Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører"

Transkript

1 LØNSTATISTIK2003

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes lønstigning 9 Akademiingeniører 10 Privat ansattes månedsløn 11 Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning 12 Offentligt ansattes månedsløn 13 Civilingeniører 14 Privat ansattes månedsløn 15 Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning 16 Offentligt ansattes månedsløn 17 Diplom- og eksportingeniører 18 Privat ansattes månedsløn 19 Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning 20 Offentligt ansattes månedsløn 21 Teknikumingeniører 22 Privat ansattes månedsløn 23 Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning 24 Offentligt ansattes månedsløn 25 Brancher/stat/kommune 26 Indekstal for privat og offentligt ansattes bruttolønninger 26 Efteruddannelse 28 Privat og offentligt ansattes arbejdsgiverbetalte efteruddannelse 28 Bonus 30 Privat ansattes bonus pr. måned 30 Privat ansattes bonus fordelt på brancher 30 Andre ansættelsesvilkår 32 Klausuler fordelt på brancher 32 Aktieløn fordelt på brancher 33 Ekstra fridage fordelt på brancher 34 Personalegoder/total reward 36 Privat ansatte ledere 38 Selvstændige 42 Sådan øger du chancen for en højere løn 44 Vejledning i lønfremregning for privat ansatte 46 Hvad kan jeg få hjælp til i min ansættelse? 47

3 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle løn og andre arbejdsvilkår. I denne pjece kan du se hovedresultaterne fra IDAs lønstatistik for De mere detaljerede analyser kan du finde på og arbejde/løn/lønstatistik. Her har du bl.a. mulighed for at finde supplerende statistikker fx om konkurrenceklausuler at downloade tabeller i regneark, så du selv kan arbejde videre med talmaterialet at finde en statistik for din profil at hente fremregningsprogram for virksomhedsgrupper/ac-klubber Som noget nyt har IDA i år bedt alle privat ansatte om at oplyse eventuel lederfunktion, for at gøre det muligt at udarbejde en lønstatistik for tre lederniveauer: topchefer funktionsdirektører afdelingschefer Du kan se hovedresultatet på side Det er også nyt, at vi har indsamlet løn- og honoraroplysninger fra IDAs selvstændige medlemmer. Hovedresultatet kan du se på side Supplerende analyser er samlet i en separat pjece og kan også ses på God læselyst! Søren Skibstrup Eriksen Formand, Ansatte Ingeniørers Råd

4 4 GRUNDLAG VALIDITET Data til IDAs Lønstatistik 2003 er indsamlet i oktober 2003 og dækker løn- og ansættelsesvilkår for september Løn- og honorarforhold til de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privat ansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse. Kun ingeniører bosiddende i Danmark er medtaget. Topchefer dvs. administrerende direktør og øverste chef i en virksomhed indgår ikke i lønstatistikkerne for privat ansatte. Topcheferne indgår alene i den nye lederlønstatistik for topchefniveauet. Øvrige lederniveauer dvs. funktionsdirektør og afdelingschef indgår i statistikken på samme måde som tidligere, så tallene er direkte sammenlignelige. IDAs lønstatistik er den mest retvisende, aktuelle og detaljerede af de tilgængelige statistikker for ingeniører. I modsætning til lønstatistikker fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening er målgruppen for IDAs lønstatistik alle ansættelsessteder og brancher, hvor der er medlemmer ansat. Med en høj svarprocent på 59,2 (i 2002 var svarprocenten 55,8) vurderes lønstatistikken som repræsentativ for ingeniørarbejdsmarkedet i Danmark. Lønstatistikken er baseret på i alt besvarelser. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik omfatter til sammenligning ca ingeniører. Personer, der fx gennem kapitalindskud opnår en væsentlig del af deres indtægt som andel i virksomhedens overskud, indgår ikke i statistikken for privat ansatte. Disse medlemmer indgår i den nye løn- og honorarstatistik for selvstændige. Se side 42. For de ansatte medlemmer er resultaterne opdelt på dimittendår, uddannelsesretning og ansættelsesområde.

5 5 BEGREBER Privat ansatte LØN Begrebet dækker løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsenet, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, bonus, tantieme, gratiale m.v. Offentligt ansatte SKALALØN/BASISLØN AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Lønoplysningerne omfatter alene egentlige lønindtægter fra fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse, mens eventuelle indtægter fra bibeskæftigelse eller selvstændigt bierhverv ikke indgår. Løn fra deltidsansættelse indgår i statistikken efter omregning til en fuldtidsstilling. BRUTTOLØN Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttolønnen omfatter ikke bonus, tantieme, gratiale m.v. LEDERNIVEAU I lederlønstatistikken er lederne opdelt i tre niveauer: topchef (administrerende direktør/øverste chef) funktionsdirektør afdelingschef (med egentligt personaleledelsesansvar) Øvrige ledere, herunder projektledere, indgår ikke i lederlønstatistikkerne. TILLÆG Varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg mv. ifølge lønseddel, men ekskl. eget pensionsbidrag. SAMLET PENSIONSBIDRAG Eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. BRUTTOLØN Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. I de supplerende statistikker på IDAs hjemmeside findes oplysninger om engangsvederlag, overarbejds-/merarbejdsbetaling, men disse beløb indgår ikke i bruttolønnen. Selvstændige HONORAR PR. TIME Samlet honorar debiteret i 2002 divideret med samlede antal debiterbare timer eller samlede produktive tid, der er medgået til indtjening af det debiterede honorar. >>

6 6 HOVEDKONKLUSIONER Alle GENNEMSNITSLØN Gennemsnitsløn beregnes ved at summere de individuelle lønninger og dividere med antallet af personer i den pågældende gruppe (aritmetisk gennemsnit). Lønudviklingen blandt IDAs medlemmer er fortsat pæn på trods af afmatningen på ingeniørarbejdsmarkedet. De nyuddannede opnår også pæne lønninger, selvom ledigheden i denne gruppe er relativt høj. Lønstigningen til de yngste årgange på det private arbejdsmarked er ca. 6-7%. FRAKTIL En fraktil defineres som den løn, der udgør den højeste løn for en given procentdel af den pågældende gruppe. Hvis fx 25% fraktilen er beregnet til kr. betyder det, at 25% af ingeniørerne i den pågældende gruppe har en løn på kr. eller derunder. Den samlede lønudvikling fra september 2002 til september 2003 har været størst blandt de offentligt ansatte ingeniører. Her blev den samlede stigning på 4,8%, sammenlignet med 4,2% året før. Det er en konsekvens af den overenskomst, der blev indgået i 2002 og tillidsrepræsentanternes indsats for at forhandle tillæg hjem til medlemmerne. TABELLERNE Den enkelte tabel viser for hver dimittendårgang dennes gennemsnitsløn (bruttoløn) samt gennemsnit af arbejdsgivers pensionsbidrag og for offentligt ansatte gennemsnitlige tillæg og gennemsnit af samlet pensionsbidrag. Fraktiler er beregnet af bruttoløn. På det private område har der samlet set været en mere moderat lønudvikling på 3,8%. Til sammenligning var der året før en stigning på 5,2%. Den almindelige økonomiske afmatning har således især sat sit præg på det private område. Af hensyn til anonymiteten og den statistiske usikkerhed er resultater for grupper med under fem besvarelser ikke gengivet.

7 7 VEJLEDENDE MINIMALLØN 2004 På baggrund af de indhentede lønoplysninger fra september 2003 har IDA med virkning fra 1. januar 2004 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede ingeniører i både private og offentlige virksomheder: Civilingeniører: Kr pr. måned Ingeniører med øvrige uddannelser: Kr pr. måned For civilingeniører er det en stigning på 700 kr. i forhold til minimallønnen for For øvrige uddannelser er minimallønnen uændret i forhold til 2003.

8 8 FIGUR 1: LØNUDVIKLING Lønudviklingen for privat og offentligt ansatte ingeniører Privat ansatte Offentligt ansatte % år Fra september 2002 til september 2003 har der været en gennemsnitlig lønstigning på hhv. 3,8% for de privat ansatte og 4,8% for de offentligt ansatte.

9 9 TABEL 1: PRIVAT ANSATTES LØNSTIGNING Årgang Akademi Civil Diplom Eksport Teknikum ,5 1, , ,2 2, , ,2 2, , ,5 1, , ,1 2, , ,7 2, , ,3 3, , ,7 4, , ,7 4, , ,1 3, , ,6 2, , ,1 3, , ,1 4,6 5,1-4, ,8 4, , ,8 4,9 5,3 3,5 5, ,0 5,3 5,5 4,3 5, ,9 6,5 4,8 5,6 0, ,4 6,5 5,1 7, ,6 6,5 7, ,5 6,5 8, ,3 6,5 6,0 Lønstigning i procent fra september 2002 til september Stigningen for enkeltårgange er beregnet som middelværdien af stigningen for et interval på tre årgange.

10 10 Figur 2: Bruttoløn, september 2003 AKADEMIINGENIØRER

11 11 TABEL 2: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER Privat ansattes månedsløn, september 2003 Årgang Antal Løn Arbg. pens. Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil bidrag Før Løn dækker udbetalt løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsen, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, bonus, tantieme, gratiale mv. Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

12 12 TABEL 3: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning, september 2003 BYGNING ELEKTRO KEMI MASKIN Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Bruttoløn dækker løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP.

13 13 TABEL 4: OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER Offentligt ansattes månedsløn, september 2003 Skalaløn/ Samlet Årgang Antal basisløn Tillæg pensionsbidrag Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Før Skalaløn/basisløn er AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg er varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

14 14 CIVILINGENIØRER Figur 3: Bruttoløn, september 2003

15 15 TABEL 5: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER Privat ansattes månedsløn, september 2003 Årgang Antal Løn Arbg. pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag Før Løn dækker udbetalt løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsen, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, bonus, tantieme, gratiale mv. Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

16 16 TABEL 6: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning, september 2003 BYGNING ELEKTRO KEMI MASKIN UDEN RETNING Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Brutto-løn Før Bruttoløn dækker løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP.

17 17 TABEL 7: OFFENTLIGT ANSATTE CIVILINGENIØRER Offentligt ansattes månedsløn, september 2003 Skalaløn/ Samlet Årgang Antal basisløn Tillæg pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag Før Skalaløn/basisløn er AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg er varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

18 18 DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER Figur 4: Bruttoløn, september 2003

19 19 TABEL 8: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER Privat ansattes månedsløn, september 2003 Årgang Antal Løn Arbg. pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag DIPLOM EKSPORT Løn dækker udbetalt løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsen, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, bonus, tantieme, gratiale mv. Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

20 20 TABEL 9: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning, september 2003 BYGNING ELEKTRO KEMI MASKIN PRODUKTION Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Bruttoløn dækker løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP.

21 21 TABEL 10: OFFENTLIGT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER Offentligt ansattes månedsløn, september 2003 Skalaløn/ Samlet Årgang Antal basisløn Tillæg pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag Skalaløn/basisløn er AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg er varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

22 22 Figur 5: Bruttoløn, september 2003 TEKNIKUMINGENIØRER

23 23 TABEL 11: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER Privat ansattes månedsløn, september 2003 Årgang Antal Løn Arbg. pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag Før Løn dækker udbetalt løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsen, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, bonus, tantieme, gratiale mv. Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

24 24 TABEL 12: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER Privat ansattes månedsløn fordelt på uddannelsesretning, september 2003 BYGNING ELEKTRO KEMI MASKIN PRODUKTION Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Bruttoløn dækker løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP.

25 25 TABEL 13: OFFENTLIGT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER Offentligt ansattes månedsløn, september 2003 Skalaløn/ Samlet Årgang Antal basisløn Tillæg pens. Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil bidrag Før Skalaløn/basisløn er AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg er varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Fraktiler er beregnet af bruttolønnen.

26 26 BRANCHER/STAT/KOMMUNE TABEL 14: PRIVAT ANSATTE Privat ansattes gennemsnitsløn, september 2003 AKADEMI CIVIL DIPLOM EKSPORT TEKNIKUM TOTAL Antal Indeks Antal Indeks Antal Indeks Antal Indeks Antal Indeks Antal Indeks Den kemiske industri , , , , , ,3 Maskin-, jern og metalindustri , , , , , ,9 Den elektroniske industri , , , , , ,4 Rådgivende ingeniørvirksomhed , , ,6 6 96, , ,1 Entreprenørvirksomhed , , , , ,1 IT-virksomhed , , , , , ,4 Telekommunikationsvirksomhed 50 96, , , , , ,0 Konsulentvirksomhed , , , , ,9 Handelsvirksomhed , , , , , ,3 Anden privat virksomhed , , , , , ,1 Indeks for løn efter uddannelse og branche.

27 27 TABEL 15: OFFENTLIGT ANSATTE Offentligt ansattes gennemsnitsløn, september 2003 AKADEMI CIVIL DIPLOM TEKNIKUM TOTAL Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Staten , , , , ,6 Amt/kommuner , , , , ,5 Indeks for løn i staten/kommuner.

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere