INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet"

Transkript

1 Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling... 4 Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering PERSONALEOVERSIGT 1) GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER 1) OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER 1) EJENDOMSFORTEGNELSE ANLÆGSOVERSIGT HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 - 3 BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER

4 - 4 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Direktion Ledelsessekretariatet Kommunalbestyrelsesmedl Valg Afdeling for Økonomi og Personale Forsikringer Driftsikring af boligbyggeri Afdeling for IT HR og Personale HR-ramme Afdeling for Skoler Afdeling for Dagtilbud Afdeling for Børn og Familie Afdeling for Kultur, Fritid og Idræt Afdeling for Borger og Arbejdsm Lokalt Beskæftigelsesråd Afdeling for Psykiatri og Handicap Afdeling for Sundhed Afdeling for Pleje og Omsorg Afdeling for Strategi og Implementering Venskabsbyer Udvikl. og markedsfør. pulje Lokale udviklingsplaner Vordingborg Udviklingsselskab Erhverv og turisme Lokalråd m.m Afdeling for Land og Miljø Afdeling for Trafik og Park Div. indtægter - næringslivet Afdeling for Plan og Byg Afdeling for Kommunale bygninger Administrationsbygninger Kantinedrift Rengøringfunktion Rengøring Faste ejendomme Redningsberedskabet Kommissioner, råd og nævn Budgetpuljer Budgetramme Tjenestemandspensioner Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

5 - 5 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Notater til regnskab, drift Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Ramme 1 har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. og ramme 2 en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Der er fra 1. juli 2014 foretaget en omstrukturering af administrationen, hvor HR og personaleafdelingen blev nedlagt. Størsteparten af personalet er overført til økonomiafdelingen, som samtid har skiftet navn til Afdelingen for Økonomi og Personale. Note 1 Merforbruget på 1,8 mio. kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmer er bl.a. øgede udgifter i forbindelse med ny kommunalbestyrelse 1. januar til kurser, seminarer og lignende, udbetaling af vederlag til den afgåede borgmester og eftervederlag i 3 måneder til 8 afgåede udvalgsformænd, samt indkøb af gaver til kommunens ansatte, som ikke har været afsat i budgettet. Det anbefales at merforbruget ikke overføres til Note 2 Merforbruget under Afdelingen for Økonomi og Personale på 2,8 mio. kr. skyldes manglende indtægter på 2,6 mio. kr. fra administrationsbidrag, som ikke længere kommer i det omfang, de er budgetteret, samt regning på 0,2 mio. kr. fra KMD vedrørende efterregulering af Udbetaling Danmarks anvendelse af systemet UHB-Administration frem til Det anbefales at merforbruget ikke overføres til Note 3 IKT har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes overskud på køb/salg af telefoni, samt efterreguleringen fra KMD for regnskabsåret 2013, som først er indtægtsført i Note 4 Børn og Familieafdelingen har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Afdelingen har siden 2010 overført et merforbrug i størrelsesorden 1,2 i 2010 til 0,9 i Reelt er der nogenlunde overensstemmelse mellem budget og forbrug. Dette skal ses i sammenhæng med den større fokus på underretning om børn i mistrivsel, ny lovgivning der sætter fokus på børns ret til beskyttelse mod overgreb, samt mediernes øgede fokus på sagsbehandlingen af børnesager. I Vordingborg Kommune har hver sagsbehandler gennemsnit 40 sager, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 30 sager pr. sagsbehandler. Det merforbrug som overføres fra år til år kan således ikke afdrages indenfor de nuværende rammer uden at det vil medføre flaskehalsproblemer og måske dårligere kvalitet i implementeringen af nye tiltag. Det anbefales at merforbruget ikke overføres til Note 5 Borger og arbejdsmarked har et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. alene vedrører borgerrelaterede lægeerklæringer, som er en omkostning der ikke er styrbar. Det anbefales at dette merforbrug ikke overføres til Det resterende merforbrug afvikles i henhold til indgået aftale med Kommunalbestyrelsen om afvikling af oparbejdet underskud fra tidligere år og overføres derfor. Note 6 Afdelingen for sundhed har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som bl.a. kan henføres til merindtægter fra eksternt finansierede projekter og skal anvendes til at finansiere ekstra udgifter til nye tværkommunale sekretariatsfunktioner i Note 7 Afdelingen for Strategi og Implementering har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som primært vedrører personalepolitiske tiltag med i alt 1 mio. kr., og som dækker udgifter til påbud fra

6 - 6 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING arbejdstilsynet, fyraftens møder og centraluddannelses konto. Derudover er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den primære drift. Note 8 Udvikling og markedsføringspuljen har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som er disponeret i 2014 til konkrete formål, men først udbetales i Note 9 Lokale udviklingsplaner har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt på 0,7 mio. kr. som er disponeret i 2014 til konkrete formål, men først udbetales i 2015 og 0,5 mio. kr. som er ikkedisponerede puljemidler. Note 10 Merforbruget i afdelingen for Trafik og Park på 0,3 mio. kr. skyldes negative budgetpuljer i forbindelse med organisationsændringerne. For at imødegå at regnskab 2014 udviste et endnu større merforbrug, er der ikke sket genbesættelse af stillinger. Note 11 Afdelingen for Plan og Byg har et merforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes: Ved indførelse af den statslige selvbetjeningsløsning til indhentning af ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler (DIADEM) i 2012, er der ikke mere Kommunale indtægter fra udarbejdelse af ejendomsoplysningsskemaer. Det er ikke muligt at indhente denne indtægt og den bør derfor ikke overføres til budget Staten har i 2013 frikøbt de kommunale grundkortdata, hvorfor der fra og med 2014 ikke kan forventes indtægter fra salg af kort. Mindreindtægten overføres derfor ikke til budget Ved den politiske beslutning om overgang til timebaseret byggesagsgebyr for erhvervsbyggesager, gældende fra 2013, blev der forventet en årlig mindreindtægt i størrelsesordenen kr. på byggesagsgebyrer. Mindreindtægten bør derfor ikke overføres til budget Ovenstående indtægter er blevet hhv. 0-stillet og reduceret ved en teknisk ændring af budget Der ud over er der i Bygningslovliggørelsesprojektet akkumuleret en mindreindtægt på kr. i årene 2013 og 2014, som overføres 100 %, da indtægten forventes opnået bl.a. ved ansættelse af ny byggesagsbehandler pr. 1. februar Mindreforbrug på GIS-området overføres med kr. Idet vi er overgået til en ny kontraktstruktur på GIS-området i slutningen af 2014, som det år kan betyde øgede udgifter til GIS. Desuden er der ift. udrulningen af grunddataprogrammer på ejendomsdataområdet, brug for ekstra midler i 2015, for at kunne sikre udrulningen af dataprogrammerne samtidigt med et generationsskifte på opgaveområdet. Note 12 Afdelingen for kommunale bygninger har i alt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf der overføres 1,3 mio. kr. til 2015 med følgende kommentarer: Merforbruget på Intern Service skyldes, at huslejen for januar måned 2015 til bygningen på Marienbergvej er betalt i Derudover overføres det samlede merforbrug hertil. Vedrørende Kantinedrift, Rengørings funktioner og Andre faste ejendomme er mindreforbruget på mere end 4 procent. Der overføres dog kun beløb svarende til 4 procent. Note 13 Budgetreserven på 10,6 mio. kr. er ikke blevet brugt, samt at bølge 2 og 3 vedrørende obligatorisk digitaliseringsbesparelse på 2,7 mio. kr. udmøntes først fra 2015.

7 - 7 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Resultat af anlæg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Anlæg i alt Administrativ styring og ESDH-løsning APV-pulje APV-pulje Byggemodning ved afkørsel Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet Ejendomsfond Erhvervsområde i Lundby Erhvervsområde ved afkørsel Foreningshus i Stege-Lendemarke Helhedsplan ny administrationsbygning Jordoprensning Sydhavn, Maryhus Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihallerne) Køb af areal ved afkørsel Køb af havnestræde Køb af Klintholm Havn Lokalplan for Præstø Bymidte Nedrivning af bygninger, Solbakkevej Nye lokaler til teater Oprensning af grund, Kullekærvej Rådhus Salg af areal Bakkedraget Bogø Salg af ejendom, Elmelunde Sikring ved 'Solbakken' Solbakkevej 42 (Panther Plast) Solbakkevej 58 (Tæppeland) Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

8 - 8 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Målopfyldelse Status på projekter i administrationens aftale for 2014 Indsatsområde Aktivitet Mål Succeskriterier Status pr Tværgående mål vedr. sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2015 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for Sundhedsprofil (2013) viser forbedringer i Vordingborg Kommune på parametrene rygning, stress, selvvurderet helbred, usunde kostvaner, overvægt og kroniske lidelse. Vordingborg kommune har dog fortsat relativt store udfordringer sammenlignet med resten af regionen, og de nye data er integreret i udarbejdelsen af sundhedspolitik Det skal nævnes at vi pr. 1. januar 2015 har opnået satspuljemidler til forstærket indsats overfor storrygere og familieorienteret alkoholbehandling. Sundhedsplejen har fra skoleåret 2014/15 fuldt implementeret en sundhedsprofilundersøgelse vedrørende sundhedsparametre hos børn på 0., 5., og 9. klassetrin (skolesundhed.dk) Undersøgelserne foretages klassevis og resultaterne bliver løbende formidlet til klasselæreren, som i samarbejde med sundhedspleje, PPR mv. kan iværksætte konkrete initiativer i henhold til de lokale resultater. I juni 2015 vil den første komplette registrering af de deltagende klassetrin være fuldført og udvalgte nøgleparametre vil samles i en minirapport til samarbejdspartnere og politikere. Kommunens afdelinger har selv hovedansvaret for opfølgningen af de handleplaner, der er udviklet med afsæt i forebyggelsespakkerne. Efter aftale med direktionen fortsætter Afdeling for Sundhed den løbende dialog med øvrige fagområder og har nu gennemført 2. dialogrunde med alle fagområder. Der gøres status på handleplaner ultim15.

9 - 9 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Tværgående mål vedr. sygefravær Tværgående mål vedr. Digitalisering Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL s KOMHEN 2.0 løsning. Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger. Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter. Strategi og Implementering deltager på personalemøder og i AM-grupper, når der ønskes en debat om sygefraværet, samt ideer til hvilke redskaber og aktiviteter, der kan tages i brug. Der er udarbejdet en pjece vedr. Nærvær og Fravær fokus på sygefraværet, der indeholder oversigt over de redskaber, der kan sættes i spil ved nedbringelse af sygefraværet. Desuden skal pjecen bruges til at sætte sygefraværet til debat ude på virksomhederne. Pjecen er godkendt i HOU og er blevet præsenteret på den fælles arbejdsmiljødag den. 5. november Den nye digitaliseringsstrategi er blevet endeligt godkendt af direktionen i august, og der er opstart af Digitaliseringsrådet den 20. nov., hvor der bl.a. blev besluttet at igangsætte et kompetenceudviklingsforløb for ledere omkring digitalisering, samt en fælles temadag omkring aktuelle digitaliseringsmuligheder. I den forbindelse er der også igangsat implementering af en model for porteføljestyring, som bl.a. skal indeholde en proces for at få identificeret nogle større tværgående digitaliseringsprojekter, som kan bidrage til strategiens realisering og udmøntning af vision og målsætninger. Parallelt med dette, kører udrulningen af den fællesoffentlige bølgeplan, omkring selvbetjeningsløsninger, også planmæssigt. Bl.a. har der været en forholdsvis rolig opstart af digital post pr. 1. nov. Dog arbejder en intern arbejdsgruppe fortsat hårdt på at få gennemført en række eksterne og interne markedsførings- og informationstiltag omkring digital post og fjernprint.

10 - 10 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Bosætning, Vækst og Erhverv Fastholdelse og bosætning ift. Børnefamilier. I 2014 arbejdes med at brande Vordingborg Kommune og med konkrete indsatser, der understøtter bosætning. Den negative befolkningsudvikling vendes og Vordingborg Kommune oplever positiv tilflytning af børnefamilier og fastholdelse af bosiddende børnefamilier. Brandingprojektet lukker ned pr Der arbejdes i administrationen på en sag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvori det foreslås at samle indhold fra det nuværende Vordingborg.nu sammen med indhold på Vordingborg Kommunes hjemmeside i et nyt fælles, responsivt CMS system, så Kommunalbestyrelsens vision for 2030 understøttes og Vordingborg Kommune kan øge synliggørelsen af bl.a. oplevelsesmuligheder, aktiviteter, natur, kultur- og fritidstilbud. Der samarbejdes fortsat med citymanager omkring markedsføringsmateriale (plakater, flyers) omkring aktiviteter og events i de tre købstæder. I regi af Panteren (Solbakken) arbejdes på at løfte i kvalitet og udbud af idrætsfaciliteter i Vordingborg By. Koordineret indsats ift. Købstadsprojektet, Citymanager, Vordingborg.nu, brandingsekretariat. I 2014 etableres en forpost i Algade i Vordingborg, som danner ramme omkring Citymanagerens og brandinggruppens arbejde. Projekter vedrørende udviklingen i Købstæderne koordineres i styregruppen for Citymanagerprojektet. Resultater af Citymanagers arbejde synliggøres på Vordingborg.nu og der skabes et velfungerende samarbejde omkring udviklingen i Købstæderne i Vordingborg Kommune. Opgaverne i Citymanagerprojektet skrider planmæssigt frem Kommuneplanstrategi Planstrategi 2015 udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen og offentliggøres og godkendes politisk inden Inden udgangen af 2014 offentliggøres planstrategi 2015, således at den kan vedtages primo Arbejdet med planstrategi 2015 skrider frem i overensstemmelse med planen

11 - 11 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Dialog med erhvervslivet om rammevilkår for erhverv I 2014 opprioriteres dialog med erhvervslivet om rammevilkår. I samarbejde med erhvervsforeningen og relevante aktører udarbejdes ny erhvervspolitik. Vordingborg kommune rykker væk fra bunden i DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse. Erhvervspolitik er politisk behandlet medio Borgmester og kommunaldirektør har bebudet virksomhedsbesøg hos 50 virksomheder i Vordingborg Kommune. Èn indgang for erhvervslivet går i drift pr. 1. december Der har været afholdt erhvervskonference i maj 2014 og 10 tematiske arbejdsgruppemøder i om erhvervspolitik og handleplan i september Erhvervsudvalget har valgt proces med større inddragelse, hvorfor erhvervspolitik og handleplan forventes godkendt i november Understøtte temaerne erhverv, turisme, vækst og udvikling (evt. ny selskabsform) I 2014 skabes gode og velfungerende samarbejdsrelationer med Vordingborg Erhverv, som skal etablere sig som ny erhvervsorganisation. Primo 2014 ansættes ny direktør for Vordingborg Erhverv. Vordingborg Erhverv spiller en synlig rolle i forhold til erhvervsudvikling og service til erhvervslivet og opfylder målsætninger i samarbejdsaftalen. Selskaberne Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Destinationsudvikling A/S er oprettede og der nedsat en bestyrelse for begge selskaber. Samarbejdsaftalerne for de 2 selskaber er politisk godkendt. Kvalitet i kerneydelser Udvikle den kommunale service (synlige serviceforbedringer) gennem forbedrede rammer for virksomhedsledere og opstilling af effektmål I 2014 får virksomhedslederne lettere ved at få overblik og gennemsigtighed i deres ressourcestyring. De får øget fokus på deres personaleledelsesopgave, ligesom de aktivt arbejder med at opstille få og overskuelige effektmål på deres kerneopgaver. Fælles LedelsesInformationdata (FLIS) kommer i drift på de store velfærdsområder Virksomhedslederne gennemfører relevante moduler på diplomlederuddannelsen Virksomhedslederne anvender en fælles forståelse af kerneopgaverne som referenceramme for opstilling af effektmål FLIS er forsinket og vil først blive rullet ud på de første områder i løbet af efteråret, hvilket også vil forsinke kommunens arbejde. Arbejdet med effektmål følger arbejdet med styringskonceptet, som først er gennemført i 1. halvår 2015

12 - 12 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Velfærdsteknologi Fokus på velfærdsteknologi, afprøvning og implementering af løsninger Data og mobil tilgængelighed i hele kommunen. Fortsat implementering og udvikling af værdiskabende teknologiske tilbud til borgerne At alle borgere der ønsker at anvende teknologi har mulighed for data og mobil adgang. At velværdsteknologien: øger pædagogiske muligheder giver borgeren flexibilitet i forhold til at modtage ydelser at borgeren bliver uafhængig af hjælp De foregående års indsats og anvendelse af velfærdsteknologi er udviklet yderligere, så de forskellige erfaringer fra Afdeling for Pleje og Omsorg inddrages i indsatser i Afdeling for Sundhed og Afdeling for Psykiatri- og Handicap. Tilgængelige apps og systemer formidles løbende bl.a. er der fra sommeren 2014 formidlet til borgere på Vordingborg Kommunes hjemmeside Ældre Pleje og Omsorg - forebyggende indsats Forskellige mindre projekter iværksættes løbende. Den tilførte pulje til løft af ældreområdet har i tre større indsatser (Rehabilitering og forebyggende indsats - Tidlig indsats/ Daghjem for demente) indarbejdet brugen af forskellig velfærdsteknologi, herunder licenser og devices. Som et eksempel kan nævnes et aktivitets tiltag Pleje og Omsorg med Touch & Play, hvor infotavle er udstyret med software, der kan anvendes i storskala med fysisk aktivitet (koncept som wii, men med touch funktion). Et særligt område under puljen er tilgængelighed dvs. sikre at informationsteknologi kan bringes i anvendelse også udenfor de største byområder. Den forventede indsats er målrettet sikring af tilgængelighed i de kommunale bygninger med opsætning af accespoints på alle pleje- og aktivitetscentre. Hertil kommer tilgængelighed med diverse infoskærme og touch teknologi, hvor der bliver adgang til at benytte sig af den digitale verden både i fællesskab som alene.

13 - 13 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Administration Revision af aftalestyringskoncept (færre projekter, bedre sammenhæng med planstrategi, forenkling af opfølgning og evt. digitalisering) I første halvår af 2014 gennemføres inddragende proces med henblik på at forenkle og kvalitetsforbedre styringsredskaber i Vordingborg Kommune. Aftaler for 2015 kan indgås i det nye koncept. Der er nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2014, som er ved at udarbejde et nyt styringskoncept. Det forventes at der kan afholdes workshops for udvalgte politikområder i det nye styringskoncept, ultimo 2014/primo Det vil derfor være en løbende proces igennem foråret 2015, før alle politikområder har været igennem. Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden Opgaven skrider planmæssigt fremad Samlet konklusion Drift De væsentligste årsager til mindreforbruget på 3,3 mio. kr. i 2014 er, at budgetreserven på 10,6 mio. kr. ikke er anvendt, derudover er der mindreforbrug på diverse puljer vedrørende forsikringer, udvikling- og markedsføring, lokale udviklingsplaner samt tjenestemandspension/bidrag. Der er merforbrug på grund af ny kommunalbestyrelse pr. 1. januar, afledte omkostninger i forbindelse med organisationsændringer på teknik og miljøområdet, oparbejdet merforbrug på Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie, samt mindreindtæget vedrørende administrationsbidrag, indtægter vedrørende byggesagsbehandling, gebyr for lovliggørelse af byggeri, samt ejendomsoplysninger og salg af kort. De manglende indtægter skyldes primært, at budgettet ikke løbende er blevet tilrettet i forhold til det ændrede indtægtsgrundlag. Derudover er de forventede budgetbesparelser på administrationsanalyse og digitalisering på 1 mio. kr. og obligatorisk digitalisering på borgerområdet på 1,7 mio. kr. ikke realiseret. Anlæg Merforbruget på afsluttede anlæg udgør 0,4 mio. kr. og skal i henhold til Principper for Økonomistyring overføres til udvalgets driftsramme. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres 15,4 mio. kr. til 2015 til færdiggørelse af igangsatte anlægsarbejder, jævnfør specifikationen over de enkelte anlægsprojekter. Samlet konklusion på projekter i administrationsaftalen for 2014 Størstedelen af de projekter, som indgår i aftalen er opfyldt eller skrider planmæssigt fremad dog med undtagelse af et nyt aftalestyringskoncept, som forventes politisk vedtaget i første halvdel af 2015, og som følger heraf er implementeringen af et nyt fælles ledelsesinformationssystem ligeledes forsinket, idet dette projekt kører sideløbende med det nye aftalestyringskoncept.

14 - 14 ERHVERVSUDVALG Resultat på drift Erhvervsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Erhverv og turisme Vordingborg Erhverv Driftstilskud/medlemsbidrag Vordingborg Destinationsudvikling Projekttilskud Puljer til fastlagte formål Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til foreløbigt regnskab, drift Det samlede regnskab på Erhvervsudvalget kommer ud med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til 31 procent af udvalgets samlede ramme. I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan et område overføre et merforbrug/mindreforbrug på 4 procent af den akkumulerede nettoramme mellem årene. Erhvervsudvalget har ikke eksisteret i et helt regnskabsår, men forventer at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i Note 1 Området Erhverv og turisme udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Differencen skyldes, at Vordingborg Kommune endnu ikke har modtaget eksterne projektmidler fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Indtægten modtages i Note 2 Under området Vordingborg Erhverv A/S afholdes dels tilskud til Vordingborg Erhverv A/S ligesom der er afsat en puljen på 2.5 mio. kr. til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheders, som det forventes, at Vordingborg Erhverv A/S er den primære ansøger til. Idet Vordingborg Erhverv A/S først blev etableret medio 2014, har der været et meget begrænset træk på projektpuljen i 2014, ved årsafslutningen er der derfor fortsat 2.5 mio. kr. i puljen, hvoraf 0,4 mio. kr. er disponerede til projekter i regi af Vordingborg Erhverv A/S og de resterende 2 mio. kr. ansøges overført til projekter igangsat i Note 3 Efter betaling af kommunens medlemskaber og driftsbidrag i regi af erhverv, turisme og internationalt samarbejde udviser området et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget anvendes delvist til at dække et lille merforbrug under området Puljer til fastlagte formål. Note 4 Under området Vordingborg Destinationsudvikling afholdes dels tilskud til Vordingborg Destinationsudvikling og dels projektmidler til Vordingborg Destinationsudvikling, finansieret af puljen

15 - 15 ERHVERVSUDVALG afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling. Hele området udviser et mindreforbrug på 1.6 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på 1.2 mio. kr. på puljen afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling, men også et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings beslutning den 14. april 2014 om, at Vordingborg Destinationsudvikling ikke på nuværende tidspunkt skal ændre lokalitet. De 0,3 mio. kr., som var reserveret til dette formål, tænkes i stedet anvendt til projektet Innovation og iværksætteri i Folkeskolen i budget Note 5 Som følge af mindre tidsforskydninger i projekterne Oplevelsesbaseret kystturisme samt Udvikling af handelslivet i de 3 købstæder udviser tilskud til projekter et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til Note 6 Under kontoområdet Puljer til fastlagte formål udgiftsføres enkeltstående erhvervsinitiativer, som f.eks. inspirationsture, tilskud til erhvervsprisen, udarbejdelse af analyser, rapporter og lign. ligesom puljen afsat til venskabsbysamarbejder er placeret her. Områdets lille merforbrug på knap 0,1 mio. kr. dækkes af mindreforbruget på Medlemskaber og driftsbidrag. Chef for Afdeling for Strategi og Implementerings redegørelse Samlet konklusion for hele Erhvervsudvalget: Erhvervsudvalget er etableret i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunevalget i 2013, og har således kun eksisteret et år. En række af de initiativer, som er budgetlagt under Erhvervsudvalgets ramme i 2014 er først igangsat sent på året og er dermed tidsforskudt i forhold til budgettet. Det forventes, at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i I 2014 er Vordingborg Erhverv A/S stiftet. Året 2014 er primært brugt til at etablere og skabe fundamentet for Vordingborg Erhvervs arbejde for dermed at være klar til bl.a. at igangsætte projekter finansieret af puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Fra denne pulje har Vordingborg Erhverv i 2014 modtaget kr. Markedsføring afkørsel 41 og Markedsanalyse kr. for oprettelse af hotel i Vordingborg fra puljen. Ligeledes er Vordingborg Destinationsudvikling A/S stiftet i Vordingborg Destinationsudvikling A/S varetager turismefremme, turistservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune og i 2014 har selskabet gennemført en række turismeprojekter bl.a. For-projekt Cykelturisme på Møn og Fødevareguiden Den ægte smag. Projekt Kystdestination Møns Klint har til formål, at kvalitetsudvikling og igangsætte nye tilgange til turismefremme på destinations- og virksomhedsniveau. Dette har i 2014 bl.a. resulteret i en grundig inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse en ambitiøs potentialeplan for Kystdestination Møns Klint. Et andet turismeinitiativ, som Erhvervsudvalgets ramme støtter, er en videreførelse af et regionalt turismeprojekt i regi af Østdansk Turisme, som indtil videre har skabt en meromsætning på 20,1 mio. kr. for turismeerhvervet i Region Sjælland. Med den nye skolereform åbnes op for et langt tættere samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og foreninger. Erhvervsudvalget har, for at støtte realiseringen af Den åbne Skole og styrke folkeskolens samspil med de lokale erhvervsvirksomheder og foreninger, bevilget kr. fra Puljen afsat til særlige udviklingsinitiativer, til at udrulle et innovations- og iværksætterforløb til alle folkeskoler i Vordingborg Kommune i perioden

16 - 16 ERHVERVSUDVALG Erhvervskontoen har understøttet erhvervsfremmende initiativer som f.eks. etablering af En indgang til kommunen, markedsføring af Krigers Flak som servicehavn, udarbejdelse af Erhvervspolitik samt studieture til Nyborg og Lübeck. Ligeledes er der fra Erhvervskontoen bevilget støtte til projekt Vækstfabrik 2.0 som over en 2-årig periode tilbyder længerevarende intensive kompetencegivende forløb med det formål, at støtte og videreudvikle iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland. Projektet var planlagt til at starte primo 2014, men blev først opstartet ultimo 2014.

17 - 17 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Resultat på drift Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2014 Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. budget kr Arbejdsmarked Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension 50% kommunal medfinansiering Førtidspension 65% km. medfinan.- tilkendt før Førtidspension 65% km medfinan.- tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Pension og Boligstøtte Budgetramme 1

18 - 18 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp Øvrige sociale formål Mellemkommunal afregning Budgetramme 1 total Budgetramme 2 Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister Boligsikring Budgetramme 2 total Samlet drift Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Forslag til overførsel til 2014 Resultat Overførsel kr. Merforbrug 2014, budgetramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme 216 Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab (drift) Regnskabet for Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der kan knyttes følgende kommentarer til de enkelte, væsentlige afvigelser: 1. Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov, STU - overskridelse 2,8 mio. kr. Der har været en væsentlig tilgang til området, og de enkelte uddannelser er dyrere end forudsat. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en egen STU skole i kommunen, som kan nedsætte prisen for det enkelte uddannelsestilbud. 2. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen - mindreforbrug 1,9 mio. kr. Der har været væsentlig færre ledige ansat i løntilskud i kommunale institutioner. Dette er en tendens i hele landet. 3. Integrationsområdet - samlet mindreforbrug 2 mio. kr. Der er kommet væsentlig flere asylgodkendte flygtninge i Normalt modtager vi ca. 40 om året + familiesammenføringer. I 2014 har vi modtaget 90 + familiesammenføringer. Vi har da også et merforbrug til forsørgelse på 0,7 mio. kr. Flygtningene har imidlertid både et grundtilskud og mulige resultattilskud med fra staten. Samtidig er en del indsatser for flygtninge omfattet af 100 % statsrefusion i de første tre år. Der er således samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til indsatser, og altså i alt et mindreforbrug på 2 mio. kr. på området.

19 - 19 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG 4. Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige m.v. - samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 2 mio. kr. Dette dækker over store interne forskydninger mellem de enkelte grupper. der er således et stort merforbrug på kontanthjælp på 12,2 mio. kr., men til gengæld et mindreforbrug på aktiveringsydelse, dagpenge og midlertidige ydelser på ca. 10,2 mio. kr. Samlet er der en stor afgang fra dagpengeområdet på grund af den nedsatte dagpenge- periode. En meget stor andel af denne nedgang er borgere der i stedet søger kontant- hjælp. Samtidig er kontanthjælpsområdet presset af, at der er en meget væsentlig opbremsning i bevillinger af førtidspension. Der er derfor en del af de borgere, der tidligere var berettiget til førtidspension, der i dag modtager en beskæftigelsesindsats medens de modtager andre ydelser, som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser og resourceforløbsydelse. 5. Fleksjob - mindreforbrug 2,1 mio. kr. Der er i dag flere fleksjob og flere personer på ledighedsydelse samlet. Til gengæld udgør de kommunale udgifter til nye fleksjob efter førtidspensionsreformen i 2013 væsentligt mindre. Derfor er der et samlet mindreforbrug på området. 6. Udgifter til beskæftigelsesordninger - samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Der har i 2014 været en omfattende omlægning af anvendelsen af andre aktører og indsatser på beskæftigelsesområdet. Dette har ført til et samlet mindreforbrug. Dels har der været en bedre udnyttelse af kommunens egne aktiviteter. Dels har en del aktiviteter været afløst af flere virksomhedspraktiker. Dels har en del aftaler været genforhandlet til lavere priser. Dette er dog ikke kun en positiv historie. Bag mindrefor- bruget gemmer sig også, at aktiveringsgraden for såvel kontanthjælps- og dagpenge- modtagere er faldet meget væsentligt i 2013 og Der arbejdes fortsat på at omlægge og effektivisere vore indsatser, men der arbejdes også på at øge aktiverings- graden igen, således at flere ledige kommer i aktive tilbud. 7. Sygedagpenge - merforbrug 4 mio. kr. Merforbruget på sygedagpengeområdet skyldes udelukkende, at afregningen til Falck blev væsentlig større end forventet. Samtidig er det værd at bemærke, at budgettet på sygedagpengeområdet er nedsat med ca. 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der har således været en yderst effektiv sygedagpengeindsats i år. 8. Førtidspension - samlet merforbrug 6,9 mio. kr. Selv om tilgangen til førtidspension har været markant mindre end tidligere, er der alligevel et stort merforbrug på området. Dette skyldes hovedsageligt, at vi har været for optimistiske i vores forventninger til afgangen fra førtidspensionsområdet. Dette misforhold skyldes, at der ses en tendens til, at der flytter flere førtidspensionister til kommunen end der flytter fra kommunen. Forklaringen på nettotilflytningen af borgere der modtager forsørgelse skal findes i udviklingen af boligudgifter i kommunen. Dette forhold deler vi med mange andre kommuner på Sjælland. 9. Boligydelse til pensionister - merforbrug 1,1 mio. kr. Kommunens demografi er præget af en større andel af pensionister og førtidspensionister end forudset. Dette medfører samtidig større udgifter til boligstøtte end forventet.

20 - 20 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalget udarbejder en resultatrevision, som følger op resultaterne i forhold til målsætninger i beskæftigelsesplanen. Det er beskæftigelsesplanen, der danner grundlag for udvalgsaftalen. Beskæftigelsesplan 2014 tager udgangspunkt i de fire ministermål for beskæftigelsesområdet suppleret med lokale mål. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion Drift 2014 Det samlede regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der i april 2014 skete en samlet reduktion af det oprindelige budget på 8,5 mio. kr. Det er altså ikke helt lykkedes at realisere denne reduktion, men resultatet ligger stadig væsentligt under det oprindelige budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 forventes i overensstemmelse med hidtidig praksis at blive overført til budget 2015, mens merforbruget på budgetramme 2 forventes dækket gennem kassebeholdningen. På det samlede beskæftigelsesområde (kontant- og uddannelseshjælp, a-dagpenge og de midlertidige dagpengeordninger) er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, om dele af dette merforbrug vil blive dækket af reguleringer i beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Den mest markante overskridelse ligger på områderne førtidspension og boligstøtte til pensionister. Her er et samlet merforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes, at den faktiske afgang fra førtidspension (overgang til folkepension) i løbet af 2014 har været mindre, end det blev forudsat ved budgetlægningen. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen . Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere