LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.9 FOR BOLIGOMRÅDE l DANNEMARE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.9 FOR BOLGOMRÅDE l DANNEMARE RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988

2 E L AJNT FOR DEL AF 1 J3OH- X GOJXERÅDE B _ X DA.NTlSrEiyiA.REi Rudb j erg kommune. Lokalplan nr. 9 for del af boligområde B i Dannemare. NDHOLDSFORTEGNELSE SDE Redegørelse for forslagets indhold: Lokalplanområdets afgrænsning 2. Forholdet til anden planlægning 2. Formål og indhold 3, Forslagets midlertidige retsvirkninger 4, Lokalplanens tekst : l Lokalplanens formål 5, 2 Område og zonestatus 6, 3 Områdets anvendelse 6, 4 Udstykning 8, 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8, 6 Lednings- og antenneanlæg samt transformer 9, 7 Bebyggelsens omfang og placering 10, 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 10, 9 Ubebyggede arealer 11, 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12, 11 Foreningsforhold 12, 12 Servitutter 12, Lokalplanens retsvirkninger 13, Kortbilag: Lokalplanområde Områdeanvendelse Strukturplan V llustrationsplan V Principsnit ca 1:2000 1:1000 1:1000 l : :100 Udarbejdet med bistand af BUSK Byggeadministration ApS. marts 1988,

3 9 FOR DEL, AF BOLGOMRÅDE B. X REDEGØRELSE FOR PLANENS NDHOLD: LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNNG» Lokalplanen omfatter en del af matriklerne l n, 6 j* og 6 m, Dannemare by, Dannemare, som er beliggende øst for det kommende almennyttige boligområde langs med kirkegården og Kirkevej i Dannemare. Området trafikbetjenes fra en ny stamvej i forlængelse af Præstevangen. På planlægningstidspunktet støder området mod nord og øst op til åbne landbrusarealer, medens sydskellet ligger langs den kommende stamvej, som forløber bag randbebyggelsen langs Bygaden. FORHOLDET TL ANDEN PLANLÆGNNG: Lokalplanområder omfatter en del af rammeområde B udlagt til boligformål, offentlige formål, mindre butikker og erhvervsvirksomheder, der drives uden gene for omgivelserne. henhold til kommuneplanloven overføres området ved lokalplanens vedtagelse til byzone, og der sikres samtidig mulighed for en boligtilvækst gennem nybyggeri og andelsboliger, som er underlagt lokalplanens retningslinier og bestemmelser. Disse er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område B 1.4., som er gengivet herunder. lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sik- En re: a. at området overføres til byzone. b. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål, mindre butikker og erhvervsvirksomheder, som kan udøves uden gene for omgivelserne. c. at bebyggelsesprocenten i delområder, der anvendes til fritliggende eenfamiliehuse ikke overstiger 25 og i øvrige delområder 40.

4 Q FOR DEL 7VF BOLGOMRÅDE B. X d. at bolig-, butiks- og erhvervsbebyggelse ikke opføres i mere end eet plan med udnyttet tagetage (l 1/2 etage), at offentligt byggeri som kollektive anlæg, der placeres i den sydøstlige del af området, kan opføres i højst 2 etager. e. at der udlægges friarealer til brug for bebyggelsen, og mod Kirkevej og kirkegården udlægges et min. 10 m bredt bælte til eventuel vejudvidelse. f. at der etableres beplantning i området. g. at der sikres tilstrækkeligt parkeringsareal i området. For hver bolig mindst 2 pladser på grundens areal. For an~ det byggeri yderligere mindst l parkeringsplads pr. 40 m etageareal. h. at de generelle rammer for lokalplanlægning overholdes. Hvad angår kommunens planer for det offentlige ledningssystem, skal der på grunden reserveres et areal langs vestskellet til ledningstrace. FORMÅL OG NDHOLD: Det er lokalplanens formål, på baggrund af den eksisterende planlægning, at fastlægge retningslinier for en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet til boligformål gennem en udbygning i flere etaper. De enkelte etapers bygninger og anlæg skal udformes på en sådan måde, at det færdigt udbyggede planområde fremstår som en harmonisk helhed med gennemgående træk for såvel arkitekturen som den landskabsmæssige bearbejdning. Byggeriet skal opføres med et varieret udbud af tæt- lave boliger i henholdsvis l- og l 1/2-etages blokke. De enkelte etaper skal hver især indeholde forskellige lejlighedstyper og - størrelser, så både børnefamilier og ældre mennesker sikres mulighed for at finde en passende bolig i det fuldt færdige byggeri. Det fuldt udbyggede område kan med en maksimal bebyggelsesprocent på 25 i den anviste udformning rumme ca. 50 boliger og et fælleshus. Hver bolig skal forsynes med mindre, privat haveareal.

5 XsTR. 9 FOR DEL 7VF BOH- GOV1RÅDE B. X DA.3MsrElVA.REi Fællesarealerne udgøres af arealerne mellem de private haver, hvor såvel parkering, vej- og stisystem som fælles lege- og opholdsarealer anlægges. Der skal ved detailplanlægningen sikres stiforbindelse til boligområdet vest for bebyggelsen, ligesom den interne boligvej skal kunne videreføres ind i et eventuelt boligområde mod nord. Der åbnes endvidere mulighed for drift af mindre erhverv indenfor bygningsmassen under ganske bestemte omstændigheder, hvor dette ikke får synlig effekt for området. Udover retningslinierne for den fysiske udformning, rummer lokalplanen bestemmelser om dannelse af grundejerforening, som bl.a. skal forestå vedligeholdelsen af fællesarealer m.v. LOKALPLANENS MDLERTDGE RETSVRKNNGER. ndtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest indtil

6 1STR _ 9 FOR DEL AF BOLGOMRÅDE B. D7VNNEXA.RE, LOKALPLANTEKST henhold til kommuneplanloven (jvf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 (fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte areal. S l LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalplanens formål, gennem en fastlæggelse af rammebestemmelserne for bebyggelsens placering og art, veje og stiers udformning, beplantning m.v., at sikre: 1.1. at der skabes et velfungerende og karakterfuldt boligområde med et harmonisk bygningsmiljø og varieret boligudbud, 1.2. at der kan ske en etapevis udbygning af arealet i takt med boligbehovet, 1.3. at der i princippet fastlægges en forlængelse af den eksisterende stamvej til vejbetjening af området, 1.4. at biltrafikken i området dæmpes mest muligt, således at fodgængere og cyklister kan færdes sikkert, 1.5. at der sikres mulighed for etablering af fornødent parkeringsareal, 1.6. at der etableres rigelige og velbeliggende friarealer, 1.7. at området beplantes hensigtsmæssigt, 1.8. at beboernes indflydelse på friarealernes indretning og vedligeholdelse sikres gennem oprettelse af boligforening, grundejerforening og lignende, 1.9. at der reserveres areal til offentlige ledningsanlæg.

7 vtr. 9 FOR DEL, AF BOLGOMRÅDE B. i S 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter en del af matriklerne l n, 6 a og 6 m, Dannemare by, Dannemare Lokalplanområdet inddeles i følgende delområder som vist på kortbilag. V V V V Byggefelter for boliger og fælleshus excl. udhuse m.v. Areal til stamvej. Areal til boligvej og parkering. Stiarealer. Fælles friarealer. 13. m bredt bælte til offentlige ledningsanlæg. 4. m. bredt bælte friholdt for bebyggelse Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres området fra landzone til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområderne 3.1. Områderne må kun anvendes til boligformål og bebyggelse, som er fælles for områdets beboere dog med den i 3.2. nævnte afvigelse herfra Byrådet kan tillade, at der i den enkelte bolig drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af, at at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af bolig ikke forandres - herunder ved skiltning eller lignende - og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden drives af boligtageren,

8 str. 9 FOR DEL AF BOL X GOVERÅDE B. at virksomheden ikke medfører beshov for parkering, der ikke er plads til v *d den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfører udcsndørs oplag, at der ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, rystelser eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende Bebyggelsen skal bestå af tæt/lavt byggeri som kæde- og/eller rækkehuse samt evt. et centralt beliggende fælleshus. Til hver bolig kan opføres et udhus, med et max. lukket areal på 7,5 m, idet en del af arealet kan være som åben overdækning ved forlængelse af taget i dettes længderetning. For hver boliggruppe kan endvidere opføres et udhus/overdækning til fælles opbevaringsformål. Delområde Ovennævnte småbygninger kan tillades opført langs vej og stier udenfor de angivne byggefelter. Se kortbilag Området skal anvendes til forlængelse af den eksisterende stamvej frem til og incl. overkørsel til byggeriets interne boligvej. Delområder og V 3.5. Områderne må kun anvendes til vej, sti- og parkeringsformål samt pladsdannelse i forbindelse med fælleshuset. Delområde V 3.6. Fælles friarealer til leg og ophold kan anlægges med mindre terrænreguleringer og beplantes med græs og spredte grupper af træer og buske og enkeltstående træer, i princippet som vist på kortbilag V. Området ved fælleshuset skal udformes som hensigtsmæssigt fælles opholds- og legeareal for den samlede bebyggelse.

9 FOR DEL 7VF BOL- X GOVRÅDE: B. X Delområde V 3.7. Fælles friarealer til leg og ophold for hele boligområde B 1.4. Delområde V Kan anlægges med terrænreguleringer og beplantes med græs og spredte grupper af træer og buske og enkeltstående træer i henhold til bilag V. Delområdet skal være åbent og varieret Friareal mellem bebyggelse og det åbne land med adgang for gående. Opvoksende træer og buske skal beskæres og udtyndes, så man kan færdes gennem arealet, og således at de ikke er til gene for den tilstødende bebyggelse. 4 UDSTYKNNG 4.1. Udstykning må kun ske i delområdet svarende til en byggeetape incl. andel af evt. fælleshus, og således at bebyggelsesprocenten incl. forholdsmæssig andel af fællesarealer ikke overstiger 25. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med en af byrådet godkendt bebyggelsesplan Lokalplanen fastlægger ikke rækkefølgen for opførelse af - eller størrelse af de enkelte byggeafsnit. Evt. fælleshus tillades opført ad flere gange, idet det f.eks. kan etableres i forbindelse med det sidste byggeafsnit. Det kan tillades udført på den for byggerytmen på hele lokalplanområdet mest hensigtsmæssige måde. Planen stiller dog ikke i sig selv krav om etablering af et fælleshus. S 5 VEJ, ST- OG PARKERNGSFORHOLD Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ved forlængelse af den 15 m. brede offentlige stamvej sydvest for bebyggelsen, der afsluttes med overkørsel til boligvejen. 8

10 FOR DEH, AF BOX, X GOV1RÅDE X 5.2. Trafiksystemet skal udformes, som det i princippet fremgår af kortbilag Den nord-sydgående boligvej skal udlægges i en bredde på 10 m. og anlægges med en udformning, belægningsdifferentiering, beplantning og/eller andet udstyr, som yder hastighedsdæmpende effekt som for lege- og opholdsgader. Kørebanearealet tillades anlagt i en bredde på 480 cm. - evt. med få lokale indsnævringer. Vejen skal kunne videreføres ind i et eventuelt kommende boligområde mod nord, id *t der for enden af vejen skal være mulighed for at vende med lastbil. Langs fælleshuset skal vejen udformes som en pladsdannelse Langs boligvejen udlægges parkeringspladser svarende til 2 pladser pr. bolig. Pladserne kan placeres som angivet på kortbilag. Af de udlagte pladser skal 50 % anlægges i takt med byggeriets færdiggørelse. De resterende pladser skal anlægges, når behov opstår. Der kan etableres åbne carporte på parkeringspladserne, jvf. pkt Fællesstier fra boligvejen til de enkelte boliger udlægges i 3 m. bredde (mellem modstående udhusfacader) og anlægges med fast belægning i en bredde på min. 120 cm. - i princippet som vist på kortbilag, V og V. Fra de enkelte adgangsstier skal der være adgang til fælles udhuse/overdækninger. Lokalplanen forhindrer ikke etablering af yderligere stier indenfor området Stisystemet skal forbindes med hovedstien i naboområdet vest for bebyggelsen - i princippet som vist på kortbilag og V. 6 LEDNNGS- OG ANTENNEANLÆG SAMT TRANSFORMER El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, skal fremføres som jordkabler.

11 9 FOR DEL AF BOLGOMRÅDE B Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg for modtagelse af radio og fjernsyn. Private antenner må ikke forekomme i det fri uden byrådets tilladelse ndenfor lokalplanområdet kan etableres såvel transformerstation som fællesantenne til områdets forsyning. Placering skal godkendes af byrådet. Antennehøjden må maksimalt være 18 m det udlagte 13 m. bælte langs vestskel kan placeres offentlige ledningsanlæg lokalplanområdet kan placeres brevkasser og renovationsstativer, således at placeringen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer og bestemmelser herom. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERNG Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed Boliger og fælleshus må kun opføres indenfor de på kortbilag angivne byggefelter Bygninger må opføres i indtil l 1/2 etage med høj trempel Højden fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade må ikke overstige 4,5 m. Dette gælder ikke for kviste Bygninger skal opføres med sadeltage, som kan være såvel asymmetriske som symmetriske. Der må etableres kviste Tages vinkel med det vandrette plan skal være mellem 20 og 45. S 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN ngen form for skiltning og reklamering må finde sted uden byrådets særlige tilladelse. 10

12 LOicA.rjFLi-A.rsr JSTR. 9 FOR DEL A.F BOLGOMRÅDE B. X D ANN E1XL A R E i 8.2. Bygningers ydervægge skal fremtræde i murværk med bræddebeklædte partier i et vist omfang. Udhuse og lign. kan udføres med bræddebeklædning overalt Carporte må kun udføres som åbne stolpekonstruktioner med sadeltage og lav afskærmning og skal udføres med ens bygningsprofil i hele området. Se bilag V Tage skal være dækket med teglsten, eternit eller betontagsten. Glas kan indgå som en del af tagmaterialet Murværk og tage skal i hele området fremtræde i samme farver. Træbeklædte partier tillades udført i forskellige farver - dog i indbyrdes velafstemte kulører. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan anvendes signalfarver. 9 UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal anlægges og beplantes i princippet i henhold til kortbilag V Ved artsvalg og pleje (beskæring, udstykning, opstamning m.m.) skal der drages omsorg for, at beplantninger ikke får en utilsigtet højde og tæthed Hegn mellem private baghaver og fællesarealer må kun etableres som levende hegn. Hegn mellem private forhaver og fællesstier/boligvej må kun etableres som åbne stakitter, tremmehegn eller lignende i max. højde cm. Op ad disse samt ad udhussider kan beplantes med slyngplanter og lignende Belysning af boligvej og fællesstier skal foretages med max. lyspunkthøjde på 240 cm. Stiers belysning må anbringes på udhusfacader Det påhviler kommunen at retablere det under punkt 6.4 nævnte areal i forbindelse med ledningsarbej det. 11

13 F LÅN 1STR * 9 FOR DEL AF BOL GO1VRÅDH; B _ X 9.6. Kommunen anlægger og vedligeholder stamvejen incl. rabatter. S 10 FORUDSÆTNNGER FOR BRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse tages i brug, skal vej- og stianlæg samt parkeringsarealer være etableret Grundejerne skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og de veje, stier og ledningsanlæg, der ikke overtages af kommunen som offentlige. 11 FORENNGSFORHOLD Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet Denne forening skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og -anlæg i delområde,,, V og V Der skal endvidere, når byrådet kræver dette, oprettes en Fælles Grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor hele boligområde B Den Fælles Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af offentlige friarealer og anlæg efter nærmere aftale, incl. delområderne V og V Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af byrådet. 12 SERVTUTTER Enhver eksisterende servitutbestemmelse, som måtte være i strid med nærværende lokalplanbestemmelser, bortfalder hermed Der må ikke foretages udstyknings- og anlægsarbejder, før byrådet har godkendt dette i henhold til lov om by- og landzoner. 12

14 3STR _ 9 DEH, AF BOLGOMRÅDE; B. 3DA.KnSTElVA.REi LOKALPLANENS RETSVRKNNGER. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. VEDTAGELSESPÅTEGNNG. Således vedtaget af Rudbjerg byråd den 29. juni

15 Del af»atr. nr. 1 n a.u. DANNEMARE BY. DANNEHARE. J.M ktttf X lm»* i OJt.M. (^lt i JMM n»7 LOKALPLANOMRÅDE CA. 1=2000 LOKALPLANGRÆNSE RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988 LOKALPLAN NR.9 BLAG NR. l

16 c a.... V V. V V. V F U S FRAREAt OFF.. LEDNNGSANUEG 4m ZONE UDEN BEBYGGELSE RUOBJERG KOMMUNE APRL 1988 LOKALPLAN NR. 9 BLAG NR. 11

17 N. 8 i i i i.i i i i i EKSEMPEL PA MULG BEBYGGELSE STRUKTURPLAN 1:lOOO LOKALPLANGRENSE O O O O RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988 LOKALPLAN NR. 9 BLAG NR. 111

18 LLUSTRATONSPLAN 1 : 1000 EKSEMPEL PA MULG BEBYGGELSE LOKALPLANGRÆNSE O 0 0 RUOWERG KOMMUNE APRL 1988 LOKALPLAN NR. 9 BLAG NR.lV

19 'c\ e* * ' e. e O. e * e..- BOLGVEJ OG PARKERNG..- r,, O 0. 'c, 8 % 3oo '). FÆLLES ADGANGSST PRNCPSNT 1~100 EKSEMPLER PA MULG BEBYGGELSE RUDBJERG KOMMUNE APRL 1988 LOKALPLAN NR. 9 BLAG NR. v

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Lokalplan 32. For et boligområde ved Marielyst i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere