2014 værefokuspåateffektiviseredriftogadministrationsåledes,atviopbygger etbæredygtigtfundamentforinvesteringerneicampusivejleogodense. 16

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere