Notat vurdering af kapacitet og reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vurdering af kapacitet og reference"

Transkript

1 Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T Sagsnr phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag 1. Indledning Skanderborg Kommune har fra Skanderborg Hørning Fjernvarme A.m.b.a. ( Skanderborg Fjernvarme ) modtaget Projektforslag for nyt biomassefyret fjernvarmeværk, dateret 19. september 2014 ( Projektforslaget ). Med Projektforslaget har Skanderborg Fjernvarme ansøgt om projektgodkendelse til at etablere et biomassefyret fjernvarmeværk med en effekt på 30 MW. Det er forudsat i Projektforslaget, at Skanderborg Fjernvarme afbryder forbindelsen til Aarhus Kommunes transmissionsledning den 1. januar 2017, når den gældende overenskomst mellem Skanderborg Fjernvarme og Aarhus Kommune er ophørt. Afbrydelsen er baseret på projektgodkendelse af 11. juli De samfundsøkonomiske analyser i Projektforslaget er derfor baseret på en reference, hvorefter Skanderborg forsynes med egne eksisterende anlæg efter Der er imidlertid udført supplerende beregninger for et alternativt scenarie med forsyning fra Skanderborg Fjernvarmes nuværende flis- og træpilleanlæg suppleret med varme fra Studstrupværket. I forbindelse med Skanderborg Kommunes behandling af Projektforslaget er der indleveret høringssvar fra bl.a. Aarhus Kommune (Affald Varme Aarhus), DONG Energy og I/S Renosyd. 2 I høringssvarene er det gjort gældende, at der ikke er behov for kapaciteten, og at den anvendte reference ikke er korrekt. 1 Vi har i notat af 19. december 2014 vurderet, at Projektforslaget skal godkendes efter projektbekendtgørelsens 11, som omfatter andre områder end områder, der forsynes af centrale kraftvarmeanlæg. 2 Der er endvidere indleveret høringssvar fra DSB, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og Mikael Kristensen. Disse høringssvar har vi imidlertid ikke vurderet nærmere. København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/14 Skanderborg Kommune har til brug for kommunens behandling af Projektforslaget anmodet Bech-Bruun om at vurdere, om det vil være i strid med projektbekendtgørelsen at godkende Projektforslaget som følge af anlæggets kapacitet, og om de i Projektforslaget anvendte referencer er korrekte. Med henblik på Skanderborg Kommunes videre behandling af Projektforslaget har vi endvidere opregnet nogle forhold, som Skanderborg kommune skal tage højde for. 2. Konklusioner og anbefalinger 2.1 Kapaciteten Skanderborg Kommune skal ifølge projektbekendtgørelsen påse, at et varmeforsyningsprojekt, som ønskes godkendt, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kravet herom omfatter hele projektet, herunder den kapacitet, som indgår i dette. Det er på den baggrund afgørende for Skanderborg Kommunes behandling af Projektforslaget, at det sikres, at anlægget etableres med den kapacitet, som er samfundsøkonomisk mest fordelagtig. Det er derimod ikke for et projekt som det foreliggende afgørende for projektbehandlingen, om der er behov for kapaciteten. Skanderborg Fjernvarme har anført i Projektforslaget, at et anlæg på 30 MW er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. Oplysningerne herom er imidlertid ikke konsistente, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for dette. Vi anbefaler på den baggrund, at Skanderborg Kommune anmoder Skanderborg Fjernvarme om at fremlægge samfundsøkonomiske analyser, som dokumenterer, at det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at etablere et anlæg på 30 MW. Vi anbefaler, at det forinden drøftes med PlanEnergi, hvilke anlægsstørrelser det er relevant at inddrage i den samfundsøkonomiske analyse. Baseret på oplysningerne i Projektforslaget og i Skanderborg Fjernvarmes høringssvar har vi ikke nogen grund til at betvivle Skanderborg Fjernvarmes intentioner med etableringen af et biomasseanlæg på 30 MW. For at sikre, at Skanderborg Fjernvarme ikke forsøger at omgå projektbekendtgørelsen, anbefaler vi imidlertid, at Skanderborg Kommune spørger ind til Skanderborg Fjernvarmes langsigtede planer for forsyning af Hørning og undersøger, hvor længe Hørning er kontraktmæssigt forpligtet til at aftage varme fra Varmeplan Aarhus.

3 3/ Referencen Efter projektbekendtgørelsen skal et projektforslag indeholde oplysninger om økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. Der skal endvidere foretages en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Bestemmelserne indebærer efter vores vurdering, at Projektforslaget skal sammenholdes med alle de alternative løsninger, som i den konkrete situation er relevante alternativer til projektet, herunder (i) Forsyning med egne eksisterende anlæg, (ii) Forsyning med egne eksisterende anlæg suppleret med varme fra Varmeplan Aarhus og (iii) Etablering af et kraftvarmeværk. For så vidt angår kraftvarmealternativet, er det på grundlag af Energiklagenævnets praksis vores vurdering, at der er en risiko for, at alternativet skal baseres dels på biomasse og dels på naturgas, hvis det er teknisk muligt at opnå naturgasforsyning til kraftvarmeværket. Vi anbefaler, at Skanderborg Kommune sikrer, at alle disse scenarier indgår i Projektforslaget, og at kommunen anmoder Skanderborg Fjernvarme om at supplere Projektforslaget med de beregninger, som efter PlanEnergis vurdering mangler. Det skal endvidere sikres, at beregningerne i Projektforslaget er gennemført på en måde, så projektet kan sammenlignes med alle alternativerne. I relation til Skanderborg Kommunes videre sagsbehandling anbefaler vi, at anden høringsrunde afventer de supplerende oplysninger om anlægsstørrelsen og referencen. 2.3 Øvrige forhold Vi anbefaler, at det sikres, at alle de formelle og materielle betingelser for at godkende Projektforslaget er opfyldt, og at Skanderborg Fjernvarme anmodes om at fremkomme med supplerende oplysninger, særligt til brug for den samfundsøkonomiske analyse. Vi anbefaler som nævnt, at de supplerende oplysninger til projektforslaget indhentes hos Skanderborg Fjernvarme inden anden høringsrunde. 3. Grundlag for konklusioner Vores vurdering af kapaciteten og referencen er baseret på varmeforsyningsloven 3 og projektbekendtgørelsen 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger 5 samt praksis fra Energiklagenævnet. 3 Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning.

4 4/14 Til brug for vurderingen har vi modtaget: Skanderborg Fjernvarmes Projektforslag for nyt biomassefyret fjernvarmeværk, dateret 19. september 2014 Skanderborg Fjernvarmes supplerende oplysninger til Projektforslaget, dateret 30. september 2014 DONG Energys høringssvar, dateret 3. december 2014 Skanderborg Fjernvarmes opdaterede samfundsøkonomiske beregninger, dateret 22. december 2014 Renosyds høringssvar, dateret 23. december 2014 Aarhus Kommunes høringssvar, dateret 29. december 2014 PlanEnergis kommentarer til Skanderborg Fjernvarmes samfundsøkonomiske analyse, dateret 16. februar 2015 Skanderborg Fjernvarmes bemærkninger til de indkomne høringssvar (udarbejdet af Energi & Miljø), dateret 17. februar 2015, bl.a. vedlagt notat fra COWI, dateret 10. februar 2015 COWI s bemærkninger til PlanEnergis notat, dateret 2. marts Kapaciteten 4.1 Projektforslaget Det følger af Projektforslaget, at det biomassefyrede anlæg planlægges med en varmeeffekt på ca. 30 MW, og at anlægget dimensioneres efter fjernvarmebehovet i forsyningsområdet i Skanderborgområdet. 6 Det præciseres i den forbindelse, at det biomassefyrede fjernvarmeværk kun dimensioneres til fjernvarmeforsyningen i den tidligere Skanderborg Kommune (og dermed ikke i den tidligere Hørning Kommune). 7 Det er i den forbindelse anført, at fjernvarmebehovet an net i Skanderborgområdets forsyningsområde er ca MWh. Der er vurderet et restpotentiale på ca. 5 % inden for området. Endvidere forventes området udvidet med Tebstrup, Ris og Hylke. Fjernvarmebehovet an net ventes således at vokse til ca MWh i Det samlede effektbehov an net bliver herved ca. 72 MW på den koldeste dag i et normalår. 4 Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 5 Særligt Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 1295/2005 (projektbekendtgørelsen), december Side 5 i Projektforslaget. 7 Side 9 i Projektforslaget. 8 Side 13f i Projektforslaget.

5 5/14 Den eksisterende effekt er herefter opgjort til i alt 83,2 MW, men kapaciteten på de enkelte anlæg kan ikke fuldt ud udnyttes samtidig af forskellige tekniske årsager. 9 Videre er det anført i Projektforslaget, at størrelsen af det planlagte biomassefyrede anlæg er valgt ud fra, at anlægget først og fremmest skal erstatte affaldsvarme fra Renosyd, som har en varmeeffekt på mindst 24 MW. Endvidere er biomasse billigere end træpiller og især gasolie. Det er derfor valgt at dimensionere det biomassefyrede anlæg, så det sammen med det eksisterende træflisfyrede anlæg kan dække hele varmebehovet i en normalsituation. 10 Endelig er det anført, at de samlede omkostninger til varmeproduktion med de forudsætninger, der er anvendt i Projektforslaget, bliver mindst med et anlæg på 30 MW. Både et 5 MW større og et 5 MW mindre anlæg medfører større omkostninger til den samlede varmeproduktion. 30 MW er således samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, 11 og Skanderborg Fjernvarme har på den baggrund valgt et anlæg på 30 MW. Det fremgår dog af Skanderborg Fjernvarmes supplerende oplysninger af 1. oktober 2014, at Skanderborg Fjernvarme alene har undersøgt biomasseanlæg i størrelsen 30 MW og 40 MW varme. Dertil kommer, at Skanderborg Fjernvarme i sine kommentarer til høringssvarene alene har anført, at et anlæg på 30 MW er selskabsøkonomisk mest fordelagtigt og er valgt ud fra en optimeringsberegning, hvorimod der ikke i bemærkningerne er henvist til samfundsøkonomien. Endelig har Skanderborg Fjernvarme anført, at Hørning ikke indgår i Projektforslaget, idet Skanderborg Fjernvarme ikke har aktuelle planer om at forsyne Hørning. 4.2 Høringssvarene Det fremgår af DONG Energys høringssvar, at investeringen i et rent varmeproducerende anlæg vil være en overinvestering, der ikke kan begrundes i forhold til varmebehovet. Det fremgår af Renosyds høringssvar, at der ikke mangler varmekapacitet i Skanderborg, og at ønsket om at bygge varmeværket tilsyneladende er et spørgsmål om afregningspriserne. Renosyd har i den forbindelse anført, at Skanderborg Fjernvarme i 2013 manglede en varmeproduktion på MWh, som blev leveret af Aarhus Kommune i vinterhalvåret. Dette udgør ifølge Renosyd ikke et tilstrækkeligt grundlag for at etablere et varmeværk på 30 MW, der forventes at skulle producere MWh om året. 9 Side i Projektforslaget. 10 Biomasseanlægget dimensioneres så det sammen med det eksisterende flisfyrede anlæg dækker over 90 % af varmebehovet i Skanderborg., jf. tillige side 10 i Projektforslaget. 11 Side 16 i Projektforslaget.

6 6/14 Videre fremgår det af Renosyds høringssvar, at det er hensigten at forsyne Hørning med fjernvarme, og at denne hensigt skal medtages i projektet. Hvis Hørning ikke skal forsynes, skal det foreslåede værk være tilsvarende mindre. Det anføres således, at værket er langt større, end der er behov for uden Hørning. Ifølge Renosyd skal der derfor regnes samfundsøkonomisk på et værk, som har en realistisk størrelse. Det fremgår tillige af Aarhus kommunes høringssvar, at der ikke er brug for kapaciteten i Projektforslaget, hverken i Skanderborg bys forsyningsområde eller i Varmeplan Aarhus. 4.3 Projektbekendtgørelsen Projektbekendtgørelsen indeholder alene følgende bestemmelse i 11, vedrørende kapaciteten af det anlæg, som søges godkendt: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Der kan godkendes et varmeproducerende anlæg, hvis dette er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, jf. dog 13. Stk. 2. Et projektforslag efter stk. 1 skal dimensioneres til en dækningsgrad på 90 pct. af værkets samlede årlige varmeproduktion, medmindre en anden dækningsgrad er samfundsøkonomisk mere fordelagtig. Bestemmelsen er uklart formuleret, men må antages at indebære, at nye grundlastenheder skal dimensioneres til en dækningsgrad på 90 %, med mindre det er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt at etablere anlægget med en anden dækningsgrad. 12 Projektbekendtgørelsens 17, stk. 4, indeholder derudover en særregel, som gælder for biomasse-, biogas- og affaldsbaserede varmeproduktionsanlæg, som etableres i områder, der forsynes af et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg, for at kunne dække et øget varmebehov, som det ikke er muligt at dække med den eksisterende produktionskapacitet. Sådanne anlæg kan kun dimensioneres til at dække det øgede varmebehov. Bestemmelsen i 17, stk. 4, finder ikke anvendelse i Skanderborg, idet vi lægger til grund, at fjernvarmenettet i Varmeplan Aarhus ikke forsynes med varme fra et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Ud over bestemmelsen i 11, stk. 2, er kapaciteten derfor alene reguleret af projektbekendtgørelsens generelle godkendelsesbetingelser, jf. 6 og 26, som bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæs- 12 Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2008 om Præstø Fjernvarme..

7 7/14 sig vurdering af projektet, hvor kommunalbestyrelsen skal påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at der ikke med Projektforslaget sker en omgåelse af projektbekendtgørelsens regler. Det følger således af Energiklagenævnets praksis, 13 at nævnet vurderer realiteten og intentionen bagved projektforslag. Det er på den baggrund afgørende, at biomasseanlægget ikke etableres med en effekt på 30 MW med henblik på efterfølgende at forsyne Hørning med fjernvarme. Hvis det er tilfældet, skal anlægget således etableres som et kraftvarmeværk, jf. projektbekendtgørelsens 13, ligesom der i projektforslaget skal redegøres for de tilknyttede projekter, jf. projektbekendtgørelsens Vurdering og anbefaling Ved behandlingen af Skanderborg Fjernvarmes Projektforslag skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektbekendtgørelsens krav om, at kommunalbestyrelsen skal påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, omfatter hele projektet, herunder den kapacitet som indgår i dette. Det er således afgørende for Skanderborg Kommunes behandling af Projektforslaget, at det sikres, at anlægget etableres med den kapacitet, som er samfundsøkonomisk mest fordelagtig. Dette krav følger både af projektbekendtgørelsens 6, 11 og 26. Det er derimod ikke for et projekt som det foreliggende afgørende for projektbehandlingen, om der er behov for kapaciteten (ud over at behovet kan påvirke de samfundsøkonomiske beregninger). Skanderborg Fjernvarme har anført i Projektforslaget, at et anlæg på 30 MW er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, og at et 5 MW større og et 5 MW mindre anlæg medfører større omkostninger til den samlede varmeproduktion. Oplysningerne herom er imidlertid ikke konsistente, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for, at et anlæg på 30 MW er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. 13 Jf. Energiklagenævnets afgørelse af 5. november 2007 om Hundested Kommune og Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2006 om Thisted.

8 8/14 Vi anbefaler på den baggrund, at Skanderborg Kommune anmoder Skanderborg Fjernvarme om at fremlægge samfundsøkonomiske analyser, som dokumenterer, at det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at etablere et anlæg på 30 MW. Der bør således foretages beregninger af samfundsøkonomien ved alternative anlægsstørrelser, særligt ved etablering af et anlæg som er dimensioneret til en dækningsgrad på 90 % samt på mindre anlæg. Vi anbefaler, at det forinden drøftes med PlanEnergi, hvilke anlægsstørrelser det er relevant at inddrage i den samfundsøkonomiske analyse. Det er anført i Projektforslaget og i Skanderborg Fjernvarmes høringssvar, at Projektforslaget alene søges godkendt med henblik på forsyning af Skanderborg, og at der ikke er aktuelle planer om at forsyne Hørning. Beregningerne i Projektforslaget er også alene baseret på forsyning af Skanderborg. På den baggrund har vi ikke på det foreliggende grundlag grund til at betvivle Skanderborg Fjernvarmes intentioner med etableringen af et biomasseanlæg på 30 MW, hvis den samfundsøkonomiske analyse i øvrigt dokumenterer, at etableringen af et anlæg på 30 MW til forsyning af Skanderborg er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. For at sikre, at Skanderborg Fjernvarme ikke forsøger at omgå projektbekendtgørelsen, anbefaler vi imidlertid, at Skanderborg Kommune spørger ind til Skanderborg Fjernvarmes langsigtede planer for forsyning af Hørning og undersøger hvor længe Hørning er kontraktmæssigt forpligtet til at aftage varme fra Varmeplan Aarhus. Vi anbefaler endvidere, at forsyningsområdet for biomasseanlægget præciseres i Projektforslaget. 5. Referencen 5.1 Projektforslaget Det fremgår af Projektforslaget, 14 at der er foretaget beregninger for samfundsøkonomi, energi og miljø for følgende scenarier: Reference: Forsyning med egne eksisterende anlæg efter Projektet: Alternativ: Forsyning med nyt 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg og egne eksisterende anlæg efter Forsyning med et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg (vådt biomassebrændsel) på 30 MW varme og egne eksisterende anlæg efter Side 19 i Projektforslaget.

9 9/14 Beregningerne viser, at projektet er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end referencen og alternativet. 15 Det er dog anført i beskrivelsen af beregningsmetoden, 16 at resultatet kun kan anvendes til at sammenligne referencen og Projektet. I Skanderborg Fjernvarmes supplerende oplysninger af 1. oktober 2014 er der tillige medtaget en samfundsøkonomisk beregning af følgende alternativer: Alternativ 2: Alternativ 3: Kraftvarmeproduktion på træflis med en traditionel kendt anlægsløsning og almindelig anvendt fliskvalitet til markedspris. Forsyning med egne eksisterende anlæg efter 2016 suppleret med varme fra Studstrupværket. De supplerende beregninger viser, at projektet også er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end disse to alternativer, og det bemærkes i den forbindelse, at der ikke i den samfundsøkonomiske analyse er indregnet investeringer i Varmeplan Aarhus systemet (til omstilling af Studstrupværket, reparation af transmissionsledningen mm.). Der er tillige foretaget en energi- og miljømæssig analyse af alternativ 2 og 3. De samfundsøkonomiske beregninger er den 5. januar 2015 opdateret med Energistyrelsens nye beregningsforudsætninger dateret 9. december 2014 og belyser projektet, referencen, alternativ 2 og alternativ 3. De opdaterede beregninger viser fortsat en samfundsøkonomisk fordel ved projektet sammenholdt med referencen og alternativerne. I den opdaterede beregning er der dog indregnet investeringer i Alternativ 3 (varmeplan Aarhus alternativet). Disse indgår med 295 mio. kr. svarende til Skanderborg Fjernvarmes andel af ombygningsomkostningerne på Studstrupværket på 160 mio. kr., 55 mio. kr. til renovering af transmissionsledningen og 80 mio. kr. til reinvestering i Studstrupværket efter 15 år. 5.2 Høringssvarene Høringssvarene vedrører alene det oprindelige Projektforslag med de supplerende beregninger af 1. oktober De opdaterede samfundsøkonomiske beregninger har derimod endnu ikke været i høring. 15 Side 22 i Projektforslaget. 16 Side 19 i Projektforslaget.

10 10/14 Det fremgår af DONG Energys høringssvar, at et rent varmeanlæg i Skanderborg ikke vil reducere investeringerne i konvertering af Studstrupværket eller Aarhus Kommunes planlagte investeringer i et biomassefyret kraftvarmeværk. DONG Energi har endvidere anført, at Varmeplan Aarhus alternativet ikke er konsistent med i beregningerne. Der henvises herved til, at alternativet kun er med i den samfundsøkonomiske analyse og ikke i de øvrige analyser i Projektforslaget (energi, miljø, brugerøkonomi mm.). Det fremgår af Renosyds høringssvar, at Projektforslaget på en række punkter er i strid med projektreglerne. Det gælder med hensyn til referencen, som skal være inklusiv leverancerne fra Varmeplan Aarhus. Baggrunden herfor er, at Skanderborg Fjernvarme i dag modtager varme fra Varmeplan Aarhus og kan fortsætte med dette, hvis flisanlægget ikke etableres. 17 Det fremgår af Aarhus Kommunes høringssvar, at Projektforslagets valg af reference er forkert. Referencen bør være en fortsættelse af den nuværende forsyningssituation og ikke en situation, hvor forbindelsen til Varmeplan Aarhus er afbrudt, og hvor der i spidslastsituationer skal benyttes dyr olie. Varmeplan Aarhus både kan og er interesseret i at fortsætte leverancerne, og derfor er der ikke grundlag for at vælge en anden reference. 5.3 Projektbekendtgørelsen Det følger af projektbekendtgørelsens 23, at et projektforslag skal være ledsaget af en række nærmere bestemte oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet. Oplysningerne omfatter bl.a.: Økonomiske konsekvenser for forbrugerne Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier Kommunen kan på baggrund af projektforslagenes forskellige karakter og baggrund bestemme, at oplysninger om et eller flere forhold nævnt i bestemmelsen ikke skal foreligge, hvis oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget, ligesom kommunen kan kræve yderligere oplysninger. Det er bestemt i 23, stk. 1, nr. 10, at for projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant (alternativt) scenarium. Projektbekendtgørelsen indeholder ikke derudover regler for, hvilke relevante scenarier den samfundsøkonomiske analyse skal omfatte. 17 Se side 7 i Hortens notat, som var vedlagt Renosyds høringssvar.

11 11/14 Følgende er anført i vejledningen til projektbekendtgørelsen: 18 9) energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger, Projektforslaget skal redegøre for energimæssige forhold, herunder mængde og type af anvendte brændsler samt el- og varmeproduktion. De energimæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet i forhold til alternative muligheder og den nuværende forsyning belyses. [ ] Endvidere skal de samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet set i forhold til alternative muligheder, herunder en referencesituation, belyses. En samfundsøkonomisk beregning skal gennemføres for at sikre, at det for samfundet mest fordelagtige projekt gennemføres. Der skal derfor som udgangspunkt foretages en sammenligning mellem forskellige mulige løsninger og gennemføres en samfundsøkonomisk beregning som kan vise hvilket projektforslag der er det mest fordelagtige. [ ] 10) samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af et kollektivt forsyningsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. Den samfundsøkonomiske analyse skal omfatte de scenarier, der er relevante for projektet. [ ] Det følger således af vejledningen, at de energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske analyser skal omfatte projektet og de øvrige mulige løsninger, som er relevante alternativer til projektet. Opstillingen af referencen er uddybet i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, 19 som ændret ved tillægsblad af 12. juni Det fremgår heraf, at 3.1 Opstilling af reference- og alternativscenarier Et centralt trin i analysen er den indledende afgrænsning af selve projektet (tiltaget) henholdsvis referencen (basissituationen), som projektet skal vurderes i forhold til. [ ] 18 Side 29f i Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 1295/2005, december Energistyrelsen, april 2005 (beregningseksempler revideret juli 2007).

12 12/14 Af tilsvarende vigtighed er opstillingen af referencen, som er sammenligningsgrundlaget for projektet. Referencen er, at fortsætte som hidtil uden det pågældende projekt. Referencen skal således afspejle den nuværende situation og den videre udvikling, såfremt det pågældende projekt ikke gennemføres. Det er altså situationen og udviklingen heri uden projektet, som projektet skal vurderes i forhold til. Der findes alene en sparsom praksis fra Energiklagenævnet om opstilling af referencer. I Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2008 om Bjerringbro Varmeværks projektforslag for etablering af et træpillefyret fjernvarmeanlæg, fandt nævnet, at det var en væsentlig mangel ved det grundlag, hvorpå Bjerringbro Kommune havde truffet sin afgørelse, at der ikke havde foreligget samfundsøkonomiske beregninger vedrørende et naturgasbaseret kraftvarmeanlæg som en relevant reference. Med afgørelsen imødekom nævnet således en indsigelse fra Naturgas Midt Nord, som under sagen anførte, at Bjerringbro Varmeværk og Bjerringbro Kommune var forpligtet til at sammenligne projektforslaget med det mest samfundsøkonomisk fordelagtige alternativ for derved at sikre, at varmeforsyningsloven og de med hjemmel deri udstedte reglers formål om at fremme den mest samfundsøkonomisk fordelagtige og miljøvenlige anvendelse af energi, blev forfulgt. Energiklagenævnet accepterede omvendt ikke Bjerringbro Varmeværks anbringender om, at et naturgaskraftvarmeværk af driftsstrategiske, miljømæssige og forsyningssikkerhedsmæssige grunde ikke var et relevant alternativ for værket. 5.4 Vurdering og anbefaling Efter projektbekendtgørelsen skal et projektforslag indeholde oplysninger om økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. Der skal endvidere foretages en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Det fremgår af vejledningen til projektbekendtgørelsen, at disse krav indebærer, at analyserne i projektforslaget skal omfatte projektet og de øvrige mulige løsninger, som er relevante alternativer til projektet. En ordlydsfortolkning af projektbekendtgørelsen og vejledningen fører således til, at projektet ikke kun skal sammenholdes med én reference, men med alle de alternative løsninger, som i den konkrete situation er relevante alternativer til projektet. En formålsfortolkning af projektbekendtgørelsen fører i relation til den samfundsøkonomiske analyse også til dette resultat, idet formålet med den samfundsøkonomiske analyse er at sikre, at kommunalbestyrelsen godkender det projekt, som sammenholdt med relevante alternativer til projektet, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

13 13/14 Det fremgår af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, at referencen skal være at fortsætte som hidtil, dvs. den nuværende situation og udviklingen heri uden projektet. I den konkrete sag har Skanderborg Fjernvarme i 2005 fået godkendt et projektforslag, hvorefter varmen fra Varmeplan Aarhus skal udgå af varmeplanlægningen. Skanderborg Fjernvarme har på den baggrund anført, at situationen uden projektet for biomasseanlægget indebærer, at varmen fra Varmeplan Aarhus udgår. Det er imidlertid vores vurdering, at Skanderborg Fjernvarme ikke er retligt forpligtet til at udnytte projektgodkendelsen fra 2005, eller som tilknyttet projekt kan få godkendelsen ændret. Scenariet fortsætte som hidtil kan derfor tillige være produktion på Skanderborg Fjernvarmes nuværende flisanlæg suppleret med varme fra Varmeplan Aarhus. Vi bemærker i den forbindelse, at Skanderborg Kommune er ansvarlig for sagens oplysning, og det er kommunen, som afgør, hvilke oplysninger den har behov for, og hvilke scenarier den finder relevante. Vi bemærker tillige, at Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet ikke er retligt bindende og derfor ikke overfor ordlyds- og formålsfortolkningen af projektbekendtgørelsen kan føre til, at der alene vælges én reference. Det er på den baggrund sammenfattende vores vurdering, at projektet skal sammenlignes med samtlige de relevante alternativer der findes, herunder (i) Forsyning med egne eksisterende anlæg, (ii) Forsyning med egne eksisterende anlæg suppleret med varme fra Varmeplan Aarhus, og (iii) Etablering af kraftvarmeværk. Vi anbefaler, at Skanderborg Kommune sikrer, at alle disse scenarier indgår i Projektforslaget, og at kommunen anmoder Skanderborg Fjernvarme om at supplere Projektforslaget med de beregninger, som efter PlanEnergis vurdering mangler. Det skal endvidere sikres, at beregningerne er udført på en måde, så projektet kan sammenlignes med alle alternativerne. For så vidt angår kraftvarmealternativet bemærker vi, at der er en risiko for, at alternativet skal baseres dels på biomasse og dels på naturgas, hvis det er teknisk muligt at opnå naturgasforsyning til kraftvarmeværket. Vi henviser herved til Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2008, hvor nævnet traf afgørelse om, at Bjerringbro Varmeværk ikke med henvisning til forsyningssikkerhed, driftsstrategi og miljø kunne undlade at anvende et naturgasbaseret kraftvarmeværk som relevant reference. Vi er opmærksomme på, at etablering af et naturgasfyret kraftvarmeværk ikke er selskabsog brugerøkonomisk fordelagtigt, og at ingen fjernvarmeselskaber ønsker at etablere et

14 14/14 sådant anlæg. De eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværker er tværtimod under afvikling. Pga. projektbekendtgørelsens krav om, at Skanderborg Kommune skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, finder vi imidlertid, at Skanderborg Fjernvarme er forpligtet til at belyse dette alternativ. Alternativt skal der fremføres en solid argumentation for, hvorfor et naturgasfyret kraftvarmeværk ikke er et relevant alternativ. Vi anbefaler, at de supplerende oplysninger til projektforslaget indhentes hos Skanderborg Fjernvarme inden anden høringsrunde. 6. Øvrige forhold For at et projektforslag lovligt kan godkendes, skal projektbekendtgørelsens regler være opfyldt. Det gælder både projektbekendtgørelsens regler om proceduren i forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag, de formelle krav til et projektforslags indhold samt de materielle regler om opførelse af bl.a. varmeproduktionsanlæg samt de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Et projektforslag kan alene godkendes, såfremt alle betingelser herfor er opfyldt. Vi anbefaler, at det sikres, at alle disse betingelser er opfyldt og har i vedlagte bilag 1 opsummeret, hvilke forhold, som mangler at blive belyst, før der kan træffes afgørelse om godkendelse eller afslag på godkendelse af Projektforslaget. Aarhus, den 10. marts 2015 Per Hemmer Agnete Nordentoft

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386 HØRINGSNOTAT: HØRINGSSVAR, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER TIL VARMEPROJEKT FOR NYT 30 MW BIOMASSEFYRET VARMEVÆRK Juridiske afsnit ved Advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun, 24. august 2015 j. nr. 13/57386

Læs mere

Godkendelse af projektforslag

Godkendelse af projektforslag Aarhus 19. december 2014 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0038 ano/jhp Godkendelse af projektforslag 1. Indledning Skanderborg Kommune har fra Skanderborg

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

3. Skanderborg Forsyning 3 Et nyt værk må ikke lægge begrænsninger på en evt. fælles biogasproduktion i kommunen.

3. Skanderborg Forsyning 3 Et nyt værk må ikke lægge begrænsninger på en evt. fælles biogasproduktion i kommunen. Høringsnotat: Staben for Kultur, Borgere og Planlægnings bemærkninger til høringssvar til varmeprojekt for nyt 30 MW biomassefyret varmeværk (Høringssvar modtaget i offentlighedsfaserne 4. november 2014-1.

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune

Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune Aarhus 19. december 2014 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0038 ano/jhp Opsigelse af overenskomst med Aarhus Kommune 1. Indledning og sammenfatning

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg. Sendt pr mail til og

Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg. Sendt pr mail til og Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Sendt pr mail til skanderborg.kommune@skanderborg.dk og Susanne.Skarup@skanderborg.dk Skanderborg den 25. juni 2015 Høringssvar, fornyet høring Projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 Aarhus 19. maj 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 011286-0017 ano/jhp Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 1. Indledning Næstved Varmeværk

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde i Ringe by og udvidelse med en biomassekedel Godkendelsen er meddelt efter

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Bemærkninger til projektforslag for nyt 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Bemærkninger til projektforslag for nyt 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borger og Planlægning Att: Klimakoordinator, Susanne Skårup DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 Bemærkninger

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Professor, cand.jur & ph.d., Birgitte Egelund Olsen Professor, cand.jur & ph.d., Michael Gøtze Direktør Per Søndergaard

Professor, cand.jur & ph.d., Birgitte Egelund Olsen Professor, cand.jur & ph.d., Michael Gøtze Direktør Per Søndergaard A F G Ø R E L S E (Varmeforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA DONG Energy Thermal Power A/S og AffaldVarme Aarhus OVER Skanderborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

(HØRINGSVAR MODTAGET I OFFENTLIGHEDSFASERNE 4. NOVEMBER JANUAR 2015 og 28. MAJ JUNI 2015).

(HØRINGSVAR MODTAGET I OFFENTLIGHEDSFASERNE 4. NOVEMBER JANUAR 2015 og 28. MAJ JUNI 2015). HØRINGSNOTAT: HØRINGSSVAR, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER TIL VARMEPROJEKT FOR NYT 30 MW BIOMASSEFYRET VARMEVÆRK Tekniske afsnit af PlanEnergi ved Jakob Worm, 24. august 2015 j. nr. 13/57386 (HØRINGSVAR MODTAGET

Læs mere

1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget.

1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget. Projektforslag for nyt biomassefyret fjernvarmeværk Modtagne filer fra COWI samlet i denne fil: 1) Memo med supplerende oplysninger til kommunens behandling af projektforslaget. Herunder: - begrundelse

Læs mere

Bjerringbro Kommunes afgørelse af 18. oktober 2006 ophæves.

Bjerringbro Kommunes afgørelse af 18. oktober 2006 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Bjerringbro (nu Viborg) Kommune af den 18. oktober 2006 Godkendelse af Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. s projektforslag til etablering af 7 MW træpillefyret

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Haderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg. Renée van Naerssen Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål og anvendelsesområde 2. Lov om kommunal fjernkøling 3.

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere