REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundhed og omsorg 17 Regnskabsopgørelse 20 Balance 21 Noter 23 Grafer 25 Tårnby Kommunalbestyrelse 28 2

3 Forord Her er den særlige årsberetning, der tjener som et supplement til de autoriserede regnskabsbemærkninger. Formålet med denne årsberetning er, at give et overblik over de vigtigste sammenhænge og nøgletal på en klar og let tilgængelig måde. Tillige gives der en kort beskrivelse af udvalgte aktiviteter på de forskellige serviceområder. Det er Kommunalbestyrelsens håb, at denne beretning vil give borgerne og andre interesserede et mere overskueligt indtryk af kommunens økonomiske dispositioner og de kommunale aktiviteter i øvrigt. Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør 3

4 Økonomisk beretning Indledning Der beskrives først en række generelle forhold for kommunen under ét. Herefter følger de respektive fagområder. Skatteudskrivningsgrundlaget Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indtægter med fradrag af personfradrag m.v. Staten har givet kommunerne mulighed for at vælge mellem selvbudgettering og en garantiordning, hvad angår personskattegrundlaget samt tilskud og udligning. Kommunen har for 2012 valgt statsgaranti. Indkomstår Budgetteret Kommunal Kommunal udskrivningsgrundlag i Udskrivningsprocent i indkomstskat i mill. kr. % mill. kr ,2 23, ,8 * ,9 23, , ,0 23, , ,6 23, , ,3 23, ,3 *) Kommunen har valgt selvbudgettering. Udviklingen i antallet af skatteborgere og indbyggere Indkomstår Antal skatteborgere Antal indbyggere Antallet af skatteborgere er opgjort efter SKATs seneste slutligningsstatistikker for de pågældende år (kendes først endeligt maj måned to år efter indkomståret). Da skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde, er bl.a. udviklingen i antal skatteydere derfor af stor betydning for kommunens finansieringsmuligheder. 4

5 Økonomisk beretning Regnskabsprincipper Kommunens regnskab er et totalregnskab. Det vil sige, at regnskabet omfatter samtlige drifts- og anlægsposter samt finansiering. Regnskabssammendrag Regnskabet er opgjort efter såkaldt udgiftsbaserede principper, og viser en generel forbedring af kommunens økonomi jf. nedenstående tabel på 54,8 mill. kr. t. kr. Regnskab Budget Afvigelse Drift Renter m.v Skatter Tilskud og udligning Anlæg Afdrag på lån Forskydninger i tilgodehavender I alt

6 Økonomisk beretning Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen er ifølge styrelsesloven øverste ansvarlige myndighed for alle kommunens aktiviteter. Den politiske styring videreføres gennem Økonomiudvalget og fagudvalgene. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af forvaltningerne. Personale Antal fuldtidsansatte Det tekniske område Børn og Kultur Sundhed og Omsorg Administration I alt Beskæftigelse af forsikrede ledige I alt Lønsummen er i den beskrevne periode steget fra mill. kr. til mill. kr. Faldet fra 2010 til 2011 på det tekniske område skyldes overflytning af personale som følge af selskabsdannelsen af de kommunale forsyningsvirksomheder (vand, varme og spildevand). På området for børn og kultur er forklaringen, dels effekten af de indførte 5 lukkedage, dels at der er nedlagt vuggestue- og fritidshjemspladser samt oprettet børnehave- og fritidsklubpladser, som har lavere normering. Personalepolitiske tiltag I forbindelse med fastholdelse af det ansatte personale har der bl. a. været afholdt udgifter til, massageordning 0,6 mill. kr., fitnessordning 1,2 mill. kr. og biografordning 0,8 mill. kr. Lederudvikling Alle afdelingsledere, som ikke havde en lederuddannelse på diplomniveau, påbegyndte lederuddannelse i Daginstitutionsområdets ledere påbegyndte et eksternt diplomforløb på CBS (Copenhagen Business School), og en ledergruppe sammensat på tværs af forvaltningsområderne påbegyndte et internt lederudviklingsforløb: DOL Den Offentlige Lederuddannelse. I 2012 fortsatte begge grupper forløbet, og den interne gruppe har i 2012 gennemført et grundfagsmodul og et valgfagsmodul. Et valgfagsmodul ud af 3 er således afviklet ved udgangen af

7 Beskæftigelsesområdet Generelt Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet omfatter blandt andet: Aktiveringsindsats A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Integration Revalidering, ledighedsydelse. Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet har i 2012 haft bruttoudgifter på i alt 434,7 mill. kr. og indtægter på i alt 138,0 mill. kr. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Serviceområde Udgifter Indtægter Netto Mill. kr. Jobcenter 70,2 49,4 20,8 Ydelsescenter 247,5 73,0 174,5 Jobcenter, forsikrede ledige 117,0 15,6 101,4 I alt 434,7 138,0 296,7 Den ændrede aktiveringsindsats Virksomhedsservice implementerede i foråret 2012 tilbudsstyring for hele den aktive del af beskæftigelsesindsatsen. Til understøttelse af dette blev der udarbejdet en strategi og handleplan for arbejdsmarkedsindsatsen i overensstemmelse med det politisk valgte serviceniveau. En af effekterne af en mere målrettet og omkostningsbevidst aktiveringsindsats har været, at driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er blevet reduceret med 50 % fra 2011 til 2012 (17,4 mill. kr.). En række af årsagerne til den betydelige reduktion af de kommunale driftsudgifter, har været: Indførsel af en webbaseret tilbudsportal, i hvilken alle aktive tilbud bestilles og disponeres Få, men kvalificerede aktive tilbud i tilbudsporteføljen Gennemgang af alle kontrakter med fokus på bedre og billigere tilbud Anvendelse af minimums aktivering for alle målgrupper i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kvalificeret brug af de offentlige løntilskud, med fokus på korte fokuserede forløb Fokus på produktion internt i kommunen frem for eksterne køb, hvor det praktisk har været muligt. Akutpakker Regeringen vedtog i efteråret 2012 såkaldte akutpakker til modvirkning af konsekvenserne af den nedsatte dagpengeperiode til 2 år. 7

8 Beskæftigelsesområdet Akutpakkerne indeholder følgende elementer: Akutpakke 1 omhandler ledige, hvis dagpengeret udløber indenfor 26 uger, dog senest 30. juni De ledige fik med denne pakke mulighed for en strakssamtale i jobcentret, samt tilbud om et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Akutpakke 2 omhandler ledige, som højst har 13 ugers dagpengeret tilbage, og hvis ret er udløbet efter 1. oktober I denne pakke har de ledige mulighed for at få et akutjob. Samtidig tilbydes de ledige en bedre mulighed for at få et vikarjob under jobrotationsordningen. Akutpakke 3 omhandler ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden 31. december juni Pakken giver mulighed for at benytte uddannelsesordningen, giver ret til et opkvalificeringsjob, samt at de, som er ældre end 55 år, kan vælge at tage et seniorjob. Øvrige tiltag Ungdomsarbejdsløshed er en stor udfordring. Derfor har kommunen iværksat styrket indsats over for personer på offentlig forsørgelse under 30 år - herunder at straksaktivere og give uddannelsespligt til personer op til 30 år. Langvarigt sygeforløb kan føre til udstødelse fra arbejdsmarkedet, og der kræves en særlig indsats for at undgå dette. Derfor indgik kommunen et offentligt privat partnerskab med Falck Jobservice A/S (samarbejde) i en 4-årig periode med virkning fra 1. oktober Formålet er at styrke indsatsen yderligere vedr. de langvarige sygeforløb, og dermed sikre, at borgere får en bedre mulighed for tilbagevending til arbejdsmarkedet. 8

9 Det tekniske område Renovation I kommunen er der husstandsindsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald og papir. Øvrige fraktioner kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Genbrugspladserne drives af I/S Amager Ressourcecenter (tidligere Amagerforbrænding). På kommunens hjemmeside kan der læses om de enkelte affaldsordninger og tømmeruterne. Indtægterne på renovationsområdet har i 2012 samlet set været højere end forventet, da virksomheder, der ikke fik dispensation for genbrugspladsgebyr i 2011, er opkrævet afgiften i Renovationsområdet kommer ud med et overskud på 2,9 mill. kr., som øger kommunens gæld til området tilsvarende. Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 47,1 36,5 Driftsindtægter -46,0-39,4 Anlægsudgifter 0,0 0,0 Anlægsindtægter 0,0 0,0 Affaldshåndtering i alt 1,1-2,9 Vej Drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet udføres af vejvæsenets eget mandskab i nogle tilfælde med bistand fra fremmede entreprenører. Udbud ligger til grund for valg af fremmede entreprenører til større drifts- som anlægsopgaver. Renholdelse, snerydning og tekniske installationer på kommunevejene samt vejbelysning på såvel kommuneveje som på private fællesveje hører til drift af veje og stier. Kommunen har ansvaret for busdrift af den rutebundne trafik, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Kommunen varetager den kommunale parkeringsservice, der på alle tidspunkter foretager tilsyn med parkerede biler. Alle områder i kommunen med parkeringsbegrænsning, indgår i arbejdet. Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 47,2 51,1 Driftsindtægter -3,7-3,7 Anlægsudgifter 12,9 26,7 Anlægsindtægter -0,2-0,6 Vejvæsen i alt 56,2 73,5 9

10 Det tekniske område Anlæg I 2012 blev der lagt nyt slidlag på følgende veje: Herkules Alle Bjørnbaksvej Del af Kongelundsvej Finderupvej Rundkørsler på Kongelundsvej. I 2012 blev der lagt nyt slidlag på følgende cykelstier: Travbaneparken Stien bag Kastrupgårdsamlingen ud mod Alleen (forberedt på ny belægning). På grund af mange arbejder på Amager Landevej er udbedringen af cykelstierne mellem Følfodvej og Korsvejskrydset udskudt. Udbedringen af Kommunevejenes afløbssystemer i Amager Landevej er ligeledes udskudt til I 2012 er udskiftning af vejbelysningen og kabellægningen nået yderligere 33 km, og der er benyttet LED-amatuer. Trafiksanering Kastrup øst er påbegyndt. Projektet omfatter anlæg af Jacob Fortlingsvej, p-pladser samt ombygning af Amager Strandvej. 10

11 Det tekniske område Natur og Miljø Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 2,1 2,3 Driftsindtægter -0,1-0,1 Anlægsudgifter 6,4 5,3 Anlægsindtægter 0,0-6,3 Natur og Miljø i alt 8,5 1,2 Anlæg Anlæg af Øresundsparken blev påbegyndt august Arbejder i 2011 har omfattet nedknusning af materialer og forberedelse af drænlag til udlægning af ren jord. Arbejder i 2012 har hovedsageligt omfattet udlægning af ren jord. Arbejderne afsluttes i Brandvæsenet Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 12,7 12,3 Driftsindtægter -0,7-0,8 Anlægsudgifter 0,5 0,4 Anlægsindtægter 0,0 0,0 Brandvæsen i alt 12,5 11,9 Brandvæsenet fik i 2012 ny færdselsvogn F3, der primært kører med hjælpemidler. Der blev til brug for undervisning i elementær brandbekæmpelse indkøbt brandsimuleringsudstyr, der kører på gas frem for den sædvanlige afbrænding af benzin og olie. Dette af hensyn til både arbejdsmiljø og miljøet generelt. Brandvæsenet er tæt på at have afsluttet renoveringen af mange af de brandhaner i kommunen. Arbejdet har pågået siden 2010 og forventes afsluttet

12 Børne- og kulturområdet Generelt Budgettet under Børne- og Kulturområdet var i 2012 opdelt på i alt 8 serviceområder under Børneog Skoleudvalget og 6 serviceområder under Kultur- og fritidsudvalget. I 2012 har de to udvalg haft bruttoudgifter på i alt 1.080,1 mill. kr. og bruttoindtægter på i alt 168,7 mill. kr. inkl. anlægsudgifter, der har udgjort i alt udgifter 23,3 mill. kr. og indtægter 4,0 mill. kr. Bruttoudgifterne og indtægterne fordeler sig således: Serviceområder Mill. kr. Udgifter Indtægter Almindelig undervisning 257,4 15,0 Specialundervisning og rådgivning 84,1 6,8 Serviceydelser for skoleområdet 19,2 4,8 Skolefritidsordninger 24,8 7,1 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 51,8 2,3 Daginstitutioner og klubber 391,4 97,1 Særligt udsatte børn og unge 49,9 3,8 Børnehandicap 53,7 10,0 Rekreative områder 9,2 0,0 Fritidsfaciliteter 37,9 1,6 Havne 6,6 6,6 Folkebiblioteker 32,0 1,1 Kultur 22,8 7,8 Fritidsaktiviteter 15,9 0,6 Anlæg 23,3 4,0 Mill. kr ,1 168,7 Undervisning m.m. En stor del af det samlede budget dækker udgifter til 7 folkeskoler, der har undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. En af de 7 skoler har fuldt udbygget specialklasserække, og en skole har undervisning af ordblinde elever. Kommunens 10. klasser undervises på Ungdomsskolen. Herudover har en skole undervisning for børn med specielle behov. Her afholdes også udgifter til skolebiologisk og botanisk have, skolebiblioteker, sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, udgifter til almindelig vedligeholdelse af ejendomme og udendørsarealer og endelig anlægsudgifter. 12

13 Børne- og kulturområdet Elevtalsudviklingen gennem de sidste fem år er skitseret i omstående skemaer. Pr. 1. september Antal elever Antal klasser Elevudviklingen i normalklasserne gennem de sidste fem år pr. 1. september Antal elever Antal klasser Gennemsnitligt antal Elever pr. klasse 22,2 22,1 21,8 21,7 22,1 Elevudviklingen i specialklasserne gennem de sidste fem år pr. 1. september Antal elever Antal klasser Gennemsnitligt antal Elever pr. klasse 5,5 6,0 6,8 6,7 7,3 Deltagelse i forsøg og udviklingsprojekt med tolærerordning Kommunen har i skoleåret 2012/13 sammen med 17 andre kommuner indgået i et ministerielt finansieret forsøg med tolærerordninger med henblik på videnskabelig undersøgelse af effekten i forhold til læring, trivsel og inklusion. Forsøget omfatter 6. klassetrin, og der er fra Undervisningsministeriet bevilget tilskud til fire af kommunens skoler, således at der på to af skolerne er etableret klassisk tolærerordning, mens der på to andre skoler er etableret ordning med anden ressourceperson, som har en anden uddannelsesbaggrund end lærer. Det samlede tilskud udgør kr. og er bevilget til finansiering af ansættelse af yderligere medarbejdere, der indgår i forsøget i de 10 involverede klasser. Kommunes øvrige skoler indgår i forsøget som sammenligningsgruppe og skal ligesom de øvrige skoler levere data til den forskergruppe, som følger forsøget. Dagpleje, daginstitutioner og klubber Daginstitutionsområdet er et andet af Børne- og Skoleudvalgets store serviceområder og kommunen forsøger hele tiden at tilpasse antallet af pladser til behovet. 13

14 Børne- og kulturområdet Ved udgangen af regnskabsår 2012 var der normeret følgende antal pladser (ekskl. midlertidige pladser) i dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge: Dagpleje, daginstitutioner og klubber Dagplejen 300 pladser Vuggestuer 722 Børnehaver Fritidshjem Byggelegepladser 285 Fritidsklubber Ungdomsklubber 165 SFO (ekskl. Specialfritidsordn.) 662 Pladser i alt pladser Ændringer i antal pladser i 2012: Pr. 1. maj 2012 er Fritidshjemmet Løjtegårdsvej opnormeret med 20 permanente pladser. Pr. 1. maj 2012 er SFO Kastrupgårdsskolen opnormeret med 15 midlertidige klubpladser. Pr. 1. januar 2012 er Kastrup Juniorklub nednormeret med 20 pladser. Pr. 1. januar 2012 er Fritidshjemmet Allegården nednormeret med 10 pladser. Pr. 1. januar 2012 er SFO Skelgårdsskolen nednormer med 10 pladser. Pr. 1. februar 2012 er Byggelegepladsen Gemmas Alle opnormeret med 25 permanente fritidshjemspladser. Daginstitutioner og klubber Arbejdet med børn og natur har igen i 2012 været servicemål for 0-5 års institutionerne. Det betød, at alle institutioner har arbejdet med emnet Børn og Natur. Arbejdet har været en del af hverdagen og det pædagogiske læreplansarbejde. Den enkelte institution fik for år tilbage tilknyttet en naturambassadør, der i samarbejde med Naturskolen har fået en længere målrettet efteruddannelse, og dermed indsigt i muligheder og sammenhænge med det pædagogiske arbejde i såvel naturen som ved grønne pletter i institutionens lokalområde. Naturskolen har i 2012 fortsat efteruddannelse af naturambassadørerne gennem hel og halvdagskurser på Naturskolen. Naturskolen har tillige afholdt arrangementer til stor glæde og gavn for hele 0-5 års området. Institutioner og naturskole har løbende dokumenteret deres arbejde til forældre og forvaltning. Der er stor tilfredshed med arbejdet fra både institutionslederne såvel som naturambassadørerne. Der er en enkelt institution - Børnehuset Brønderslev Alle - som er med i projektet haver til maver. Flere institutioner har lavet sansehaver, små køkkenhaver m.m. og mange institutioner har købt ladcykler, så de lettere kan komme ud i naturen og på Naturskolen. Arbejdet med og i naturen er således ved at blive indarbejdet som en integreret del af institutionernes pædagogiske arbejde. 14

15 Børne- og kulturområdet Inklusion Alle institutioner har i 2012 haft særlig fokus på inklusion, herunder arbejdet med at se på og udvikle egen praksis, og benytte forskellige pædagogiske metoder til at fremme inklusion i såvel det daglige pædagogiske arbejde samt læreplansarbejde, herunder aktionslæring. Inklusion er løbende blevet drøftet på institutionerne for at opnå større forståelse og viden hos medarbejderne. Institutionerne har haft særlig fokus på udsatte børn og der arbejdes løbende med at opnå et tættere forældresamarbejde. Der er tillige arbejdet med forvaltningens overgangsplan for at sikre en så god overgang mellem de forskellige dagtilbud og skole som muligt. Forvaltningen har igangsat og gennemført et projekt ved Eskebøl Alle med metoder til at observere, arbejde og reflektere over inklusion og relationer i det daglige pædagogiske arbejde. Der er til projektet bevilget ressourcer, vejledning af kommunens støtte- og vejledningskorps og projektet er løbende blevet evalueret. I 2012 er der afholdt fælles temadag i forvaltningen om projektet for hele ledergruppen. Der er tillige igangsat Pixi udgaver af projektet i andre institutioner som led i en pædagogisk faglig udvikling. Forvaltningens pædagogiske støtte- og vejledningskorps har løbende ydet pædagogisk vejledning med fokus på relationer og inklusion. Det pædagogiske fundament hentes i den systemiske tilgang hvor løsningen findes i de handlinger, der foregår omkring barnet/børnene, der befinder sig i en udsat position, herunder pædagogens egen rolle i samspillet med barnet. Støtte- og vejledningskorpset har i 2012 via spørgeskema undersøgt den pædagogiske vejledning og dets virkning i forhold til relationer og inklusion. Spørgeskemaet er sendt til alle institutioner, forældre og samarbejdspartnere, herunder PPR. Der er på daginstitutionsområdet oprettet inklusionsnetværk med repræsentanter for hele daginstitutionsområdet. Netværket har arbejdet målrettet i forhold til videndeling og udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til inklusion. Inklusionsnetværket inviterer i marts 2013 hele daginstitutionsområdet, herunder alle medarbejdere til inklusionsdag. Inklusion fortsætter i øvrigt som servicemål i Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen I 2012 blev der foretaget en gennemgribende renovering og udvidelse af udstillingsarealerne på kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen. Der er nu blevet ca. 300 m2 mere udstillingsareal, og der er lavet nyt indgangsparti og café m.m. Samtidig er museet blevet gjort handicapvenligt således, at handicappede kan bevæge sig i alle udstillingsarealer. Udvidelsen har også bevirket, at museets indsatsområde nyere dansk grafik nu kan præsenteres oftere med skiftende udstillinger i de nye udstillingslokaler. Museet råder i dag over ca grafiske arbejder så der bliver mange forskellige udstillingsmuligheder fremover. I den gamle hovedbygning er der den permanente udstilling af Theodor Philipsens oliemalerier, hans keramiske arbejder, klenodier som hans malerkasse og briller samt lidt tegninger. Disse arbejder suppleres med en lille alsidig udstilling af den berømte Kastrup Fajance, som blev produceret på Kastrup Værk i Kastrup Havn med kalkleverancer fra Saltholm. Hele renoverings- og ombygningsprojektet er sket i tæt samarbejde mellem kommunen, Realdania og Kulturarvsstyrelsen. Realdania har støttet projektet økonomisk med et tilskud på ca. 4,4 mill. kr. og kommunen har anvendt ca. 9,5 mill. kr. til formålet. 15

16 Børne- og kulturområdet Amager Hallen Amager Hallen har med baggrund i en omfattende ingeniørrappport de sidste 3 år været igennem en gennemgribende renovering af klimaskærme, isolering, vinduer og tag. Hallen blev i starten af 1970 erne erhvervet fra Amager Travselskab og er gennem årene blevet forbedret væsentlig til de idrætsklubber, der i dag benytter hallen. Det er basketballklubben BK Amager, Amager Bordtennis Klub, Billard Klubben Amager og Kastrup-Tårnby Skytteforening. Der er i årene 2010, 2011 og 2012 brugt ca. 13,0 mill. kr. til disse arbejder, som afsluttes endeligt i Hallen fremtræder i dag med røde facader og er allerede omdøbt til Den Røde Rubin. Kastrup Gl. Lystbådehavn Kastrup Lystbådehavn skal økonomisk hvile i sig selv. I budgettet er der hvert år indregnet et beløb til ekstraordinær vedligeholdelse i havnen. Disse beløb overføres til en henlæggelseskonto, og midlerne kan kun frigives med Økonomiudvalgets godkendelse. I 2012 er midterbroen i gammel havn blevet udskiftet, idet den gamle bro var stærkt angrebet af råd og svamp. Udgiften har beløbet sig til ca. 0,8 mill. kr., finansieret af den tidligere omtalte henlæggelseskonto. Den gamle lystbådehavn er fra Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn Naturformidlingshuset Blå Base blev etableret færdig i den ny lystbådehavn i Der har siden maj 2012 været et liv af skoleelever, institutionsbørn m.fl. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole, som også er ansvarlig for aktiviteterne m.m. Huset og formidlingsbroen i vandet holder åbent fra maj til og med september. Fra foråret 2013 vil der i denne periode være åbent hver weekend og i ferier for aktiviteter for familier, børn og andre interesserede. Med guidning af en ansat studentermedhjælp kan der skabes blå oplevelser med krabber, fisk, rejer, tangplanter og andet spændende fra Øresunds vand og bund. Etableringen af Blå Base har kostet knap 0,6 mill. kr. (inkl. formidlingsbroen i vandet). Herfra kommer tilskud fra Lokale & Anlægsfonden og Friluftsrådet på i alt næsten 0,2 mill. kr. Herudover har Friluftsrådet bevilget kr. til redningsveste, våddragter og andet formidlingsudstyr. 16

17 Sundhed og omsorg Generelt Sundheds- og Omsorgs området omfatter blandt andet: Handicap- og psykiatri Ældreomsorg, herunder tildeling af pensioner Hjælpemidler Boligstøtte Sundhed og genoptræning. Herudover varetages tildeling af økonomiske ydelser såsom familieydelser, boligsikring, bidrag m.v. Området har haft bruttoudgifter inkl. anlæg på i alt 997,2 mill. kr. og indtægter på i alt 194,0 mill. kr. i Udgifter og indtægter fordeler sig således: Serviceområde Mill. kr. Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejder Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Udgifter Indtægter Netto 158,3 17,5 218,4 49,5 117,7 3,5 6,1 0,6 28,0 0,9 176,7 69,1 72,3 49,6 219,7 3,3 140,8 168,9 114,2 5,5 27,1 107,6 22,7 216,4 I alt 997,2 194,0 803,2 Socialpsykiatriplan styrkelse af den nære psykiatri Vedtagelsen af den socialpsykiatriske handleplan indebærer en styrkelse af den indsats, som kommunen iværksætter i nærmiljøet i form af dagtilbud eller individuel støtte overfor borgere med psykosociale lidelser. Udgangspunktet for indsatsen er recovery-tankegangen, og således en tro på, at der sammen med borgeren og dennes pårørende kan skabes et positivt resultat. Planen medfører, at der tilføres personaleressourcer til socialpsykiatrien, investeres i kompetenceudvikling af medarbejdere og forbedrede fysiske rammer for brugerne. De forbedrede fysiske rammer består bl.a. i, at der i oktober blev etableret et nyt Aktivitetscenter på den gamle Tårnby Skole for sindslidende borgere. Med 3 gange så mange kvadratmeter til rådighed, øget åbningstid og udearealer er rammerne for indsatsen væsentligt forbedret. 17

18 Sundhed og omsorg Slusen fra barn til voksen Projekt Slusen startede i slutningen 2012, og har til formål at udvikle et tilbud, hvor borgerens kompetencer og behov for støtte afdækkes bedre. Projekt Slusen er etableret i det allerede eksisterende Bofællesskab Jershøj, hvor der er plads til i alt fem borgere. To af de fem pladser er reserveret til Projekt Slusen. Opholdet i Slusen skal være med til at afklare, hvilke tilbud den enkelte borger skal tilbydes i fremtiden, og lette overgangen fra barn til voksen. På den måde kan den enkelte borger få et bedre afstemt tilbud. Hverdagsrehabilitering Kommunen lancerede i 2012 et tilbud om hverdagsrehabilitering. Formålet er, at svækkede (primært ældre) borgere gennem målrettet træning og vejledning kan genvinde tabte eller svækkede færdigheder, og derved opnå større selvstændighed og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering er et samarbejde mellem borgeren, hjemmeplejen og ergo- og fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby. Indsatsen begyndte i hjemmeplejens Distrikt Vest og er fra november udrullet til også at omfatte Distrikt Øst. I 2012 har der pågået en opkvalificering af medarbejderne primært i hjemmeplejen, således at medarbejdere i hjemmeplejen i 2012 har været på kursus i Rehabilitering og Forandringsprocesser. Medarbejdere kan således hjælpe borgerne til denne rehabilitering. I løbet af året indgik 75 personer i et hverdagsrehabiliteringsforløb, og heraf er 48 % blev helt selvhjulpne, mens 21 % er blevet mere selvhjulpne, og hvormed de pågældendes behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp er reduceret. Målet for 2012 var visiterede timer til hverdagsrehabilitering, og det faktiske tal blev på timer. Sundhedsplan 2020 Kommunen har i 2012 vedtaget en ambitiøs plan, der har til formål at medvirke til at borgere får forbedret livskvalitet og forlænget deres liv. Med Sundhedsplan 2020 ønsker kommunen samtidig at forebygge, at flere og flere bliver ramt af kronisk sygdom. Sundhedsplanen tager udgangspunkt i KRAM-faktorerne, som er Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Dette gøres med mål om at: Forlænge borgernes gennemsnitlige levealder Formindske antallet af Tabte gode Leveår Nedbringe risiko for gener og sygdom ved rygning og indtagelse af alkohol Skabe rammer, så borgerne er mere fysisk aktive og spiser sundere Nedbringe antallet af børn med allergi Nedbringe antallet af indlæggelser, som følge af forebyggelige lidelser. 18

19 Sundhed og omsorg Faldforebyggelse Kommunen har medio 2012 ansat en sygeplejerske til at koordinere den forebyggende indsats med at reducere antallet af faldulykker blandt kommunens ældre borgere. Fald blandt denne aldersgruppe fører ofte til længerevarende sygdomsperioder med hospitalsindlæggelser, som borgeren ikke er tjent med. De primære arbejdsopgaver er: Udarbejde overordnede procedurer Sikre systematik i faldforebyggelsen Rådgive faldtruede borgere Undervise og rådgive personale på ældreområdet om faldforebyggelse. Desuden varetages kontakter til nøglepersoner dels i kommunen, dels hos samarbejdspartnere på det øvrige sundhedsområde udenfor kommunen. Endvidere foretages der forebyggende hjemmebesøg hos målgruppen. Nærgymnastik Endelig har kommunen i 2012 etableret Nærgymnastik til ældre svækkede borgere, som ikke er i stand til at gøre brug af f. eks. foreningslivets motionsaktiviteter. Formålet er at have et sundhedsfremmende, faldforebyggende og vedligeholdende træningstilbud til ældre borgere nær deres bolig. Nærgymnastik skal fremme evnen og lysten til at træne på egen hånd, og gøre borgeren stærkere. Dette er også med til på sigt at forebygge indlæggelser f.eks. som konsekvens af faldulykker og udskyde funktionsnedsættelse. I samarbejde med bl.a. boligselskaber, som har stillet selskabslokaler til rådighed, har kommunen etableret seks Nærgymnastikhold bestående af deltagere. Borgerne tilbydes deltagelse af 6 måneders varighed, hvorefter der tages stilling til en eventuel fortsættelse i et nyt forløb. I 2012 har 70 borgere deltaget. Det er en fysioterapeut fra SundhedsCenter Tårnby, der står for træningen. Holdene har herudover modtaget undervisning af kommunens faldforebyggelseskoordinator og inkontinenssygeplejerske. 19

20 Regnskabsopgørelse Nettotal kr. Indtægter er anført med et minustegn foran beløbet Udgiftsbaseret Regnskab Budget Note: A. Det skattefinansierede område Driftsudgifter (netto) 1. Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter (netto) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration I alt Renter Driftsresultat i alt Anlægsudgifter (netto) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område i alt (A) B. Forsyningsvirksomheder (netto) Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed 0 0 Resultat af forsyningsvirksomheder i alt (B) A+B resultat i alt

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

REGNSKAB 2013 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

REGNSKAB 2013 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2013 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 10 Børne- og kulturområdet 13 Sundhed og omsorg 18 Regnskabsopgørelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

REGNSKAB 2011 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

REGNSKAB 2011 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2011 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 11 Børne- og kulturområdet 14 Sundhed og omsorg 19 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2014 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2014 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2014 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 8 Det tekniske område 11 Børne- og kulturområdet 13 Sundhed

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

REGNSKAB 2010 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

REGNSKAB 2010 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2010 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 10 Børne- og kulturområdet 13 Sundhed og omsorg 18 Resultatopgørelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere