Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Jean Brahe Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Skema B, afdeling 311, Hasselhøj Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Bygningssporet Orientering om ændrede udpegninger Orienterings punkt: Markedsføring DanmarkC Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven...37 Side 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden Fraværende: Jean Brahe Side 3

4 2 Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Sagsnr.:14/538 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget afslag på dispensation til refinansiering af afdrag på Videnparkens lån. Ministeriet begrunder afslaget med, at der kun i helt særlige tilfælde kan gives dispensation til at løbetidsforlænge eksisterende lån og at dette ikke er tilfældet i forhold til Videnparkens lån. Ved overtagelse af Videnparken i 2010 overtog kommunen samtidig den langfristede gæld, i alt 44 mio. kr. Dette ville efter reglerne medføre, at kommunen skulle have deponeret et beløb svarende til den langfristede gæld og Fredericia Kommune søgte derfor Indenrigsministeriet om dispensation til at kunne overtage lånene uden at skulle deponere. Indenrigsministeriet imødekom kommunens ansøgning, men kun for en midlertidig periode på 3 år. Ministeriet bemærkede allerede dengang, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse af de 3 års deponeringsfritagelse. På trods af ministeriets melding i 2010 er der i 2013 taget kontakt til ministeriet og anmodet om at få dispensation til at kunne løbetidsforlænge de 2 lån, der fortsat er tilbage af den oprindelige gæld, som kommunen overtog. Dette har ministeriet nu afvist og status er derfor, at begge lån skal indfries. Restgæld på de 2 lån udgør 33,2 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Afslag på dispensation fra ministeriet betyder som nævnt i sagsbeskrivelsen, at kommunen skal indfri restgælden, i alt 33,2 mio. kr. Beløbet indgår i det vedtagne budget 2014 som en forventet ekstraordinær udgift. Vurdering: Samtlige muligheder for at opnå dispensation i forhold til Videnparkens langfristede gæld vurderes nu at være udtømte. Som nævnt havde ministeriet allerede i 2010 meddelt, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse. Alligevel blev det skønnet, at en fornyet kontakt til ministeriet måske kunne give nye muligheder, men, som det fremgår af afslaget, fastholdt ministeriet sin oprindelige beslutning. Videnparkens bygninger har siden overtagelsen været forsøgt solgt med henblik på at kunne indfri den langfristede gæld. Nu hvor gælden indfries bør det så overvejes hvorvidt et salg af bygningerne fortsat er aktuelt. Indstillinger: Økonomi indstiller, Side 4

5 1. at Indenrigsministeriets afslag på dispensation tages til efterretning 2. at de 2 lån på 33,2 mio. kr. indfries 3. at Administrationen undersøger og giver økonomiudvalget en tilbagemelding på, hvordan ejendommen kan anvendes fremadrettet eller om den skal optages på salgslisten over kommunale ejendomme, der søges solgt Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 5

6 3 Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Sagsnr.:14/225 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013, en sag om den fremtidige organisering for Den Selvejende Institution (DSI) Fredericia Teater. Sagen var en af tre sager om DSI Fredericia Teater. De to øvrige handlede om den fremtidige egnsteateraftale samt budget 2014 for DSI Fredericia Teater. For så vidt angår den fremtidige organisering besluttede byrådet, at bestyrelsen for DSI Fredericia Teater træffer beslutning om, at Fredericia Teater fremover fortsætter som en Selvejende Institution med enkelte ændringer af vedtægten. Yderligere besluttede byrådet, at forberedelsen af forslag til vedtægtsændringer sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. Herudover besluttede byrådet, at anbefale, at Fredericia Teater kun fortsætter som Selvejende Institution, hvis der ansættes en administrerende direktør, og at det anbefales, at teatret skal udarbejde månedlige økonomirapporteringer (inkl. likviditetsbudgetter og likviditetsopfølgninger og finansieringsopfølgninger) til bestyrelsen og med kopi til Fredericia Kommune. I forlængelse heraf har administrationen bistået Fredericia Teater med at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Vedtægterne er udarbejdet i lyset af, at DSI Fredericia Teater tillige har indgået en samarbejdsaftale med Monjasa A/S. Samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er, ud over nogle betingelser om den praktiske drift, indgået på følgende betingelser: 1. Anders Østergaard, CEO hos Monjasa bliver formand for en professionel bestyrelse i Fredericia Teater januar De vedtægter, som Monjasa A/S v/anders Østergaard har godkendt, bliver vedtaget som gældende vedtægter for DSI Fredericia Teater og at disse vedtægter ikke ændres for en to-årig periode f.s.v.a valg af bestyrelsesmedlemmer og tegningsregler. Samarbejdsaftalen har til formål at muliggøre opførelsen af Disney s Den Lille Havfrue The Musical. Monjasa stiller til det formål en underskudsgaranti på opførelsen af Den Lille Havfrue The Musical. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen som bilag. Umiddelbart før julen 2013 fremsendte DSI Fredericia Teater forslag til nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter er godkendt i bestyrelsen med det krævede flertal på mindst 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer. Side 6

7 For at forslaget til nye vedtægter er godkendt forudsættes tillige Fredericia Kommunes godkendelse. Forslag til nye vedtægter er vedlagt sagen som bilag. Den væsentligste ændring i.f.t den nuværende vedtægter er, at bestyrelsen fremover udgøres af 5 personer mod tidligere 7, hvoraf Fredericia Kommune, blandt byrådets medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen. Sammensætningen af bestyrelsen er som følger: Fredericia Kommune udpeger, blandt byrådets medlemmer, 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet er valgt for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Den til enhver tid værende rektor for Det Danske Musical Akademi. 1 medlem, der tillige er formand for bestyrelsen, udpeges af den største samlede private bidragsyder/sponsor/garantistiller, der samlet har ydet bidrag/sponsorater/garantier for mindst 4 mio. kr. til Fredericia Teater i de fire regnskabsår, der går forud for udpegningen. Findes der en sådan bidragsyder er denne udpeget til bestyrelsen for 2 år. Er der ikke en sådan bidragsyder/sponsor/garantistiller, udpeger Fredericia byråd dette medlem (formanden), der ikke nødvendigvis behøver at være et byrådsmedlem. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlemmer af Fredericia byråd, udpeges for et kalenderår ad gangen, ved almindeligt flertalsvalg, af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på det første møde i januar. Blandt disse to medlemmer vælges, ved almindeligt flertalsvalg, tillige næstformanden for bestyrelsen. Valget sker umiddelbart efter udpegningen og med deltagelse af de valgte medlemmer. Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplering af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nyudpegning. Herudover er der foretaget ændringer som følge af de beslutninger byrådet traf om DSI Fredericia Teater på sit møde den 9. december 2013 samt diverse konsekvensrettelser. Side 7

8 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og Ledelsessekretariatet skal bemærke, at det nye forslag til vedtægter samt samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og DSI Fredericia Teater. De nye vedtægter sikre, at Fredericia Kommune ikke opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen, men som den største bidragsyder er repræsenteret i bestyrelsen, med minimum et medlem, der kan varetage Fredericia Kommunes interesser i bestyrelsen. Herudover sikre den nye vedtægt, at en privat investor kan være garanten for et professionelt bestyrelsesarbejde, da en privat bidragsyder, der over 4 år har ydet mindst 4 mio. kr. i bidrag/sponsorat/garanti kan udpege formand for bestyrelsen. Findes der ikke en sådan bidragsyder, så kan Fredericia Kommune udpege formanden. Der ændres ikke på teatrets formål eller den måde, der skal forholdes på ved teatrets eventuelle opløsning. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater godkendes. 2. byrådet, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for DSI Fredericia Teater. Bilag: 1. Forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater. 2. Samarbejdsaftale mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S. Åben - Underskrevet samarbejdsaftale Åben - Vedtægtsforslag fra Fredericia Teater Side 8

9 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Punkt 1 anbefales med bemærkning om, at 1. Den nye bestyrelse på sit første bestyrelsesmøde tager initiativ til at ændre vedtægten, så bestyrelsen udgør 7 medlemmer og således, at Fredericia Byråd, blandt sine medlemmer, udpeger de to af medlemmer. 2. Den nye bestyrelse drøfter og indstiller til Fredericia Kommune, hvorvidt det syvende bestyrelsesmedlem skal udpeges af bestyrelsen eller om det skal være en medarbejderrepræsentant. 3. Vedtægtsforslagets 2, stk. 1 suppleres med, at Egnsteatret skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø det er forankret i. 4. Det udtrykkeligt anføres i vedtægtsforslagets 4, stk. 4, at rektor for Det Danske Musical Akademi ikke må være leder af egnsteatret. 5. Det overflødige i i vedtægtsforslagets 4, stk. 7 slettes. 6. Vedtægtsforslagets 6, stk. 1 omformuleres så det får følgende ordlyd: Fredericia Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret. 7. I vedtægtsforslagets 7, stk. 2 tilføjes ekstraordinære som det første ord i afsnittet. 8. I vedtægtsforslagets 8 stk. 2 præciseres det, at det alene er ansættelsesvilkårene, der skal godkendes af Fredericia Kommune så længe Fredericia Kommune yder støtte til Fredericia Teater og at en sådan godkendelse vil blive givet såfremt, der er tale om sædvanlige ansættelsesvilkår. Punkt 2 indstilles til byrådets beslutning Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, som indstillet af Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiudvalget anbefaler at Lars Ejby Pedersen udpeges som medlem af bestyrelsen, jf. pkt. 2. Fraværende: Jean Brahe Side 9

10 4 Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger 2014 Sagsnr.:13/13149 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber: 1. ADP A/S. 2. AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S). 3. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION). 4. Billund Lufthavn A/S. 5. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. 6. Fredericia Spildevand A/S. Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskabet. Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær. 1: ADP A/S. Mio. kr Nettoomsætning 103,4 101,4 114,3 Årets resultat 28,8 22,6 30,6 Egenkapital 546,3 526,6 520,4 Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr. (89 %). Den samlede godsomsætning Mio. tons 11,7 13,1 13,7 Som i de senere år, er det igen på råolieudskibningen hvor hovedparten af faldet er. Faldet er på 1,1 mio. tons. Det er 7. År i træk, at denne falder. Men det er et forventet fald. Omsætningen af fast bulk produkter er faldet med ca. 0,4 mio. tons. Det er udelukkende omsætningen i sten, grus og sand til byggeindustrien der har oplevet et markant fald, samt importen af salt, der er meget vejrafhængig. Antallet af skibsanløb udgjorde mod i 2011 Ledelsen anser årets driftsresultat for tilfredsstillende. Side 10

11 Med hensyn til 2013 er forventningen en omsætning på minimum 107 mio. kr. samt et resultat på minimum 25 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april. 2: AFT A/S (tidligere Tarco A/S). Selskabet er under afvikling og hovedparten af selskabskapitalen er udbetalt til aktionærerne. Afhængigt af nogle verserende sager, kan der komme yderligere, men begrænsede udbetalinger. 3: Kommunernes Pensionskasse A/S (SAMPENSION). Mio kr Præmieindtægt Årets resultat Egenkapital Fredericia kommunes ejerandel udgør kr. (0,6 %) af aktiekapitalen på kr. Præmieindtægterne er steget med 5,9 % mod ca. 1 % i Væksten i 2012 kan hovedsageligt henføres til stigninger i engangsindskud. I 2012 er der gjort en særlig indsats for at samle eksisterende ordninger hos sampension. Omkostningerne svarer til niveauet i 2011, men på grund af stigningen i præmierne, betyder det at omkostningerne i forhold til præmierne er faldet fra 2,6 % til 2,4 %. Ledelsen skriver også, at sampension flere gange i årets løb, er blevet fremhævet som et af de billigste pensionsselskaber i Danmark, målt på ÅOP (Årlige omkostninger i procent). Bestyrelsen har vedtaget en strategi Fokus Strategien er en videreførelse af tidligere vedtaget strategi Fokus Strategien har 4 fokusområder, som i prioriteret rækkefølge er: 1. Finansiel styrke 2. Produkter og service 3. Kritisk størrelse 4. Positivt omdømme. For 2013 er forventningerne en moderat vækst i præmieindtægten. Egenkapitalen forventes at få et resultat efter skat på 100 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Side 11

12 Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet senest den 15. marts. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse de tidligere år er foregået ved fuldmagt. 4: Billund Lufthavn A/S. Mio kr Nettoomsætning 553,7 559,0 538,6 Årets resultat (før skat) 9,9 42,2 52,2 Egenkapital 342,8 342,2 337,7 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Årets resultat er markant mindre end de tidligere år, og også under det resultat man forventede ved starten af året. Hovedårsagerne til det mindre resultat er: Cimber Sterling gik konkurs i maj Billund Lufthavn mistede foruden direkte udestående med selskabet, også flere hundredetusinde passagerer. Billund Lufthavn vurderer selv at det økonomiske tab i forbindelse med konkursen løber op i mio. kr. Generel tilbagehold i forbrug, har sammen med ombygninger i passagerterminalen, betydet lavere omsætning i butikkerne. Personaleomkostningerne er relativt høje. Cimber Sterlings konkurs kom på et tidspunkt, hvor det var svært at nedjustere sommerens personaleomkostninger i samme omfang som passagernedgangen. Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Udvikling i passagerer/fragt: Passager (tusind) Fragt (tusind tons) Passagertallet i 2012, er det største antal i lufthavnes historie, dette på trods af de vanskelige forhold i verdensøkonomien. Luftfragten faldt 2,6 %. Det skal dog nævnes at 2011 var rekordår. Side 12

13 Forventningen til 2013 er et økonomisk resultat, der er bedre end Der forventes en fremgang i passagertallet på 3 %. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. 5: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab. Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger. Mio kr Nettoomsætning 1,2 0,9 0 Årets resultat -8,7-67,5-3,8 Egenkapital 393,1 401,7 469,2 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 25 % af aktiekapitalen på 51,703 mio. kr. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S tidshorisont for byudvikling og byomdannelse af arealerne lang Gl. Havn har en tidshorisont frem til I denne type aktiviteter, er det sædvanligt at der først på længere sigt genereres indtægter. Dette forklarer hvorfor der ingen indtægter er. Ledelsen anser årsresultatet for tilfredsstillende og på niveau med det forventede. Revisionen af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 6: Fredericia Spildevand A/S kr Nettoomsætning Årets resultat Egenkapital Side 13

14 Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25 mio. kr. I 2012 er der saneret ca. 8,1 km. Ledninger. Herudover er der foretaget en række mindre investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker. Selskabet forventer at foretage anlægsinvesteringer for ca. 70 mio. kr. i Selskabet har en verserende sag kørende med SKAT i forhold til de skattemæssige værdier på anlægsaktiverne i forbindelse med overgangen til skattepligt i SKAT ønsker at nedsætte de skattemæssige indgangsværdier med mio.kr. til 624 mio.kr. Selskabet har valgt ikke at indregne reguleringen i regnskabet, da man er uenige med SKAT i korrektionen. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt den reguleringsmæssige åbningsbalance udmeldt at konkurrencestyrelsen. Derfor mener selskabet at deres værdier er korrekte. Såfremt SKAT får ret i deres ansættelse af de skattemæssige værdier, vil det få den konsekvens, at de årlige afskrivninger bliver mindre, og dermed øges den skattepligtige indkomst. Det bemærkes, at der kører en række tilsvarende sager mellem SKAT og de nyetablerede kommunale spildevandsselskaber. Selskabet anser, at årets resultat lever op til forventningerne, og anser resultatet for at være tilfredsstillende. Revisionen af selskabet har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og ledelsesekretariatet og økonomi indstiller til økonomiudvalget, 1. At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og 2. At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S og Fredericia Spildevand A/S). Side 14

15 3. At borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget besluttede: pkt. 1: at der skal ikke fremsendes spørgsmål, pkt. 2: at Jacob Bjerregaard udpeges til stemmebærer til generalforsamlingerne i ADP A/S, Billund Lufthavn A/S og FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, samt at Lars Ejby Pedersen udpeges som stemmebærer til Fredericia Spildevand A/S. pkt. 3: at borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 5 Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Sagsnr.:13/13115 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Spildevand A/S har ved brev af 17. december 2013 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Baggrunden for indkaldelsen er, at det af vedtægtens pkt. 9.6 fremgår, at selskabets bestyrelse afgår i januar måned efter et kommunalvalgs afholdelse. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Aktionærerne udpeger bestyrelsesmedlemmer. 3. Fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer. 4. Eventuelt. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 23. januar 2014, kl hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at byrådet på sit konstituerende møde har udpeget Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. Fredericia Spildevand og Energi A/S er et af Fredericia Kommune 100 % ejet selskab. I forbindelse med stiftelsen af Fredericia Spildevand A/S traf byrådet beslutning om, at honorar for bestyrelseshvervet i selskabet aflønnes med diæter. Uanset, at økonomiudvalget ved beslutning af 8. april 2002 i Fredericia byråd har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær, så kan økonomiudvalget ikke ændre på en efterfølgende byrådsbeslutning om fastsættelse af honorar. En eventuel beslutning i økonomiudvalget om, at der fremover kan ydes honorar, i stedet for diæter, til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S vil være med forbehold for byrådets godkendelse heraf. Side 16

17 Økonomiudvalget skal udpege en stemmebærer, der kan møde op på generalforsamlingen og afgive stemme i overensstemmelse med økonomudvalgets beslutning. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalgt, at 1. Udpege en stemmebærer, der på generalforsamlingen møder op og er fritstillet i.f.t valg af dirigent. 2. Stemmebæreren stemmer for, at Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling vælges til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. 3. beslutte, hvorvidt stemmebæreren, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, kan stemme for, at der ydes honorar til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S og i givet fald i hvilket omfang, der kan ydes honorar for bestyrelseshvervet. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vedtog at udpege Lars Ejby Pedersen som stemmebærer, og tiltrådte pkt. 2. Økonomiudvalget anbefaler, at der tildeles formanden et honorar på kr., næstformanden kr. og øvrige medlemmer kr., med forbehold for byrådets godkendelse. Fraværende: Jean Brahe Side 17

18 6 Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Sagsnr.:13/13319 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er ved brev af 18. december 2013 fremsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskaberne FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S og FredericiaC Komplementar A/S den 22. januar Dagsorden for begge generalforsamlinger er: 1. Valg til bestyrelsen. 2. Eventuelt. Begge generalforsamlinger foreslås afholdt som papirgeneralforsamlinger, hvorfor der tillige er medsendt udkast til referat for de to generalforsamlinger. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 1 for begge selskaber er følgende: Fredericia Kommune har i medfør af vedtægternes 11 indstillet Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen til valg til nye medlemmer af bestyrelsen samtidig med, at Kenny Bruun Olsen og Uffe Steiner Jensen udtræder af bestyrelsen. Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen blev valgt enstemmigt og med alle stemmer. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 2 for begge selskaber er følgende: Der var intet til behandling. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at økonomiudvalget skal formelt set skal beslutte, at udpege en stemmebærer til at afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne. Når der er tale om en papirgeneralforsamling, så gives denne bemyndigelse til den advokat eller det advokatfirma, der afholder generalforsamlingen. Advokaten kan alene afgive stemme i overensstemmelse med det fremsendte udkast til til referat fra generalforsamlingen. Side 18

19 Indkaldelsen er tillige sket med et varsel, der er længere end det i vedtægten beskrevne, så aktionæren skal tillige give tilsagn om accept af det forlængede varsel. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalget, at 1. Der afholdes papirgeneralforsamling i de to selskaber. 2. Det forlængede indkaldelsesvarsel accepteres. 3. Der gives bemyndigelse til advokatfirmaet VILTOFT til at gennemføre papirgeneralforsamlingen og afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne i overensstemmelse med de fremsendte udkast til referater for de to selskaber. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 19

20 7 Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Sagsnr.:13/12324 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På beboermøder ved kommunens ældreboliger og Elbokøkkenet for 2014 besluttede beboerne, at henlæggelsesmidlerne skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgetterne henlagt midler på følgende områder: Områder: Kr. Ældrebolig Nørre Alle ,00 Ældrebolig Asgårdsvænget ,00 Ældrebolig Købmagergade ,00 Ældrebolig Viaduktvej ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 a ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 b ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 c ,00 Ældrebolig Vendersgade ,00 Ældreboliger Herfordparken 1, Othello ,00 Ældreboliger Sjællandsgade ,00 Ældreboliger Tingvejen 31, Stævnhøj ,00 Elbo-køkkenet ,00 I alt ,00 Midlerne, der er afsat i ovenstående skema, er stedplaceret uden at være aktivitetsbenævnt og beboerne har prioriteret disse midler på de afholdte beboermøder. Midlerne vil blive prioriteret på følgende projekter og opgaver - Planlagt periodisk vedligehold - Genopretning af bygningsdele - Renovering af udenomsarealer - Udskiftning af tekniske installationer - Opførelse af nyt cykelskur - Etc. Side 20

21 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Facility management - Ejendomsafdelingen vurderer, at midlerne bør anvendes ud fra beboernes ønsker som er besluttet på de afholdte beboermøder. Indstillinger: Facility management - ejendomsafdelingen indstiller, 1. at midlerne anvendes på de nævnte områder, ud fra beboernes ønsker og de afholdte beboermøder, 2. at der ansøges om frigivelse af ,00 kr. til de besluttede opgaver og projekter, af de henlæggelsesmidler der er placeret på de enkelte ejendomme og 3. at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : By- og Teknikudvalget anbefaler, at der søges om frigivelse af 2,125 mio. kr. fra de anlægspuljer der er oprettet til at håndtere henlæggelsesmidlerne, der er placeret på de enkelte ejendomme. Midlerne frigives således: a) Othello, henlæggelser 0,650 mio. kr. b) Sjællandsgade, henlæggelser 0,125 mio. kr. c) Stævnhøj, henlæggelser 0,750 mio. kr. d) Elbo-køkkenet, henlæggelser 0,600 mio. kr. Beløbene kommer dels fra 2013, dels fra Spar/lån mellem 2013 og 2014 er endnu ikke godkendt, og det forudsættes derfor at der sker en fuld overførsel af alle midler og at denne godkendes når det endelige spar/lån foreligger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales som indstillet af By & Teknikudvalget. Fraværende: Jean Brahe Side 21

22 8 Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Sagsnr.:13/11235 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved budgetvedtagelsen for 2014 besluttede Økonomiudvalget, at rådighedsbeløb henover året skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgettet afsat midler på følgende områder: Område Mio. kr. Renovering af normalklasser 2,580 Ekstraordinær udvendig vedligehold af skoler 3,001 Renovering/ vedligehold, øvrige kvalitetsfond (pulje) 6,646 Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner 0,520 Udvendig bygningsvedligehold - pulje 8,625 Renovering/ vedligeholdelse af bygninger 4,980 I alt 26,352 Med hensyn til den overordnede fordeling af de 26,352 mio. De 14,8 mio. anvendes på planlagt udvendigt vedligehold. Differencen på 11,552 mio. anvendes til at ejendomsafdelingen kan påbegynde genopretning/reduktion af efterslæbet, der udgør ca. 200 mio. kr. Planlagt vedligehold 14,8 mio. kr. Der er et udvendigt vedligeholdelsesbehov vedrørende ejendomsporteføljen på 14,800 mio. kr. på årsbasis for at sikre, at der ikke ophobes yderligere behov for genopretning. Derfor øremærkes et beløb på 14,800 mio. kr. af de 26,352 mio. kr. til planlagt vedligehold. Midlerne disponeres som følger: Mindre tagreparationer Udskiftning af bliktagrender og andet blikkenslagerarbejde Omfugning af murværk og mindre murreparationer Udskiftning af stern og vindskeder Div. malerarbejde Rensning af tagbrønde og kloaker. Etc. Genopretning af bygningsdele 11,552 mio. kr. Der er et stort behov for genopretning af forsømte bygninger med henblik på, at reducere efterslæbet og sikre bevarelse af bygningsporteføljens værdi. Derfor anvendes 11,552 mio. kr. til genopretningsopgaver. Højeste prioritering har udbedring af bygningsdele, hvor der er en sikkerhedsrisiko i forbindelse med fare for sammenstyrtning. Endvidere er der særlig Side 22

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. januar 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere