Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold metodeafsnittet Afsnittet om analysen checklisten for analyse af køkken definitioner af væsentlige begre- ber litteraturlisten"

Transkript

1 Indhold Redskabsmappen er opbygget af to hovedafsnit, et metodeafsnit og et analyseafsnit. I metodeafsnittet beskrives og forklares metoden. Hvad er formålet med Redskabet, og hvem er målgruppen? Hvordan bruges Redskabet? Hvilke problemer skal analyseres? Hvilke data skal indsamles? Hvad er en delrapport? En årsrapport? Og hvordan bygges de op? I slutningen af metodeafsnittet er der indsat et checkskema, dels af hensyn til overblikket over indholdet i faserne, dels til sikring af at alle arbejdsfaser gennemløbes. Det vises med et konkret eksempel på en analyseopgave, hvordan arbejdsmetodens faser håndteres i en konkret køkkenanalyse. Afsnittet om analysen af køkkenet er krumtappen i den praktiske udførelse af analysen. Det er opbygget som et forslag til analyseopgaver i køkkenet. Først som et overblik over analyseemner i checklisten for analyse af køkken, efterfølgende som en vejledning i hvad der skal beskrives eller analyseres under de enkelte analysepunkter (1-15). Der er indsat skemaer til registrering og indsamling af data under de enkelte punkter. Bag i mappen bringes en samlet oversigt over definitioner af væsentlige begreber, der anvendes i redskabsmappen. Det er vigtigt, at man bruger Redskabets definitioner og ikke fletter andre eller egne definitioner ind i materialet for at sikre et fælles sprog og begrebssæt. I litteraturlisten er der udvalgt litteratur, hvor teori, metoder og begreber er forklaret mere omfattende. Endelig er der indsat et informationsblad om Redskabet i brug i mappens afsnit: Indhold. Det kan anvendes som en kort orientering om Redskabet til interessenter, der ikke kender Redskabet. [ ] 1

2 Redskabet i brug Redskabet hvorfor? Årsrapporter og køkkenanalyser er begge opgaver, der presser sig på i mange køkkener. Politikernes ønsker om køkkenanalyser kommer ofte som lyn fra en klar himmel. Pludselig skal der en række tal og oplysninger på bordet, som ikke rutinemæssigt er indsamlet, og som derfor ikke er tilgængelige. Årsrapporter, som er udarbejdet over flere år, kan vise om køkkenet har opfyldt sine målsætninger, ligesom de kan bruges til at beskrive køkkenets udvikling. Redskabet hvordan? I Redskabet finder I en udførlig opskrift på, hvordan I gennemfører en køkkenanalyse, og hvordan årsrapporten udarbejdes. Redskabet giver jer muligheden for at være jeres egen konsulent, og årsrapporten er ikke længere en uoverskuelig opgave. Redskabet vi går videre Når et køkken først har gennemført en bred køkkenanalyse, vil der måske være basis for at tage fat på mere konkrete områder og gennemføre et eller flere kvalitetsprojekter efter sundhedsstyrelsens kvalitetsmodel. Arbejdsmetoden i Redskabet kan være med til at afdække problemer i køkkenet og pege de områder ud, hvor der kan være brug for kvalitetsudvikling. [ ] 1 a

3 Indholdsfortegnelse INDHOLD FORORD METODE Målbeskrivelse Faser i analysen Indledende overvejelser Problemformulering og processen frem til problemformuleringen Valg af dataindsamlingsmetode og dataindsamling Analyse og resultater Diskussion Konklusion Rapporter Opbygning af delrapport Opbygning af årsrapport ANALYSE Indledning Beskrivelse af rammerne for analysen Køkkenets placering på institutionen Køkkenets fysiske rammer Produktion Tilbud Service Brugerundersøgelse Personale Arbejdsmiljø Miljø»regnskab«Administrative opgaver Økonomi Analyse/resultater Diskussion Konklusion DEFINITIONER LITTERATUR [ ] 2

4 Faglighed i fokus»faglighed i fokus«er Økonomaforeningens tema i generalforsamlingsperioden Økonomaforeningens medlemmer står over for mange nye opgaver og udfordringer. Fagligheden skal styrkes, så medlemmerne har styrke og klar profil på deres arbejde og er i stand til at dokumentere det udviklende og kvalitative arbejde. Kvalitet og dokumentation bør hænge sammen, og det skal være medlemmernes kendemærke, at alt arbejde omkring det kostfaglige kan dokumenteres. Af aktivitetsplanerne for generalforsamlingsperioden fremgår det, at man inden for det kostfaglige område, konsulenttjenestens område og arbejdsmiljø- og teknologiområdet har prioriteret at udvikle indholdet af henholdsvis delrapporter, årsrapporter, analyse af arbejdsmiljøet mv. Hvad enten det drejer sig om delrapporter eller årsrapport, er der tale om en fortløbende proces. Dette arbejdsredskab med en opbygning af to hovedafsnit, et metodeafsnit og et analyseafsnit, er grundlæggende for et vellykket resultat. Irene Kofoed-Nielsen [ ] 3

5 Målbeskrivelse Formål Materialet skal gøre det muligt for flere af Økonomaforeningens medlemmer selv at udarbejde del- og årsrapporter for alle arbejdspladstyper. Materialet sammenfatter erfaringer og metoder fra konsulenttjenesten, arbejdsmiljø og teknologiområdet samt kvalitetsudvikling og det kostfaglige område. Redskaberne skal: Give forståelse for vigtigheden af udarbejdelse af del-/årsrapporter. Informere om gennemførelse og anvendelse af delrapporter. Give medlemmerne et skelet (disposition/checkliste), der kan danne udgangspunkt for analysen. Informere om, hvorledes dataindsamling kan indarbejdes i daglige rutiner, inden for alle fagområderne f.eks. arbejdspladsvurdering, egenkontrol m.v. Informere om, hvorledes der kan indarbejdes en systematisk konsekvensanalyse, f.eks. i forbindelse med miljøvurderinger, omstruktureringer m.v. Præcisere væsentlige nøgletal, således at der sikres en entydig definition. Informere om, hvorledes et problem kan identificeres og formuleres. Informere om opstilling af større skriftlige fremstillinger samt præsentation og formidling af data. Målgruppen Den primære målgruppe er dem, der direkte skal benytte og arbejde med redskaberne. Den sekundære målgruppe er primærgruppens interessenter. Primær målgruppe Økonomaforeningens medlemmer og især: Lederne af køkkenerne og mellemlederne i store køkkener. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Personer på arbejdspladsen som har overblik og indflydelse udover det generelle. Sekundær målgruppe Nærmeste overordnede til Lederne af køkkenerne. Ledere i forvaltningerne. Forskellige uddannelsesinstitutioner. [ ] 4

6 Fremtidig revidering Materialet vil blive revideret løbende. [ ] 5

7 Faser i analysen For at analysere et problem i køkkenet skal følgende punkter altid behandles: 1. Indledende overvejelser 2. Problemformulering og processen frem til problemformuleringen 3. Valg af dataindsamlingsmetode og dataindsamling 4. Analyse og resultater 5. Diskussion 6. Konklusion Indledende overvejelser [fase 1] Generelt om analysen Analysen i køkkenet er et redskab, der kan frembringe dokumentation og forståelse for, hvor køkkenet befinder sig i sin egen udvikling generelt og på afgrænsede områder. Den kan give køkkenet grundlag for at vurdere, om fastsatte mål for udviklingen er nået, f.eks. køkkenets mål for serviceniveau, kostfaglige mål, kvalitetsmål, mål for forebyggelse i arbejdsmiljøet m.m. Den kan desuden give grundlag for at iværksætte ændringer, der løser både mere omfattende og specifikke problemer. Løsningsprocessen er dog ikke beskrevet i dette redskab. Om alle punkter i analysens checkliste skal beskrives og analyseres, afhænger helt af typen og omfanget af problemet. Det vil sige: Det er problemformuleringen og valg af data, der afgør, hvilke punkter der skal med i afsnittet om analyse. Bemærk dog, at analysen af andre punkter på checklisten også kan være nyttig baggrundsviden, selv når der kun skal analyseres et enkelt punkt på checklisten. I checklisten kan der forekomme overlapning mellem de enkelte punkter. I skal ikke nødvendigvis beskrive det samme flere gange. Placér punktet i det afsnit, som er mest logisk for jer og henvis om nødvendigt hertil. Metodeafsnittet kan springes over, hvis I er fortrolige med den problemorienterede projektmetode. Det fritager naturligvis ikke for at lave problemformuleringen i [ ] 6

8 den konkrete analyse. Alle faser i problemformuleringen skal gennemføres i hver analyse. Bemærk også: Fordi I har analyseret et eller flere problemer, er det ikke det samme, som at hele køkkenet er analyseret. Køkkenet er selv ansvarlig for det resultat, der kommer ud af analysen. Det er værd at huske på, at analysens resultater er jeres egne. I har selv indflydelse på, hvordan analysen forløber og hvordan delrapporten skrives og præsenterer sig for udenforstående. Kontakt Økonomaforeningen, hvis I er i tvivl om analysens omfang i forhold til checklisten. Skemaer Til brug for dataindsamlingen er der i checklisten udarbejdet skemaer med forslag til datatype og registreringsskema. Skemaerne skal betragtes som vejledende, dvs. der kan være behov for at indsamle andre data end nævnt i skemaerne. Forudsætninger for analysen Inden problemformuleringen og analysen sættes i gang, er det vigtigt at afklare en række forudsætninger for analysearbejdet. Der skal tages stilling til: Hvem skal deltage i analysearbejdet og med hvilket ansvar og kompetence. Dette er nærmere beskrevet i Økonomaforeningens projekthåndbog. Hvilken arbejdsform egner sig bedst? Uanset hvilken måde analysearbejdet organiseres på, projektgruppe/arbejdsgruppe, en enkelt person alene eller andet, så er det vigtigt at analysearbejdet ikke foregår isoleret fra de øvrige på arbejdspladsen. Det er vigtigt at analysearbejdet har opbakning i hele personalegruppen, der så kan støtte og inspirere. Hvem skal informeres? Alle i køkkenet bør informeres om baggrunden for analysen, og der bør løbende informeres undervejs i analysearbejdet. Desuden bør eventuelle forvaltningsledelse(r) og/eller politisk valgte inddrages og informeres. Lederens rolle: Lederens rolle bør være afklaret i forhold til den/de ansatte, der skal udføre analysearbejdet. Endelig skal der tages stilling til, hvor mange ressourcer der kan sættes af til analysearbejdet, og over hvilken periode det skal løbe. Det bør undersøges om køkkenet kan skaffe ekstra ressourcer til analysearbejdet. [ ] 7

9 Accept af resultatet positivt såvel som negativt Hvordan forholder I jer til afdækning af jeres svage sider og til at tage fat om»ømme tæer«? På langt sigt vil det være en fordel at se kritisk på eget køkken. Hellere selv dokumentere, hvor køkkenets svage sider er, frem for at få serveret kritikken som en overraskelse udefra. Vælger I at ignorere data, der stiller køkkenet i et dårligt lys, vil det give et falsk grundlag for opstilling af mål samt vurdering af, om mål er nået, hvilken udvikling der bør iværksættes, og hvilke problemer der bør prioriteres. De gode sider ved køkkenet er dog lige så vigtige at få afdækket og dokumenteret. Hvor er vi på rette vej? Hvad er vi gode til? Hvor er vores ressourcer stærke? Konsekvenser af åbenhed Spørgsmålet: Vil vi udlevere os til andre og i så fald hvordan, bliver aktuelt, når køkkenet har besluttet at udarbejde en årsrapport. I årsrapporten kan politikere, brugere, andre køkkener m.fl. få lejlighed til at vurdere køkkenets produktion, service, økonomi, arbejdsmiljø, udviklingsmål m.v. Ved at udarbejde en årsrapport kan køkkenet synliggøre sig for omverdenen og få respons på udviklingen. Det er helt op til køkkenet, hvad der i sidste instans skal stå i årsrapporten. Det må overvejes, hvilken profil køkkenet vil præsentere sig med udadtil. Hvad vil vi skrive om vores køkken? Også det negative? Det er vigtigt at gøre sig klart, at der med negative forhold her menes: Hvad er vi mindre gode til? Hvor har vi ikke nået vores mål? Hvor vil vi gerne blive bedre? Hvor er kvaliteten for ringe? Problemformulering og processen frem til problemformuleringen [fase 2] Hvordan gør man? Problemformulering er den første proces, der skal i gang, inden man kan begynde en analyse. Det er ofte personale og ledere i køkkenet, der kommer med forslag til, hvilke problemer der skal arbejdes med, men forslaget kan også komme fra nærmeste overordnede, fra forvaltningen eller fra politikkerne. For at få afgrænset, hvilke problemer I vil arbejde med, skal der afsættes tid og ressourcer til en problemformulering. Analysen kan blive for overfladisk eller kan tage alt for lang tid, hvis der ikke bruges den nødvendige tid på problemformuleringen. I værste fald kan den være spild af tid, fordi en problemformulering kunne have afsløret, at det, I troede var et problem, slet ikke var det. [ ] 8

10 For at definere et problem er det en god ide at udarbejde et forløbsdiagram. Et forløbsdiagram beskriver forløbet i forskellige arbejdsprocesser. Man kan have forløbsdiagram over produktionen i køkkenet, og man kan også have forløbsdiagrammer over de enkelte processer i produktionen. Der kan opstå problemer mellem de enkelte trin eller ved overgangen fra et trin til et andet. I et forløbsdiagram kan man udpege, hvor problemerne kan opstå. Arbejdet med at problemformulere kan begynde med, at man spørger: Hvad er problemet? Hvem er det et problem for? Hvorfor er det et problem? Hvilke konsekvenser har problemet? Hvornår er det et problem? Når problemet er defineret og beskrevet så kort, klart og præcist som muligt, er der et godt grundlag at handle udfra. De fleste springer ofte problemformuleringen over. Mange handler hurtigt og ændrer på den sædvanlige praksis, inden problemet er blevet defineret, om der er et reelt problem, som har betydning for helheden. Det er vigtigt at definere selve problemet, og det kan gøres på forskellige måder afhængig af, hvilken metode man synes er mest velegnet, og hvilken metode personalet i køkkenet er parat til. En metode kan for eksempel være brain-storming. Når problemerne er defineret, skal det prioriteres, hvilket der analyseres først. Prioriteringen kan foretages ud fra følgende punkter: Problemer, der berører mange medarbejdere. Problemer, der kan løses let og billigt. Problemer, der er væsentlige og anses for presserende. Problemer, der er anerkendt som problem. I prioriteringen skal tages hensyn til, hvem det er et problem for, og hvor stor betydning det har i det samlede arbejde. Det er vigtigt at vurdere, om der er ressourcer til rådighed til at arbejde med flere projekter på en gang. Det kan være en god ide, at man en gang imellem vurderer, om man har alle problemer med, eller om der er kommet nye til siden sidst, eller at man revurderer om de først definerede problemer stadig er vigtige. Det er vigtigt at få afgrænset, hvad analysen kan give svar på i delrapporten. Afgrænsningen beskrives i problemformuleringen. Det er vigtigt for køkkenet og personalet i køkkenet at processen med selv at tage initiativ til udvikling ikke standses, selvom der kommer emner eller opgaver udefra. Standser processen, kan man risikere at standse udviklingen af køkkenet og personalet. [ ] 9

11 Hvem er med? Arbejdet med problemformulering bør foregå i et samarbejde mellem alle ansatte. På den måde kan man få motiveret medarbejderne til at deltage og bidrage til arbejdet med analysen. Det giver medansvar samt en højere grad af accept af analysearbejdet, hvilket gør det muligt at få al den viden frem, som ledere og medarbejdere har inden for de enkelte områder. Valg af dataindsamlingsmetode og dataindsamling [fase 3] I et køkken er indsamling af data ofte indsamling af de kendsgerninger eller oplysninger, der allerede er tilgængelige ved f.eks. produktionen, planlægningen, indkøbene, normeringen og regnskaberne. Men det kan også være nye data, der indsamles ved f.eks. en spørgeskemaundersøgelse, hvor brugerne bliver spurgt for at få belyst problemet fra flere vinkler. De data, man skal bruge, skal være så fyldestgørende som muligt. Man skal sørge for, at det er de relevante data, der bruges til at analysere og handle udfra. Det er vigtigt at sammenholde data med problemformuleringen, således at alle data, der kan belyse problemet, kommer frem, og således at der ikke indsamles data, som ikke belyser netop dette problem. Når de indsamlede data skal anvendes, skal de sammenholdes med problemformuleringen igen. Det kan godt være, at der er tilgængelige data som ikke skal bruges til den konkrete analyse. Hvilke data indsamles og hvordan? Der skal besluttes, i hvilken periode data skal indsamles eller fra hvilken periode allerede indsamlet data skal bruges. Alle data til analysen skal være indsamlet i samme periode. Dataindsamlingen kan foregå på flere forskellige måder afhængig af om det er eksisterende data eller undersøgelsesdata, man skal bruge. Det kan eksempelvis være: Eksisterende data Eksisterende data er de data, som indsamles løbende i køkkenet eller på institutionen. Eksempler på eksisterende data kan være: Regnskabs- eller kontooplysninger Produktionslister (de lister, der produceres mad ud fra) De kan bruges til at dokumentere, hvad køkkenet fremstiller, hvor meget og til hvem. [ ] 10

12 Menuplaner/opskrifter Rengøringsplaner Eksempler på skemaer til indsamling af eksisterende data findes i checklisten. Når man skal udforme sine skemaer skal man overveje, hvilke data der er nødvendige for at kunne analysere problemet fra problemdefinitionen. Man må ikke lade sig begrænse af eksemplernes udformning. Undersøgelsesdata Undersøgelsesdata er data, hvor I ikke på forhånd har tilgængelige data og derfor må iværksætte en eller anden form for undersøgelse for at få disse data frembragt. Det kan eksempelvis være data om brugertilfredshed eller personalets oplevelse af trivsel. Eksempler på undersøgelsesdata: Spørgeskemaer, hvor man spørger brugerne om, hvad de synes om kvaliteten af den mad, der serveres Interview Workshop Observationer Hvordan udformes materialet til dataindsamling? Det er vigtigt, at det materiale, der skal bruges til dataindsamling, er udformet så det er let tilgængeligt for dem, der skal samle data, og for dem, der skal bruge de indsamlede data. Det er også vigtigt, at der ikke samles flere data, end det er nødvendigt for, at opgaven/emnet kan belyses tilstrækkeligt. For at sikre kontinuitet i processen fra problemformulering til dataindsamling bør de samme mennesker, der har været med i problemformuleringen, være med til at vurdere, hvilke metoder der skal anvendes og hvilke data der skal indsamles. Når de relevante data er indsamlet skal de analyseres og vurderes. Det skal der afsættes ressourcer til. Man skal være bevidst, om at analysering og vurdering af data tager tid, og det tager ofte mere tid, end man umiddelbart forventer. Når data skal vurderes, skal man være opmærksom på, at der kan være nogle fejlkilder i de indsamlede data. Afhængig af metoden til indsamling af data, vil der også være nogle svagheder i de indsamlede data. F.eks. kan man ikke få så mange nuancer med i en spørgeskemaundersøgelse som i et interview. Men modsat kan man ofte få udsagn fra flere undersøgelsespersoner ved spørgeskemaundersøgelsen. Når delrapporten skrives, skal man beskrive, hvilken dataindsamlingsmetode man har valgt og hvorfor. Metodens begrænsninger skal nævnes. [ ] 11

13 Analyse og resultater [fase 4] Når et problem analyseres, opløses det i mindre bestanddele, så der vises et mere detaljeret billede af et område f.eks. analyse af en produktionsmængde. Produktionsmængden er ofte udtrykt i antallet af fremstillede enheder eller middagsportioner, hvilket fortæller noget om mængden, men intet om arten eller belastningen ved fremstillingen. Gennem analysen opløses den samlede produktion af f.eks. middagsportioner i antal fremstillede fuldkost portioner og antal fremstillede portioner diæter grupperet i forhold til belastningen i fremstillingsprocessen. Resultatet kan være, at man nu kender det præcise antal fremstillede diæter med en given belastningsgrad i fremstillingsprocessen. Resultaterne og deres indbyrdes relationer set i forhold til problemformuleringen, er det, der skal beskrives under afsnittet om analyse/resultater. Beskrivelsen af resultaterne skal vise resultaterne i en helhed og deres betydning for den sammenhæng de indgår i. F.eks. kan resultatet af data indsamlet om køkkenets fysiske rammer vurderes i sammenhæng med valget af rengøringsmetoder/ -midler. De indsamlede data skal fremstilles så ærligt og loyalt som muligt. Resultaterne kan være lige så gode, hvis de overrasker, som hvis de bekræfter eventuelle forhåndsantagelser eller forventninger om resultatet. Formuleringerne skal være så præcise som muligt, tabeller og figurer så entydige som muligt. Læserens forståelse kan fremmes ved sammendrag og grafiske fremstillinger af datamaterialet. Husk at give en kort vejledende beskrivelse af, hvordan figurer og tabeller skal læses. Diskussion [fase 5] I denne fase diskuteres de indkomne resultater. Beskriv, hvordan resultaterne skal fortolkes for at undgå mistolkninger, når andre faggrupper, embedsmænd og eventuelt politikere vil vurdere jeres resultat. Det skal vurderes, i hvilken udstrækning jeres resultater er repræsentative. Som eksempel kan det nævnes, at det ikke er muligt at sammenligne enkelte køkkeners fremstillingspris med et landsgennemsnit, fordi der er så mange forskellige forhold, der har betydning for fremstillingsprisen. Derimod kan I godt have lavet en arbejdstidsregistrering i jeres køkken over en længere periode, og herefter vurdere, om den kan være gældende for fordelingen af jeres ressourcer gennem hele året. Har I tidligere gennemført lignende undersøgelser, så vurder da jeres resultater i forhold til disse, og beskriv den udvikling, der viser sig. [ ] 12

14 Beskriv resultaterne i forhold til problemformuleringen, og vurder, om resultaterne er dækkende for problemformuleringen, eller om der eventuelt mangler nogle resultater, for at problemformuleringen kan besvares. De indsamlede resultater skal vurderes i en helhed. F.eks. siger et resultat, der viser en høj produktionseffektivitet, intet i sig selv. Men hvis det sættes i sammenhæng med resultatet i afsnittet om arbejdsmiljøet, der viser, at der forekommer mange arbejdsskader, kan disse vise sig at være prisen for effektiviteten. En konklusion kan være, at det bør undersøges, om arbejdet er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Diskuter jeres metoder og beskriv svagheder, mangler og fejlkilder ved metoderne. I denne diskussion skal I komme med en vurdering af resultaternes validitet, dvs. pålidelighed. Beskriv på baggrund af jeres erfaringer, hvilke ændringer i undersøgelsen/dataindsamlingen I vil foreslå, næste gang I skal gennemføre undersøgelsen. Beskriv ud fra jeres vurdering af resultaterne i forhold til problemformuleringen, hvilke nye undersøgelser der kan uddybe/belyse problemet yderligere. Konklusion [fase 6] Konklusionen skal sammenholdes med problemformuleringen. Er der i resultaterne svaret på det, der er lagt op til i problemformuleringen og formålet med projektet? I konklusionen skal be- eller afkræftelser på eventuelle hypoteser gives. Konklusionen bør så vidt muligt have en gyldighed ud over de indsamlede data, hvilket vil sige, at resultaterne skal vurderes i en helhed, og deres indbyrdes sammenhæng skal fremgå i konklusionen. Enkelte resultater kan derfor få en forholdsvis stor betydning, fordi de kan indgå i flere sammenhænge. [ ] 13

15 Rapporter Analysearbejdet afsluttes med en delrapport. Der er to typer af rapporter, som I skal kende: Delrapport og årsrapport. Nedenfor har vi forsøgt at angive en række væsentlige forskelle, der adskiller en delrapport fra en årsrapport. Forskelle mellem delrapport og årsrapport delrapport årsrapport Indholdet kan forstås af ikke kostfagligt uddannede. + I rapporten vurderes, om køkkenets mål er nået i det forløbne år. + Rapporten ser både bagud og fremad. + Rapporten kan indeholde resultater fra analyse af flere problemer i køkkenet. + Rapporten indeholder en præsentation af køkkenets produktion, hvem der produceres til, hvor mange og med hvilket personale? + Rapporten redegør for begivenheder og ændringer i køkkenet i årets løb samt planer for udviklingen i det/de følgende år. + Rapporten indeholder resultater, diskussion og konklusion på analysen af ét formuleret problem. + Rapporten er primært målrettet kostfagligt uddannede i køkkenet og elever. + [ ] 14

16 Opbygning af delrapport Hvad er en delrapport? En delrapport er det skriftlige produkt, der redegør for resultatet af en analyse af et enkelt problem. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvem der skrives til (målgruppen), så modtageren forstår sproget. Teksten formuleres så kort, klart og præcist som muligt. Det er ikke antallet af sider, men derimod indholdet, der tæller. Hvad kan delrapporten bruges til? Delrapporten kan bruges som grundlag for at beslutte, hvilke handlinger og midler der skal anvendes, eksempelvis: For at nå og fastholde fastsatte mål for køkkenets udvikling ( eks. kostpolitik, personalepolitik, service, økonomi, miljø mm.). For at løse specifikke problemer (hygiejne, arbejdsmiljø, stegetemperatur, mv.) For at ændre produktionsformen (varmholdt, kølet eller frost). For at kunne udarbejde årsrapport over køkkenets virksomhed. F. eks. er en arbejdspladsvurdering en delrapport, en analyse af et hygiejneproblem er en anden type delrapport, en rapport over et kvalitetsproblem er en tredje type delrapport, og en fjerde kan være analyse af køkkenets økonomiske forhold. Køkkenets forskellige problemfelter kan derved beskrives i flere delrapporter og tilsammen give et indtryk af, hvilke problemer køkkenet har prioriteret at arbejde med. Disposition Delrapportens indhold opstilles i logisk rækkefølge, der ikke altid følger den måde analysearbejdet er foregået på. Der skal være fuld overensstemmelse mellem problemformulering, formål, materiale og metode, resultater, diskussion og konklusion. Kontroller løbende under rapportskrivningen. En delrapport sammensættes af følgende punkter: 1. Titelblad 2. Indholdsfortegnelse 3. Sammendrag (resumé) 4. Indledning 5. Materialer og metoder 6. Resultater 7. Diskussion 8. Konklusion 9. Referencer 10. Bilag [ ] 15

17 Opbygning af afsnit i delrapporten Titelblad Her skal altid skrives projektets titel, projektdeltagernes navne, dato og år for rapportens færdiggørelse. Det er en god idé at vente med titlen til sidst. Den skal være så kort som mulig og alligevel give læseren en umiddelbar opfattelse af, hvad rapporten handler om. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren et hurtigt overblik over indholdet og må hverken være for overordnet eller detaljeret. Husk sidenummerering og sørg for at sidenumrene i indholdsfortegnelsen stemmer overens med sidenummereringen. Det anbefales at lave den endelige sidenummerering til sidst, når figurer og tabeller mv. er på plads. Sammendrag Sammendraget eller resuméet indeholder en kort præsentation af problemet, undersøgelsesmetoden og konklusionen. Udover at give læseren et kortfattet indtryk af indholdet, kan sammendraget evt. anvendes som en let og overskuelig præsentation af analysearbejdet for interesserede kolleger, andre køkkener, undervisere m.fl. Indledning En indledning skal indeholde en kort gennemgang af det undersøgte problem, baggrunden for problemet samt problemformuleringen, valg af metode(r), projektets formål og hvorfra der evt. er hentet supplerende viden i litteratur, studiebesøg, samtaler med særlige eksperter, konsulenter m.fl. Materialer og metoder Er der brugt levnedsmidler eller andre materialer i undersøgelsen, oplistes disse. Metoderne angives så præcist, at andre kan gentage dem. Det kan dog accepteres at henvise til litteratur, hvor metoden er beskrevet tilstrækkeligt. Resultater De indsamlede data skal fremstilles så ærligt og loyalt som muligt. Resultaterne kan være lige så gode, hvis de overrasker, som hvis de bekræfter eventuelle forhåndsantagelser eller forventninger om resultatet. Formuleringerne skal være så præcise som muligt, tabeller og figurer så entydige som muligt. Læserens forståelse kan fremmes ved sammendrag og grafiske fremstillinger af datamaterialet. Husk at give en kort vejledende beskrivelse af, hvordan figurer og tabeller skal læses. [ ] 16

18 Diskussion I dette afsnit vurderes: Hvordan skal resultaterne fortolkes? I hvilken udstrækning kan man generalisere ud fra resultaterne hvor holdbare er de? Hvordan er resultaterne i forhold til evt. lignende undersøgelser? Hvordan ser resultaterne ud set i forhold til problemformuleringen/antagelserne? Hvilke svagheder, mangler og fejlkilder er der ved materiale, metoder og resultater? Hvilke ændringer i undersøgelsen/kortlægningen kan foreslås? Hvilke forslag til nye undersøgelser/kortlægninger? Konklusion Konklusionen skal sammenholdes med problemformuleringen. Er der svaret på det, der er lagt op til i problemformuleringen og formålet med projektet? Er evt. antagelser/hypoteser be- eller afkræftet? Litteraturliste Litteraturlisten skal indeholde en nøjagtig angivelse af den litteratur, der er brugt i både projektet og delrapporten. Listen skrives i alfabetisk rækkefølge med angivelse af forfatter(e), titel, forlag og årstal for udgivelse. Kildehenvisninger Anvendte kilder skal angives, f.eks. citater hentet fra litteraturen, oplysninger fra særlig sagkyndige mv. Det kan f.eks. gøres med angivelse af et nummer i parentes efter citater mv., som henviser til litteraturlisten eller en liste over anvendte kilder. [ ] 17

19 Opbygning af årsrapport Hvad er en årsrapport? En årsrapport er en årlig præsentation af køkkenets samlede virksomhed over for offentligheden, det som køkkenet ønsker at berette for politikere, brugere, borgere, presse m.fl. Kort sagt køkkenets visitkort. Årsrapporten ser både bagud og fremad. Det er først og fremmest det, der er sket i det forløbne år, der skal med i årsrapporten. Derudover har køkkenet mulighed for at meddele om nye planer, projekter, ændringer i service mv., som ønskes iværksat i det følgende år. Hvorfor udarbejde en årsrapport? Årsrapporten er køkkenets ansigt udadtil. Hvad vil vi i køkkenet gerne have, at andre skal vide om det, vi laver? Det giver køkkenet mulighed for løbende at fortælle, hvordan der arbejdes og i hvilken retning, hvad køkkenet udvikler af nye produkter, service, kvalitet, miljøforhold osv. Årsrapporten er dog samtidig et redskab for køkkenet til at vurdere sin egen udvikling. Med den kan køkkenet skabe overblik over den aktuelle udvikling. Ved at gøre status fra år til år er det muligt for køkkenet at»måle«sin egen udvikling. Har vi nået vores mål? Er vi blevet bedre eller dårligere? På hvilke punkter skal vi øge indsatsen i fremtiden osv. Derimod kan årsrapporten ikke bruges til at måle sig med andre køkkener, da udvikling i madproduktionen i det enkelte køkken bygger på forudsætninger, der er specielle fra køkken til køkken. Hvad skal med i en årsrapport? Vær opmærksom på, at kvaliteten af en årsrapport afhænger af, hvilke data I har indsamlet og analyseret i årets løb. Delrapporterne giver det samlede grundlag for at præsentere en årsrapport, der giver reel indsigt i, hvad køkkenet har produceret med hvilke midler og under hvilke betingelser. En årsrapport er en god anledning til at berette, hvad der er sket i køkkenet i årets løb, men også en anledning til at formidle udvalgte nøgletal til beslutningstagerne, brugere, borgere, m.fl., f.eks. produktionstal, kostpriser, serviceydelser, brugertilfredshed, arbejdsmiljø m.v. Det kræver som sagt, at køkkenet indsamler de nødvendige data årligt, eller i hvert fald med en jævnlig og konstant hyppighed kan levere nye nøgletal indsamlet efter de samme metoder fra år til år. Derved får køkkenet også mulighed for at sammenligne produktion, service, arbejdsmiljø m.v. fra det ene år til det andet. [ ] 18

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere