FORURENINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORURENINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: DATO: 5. februar 24 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K

2 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 1 Forureningsundersøgelse på ejendommen matr. nr. 654 AV, beliggende Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K. Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad Undersøgelsens baggrund og formål Geologi og grundvandsforhold Geologi og hydrogeologi Vandindvinding Recipienter Feltundersøgelsen Udførte arbejder Prøveudtagning Analyseprogram Afvigelser Resultater Lokal geologi og hydrogeologi Udvælgelse af prøver til analyse Analyseresultater for jord Vurdering Jord Grundvand Referencer Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Fotos Boreprofiler inkl. PIDmålinger Analyserapporter Situationsplaner Sagsbehandler Kvalitetskontrol Peder Østerby Civilingeniør Claus Larsen Civilingeniør Sagsnr.:

3 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 2 1. Registreringsblad Sagsnr.: DMRsagsnr.: Dato: 5. februar 24 Adresse: Matrikelnr.: Rekvirent: Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K 654 AV Miljøkontrollen, Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 152 København V Grundejer: DdbEjendomsselskab af 1. januar 199, c/o Danske Bank, Holmens Kanal 2, 16 København K Kommune: Rådgiver: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: Tidligere arealanvendelse: Nuværende arealanvendelse: Grundvandsforhold: Analyselaboratorium: Boreentreprenør: Københavns Kommune, Københavns Rådhus, 1599 København V, Centervænget 19, st. tv., 34 Hillerød Peder Østerby, civilingeniør Claus Larsen, civilingeniør Klejnsmedeværksted og snedkerværksted Brostensbelagt parkeringsplads til beboelses og erhvervsejendomme Ejendommen er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, Ørnebjergvej 1, 26 Glostrup Glibstrup A/S, Skødstrupvej 7, 684 Oksbøl Sagsnr.:

4 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 3 2. Undersøgelsens baggrund og formål er af Miljøkontrollen i Københavns Kommune blevet anmodet om at udføre en forureningsundersøgelse på ejendommen matr. nr. 654 AV, beliggende på Borgergade 17A17F, 13 København K. Fotos af ejendommen er vedlagt i bilag 1. Fotovinkler fremgår af situationsplanen i bilag 4.1 Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse på tidligere industrigrunde, som i dag anvendes til boligformål. Frem til saneringen i 195 erne har der været klejnsmedeværksted og snedkerværksted på ejendommen /4/. Der forekommer et oversigtskort over området omkring Prinsensgade og Borgergade. Prinsensgade eksisterer ikke længere, men det vurderes, at gaden er identisk med den nuværende Dronningens Tværgade. Området er tæt bebygget med mindre bygninger og gårdspladser. Det er imidlertid ikke muligt at placere bygningerne. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om aktiviteter på ejendommen. Formålet med denne forureningsundersøgelse er at foretage en vurdering af de miljømæssige forhold på ejendommen herunder at udarbejde en risikovurdering, der kan danne grundlag for Miljøkontrollens prioritering af eventuelle yderligere tiltag på ejendommen. Sagsnr.:

5 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 4 3. Geologi og grundvandsforhold 3.1. Geologi og hydrogeologi De regionale geologiske forhold er beskrevet på baggrund af Geologisk Basisdatakort 1513 I SØ København Syd. Ejendommen er beliggende i kote ca. +4. De kvartære aflejringer i området har generelt en mægtighed på ca. 1 meter og består primært af moræneler og smeltevandssand. De underliggende aflejringer består af kalk. Det primære grundvandsmagasin er artesisk og er beliggende i kalken. Magasinet er overlejret af et beskyttende dæklag af moræneler med en mægtighed på ca. 15 meter. Trykniveauet i det primære grundvandsmagasin er beliggende i kote ca. +1, svarende til ca. 3 meter under terræn. Strømningsretningen i magasinet vurderes på baggrund af potentialekort /3/ som østsydøstlig Vandindvinding Ejendommen er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Den nærmeste vandindvindingsboring er en nødforsyningsboring beliggende ca. 1.4 meter nordvest for lokaliteten /5/. Boringen tilhører Rigshospitalet. Nærmeste indvindingsboring til almene drikkevandsformål er beliggende ca. 6.3 meter nordvest for lokaliteten og tilhører Søborg Vandværk /3/ Recipienter Den nærmeste målsatte overfladerecipient er Københavns Havn, beliggende ca. 6 meter øst for lokaliteten. Recipienten har ifølge regionplan 21 for Hovedstadsregionen en lempet målsætning. Sagsnr.:

6 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 5 4. Feltundersøgelsen Strategien for undersøgelsen har været at udtage jordprøver af overfladejorden for at undersøge for diffus forurening og punktkilder på ejendommen. Undersøgelsesoplægget er godkendt af Miljøkontrollen Udførte arbejder Der blev den 17. november 23 udført fem miljøtekniske boringer på ejendommen. Boringerne er benævnt B1B5 på situationsplanen i bilag 4.1. Boringerne er udført som 6" uforede snegleboringer. B3 er ført til 6, meter under terræn (m.u.t.). De resterende boringer er er ført til intakte aflejringer, svarende til,82,1 m.u.t. Ingen af boringerne er filtersatte, da der ikke blev konstateret grundvand. Boringerne er placeret således: B1 og B2 er udført i henholdsvis det nordvestlige og det nordøstlige hjørne af parkeringsarealet. Begge boringer ligger tæt ved en beboelsesbygning. B3 er udført midt på parkeringsarealet. B4 og B5 er udført henholdsvis i det sydvestlige og det sydøstlige hjørne af parkeringsarealet. Begge boringer ligger ikke i nærheden af beboelsesbygninger. Borearbejdet er udført af Glibstrup A/S, Oksbøl under anvisning af Dansk Miljørådgivning A/S. Borejournaler for de udførte boringer, herunder beskrivelse af de gennemborede jordlag med angivelse af lugt og synsindtryk er vedlagt i bilag Prøveudtagning Da der tidligere har ligget et smedeværksted på området, men den præcise placering ikke er kendt, er der foretaget punktkildeundersøgelser i alle boringerne, B1B5. Der er derfor i,2 meter under terræn samt for hver,5 meter og hvert geologisk lag, udtaget én jordprøve i glas med tætsluttende låg til eventuel senere kemisk analyse, samt en jordprøve i Rilsanpose til PIDanalyse. Området er endvidere undersøgt for diffus forurening i alle boringerne, B1B5. Der er udtaget blandingsprøver fra,5,,51, og 1,2, m.u.t. Såfremt der er truffet intakte aflejringer før 2, m.u.t. er der udtaget en blandingsprøve fra 1, m.u.t. intakte aflejringer. Der er dermed kun udtaget blandingsprøver af fyldlaget. Der er udtaget én jordprøve i glas med tætsluttende låg til eventuel senere kemisk analyse, samt en jordprøve i Rilsanpose til PIDanalyse. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse og en vurdering af eventuelt indhold af forurening ud fra jordens udseende og lugt. Sagsnr.:

7 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side Analyseprogram Jordprøver udtaget i Rilsanposer blev tempereret i ca. 18 timer ved rumtemperatur, hvorefter der blev foretaget PIDmåling på prøverne. Der blev anvendt en PIDmåler af mærket Photovac Model 22pro, som var kalibreret med en 1 ppm isobuthylengasblanding. Det højeste udslag blev noteret. PIDmålingen giver et mål for jordens indhold af flygtige oliekomponenter og flygtige opløsningsmidler. PIDudslag på 11 kan dog skyldes jordens naturlige indhold af organisk stof. Der er udvalgt otte jordprøver til analyse for totalindhold af kulbrinter (olieprodukter) ved GC FID, indhold af udvalgte PAH'er /2/ ved GCMS og udvalgte tungmetaller ved ICP. Èn jordprøve blev desuden analyseret for indhold af BTEX er ved GCFID. Jordprøverne blev indleveret til Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, Glostrup. Analyserapporter er vedlagt i bilag Afvigelser Der er ingen filtersatte boringer, da der ikke er konstateret grundvand i de udførte boringer. Sagsnr.:

8 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 7 5. Resultater 5.1. Lokal geologi og hydrogeologi På baggrund af de udførte miljøtekniske boringer på ejendommen, kan de lokale geologiske forhold beskrives således: Øverst findes et fyldlag bestående af muld, sand, grus, sten, ler og tegl med en mægtighed på ca.,82,1 meter. Under fyldlaget træffes ca.,5 meter tørv, som er underlejret af sandet ler fra en dybde af ca. 1,42,4 m.u.t Udvælgelse af prøver til analyse Feltobservationer samt PIDmålingerne fremgår af borejournalerne i bilag 2. Hovedresultaterne er samlet i tabel 5.1. Tabel 5.1. Feltobservationer og udvælgelse af prøver til kemisk analyse. Højeste PIDudslag og dybde Syns og lugtindtryk Prøveudvælgelse Boring PID m.u.t. m.u.t. Parameter B1 16,51, Tegl,2,9 m.u.t,5 a,c,d,51, a,b,c,d B2 Tegl,4,8 m.u.t.,5 a,c,d 11.4 a,c,d B3 Tegl,21,9 m.u.t.,5 a,c,d B4 Tegl,21,1 m.u.t.,5 a,c,d 11.2 a,c,d B5 Tegl,22,1 m.u.t.,5 a,c,d a) Jordprøve udtaget til kemisk analyse for totalindhold af kulbrinter. b) Jordprøve udtaget til kemisk analyse for indhold af BTEX er. c) Jordprøve udtaget til kemisk analyse for indhold af PAH er. d) Jordprøve udtaget til kemisk analyse for udvalgte tungmetaller. Som det fremgår af tabel 5.1 er der generelt konstateret indhold af tegl i fyldjorden. I de to jordprøver udtaget i boring B1 i,5 og 1, m.u.t. er der konstateret et PIDudslag på henholdsvis 13 og 1. Imidlertid er der målt en PIDværdi i blandprøven udtaget i,51, m.u.t. i boring B1 på 16. Det er PIDværdien fra blandprøven, som er vist i tabel Analyseresultater for jord Der er udvalgt otte jordprøver til analyse for totalindhold af kulbrinter (olieprodukter). Én jordprøve er endvidere analyseret for indhold af BTEX er. Resultaterne af analyserne fremgår af tabel 5.2. sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 3. Sagsnr.:

9 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 8 Tabel 5.2. Analyseresultater af jordprøver analyseret for totalkulbrinter og BTEX er samt Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. BTEX er Kulbrinter Total Boring Dybde Benzen Sum BTEX C5C1 C1C25 C25C35 (C5C35) m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1,5 < B1,51, <,1 i.p B2,5 < B <2 <5 <5 <5 B3,5 <2 < B4,5 <2 <5 6 6 B < B5,5 <2 <5 <5 <5 Jordkvalitetskriterier 1, i.p.: Ikke påvist. : Ikke analyseret. Som det fremgår af tabel 5.2, er der ikke konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for totalindhold af kulbrinter. Der er i alle de analyserede jordprøver konstateret mindre indhold af kulbrinter, under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Analyselaboratoriet har ikke angivet, hvilke typer af kulbrinter, der er konstateret. Resultatet af de kemiske analyser for PAH er fremgår af tabel 5.3. sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier /1/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 3. Tabel 5.3. Analyseresultat af jordprøver analyseret for PAH er samt Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier. PAH er Boring Dybde Benz(a)pyren Dibenz(a, h)anthracen Sum PAH er m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1,5 3,2,95 2 B1,51, 2,2,24 11 B2,5,18,4,85 B2 1,,4 <,1 <,1,17 B3,5,13,2,62 B4,5,11,2,52 B4 1,1,2,5,1,32 B5,5,11,2,59 Jordkvalitetskriterier,1,1 1,5 Afskæringskriterier >Fed< Værdier over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. i.p.: Ikke påvist. Som det fremgår af tabel 5.3, er der i alle boringer konstateret et totalindhold af PAH er og/eller benz(a)pyren, der overskider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Endvidere er der i Sagsnr.:

10 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 9 boring B1 konstateret indhold af dibenz(a,h)anthracen over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. I boring B1 er det konstaterede indhold af benz(a)pyren og det totale indhold af PAH er endvidere over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Der er foretaget analyse for indhold af tungmetaller i otte jordprøver. Resultatet af disse analyser fremgår af tabel 5.4. sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier /1/ samt det naturlige baggrundsniveau /2/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 3. Tabel 5.4. Analyseresultater for jordprøver analyseret for udvalgte tungmetaller samt Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier og det naturlige baggrundsniveau. Prøve Dybde Cadmium Chrom Kobber Nikkel Bly Zink m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1,5 <,1 6,9 31 8, B1,51, <,1 8,3 34 9, B2,5 <,1 5,1 14 4, B2 1,1,4 <,1 8,9 1 6, B3,5, B4,5,12 9,3 18 5, B4 1,1,2 <,1 5,6 12 7, B5,5,21 9,8 85 7, Jordkvalitetskriterier, Afskæringskriterier Baggrundsniveau,3,5 1,323 13, >Fed< Værdier over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Som det fremgår af tabel 5.4, er der i jordprøverne, der er udtaget i boringerne B1 og B3B5 konstateret indhold af bly, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Indholdet af bly i boring B1 ligger desuden over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Sagsnr.:

11 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 1 6. Vurdering I forbindelse med nærværende forureningsundersøgelse er der udført fem miljøtekniske boringer. Der er generelt konstateret jordforurening med PAH er, herunder specielt benz(a)pyren, samt bly, i overfladjorden på ejendommen. Den konstaterede jordforurening er angivet på situationsplanen i bilag Jord Der er i alle boringerne konstateret et totalindhold af PAH er og/eller benz(a)pyren over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. I boring B1 er der endvidere konstateret dibenz(a,h)anthracen over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Indholdet af benz(a)pyren i de to jordprøver udtaget i boring B1, og indholdet af totale PAH er i jordprøven udtaget i,5 m.u.t. i boring B1 ligger endvidere over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Gennemsnittet af de seks jordprøver, der er udtaget som blandingsprøver,5 m.u.t. ligger for benz(a)pyren i den øvre halvdel af rådgivningsintervallet. Der er i boringerne B1 (,5 og,51, m.u.t.), B4 (,5 og 11,2 m.u.t.) samt B3 og B5 (,5 m.u.t.) konstateret indhold af bly over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. I B1 (,51, m.u.t.) er indholdet af bly over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Gennemsnitsindholdet af bly i de seks jordprøver, der er udtaget som blandingsprøver,5 m.u.t. ligger i den nedre ende af rådgivningsintervallet. Der er i alle boringerne konstateret et mindre totalindhold af kulbrinter under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. I denne forbindelse skal det bemærkes, at der er truffet organisk materiale/tørv i flere boringer, som kan være årsagen til de lave indhold af totalkulbrinter. Den konstaterede jordforurening med PAH er, tungmetaller og kulbrinter er generelt konstateret,5 m.u.t. i et område, der anvendes som parkeringsplads i forbindelse med et beboelses og erhvervsområde. Der er en spredt beplantning af træer på området, som er befæstet med brosten, jf. billederne i bilag 1. Der er dog små områder med bar jord umiddelbart omkring træernes stammer. Der er ikke etableret legeplads eller områder med andre rekreative aktiviteter. Ud fra feltobservationer vurderes det, at der er begrænsede muligheder for direkte kontakt med den forurenede jord. Den konstaterede forurening vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for den nuværende arealanvendelse. I forbindelse med eventuelt gravearbejde i den forurenede jord skal der tages de nødvendige foranstaltninger i forhold til den konstaterede forurening, herunder at evt. opgravet jord skal håndteres i henhold til Københavns Kommunes regulativ. 6.2 Grundvand Da tungmetaller og PAH er, herunder benz(a)pyren og dibenz(a,h)anthracen, er relative immobile vurderes den konstaterede jordforurening ikke at udgøre en risiko for grundvandskva Sagsnr.:

12 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side 11 liteten i området eller vandkvaliteten i den nærmeste recipient. Det skal endvidere bemærkes, at ejendommen er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Sagsnr.:

13 Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Side Referencer /1/ Miljøstyrelsen, juli 23. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. /2/ Miljøstyrelsen, Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind. Vejledning nr. 6, /3/ Grundvandspotentiale i kalkmagasinet oktober 1999 for Københavns Amt. /4/ Københavns Kommune, juli 22. Historisk kortlægning af boliger på tidligere industrigrunde, del III. Amager, Christianshavn, Indre By og Vanløse. /5/ Miljøkontrollen, 22. Grundvandsområder. Sagsnr.:

14 Bilag 1

15 Borgergade 17AF, Dronningens Tværgade 3244 Bilag 1 Billede 1* Billede 2* Billede 3* Billede 4* * = Billednumre refererer til situationsplanen i bilag 4.1

16 Bilag 2

17

18 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Ukendt, PID PID= 1 brosten FYLD: MULD, leret, gruset, stenet, tegl, sort, tørt 13 2 FYLD: MULD " FYLD: TØRV, leret, gruset, stenet, tegl, sort, tørt PID= 4 FYLD: TØRV, leret, gruset, stenet, tegl, sort, tørt 2 PID= PID 2 5 MORÆNELER, sandet, mørke striber, grønt, tørt BRegister PSTMDK 2. 3/3/24 1:47: PID = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring + = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Strækning : Boret af : POE Dato : DGUnr.: Boring : B1 Udarb. af : POE Kontrol : CL Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1 / 1 Miljøprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Ukendt, PID PID= 1 brosten FYLD: SAND, stenet, lysebrunt, tørt PID= 2 FYLD: LER, sandet, gruset, tegl, mørkebrunt, tørt 1 PID= 1 3 TØRV, mørkebrunt, tørt PID= 4 LER, sandet, gruset, grønt, tørt 2 PID= PID 2 5 SAND, leret, grønt, tørt BRegister PSTMDK 2. 3/3/24 1:55: PID = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring + = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Strækning : Boret af : Dato : DGUnr.: Boring : B2 Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Ukendt, PID PID= 1 brosten FYLD: SAND, stenet, gruset, tegl, sort, tørt PID= 2 FYLD: SAND " 1 PID= 1 3 FYLD: SAND, stenet, gruset, tegl, sort, tørt PID= 4 FYLD: SAND " 2 PID= 2 5 TØRV, mørkebrunt, tørt PID= 6 LER, sandet, grønt, tørt 3 PID= 3 7 LER, sandet, gråt, tørt PID= 8 LER, st. sandet, kalkholdigt, gråt, tørt 4 PID= 4 9 LER " PID= 1 LER " 5 PID= 5 11 LER " PID= 12 LER, st. sandet, kalkholdigt, gråt, fugtigt 6 PID= PID 6 13 LER " BRegister PSTMDK 2. 3/3/24 1:57: PID = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring + = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Strækning : Boret af : Dato : DGUnr.: Boring : B3 Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Ukendt, PID PID= 1 brosten FYLD: LER, sandet, gruset, tegl, sort, tørt PID= 2 FYLD: LER " 1 PID= 1 3 FYLD: LER " PID= 4 TØRV, mørkebrunt, tørt 2 PID= PID 2 5 TØRV " BRegister PSTMDK 2. 3/3/24 1:58: PID = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring + = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Strækning : Boret af : Dato : DGUnr.: Boring : B4 Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Ukendt, PID PID= 1 brosten FYLD: LER, stenet, gruset, tegl, mørkebrunt, tørt PID= 2 FYLD: LER " 1 PID= 1 3 FYLD: LER, stenet, gruset, tegl, mørkebrunt, tørt PID= 4 FYLD: LER " 2 PID= 2 5 FYLD: LER " PID= 6 LER, sandet, gruset, lysegråt, tørt 3 PID= PID 3 7 LER " BRegister PSTMDK 2. 3/3/24 1:59: PID = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring + = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Borgergade 17A17F/Dronningens Tværgade 3244, 13 København K Strækning : Boret af : Dato : DGUnr.: Boring : B5 Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

23 Bilag 3

24 Bilag 4

25

26

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON 2 Endelig 12.11.2008 CaK/LST TBJ HaB 1 Version 2 29.10.2008 CaK/LST TBJ HaB Udgave

Læs mere

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest.

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest. Boet efter Poul Erik Rytter v/advokat Bodil Ravn Torvegade 16 6600 Vejen Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956 Dato: 14.

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Vejdirektoratet. Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning. 06.

Vejdirektoratet. Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning. 06. Vejdirektoratet Motorring, 00 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Afgrænsende undersøgelse af konstateret kulbrinteforurning 06. december 0 Vejdirektoratet Motorring, 00 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere