FORURENINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORURENINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf

2 Grønningen, Slagelse Side 2 Forureningsundersøgelse på Grønningen, Skovvejen / Færøvej 8-30, 4200 Slagelse. Indholdsfortegnelse Registreringsblad... 3 Indledning Baggrund...4 Formål og strategi...4 Grundlag...4 Resultater Feltobservationer og prøveudvælgelse Nivellement og pejling Kemiske analyser...7 Grundvandsprøver Chlorerede opløsningsmidler, PAH er, phenoler mv Vurdering af forureningens omfang Jord Grundvand Poreluft Samlet vurdering Referencer Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Situationsplaner Beskrivelse af feltarbejde og prøvetagning, inkl. feltjournaler Analyserapporter inkl. tidligere analyserapport Sagsbehandler Kvalitetskontrol Jens Peter Ulf Jensen Geolog, cand.scient. Claus Larsen Civilingeniør Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

3 Grønningen, Slagelse Side 3 1. Registreringsblad Rekvirent Slagelse Boligselskab DMR-sagsnr Adresse Matrikelnr. Kommune Region Nuværende arealanvendelse Grundejer Grønningen, Skovvejen / Færøvej 8-30, 4200 Slagelse 278a og 278ak Slagelse Markjorder Slagelse Kommune Region Sjælland Bolig Slagelse Boligselskab Afdeling Slagelse Dato Sagsbehandler Kvalitetskontrol Jens Peter Ulf Jensen, Jens-Ole Petersen Claus Larsen, civilingeniør Kortlægningsstatus x Ikke kortlagt (og udenfor områdeklassificeringen) Lokaliseret (ikke taget stilling til kortlægning) Kortlagt på vidensniveau 1 Kortlagt på vidensniveau 2 Grundvandsforhold X Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et indvindingsopland til et alment vandværk Boreentreprenør Analyselaboratorium Jysk Grundvandssænkning A/S, Herning Eurofins Danmark A/S, Vejen, Højvang Miljølaboratorium A/S, Dianalund Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

4 Grønningen, Slagelse Side 4 2. Indledning 2.1 Baggrund Slagelse boligselskab har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at gennemføre en forureningsundersøgelse på ejendommen matr.278 ak, 278a, Slagelse Markjorder, beliggende Grønningen, Skovvejen / Færøvej 8-30, 4200 Slagelse, omfattende Slagelse Boligselskab, afdeling 10. Der er tidligere i forbindelse med en miljø- og geoteknisk undersøgelse konstateret forurening i et planlagt byggefelt for et fælleshus. I 4 ud af 6 boringer blev der i dybden fra 1,0 til 2,0 m u.t. konstateret forurening med tjærestoffer, kulbrinter og bly, som overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Byggefeltet er placeret tæt op ad naboarealet, hvor der findes en kortlagt losseplads. Nærværende rapport omhandler en nærmere afgrænsning af forureningen fra lossepladsen i forhold til byggefeltet samt en screening af topjorden på friarealerne og i byggefeltet, som tillige undersøges for lossepladsgas og poreluftforurening. Region Sjælland og Slagelse Kommune er sagsbehandlende myndighed. 2.2 Formål og strategi Formålet med forureningsundersøgelsen er at vurdere forureningssituationen på ejendommen i forbindelse med de planlagte anlægs- og gravearbejder ved etablering af et fælleshus samt foretage en miljømæssig screening af topjorden på friarealerne til de eksisterende boligblokke. Desuden søges lossepladsen vest for og op ad Slagelse Boligselskabs matrikler afgrænset ved undersøgelsen. Lossepladsen på naboarealet, matr.nr. 278b, Slagelse Markjorder er kortlagt på vidensniveau 2, V2 med kortlægningsnummeret Slagelse Boligselskabs matrikler er ikke kortlagte, og er ikke omfattet af områdeklassificeringen. Der er udarbejdet et oplæg til forureningsundersøgelse på ejendommen. Strategien for undersøgelsen har været at udtage terrænnære blandprøver fra de øvre 0,25 meter fra undersøgelsesfelter på friarealerne til de eksisterende boligblokke og undersøge udbredelsen af lossepladsen i områdets vestlige del. I selve byggefeltet udtages terrænnære blandprøver fra de øvre 0,6 meter fra undersøgelsesfelter a ca. 50 m 2 samt udtages grundvands- og poreluftprøver. Undersøgelsens omfang er aftalt med Slagelse Boligselskab og er godkendt af Slagelse Kommune. 2.3 Grundlag Undersøgelsen er gennemført på grundlag af: Oplysninger fra arealinfo.dk Oplysninger fra tidligere udført miljø- og geoteknisk undersøgelse Oplysninger vedr. planlagte grave- og byggearbejder Oplysninger fra Region Sjælland vedr. den nærliggende losseplads Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

5 Grønningen, Slagelse Side 5 3. Resultater I henhold til det godkendte undersøgelsesoplæg er der afsat 13 undersøgelsesfelter, F1-F13 på friarealerne, hvor der via fem stik til 0,25 meters dybde er udtaget og analyseret 13 blandprøver for indhold af kulbrinter, PAH er og 6 udvalgte metaller. Der er afsat 8 delfelter, O1-O8 i byggefeltet for fælleshuset, hvorfra der via fem stik til 0,5 meters dybde er prøveudtaget fra dybderne 0-0,25 meter og 0,25-0,5 meter og analyseret 16 blandprøver for indhold af kulbrinter, PAH er og 6 udvalgte metaller. I byggefeltet er der desuden udført en 10 meter dyb miljøteknisk boring S1 samt 5 poreluftsonderinger P1-P5 samt en udeluftreference. Der er udtaget en jordprøve fra S1, der er analyseret for indhold af kulbrinter, BTEX er, PAH er og 6 udvalgte metaller samt klorerede kulbrinter. I alle poreluftsonderingerne og i boring S1 er der målt for indhold af metan, kuldioxid og ilt. Prøver fra alle poreluftsonderingerne og en udeluftprøve er analyseret for kulbrinter, primære klorerede kulbrinter og BTEX er samt C 9 -C 10 -aromater. En vandprøve fra den tidligere boring B6 er grundet lille vandmængde analyseret for Naphtalen og BTEX er ved Purge & Trapmetoden. Det var ikke muligt at udtage vandprøve fra boring B5 grundet et skævt pejlerør. Vandprøve fra S1 er screenet for indhold af op til 220 komponenter hos Eurofins via metoden Terrattest. I boringerne B5, B6 og S1 er det sekundære øvre grundvandsspejl endvidere pejlet. Der er tillige udført 8 stk. 2-3 meter dybe miljøtekniske lokaliseringsboringer, L1-L8 i områdets vestlige del i kanten af lossepladsen op ad nabomatriklen. Udvalgte jordprøver fra L1-L8 er analyseret for indhold af kulbrinter, PAH er og 6 udvalgte metaller. Prøvetagningssteder for jord-, grundvands- og poreluftprøver fremgår af situationsplanen i bilag 1. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

6 Grønningen, Slagelse Side Feltobservationer og prøveudvælgelse Prøvetagningsmetoder og feltjournaler for det udførte feltarbejde er vedlagt i bilag 2 og de væsentligste observationer i forbindelse med feltarbejdet er samlet i nedenstående tabel, sammen med en beskrivelse af prøveudvælgelsen. Boring/ prøve Boredybde Potentiel Fyldmægtighed Tegn på Strategi for Prøveudvælgelse m forureningskilde m forurening prøveudvælgelse m.u.t. Parameter S1 10,0 Losseplads 3,4 Ja Højst PID-udslag Slagger, brokker mv 2,5 a,b L1 2,0 Losseplads 1,8 Ja? Sortfarvning, tegl 1,0 a L2 3,0 L3 3,0 Losseplads Losseplads >3,0 Nej Bund af fyldlag 1,0 a 2,4 Nej Midt i fyldlag 1,0 a L4 2,0 Losseplads 1,1 Nej Bund af fyldlag, tegl 1,0 a L5 3,0 Losseplads 1,8 Nej Bund af fyldlag, tegl 1,5 a L6 2,0 Losseplads 1,6 Nej Fyldlag, tegl 0,5 a L7 2,0 Losseplads 1,1 Nej Bund af fyldlag, tegl 0,5 a L8 2,0 Losseplads 0,3 Nej Intaktjord 1,0 a Tabel 3.1: Feltobservationer og udvælgelse af prøver til kemisk analyse. a) Jordprøve udtaget til kemisk analyse for kulbrinter, PAH er og tungmetaller. b) BTEX er. På baggrund af de udførte lokaliseringsboringer og den dybe boring S1, kan de lokale geologiske forhold tæt ved lossepladsen beskrives således: Øverst findes under et typisk ca. 0,2-0,3 meter tykt muldlag et fyldlag, hovedsageligt bestående af ler, sand og grus, flere steder med indhold af teglrester og stedvist brokker. Generelt varierer fyldtykkelsen en del indenfor lossepladsens randområde. Fyldlaget har en konstateret mægtighed på op til ca. 3,4 meter. Fyldmægtigheden er mindst i den sydligste lokaliseringsboring L8, mens der i L2, ud for byggefeltet er konstateret mere end 3 meter fyld. Lokaliseringsboringerne L8, L7 og L6 er vurderet beliggende i kanten af randzonen til lossepladsen, mens lokaliseringsboringerne L1, L3, L4 og L5 antages at være beliggende indenfor lossepladsens randzone. I L3 er der dog ikke konstateret fyld med beton, slagger eller misfarvning og fyldtykkelsen større end ca. en meter kan eventuelt tilskrives opfyldning af en lokal lavning i lossepladsranden med afdækningsjord. Desuden er L3 beliggende relativt tæt på boring S1, hvor der er truffet forurenet lossepladsfyld. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

7 Grønningen, Slagelse Side 7 Ud fra fyldtykkelsen alene kan L2 ikke udelukkes at være omfattet af selve lossepladsen, men fylden udgøres af sandet, stenet ler uden synlige indhold af tegl, beton, slagger eller misfarvning. L2 er på den baggrund vurderet beliggende udenfor selve lossepladsen. Lagtykkelsen større end ca. en meter i L2 kan som ved L3 eventuelt tilskrives opfyldning med afdækningsjord i en lokal lavning i lossepladsranden. Under fyldlaget træffes hovedsageligt sandet ler. På friarealerne træffes typisk 0,2 meter muld og herunder ler. 3.2 Nivellement og pejling Der er foretaget en pejling af vandstanden i de filtersatte boringer. Det sekundære øvre grundvand er konstateret fra ca. 2,78 til ca. 2,83 meter under pejle- og filterrørernes overkant, svarende til et grundvandsspejl fra ca. 2,6 meter til 2,9 m u.t. i de filtersatte boringer. Pejleresultaterne fremgår af vandprøvetagningsskemaerne i bilag 2. På baggrund af pejleresultaterne kan grundvandets strømningsretning ikke fastlægges med sikkerhed. Det antages dog at grundvandet overordnet vil følge terrænet, svarende til en retning mod vest, mod det kortlagte lossepladsområde. 3.3 Kemiske analyser Resultaterne af de udførte analyser og analyser fra tidligere undersøgelser /6/, som overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, fremgår af nedenstående tabeller, sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier og afskæringskriterier /1/. Fremhævede felter angiver overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og fremhævet skrift angiver overskridelser af afskæringskriterierne. Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle kemiske analyser er vedlagt i bilag 3. Jordprøver - analysepakke Prøve Kulbrinter Tungmetaller PAH er og Naphtalen Naphtalen Sum af PAH er Dibenz(a,h)anthracen Benz(a)pyren Zink Nikkel Kobber Chrom Cadmium Bly C6-C35 C20-C35 C15-C20 C10-C15 C6-C10 Benzen mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Tidligere miljøundersøgelse /6/ B2 1,0-2,0m i.a. <5 < , ,95 0,17 5,8 i.a. B2 2,0-3,0m i.a. <5 <5 < <0, ,94 0,15 6,3 i.a. B4 0,0-1,0m i.a. <5 <5 <5 <5 <5 15 0, ,1 0,21 7,3 i.a. B4 1,0-2,0m i.a. <5 < , , ,9 1,9 61 i.a. B5 0,0-1,0m i.a. <5 <5 <5 < , ,28 0,07 2,0 i.a. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

8 Grønningen, Slagelse Side 8 B5 1,0-2,0m i.a. <5 < , , ,78 0,18 5,3 i.a. B6 1,0-2,0m i.a , i.a. Nærværende undersøgelse S1-2,5m <0,10 <2, , ,3 0,15 8,6 0,19 L1-1,0m i.a. <2,5 <5 < , ,18 0,030 1,1 2,0 L4-1,0m i.a. <2,5 <5,0 <5,0 <20 i.p. 13 0, ,9 41 0,54 0,068 3,0 0,025 F11 0-0,25m i.a. <2,5 <5,0 <5,0 <20 i.p. 64 0, ,17 0,018 1,0 0,011 F13 0-0,25m i.a. <2,5 <5,0 <5,0 <20 i.p. 25 0, ,9 85 0,32 0,031 2,0 0,010 Jordkvalitetskriterier Afskæringskriterier 1, , ,3 0, Tabel 3.2: Resultater af analyser af udvalgte jordprøver, der overskrider kvalitetskriterierne. Øvrige prøver fremgår af bilag 3. i.p.: Ikke påvist. i.a.: Ikke analyseret. Jordprøver fortsat Chlorerede kulbrinter Chlorerede opløsningsmidler Boring Tetrachlorethylen (PCE) Trichlorethylen (TCE) Tetrachlormethan (TeCM) Trichlorethan (TCA) Cloroform (TCM) mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS S1-2,5m 0,15 0,17 <0,0050 <0,005 <0,005 Jordkvalitetskriterier Afskæringskriterier Tabel 3.3: Resultater af analyser af jordprøver analyseret for chlorerede opløsningsmidler. i.p.: Ikke påvist. i.a.: Ikke analyseret. Som det fremgår af ovenstående tabeller er der i den tidligere undersøgelse /6/ i boring B6 1,0-2,0 m konstateret et indhold af kulbrinter på op til mg/kg, og mg/kg bly samt et indhold af benz(a)pyren på 360 mg/kg og et PAH-indhold på op til 920 mg/kg, svarende til en kraftig forurening, som overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier. I prøverne B4 1,0-2,0 m og B5 1,0-2,0 m er der konstateret mindre overskridelser af afskæringskriterierne for benz(a)pyren, PAH er og kulbrinter, svarende til en overskridelse med en faktor 2-3. I de øvrige prøver, listet i tabellen, er der tale om lettere forurenet jord. Der er ikke i de øvrige 4 prøver fra den tidligere undersøgelse, vedlagt i bilag 2, konstateret indhold, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Som det fremgår af ovenstående tabeller er der i nærværende undersøgelse kun i prøven S1-2,5 m påvist indhold, som overstiger Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Kulbrinteindholdet på Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

9 Grønningen, Slagelse Side mg/kg i S1 er af laboratoriet kvantificeret som tjære/asfalt. Benz(a)pyrenindholdet i S1-2,5 m på 1,3 mg/kg svarer til en overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med en faktor ca. 4. I L1-1,0 m er der konstateret 0,53 mg/kg cadmium, svarende til en svag overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. I F11 0-0,25m er der påvist 64 mg/kg bly, svarende til en svag overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium og en lettere forurenet jord. I L4-1 m og F13 0-0,25 m er der tale om en svag overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for benz(a)pyren. Alle øvrige prøver overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for de analyserede komponenter. Der er ikke i de øvrige 33 prøver, konstateret indhold, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Analyserapporterne er vedlagt i bilag 2. Der er ikke i nogen af de analyserede jordprøver konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for chlorerede kulbrinter. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

10 Grønningen, Slagelse Side 10 Grundvandsprøver kulbrinteanalyser Resultaterne af de udførte analyser, som overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier, fremgår af nedenstående tabeller, sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /1/. Fremhævet skrift angiver overskridelser af kvalitetskriterierne. Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle kemiske analyser er vedlagt i bilag 3. Boring Benzen Toluen Xylener + ethylbenzen Naphtalen µg/l µg/l µg/l µg/l B6 i.p. i.p. i.p. - S1 # i.p. i.p. 0,6 i.p. Grundvandskvalitetskriterier Tabel 3.4: Resultater af kulbrinteanalyser af grundvandsprøver. i.p.: Ikke påvist. # Terrattest, hvor der analyseres for 220 komponenter kun udvalgte er vist i tabellen. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der konstateret et sporindhold på 0,6 µg/l af xylener inkl. ethylbenzen i den analyserede grundvandsprøve fra boring S1, svarende til ca. 10% af grundvandskvalitetskriteriet. Indholdet af benzen, toluen og naphtalen i S1- grundvandsprøven er under detektionsgrænserne. Der er ikke i B6 påvist indhold over detektionsgrænserne for de analyserede komponenter. Grundvandsprøver Chlorerede opløsningsmidler, PAH er, phenoler mv. I tabel 3.5 er vedlagt udvalgte resultater for organiske forureningskomponenter fra den udførte multianalyse af 220 komponenter udført på vandprøven fra S1. I tabel 3.6 er vedlagt udvalgte resultater for uorganiske forureningskomponenter fra multianalysen. Chlorerede opløsningsmidler PAH er og Phenoler Boring PCE TCE TeCM TCA TCM Sum Chlor. B(a)p Fluoranthen PAH Phenoler µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l S1 # 0,71 1,8 i.p. i.p. i.p. 2,51 i.p. 0,13 0,29 3,1 Grundvands-kvalitetskriterier ## 3 0,01 0,1 0,1 0,5 *=: (PCE) tetrachlorethylen ( tetrachlorethen), (TCE) trichlorethylen ( trichlorethen), (TeCM) tetrachlormethan (tetrachlormethan), (TCA) 1,1,1-trichlorethan, (TCM) trichlormethan (chloroform), (B(a)p) Benz(a)pyren, (PAH) sum af PAH er, (Sum Chlor.) sum af chlorerede kulbrinter. Tabel 3.5: Resultater af analyser for chlorerede opløsningsmidler, PAH er og phenoler i grundvandsprøver. i.p.: Ikke påvist. i.a.: Ikke analyseret. # Terrattest, hvor der analyseres for 220 komponenter kun udvalgte er vist i tabellen. ## så lavt som muligt Som det fremgår af ovenstående tabel, er der konstateret svage overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for TCE, Fluoranthen, PAH-summen og summen af phenoler. Overskridelserne svarer til en faktor 1-6. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

11 Grønningen, Slagelse Side 11 Grundvandsprøver udvalgte tungmetaller Boring Ba Co Ni Se Va Zn µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l S1 # 130 3,3 8,6 6,8 2,1 6,6 Grundvandskriterium Tabel 3.6 Analyseresultater for udvalgte tungmetaller i vandprøver. # Terrattest, hvor der analyseres for 220 komponenter kun udvalgte er vist i tabellen. Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier i boring S1. Poreluftprøver kulbrinteanalyser Der findes ingen grænseværdier for koncentrationer i poreluft. Miljøstyrelsens afdampningskriterium er kriteriet for, hvor stor afdampning en forurening må bidrage med til den ovenstående luft. Afdampningskriteriet gælder både til udeluft og til indeluft i bygninger. Poreluftkoncentrationen og Miljøstyrelsens afdampningskriterium kan derfor ikke sammenlignes direkte, men hvis poreluftkoncentrationen er væsentlig højere end afdampningskriteriet, kan poreluftkoncentrationen potentielt udgøre en risiko for arealanvendelsen. Målested Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener C 9-C 10 aromater TVOC µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 P1 0,94 0,68 0,18 0,82 0,34 i.p. P2 0,73 0,64 0,18 0,83 <0,3 i.p. P3 0,47 <0,5 0,12 0,46 <0,3 P4 0,40 <0,5 <0,1 0,27 <0,3 i.p. i.p. P5 <0,1 <0,5 <0,1 0,14 <0,3 Udereference 0,67 0,67 0,18 0,77 0,30 i.p. Kvalitetskriterier /1/ 0, Baggrundsniveau i udeluft # /5/ 0,48 1,8 0,18-0,30 0,8-0,87 0-1, Baggrundsniveau i indeklima # /5/ 0,80 7,3 0,75 3,0 1,5-1,9 275 # = Medianværdier. Ved interval har værdier under detektionsgrænsen (hhv. regnet lig 0 og detektionsgrænsen) haft indflydelse på den beregnede median. Tabel 3.7: Resultater af kulbrinteanalyser af poreluftprøver. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterium for indhold af benzen i fire ud af de fem analyserede prøver på op til Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

12 Grønningen, Slagelse Side 12 ca. en faktor 8. Benzenindholdene er på niveau med det forventede baggrundsniveau og indholdet i udeluftreferencen. Der er ikke konstateret overskridelse af afdampningskriterierne for indhold af de øvrige analyserede komponenter i nogen af prøverne. Poreluftprøver analyser for chlorerede opløsningsmidler og lossepladsgas Målested Dybde Chloroform (TCM) 1,1,1- trichlorethan (1,1,1-TCA) (TeCM) Tetrachlormethan Trichlorethylen (TCE) Tetrachlor- ethylen (PCE) m µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 P1 1 <0,1 <0,1 0,45 <0,1 0,45 P2 1 <0,1 <0,1 0,40 <0,1 <0,1 P3 1 0,20 <0,1 0,31 <0,1 0,15 P4 1 0,17 <0,1 0,32 0,21 13 P5 1 0,21 <0,1 <0,1 0,34 9,6 Udereference - <0,1 <0,1 0,43 <0,1 <0,1 S1 2,5 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. Kvalitetskriterier /1/ Baggrundsniveau i udeluft# /5/ Baggrundsniveau i indeklima# /5/ 0-0,20 0-0,20 0,25-0,38 0-0,15 0-0,20 0-0,20 0-0,20 0,25 0-0,17 0,51 # = Medianværdier. Ved interval har værdier under detektionsgrænsen (hhv. regnet lig 0 og detektionsgrænsen) haft indflydelse på den beregnede median. Tabel 3.8: Resultater af analyser for chlorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Som et fremgår af ovenstående tabel, er der påvist et mindre indhold af PCE på 13 µg/m 3 henholdsvis 9,6 µg/m 3 i P4 og P5, svarende til en mindre overskridelse af afdampningskriteriet med en faktor op til ca. 2. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

13 Grønningen, Slagelse Side 13 Målested Dato: P1-1m u.t P2-1m u.t P3-1m u.t P4-1m u.t P5-1 m u.t S1: 2,5-4,5 m u.t Methan (CH 4) Kuldioxid (CO 2) Ilt (O 2) Vol-% Vol-% Vol-% 0 0, , ,2 18,9 0 0,9 19,9 0 2,8 19,6 0,1 7,3 16,1 Jordluft (>10 cm) /7/ Spor 0,1-2 <20,6 Atmosfærisk luft /7/ Negligibel 0,03 20,9 Tabel 3.9. Resultater af målinger for indhold af lossepladsgas i poreluft. Det fremgår af lossepladsgasmålingerne i ovenstående tabel, at det kun er i S1, at der er påvist et indhold af metan, svarende til et lavt niveau på 0,1%. I S1 er der konstateret et iltindhold på 16,1 % og et CO 2 -indhold på 7,3%. Indholdet af CO 2 i poreluftsonderingerne på mellem 0,8% og 2,8% ligger på et niveau, svarende til godt og vel indholdet i alm. jordluft. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

14 Grønningen, Slagelse Side Vurdering af forureningens omfang På baggrund af resultaterne af det udførte feltarbejde er der foretaget en vurdering af forureningens omfang i jord, grundvand og poreluft i relation til de påtænkte grave- og anlægsarbejder samt lossepladsens udbredelse. 4.1 Jord Byggefeltet og lossepladsen Overfladeprøverne i byggefeltet fra 0-0,3 og 0,3-0,6 meters dybde overholder alle Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og svarer til en jordklasse 0 efter Jordplan Sjælland /2/. Da der er udtaget jordprøver pr. ca. 50 m 2 og pr. ca. 30 ton kan analyseresultaterne fra de øvre 0,6 meter i byggefeltet benyttes til disponering af overskudsjorden som klasse 0-jord, forudsat myndighedernes accept heraf. Der er konstateret indhold af kulbrinter på op til 510 mg/kg TS i en enkelt jordprøve fra boring S1, centralt i byggefeltet til fælleshuset, udtaget fra 2,5 meters dybde. I de tidligere udførte analyser i forbindelse med den geotekniske undersøgelse /6/, er der påvist indhold af tjærestoffer, kulbrinter og bly over Miljøstyrelsens afskæringskriterier i dybden 1,0-2,0 m u.t. Analyserapporten fra /6/ er vedlagt i bilag 3 sammen med de øvrige analyserapporter. Jordprøverne fra lokaliseringsboringerne vurderes at have afgrænset lossepladsen således, at fyldlaget i L8, L2, L7 og L6 tolkes som repræsenterende dæklaget/kanten af lossepladsen, mens det ikke kan udelukkes, at fylden i L1, L3 og L5 udover dæklaget, udgør en del af selve lossepladsfyldet. Der er dog ikke konstateret overskridelser af afskæringskriterierne i jordprøver udtaget fra disse boringer. Det vurderes, at kilden til kulbrinteindholdet og bly mv. i boringerne B2, B4, B5, B6 og S1 under et typisk ca. 0,6-1 meter tykt dæklag af ren jord skyldes lossepladsfyld. På baggrund af ovenstående vurdering af fyldlaget og ud fra analyseresultaterne fra jordprøverne er der indtegnet en formodet omtrentlig afgrænsning af lossepladsen på situationsplanen i bilag Friarealet Der er kun i blandprøverne fra de øvre 0,25 meter fra felt F11 og felt F13 (syd for byggefeltet), at der er konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for henholdsvis bly og benz(a)pyren, svarende til lettere forurenet jord. Alle øvrige blandprøver fra de øvre 0,25 meter fra friarealet overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og svarer til en kategori 1-jord (ren jord) /1/. Der er ikke foretaget screening af jorden dybere end 0,25 meter på friarealerne, men da der generelt uden for lossepladsområdet er truffet ler, der vurderes som intakt under mulden og da mulden overordnet er ren, antages leren også som ren, jf. retningslinjerne i /4/. 4.2 Grundvand I boring S1 er der ved Terrattesten i grundvandsprøven konstateret sporindhold af TCE og indhold af PAH er og phenoler som overskrider grundvandskvalitetskriterierne med op til en faktor ca Indholdene skyldes sandsynligvis lossepladsfylden. I grundvandsprøven fra B6 er der ikke påvist indhold af BTEX er og Naphtalen over detektionsgrænserne. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

15 Grønningen, Slagelse Side 15 Der er antageligt tale om en overordnet grundvandsstrømning mod vest og mod lavere liggende areal (selve lossepladsen). Der vurderes således at være tale om en relativ begrænset grundvandsforurening i det sekundære grundvand i det vestligste område af ejendommen, hvor fælleshuset ønskes etableret. 4.3 Poreluft I alle poreluftprøverne er der konstateret et mindre indhold af benzen, som svagt overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier med op til en faktor ca. 8 og endvidere et indhold af PCE i P4 og P5, som svagt overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier med en faktor ca. 2. I forhold til en normal reduktionsfaktor for afdampning til indeklimaet gennem et betongulv på en faktor 100 /8/, vurderes de konstaterede poreluftkoncentrationer ikke at udgøre en indeklimarisiko i forbindelse med etablering af et fælleshus. Imidlertid er der også målt for lossepladsgas og ilt i alle poreluftsonderingerne og i S1. Indholdet af CO 2 i poreluftsonderingerne, filtersat i en meters dybde på mellem 0,8% og 2,8% ligger på et niveau, svarende til godt og vel indholdet i alm. jordluft. Der er ikke påvist metangas i sonderingerne. I boring S1 filtersat 2,5-4,5 m.u.t. er der konstateret 7,3 % CO 2 og et mindre indhold på 0,1% i den filtersatte boring S1. Der er således i boring S1 påvist indhold af CO 2, hvilket indikerer, at der sker en biologisk omsætning i jorden i fyldlagene for lossepladsen. Det vurderes derfor, at de konstaterede indhold af poreluftforurening antageligt skal relateres til lossepladsfyld. Der er målt for indhold af lossepladsgas i en frostperiode, hvor den frosne jord i en vis udstrækning over tid kan have opkoncentreret jordgassen. Det kan dog ikke udelukkes, at der under andre og varmere vejrforhold eller lokalt kan være tale om højere koncentrationer af lossepladsgas (Methan og CO 2 ) under det fremtidige fælleshus, end det er påvist i denne undersøgelse. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

16 Grønningen, Slagelse Side Samlet vurdering Det vurderes generelt, at lossepladsen er rimeligt afgrænset med de udførte lokaliseringsboringer. Lossepladsen har således tilsyneladende kun en relativ begrænset udstrækning ind på Slagelse Boligselskabs ejendom. Jordanalyseresultaterne viser, at der er forurening i byggefeltet fra ca. 1,0 m.u.t. Overjorden er generelt uforurenet 0-0,6 m.u.t. og der tilsyneladende tilført et dæklag af ren jord på lossepladsen. Det vurderes, at analyseresultaterne fra de øvre 0,6 meter i byggefeltet kan benyttes til at disponere jord, forudsat myndighedernes accept, idet denne jord er beskrevet med en prøve pr. ca. 30 ton/50 m 2. Screeningen af friarealernes øvre 0,25 meter indikerer, at jorden her overvejende er ren og denne dermed kan håndteres og flyttes frit internt på grunden. Dog skal lettere forurenet jord håndteres særskilt og mulig jordflytning ud af matriklerne skal anmeldes til kommunen. Der skal eventuelt påregnes udtaget ekstra jordprøver til kemisk analyse i den henseende. Der er i S1 konstateret svage overskridelser med en faktor ca. 2-6 af grundvandskvalitetskriteriet for TCE, Fluoranthen, PAH-summen og summen af phenoler. Det vurderes, at de konstaterede lave indhold understøtter, at byggefeltet ikke er placeret på et grundvandsforurenings hot-spot og at de konstaterede lave forureningsindhold i grundvandet efter DMR s vurdering ikke udgør en hindring for byggeriet. Det vurderes, at de konstaterede poreluftkoncentrationer ikke udgør et afdampningsproblem i forbindelse med etablering af et fælleshus. Der er konstateret spor af methangas og indhold af CO 2 på op til 7,3 %, hvilket indikerer, at der fortsat sker en vis omsætning i lossepladsen. Metan er brand- og eksplosionsfarlig ved koncentrationer på 5-15 % ved en iltkoncentration over 13 %, hvorfor der ikke vurderes at være en akut eksplosionsfare ved byggeri på arealet omkring boring S1. Kuldioxid kan medføre bevidstløshed ved koncentrationer over 1 % og er dødelig ved koncentrationer over 9 %. Udover dette kan lossepladsgassen i sig selv fortrænge den atmosfæriske luft i lukkede rum og bare ved reduktion af iltindholdet give forskellige effekter, gående fra mild grad af påvirkning til død ved kvælning /3/. Det kan ikke fuldstændigt udelukkes, at et CO 2 -indhold, som det konstaterede i S1 kan udgøre en indeklimamæssig risiko eller at der kan være lokale eller tidsmæssige variationer i koncentrationsniveaerne der kan udgøre en risiko for indeklimaet. Det anbefales derfor, at der som en ekstra sikkerhed projekteres udført en gassikring af fælleshuset ved etablering af et ventileret kapillarbrydende lag under det tætte selvbærende betondæk. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

17 Grønningen, Slagelse Side Referencer /1/ Miljøstyrelsen, 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli /2/ Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere rettelser (Jordplan Sjælland). /3/ ml /4/ Jordflytningsbekendtgørelsen: BEK nr af 12/12/ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord - Miljøministeriet. /5/ Videncenter for Jordforurening. Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme. Teknik og Administration nr. 2, /6/ Notat. Vedr. Grønningen, Slagelse Fælleshus. ICS Rådgivende Ingeniører A/S. 19. november /7/ The soil as a Reactor. Jörg Richter Catena Verlag, 1987 ISBN /8/ Miljøstyrelsen, 1998 vejledning nr. 6. Vejledning i oprydning på forurenede lokaliteter. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

18 Bilag 1

19

20 Bilag 2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Bilag 3

36 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID S1 L1 L2 L3 L4 Dybde 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 55 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C <20 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen 0,19 2,0 0,020 <0,0050 0,025 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 1,3 0,18 0,27 0,047 0,54 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,15 0,030 0,034 0,0058 0,068 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 8,6 1,1 1,6 0,32 3,0 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,29 0,53 0,39 0,17 0,16 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel ,9 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. S1: Kulbrinter i intervallet >C10-C15 svarende til petroleum og kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. L1: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. L2: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. L3: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. L4: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 1 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

37 Analyserapport Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID S1 L1 L2 L3 L4 Dybde 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Parameter stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Benzen <0,10 ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 0,10 +/- 15 % Toluen <0,10 ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 0,10 +/- 15 % Ethylbenzen <0,10 ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 0,10 +/- 15 % m/p-xylen <0,10 ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 0,10 +/- 15 % o-xylen <0,10 ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 0,10 +/- 15 % Sum BTEX # ia ia ia ia mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID +/- 15 % Chloroform <0,0050 ia ia ia ia mg/kg TS GC-ECD-pentan 0,0050 +/- 20 % 1,1,1-Trichlorethan <0,0050 ia ia ia ia mg/kg TS GC-ECD-pentan 0,0050 +/- 20 % Tetrachlormethan <0,0050 ia ia ia ia mg/kg TS GC-ECD-pentan 0,0050 +/- 20 % Trichlorethylen 0,17 ia ia ia ia mg/kg TS GC-ECD-pentan 0,0050 +/- 20 % Tetrachlorethylen 0,15 ia ia ia ia mg/kg TS GC-ECD-pentan 0,0050 +/- 20 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: BTEX udført ved GC-FID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 2 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

38 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID L5 L6 L7 L8 F1 Dybde 1,5 0,5 0,5 1,0 0-0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 <20 24 <20 <20 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # 24 # # # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen <0,0050 0,010 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,014 0,22 0,012 <0,0050 0,066 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,0050 0,023 <0,0050 <0,0050 0,0067 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,094 1,4 0,076 0,017 0,38 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly 8,0 19 6,7 8,8 21 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,11 0,23 0,16 0,11 0,25 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total 8,3 11 9, mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber 5,4 17 9,1 9,4 16 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel 5,3 9, ,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. L5: Ikke påvist totalkulbrinter. L6: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. L7: Ikke påvist totalkulbrinter. L8: Ikke påvist totalkulbrinter. F1: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 3 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

39 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID F2 F3 F4 F5 F6 Dybde 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 <20 <20 <20 <20 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # # # # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,090 0,042 0,051 0,019 0,068 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,0096 <0,0050 0,0058 <0,0050 0,0060 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,52 0,26 0,30 0,14 0,47 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly ,3 15 mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,27 0,23 0,19 0,12 0,39 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total ,8 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber ,3 12 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel 8,6 9,6 7,3 5,0 8,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. F2: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F3: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F4: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F5: Ikke påvist totalkulbrinter. F6: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 4 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

40 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID F7 F8 F9 F10 F11 Dybde 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 <20 <20 <20 21 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # # 21 # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,011 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,046 0,064 0,037 0,29 0,17 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,0050 0,0060 <0,0050 0,025 0,018 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,27 0,39 0,23 1,8 1,0 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,24 0,19 0,21 0,19 0,21 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total 10 9,1 12 9,7 12 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber ,9 18 mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel 7,7 7,1 8,7 7,2 10 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. F7: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35. F8: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F9: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F10: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F11: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 5 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

41 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID F12 F13 O1 O1 O2 Dybde 0-0,25 0-0,25 0-0,3 0,3-0,6 0-0,3 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 <20 <20 <20 <20 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # # # # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen 0,0051 0,010 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,058 0,32 0,035 0,025 0,049 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen 0,0062 0,031 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,36 2,0 0,22 0,16 0,32 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,18 0,28 0,23 0,17 0,24 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel 10 8,9 9,5 10 9,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. F12: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. F13: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. O1 (0-0,3): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. O1 (0,3-0,6): Ikke påvist totalkulbrinter. O2 (0-0,3): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 6 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

42 Rekvirent DMR A/S Identifikation Sagsnavn: Grønningen Afd. 10, Skovvejen og Karolinevej 17 Færøvej 8-30, Slagelse 4200 Slagelse Sagsnr.: Sagsbeh.: JOP Udt.dato: Prøvetager: HW Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 38 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID O2 O3 O3 O4 O4 Dybde 0,3-0,6 0-0,3 0,3-0,6 0-0,3 0,3-0,6 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 <20 <20 <20 <20 <20 mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # # # # mg/kg TS Reflab1:2010 GC-FID Naphthalen <0,0050 0,0057 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,029 0,096 0,014 0,022 0,014 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen <0,0050 0,0088 <0,0050 <0,0050 <0,0050 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) 0,19 0,60 0,089 0,15 0,083 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 15 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 0,70 +/- 14 % Cadmium 0,17 0,19 0,16 0,14 0,18 mg/kg TS DS259-ICP 0,010 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 0,40 +/- 14 % Nikkel 9,2 11 9,6 9,6 9,0 mg/kg TS DS259-ICP 0,30 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. O2 (0,3-0,6): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. O3 (0-0,3): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. O3 (0,3-0,6): Ikke påvist totalkulbrinter. O4 (0-0,3): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. O4 (0,3-0,6): Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til tjære/asfalt. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas Nielsen Laborant Side 7 af 9 Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper

Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper OKTOBER 216 GAIAS ALLÉ APS Forureningsundersøgelser, Gaias Allé, Gug Alper FORURENINGSUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionshuset Visionsvej 3 9 Aalborg Danmark TLF + 6 FAX + 6 99 99 WWW cowidk OKTOBER

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 7 Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Læsevejledning Skabelonens omfang indikerer hvad regionen forventer

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere