REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAB 2012 ÅRSBERETNING TÅRNBY KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Økonomisk beretning 4 Beskæftigelsesområdet 7 Det tekniske område 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundhed og omsorg 17 Regnskabsopgørelse 20 Balance 21 Noter 23 Grafer 25 Tårnby Kommunalbestyrelse 28 2

3 Forord Her er den særlige årsberetning, der tjener som et supplement til de autoriserede regnskabsbemærkninger. Formålet med denne årsberetning er, at give et overblik over de vigtigste sammenhænge og nøgletal på en klar og let tilgængelig måde. Tillige gives der en kort beskrivelse af udvalgte aktiviteter på de forskellige serviceområder. Det er Kommunalbestyrelsens håb, at denne beretning vil give borgerne og andre interesserede et mere overskueligt indtryk af kommunens økonomiske dispositioner og de kommunale aktiviteter i øvrigt. Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør 3

4 Økonomisk beretning Indledning Der beskrives først en række generelle forhold for kommunen under ét. Herefter følger de respektive fagområder. Skatteudskrivningsgrundlaget Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indtægter med fradrag af personfradrag m.v. Staten har givet kommunerne mulighed for at vælge mellem selvbudgettering og en garantiordning, hvad angår personskattegrundlaget samt tilskud og udligning. Kommunen har for 2012 valgt statsgaranti. Indkomstår Budgetteret Kommunal Kommunal udskrivningsgrundlag i Udskrivningsprocent i indkomstskat i mill. kr. % mill. kr ,2 23, ,8 * ,9 23, , ,0 23, , ,6 23, , ,3 23, ,3 *) Kommunen har valgt selvbudgettering. Udviklingen i antallet af skatteborgere og indbyggere Indkomstår Antal skatteborgere Antal indbyggere Antallet af skatteborgere er opgjort efter SKATs seneste slutligningsstatistikker for de pågældende år (kendes først endeligt maj måned to år efter indkomståret). Da skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde, er bl.a. udviklingen i antal skatteydere derfor af stor betydning for kommunens finansieringsmuligheder. 4

5 Økonomisk beretning Regnskabsprincipper Kommunens regnskab er et totalregnskab. Det vil sige, at regnskabet omfatter samtlige drifts- og anlægsposter samt finansiering. Regnskabssammendrag Regnskabet er opgjort efter såkaldt udgiftsbaserede principper, og viser en generel forbedring af kommunens økonomi jf. nedenstående tabel på 54,8 mill. kr. t. kr. Regnskab Budget Afvigelse Drift Renter m.v Skatter Tilskud og udligning Anlæg Afdrag på lån Forskydninger i tilgodehavender I alt

6 Økonomisk beretning Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen er ifølge styrelsesloven øverste ansvarlige myndighed for alle kommunens aktiviteter. Den politiske styring videreføres gennem Økonomiudvalget og fagudvalgene. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af forvaltningerne. Personale Antal fuldtidsansatte Det tekniske område Børn og Kultur Sundhed og Omsorg Administration I alt Beskæftigelse af forsikrede ledige I alt Lønsummen er i den beskrevne periode steget fra mill. kr. til mill. kr. Faldet fra 2010 til 2011 på det tekniske område skyldes overflytning af personale som følge af selskabsdannelsen af de kommunale forsyningsvirksomheder (vand, varme og spildevand). På området for børn og kultur er forklaringen, dels effekten af de indførte 5 lukkedage, dels at der er nedlagt vuggestue- og fritidshjemspladser samt oprettet børnehave- og fritidsklubpladser, som har lavere normering. Personalepolitiske tiltag I forbindelse med fastholdelse af det ansatte personale har der bl. a. været afholdt udgifter til, massageordning 0,6 mill. kr., fitnessordning 1,2 mill. kr. og biografordning 0,8 mill. kr. Lederudvikling Alle afdelingsledere, som ikke havde en lederuddannelse på diplomniveau, påbegyndte lederuddannelse i Daginstitutionsområdets ledere påbegyndte et eksternt diplomforløb på CBS (Copenhagen Business School), og en ledergruppe sammensat på tværs af forvaltningsområderne påbegyndte et internt lederudviklingsforløb: DOL Den Offentlige Lederuddannelse. I 2012 fortsatte begge grupper forløbet, og den interne gruppe har i 2012 gennemført et grundfagsmodul og et valgfagsmodul. Et valgfagsmodul ud af 3 er således afviklet ved udgangen af

7 Beskæftigelsesområdet Generelt Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet omfatter blandt andet: Aktiveringsindsats A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Integration Revalidering, ledighedsydelse. Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet har i 2012 haft bruttoudgifter på i alt 434,7 mill. kr. og indtægter på i alt 138,0 mill. kr. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Serviceområde Udgifter Indtægter Netto Mill. kr. Jobcenter 70,2 49,4 20,8 Ydelsescenter 247,5 73,0 174,5 Jobcenter, forsikrede ledige 117,0 15,6 101,4 I alt 434,7 138,0 296,7 Den ændrede aktiveringsindsats Virksomhedsservice implementerede i foråret 2012 tilbudsstyring for hele den aktive del af beskæftigelsesindsatsen. Til understøttelse af dette blev der udarbejdet en strategi og handleplan for arbejdsmarkedsindsatsen i overensstemmelse med det politisk valgte serviceniveau. En af effekterne af en mere målrettet og omkostningsbevidst aktiveringsindsats har været, at driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er blevet reduceret med 50 % fra 2011 til 2012 (17,4 mill. kr.). En række af årsagerne til den betydelige reduktion af de kommunale driftsudgifter, har været: Indførsel af en webbaseret tilbudsportal, i hvilken alle aktive tilbud bestilles og disponeres Få, men kvalificerede aktive tilbud i tilbudsporteføljen Gennemgang af alle kontrakter med fokus på bedre og billigere tilbud Anvendelse af minimums aktivering for alle målgrupper i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kvalificeret brug af de offentlige løntilskud, med fokus på korte fokuserede forløb Fokus på produktion internt i kommunen frem for eksterne køb, hvor det praktisk har været muligt. Akutpakker Regeringen vedtog i efteråret 2012 såkaldte akutpakker til modvirkning af konsekvenserne af den nedsatte dagpengeperiode til 2 år. 7

8 Beskæftigelsesområdet Akutpakkerne indeholder følgende elementer: Akutpakke 1 omhandler ledige, hvis dagpengeret udløber indenfor 26 uger, dog senest 30. juni De ledige fik med denne pakke mulighed for en strakssamtale i jobcentret, samt tilbud om et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Akutpakke 2 omhandler ledige, som højst har 13 ugers dagpengeret tilbage, og hvis ret er udløbet efter 1. oktober I denne pakke har de ledige mulighed for at få et akutjob. Samtidig tilbydes de ledige en bedre mulighed for at få et vikarjob under jobrotationsordningen. Akutpakke 3 omhandler ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden 31. december juni Pakken giver mulighed for at benytte uddannelsesordningen, giver ret til et opkvalificeringsjob, samt at de, som er ældre end 55 år, kan vælge at tage et seniorjob. Øvrige tiltag Ungdomsarbejdsløshed er en stor udfordring. Derfor har kommunen iværksat styrket indsats over for personer på offentlig forsørgelse under 30 år - herunder at straksaktivere og give uddannelsespligt til personer op til 30 år. Langvarigt sygeforløb kan føre til udstødelse fra arbejdsmarkedet, og der kræves en særlig indsats for at undgå dette. Derfor indgik kommunen et offentligt privat partnerskab med Falck Jobservice A/S (samarbejde) i en 4-årig periode med virkning fra 1. oktober Formålet er at styrke indsatsen yderligere vedr. de langvarige sygeforløb, og dermed sikre, at borgere får en bedre mulighed for tilbagevending til arbejdsmarkedet. 8

9 Det tekniske område Renovation I kommunen er der husstandsindsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald og papir. Øvrige fraktioner kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Genbrugspladserne drives af I/S Amager Ressourcecenter (tidligere Amagerforbrænding). På kommunens hjemmeside kan der læses om de enkelte affaldsordninger og tømmeruterne. Indtægterne på renovationsområdet har i 2012 samlet set været højere end forventet, da virksomheder, der ikke fik dispensation for genbrugspladsgebyr i 2011, er opkrævet afgiften i Renovationsområdet kommer ud med et overskud på 2,9 mill. kr., som øger kommunens gæld til området tilsvarende. Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 47,1 36,5 Driftsindtægter -46,0-39,4 Anlægsudgifter 0,0 0,0 Anlægsindtægter 0,0 0,0 Affaldshåndtering i alt 1,1-2,9 Vej Drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet udføres af vejvæsenets eget mandskab i nogle tilfælde med bistand fra fremmede entreprenører. Udbud ligger til grund for valg af fremmede entreprenører til større drifts- som anlægsopgaver. Renholdelse, snerydning og tekniske installationer på kommunevejene samt vejbelysning på såvel kommuneveje som på private fællesveje hører til drift af veje og stier. Kommunen har ansvaret for busdrift af den rutebundne trafik, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Kommunen varetager den kommunale parkeringsservice, der på alle tidspunkter foretager tilsyn med parkerede biler. Alle områder i kommunen med parkeringsbegrænsning, indgår i arbejdet. Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 47,2 51,1 Driftsindtægter -3,7-3,7 Anlægsudgifter 12,9 26,7 Anlægsindtægter -0,2-0,6 Vejvæsen i alt 56,2 73,5 9

10 Det tekniske område Anlæg I 2012 blev der lagt nyt slidlag på følgende veje: Herkules Alle Bjørnbaksvej Del af Kongelundsvej Finderupvej Rundkørsler på Kongelundsvej. I 2012 blev der lagt nyt slidlag på følgende cykelstier: Travbaneparken Stien bag Kastrupgårdsamlingen ud mod Alleen (forberedt på ny belægning). På grund af mange arbejder på Amager Landevej er udbedringen af cykelstierne mellem Følfodvej og Korsvejskrydset udskudt. Udbedringen af Kommunevejenes afløbssystemer i Amager Landevej er ligeledes udskudt til I 2012 er udskiftning af vejbelysningen og kabellægningen nået yderligere 33 km, og der er benyttet LED-amatuer. Trafiksanering Kastrup øst er påbegyndt. Projektet omfatter anlæg af Jacob Fortlingsvej, p-pladser samt ombygning af Amager Strandvej. 10

11 Det tekniske område Natur og Miljø Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 2,1 2,3 Driftsindtægter -0,1-0,1 Anlægsudgifter 6,4 5,3 Anlægsindtægter 0,0-6,3 Natur og Miljø i alt 8,5 1,2 Anlæg Anlæg af Øresundsparken blev påbegyndt august Arbejder i 2011 har omfattet nedknusning af materialer og forberedelse af drænlag til udlægning af ren jord. Arbejder i 2012 har hovedsageligt omfattet udlægning af ren jord. Arbejderne afsluttes i Brandvæsenet Regnskabsår Mill. kr. Driftsudgifter 12,7 12,3 Driftsindtægter -0,7-0,8 Anlægsudgifter 0,5 0,4 Anlægsindtægter 0,0 0,0 Brandvæsen i alt 12,5 11,9 Brandvæsenet fik i 2012 ny færdselsvogn F3, der primært kører med hjælpemidler. Der blev til brug for undervisning i elementær brandbekæmpelse indkøbt brandsimuleringsudstyr, der kører på gas frem for den sædvanlige afbrænding af benzin og olie. Dette af hensyn til både arbejdsmiljø og miljøet generelt. Brandvæsenet er tæt på at have afsluttet renoveringen af mange af de brandhaner i kommunen. Arbejdet har pågået siden 2010 og forventes afsluttet

12 Børne- og kulturområdet Generelt Budgettet under Børne- og Kulturområdet var i 2012 opdelt på i alt 8 serviceområder under Børneog Skoleudvalget og 6 serviceområder under Kultur- og fritidsudvalget. I 2012 har de to udvalg haft bruttoudgifter på i alt 1.080,1 mill. kr. og bruttoindtægter på i alt 168,7 mill. kr. inkl. anlægsudgifter, der har udgjort i alt udgifter 23,3 mill. kr. og indtægter 4,0 mill. kr. Bruttoudgifterne og indtægterne fordeler sig således: Serviceområder Mill. kr. Udgifter Indtægter Almindelig undervisning 257,4 15,0 Specialundervisning og rådgivning 84,1 6,8 Serviceydelser for skoleområdet 19,2 4,8 Skolefritidsordninger 24,8 7,1 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 51,8 2,3 Daginstitutioner og klubber 391,4 97,1 Særligt udsatte børn og unge 49,9 3,8 Børnehandicap 53,7 10,0 Rekreative områder 9,2 0,0 Fritidsfaciliteter 37,9 1,6 Havne 6,6 6,6 Folkebiblioteker 32,0 1,1 Kultur 22,8 7,8 Fritidsaktiviteter 15,9 0,6 Anlæg 23,3 4,0 Mill. kr ,1 168,7 Undervisning m.m. En stor del af det samlede budget dækker udgifter til 7 folkeskoler, der har undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. En af de 7 skoler har fuldt udbygget specialklasserække, og en skole har undervisning af ordblinde elever. Kommunens 10. klasser undervises på Ungdomsskolen. Herudover har en skole undervisning for børn med specielle behov. Her afholdes også udgifter til skolebiologisk og botanisk have, skolebiblioteker, sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, udgifter til almindelig vedligeholdelse af ejendomme og udendørsarealer og endelig anlægsudgifter. 12

13 Børne- og kulturområdet Elevtalsudviklingen gennem de sidste fem år er skitseret i omstående skemaer. Pr. 1. september Antal elever Antal klasser Elevudviklingen i normalklasserne gennem de sidste fem år pr. 1. september Antal elever Antal klasser Gennemsnitligt antal Elever pr. klasse 22,2 22,1 21,8 21,7 22,1 Elevudviklingen i specialklasserne gennem de sidste fem år pr. 1. september Antal elever Antal klasser Gennemsnitligt antal Elever pr. klasse 5,5 6,0 6,8 6,7 7,3 Deltagelse i forsøg og udviklingsprojekt med tolærerordning Kommunen har i skoleåret 2012/13 sammen med 17 andre kommuner indgået i et ministerielt finansieret forsøg med tolærerordninger med henblik på videnskabelig undersøgelse af effekten i forhold til læring, trivsel og inklusion. Forsøget omfatter 6. klassetrin, og der er fra Undervisningsministeriet bevilget tilskud til fire af kommunens skoler, således at der på to af skolerne er etableret klassisk tolærerordning, mens der på to andre skoler er etableret ordning med anden ressourceperson, som har en anden uddannelsesbaggrund end lærer. Det samlede tilskud udgør kr. og er bevilget til finansiering af ansættelse af yderligere medarbejdere, der indgår i forsøget i de 10 involverede klasser. Kommunes øvrige skoler indgår i forsøget som sammenligningsgruppe og skal ligesom de øvrige skoler levere data til den forskergruppe, som følger forsøget. Dagpleje, daginstitutioner og klubber Daginstitutionsområdet er et andet af Børne- og Skoleudvalgets store serviceområder og kommunen forsøger hele tiden at tilpasse antallet af pladser til behovet. 13

14 Børne- og kulturområdet Ved udgangen af regnskabsår 2012 var der normeret følgende antal pladser (ekskl. midlertidige pladser) i dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge: Dagpleje, daginstitutioner og klubber Dagplejen 300 pladser Vuggestuer 722 Børnehaver Fritidshjem Byggelegepladser 285 Fritidsklubber Ungdomsklubber 165 SFO (ekskl. Specialfritidsordn.) 662 Pladser i alt pladser Ændringer i antal pladser i 2012: Pr. 1. maj 2012 er Fritidshjemmet Løjtegårdsvej opnormeret med 20 permanente pladser. Pr. 1. maj 2012 er SFO Kastrupgårdsskolen opnormeret med 15 midlertidige klubpladser. Pr. 1. januar 2012 er Kastrup Juniorklub nednormeret med 20 pladser. Pr. 1. januar 2012 er Fritidshjemmet Allegården nednormeret med 10 pladser. Pr. 1. januar 2012 er SFO Skelgårdsskolen nednormer med 10 pladser. Pr. 1. februar 2012 er Byggelegepladsen Gemmas Alle opnormeret med 25 permanente fritidshjemspladser. Daginstitutioner og klubber Arbejdet med børn og natur har igen i 2012 været servicemål for 0-5 års institutionerne. Det betød, at alle institutioner har arbejdet med emnet Børn og Natur. Arbejdet har været en del af hverdagen og det pædagogiske læreplansarbejde. Den enkelte institution fik for år tilbage tilknyttet en naturambassadør, der i samarbejde med Naturskolen har fået en længere målrettet efteruddannelse, og dermed indsigt i muligheder og sammenhænge med det pædagogiske arbejde i såvel naturen som ved grønne pletter i institutionens lokalområde. Naturskolen har i 2012 fortsat efteruddannelse af naturambassadørerne gennem hel og halvdagskurser på Naturskolen. Naturskolen har tillige afholdt arrangementer til stor glæde og gavn for hele 0-5 års området. Institutioner og naturskole har løbende dokumenteret deres arbejde til forældre og forvaltning. Der er stor tilfredshed med arbejdet fra både institutionslederne såvel som naturambassadørerne. Der er en enkelt institution - Børnehuset Brønderslev Alle - som er med i projektet haver til maver. Flere institutioner har lavet sansehaver, små køkkenhaver m.m. og mange institutioner har købt ladcykler, så de lettere kan komme ud i naturen og på Naturskolen. Arbejdet med og i naturen er således ved at blive indarbejdet som en integreret del af institutionernes pædagogiske arbejde. 14

15 Børne- og kulturområdet Inklusion Alle institutioner har i 2012 haft særlig fokus på inklusion, herunder arbejdet med at se på og udvikle egen praksis, og benytte forskellige pædagogiske metoder til at fremme inklusion i såvel det daglige pædagogiske arbejde samt læreplansarbejde, herunder aktionslæring. Inklusion er løbende blevet drøftet på institutionerne for at opnå større forståelse og viden hos medarbejderne. Institutionerne har haft særlig fokus på udsatte børn og der arbejdes løbende med at opnå et tættere forældresamarbejde. Der er tillige arbejdet med forvaltningens overgangsplan for at sikre en så god overgang mellem de forskellige dagtilbud og skole som muligt. Forvaltningen har igangsat og gennemført et projekt ved Eskebøl Alle med metoder til at observere, arbejde og reflektere over inklusion og relationer i det daglige pædagogiske arbejde. Der er til projektet bevilget ressourcer, vejledning af kommunens støtte- og vejledningskorps og projektet er løbende blevet evalueret. I 2012 er der afholdt fælles temadag i forvaltningen om projektet for hele ledergruppen. Der er tillige igangsat Pixi udgaver af projektet i andre institutioner som led i en pædagogisk faglig udvikling. Forvaltningens pædagogiske støtte- og vejledningskorps har løbende ydet pædagogisk vejledning med fokus på relationer og inklusion. Det pædagogiske fundament hentes i den systemiske tilgang hvor løsningen findes i de handlinger, der foregår omkring barnet/børnene, der befinder sig i en udsat position, herunder pædagogens egen rolle i samspillet med barnet. Støtte- og vejledningskorpset har i 2012 via spørgeskema undersøgt den pædagogiske vejledning og dets virkning i forhold til relationer og inklusion. Spørgeskemaet er sendt til alle institutioner, forældre og samarbejdspartnere, herunder PPR. Der er på daginstitutionsområdet oprettet inklusionsnetværk med repræsentanter for hele daginstitutionsområdet. Netværket har arbejdet målrettet i forhold til videndeling og udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til inklusion. Inklusionsnetværket inviterer i marts 2013 hele daginstitutionsområdet, herunder alle medarbejdere til inklusionsdag. Inklusion fortsætter i øvrigt som servicemål i Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen I 2012 blev der foretaget en gennemgribende renovering og udvidelse af udstillingsarealerne på kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen. Der er nu blevet ca. 300 m2 mere udstillingsareal, og der er lavet nyt indgangsparti og café m.m. Samtidig er museet blevet gjort handicapvenligt således, at handicappede kan bevæge sig i alle udstillingsarealer. Udvidelsen har også bevirket, at museets indsatsområde nyere dansk grafik nu kan præsenteres oftere med skiftende udstillinger i de nye udstillingslokaler. Museet råder i dag over ca grafiske arbejder så der bliver mange forskellige udstillingsmuligheder fremover. I den gamle hovedbygning er der den permanente udstilling af Theodor Philipsens oliemalerier, hans keramiske arbejder, klenodier som hans malerkasse og briller samt lidt tegninger. Disse arbejder suppleres med en lille alsidig udstilling af den berømte Kastrup Fajance, som blev produceret på Kastrup Værk i Kastrup Havn med kalkleverancer fra Saltholm. Hele renoverings- og ombygningsprojektet er sket i tæt samarbejde mellem kommunen, Realdania og Kulturarvsstyrelsen. Realdania har støttet projektet økonomisk med et tilskud på ca. 4,4 mill. kr. og kommunen har anvendt ca. 9,5 mill. kr. til formålet. 15

16 Børne- og kulturområdet Amager Hallen Amager Hallen har med baggrund i en omfattende ingeniørrappport de sidste 3 år været igennem en gennemgribende renovering af klimaskærme, isolering, vinduer og tag. Hallen blev i starten af 1970 erne erhvervet fra Amager Travselskab og er gennem årene blevet forbedret væsentlig til de idrætsklubber, der i dag benytter hallen. Det er basketballklubben BK Amager, Amager Bordtennis Klub, Billard Klubben Amager og Kastrup-Tårnby Skytteforening. Der er i årene 2010, 2011 og 2012 brugt ca. 13,0 mill. kr. til disse arbejder, som afsluttes endeligt i Hallen fremtræder i dag med røde facader og er allerede omdøbt til Den Røde Rubin. Kastrup Gl. Lystbådehavn Kastrup Lystbådehavn skal økonomisk hvile i sig selv. I budgettet er der hvert år indregnet et beløb til ekstraordinær vedligeholdelse i havnen. Disse beløb overføres til en henlæggelseskonto, og midlerne kan kun frigives med Økonomiudvalgets godkendelse. I 2012 er midterbroen i gammel havn blevet udskiftet, idet den gamle bro var stærkt angrebet af råd og svamp. Udgiften har beløbet sig til ca. 0,8 mill. kr., finansieret af den tidligere omtalte henlæggelseskonto. Den gamle lystbådehavn er fra Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn Naturformidlingshuset Blå Base blev etableret færdig i den ny lystbådehavn i Der har siden maj 2012 været et liv af skoleelever, institutionsbørn m.fl. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole, som også er ansvarlig for aktiviteterne m.m. Huset og formidlingsbroen i vandet holder åbent fra maj til og med september. Fra foråret 2013 vil der i denne periode være åbent hver weekend og i ferier for aktiviteter for familier, børn og andre interesserede. Med guidning af en ansat studentermedhjælp kan der skabes blå oplevelser med krabber, fisk, rejer, tangplanter og andet spændende fra Øresunds vand og bund. Etableringen af Blå Base har kostet knap 0,6 mill. kr. (inkl. formidlingsbroen i vandet). Herfra kommer tilskud fra Lokale & Anlægsfonden og Friluftsrådet på i alt næsten 0,2 mill. kr. Herudover har Friluftsrådet bevilget kr. til redningsveste, våddragter og andet formidlingsudstyr. 16

17 Sundhed og omsorg Generelt Sundheds- og Omsorgs området omfatter blandt andet: Handicap- og psykiatri Ældreomsorg, herunder tildeling af pensioner Hjælpemidler Boligstøtte Sundhed og genoptræning. Herudover varetages tildeling af økonomiske ydelser såsom familieydelser, boligsikring, bidrag m.v. Området har haft bruttoudgifter inkl. anlæg på i alt 997,2 mill. kr. og indtægter på i alt 194,0 mill. kr. i Udgifter og indtægter fordeler sig således: Serviceområde Mill. kr. Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejder Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Udgifter Indtægter Netto 158,3 17,5 218,4 49,5 117,7 3,5 6,1 0,6 28,0 0,9 176,7 69,1 72,3 49,6 219,7 3,3 140,8 168,9 114,2 5,5 27,1 107,6 22,7 216,4 I alt 997,2 194,0 803,2 Socialpsykiatriplan styrkelse af den nære psykiatri Vedtagelsen af den socialpsykiatriske handleplan indebærer en styrkelse af den indsats, som kommunen iværksætter i nærmiljøet i form af dagtilbud eller individuel støtte overfor borgere med psykosociale lidelser. Udgangspunktet for indsatsen er recovery-tankegangen, og således en tro på, at der sammen med borgeren og dennes pårørende kan skabes et positivt resultat. Planen medfører, at der tilføres personaleressourcer til socialpsykiatrien, investeres i kompetenceudvikling af medarbejdere og forbedrede fysiske rammer for brugerne. De forbedrede fysiske rammer består bl.a. i, at der i oktober blev etableret et nyt Aktivitetscenter på den gamle Tårnby Skole for sindslidende borgere. Med 3 gange så mange kvadratmeter til rådighed, øget åbningstid og udearealer er rammerne for indsatsen væsentligt forbedret. 17

18 Sundhed og omsorg Slusen fra barn til voksen Projekt Slusen startede i slutningen 2012, og har til formål at udvikle et tilbud, hvor borgerens kompetencer og behov for støtte afdækkes bedre. Projekt Slusen er etableret i det allerede eksisterende Bofællesskab Jershøj, hvor der er plads til i alt fem borgere. To af de fem pladser er reserveret til Projekt Slusen. Opholdet i Slusen skal være med til at afklare, hvilke tilbud den enkelte borger skal tilbydes i fremtiden, og lette overgangen fra barn til voksen. På den måde kan den enkelte borger få et bedre afstemt tilbud. Hverdagsrehabilitering Kommunen lancerede i 2012 et tilbud om hverdagsrehabilitering. Formålet er, at svækkede (primært ældre) borgere gennem målrettet træning og vejledning kan genvinde tabte eller svækkede færdigheder, og derved opnå større selvstændighed og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering er et samarbejde mellem borgeren, hjemmeplejen og ergo- og fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby. Indsatsen begyndte i hjemmeplejens Distrikt Vest og er fra november udrullet til også at omfatte Distrikt Øst. I 2012 har der pågået en opkvalificering af medarbejderne primært i hjemmeplejen, således at medarbejdere i hjemmeplejen i 2012 har været på kursus i Rehabilitering og Forandringsprocesser. Medarbejdere kan således hjælpe borgerne til denne rehabilitering. I løbet af året indgik 75 personer i et hverdagsrehabiliteringsforløb, og heraf er 48 % blev helt selvhjulpne, mens 21 % er blevet mere selvhjulpne, og hvormed de pågældendes behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp er reduceret. Målet for 2012 var visiterede timer til hverdagsrehabilitering, og det faktiske tal blev på timer. Sundhedsplan 2020 Kommunen har i 2012 vedtaget en ambitiøs plan, der har til formål at medvirke til at borgere får forbedret livskvalitet og forlænget deres liv. Med Sundhedsplan 2020 ønsker kommunen samtidig at forebygge, at flere og flere bliver ramt af kronisk sygdom. Sundhedsplanen tager udgangspunkt i KRAM-faktorerne, som er Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Dette gøres med mål om at: Forlænge borgernes gennemsnitlige levealder Formindske antallet af Tabte gode Leveår Nedbringe risiko for gener og sygdom ved rygning og indtagelse af alkohol Skabe rammer, så borgerne er mere fysisk aktive og spiser sundere Nedbringe antallet af børn med allergi Nedbringe antallet af indlæggelser, som følge af forebyggelige lidelser. 18

19 Sundhed og omsorg Faldforebyggelse Kommunen har medio 2012 ansat en sygeplejerske til at koordinere den forebyggende indsats med at reducere antallet af faldulykker blandt kommunens ældre borgere. Fald blandt denne aldersgruppe fører ofte til længerevarende sygdomsperioder med hospitalsindlæggelser, som borgeren ikke er tjent med. De primære arbejdsopgaver er: Udarbejde overordnede procedurer Sikre systematik i faldforebyggelsen Rådgive faldtruede borgere Undervise og rådgive personale på ældreområdet om faldforebyggelse. Desuden varetages kontakter til nøglepersoner dels i kommunen, dels hos samarbejdspartnere på det øvrige sundhedsområde udenfor kommunen. Endvidere foretages der forebyggende hjemmebesøg hos målgruppen. Nærgymnastik Endelig har kommunen i 2012 etableret Nærgymnastik til ældre svækkede borgere, som ikke er i stand til at gøre brug af f. eks. foreningslivets motionsaktiviteter. Formålet er at have et sundhedsfremmende, faldforebyggende og vedligeholdende træningstilbud til ældre borgere nær deres bolig. Nærgymnastik skal fremme evnen og lysten til at træne på egen hånd, og gøre borgeren stærkere. Dette er også med til på sigt at forebygge indlæggelser f.eks. som konsekvens af faldulykker og udskyde funktionsnedsættelse. I samarbejde med bl.a. boligselskaber, som har stillet selskabslokaler til rådighed, har kommunen etableret seks Nærgymnastikhold bestående af deltagere. Borgerne tilbydes deltagelse af 6 måneders varighed, hvorefter der tages stilling til en eventuel fortsættelse i et nyt forløb. I 2012 har 70 borgere deltaget. Det er en fysioterapeut fra SundhedsCenter Tårnby, der står for træningen. Holdene har herudover modtaget undervisning af kommunens faldforebyggelseskoordinator og inkontinenssygeplejerske. 19

20 Regnskabsopgørelse Nettotal kr. Indtægter er anført med et minustegn foran beløbet Udgiftsbaseret Regnskab Budget Note: A. Det skattefinansierede område Driftsudgifter (netto) 1. Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter (netto) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration I alt Renter Driftsresultat i alt Anlægsudgifter (netto) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område i alt (A) B. Forsyningsvirksomheder (netto) Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed 0 0 Resultat af forsyningsvirksomheder i alt (B) A+B resultat i alt

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere