REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006 Resultatet for 1. kvartal blev 447 mio. kr. mod 316 mio. kr. i 2005 Resultatet før skat blev 595 mio. kr. mod 451 kr. mio. kr. i 2005 Investeringen i De Post La Poste, som faldt endeligt på plads primo 2006, indgår i resultatet med virkning fra 1. januar 2006 Nettoomsætningen steg med 4,0 pct. De samlede driftsomkostninger steg med 2,6 pct. FORVENTNINGER FOR 2006 DEN SAMLEDE OMSÆTNING forventes at være stigende i forhold til Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. På den baggrund forventes fald i afsætningen af breve, der dog modsvares af vækst på andre produkter. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusiv afskrivninger forventes at være svagt stigende i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i Investeringen i De Post La Poste forventes at give en positiv effekt på resultat før skat. RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være på niveau med Post Danmark A/S CVR nr Tietgensgade 37 DK-1566 København V 1/12

2 De samlede indtægter udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning på 128 mio. kr. i forhold til samme periode i Driftsomkostninger og afskrivninger steg i 1. kvartal ,6 pct. i forhold til samme periode i 2005 svarende til den generelle pris- og lønudvikling. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 518 mio. kr., hvilket er 13 pct. højere end samme periode året før. Resultatfremgangen kan især henføres til, at resultatet af investeringen i De Post La Poste indgår med virkning fra 1. januar kvt. 1. kvt. Beløb i mio. kr Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (781) (736) (3.133) Personaleomkostninger (1.668) (1.670) (6.645) EBITDA Af- og nedskrivning (151) (127) (560) EBIT Netto finansielle poster 77 (6) (91) Resultat før skat Skat af periodens resultat (148) (135) (295) Resultat efter skat Nøgletal Overskudsgrad, pct Antal heltidsbeskæftigede RESULTATOPGØRELSEN I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S med de helejede datterselskaber Post Danmark Leasing A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Blade udviser en pæn stigning i såvel omsætning som afsætning i 1. kvartal 2006 i forhold til samme periode i Stigningen skyldes en kundetilgang af mindre dagblade. Adresseløse forsendelser udviser i første kvartal en svag stigning i omsætningen og en lidt større stigning i afsætningen. Også her er der en stærk konkurrence på markedet. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter udgjorde 16 mio. kr., en stigning på 5 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Andre driftsindtægter er påvirket positivt af gevinst ved salg af anlægsaktiver, bl.a. posthuse i forbindelse med omlægning fra egne filialer til postbutikker INDTÆGTER I ALT (mio. kr.) 1. kvt kvt kvt kvt kvt 06 Breve og Magasinpost Blade Øvrige indtægter Pakker Adresseløse forsendelser EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde 781 mio. kr. i 1. kvartal 2006, hvilket er 45 mio. kr. højere end i samme periode i EKSTERNE OMKOSTNINGER (mio. kr.) I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. NETTOOMSÆTNING Omsætningen på breve og magasinpost har vist en svag stigning i forhold til samme periode i Da der samtidig har været et svagt fald i afsætningen, skyldes omsætningsstigningen de gennemførte mindre prisstigninger pr. 2. januar kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. Pakkeomsætningen og - afsætningen udviser en pæn stigning i forhold til samme periode i Omsætningen er således steget med ca. 9 pct. og afsætningen med ca. 11 pct. Udviklingen skal ses i lyset af den hårde konkurrence, der hersker på pakkemarkedet PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 1. kvartal 2006, hvilket stort set er uændret i forhold til samme perio- 2/12

3 de året før. Stagnationen er en kombination af gennemførte effektiviseringer og normale lønstigninger. Forbruget af årsværk omregnet til helårsbasis er faldet med ANTAL HELTIDSBESKÆFTIGEDE 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt BALANCE 31/3 31/3 Ultimo Beløb i mio. kr Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a Soliditetsgrad, pct DRIFTSRESULTAT (EBIT) Driftsresultatet udgjorde 518 mio. kr. i perioden mod 457 mio. kr. i samme periode året før. FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder udgjorde en gevinst på 74 mio. kr. i 1. kvartal 2006 mod et nulresultat i tilsvarende periode i Gevinsten vedrører helt overvejende De Post La Poste, som blev erhvervet primo Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde en nettoindtægt på 3 mio. kr. i perioden mod en nettoudgift på 6 mio. kr. i samme periode i Forbedringen skyldes primært forrentning af ansvarlig indskudskapital ydet i forbindelse med købet af De Post La Poste. SELSKABSSKAT Skat af resultatet for 1. kvartal udgjorde 148 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 28,4 pct., når der bortses fra resultatet af associerede selskaber. ANLÆGSAKTIVER Modernisering af Post Danmarks produktionsapparat og effektivisering af kerne- og støtteprocesser er fortsat i Der er således investeret 117 mio. kr. i anlægsaktiver i 1. kvartal Hovedparten heraf vedrører videreførelsen af Lean Enterprise, der skal automatisere og standardisere de administrative og styringsmæssige forretningsprocesser gennem indførelsen af SAP. OMSÆTNINGSAKTIVER Omsætningsaktiverne udgør mio. kr., hvilket er en stigning på 250 mio. kr. i forhold til ultimo Stigningen vedrører en sæsonbestemt stigning i periodeafgrænsningsposterne samt en stigning i debitorer. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgør mio. kr. pr. 31. marts 2006 og er steget med 463 mio. kr. i Egenkapitalen er påvirket positivt med periodens overskud på 447 mio. kr. samt af salg af egne aktier, 14 mio. kr., værdi af optioner, 1 mio. kr. og kursregulering med 1 mio.kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf steget til 37 pct. pr. 31. marts 2006 mod 35 pct. pr. 31. december LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER De langfristede gældsforpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. marts 2006, hvilket er et fald på 31 mio. kr. i forhold til ultimo Faldet skyldes afdrag på lån. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER De kortfristede gældsforpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. marts 2006, hvilket er en stigning på 383 mio. kr. i forhold til ultimo Stigningen skyldes en forøgelse af skyldig selskabsskat samt nyoptagelse af lån i forbindelse 3/12

4 med investeringen af De Post La Poste. Modsat er gæld til leverandører faldet. PENGESTRØMSOPGØRELSE ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 1. kvartal 2006 bidraget positivt med 323 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde netto 622 mio. kr. væsentligst som følge af investeringen i De Post La Poste. Likviditetsvirkningen fra finansieringsaktiviteter udgjorde 293 mio. kr., der primært kan henføres til den nævnte lånoptagelse modsvaret af afdrag på anden gæld til kreditinstitutter. Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet og fra finansieringsaktiviteter er stort set af samme størrelse som likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteterne. De likvide beholdninger er derfor med 250 mio. kr. på niveau med de likvide beholdninger pr. 31. december 2005 (256 mio. kr.). SEGMENTREGNSKAB Post Danmark er organiseret i fire kundeorienterede forretningsenheder og fire interne forretningsenheder. I Post Danmarks interne styring sker opfølgning i forhold til de otte forretningsenheder. Opfølgningen tager udgangspunkt i regnskaber for hver forretningsenhed. Resultatet fra forretningsenhedsregnskaberne konsolideres i segmentregnskaberne for de fire kundevendte forretningsenheder, som her offentliggøres i hovedtræk. Hensigten med segmentregnskaberne er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningsenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder betales via intern afregning. Post Danmarks største segment er Erhvervskunder, som leverer det største enkeltbidrag til virksomhedens indtjening. Indtægterne er lidt større end sidste år, men omkostningerne er faldet, bl.a. på grund af produktivitetsforbedringer. Post Danmarks øvrige kundevendte enheder bidrager ligeledes til indtjeningen, da de alle opererer med et positivt EBITresultat. Segmentregnskabet bygger på en model, som løbende opdateres i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. Sammenligningstallene for 2005 er ændret i overensstemmelse hermed. 1. kvt. 1. kvt. Beløb i mio. kr Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskriv. (1.293) (1.319) (5.470) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder samt filialnettet. 1.kvt. 1. kvt. Beløb i mio. kr Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskriv. (524) (497) (1.951) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for kurer-, ekspres- og pakkeløsninger til store og mellemstore erhvervskunder. 1. kvt. 1.kvt. Beløb i mio. kr Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskriv. (318) (303) (1.138) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejdet med internationale partnere. 1. kvt. 1. kvt. Beløb i mio. kr Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskriv. (331) (317) (1.232) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser /12

5 ØVRIGE FORHOLD KVALITET Brevkvaliteten er det samlede mål for rettidigheden i brevproduktionen og distributionen. Kvalitetsniveauet for almindelige breve blev i perioden 1. januar 31. marts 2006 på 92,2 pct. For hele 2005 lå brevkvaliteten på 93,9 pct. Rettidigheden for økonomibreve blev i perioden 1. januar 31. marts 2006 på 96,9 pct., mod 98,3 for hele Årsagen til den mindre gode kvalitet skal findes dels i det dårlige vejrlig, dels i de tekniske udfordringer, som indkøringen af de nye OCR C4 sorteringsmaskiner giver. KØB AF KNAP HALVDELEN AF DET BELGISKE POSTVÆSEN Post Danmark har sammen med CVC i oktober 2005 truffet aftale om køb af 50 pct. minus én aktie af det belgiske postvæsen De Post - La Poste. Købet er sket med virkning fra 1. januar NYT LÅNEPROGRAM Post Danmark har i maj 2006 fået den svenske finansinspektions tilladelse til at udstede obligationer på børsen i Stockholm. Låneprogrammet vil give mulighed for at udstede obligationer for 1 mia. svenske kroner og med en løbetid op til maksimalt 15 år. En del af låneprovenuet vil blive hjemtaget i 2006 og vil primært blive anvendt i forbindelse med omlægning af andre lån. Den resterende del af låneprogrammet vil indgå i Post Danmarks finansielle beredskab. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. FORVENTNINGER TIL 2006 DEN SAMLEDE OMSÆTNING forventes at være stigende i forhold til Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. På den baggrund forventes fald i afsætningen af breve, der dog modsvares af vækst på andre produkter. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusiv afskrivninger forventes at være svagt stigende i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i Investeringen i De Post La Poste forventes at give en positiv effekt på resultat før skat. RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være på niveau med /12

6 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. København, den 23. maj 2006 DIREKTIONEN Helge Israelsen ADMINISTRERENDE K. B. Pedersen Palle Juliussen Bjarne Wind VICEADMINISTRERENDE BESTYRELSEN Fritz H. Schur FORMAND Peter Törnquist NÆSTFORMAND Jens Bendtsen Mogens Bundgaard-Nielsen Bjarne Hansen Ole Jespersen Hanne Lund Anne Birgitte Lundholt Isa Rogild Ole Trolle Søren Vestergaard-Poulsen 6/12

7 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (781) (736) Personaleomkostninger (1.668) (1.670) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (151) (127) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder 74 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (20) (24) Resultat før skat Skat af periodens resultat (148) (135) PERIODENS RESULTAT /12

8 BALANCE Mio. kr. 31. marts marts AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Ibrugtagne udviklingsprojekter Øvrige immaterielle anlægsaktiver Igangværende udviklingsprojekter IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsprojekter under opførelse MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalinteresser i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og tilgodehavender FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT UDSKUDT SKAT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT /12

9 BALANCE Mio. kr. 31. marts marts PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for valutakursregulering 3-2 Frie reserver Foreslået udbytte EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til andre kreditinstitutter Anden langfristet gæld LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Andre hensatte forpligtelser Gæld til andre kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT /12

10 EGENKAPITALOPGØRELSEN Mio. kr. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Frie reserver Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Kursregulering (1) (1) EGENKAPITAL PR. 31. marts Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Salg af egne aktier Værdi af optioner til medarbejdere 1 1 Kursregulering 1 1 EGENKAPITAL PR marts 2006 Post Danmark var pr. 1. januar 2006 i besiddelse af stk. egne aktier (á nom. kr. 20), hvoraf stk. var reserveret til en kreds af ledende medarbejdere som første led i det incitamentsprogram, der var omtalt i Post Danmarks årsrapport Af disse er stk. blevet solgt i 1. kvartal 2006 til markedsværdi. Provenuet af aktiesalget, 14 mio. kr., er ført på egenkapitalen. Herefter udgør beholdningen af egne aktier stk. hvoraf stk. egne aktier er i behold til afdækning af udstedte optioner, som er andet led i incitamentsprogrammet. Værdien af optionerne, opgjort efter en særlig metode, indregnes i hhv. resultatopgørelse og egenkapital lineært over optionernes løbetid, som er tre år. I regnskabet for 1. kvartal 2006 er indregnet 1 mio. kr. 10/12

11 PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 1.kvt kvt Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Af- og nedskrivninger Andel i resultat af associerede virksomheder (74) 0 Øvrige reguleringer (6) 10 Renteindbetalinger 7 8 Renteudbetalinger (9) (14) Betalt acontoskat (11) - Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger (272) (260) Ændring i leverandører, anden gæld og øvrige hensatte forpligtelser (58) (50) LIKVIDITETSVIRKNING FRA ORDINÆRE DRIFTSAKTIVITETER Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver (117) (161) Salg af materielle anlægsaktiver 21 - Investering i og lån til associerede virksomheder (526) - LIKVIDITETSVIRKNING FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (622) (161) Låneoptagelse Afdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter (29) (59) Udbetalt udbytte - - Salg af egne aktier 15 - LIKVIDITETSVIRKNING FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 293 (59) Periodens forskydning i likvide beholdninger og værdipapirer (6) 52 Likvide beholdninger og værdipapirer, primo LIKVIDE BEHOLDNINGER OG VÆRDIPAPIRER, ULTIMO Likviditetsbeholdningen ultimo kan specificeres som: Likvide beholdninger I ALT /12

12 POST DANMARK KONCERNEN I 5 KVARTALER Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt kvt kvt kvt kvt kvt 2005 Eksterne driftsomkostninger (781) (897) (767) (733) (736) Personaleomkostninger (1.668) (1.713) (1.632) (1.630) (1.670) Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) Af- og nedskrivninger (151) (141) (149) (143) (127) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder 74 (6) 0 (3) 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (20) (46) (25) (32) (24) Resultat før skat Skat af periodens resultat (148) (71) (5) (84) (135) Periodens resultat BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a Soliditetsgrad pct Antal heltidsbeskæftigede Delårsrapporten er ikke revideret. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). 12/12

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere