!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!"

Transkript

1 ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013

2 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. Omsætningenerensmulemindreendbudgetteret,ogårsagentil,atresultateterbedreend forventet,ermindreforbrugpåandreomkostningeroglønninger.mindreforbrugeterdels konsekvensenafenrækkeeffektiviseringer,derimplementeredesprimoåret,delsbesparelser. 2.,Aktiviteter, Nedenforeraktivitetsniveauet,undervisningogpraktik,opgjortitaxameterudløsendeSTÅ:, Budget 2014 Realiseret 2013 Budget 2013 Afvigelse 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 MultimedieogIT 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 Produktion,tekn.oglog. 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 Byggeriogenergi 506,4 476,5 502,6 S26,1 498,0 Finansogøkonomi 325,9 290,5 305,0 S14,5 275,7 Fødevarer,ernær.,proces 255,1 241,9 245,4 S3,5 232,3 Events,oplev.,turisme 295,8 224,0 237,7 S13,7 175,0 Salg,marketing,forr.udv. 573,3 478,8 482,7 S4,0 412,0 AU,diplom 393,5 442,2 453,0 S10,8 428,3 EALillebæltialt 3.334, , ,8 S10, ,2 Note:&STÅ*tallene&er&inkl.&udenlandske&selvbetalere.& Derersamletbetragtetgennemført3.118STÅ,hvilketer10,5STÅfærreendbudgetteret.De størsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergennemført58flereståend budgetteret.indenforbyggesogenergiuddannelserneerdergennemført26færreståend budgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternationalhandel, datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på11,6%. 613,8 189,0 453,8 229,5 223,3 115,0 390,6 421, ,6 3.,Regnskab, OverordnetserEALillebæltsregnskabpr såledesud: 2

3 & EAL$totalt Realiseret) 2013 Budget))))))))))))) 2013 Forskel Realiseret) 2012 STÅ ) Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat Nøgletal: Resultatgrad 5,6% 2,4% 1,7% Løngrad )49,7% )51,0% )49,1% Øvr.Bomk.BIBpct. )44,6% )46,5% )49,1% IndtægterBpr.BSTÅ Omk.Bpr.BSTÅ ) ) ) ResultatBpr.BSTÅ Samletsetetoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5mio.kr. bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013ogenmegetpositiv udviklingfra2012. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindre endbudgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet. Defærrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftalte lønreguleringerpr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamt resultatetafnogletiltagmedhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.seti forholdtil2012erlønomkostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til 49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi og pædagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetterede omkostningererbesparet. Mindreforbrugetpåsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.Deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. MindreforbrugetpåreparationogvedligeholdskyldestilbageholdenhedilysetafcampusS planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerne.menallede specifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesividestmuligeomfang. 3

4 4.,Specifikationer, Regnskabetkanspecificerespåhovedansvarsområdersomfølger: Uddannelser, Realiseret 2013 Budget 2013 Forskel Realiseret 2012, STÅ& 3.119& 3.129& *10& 2.795& & & &, Omsætning Lønninger S S S Andreomkostninger S S S S Afskrivninger S S Finansielleposter S183 0 S183 0 Ekstraordinæreposter Resultat Nøgletal:& Resultatgrad& & 20,8%& & & 17,9%& & & & & Løngrad& *52,1%& & *54,5%& & & & Øvr.&omk.&I&pct.& *27,1%& & *27,6%& & & & Indtægter&pr.&STÅ& & & & & & & Omk.&pr.&STÅ& *16.295& & *16.023& & & & Resultat&pr.&STÅ& & & & & & & & & & & 14,5%& *54,3%& *31,2%& & *19.666& 9.122& Resultateteretdækningsbidragpå38,9mio.kr.modbudgetteret32,5mio.kr.,altså6,4mio.kr. bedreendforventet. Omsætningsstigningenkanisæridentificeresiuniversetmedierogit,ogskyldesforsigtig budgetteringsamtmindrefrafaldogstørrebeståelsesfrekvensendforudset. Udviklingeniomkostningerneerblandtandetforårsagetafdeeffektiviseringer,derblev implementereti2012/2013,konverteringafovertidtilfastestillinger,reduceretfrafaldmv.samt tilbageholdenhedideløbendedriftsomkostninger. Udvikling)og) Realiseret) Budget)))))))))))) Realiseret) Forskel internationalisering Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger Finansielle)poster Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? ?

5 Note:&Ved&sammenligning&mellem&2012&og&2013&skal&opmærksomheden&henledes&på,&at&tallene&i& 2013&indbefatter&international&afdeling.& Denvæsentligsteårsagtilbudgetafvigelsenpåomsætningogandreomkostningererdels,atVIPS projekteterbudgetteret brutto,dvs.inkl.samarbejdspartneresandelafindtægterog omkostninger,menbogført netto,dvs.aleneealillebæltandel(ændringenerresultatneutral), delsatnogleaktiviteterfinansieretafstatsligeøremærkedetilskuderiværksat medforsinkelse. DettegælderisærvidenSogevidensmidlerne(FrascatiSmidlerne),somførsterbragtispililøbetaf efteråret,fordidererbrugttidogressourcerpåatsikreenfornuftigoghensigtsmæssig anvendelseafmidlerne. Fællesområder Realiseret) Budget))))))))))))) Realiseret) Forskel Omsætning ? Lønninger? ? ? Andre)omkostninger? ? ? Afskrivninger? ? ? Finansielle)poster? ? Ekstraordinære)poster Resultat? ? ? Fællesområdernesunderskuder1,6mio.kr.mindreendbudgetteret. Defærrelønomkostningerskyldesdelsatderikkeblevudløstencentraltaftaltlønstigning1.april 2013,delsudskydelserafnoglepersonalemæssigeopjusteringer(HRogdirektionssekretær). Dennegativeafvigelsepåfinansielleposterskyldes,atdenstatssikredekontofraefteråret2012 forrentesmed0,0%.detvilværemuligtatplacereoverskydendelikviditetbedre,mendelsskalvi indenlængebrugelikvidertildeforeståendecampussetableringer,delsvilenandenplacering fjernestatsgarantien.vedenalternativplaceringvilvikunneopnår20 30t.kr.irenter,men samtidigløbeenrisiko.såforholdetmellemgevinstogrisikoharbetydet,atpengeneindtilvidere fortsaterplaceretpådenstatsgaranteredekonto.,,,,,,,,,,, 5

6 BILAG,1:,Specificeret,STÅOoversigt,, Univers Budget' 2014 Realiseret' 2013 Budget' 2013 Afvigelse' 2013 Realiseret' 2012 Realiseret' 2011 Multimedie'og'IT 210,5 178,0 164,8 176,5 87,0 92,3 87,0 5,3 61,5 71,3 307,1 338,0 273,0 65,0 292,0 275,5 68,2 83,0 56,5 11,0 31,0 20,3 17,8 35,7 55,0 39,5 27,5 12,0 21,5 43,8 758,8 751,0 693,3 57,8 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik 33,8 33,8 29,3 14,5 44,9 47,5 38,8 63,5 124,3 120,8 115,5 5,3 92,0 111,0 23,1 11,5 8,5 3,0 0,0 0,0 226,1 213,5 209,3 4,3 160,0 189,0 Byggeri'og'energi 31,3 25,5 26,5 12,5 404,2 363,8 363,0 324,3 70,9 87,3 108,5 117,0 506,4 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi 152,3 146,0 162,5 135,5 141,3 128,5 113,2 94,0 32,3 16,0 0,0 0,0 325,9 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces 65,2 68,3 69,5 62,5 45,3 42,0 46,0 45,5 23,8 19,5 17,7 1,9 9,0 0,0 13,1 11,5 5,0 11,0 107,7 100,6 93,0 7,6 102,8 104,3 255,1 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme 41,1 24,3 30,0 19,5 254,8 199,8 145,0 95,5 295,8 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. 144,4 68,3 68,0 0,3 53,5 40,3 266,0 286,5 279,4 7,1 267,5 261,3 6,0 13,0 13,0 0,0 20,0 20,5 86,7 76,0 71,0 68,5 70,3 35,0 31,5 3,5 0,0 0,0 573,3 478,8 412,0 390,6 AU,'diplom 393,5 442,2 428,3 421,6,, 3.334, , , ,6, 6

7 ErhvervsakademietLillebælt CVR5nr Årsrapport2013

8 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger... 3 Præsentationafinstitutionen... 5 Åretsfagligeresultater... 7 Åretsøkonomiskeresultat Målrapportering Målrapportering Regnskab Anvendtregnskabspraksis Resultatopgørelsefor Balancepr Pengestrømsopgørelsefor Noter Særligespecifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning Denuafhængigerevisorserklæringer

9 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institution ErhvervsakademietLillebælt MunkeMoseAllé9 5000OdenseC Telefon Telefax CVRWnr Regnskabsår:1.januartil31.december2013 Hjemstedskommune:Odense Internet:www.eal.dk Bestyrelse PeterZinck,formand TorbenMølgaardAndersen,næstformand FinnDyhreHansen SørenJanNielsen ThomasJohansen PoulErikMadsen MartinRasmussen PiaTørving ArneSigtenbjerggaard LoneEngbergThomsen Vacant(udpegesafSDE) LarsLinderMånsson(medarbejderrepræsentant) PeterJohnAndersen(medarbejderrepræsentant) PiaNørregaard(studerende) MortenDissing(studerende) Ledelse RektorJensMejerPedersen 3

10 ErhvervsakademietLillebælt Institutionsoplysninger Institutionensformål Institutionensformåleratudbydeerhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelser ogefterwogvidereuddannelser,derpåetinternationaltfagligtniveauimødekommerbehovetfor kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dækkebehovetforudbudaferhvervsakademiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefw terwogvidereuddannelseriregionsyddanmark.erhvervsakademietskalmedvirketilatopfyldede studerendesbehovforetvarieretudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentitew ter. Bankforbindelse DanskeBank AlbaniTorv2W3,5000OdenseC Revision BDO,Statsautoriseretrevisionsaktieselskab,Fælledvej1,5000OdenseC 4

11 ErhvervsakademietLillebælt Præsentationafinstitutionen MissionogvisionforErhvervsakademietLillebælt Mission Vision ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatdækkebehovetforudbudaferhvervsakaW demiuddannelser,professionsbacheloruddannelserogefterwogvidereuddannelseriregiw onsyddanmark,samtforvisseuddannelsersvedkommendeogsålandsdækkende ErhvervsakademietLillebæltskalmedvirketilatopfyldedestuderendesbehovforetvarieW retudbudafuddannelseswogstudiemiljøermedforskelligeidentiteter ErhvervsakademietLillebæltskaludvikleeksisterendeognyeerhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efterw og videreuddannelser, udføre udviklingsw arbejdeogvaretagevidencenterfunktioner ErhvervsakademietLillebæltskalbl.a.gennemnationaltoginternationaltsamarbejdesamt videnw og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erw hvervogprofessioner,herunderiudkantsområder ErhvervsakademietLillebælterdentoneangivendeudbyderaferhvervsrettedevideregåW endeuddannelseriregionsyddanmark ErhvervsakademietLillebælterdrivkraftiudviklingenafnyeerhvervsrettedevideregående uddannelserogdenprimærebidragsydertilvæksteniandelenafregionensunge,dertaw gerenvideregåendeuddannelse ErhvervsakademietLillebæltsessomencentralsamarbejdspartnerforvirksomheder,når det handler om kompetenceudvikling, vidensudvikling samt ledelsesw og organisationsw udvikling ErhvervsakademietLillebæltoplevesafungesometspringbrættiluddannelseogkarriere ErhvervsakademietLillebælterenudfordrendeogspændendearbejdsplads,somkantilW trækkeogfastholdedygtigemedarbejdere Hovedaktivitet Akademiethovedaktiviteterattilbyde: Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser EfteruddannelsepåakademiWogdiplomniveau Uddannelsernetilbydesindenforfagområderne: Produktion,teknologioglogistik Byggeriogenergi 5

12 ErhvervsakademietLillebælt Evens,oplevelseogturisme Finansogøkonomi Salg,markedsføringogforretningsudvikling MultimedieogIT Fødevare,ernæringogproces Ledelsesakademiet(efteruddannelse) 6

13 ErhvervsakademietLillebælt Åretsfagligeresultater Vækst I2013kunneviindberette3.083STÅ,iforholdtil2.795STÅi2012,hvilketsvarertilenvækstpå 10,4%.Dissetalereksklusiveudenlandskeselvbetalere. Detindebærer,atakademietsvækstmålpå3000STÅi2013,somblevformulereti2009,ernået. Uddannelserne 2013blevdetførsteåriakademietshistorie,hvorviikkestartedeheltnyeuddannelser.Vilavede etnytudbudafhandelsøkonomeniodense,medstorsucces,menaltsåingennyeuddannelser. Baggrundenerenvurderingaf,atakademietervedathaveetdækkendeudbudafuddannelser, setiforholdtildetlokaleogregionalearbejdsmarked,samtenbalancemellemantalafuddannelw serogdenstudentermasse,vihar. VifikvoresprocesteknologWoglaborantuddannelserpositivtakkrediteret,somledidenturnus.De erfastlagtforvoresnuværendeuddannelser. StuderendeangiverviaspørgeskemaundersøgelserhvertårderestilfredshedmedenrækkecenW traleelementerafderesuddannelse.udviklingenidestuderendestilfredshedmeddetreoverw ordnedeområder:studieglæde,udbytteogloyalitet,somsetoverperioden2009til2012harvist enpositivudvikling,fiki2013ensvagtilbagegang.destuderendevarimindregradtilfredsemed deninternekommunikation,ogpegedeogsåpå,atorganiseringogtilrettelæggelsenafuddannelw sernekunnestyrkes. Målingerneeretværdifuldtværktøjtiludviklingafakademiets kvalitet,og derudformeslokaleogtværgåendehandlingsplanerindenforderelevanteområder. Tværgåendeprojekterogaktiviteter Ogsåi2013harakademietgennemførtmangetværgåendeprojekterogaktiviteter.Sometlille udplukherafkannævnesinnoevent,somblevgennemførtiforåretmeddeltagelseaf500studew rendefrasåvelealillebæltsomuclillebælt.casewprojektopgaverneblevstilletafodenseuniverw sitetshospital,somogsådeltogiudvælgelsenafdebedsteprojekter. PåÆrødeltogprocesteknologerogserviceøkonomerietinnovationsforløb,hvoropgavenblandt andetvaratudviklegårdenvesteraassomturistattraktionpåærø.destuderendearbejdedebl.a. med at udvikle det såkaldte BÅDHUS, hvor man i et strandkøkken skal fremstille Nordisk mad. TucoMarinemodtog28studerende,derpåtværsafuddannelsergiksammenomatskabenye, innovativeløsningertilattestevirksomhedenskulfiber.tucomarinebyggerskibsskroglavetafkulw fiber.innovationscampen,hvordeltagerneskaludviklemetodertiloptimeringafdenkvalitetstestw ning,manalleredeidagbenytterhostucomarine,varetableretmedblandtandreudviklingfyn. 7

14 ErhvervsakademietLillebælt Byudvikling i Hårby var temaet for 50 studerende, fra bl.a. uddannelserne Multimediedesigner, BygningskonstruktørogPba.iInternationalHospitalityManagement,derisamarbejdemed UdviklingFyn,deltogiprojektet Haarbybyudvikling.Iløbetaf48timerarbejdededestuderende medfireindsatsområder:udviklingafalgade,flereturistertilområdet,fleretilflyttereogsamw menhængmellemhav,landogby.projektetfikstorlokalpolitiskbevågenhed,ogdererigangsat enrækkeopfølgningstiltag,såvelunderstøttetafassenskommune,somlokalterhvervsliv. Udmeldingafsærligemidlertilinnovationsforløb Sometlediinnovationsstrategien DanmarkWLøsningernesland erderafsat40mio.kr.tilatunw derstøtte innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler i samarbejde med privateogoffentligevirksomheder.projekterneskalmotiverepraksisbaseredeinnovationswogviw denaktivitetermedfokuspåkonkretepraktiskeudfordringerivirksomhederne.projekterneskal inddrageundervisereogstuderendeforatstyrkedestuderendesinnovativekompetencerogudw vikleuddannelserne.dererudmeldt1,8mio.kr.tilealillebælt,ogprojekterneskalgennemføresi 2013og2014. Styrketudviklings5ogevidensbasering ForatstyrkeudviklingWogevidensbaseringeniakademietsfagligemiljøerhardetværetafgørende atsikreengenerelkapacitetsopbygning herunderatetablereenfællesforståelseafopgavenog deudfordringerdenomfatter. I2013gennemførtevisåledesetforløbforakademiets8fagligeuniverser undervisereogledere WmeddetformålatkortlæggedenfaktiskeaftagerWogprofessionsviden,denfaktiskeforskningsW kontaktforankretiuddannelserne ogikkemindstbehovetforudviklingwogevidensbasering. Forløbetharsikretenitalesættelseaf,hvordanvisominstitutionWmedenstudentermassederhar valgtenakademiskuddannelsefraogmedenuddannelsesporteføljesomprimærterorienteret modatopfyldeaftagernesbehovforrelevantepraksisrettedekompetencer ogsåskalkunneprow ducerenyviden,nyeløsningeroginnovationienregionalkontekst. Rammenforforløbetharværetenstrategiskbeslutningom,hvordanudviklingWogevidensbaserW ingendelskanudfordreogløfteuddannelsernesvidengrundlag,ogdelsbliveendelafunderviserw nesdagligearbejdemeddestuderende. Det har betydet formulering af en række strategiske sigtepunkter for uddannelsernes FoUW projekter: W W W W deskalværeforankretietforskningsmiljø gernegennemetphdwforløb deskalværeforankretietafsektorensvidencentreforatsikresektorensvidengrundlag deskalværeforankretidetfagligeuniverskompetencestrategi konkretvedatflereunw dervisereskaldeltageiprojektet entensomendelafetadjunktforløbellergennemefw teruddannelse skalforholdesigtilaftagerbehovogværekobletmedenpartnerskabsaftalemedflerevirkw 8

15 ErhvervsakademietLillebælt W W W somheder skalforholdesigtilsamfundsmæssigeproblemstillinger regionalevækststrategier skalværeinternationaltforankret entenforskningsmæssigtelleriforholdtilprofessionsw /aftagernetværk deskalværeformuleretindienstrategiforudviklingafenellerflereuddannelsersvidenw grundlag Institutionsstrategiskeovervejelser EtableringafenudviklingWogevidensbaseringafuddannelserneharudfordretakademietpåkulW tur,kompetencerogorganisering. Kultureltharakademietsinselvforståelseietstudenteroptag,hvorenvæsentligdelkommerfra EUDWområdet oghvordetakademisk/forskningsmæssigeeretfravalgiforholdtilkarriererog uddannelse. Det betyder at udviklingw og evidensbasering nødvendigvis må have en speciel forw tolkningogenspecielimplementeringiuddannelserne. Tilsvarendehardetværetenudfordring,atenstordelafakademietsundervisereikkeharforskW ningserfaringwmetodiskeogteoretiskekompetencertilatudvikleogstyreudviklingswellerforskw ningsprojekter. Tilsvarende ligger der forventninger om at forskningsw og udviklingsdimensionen skaludfoldesiregiafundervisningmedinddragelseafstuderendeiudviklingwogforskningspraksis. Detskaberetdobbeltprespådentraditionelleunderviserprofilpåakademierne. OrganisatoriskerakademietudfordretderhenatudviklingWogevidensbaseringskalfindesinidenW titet imellem W på den ene side W uddannelsernes udvikling af videngrundlag og praksisbaseret forskningogwpådenandensidewgenerelkapacitetsudviklingafakademiet.udfordringenliggeri atskabeenorganisatoriskplaceringafudviklingwogforskningsaktiviteter,derliggertætpåuddanw nelserneogikkeindkapslesienselvstændigorganisatoriskenhed. Sektorstrategiskeovervejelser IregiafDanskeErhvervsakademiererderformuleretetsamarbejdeomkringudviklingogdriftaf videncentre.arbejdetidetteregihartilformålatsikreengenereludviklingafvidengrundlagetpå erhvervsakademiuddannelserne. DetharderforværetvigtigtiEALillebæltsstrategiskeprioriteringafFoUWprojekter,atdebidrager tilsektorensudviklingafvidencentre ogdermedogsåstøtteropomdelandsdækkendeuddanw nelsesudvalgsbehovstilkendegivelser. EALillebælter vært fortoafdelandsdækkendevidencentre VidencenterforteknologiskinnoW vationmedfokuspåudviklingafteknologiertilvelfærdsområdet,ogvidencenterforøkonomiog Finansmedfokuspåudviklingafvidenogkonceptertildefinansielleuddannelser.Iregiafdisse videncentreerderetableretfouwprojekter,derudviklervidengrundlagetindenforhenholdsvisde medie/itwrettedeuddannelserogdefinansielleuddannelser. 9

16 ErhvervsakademietLillebælt Detinstitutionelleområde Ministerietgennemførteibegyndelsenaf2013densektorevaluering,dervaraftaltiforbindelse med etableringen af erhvervsakademierne i Evalueringen viste, at erhvervsakademierne havdeopnåetdeforventederesultateroghavdeformåetetudvikledettekniskwmerkantileviderew gåendeuddannelsesområde. Påbaggrundafevalueringen,blevderindgåetenbredpolitiskaftaleom,aterhvervsakademisekW torenskullefortsættesomselvstændig sektor og med udbudsret til tekniskwmerkantileprofessiw onsbacheloruddannelser. Denne aftale førte til udformning af nyt lovgrundlag, der blev endelig vedtagetaffolketingetden20/12w2013. Idetnylovgrundlagerdetpræciseret,atakademietsformåleratudvikleogudbydevideregående uddannelserpådettekniskwmerkantileområde,menogsåatsikreuddannelsernesforskningsmæsw sigeforankring,samtatunderstøtteinnovationogvækstierhvervslivet. PåbaggrundherafblevderindgåetaftalemedCampusVejle,TietgenogKoldCollegeomatfremW skyndeoverførelseafdeuddannelserogmedarbejdere,derjf.udspaltningsaftalerneoprindeligt varaftalttilatskullegennemføresmedudgangenaf2014. Medvirkningfra1/1W2014erEALillebæltdermedblevetfuldgyldigt classic. Overenskomst2013(OK13)medførteengrundlæggendeændringidetaftalegrundlag,dergælder forealillebælt.dererikkelængereetcentraltformuleretkravomindgåelseafarbejdstidsaftale med underviserne, og der er indgået aftale om en ny stillingsstruktur med indførelse af en adw junkt/lektorstruktur. OphævelsenafdenlokalearbejdstidsaftalevarikkesåafgørendeforskelligfradenhidtidigesituaW tionpåealillebælt,idetdendaværendeaftaleindgåetmedtrkredsenhavdeforberedtvejenfor afviklingenaftidsnormerogforberedelsesfaktorer. Dennyestillingsstruktur,somindebæreratallenyansatteundervisereskalgennemføreetadjunktW forløbover4år,indendeskalindgiveetlektorbedømmelsesgrundlag,erenbetydeligændringift. denuværendevilkår.stillingsstrukturenvilovertidsikreenkompetenceudviklingafunderviserw staben,ogunderstøtterdetbredereformål,somdetfremgåraflovgrundlaget. UdrulningenafOK13harværetdrøftetisamarbejdsudvalgetogdereraftaltrammerfor,hvordan vilokaltudmøntersåvelfraværetafarbejdstidsaftalersomtilrettelæggelsenafadjunktforløb,herw undervilkårforundervisere,ansatfør1/8w13,forhvemdeterfrivilligt,omdevilovergåtilnystilw lingsstruktur. 10

17 ErhvervsakademietLillebælt EtableringafcampusiOdenseogVejle Bestyrelsenbesluttedeiløbetaf2012,atakademietskulleetablereetcampusiVejle,beliggende påboulevarden25,hvorallefuldtidsuddannelserivejlevilkunnesamles.dererderforindgåeten lejeaftalepåbygningen,derrummerca.5.000m2,heraf300m2kælder.denårligehuslejeandraw ger2,9mio.kr.denuværendelokalerudgørknapt4.100m2påtreadresserogtilensamlethuslew jepå3,1mio.kr. VæksteniVejleharværetpåknapt8%desidsteparår,ogforventesatkommenedpåca.2%årligt fra2015ogfrem.derønskesindgåetenhuslejeaftalemed20årsuopsigelighed,hvorfordenskal godkendesifinansudvalget,hvilketforventesatskeiløbetaf1.kvartal2014. I Odense er det besluttet at etablere en campus på den tidligere WittenborgWgrund, beliggende mellemhavnenogbanegården. Finansudvalgethargodkendtprojektet,deromfatteretarealpåca m2ogtilensamletpris på300mio.kr.byggerietforventesigangsatiefteråret2014ogbygningenforventesindflytningsw klartilaugust2016. Dimensioneringenafcampusbyggerpåenmoderatvækstpå3W4%årligt,samteneffektiviseringi forhold til m2/stå. Driftsøkonomien viser en samlet besparelse på huslejen på 1 mio. kr. årligt, hertilkommerforventededriftsbesparelserpå2,7w4,3mio.kr.årligt. 11

18 ErhvervsakademietLillebælt Åretsøkonomiskeresultat Hoved5ognøgletal Hovedtal(t.kr.) Resultatopgørelse Omsætningialt Omkostninger Resultatførfinansielleposter Finansielleposter Åretsresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapitalultimo Kortfristetgældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet W2.027 W3.378 Pengestrøm,netto Regnskabsmæssigenøgletal Overskudsgrad(%) 0,7 0,7 W1,0 2,1 6,6 Likviditetsgrad(%) 102,0 102,6 102,7 141,7 143,6 Soliditetsgrad(%) 1,6 1,7 1,6 30,6 32,9 Finansieringsgrad(%)

19 ErhvervsakademietLillebælt Hoved5ognøgletal Hovedtal Studieaktivitet ordinærevideregående uddannelser deuddannelser TeoriWSTÅ * * * TeoriWSTÅ(udlagtundervisning) * * * PraktikWSTÅ * * * PraktikWSTÅ(udlagtundervisning) * * * Studenterårsværkialt Dimittender Antaldimittender Studieaktivitet åbenuddannelse Videregåendeuddannelse Øvrigåbenuddannelse ÅbenUddannelseialt Studieaktivitet 5 øvrige tilskudsfinansie5 redeuddannelser Øvrigetilskudsfinansieredeuddannelser Studieaktivitet Indtægtsdækketvirksomhed Indtægtsdækketvirksomhed * * * 15,4 5,9 somhed 13

20 ErhvervsakademietLillebælt Udviklingiøkonomiskeforholdsamtkommentarertilåretsresultat Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå6,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendbudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013. IdetteresultaterderforetagetenrækkehenlæggelsersomsikkerhedformuligekommendeomW kostninger. Derersamletbetragtetgennemført3.086STÅeksklusiveudenlandskeselvbetalere,hvilketer10,5 STÅfærreendbudgetteret.Destørsteafvigelsererindenformultimedieogit,hvorderergenW nemført58flereståendbudgetteret.indenforbyggewogenergiuddannelserneerdergennemw ført26færreståendbudgetteret,ligesomderharværetmindreaktivitetindenforpbaiinternaw tionalhandel,datamatiker,pbaifinanssamtauogdiplom. Aktivitetsniveauetsvarertilenstigningiforholdtil2012på10,4%. Omsætningenerenanelsemindreendbudgetteret,hvilketisærskyldesennedskæringpåca.0,8 mio.kr.foretagetiseptember2013medhenvisningtil besparelsersomfølgeafok13. Detgoderesultateropnåetvedetforbrugpåandreomkostningeroglønninger,derermindreend budgetteret.desamledelønomkostningerervokset3,0%mindreendforventetibudgettet.de færrelønomkostningerskyldesblandtandet,atderikkeudløstescentraltaftaltelønreguleringer pr.1.april2013,idetlønudviklingenisamfundetiøvrigtvarnegativsamtresultatetafnogletiltag medhenblikpåat konvertere overtidsbetalingtilnyestillinger.setiforholdtil2012erlønomw kostningerneøgetmed10,2mio.kr.ogløngradenerøgetfra49,1til49,7. Pådeøvrigeomkostningerkandepositivebudgetafvigelseridentificeressomfølger: Øvrigeomkostninger(3,8mio.kr.) Småanskaffelser(3,7mio.kr.) Reparationogvedligehold(1,7mio.kr.) Mindreforbrugetpå øvrigeomkostninger kanhenførestiluniverset byggeriogenergi ogpæw dagogiskefællesomkostninger,ogeretudtrykfor,aterfaringsbaseredebudgetteredeomkostninw gererbesparet. Mindreforbruget påsmåanskaffelserskyldesbevidsttilbageholdenhed.deterikketaleomatvi skubberetstortanskaffelsesbehovforanos. Mindreforbruget på reparation og vedligehold skyldes tilbageholdenhed i lyset af campusw planerne.derforetagesdealmindeligeognødvendigevedligeholdafbygningerneafbygningsejerw ne,hvorafvibetalervoresandel.menalledespecifikkeønskertilbygningsforandringerudskydesi videstmuligeomfang. 14

21 ErhvervsakademietLillebælt Institutionensledelseanserudviklingeniinstitutionensdriftoglikviditetsomtilfredsstillende. Usædvanligeforhold Derharikkeværetusædvanligeforholdi2013. Særligerisici Devæsentligsterisicivedrørerindtægterafledtafundervisningensamtdetforhold,atinstitutioW nenikkeeraftalepartellerhardelherivedrørendeansattesansættelseswoglønforhold. Akademietsindtægterbestårprimærtaftaxameterindtægtertilundervisningen,deltagerbetaling foråbenuddannelseogindtægtsdækketvirksomhed. AkademietsaktivitetervæsentligstfinansieretafUddannelsesWogForskningsministerietviagælW dendefinanslovepågrundaftaxametertilskud,somudlæsespågrundlagafstudenterårsværk. LønWogansættelsesforholdvedrørendeansatteaftalesivæsentliggradpåakademietsvegneafFiW nansministeriet.detteindebærer,atderikkenødvendigvisersammenhængmellemlønstigninger ogtaxameterstigninger. Akademietsvæsentligsteegnedriftsrisiciersåledes: Atsikreenstabiltilgangafstuderendeforopretholdelseogudviklingafårselevtallet. Løbendeatopretholdeenforsvarligbalancemellemtaxametertilskudogudgifter. Finansiellerisicistyresunderhensyntilkapitalfrembringelseoganbringelseafoverskudslikviditet. Overskydendelikviditetanbringespåaftalekontiellervedanbringelseidanskeobligationer.Der opereresmedenlavrisikoprofil. Begivenhederefterregnskabsåretsafslutning Dererefterbalancedagenogfremtilidagikkeindtrådtforhold,somforrykkervurderingenafårsW rapporten. Forventetudvikling I2014vilderværeetfortsatfokuspåatudvikleogkvalitetssikrevoresuddannelsesudbud.Vier blevetgodkendttiludbudafenergiteknologivejle,ligesomviisamarbejdemeduclillebæltvil udvikleogudbydenyeuddannelsestoninger,såveliregiafsamarbejdetomledelsesakademietlilw lebælt,somidetbilateralesamarbejde. Vihartilmeldtostilinstitutionsakkrediteringi2015,hvilketbetyder,atvirulleretkvalitetskoncept udiløbetaf2014,derskalsikre,atvikanleveoptildekrav,derstillesihenholdtilinstitutionsakw 15

22 ErhvervsakademietLillebælt krediteringen.dettekvalitetskonceptomfatterenlangrækkeprocedurer,somermedtilatsikre kvalitetogrelevansafvoresuddannelser. VivilendviderefokuserepåatfåimplementeretbeslutningeromcampusiVejleogOdense.IVejle skalviheltkonkretforberedeindflytninginyelokalerpåboulevarden25ogsamtidigsikre,atvi indretterospåmåder,derkanunderstøttenyeformerforlæringsaktiviteter,herunderinnovatiw onsprojekter med virksomheder og udviklingsw og evidensprojekter til understøttelse af vores forskningstilknytning. IOdensevilderi2014værefokuspåatfågennemførtudbudaftotalentrepriseopgavensamtden endeligegodkendelseaflokalplan,dersikrerrammerneforetableringafnytcampuspåseebladsw gademedca m2,derskalværeindflytningsklartilsommeren2016. EndviderevilkapacitetsopbygningenafvoresforskningsWogudviklingsområdehavehøjprioritering i2014,hvorvidelsskaletablereenrækkeph.d.windsatser,delsskaletablereenprojektportefølje, somjf.ok13ogdentilhørendestillingsstruktur,skaldannegrundlagforadjunktforløbforvores undervisere. Dervil ogsåi2014 værefokuspåateffektiviseredriftogadministrationsåledes,atviopbygger etbæredygtigtfundamentforinvesteringerneicampusivejleogodense. 16

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014!

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014! Bestyrelsesmødeden15/42015 Bilagpunkt3. ErhvervsakademietLillebælt CVR>nr.31684307 Årsrapport2014 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Præsentationafinstitutionen

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2012 (6. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business > Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2011 Copenhagen Business Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om institutionen Ledelsesberetning

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole

Den Selvejende Institution Kolding Realskole Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2012 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Beretning 5 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 9 Skolens hovedtal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 27. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009 27. REGNSKABSÅR

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2013 (7. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 68 04 70 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2013 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2007

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2007 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2007 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Generelle oplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011 83. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forfatterskolen. 1. januar - 31. december 2011. Årsrapport. CVR-nr. 12 72 04 91 STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED

Forfatterskolen. 1. januar - 31. december 2011. Årsrapport. CVR-nr. 12 72 04 91 STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED STATSAUTORISEREDE REVISORER Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 4 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 211 København Køge Farum Aarhus Nørre Farimagsgade 11 Vordingborgvej 35 Farum Hovedgade 9 Olof Palmes

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere