Aarhus Kommune. Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Regnskab"

Transkript

1 Aarhus Kommune for 2013

2 Aarhus Kommune for 2013

3 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Forudsætningerne for regnskabet... XXIII 2. sresultatet... XXIV 3. Den finansielle Balance... XXXII 4. Garantier, forpligtelser og eventualrettigheder o.l.... XLII 5. Afrapporteringer i regnskabet... XLIV 6. Generelle redegørelser i regnskabet... XLVII 7. Supplerende redegørelser og rapporteringer vedrørende regnskabet... XLIX OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Tværgående artsoversigt... Sammendrag... Balancen... Anlægsoversigt... REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: LV LIX LXIII LXIX LXXXI Sektor 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret Sektor 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret 4 Sektor 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret Sektor 1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret Sektor 1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 1.41 Sektor 1.42 Sektor 1.43 Sektor 1.44 Sektor 1.45 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret 22 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning Sektor 1.71 Administration - Decentraliseret Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret Sektor 2.11 Sektor 2.12 Sektor 2.21 Sektor 2.22 Sektor 2.23 Sektor 2.24 Side Arealudvikling - Decentraliseret område Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område Planlægning og Byggeri - Decentraliseret Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg Sektor 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret Sektor 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret Sektor 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret Sektor 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentaliseret Sektor 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret Sektor 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret Sektor 2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret Sektor 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decentraliseret Sektor 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg Sektor 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret Sektor 2.62 Brandvæsen - Anlæg Sektor 2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret Sektor 2.72 Natur og Vej Service - anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.91 Affald og Varme - Affald - Decentraliseret Sektor 2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - Decentraliseret Sektor 2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Decentraliseret Sektor 2.94 Affald og Varme - Varmetransmission anlæg - Decentraliseret Sektor 2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Decentraliseret Sektor 2.96 Affald og Varme - Varmedistribution anlæg - Decentraliseret Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret Sektor 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret Sektor 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret Sektor 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke decentraliseret Sektor 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 3.37 Sundhed - Styrbare udgifter Sektor 3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter. 80 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.71 Sektor 4.72 Kultur og Borgerservice Decentraliseret Kultur og Borgerservice - Ikke decentraliseret Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Side Sektor 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret Sektor 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke decentraliseret Sektor 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger - Decentraliseret Sektor 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret... 95

4 Borgmesterens afdeling: Sektor 9.20 Budgetreserver Sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret Sektor 9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke decentraliseret 100 Sektor 9.34 Tværgående puljer Sektor 9.37 Personalegoder Decentraliseret område Sektor 9.38 Seniorjob ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS KOMMUNES HJEMMESIDE: BILAG III BILAG IV BILAG V EJENDOMSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT STRUKTUR SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET FOR 2013 Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.: Konto 7.22 Renter af likvide aktiver Konto 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender Konto 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Konto 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Konto 7.55 Renter af langfristet gæld Konto 7.58 Kurstab og kursgevinster Konto 7.62 Tilskud og udligning Konto 7.65 Refusion af købsmoms Konto 7.68 Skatter Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: Konto 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Konto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten Konto 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Konto 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Konto 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Konto 8.55 Afdrag på lån/optagelse af lån BALANCE (funktionsniveau) FORTEGNELSE OVER GARANTIFOR- PLIGTELSER FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- TIGHEDER PERSONALEOVERSIGT BILAG I REGNSKABSOVERSIGTER AUTORISERET AF INDEN- RIGS- OG SUNDHEDSMINI- STERIET BILAG II ANLÆGSREGNSKABER

5 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud på de skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital. Korrigeret finansiel egenkapital

6 - VII - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) #) Korrektion for udskudt forbrug ##) Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr.

7 Finansiel status Den finansielle status viser en oversigt over Aarhus Kommunes finansielle aktiver. For en samlet status for Aarhus Kommune, som også omfatter de fysiske aktiver og en række forpligtelser henvises til side LXXIV ff.

8 - XI - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Finansiel status 2013 Primo Ultimo kr. Aktiver: 9.22 Likvide aktiver Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds og legater m.v Aktiver i alt Passiver: 9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Balancekonto Passiver i alt Finansiel balance 0 0

9 - XII - Generelle Bemærkninger Magistraten har d. 12. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Aarhus Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner samt på byrådsvedtagelser om afrapporteringer i regnskabet og lignende. Magistraten anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, maj 2014 Økonomidirektør Peter Pedersen Aarhus Kommunes Magistrat, maj 2014 Borgmester Jacob Bundsgaard Rådmand Thomas Medom Rådmand Kristian Würtz Rådmand Jette Skive Rådmand Rabih Azad-Ahmad Rådmand Bünyamin Simsek Magistratsmedlem Lotte Cederskjold Magistratsmedlem Marc Perera Christensen Magistratsmedlem Jette Jensen Stadsdirektør Niels Højberg

10 Forord

11 - XIX - Generelle bemærkninger Forord til regnskabet for 2013 Aarhus Kommunes finansielle regnskab for 2013 består af selve regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger og en økonomisk redegørelse vedrørende regnskabet. et består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Aarhus Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover indeholder regnskabet følgende oversigter og opgørelser: soversigt Balance Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, finansielle risici m.v. Oversigt over eventualrettigheder Personaleoversigt Autoriserede oversigter (bilag) Oversigt over anlægsregnskaber (bilag) Ejendomsfortegnelse (bilag på hjemmesiden) soversigt i strukturorden (bilag på hjemmesiden) sbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis omhandler: Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Mål for effekter og ydelser Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal Ressourcer Øvrige forhold sredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2013 samt en beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. sredegørelsens indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner været belyst i regnskabsredegørelsen: En sammenfatning af regnskabet En beskrivelse af de skattefinansierede driftsudgifter En beskrivelse af finansieringen via generelle tilskud og skatter En beskrivelse af den langsigtede finansiering En beskrivelse af likviditetsforskydningerne En beskrivelse af Aarhus Kommunes finansielle balance En status for decentraliserede skattefinansierede områder En beskrivelse af anlægsudgifterne En oversigt over væsentlige kommunaløkonomiske begreber

12 Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.

13 - XXIII - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 2013 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det realiserede forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter. et muliggør derfor en vurdering af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet fulgt. Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Aarhus Kommunes finansielle situation. I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en række tværgående forhold med relation til regnskabet for Forudsætningerne for regnskabet for 2013 Befolkningsudviklingen fra 2012 til 2013 I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der som udgangspunkt forudsat en befolkning pr. 1. juli 2013 på indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2013 blev på eller flere end forventet. Ændringerne i forhold til det forventede udgangspunkt fordeler sig på følgende måde: I aldersgruppen 0-5 årige var der 155 personer færre end forventet (svarende til -0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 6-15 årige var der 17 personer færre end forventet (svarende til -0,1 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der personer flere end forventet (svarende til 3,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der 287 personer færre end forventet (svarende til -0,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der 220 personer flere end forventet (svarende til 0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 80 årige og derover var der 157 personer færre end forventet (svarende til -1,5 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2012 på er der tale om en vækst på personer, svarende til 1,5 %. Ændringerne i befolkningsudviklingen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2013 har generelt ikke haft væsentlige finansielle konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Som følge af et lavere antal 0 15 årige end forventet ved budgetlægningen, er der dog realiseret mindreudgifter i et vist omfang på daginstitutions- og folkeskoleområdet.

14 - XXIV - Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen i 2013 Budgettet for 2013 er baseret på en gennemsnitlig generel pris- og lønstigning på 1,2 % fra budget 2012 til budget Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i juni 2012 om den forventede pris- og lønstigning fra 2012 til Den faktiske pris- og lønstigning på det kommunale område fra 2012 til 2013 er foreløbigt (april 2014) opgjort til i gennemsnit 0,6 %. Som følge af den lavere udvikling i løn og priser end forudsat ved budgetlægningen for 2013 er der indregnet en negativ efterregulering på de decentraliserede områder på 79 mio. kr. 2. sresultatet Overskudsbegrebet sresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets model henvises til bilag I.

15 - XXV - Generelle bemærkninger sresultatet for 2013 er resumeret i resultatopgørelsen nedenfor. et er endvidere sammenholdt med det oprindelige budget. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Beskrivelse af regnskabsresultatet Aarhus kommunes regnskab for 2013 viser et overskud på 159 mio. kr. Overskuddet er udtryk for en væsentlig forbedring i forhold til det forventede ved budgetlægningen. Baggrunden for forbedringen er primært mindreudgifter på driftsområderne bl. a. i form af udskydelse af udgifter på de decentraliserede områder til 2014 og efterfølgende år. De områder, hvor der er udskudt udgifter i væsentligt omfang kan resumeres i følgende punkter: Nulstilling af reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Udskydelse af planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 138 mio. kr. Opsparing af overskud på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 197 mio. kr. For at sikre en effektiv økonomistyring, hvor bevillinger både på driftsområdet og på anlægsområdet anvendes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, anvender Aarhus Kommune den praksis, at mindreforbrug på de decentraliserede områder og på anlægsområdet kan overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Forudsætningen herfor er, at overførslen er i overensstemmelse med de vedtagne mål for området. For at forstå forbedringen i regnskabet for 2013 er det derfor væsentligt at være opmærksom på, at en betydelig del af det budgetterede underskud kunne henføres til ønsker om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år indenfor de decentraliserede områder og på anlægsområdet. Tilsvarende kan en betydelig del af forbedringen i forhold til budgettet som nævnt henføres til,

16 - XXVI - Generelle bemærkninger at forventningerne om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år ikke blev realiseret. Disse bevillinger er i stedet overført til forbrug i 2014 og efterfølgende år. Ud over mindreforbrug af driftsbevillinger på de decentraliserede områder, som overføres til anvendelse i 2014 og efterfølgende år skal der fremhæves følgende om regnskabet for 2013: Der har været nettomindreudgifter på de ikke-styrbare udgiftsområder set under et i 2013: På de ikke-styrbare serviceområder har der været mindreudgifter på 148 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter vedrørende ikke-styrbare reserver på 19 mio. kr. Mindreudgifterne modsvares af merudgifter på andre kontoområder eller af overførsler til/efterreguleringer i 2014 og efterfølgende år. På de ikke-styrbare overførselsområder er der merudgifter på 67 mio. kr. Disse merudgifter forventes dog modsvaret af mindreudgifter vedrørende budgetreserver på 81 mio. kr. Hertil kommer skønnede merudgifter i 2015 i form af efterregulering af budgetgarantien m.v. Samlet set vurderes det, at der er ikke i 2013 er afvigelser på de ikke-styrbare områder og andre områder uden overførselsadgang, som har varig betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Nettorenteindtægterne blev forbedret med 23 mio. kr. primært som følge af en større kassebeholdning og en mindre langfristet gæld end forventet ved budgetlægningen. Udgifterne til finansielle tilskud blev 45 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen. Baggrunden herfor er primært mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Nettoindtægterne vedrørende tilskud og udligning blev 130 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen bl. a. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Nettoindtægterne vedrørende skatter blev 35 mio. kr. højere end budgetteret bl. a. som følge af efterregulering af ejendomsskatterne. Nettoanlægsudgifterne blev 285 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen primært som følge af, at anlægsindtægter, som var forventet realiseret i 2013, nu først forventes i 2014 og efterfølgende år. Samlet ser skønnes det som nævnt, at regnskab 2013 er i balance, når der tages højde for udgifter overført til efterfølgende år og forventede efterreguleringer i de generelle tilskud m.v. som følge af Aarhus Kommunes regnskabsresultat for En del af besparelserne på driften medfører efterreguleringer på de decentraliserede områders opsparing bl. a. som følge af afvigelser mellem de faktisk aftalte lønstigninger og de budgetterede lønstigninger og for den konstaterede udvikling i befolkningen. Som følge af opgørelsen af de faktiske lønstigninger fra 2012 til 2013 udmøntes en efterregulering af rammerne i forbindelse med regnskab 2013, som kan opgøres til en mindreudgift på 79 mio. kr. Hertil kommer en efterregulering vedrørende befolkningsudviklingen i form af mindreudgifter på 20 mio. kr. Disse mindreudgifter indgår i vurderingen af de samlede konsekvenser af regnskabet for 2013 for Aarhus Kommunes samlede økonomi. Lønudviklingen i 2013 Udgifterne til løn inklusiv refusioner udgjorde 8.822,2 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på ca. 0,6 procent i forhold til Årsagen til faldet er primært, at antallet af medarbejdere er reduceret med ca. 0,8 procent. Dette fald modsvares delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger, der gennemsnitligt udgjorde 0,52 procent for kommunerne fra 2012 til Reduktionen i personaleforbruget vedrører blandt andet fald i antallet af forsikrede ledige i kommunal jobtræning samt udbud af opgaver.

17 - XXVII - Generelle bemærkninger Finansiering/Disponering af årets resultat sresultatet (overskud i 2013), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoforøgelse af Aarhus Kommunes aktiver jf. den efterfølgende finansieringsoversigt. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) #) Korrektion for udskudt forbrug ##) Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr. Budgettet for 2013 blev vedtaget med et finansieringsbehov på 322 mio. kr. Da finansieringsbehovet primært skyldes forventninger om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år, blev det hovedsageligt dækket ved et likviditetsforbrug på 225 mio. kr. Heraf stammede 84 mio. kr. fra kasseforbrug, mens 141 mio. vedrørte en forøgelse af den kortfristede gæld. Den resterende del af finansieringsbehovet blev dækket med langfristede lån. et for 2013 viser et fald i finansieringsbehovet på 481 mio. kr. Faldet i finansieringsbehovet skyldes primært mindreudgifter indenfor de skattefinansierede driftsområder som følge af udskydelse af udgifter til afholdelse i de efterfølgende år (opsparing af overskud og udskydelse af planlagt forbrug af overskud) indenfor de decentraliserede områder. Der er ligeledes mindreudgifter på de ikke-styrbare områder bl. a. vedrørende betaling til andre kommuner på folkeskoleområdet, fripladser i dagtilbud og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Hertil kommer mindreudgifter fra en ikke-finansieret reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Som følge af at finansieringsbehovet i 2013 er faldet med 481 mio. kr. er der sket en stigning i ultimo likviditeten på 112 mio. kr. Den resterende del af det faldende finansieringsbehov er anvendt til en reduktion af den langfristede finansiering primært i form af en lavere optagelse af langfristede lån end forventet ved budgetlægningen.

18 - XXVIII - Generelle bemærkninger Samlet set har regnskabet for 2013 medført en styrkelse af ultimo likviditeten. Styrkelsen af ultimo likviditeten er sket ved af en væsentlig reduktion af den kortfristede gæld med 907 mio. kr. Denne reduktion modsvares af en reduktion i kassebeholdningen på 795 mio. kr. Da reduktionen i kassebeholdningen modsvares af den nævnte reduktion den kortfristede gæld og en mindre forøgelse af den langfristede gæld skønnes det, at der ikke er tale om en permanent reduktion af kassebeholdningen. Den finansielle egenkapital sresultatet (overskud i 2013) viser resultatet af regnskabsårets økonomiske aktiviteter isoleret set. Aarhus Kommunes samlede økonomiske situation har gennem en årrække været vurderet ved størrelsen af den finansielle egenkapital jf. definition og opgørelse heraf side XXXV ff. Den finansielle egenkapital er ultimo 2013 forbedret med 449 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 32 mio. kr. mindre end forbedringen af regnskabsresultatet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXXIV f. og de generelle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. I relation hertil skal bemærkes, at i nogle år reduceres den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer, afskrivninger m.v., mens den i andre år forbedres som følge heraf. Ser man de seneste regnskabsår under et, er der ikke tale om nogen nævneværdig nettopåvirkning af den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer og afskrivninger. Overførsel af ikke-forbrugte bevillinger til 2014 og efterfølgende år I Aarhus Kommune har Byrådet generelt godkendt den praksis, at mindreudgifter i forhold til budgettet (for decentraliserede områders vedkommende rammen) kan overføres til forbrug i de efterfølgende år indenfor langt de fleste styrbare udgiftsområder. Niveauet for nettoudgifterne i regnskabet for 2013 skal ses i sammenhæng med muligheden for overførsler af bevilgede men ikke-forbrugte udgifter mellem årene. Behovet for overførsler af ikke-forbrugte bevillinger mellem årene medfører, at regnskabsresultatet kan svinge markant alt efter behovet for overførsler. I år med mindreforbrug i forhold til det bevilgede vil der typisk være overskud eller mindre underskud end forventet, mens der i år med merforbrug i forhold til det forventede typisk vil være underskud eller mindre overskud end forventet. I figur 1 vises de seneste års udvikling i overskuddet. En væsentlig årsag til udsvingene fra år til år er de nævnte overførsler mellem årene. På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført ikke forbrugte bevillinger til forbrug i 2013 i betydeligt omfang. et for 2013 viser dog, at det ikke er alle de overførte bevillinger fra tidligere år, det har været muligt at anvende i 2013.

19 - XXIX - Generelle bemærkninger Figur 1. sresultat Faktisk/forventet overskud Overskud B-2014 Som følge heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - behov for overførsel af ikkeforbrugte bevillinger fra 2013 til perioden 2014 til 2017 i betydeligt omfang jf. opgørelserne på side XLVIII f. og opgørelsen af de decentraliserede områders opsparing side XXX f. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Aarhus Kommune anvender. Opgjort medio maj 2014 forventes på det skattefinansierede område overført tidligere bevilgede nettoudgifter på mio. kr. til anvendelse i 2014 og efterfølgende år. Heraf er 370 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til Overførslerne kan overordnet specificeres i følgende kategorier: Der overføres opsparing vedrørende de decentraliserede områder på 685 mio. kr. Heraf er 278 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt og i forbindelse med budgetlægningen for 2014 til Der overføres/modregnes diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 415 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 92 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På ældreboligområdet overføres tidligere bevillinger på 77 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 118 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På det takstfinansierede området overføres tidligere bevillinger på 516 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 406 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. De økonomiske konsekvenser af regnskabsresultatet for 2013 En vurdering af regnskabet for 2013 viser at der har været balance i økonomien set under et. Opgørelsen af regnskabet viser, at der har været mindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter. Hertil kommer at der er nettomindreudgifter vedrørende renter og merindtæg-

20 - XXX - Generelle bemærkninger ter vedrørende ejendomsskatter. Modsvarende er der nettomerudgifter vedrørende de ikkestyrbare overførselsudgifter og de generelle tilskud set under et. Som nævnt har der været nettomindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter og nettomerudgifter vedrørende de ikke-styrbare overførselsudgifter. Ifølge Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper kan mindreudgifter på de ikke-styrbare områder anvendes til finansiering af merudgifter indenfor andre udgiftsområder. Tilsvarende skal merudgifter på de ikke styrbare områder finansieres af mindreudgifter indenfor de andre udgiftsområder. Den største del af Aarhus Kommunes overførselsudgifter, herunder kontanthjælp og førtidspension er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, hvor staten kompenserer kommunerne under ét for evt. merudgifter og modregner for evt. mindreudgifter via efterreguleringer. På andre overførsler, herunder sygedagpenge og fleksjob, foretages der ikke efterregulering. På det samlede overførselsområde budgetterer Aarhus Kommune med et tab på 25 mio. kr. årligt (ekskl. udgifter til forsikrede ledige). Den endelige opgørelse af tabet på overførselsområdet kan først foretages, når efterreguleringen af budgetgarantien er udmeldt, hvilket sker efter indgåelsen af regeringsaftalen for budget medio Da nettomindreudgifterne indenfor de ikke-styrbare områder modsvares af merudgifter på andre kontoområder i 2013 eller i 2014 og efterfølgende år herunder efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet så vurderes det, at afvigelserne på de ikke-styrbare område ikke har permanent betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Det vurderes således, at regnskabet for 2013 alt andet lige ikke vil påvirke skønnet over Aarhus Kommunes finansielle stilling (finansielle egenkapital) ved udgangen af budgetperioden Det skal bemærkes, at ovennævnte vurderinger er baseret på følgende forudsætninger: At nettomindreudgifterne vedrørende budgetreserverne modsvares af de opgjorte efterreguleringer indenfor de decentraliserede områder og de ikke-styrbare service- og overførselsområder bl. a. vedrørende barsel, befolkningsudviklingen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet m.v. At der ikke kommer forringelser på overførselsområderne ud over hvad der allerede er taget højde for på de budgetgaranterede områder m.v. Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring af overskuddet og den finansielle egenkapital. De decentraliserede områders opsparing For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget en decentraliseringsordning. Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser. Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan ske betydelige forskydninger mellem årene i form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud. Opgjort medio april 2014 har de decentraliserede områder opsparet 686 mio. kr. ultimo 2013, som indgår i kommunens kassebeholdning. Opsparingen er netto forøget med 536 mio. kr. i regnskabsåret Opgjort brutto har der været et samlet overskud på 197 mio. kr. samt saldokorrektioner på 339 mio. kr. Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital ultimo Da de opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen af den finansielle egenkapital udlignes som følge heraf. Der opgøres en korrigeret finansiel egen-

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

INDHOLD. Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2. Resultatopgørelse 3

INDHOLD. Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2. Resultatopgørelse 3 Økonomisk Redegørelse - Regnskab 2012 Maj 2013 Den økonomiske udvikling i Aarhus Kommune i perioden 2007-2012 INDHOLD Forord af borgmester Jacob Bundsgaard 2 Resultatopgørelse 3 1. Indledning og overblik

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere