!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!"

Transkript

1 ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013

2 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. Omsætningenerensmulemindreendbudgetteret,ogårsagentil,atresultateterbedreend forventet,ermindreforbrugpåandreomkostningeroglønninger.mindreforbrugeterdels konsekvensenafenrækkeeffektiviseringer,derimplementeredesprimoåret,delsbesparelser. 2.,Aktiviteter, Nedenforeraktivitetsniveauet,undervisningogpraktik,opgjortitaxameterudløsendeSTÅ:, Budget 2014 Realiseret 2013 Budget 2013 Afvigelse 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 MultimedieogIT 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 Produktion,tekn.oglog. 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 Byggeriogenergi 506,4 476,5 502,6 S26,1 498,0 Finansogøkonomi 325,9 290,5 305,0 S14,5 275,7 Fødevarer,ernær.,proces 255,1 241,9 245,4 S3,5 232,3 Events,oplev.,turisme 295,8 224,0 237,7 S13,7 175,0 Salg,marketing,forr.udv. 573,3 478,8 482,7 S4,0 412,0 AU,diplom 393,5 442,2 453,0 S10,8 428,3 EALillebæltialt 3.334, , ,8 S10, ,2 Note:&STÅ*tallene&er&inkl.&udenlandske&selvbetalere.& Derersamletbetragtetgennemført3.118STÅ,hvilketer10,5STÅfærreendbudgetteret.De størsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergennemført58flereståend budgetteret.indenforbyggesogenergiuddannelserneerdergennemført26færreståend budgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternationalhandel, datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på11,6%. 613,8 189,0 453,8 229,5 223,3 115,0 390,6 421, ,6 3.,Regnskab, OverordnetserEALillebæltsregnskabpr såledesud: 2

3 & EAL$totalt Realiseret) 2013 Budget))))))))))))) 2013 Forskel Realiseret) 2012 STÅ ) Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat Nøgletal: Resultatgrad 5,6% 2,4% 1,7% Løngrad )49,7% )51,0% )49,1% Øvr.Bomk.BIBpct. )44,6% )46,5% )49,1% IndtægterBpr.BSTÅ Omk.Bpr.BSTÅ ) ) ) ResultatBpr.BSTÅ Samletsetetoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5mio.kr. bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013ogenmegetpositiv udviklingfra2012. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindre endbudgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet. Defærrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftalte lønreguleringerpr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamt resultatetafnogletiltagmedhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.seti forholdtil2012erlønomkostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til 49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi og pædagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetterede omkostningererbesparet. Mindreforbrugetpåsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.Deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. MindreforbrugetpåreparationogvedligeholdskyldestilbageholdenhedilysetafcampusS planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerne.menallede specifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesividestmuligeomfang. 3

4 4.,Specifikationer, Regnskabetkanspecificerespåhovedansvarsområdersomfølger: Uddannelser, Realiseret 2013 Budget 2013 Forskel Realiseret 2012, STÅ& 3.119& 3.129& *10& 2.795& & & &, Omsætning Lønninger S S S Andreomkostninger S S S S Afskrivninger S S Finansielleposter S183 0 S183 0 Ekstraordinæreposter Resultat Nøgletal:& Resultatgrad& & 20,8%& & & 17,9%& & & & & Løngrad& *52,1%& & *54,5%& & & & Øvr.&omk.&I&pct.& *27,1%& & *27,6%& & & & Indtægter&pr.&STÅ& & & & & & & Omk.&pr.&STÅ& *16.295& & *16.023& & & & Resultat&pr.&STÅ& & & & & & & & & & & 14,5%& *54,3%& *31,2%& & *19.666& 9.122& Resultateteretdækningsbidragpå38,9mio.kr.modbudgetteret32,5mio.kr.,altså6,4mio.kr. bedreendforventet. Omsætningsstigningenkanisæridentificeresiuniversetmedierogit,ogskyldesforsigtig budgetteringsamtmindrefrafaldogstørrebeståelsesfrekvensendforudset. Udviklingeniomkostningerneerblandtandetforårsagetafdeeffektiviseringer,derblev implementereti2012/2013,konverteringafovertidtilfastestillinger,reduceretfrafaldmv.samt tilbageholdenhedideløbendedriftsomkostninger. Udvikling)og) Realiseret) Budget)))))))))))) Realiseret) Forskel internationalisering Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger Finansielle)poster Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? ?

5 Note:&Ved&sammenligning&mellem&2012&og&2013&skal&opmærksomheden&henledes&på,&at&tallene&i& 2013&indbefatter&international&afdeling.& Denvæsentligsteårsagtilbudgetafvigelsenpåomsætningogandreomkostningererdels,atVIPS projekteterbudgetteret brutto,dvs.inkl.samarbejdspartneresandelafindtægterog omkostninger,menbogført netto,dvs.aleneealillebæltandel(ændringenerresultatneutral), delsatnogleaktiviteterfinansieretafstatsligeøremærkedetilskuderiværksat medforsinkelse. DettegælderisærvidenSogevidensmidlerne(FrascatiSmidlerne),somførsterbragtispililøbetaf efteråret,fordidererbrugttidogressourcerpåatsikreenfornuftigoghensigtsmæssig anvendelseafmidlerne. Fællesområder Realiseret) Budget))))))))))))) Realiseret) Forskel Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? Fællesområdernesunderskuder1,6mio.kr.mindreendbudgetteret. Defærrelønomkostningerskyldesdelsatderikkeblevudløstencentraltaftaltlønstigning1.april 2013,delsudskydelserafnoglepersonalemæssigeopjusteringer(HRogdirektionssekretær). Dennegativeafvigelsepåfinansielleposterskyldes,atdenstatssikredekontofraefteråret2012 forrentesmed0,0%.detvilværemuligtatplacereoverskydendelikviditetbedre,mendelsskalvi indenlængebrugelikvidertildeforeståendecampussetableringer,delsvilenandenplacering fjernestatsgarantien.vedenalternativplaceringvilvikunneopnår20 30t.kr.irenter,men samtidigløbeenrisiko.såforholdetmellemgevinstogrisikoharbetydet,atpengeneindtilvidere fortsaterplaceretpådenstatsgaranteredekonto.,,,,,,,,,,, 5

6 BILAG,1:,Specificeret,STÅOoversigt,, Univers Budget' 2014 Realiseret' 2013 Budget' 2013 Afvigelse' 2013 Realiseret' 2012 Realiseret' 2011 Multimedie'og'IT 210,5 178,0 164,8 176,5 87,0 92,3 87,0 5,3 61,5 71,3 307,1 338,0 273,0 65,0 292,0 275,5 68,2 83,0 56,5 11,0 31,0 20,3 17,8 35,7 55,0 39,5 27,5 12,0 21,5 43,8 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik 33,8 33,8 29,3 14,5 44,9 47,5 38,8 63,5 124,3 120,8 115,5 5,3 92,0 111,0 23,1 11,5 8,5 3,0 0,0 0,0 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 189,0 Byggeri'og'energi 31,3 25,5 26,5 12,5 404,2 363,8 363,0 324,3 70,9 87,3 108,5 117,0 506,4 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi 152,3 146,0 162,5 135,5 141,3 128,5 113,2 94,0 32,3 16,0 0,0 0,0 325,9 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces 65,2 68,3 69,5 62,5 45,3 42,0 46,0 45,5 23,8 19,5 17,7 1,9 9,0 0,0 13,1 11,5 5,0 11,0 107,7 100,6 93,0 7,6 102,8 104,3 255,1 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme 41,1 24,3 30,0 19,5 254,8 199,8 145,0 95,5 295,8 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. 144,4 68,3 68,0 0,3 53,5 40,3 266,0 286,5 279,4 7,1 267,5 261,3 6,0 13,0 13,0 0,0 20,0 20,5 86,7 76,0 71,0 68,5 70,3 35,0 31,5 3,5 0,0 0,0 573,3 478,8 412,0 390,6 AU,'diplom 393,5 442,2 428,3 421,6,, 3.334, , , ,6, 6

7 ErhvervsakademietLillebælt CVR5nr Årsrapport2013

8 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 3 Præsentationafinstitutionen... 5 Åretsfagligeresultater... 7 Åretsøkonomiskeresultat Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendtregnskabspraksis Resultatopgørelsefor Balancepr Pengestrømsopgørelsefor Noter Særligespecifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Denuafhængigerevisorserklæringer

9 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institution ErhvervsakademietLillebælt MunkeMoseAllé9 5000OdenseC Telefon Telefax CVRWnr Regnskabsår:1.januartil31.december2013 Hjemstedskommune:Odense Internet:www.eal.dk Bestyrelse PeterZinck,formand TorbenMølgaardAndersen,næstformand FinnDyhreHansen SørenJanNielsen ThomasJohansen PoulErikMadsen MartinRasmussen PiaTørving ArneSigtenbjerggaard LoneEngbergThomsen Vacant(udpegesafSDE) LarsLinderMånsson(medarbejderrepræsentant) PeterJohnAndersen(medarbejderrepræsentant) PiaNørregaard(studerende) MortenDissing(studerende) Ledelse RektorJensMejerPedersen 3

10 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institutionensformål Institutionensformåleratudbydeerhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelser ogefterwogvidereuddannelser,derpåetinternationaltfagligtniveauimødekommerbehovetfor kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dækkebehovetforudbudaferhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefw terwogvidereuddannelseriregionsyddanmark.erhvervsakademietskalmedvirketilatopfyldede studerendesbehovforetvarieretudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentitew ter. Bankforbindelse DanskeBank AlbaniTorv2W3,5000OdenseC Revision BDO,Statsautoriseretrevisionsaktieselskab,Fælledvej1,5000OdenseC 4

11 ErhvervsakademietLillebælt Præsentationafinstitutionen MissionogvisionforErhvervsakademietLillebælt Mission Vision ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatdækkebehovetforudbudaferhvervsakaW demiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefterwogvidereuddannelseriregiw onsyddanmark,samtforvisseuddannelsersvedkommendeogsålandsdækkende ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatopfyldedestuderendesbehovforetvarieW retudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentiteter ErhvervsakademietLillebæltskaludvikleeksisterendeognyeerhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efterw og videreuddannelser, udføre udviklingsw arbejdeogvaretagevidencenterfunktioner ErhvervsakademietLillebæltskalbl.a.gennemnationaltoginternationaltsamarbejdesamt videnw og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erw hvervogprofessioner,herunderiudkantsområder ErhvervsakademietLillebælterdentoneangivendeudbyderaferhvervsrettedevideregåW endeuddannelseriregionsyddanmark ErhvervsakademietLillebælterdrivkraftiudviklingenafnyeerhvervsrettedevideregående uddannelserogdenprimærebidragsydertilvæksteniandelenafregionensunge,dertaw gerenvideregåendeuddannelse ErhvervsakademietLillebæltsessomencentralsamarbejdspartnerforvirksomheder,når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelsesw og organisationsw udvikling ErhvervsakademietLillebæltoplevesafungesometspringbrættiluddannelseogkarriere ErhvervsakademietLillebælterenudfordrendeogspændendearbejdsplads,somkantilW trækkeogfastholdedygtigemedarbejdere Hovedaktivitet Akademiethovedaktiviteterattilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser EfteruddannelsepåakademiWogdiplomniveau Uddannelsernetilbydesindenforfagområderne: Produktion,teknologioglogistik Byggeriogenergi 5

12 ErhvervsakademietLillebælt Evens,oplevelseogturisme Finansogøkonomi Salg,markedsføringogforretningsudvikling MultimedieogIT Fødevare,ernæringogproces Ledelsesakademiet(efteruddannelse) 6

13 ErhvervsakademietLillebælt Åretsfagligeresultater Vækst I2013kunneviindberette3.083STÅ,iforholdtil2.795STÅi2012,hvilketsvarertilenvækstpå 10,4%.Dissetalereksklusiveudenlandskeselvbetalere. Detindebærer,atakademietsvækstmålpå3000STÅi2013,somblevformulereti2009,ernået. Uddannelserne 2013blevdetførsteåriakademietshistorie,hvorviikkestartedeheltnyeuddannelser.Vilavede etnytudbudafhandelsøkonomeniodense,medstorsucces,menaltsåingennyeuddannelser. Baggrundenerenvurderingaf,atakademietervedathaveetdækkendeudbudafuddannelser, setiforholdtildetlokaleogregionalearbejdsmarked,samtenbalancemellemantalafuddannelw serogdenstudentermasse,vihar. VifikvoresprocesteknologWoglaborantuddannelserpositivtakkrediteret,somledidenturnus.De erfastlagtforvoresnuværendeuddannelser. StuderendeangiverviaspørgeskemaundersøgelserhvertårderestilfredshedmedenrækkecenW traleelementerafderesuddannelse.udviklingenidestuderendestilfredshedmeddetreoverw ordnedeområder:studieglæde,udbytteogloyalitet,somsetoverperioden2009til2012harvist enpositivudvikling,fiki2013ensvagtilbagegang.destuderendevarimindregradtilfredsemed deninternekommunikation,ogpegedeogsåpå,atorganiseringogtilrettelæggelsenafuddannelw sernekunnestyrkes. Målingerneeretværdifuldtværktøjtiludviklingafakademiets kvalitet,og derudformeslokaleogtværgåendehandlingsplanerindenforderelevanteområder. Tværgåendeprojekterogaktiviteter Ogsåi2013harakademietgennemførtmangetværgåendeprojekterogaktiviteter.Sometlille udplukherafkannævnesinnoevent,somblevgennemførtiforåretmeddeltagelseaf500studew rendefrasåvelealillebæltsomuclillebælt.casewprojektopgaverneblevstilletafodenseuniverw sitetshospital,somogsådeltogiudvælgelsenafdebedsteprojekter. PåÆrødeltogprocesteknologerogserviceøkonomerietinnovationsforløb,hvoropgavenblandt andetvaratudviklegårdenvesteraassomturistattraktionpåærø.destuderendearbejdedebl.a. med at udvikle det såkaldte BÅDHUS, hvor man i et strandkøkken skal fremstille Nordisk mad. TucoMarinemodtog28studerende,derpåtværsafuddannelsergiksammenomatskabenye, innovativeløsningertilattestevirksomhedenskulfiber.tucomarinebyggerskibsskroglavetafkulw fiber.innovationscampen,hvordeltagerneskaludviklemetodertiloptimeringafdenkvalitetstestw ning,manalleredeidagbenytterhostucomarine,varetableretmedblandtandreudviklingfyn. 7

14 ErhvervsakademietLillebælt Byudvikling i Hårby var temaet for 50 studerende, fra bl.a. uddannelserne Multimediedesigner, BygningskonstruktørogPba.iInternationalHospitalityManagement,derisamarbejdemed UdviklingFyn,deltogiprojektet Haarbybyudvikling.Iløbetaf48timerarbejdededestuderende medfireindsatsområder:udviklingafalgade,flereturistertilområdet,fleretilflyttereogsamw menhængmellemhav,landogby.projektetfikstorlokalpolitiskbevågenhed,ogdererigangsat enrækkeopfølgningstiltag,såvelunderstøttetafassenskommune,somlokalterhvervsliv. Udmeldingafsærligemidlertilinnovationsforløb Sometlediinnovationsstrategien DanmarkWLøsningernesland erderafsat40mio.kr.tilatunw derstøtte innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler i samarbejde med privateogoffentligevirksomheder.projekterneskalmotiverepraksisbaseredeinnovationswogviw denaktivitetermedfokuspåkonkretepraktiskeudfordringerivirksomhederne.projekterneskal inddrageundervisereogstuderendeforatstyrkedestuderendesinnovativekompetencerogudw vikleuddannelserne.dererudmeldt1,8mio.kr.tilealillebælt,ogprojekterneskalgennemføresi 2013og2014. Styrketudviklings5ogevidensbasering ForatstyrkeudviklingWogevidensbaseringeniakademietsfagligemiljøerhardetværetafgørende atsikreengenerelkapacitetsopbygning herunderatetablereenfællesforståelseafopgavenog deudfordringerdenomfatter. I2013gennemførtevisåledesetforløbforakademiets8fagligeuniverser undervisereogledere WmeddetformålatkortlæggedenfaktiskeaftagerWogprofessionsviden,denfaktiskeforskningsW kontaktforankretiuddannelserne ogikkemindstbehovetforudviklingwogevidensbasering. Forløbetharsikretenitalesættelseaf,hvordanvisominstitutionWmedenstudentermassederhar valgtenakademiskuddannelsefraogmedenuddannelsesporteføljesomprimærterorienteret modatopfyldeaftagernesbehovforrelevantepraksisrettedekompetencer ogsåskalkunneprow ducerenyviden,nyeløsningeroginnovationienregionalkontekst. Rammenforforløbetharværetenstrategiskbeslutningom,hvordanudviklingWogevidensbaserW ingendelskanudfordreogløfteuddannelsernesvidengrundlag,ogdelsbliveendelafunderviserw nesdagligearbejdemeddestuderende. Det har betydet formulering af en række strategiske sigtepunkter for uddannelsernes FoUW projekter: W W W W deskalværeforankretietforskningsmiljø gernegennemetphdwforløb deskalværeforankretietafsektorensvidencentreforatsikresektorensvidengrundlag deskalværeforankretidetfagligeuniverskompetencestrategi konkretvedatflereunw dervisereskaldeltageiprojektet entensomendelafetadjunktforløbellergennemefw teruddannelse skalforholdesigtilaftagerbehovogværekobletmedenpartnerskabsaftalemedflerevirkw 8

15 ErhvervsakademietLillebælt W W W somheder skalforholdesigtilsamfundsmæssigeproblemstillinger regionalevækststrategier skalværeinternationaltforankret entenforskningsmæssigtelleriforholdtilprofessionsw /aftagernetværk deskalværeformuleretindienstrategiforudviklingafenellerflereuddannelsersvidenw grundlag Institutionsstrategiskeovervejelser EtableringafenudviklingWogevidensbaseringafuddannelserneharudfordretakademietpåkulW tur,kompetencerogorganisering. Kultureltharakademietsinselvforståelseietstudenteroptag,hvorenvæsentligdelkommerfra EUDWområdet oghvordetakademisk/forskningsmæssigeeretfravalgiforholdtilkarriererog uddannelse. Det betyder at udviklingw og evidensbasering nødvendigvis må have en speciel forw tolkningogenspecielimplementeringiuddannelserne. Tilsvarendehardetværetenudfordring,atenstordelafakademietsundervisereikkeharforskW ningserfaringwmetodiskeogteoretiskekompetencertilatudvikleogstyreudviklingswellerforskw ningsprojekter. Tilsvarende ligger der forventninger om at forskningsw og udviklingsdimensionen skaludfoldesiregiafundervisningmedinddragelseafstuderendeiudviklingwogforskningspraksis. Detskaberetdobbeltprespådentraditionelleunderviserprofilpåakademierne. OrganisatoriskerakademietudfordretderhenatudviklingWogevidensbaseringskalfindesinidenW titet imellem W på den ene side W uddannelsernes udvikling af videngrundlag og praksisbaseret forskningogwpådenandensidewgenerelkapacitetsudviklingafakademiet.udfordringenliggeri atskabeenorganisatoriskplaceringafudviklingwogforskningsaktiviteter,derliggertætpåuddanw nelserneogikkeindkapslesienselvstændigorganisatoriskenhed. Sektorstrategiskeovervejelser IregiafDanskeErhvervsakademiererderformuleretetsamarbejdeomkringudviklingogdriftaf videncentre.arbejdetidetteregihartilformålatsikreengenereludviklingafvidengrundlagetpå erhvervsakademiuddannelserne. DetharderforværetvigtigtiEALillebæltsstrategiskeprioriteringafFoUWprojekter,atdebidrager tilsektorensudviklingafvidencentre ogdermedogsåstøtteropomdelandsdækkendeuddanw nelsesudvalgsbehovstilkendegivelser. EALillebælter vært fortoafdelandsdækkendevidencentre VidencenterforteknologiskinnoW vationmedfokuspåudviklingafteknologiertilvelfærdsområdet,ogvidencenterforøkonomiog Finansmedfokuspåudviklingafvidenogkonceptertildefinansielleuddannelser.Iregiafdisse videncentreerderetableretfouwprojekter,derudviklervidengrundlagetindenforhenholdsvisde medie/itwrettedeuddannelserogdefinansielleuddannelser. 9

16 ErhvervsakademietLillebælt Detinstitutionelleområde Ministerietgennemførteibegyndelsenaf2013densektorevaluering,dervaraftaltiforbindelse med etableringen af erhvervsakademierne i Evalueringen viste, at erhvervsakademierne havdeopnåetdeforventederesultateroghavdeformåetetudvikledettekniskwmerkantileviderew gåendeuddannelsesområde. Påbaggrundafevalueringen,blevderindgåetenbredpolitiskaftaleom,aterhvervsakademisekW torenskullefortsættesomselvstændig sektor og med udbudsret til tekniskwmerkantileprofessiw onsbacheloruddannelser. Denne aftale førte til udformning af nyt lovgrundlag, der blev endelig vedtagetaffolketingetden20/12w2013. Idetnylovgrundlagerdetpræciseret,atakademietsformåleratudvikleogudbydevideregående uddannelserpådettekniskwmerkantileområde,menogsåatsikreuddannelsernesforskningsmæsw sigeforankring,samtatunderstøtteinnovationogvækstierhvervslivet. PåbaggrundherafblevderindgåetaftalemedCampusVejle,TietgenogKoldCollegeomatfremW skyndeoverførelseafdeuddannelserogmedarbejdere,derjf.udspaltningsaftalerneoprindeligt varaftalttilatskullegennemføresmedudgangenaf2014. Medvirkningfra1/1W2014erEALillebæltdermedblevetfuldgyldigt classic. Overenskomst2013(OK13)medførteengrundlæggendeændringidetaftalegrundlag,dergælder forealillebælt.dererikkelængereetcentraltformuleretkravomindgåelseafarbejdstidsaftale med underviserne, og der er indgået aftale om en ny stillingsstruktur med indførelse af en adw junkt/lektorstruktur. OphævelsenafdenlokalearbejdstidsaftalevarikkesåafgørendeforskelligfradenhidtidigesituaW tionpåealillebælt,idetdendaværendeaftaleindgåetmedtrkredsenhavdeforberedtvejenfor afviklingenaftidsnormerogforberedelsesfaktorer. Dennyestillingsstruktur,somindebæreratallenyansatteundervisereskalgennemføreetadjunktW forløbover4år,indendeskalindgiveetlektorbedømmelsesgrundlag,erenbetydeligændringift. denuværendevilkår.stillingsstrukturenvilovertidsikreenkompetenceudviklingafunderviserw staben,ogunderstøtterdetbredereformål,somdetfremgåraflovgrundlaget. UdrulningenafOK13harværetdrøftetisamarbejdsudvalgetogdereraftaltrammerfor,hvordan vilokaltudmøntersåvelfraværetafarbejdstidsaftalersomtilrettelæggelsenafadjunktforløb,herw undervilkårforundervisere,ansatfør1/8w13,forhvemdeterfrivilligt,omdevilovergåtilnystilw lingsstruktur. 10

17 ErhvervsakademietLillebælt EtableringafcampusiOdenseogVejle Bestyrelsenbesluttedeiløbetaf2012,atakademietskulleetablereetcampusiVejle,beliggende påboulevarden25,hvorallefuldtidsuddannelserivejlevilkunnesamles.dererderforindgåeten lejeaftalepåbygningen,derrummerca.5.000m2,heraf300m2kælder.denårligehuslejeandraw ger2,9mio.kr.denuværendelokalerudgørknapt4.100m2påtreadresserogtilensamlethuslew jepå3,1mio.kr. VæksteniVejleharværetpåknapt8%desidsteparår,ogforventesatkommenedpåca.2%årligt fra2015ogfrem.derønskesindgåetenhuslejeaftalemed20årsuopsigelighed,hvorfordenskal godkendesifinansudvalget,hvilketforventesatskeiløbetaf1.kvartal2014. I Odense er det besluttet at etablere en campus på den tidligere WittenborgWgrund, beliggende mellemhavnenogbanegården. Finansudvalgethargodkendtprojektet,deromfatteretarealpåca m2ogtilensamletpris på300mio.kr.byggerietforventesigangsatiefteråret2014ogbygningenforventesindflytningsw klartilaugust2016. Dimensioneringenafcampusbyggerpåenmoderatvækstpå3W4%årligt,samteneffektiviseringi forhold til m2/stå. Driftsøkonomien viser en samlet besparelse på huslejen på 1 mio. kr. årligt, hertilkommerforventededriftsbesparelserpå2,7w4,3mio.kr.årligt. 11

18 ErhvervsakademietLillebælt Åretsøkonomiskeresultat Hoved5ognøgletal Hovedtal(t.kr.) Resultatopgørelse Omsætningialt Omkostninger Resultatførfinansielleposter Finansielleposter Åretsresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapitalultimo Kortfristetgældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet W2.027 W3.378 Pengestrøm,netto Regnskabsmæssigenøgletal Overskudsgrad(%) 0,7 0,7 W1,0 2,1 6,6 Likviditetsgrad(%) 102,0 102,6 102,7 141,7 143,6 Soliditetsgrad(%) 1,6 1,7 1,6 30,6 32,9 Finansieringsgrad(%)

19 ErhvervsakademietLillebælt Hoved5ognøgletal Hovedtal Studieaktivitet ordinærevideregående uddannelser deuddannelser TeoriWSTÅ * * * TeoriWSTÅ(udlagtundervisning) * * * PraktikWSTÅ * * * PraktikWSTÅ(udlagtundervisning) * * * Studenterårsværkialt Dimittender Antaldimittender Studieaktivitet åbenuddannelse Videregåendeuddannelse Øvrigåbenuddannelse ÅbenUddannelseialt Studieaktivitet 5 øvrige tilskudsfinansie5 redeuddannelser Øvrigetilskudsfinansieredeuddannelser Studieaktivitet Indtægtsdækketvirksomhed Indtægtsdækketvirksomhed * * * 15,4 5,9 somhed 13

20 ErhvervsakademietLillebælt Udviklingiøkonomiskeforholdsamtkommentarertilåretsresultat Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå6,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendbudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. IdetteresultaterderforetagetenrækkehenlæggelsersomsikkerhedformuligekommendeomW kostninger. Derersamletbetragtetgennemført3.086STÅeksklusiveudenlandskeselvbetalere,hvilketer10,5 STÅfærreendbudgetteret.Destørsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergenW nemført58flereståendbudgetteret.indenforbyggewogenergiuddannelserneerdergennemw ført26færreståendbudgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternaw tionalhandel,datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på10,4%. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindreend budgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet.de færrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftaltelønreguleringer pr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamtresultatetafnogletiltag medhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.setiforholdtil2012erlønomw kostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi ogpæw dagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetteredeomkostninw gererbesparet. Mindreforbruget påsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. Mindreforbruget på reparation og vedligehold skyldes tilbageholdenhed i lyset af campusw planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerneafbygningsejerw ne,hvorafvibetalervoresandel.menalledespecifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesi videstmuligeomfang. 14

21 ErhvervsakademietLillebælt Institutionensledelseanserudviklingeniinstitutionensdriftoglikviditetsomtilfredsstillende. Usædvanligeforhold Derharikkeværetusædvanligeforholdi2013. Særligerisici Devæsentligsterisicivedrørerindtægterafledtafundervisningensamtdetforhold,atinstitutioW nenikkeeraftalepartellerhardelherivedrørendeansattesansættelseswoglønforhold. Akademietsindtægterbestårprimærtaftaxameterindtægtertilundervisningen,deltagerbetaling foråbenuddannelseogindtægtsdækketvirksomhed. AkademietsaktivitetervæsentligstfinansieretafUddannelsesWogForskningsministerietviagælW dendefinanslovepågrundaftaxametertilskud,somudlæsespågrundlagafstudenterårsværk. LønWogansættelsesforholdvedrørendeansatteaftalesivæsentliggradpåakademietsvegneafFiW nansministeriet.detteindebærer,atderikkenødvendigvisersammenhængmellemlønstigninger ogtaxameterstigninger. Akademietsvæsentligsteegnedriftsrisiciersåledes: Atsikreenstabiltilgangafstuderendeforopretholdelseogudviklingafårselevtallet. Løbendeatopretholdeenforsvarligbalancemellemtaxametertilskudogudgifter. Finansiellerisicistyresunderhensyntilkapitalfrembringelseoganbringelseafoverskudslikviditet. Overskydendelikviditetanbringespåaftalekontiellervedanbringelseidanskeobligationer.Der opereresmedenlavrisikoprofil. Begivenhederefterregnskabsåretsafslutning Dererefterbalancedagenogfremtilidagikkeindtrådtforhold,somforrykkervurderingenafårsW rapporten. Forventetudvikling I2014vilderværeetfortsatfokuspåatudvikleogkvalitetssikrevoresuddannelsesudbud.Vier blevetgodkendttiludbudafenergiteknologivejle,ligesomviisamarbejdemeduclillebæltvil udvikleogudbydenyeuddannelsestoninger,såveliregiafsamarbejdetomledelsesakademietlilw lebælt,somidetbilateralesamarbejde. Vihartilmeldtostilinstitutionsakkrediteringi2015,hvilketbetyder,atvirulleretkvalitetskoncept udiløbetaf2014,derskalsikre,atvikanleveoptildekrav,derstillesihenholdtilinstitutionsakw 15

22 ErhvervsakademietLillebælt krediteringen.dettekvalitetskonceptomfatterenlangrækkeprocedurer,somermedtilatsikre kvalitetogrelevansafvoresuddannelser. VivilendviderefokuserepåatfåimplementeretbeslutningeromcampusiVejleogOdense.IVejle skalviheltkonkretforberedeindflytninginyelokalerpåboulevarden25ogsamtidigsikre,atvi indretterospåmåder,derkanunderstøttenyeformerforlæringsaktiviteter,herunderinnovatiw onsprojekter med virksomheder og udviklingsw og evidensprojekter til understøttelse af vores forskningstilknytning. IOdensevilderi2014værefokuspåatfågennemførtudbudaftotalentrepriseopgavensamtden endeligegodkendelseaflokalplan,dersikrerrammerneforetableringafnytcampuspåseebladsw gademedca m2,derskalværeindflytningsklartilsommeren2016. EndviderevilkapacitetsopbygningenafvoresforskningsWogudviklingsområdehavehøjprioritering i2014,hvorvidelsskaletablereenrækkeph.d.windsatser,delsskaletablereenprojektportefølje, somjf.ok13ogdentilhørendestillingsstruktur,skaldannegrundlagforadjunktforløbforvores undervisere. Dervil ogsåi2014 værefokuspåateffektiviseredriftogadministrationsåledes,atviopbygger etbæredygtigtfundamentforinvesteringerneicampusivejleogodense. 16

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014!

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014! Bestyrelsesmødeden15/42015 Bilagpunkt3. ErhvervsakademietLillebælt CVR>nr.31684307 Årsrapport2014 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Præsentationafinstitutionen

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business > Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2011 Copenhagen Business Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om institutionen Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Forfatterskolen. 1. januar - 31. december 2011. Årsrapport. CVR-nr. 12 72 04 91 STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED

Forfatterskolen. 1. januar - 31. december 2011. Årsrapport. CVR-nr. 12 72 04 91 STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED STATSAUTORISEREDE REVISORER Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 4 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 211 København Køge Farum Aarhus Nørre Farimagsgade 11 Vordingborgvej 35 Farum Hovedgade 9 Olof Palmes

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere