Aarhus Kommune. Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Regnskab"

Transkript

1 Aarhus Kommune for 2013

2 Aarhus Kommune for 2013

3 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Forudsætningerne for regnskabet... XXIII 2. sresultatet... XXIV 3. Den finansielle Balance... XXXII 4. Garantier, forpligtelser og eventualrettigheder o.l.... XLII 5. Afrapporteringer i regnskabet... XLIV 6. Generelle redegørelser i regnskabet... XLVII 7. Supplerende redegørelser og rapporteringer vedrørende regnskabet... XLIX OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Tværgående artsoversigt... Sammendrag... Balancen... Anlægsoversigt... REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: LV LIX LXIII LXIX LXXXI Sektor 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret Sektor 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret 4 Sektor 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret Sektor 1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret Sektor 1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 1.41 Sektor 1.42 Sektor 1.43 Sektor 1.44 Sektor 1.45 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret 22 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning Sektor 1.71 Administration - Decentraliseret Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret Sektor 2.11 Sektor 2.12 Sektor 2.21 Sektor 2.22 Sektor 2.23 Sektor 2.24 Side Arealudvikling - Decentraliseret område Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område Planlægning og Byggeri - Decentraliseret Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg Sektor 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret Sektor 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret Sektor 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret Sektor 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentaliseret Sektor 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret Sektor 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret Sektor 2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret Sektor 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decentraliseret Sektor 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg Sektor 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret Sektor 2.62 Brandvæsen - Anlæg Sektor 2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret Sektor 2.72 Natur og Vej Service - anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 2.91 Affald og Varme - Affald - Decentraliseret Sektor 2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - Decentraliseret Sektor 2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Decentraliseret Sektor 2.94 Affald og Varme - Varmetransmission anlæg - Decentraliseret Sektor 2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Decentraliseret Sektor 2.96 Affald og Varme - Varmedistribution anlæg - Decentraliseret Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret Sektor 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret Sektor 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret Sektor 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke decentraliseret Sektor 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - Ikke decentraliseret Sektor 3.37 Sundhed - Styrbare udgifter Sektor 3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter. 80 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.71 Sektor 4.72 Kultur og Borgerservice Decentraliseret Kultur og Borgerservice - Ikke decentraliseret Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Side Sektor 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret Sektor 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke decentraliseret Sektor 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger - Decentraliseret Sektor 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret... 95

4 Borgmesterens afdeling: Sektor 9.20 Budgetreserver Sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret Sektor 9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke decentraliseret 100 Sektor 9.34 Tværgående puljer Sektor 9.37 Personalegoder Decentraliseret område Sektor 9.38 Seniorjob ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS KOMMUNES HJEMMESIDE: BILAG III BILAG IV BILAG V EJENDOMSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT STRUKTUR SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET FOR 2013 Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.: Konto 7.22 Renter af likvide aktiver Konto 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender Konto 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Konto 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Konto 7.55 Renter af langfristet gæld Konto 7.58 Kurstab og kursgevinster Konto 7.62 Tilskud og udligning Konto 7.65 Refusion af købsmoms Konto 7.68 Skatter Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: Konto 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Konto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten Konto 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Konto 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Konto 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Konto 8.55 Afdrag på lån/optagelse af lån BALANCE (funktionsniveau) FORTEGNELSE OVER GARANTIFOR- PLIGTELSER FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- TIGHEDER PERSONALEOVERSIGT BILAG I REGNSKABSOVERSIGTER AUTORISERET AF INDEN- RIGS- OG SUNDHEDSMINI- STERIET BILAG II ANLÆGSREGNSKABER

5 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud på de skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital. Korrigeret finansiel egenkapital

6 - VII - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) #) Korrektion for udskudt forbrug ##) Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr.

7 Finansiel status Den finansielle status viser en oversigt over Aarhus Kommunes finansielle aktiver. For en samlet status for Aarhus Kommune, som også omfatter de fysiske aktiver og en række forpligtelser henvises til side LXXIV ff.

8 - XI - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Finansiel status 2013 Primo Ultimo kr. Aktiver: 9.22 Likvide aktiver Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds og legater m.v Aktiver i alt Passiver: 9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Balancekonto Passiver i alt Finansiel balance 0 0

9 - XII - Generelle Bemærkninger Magistraten har d. 12. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Aarhus Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner samt på byrådsvedtagelser om afrapporteringer i regnskabet og lignende. Magistraten anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, maj 2014 Økonomidirektør Peter Pedersen Aarhus Kommunes Magistrat, maj 2014 Borgmester Jacob Bundsgaard Rådmand Thomas Medom Rådmand Kristian Würtz Rådmand Jette Skive Rådmand Rabih Azad-Ahmad Rådmand Bünyamin Simsek Magistratsmedlem Lotte Cederskjold Magistratsmedlem Marc Perera Christensen Magistratsmedlem Jette Jensen Stadsdirektør Niels Højberg

10 Forord

11 - XIX - Generelle bemærkninger Forord til regnskabet for 2013 Aarhus Kommunes finansielle regnskab for 2013 består af selve regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger og en økonomisk redegørelse vedrørende regnskabet. et består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Aarhus Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover indeholder regnskabet følgende oversigter og opgørelser: soversigt Balance Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, finansielle risici m.v. Oversigt over eventualrettigheder Personaleoversigt Autoriserede oversigter (bilag) Oversigt over anlægsregnskaber (bilag) Ejendomsfortegnelse (bilag på hjemmesiden) soversigt i strukturorden (bilag på hjemmesiden) sbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis omhandler: Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Mål for effekter og ydelser Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal Ressourcer Øvrige forhold sredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2013 samt en beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. sredegørelsens indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner været belyst i regnskabsredegørelsen: En sammenfatning af regnskabet En beskrivelse af de skattefinansierede driftsudgifter En beskrivelse af finansieringen via generelle tilskud og skatter En beskrivelse af den langsigtede finansiering En beskrivelse af likviditetsforskydningerne En beskrivelse af Aarhus Kommunes finansielle balance En status for decentraliserede skattefinansierede områder En beskrivelse af anlægsudgifterne En oversigt over væsentlige kommunaløkonomiske begreber

12 Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.

13 - XXIII - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 2013 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det realiserede forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter. et muliggør derfor en vurdering af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet fulgt. Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Aarhus Kommunes finansielle situation. I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en række tværgående forhold med relation til regnskabet for Forudsætningerne for regnskabet for 2013 Befolkningsudviklingen fra 2012 til 2013 I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der som udgangspunkt forudsat en befolkning pr. 1. juli 2013 på indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2013 blev på eller flere end forventet. Ændringerne i forhold til det forventede udgangspunkt fordeler sig på følgende måde: I aldersgruppen 0-5 årige var der 155 personer færre end forventet (svarende til -0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 6-15 årige var der 17 personer færre end forventet (svarende til -0,1 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der personer flere end forventet (svarende til 3,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der 287 personer færre end forventet (svarende til -0,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen årige var der 220 personer flere end forventet (svarende til 0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 80 årige og derover var der 157 personer færre end forventet (svarende til -1,5 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2012 på er der tale om en vækst på personer, svarende til 1,5 %. Ændringerne i befolkningsudviklingen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2013 har generelt ikke haft væsentlige finansielle konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Som følge af et lavere antal 0 15 årige end forventet ved budgetlægningen, er der dog realiseret mindreudgifter i et vist omfang på daginstitutions- og folkeskoleområdet.

14 - XXIV - Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen i 2013 Budgettet for 2013 er baseret på en gennemsnitlig generel pris- og lønstigning på 1,2 % fra budget 2012 til budget Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i juni 2012 om den forventede pris- og lønstigning fra 2012 til Den faktiske pris- og lønstigning på det kommunale område fra 2012 til 2013 er foreløbigt (april 2014) opgjort til i gennemsnit 0,6 %. Som følge af den lavere udvikling i løn og priser end forudsat ved budgetlægningen for 2013 er der indregnet en negativ efterregulering på de decentraliserede områder på 79 mio. kr. 2. sresultatet Overskudsbegrebet sresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets model henvises til bilag I.

15 - XXV - Generelle bemærkninger sresultatet for 2013 er resumeret i resultatopgørelsen nedenfor. et er endvidere sammenholdt med det oprindelige budget. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder Renter Finansielle tilskud (1) Skattefinansierede udgifter i alt Nettoindtægter: Tilskud og udligning Skatter (2) Indtægter i alt (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder ) De skattefinansierede anlægsområder i alt (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt Beskrivelse af regnskabsresultatet Aarhus kommunes regnskab for 2013 viser et overskud på 159 mio. kr. Overskuddet er udtryk for en væsentlig forbedring i forhold til det forventede ved budgetlægningen. Baggrunden for forbedringen er primært mindreudgifter på driftsområderne bl. a. i form af udskydelse af udgifter på de decentraliserede områder til 2014 og efterfølgende år. De områder, hvor der er udskudt udgifter i væsentligt omfang kan resumeres i følgende punkter: Nulstilling af reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Udskydelse af planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 138 mio. kr. Opsparing af overskud på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 197 mio. kr. For at sikre en effektiv økonomistyring, hvor bevillinger både på driftsområdet og på anlægsområdet anvendes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, anvender Aarhus Kommune den praksis, at mindreforbrug på de decentraliserede områder og på anlægsområdet kan overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Forudsætningen herfor er, at overførslen er i overensstemmelse med de vedtagne mål for området. For at forstå forbedringen i regnskabet for 2013 er det derfor væsentligt at være opmærksom på, at en betydelig del af det budgetterede underskud kunne henføres til ønsker om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år indenfor de decentraliserede områder og på anlægsområdet. Tilsvarende kan en betydelig del af forbedringen i forhold til budgettet som nævnt henføres til,

16 - XXVI - Generelle bemærkninger at forventningerne om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år ikke blev realiseret. Disse bevillinger er i stedet overført til forbrug i 2014 og efterfølgende år. Ud over mindreforbrug af driftsbevillinger på de decentraliserede områder, som overføres til anvendelse i 2014 og efterfølgende år skal der fremhæves følgende om regnskabet for 2013: Der har været nettomindreudgifter på de ikke-styrbare udgiftsområder set under et i 2013: På de ikke-styrbare serviceområder har der været mindreudgifter på 148 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter vedrørende ikke-styrbare reserver på 19 mio. kr. Mindreudgifterne modsvares af merudgifter på andre kontoområder eller af overførsler til/efterreguleringer i 2014 og efterfølgende år. På de ikke-styrbare overførselsområder er der merudgifter på 67 mio. kr. Disse merudgifter forventes dog modsvaret af mindreudgifter vedrørende budgetreserver på 81 mio. kr. Hertil kommer skønnede merudgifter i 2015 i form af efterregulering af budgetgarantien m.v. Samlet set vurderes det, at der er ikke i 2013 er afvigelser på de ikke-styrbare områder og andre områder uden overførselsadgang, som har varig betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Nettorenteindtægterne blev forbedret med 23 mio. kr. primært som følge af en større kassebeholdning og en mindre langfristet gæld end forventet ved budgetlægningen. Udgifterne til finansielle tilskud blev 45 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen. Baggrunden herfor er primært mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Nettoindtægterne vedrørende tilskud og udligning blev 130 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen bl. a. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Nettoindtægterne vedrørende skatter blev 35 mio. kr. højere end budgetteret bl. a. som følge af efterregulering af ejendomsskatterne. Nettoanlægsudgifterne blev 285 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen primært som følge af, at anlægsindtægter, som var forventet realiseret i 2013, nu først forventes i 2014 og efterfølgende år. Samlet ser skønnes det som nævnt, at regnskab 2013 er i balance, når der tages højde for udgifter overført til efterfølgende år og forventede efterreguleringer i de generelle tilskud m.v. som følge af Aarhus Kommunes regnskabsresultat for En del af besparelserne på driften medfører efterreguleringer på de decentraliserede områders opsparing bl. a. som følge af afvigelser mellem de faktisk aftalte lønstigninger og de budgetterede lønstigninger og for den konstaterede udvikling i befolkningen. Som følge af opgørelsen af de faktiske lønstigninger fra 2012 til 2013 udmøntes en efterregulering af rammerne i forbindelse med regnskab 2013, som kan opgøres til en mindreudgift på 79 mio. kr. Hertil kommer en efterregulering vedrørende befolkningsudviklingen i form af mindreudgifter på 20 mio. kr. Disse mindreudgifter indgår i vurderingen af de samlede konsekvenser af regnskabet for 2013 for Aarhus Kommunes samlede økonomi. Lønudviklingen i 2013 Udgifterne til løn inklusiv refusioner udgjorde 8.822,2 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på ca. 0,6 procent i forhold til Årsagen til faldet er primært, at antallet af medarbejdere er reduceret med ca. 0,8 procent. Dette fald modsvares delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger, der gennemsnitligt udgjorde 0,52 procent for kommunerne fra 2012 til Reduktionen i personaleforbruget vedrører blandt andet fald i antallet af forsikrede ledige i kommunal jobtræning samt udbud af opgaver.

17 - XXVII - Generelle bemærkninger Finansiering/Disponering af årets resultat sresultatet (overskud i 2013), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoforøgelse af Aarhus Kommunes aktiver jf. den efterfølgende finansieringsoversigt. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) kr. Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Ændring i beholdningen af pantebreve Ændring i den langfristede gæld Ændring i den kortfristede nettogæld Ændring i kassebeholdningen Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt Balance Finansiel egenkapital **) ***) #) Korrektion for udskudt forbrug ##) Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr. Budgettet for 2013 blev vedtaget med et finansieringsbehov på 322 mio. kr. Da finansieringsbehovet primært skyldes forventninger om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år, blev det hovedsageligt dækket ved et likviditetsforbrug på 225 mio. kr. Heraf stammede 84 mio. kr. fra kasseforbrug, mens 141 mio. vedrørte en forøgelse af den kortfristede gæld. Den resterende del af finansieringsbehovet blev dækket med langfristede lån. et for 2013 viser et fald i finansieringsbehovet på 481 mio. kr. Faldet i finansieringsbehovet skyldes primært mindreudgifter indenfor de skattefinansierede driftsområder som følge af udskydelse af udgifter til afholdelse i de efterfølgende år (opsparing af overskud og udskydelse af planlagt forbrug af overskud) indenfor de decentraliserede områder. Der er ligeledes mindreudgifter på de ikke-styrbare områder bl. a. vedrørende betaling til andre kommuner på folkeskoleområdet, fripladser i dagtilbud og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Hertil kommer mindreudgifter fra en ikke-finansieret reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Som følge af at finansieringsbehovet i 2013 er faldet med 481 mio. kr. er der sket en stigning i ultimo likviditeten på 112 mio. kr. Den resterende del af det faldende finansieringsbehov er anvendt til en reduktion af den langfristede finansiering primært i form af en lavere optagelse af langfristede lån end forventet ved budgetlægningen.

18 - XXVIII - Generelle bemærkninger Samlet set har regnskabet for 2013 medført en styrkelse af ultimo likviditeten. Styrkelsen af ultimo likviditeten er sket ved af en væsentlig reduktion af den kortfristede gæld med 907 mio. kr. Denne reduktion modsvares af en reduktion i kassebeholdningen på 795 mio. kr. Da reduktionen i kassebeholdningen modsvares af den nævnte reduktion den kortfristede gæld og en mindre forøgelse af den langfristede gæld skønnes det, at der ikke er tale om en permanent reduktion af kassebeholdningen. Den finansielle egenkapital sresultatet (overskud i 2013) viser resultatet af regnskabsårets økonomiske aktiviteter isoleret set. Aarhus Kommunes samlede økonomiske situation har gennem en årrække været vurderet ved størrelsen af den finansielle egenkapital jf. definition og opgørelse heraf side XXXV ff. Den finansielle egenkapital er ultimo 2013 forbedret med 449 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 32 mio. kr. mindre end forbedringen af regnskabsresultatet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXXIV f. og de generelle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. I relation hertil skal bemærkes, at i nogle år reduceres den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer, afskrivninger m.v., mens den i andre år forbedres som følge heraf. Ser man de seneste regnskabsår under et, er der ikke tale om nogen nævneværdig nettopåvirkning af den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer og afskrivninger. Overførsel af ikke-forbrugte bevillinger til 2014 og efterfølgende år I Aarhus Kommune har Byrådet generelt godkendt den praksis, at mindreudgifter i forhold til budgettet (for decentraliserede områders vedkommende rammen) kan overføres til forbrug i de efterfølgende år indenfor langt de fleste styrbare udgiftsområder. Niveauet for nettoudgifterne i regnskabet for 2013 skal ses i sammenhæng med muligheden for overførsler af bevilgede men ikke-forbrugte udgifter mellem årene. Behovet for overførsler af ikke-forbrugte bevillinger mellem årene medfører, at regnskabsresultatet kan svinge markant alt efter behovet for overførsler. I år med mindreforbrug i forhold til det bevilgede vil der typisk være overskud eller mindre underskud end forventet, mens der i år med merforbrug i forhold til det forventede typisk vil være underskud eller mindre overskud end forventet. I figur 1 vises de seneste års udvikling i overskuddet. En væsentlig årsag til udsvingene fra år til år er de nævnte overførsler mellem årene. På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført ikke forbrugte bevillinger til forbrug i 2013 i betydeligt omfang. et for 2013 viser dog, at det ikke er alle de overførte bevillinger fra tidligere år, det har været muligt at anvende i 2013.

19 - XXIX - Generelle bemærkninger Figur 1. sresultat Faktisk/forventet overskud Overskud B-2014 Som følge heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - behov for overførsel af ikkeforbrugte bevillinger fra 2013 til perioden 2014 til 2017 i betydeligt omfang jf. opgørelserne på side XLVIII f. og opgørelsen af de decentraliserede områders opsparing side XXX f. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Aarhus Kommune anvender. Opgjort medio maj 2014 forventes på det skattefinansierede område overført tidligere bevilgede nettoudgifter på mio. kr. til anvendelse i 2014 og efterfølgende år. Heraf er 370 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til Overførslerne kan overordnet specificeres i følgende kategorier: Der overføres opsparing vedrørende de decentraliserede områder på 685 mio. kr. Heraf er 278 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt og i forbindelse med budgetlægningen for 2014 til Der overføres/modregnes diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 415 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 92 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På ældreboligområdet overføres tidligere bevillinger på 77 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 118 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På det takstfinansierede området overføres tidligere bevillinger på 516 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 406 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. De økonomiske konsekvenser af regnskabsresultatet for 2013 En vurdering af regnskabet for 2013 viser at der har været balance i økonomien set under et. Opgørelsen af regnskabet viser, at der har været mindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter. Hertil kommer at der er nettomindreudgifter vedrørende renter og merindtæg-

20 - XXX - Generelle bemærkninger ter vedrørende ejendomsskatter. Modsvarende er der nettomerudgifter vedrørende de ikkestyrbare overførselsudgifter og de generelle tilskud set under et. Som nævnt har der været nettomindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter og nettomerudgifter vedrørende de ikke-styrbare overførselsudgifter. Ifølge Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper kan mindreudgifter på de ikke-styrbare områder anvendes til finansiering af merudgifter indenfor andre udgiftsområder. Tilsvarende skal merudgifter på de ikke styrbare områder finansieres af mindreudgifter indenfor de andre udgiftsområder. Den største del af Aarhus Kommunes overførselsudgifter, herunder kontanthjælp og førtidspension er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, hvor staten kompenserer kommunerne under ét for evt. merudgifter og modregner for evt. mindreudgifter via efterreguleringer. På andre overførsler, herunder sygedagpenge og fleksjob, foretages der ikke efterregulering. På det samlede overførselsområde budgetterer Aarhus Kommune med et tab på 25 mio. kr. årligt (ekskl. udgifter til forsikrede ledige). Den endelige opgørelse af tabet på overførselsområdet kan først foretages, når efterreguleringen af budgetgarantien er udmeldt, hvilket sker efter indgåelsen af regeringsaftalen for budget medio Da nettomindreudgifterne indenfor de ikke-styrbare områder modsvares af merudgifter på andre kontoområder i 2013 eller i 2014 og efterfølgende år herunder efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet så vurderes det, at afvigelserne på de ikke-styrbare område ikke har permanent betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Det vurderes således, at regnskabet for 2013 alt andet lige ikke vil påvirke skønnet over Aarhus Kommunes finansielle stilling (finansielle egenkapital) ved udgangen af budgetperioden Det skal bemærkes, at ovennævnte vurderinger er baseret på følgende forudsætninger: At nettomindreudgifterne vedrørende budgetreserverne modsvares af de opgjorte efterreguleringer indenfor de decentraliserede områder og de ikke-styrbare service- og overførselsområder bl. a. vedrørende barsel, befolkningsudviklingen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet m.v. At der ikke kommer forringelser på overførselsområderne ud over hvad der allerede er taget højde for på de budgetgaranterede områder m.v. Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring af overskuddet og den finansielle egenkapital. De decentraliserede områders opsparing For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget en decentraliseringsordning. Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser. Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan ske betydelige forskydninger mellem årene i form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud. Opgjort medio april 2014 har de decentraliserede områder opsparet 686 mio. kr. ultimo 2013, som indgår i kommunens kassebeholdning. Opsparingen er netto forøget med 536 mio. kr. i regnskabsåret Opgjort brutto har der været et samlet overskud på 197 mio. kr. samt saldokorrektioner på 339 mio. kr. Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital ultimo Da de opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen af den finansielle egenkapital udlignes som følge heraf. Der opgøres en korrigeret finansiel egen-

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2014 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv,

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere