Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Jean Brahe Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Skema B, afdeling 311, Hasselhøj Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform Bygningssporet Orientering om ændrede udpegninger Orienterings punkt: Markedsføring DanmarkC Lukket - Indstilling vedr. konkurrenceudsættelse af befordringsopgaven...37 Side 2

3 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden Fraværende: Jean Brahe Side 3

4 2 Videnparken, afslag på ansøgning om dispensation Sagsnr.:14/538 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget afslag på dispensation til refinansiering af afdrag på Videnparkens lån. Ministeriet begrunder afslaget med, at der kun i helt særlige tilfælde kan gives dispensation til at løbetidsforlænge eksisterende lån og at dette ikke er tilfældet i forhold til Videnparkens lån. Ved overtagelse af Videnparken i 2010 overtog kommunen samtidig den langfristede gæld, i alt 44 mio. kr. Dette ville efter reglerne medføre, at kommunen skulle have deponeret et beløb svarende til den langfristede gæld og Fredericia Kommune søgte derfor Indenrigsministeriet om dispensation til at kunne overtage lånene uden at skulle deponere. Indenrigsministeriet imødekom kommunens ansøgning, men kun for en midlertidig periode på 3 år. Ministeriet bemærkede allerede dengang, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse af de 3 års deponeringsfritagelse. På trods af ministeriets melding i 2010 er der i 2013 taget kontakt til ministeriet og anmodet om at få dispensation til at kunne løbetidsforlænge de 2 lån, der fortsat er tilbage af den oprindelige gæld, som kommunen overtog. Dette har ministeriet nu afvist og status er derfor, at begge lån skal indfries. Restgæld på de 2 lån udgør 33,2 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Afslag på dispensation fra ministeriet betyder som nævnt i sagsbeskrivelsen, at kommunen skal indfri restgælden, i alt 33,2 mio. kr. Beløbet indgår i det vedtagne budget 2014 som en forventet ekstraordinær udgift. Vurdering: Samtlige muligheder for at opnå dispensation i forhold til Videnparkens langfristede gæld vurderes nu at være udtømte. Som nævnt havde ministeriet allerede i 2010 meddelt, at der ikke kunne forventes yderligere forlængelse. Alligevel blev det skønnet, at en fornyet kontakt til ministeriet måske kunne give nye muligheder, men, som det fremgår af afslaget, fastholdt ministeriet sin oprindelige beslutning. Videnparkens bygninger har siden overtagelsen været forsøgt solgt med henblik på at kunne indfri den langfristede gæld. Nu hvor gælden indfries bør det så overvejes hvorvidt et salg af bygningerne fortsat er aktuelt. Indstillinger: Økonomi indstiller, Side 4

5 1. at Indenrigsministeriets afslag på dispensation tages til efterretning 2. at de 2 lån på 33,2 mio. kr. indfries 3. at Administrationen undersøger og giver økonomiudvalget en tilbagemelding på, hvordan ejendommen kan anvendes fremadrettet eller om den skal optages på salgslisten over kommunale ejendomme, der søges solgt Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 5

6 3 Nye vedtægter for DSI Fredericia Teater Sagsnr.:14/225 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet besluttede på sit møde den 9. december 2013, en sag om den fremtidige organisering for Den Selvejende Institution (DSI) Fredericia Teater. Sagen var en af tre sager om DSI Fredericia Teater. De to øvrige handlede om den fremtidige egnsteateraftale samt budget 2014 for DSI Fredericia Teater. For så vidt angår den fremtidige organisering besluttede byrådet, at bestyrelsen for DSI Fredericia Teater træffer beslutning om, at Fredericia Teater fremover fortsætter som en Selvejende Institution med enkelte ændringer af vedtægten. Yderligere besluttede byrådet, at forberedelsen af forslag til vedtægtsændringer sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. Herudover besluttede byrådet, at anbefale, at Fredericia Teater kun fortsætter som Selvejende Institution, hvis der ansættes en administrerende direktør, og at det anbefales, at teatret skal udarbejde månedlige økonomirapporteringer (inkl. likviditetsbudgetter og likviditetsopfølgninger og finansieringsopfølgninger) til bestyrelsen og med kopi til Fredericia Kommune. I forlængelse heraf har administrationen bistået Fredericia Teater med at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Vedtægterne er udarbejdet i lyset af, at DSI Fredericia Teater tillige har indgået en samarbejdsaftale med Monjasa A/S. Samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er, ud over nogle betingelser om den praktiske drift, indgået på følgende betingelser: 1. Anders Østergaard, CEO hos Monjasa bliver formand for en professionel bestyrelse i Fredericia Teater januar De vedtægter, som Monjasa A/S v/anders Østergaard har godkendt, bliver vedtaget som gældende vedtægter for DSI Fredericia Teater og at disse vedtægter ikke ændres for en to-årig periode f.s.v.a valg af bestyrelsesmedlemmer og tegningsregler. Samarbejdsaftalen har til formål at muliggøre opførelsen af Disney s Den Lille Havfrue The Musical. Monjasa stiller til det formål en underskudsgaranti på opførelsen af Den Lille Havfrue The Musical. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen som bilag. Umiddelbart før julen 2013 fremsendte DSI Fredericia Teater forslag til nye vedtægter. Forslaget til nye vedtægter er godkendt i bestyrelsen med det krævede flertal på mindst 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer. Side 6

7 For at forslaget til nye vedtægter er godkendt forudsættes tillige Fredericia Kommunes godkendelse. Forslag til nye vedtægter er vedlagt sagen som bilag. Den væsentligste ændring i.f.t den nuværende vedtægter er, at bestyrelsen fremover udgøres af 5 personer mod tidligere 7, hvoraf Fredericia Kommune, blandt byrådets medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen. Sammensætningen af bestyrelsen er som følger: Fredericia Kommune udpeger, blandt byrådets medlemmer, 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet er valgt for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Den til enhver tid værende rektor for Det Danske Musical Akademi. 1 medlem, der tillige er formand for bestyrelsen, udpeges af den største samlede private bidragsyder/sponsor/garantistiller, der samlet har ydet bidrag/sponsorater/garantier for mindst 4 mio. kr. til Fredericia Teater i de fire regnskabsår, der går forud for udpegningen. Findes der en sådan bidragsyder er denne udpeget til bestyrelsen for 2 år. Er der ikke en sådan bidragsyder/sponsor/garantistiller, udpeger Fredericia byråd dette medlem (formanden), der ikke nødvendigvis behøver at være et byrådsmedlem. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlemmer af Fredericia byråd, udpeges for et kalenderår ad gangen, ved almindeligt flertalsvalg, af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på det første møde i januar. Blandt disse to medlemmer vælges, ved almindeligt flertalsvalg, tillige næstformanden for bestyrelsen. Valget sker umiddelbart efter udpegningen og med deltagelse af de valgte medlemmer. Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplering af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nyudpegning. Herudover er der foretaget ændringer som følge af de beslutninger byrådet traf om DSI Fredericia Teater på sit møde den 9. december 2013 samt diverse konsekvensrettelser. Side 7

8 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og Ledelsessekretariatet skal bemærke, at det nye forslag til vedtægter samt samarbejdsaftalen mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og DSI Fredericia Teater. De nye vedtægter sikre, at Fredericia Kommune ikke opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen, men som den største bidragsyder er repræsenteret i bestyrelsen, med minimum et medlem, der kan varetage Fredericia Kommunes interesser i bestyrelsen. Herudover sikre den nye vedtægt, at en privat investor kan være garanten for et professionelt bestyrelsesarbejde, da en privat bidragsyder, der over 4 år har ydet mindst 4 mio. kr. i bidrag/sponsorat/garanti kan udpege formand for bestyrelsen. Findes der ikke en sådan bidragsyder, så kan Fredericia Kommune udpege formanden. Der ændres ikke på teatrets formål eller den måde, der skal forholdes på ved teatrets eventuelle opløsning. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater godkendes. 2. byrådet, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for DSI Fredericia Teater. Bilag: 1. Forslag til ny vedtægt for DSI Fredericia Teater. 2. Samarbejdsaftale mellem DSI Fredericia Teater og Monjasa A/S. Åben - Underskrevet samarbejdsaftale Åben - Vedtægtsforslag fra Fredericia Teater Side 8

9 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Punkt 1 anbefales med bemærkning om, at 1. Den nye bestyrelse på sit første bestyrelsesmøde tager initiativ til at ændre vedtægten, så bestyrelsen udgør 7 medlemmer og således, at Fredericia Byråd, blandt sine medlemmer, udpeger de to af medlemmer. 2. Den nye bestyrelse drøfter og indstiller til Fredericia Kommune, hvorvidt det syvende bestyrelsesmedlem skal udpeges af bestyrelsen eller om det skal være en medarbejderrepræsentant. 3. Vedtægtsforslagets 2, stk. 1 suppleres med, at Egnsteatret skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø det er forankret i. 4. Det udtrykkeligt anføres i vedtægtsforslagets 4, stk. 4, at rektor for Det Danske Musical Akademi ikke må være leder af egnsteatret. 5. Det overflødige i i vedtægtsforslagets 4, stk. 7 slettes. 6. Vedtægtsforslagets 6, stk. 1 omformuleres så det får følgende ordlyd: Fredericia Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret. 7. I vedtægtsforslagets 7, stk. 2 tilføjes ekstraordinære som det første ord i afsnittet. 8. I vedtægtsforslagets 8 stk. 2 præciseres det, at det alene er ansættelsesvilkårene, der skal godkendes af Fredericia Kommune så længe Fredericia Kommune yder støtte til Fredericia Teater og at en sådan godkendelse vil blive givet såfremt, der er tale om sædvanlige ansættelsesvilkår. Punkt 2 indstilles til byrådets beslutning Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, som indstillet af Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiudvalget anbefaler at Lars Ejby Pedersen udpeges som medlem af bestyrelsen, jf. pkt. 2. Fraværende: Jean Brahe Side 9

10 4 Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger 2014 Sagsnr.:13/13149 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber: 1. ADP A/S. 2. AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S). 3. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION). 4. Billund Lufthavn A/S. 5. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. 6. Fredericia Spildevand A/S. Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskabet. Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær. 1: ADP A/S. Mio. kr Nettoomsætning 103,4 101,4 114,3 Årets resultat 28,8 22,6 30,6 Egenkapital 546,3 526,6 520,4 Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr. (89 %). Den samlede godsomsætning Mio. tons 11,7 13,1 13,7 Som i de senere år, er det igen på råolieudskibningen hvor hovedparten af faldet er. Faldet er på 1,1 mio. tons. Det er 7. År i træk, at denne falder. Men det er et forventet fald. Omsætningen af fast bulk produkter er faldet med ca. 0,4 mio. tons. Det er udelukkende omsætningen i sten, grus og sand til byggeindustrien der har oplevet et markant fald, samt importen af salt, der er meget vejrafhængig. Antallet af skibsanløb udgjorde mod i 2011 Ledelsen anser årets driftsresultat for tilfredsstillende. Side 10

11 Med hensyn til 2013 er forventningen en omsætning på minimum 107 mio. kr. samt et resultat på minimum 25 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april. 2: AFT A/S (tidligere Tarco A/S). Selskabet er under afvikling og hovedparten af selskabskapitalen er udbetalt til aktionærerne. Afhængigt af nogle verserende sager, kan der komme yderligere, men begrænsede udbetalinger. 3: Kommunernes Pensionskasse A/S (SAMPENSION). Mio kr Præmieindtægt Årets resultat Egenkapital Fredericia kommunes ejerandel udgør kr. (0,6 %) af aktiekapitalen på kr. Præmieindtægterne er steget med 5,9 % mod ca. 1 % i Væksten i 2012 kan hovedsageligt henføres til stigninger i engangsindskud. I 2012 er der gjort en særlig indsats for at samle eksisterende ordninger hos sampension. Omkostningerne svarer til niveauet i 2011, men på grund af stigningen i præmierne, betyder det at omkostningerne i forhold til præmierne er faldet fra 2,6 % til 2,4 %. Ledelsen skriver også, at sampension flere gange i årets løb, er blevet fremhævet som et af de billigste pensionsselskaber i Danmark, målt på ÅOP (Årlige omkostninger i procent). Bestyrelsen har vedtaget en strategi Fokus Strategien er en videreførelse af tidligere vedtaget strategi Fokus Strategien har 4 fokusområder, som i prioriteret rækkefølge er: 1. Finansiel styrke 2. Produkter og service 3. Kritisk størrelse 4. Positivt omdømme. For 2013 er forventningerne en moderat vækst i præmieindtægten. Egenkapitalen forventes at få et resultat efter skat på 100 mio. kr. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Side 11

12 Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet senest den 15. marts. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse de tidligere år er foregået ved fuldmagt. 4: Billund Lufthavn A/S. Mio kr Nettoomsætning 553,7 559,0 538,6 Årets resultat (før skat) 9,9 42,2 52,2 Egenkapital 342,8 342,2 337,7 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Årets resultat er markant mindre end de tidligere år, og også under det resultat man forventede ved starten af året. Hovedårsagerne til det mindre resultat er: Cimber Sterling gik konkurs i maj Billund Lufthavn mistede foruden direkte udestående med selskabet, også flere hundredetusinde passagerer. Billund Lufthavn vurderer selv at det økonomiske tab i forbindelse med konkursen løber op i mio. kr. Generel tilbagehold i forbrug, har sammen med ombygninger i passagerterminalen, betydet lavere omsætning i butikkerne. Personaleomkostningerne er relativt høje. Cimber Sterlings konkurs kom på et tidspunkt, hvor det var svært at nedjustere sommerens personaleomkostninger i samme omfang som passagernedgangen. Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio., kr. (6,9 %) af selskabskapitalen på 100 mio. kr. Udvikling i passagerer/fragt: Passager (tusind) Fragt (tusind tons) Passagertallet i 2012, er det største antal i lufthavnes historie, dette på trods af de vanskelige forhold i verdensøkonomien. Luftfragten faldt 2,6 %. Det skal dog nævnes at 2011 var rekordår. Side 12

13 Forventningen til 2013 er et økonomisk resultat, der er bedre end Der forventes en fremgang i passagertallet på 3 %. Revisionen af årsrapporten 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. 5: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab. Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger. Mio kr Nettoomsætning 1,2 0,9 0 Årets resultat -8,7-67,5-3,8 Egenkapital 393,1 401,7 469,2 Fredericia Kommunes ejerandel udgør 25 % af aktiekapitalen på 51,703 mio. kr. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S tidshorisont for byudvikling og byomdannelse af arealerne lang Gl. Havn har en tidshorisont frem til I denne type aktiviteter, er det sædvanligt at der først på længere sigt genereres indtægter. Dette forklarer hvorfor der ingen indtægter er. Ledelsen anser årsresultatet for tilfredsstillende og på niveau med det forventede. Revisionen af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 6: Fredericia Spildevand A/S kr Nettoomsætning Årets resultat Egenkapital Side 13

14 Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25 mio. kr. I 2012 er der saneret ca. 8,1 km. Ledninger. Herudover er der foretaget en række mindre investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker. Selskabet forventer at foretage anlægsinvesteringer for ca. 70 mio. kr. i Selskabet har en verserende sag kørende med SKAT i forhold til de skattemæssige værdier på anlægsaktiverne i forbindelse med overgangen til skattepligt i SKAT ønsker at nedsætte de skattemæssige indgangsværdier med mio.kr. til 624 mio.kr. Selskabet har valgt ikke at indregne reguleringen i regnskabet, da man er uenige med SKAT i korrektionen. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt den reguleringsmæssige åbningsbalance udmeldt at konkurrencestyrelsen. Derfor mener selskabet at deres værdier er korrekte. Såfremt SKAT får ret i deres ansættelse af de skattemæssige værdier, vil det få den konsekvens, at de årlige afskrivninger bliver mindre, og dermed øges den skattepligtige indkomst. Det bemærkes, at der kører en række tilsvarende sager mellem SKAT og de nyetablerede kommunale spildevandsselskaber. Selskabet anser, at årets resultat lever op til forventningerne, og anser resultatet for at være tilfredsstillende. Revisionen af selskabet har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og ledelsesekretariatet og økonomi indstiller til økonomiudvalget, 1. At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og 2. At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S og Fredericia Spildevand A/S). Side 14

15 3. At borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget besluttede: pkt. 1: at der skal ikke fremsendes spørgsmål, pkt. 2: at Jacob Bjerregaard udpeges til stemmebærer til generalforsamlingerne i ADP A/S, Billund Lufthavn A/S og FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, samt at Lars Ejby Pedersen udpeges som stemmebærer til Fredericia Spildevand A/S. pkt. 3: at borgmesteren bemyndiges til at afgive stemme ved fuldmagt f.s.v.a de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis AFT 2005 A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 5 Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand A/S Sagsnr.:13/13115 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Spildevand A/S har ved brev af 17. december 2013 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Baggrunden for indkaldelsen er, at det af vedtægtens pkt. 9.6 fremgår, at selskabets bestyrelse afgår i januar måned efter et kommunalvalgs afholdelse. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Aktionærerne udpeger bestyrelsesmedlemmer. 3. Fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer. 4. Eventuelt. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 23. januar 2014, kl hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at byrådet på sit konstituerende møde har udpeget Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. Fredericia Spildevand og Energi A/S er et af Fredericia Kommune 100 % ejet selskab. I forbindelse med stiftelsen af Fredericia Spildevand A/S traf byrådet beslutning om, at honorar for bestyrelseshvervet i selskabet aflønnes med diæter. Uanset, at økonomiudvalget ved beslutning af 8. april 2002 i Fredericia byråd har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær, så kan økonomiudvalget ikke ændre på en efterfølgende byrådsbeslutning om fastsættelse af honorar. En eventuel beslutning i økonomiudvalget om, at der fremover kan ydes honorar, i stedet for diæter, til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S vil være med forbehold for byrådets godkendelse heraf. Side 16

17 Økonomiudvalget skal udpege en stemmebærer, der kan møde op på generalforsamlingen og afgive stemme i overensstemmelse med økonomudvalgets beslutning. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalgt, at 1. Udpege en stemmebærer, der på generalforsamlingen møder op og er fritstillet i.f.t valg af dirigent. 2. Stemmebæreren stemmer for, at Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Turan Savas og Kurt Halling vælges til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S. 3. beslutte, hvorvidt stemmebæreren, med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse, kan stemme for, at der ydes honorar til bestyrelsesmedlemmerne i Fredericia Spildevand og Energi A/S og i givet fald i hvilket omfang, der kan ydes honorar for bestyrelseshvervet. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vedtog at udpege Lars Ejby Pedersen som stemmebærer, og tiltrådte pkt. 2. Økonomiudvalget anbefaler, at der tildeles formanden et honorar på kr., næstformanden kr. og øvrige medlemmer kr., med forbehold for byrådets godkendelse. Fraværende: Jean Brahe Side 17

18 6 Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC Sagsnr.:13/13319 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Der er ved brev af 18. december 2013 fremsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskaberne FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S og FredericiaC Komplementar A/S den 22. januar Dagsorden for begge generalforsamlinger er: 1. Valg til bestyrelsen. 2. Eventuelt. Begge generalforsamlinger foreslås afholdt som papirgeneralforsamlinger, hvorfor der tillige er medsendt udkast til referat for de to generalforsamlinger. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 1 for begge selskaber er følgende: Fredericia Kommune har i medfør af vedtægternes 11 indstillet Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen til valg til nye medlemmer af bestyrelsen samtidig med, at Kenny Bruun Olsen og Uffe Steiner Jensen udtræder af bestyrelsen. Jacob Bjerregaard Jørgensen og Susanne Eilersen blev valgt enstemmigt og med alle stemmer. Forslag til beslutning vedrørende pkt. 2 for begge selskaber er følgende: Der var intet til behandling. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at økonomiudvalget skal formelt set skal beslutte, at udpege en stemmebærer til at afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne. Når der er tale om en papirgeneralforsamling, så gives denne bemyndigelse til den advokat eller det advokatfirma, der afholder generalforsamlingen. Advokaten kan alene afgive stemme i overensstemmelse med det fremsendte udkast til til referat fra generalforsamlingen. Side 18

19 Indkaldelsen er tillige sket med et varsel, der er længere end det i vedtægten beskrevne, så aktionæren skal tillige give tilsagn om accept af det forlængede varsel. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til økonomiudvalget, at 1. Der afholdes papirgeneralforsamling i de to selskaber. 2. Det forlængede indkaldelsesvarsel accepteres. 3. Der gives bemyndigelse til advokatfirmaet VILTOFT til at gennemføre papirgeneralforsamlingen og afgive stemme på Fredericia Kommunes vegne i overensstemmelse med de fremsendte udkast til referater for de to selskaber. Bilag: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jean Brahe Side 19

20 7 Kommunale ejendomme - frigivelse af henlæggelsesmidler til vedligehold Sagsnr.:13/12324 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På beboermøder ved kommunens ældreboliger og Elbokøkkenet for 2014 besluttede beboerne, at henlæggelsesmidlerne skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgetterne henlagt midler på følgende områder: Områder: Kr. Ældrebolig Nørre Alle ,00 Ældrebolig Asgårdsvænget ,00 Ældrebolig Købmagergade ,00 Ældrebolig Viaduktvej ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 a ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 b ,00 Ældrebolig Erritsø Bygade 85 c ,00 Ældrebolig Vendersgade ,00 Ældreboliger Herfordparken 1, Othello ,00 Ældreboliger Sjællandsgade ,00 Ældreboliger Tingvejen 31, Stævnhøj ,00 Elbo-køkkenet ,00 I alt ,00 Midlerne, der er afsat i ovenstående skema, er stedplaceret uden at være aktivitetsbenævnt og beboerne har prioriteret disse midler på de afholdte beboermøder. Midlerne vil blive prioriteret på følgende projekter og opgaver - Planlagt periodisk vedligehold - Genopretning af bygningsdele - Renovering af udenomsarealer - Udskiftning af tekniske installationer - Opførelse af nyt cykelskur - Etc. Side 20

21 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Facility management - Ejendomsafdelingen vurderer, at midlerne bør anvendes ud fra beboernes ønsker som er besluttet på de afholdte beboermøder. Indstillinger: Facility management - ejendomsafdelingen indstiller, 1. at midlerne anvendes på de nævnte områder, ud fra beboernes ønsker og de afholdte beboermøder, 2. at der ansøges om frigivelse af ,00 kr. til de besluttede opgaver og projekter, af de henlæggelsesmidler der er placeret på de enkelte ejendomme og 3. at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : By- og Teknikudvalget anbefaler, at der søges om frigivelse af 2,125 mio. kr. fra de anlægspuljer der er oprettet til at håndtere henlæggelsesmidlerne, der er placeret på de enkelte ejendomme. Midlerne frigives således: a) Othello, henlæggelser 0,650 mio. kr. b) Sjællandsgade, henlæggelser 0,125 mio. kr. c) Stævnhøj, henlæggelser 0,750 mio. kr. d) Elbo-køkkenet, henlæggelser 0,600 mio. kr. Beløbene kommer dels fra 2013, dels fra Spar/lån mellem 2013 og 2014 er endnu ikke godkendt, og det forudsættes derfor at der sker en fuld overførsel af alle midler og at denne godkendes når det endelige spar/lån foreligger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales som indstillet af By & Teknikudvalget. Fraværende: Jean Brahe Side 21

22 8 Kommunale ejendomme - frigivelse af midler til planlagt periodisk vedligehold og genopretning af kommunens ejendomsportefølje Sagsnr.:13/11235 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Ved budgetvedtagelsen for 2014 besluttede Økonomiudvalget, at rådighedsbeløb henover året skal søges frigivet ved fremsendelse af bevillingsansøgning til fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Der er i budgettet afsat midler på følgende områder: Område Mio. kr. Renovering af normalklasser 2,580 Ekstraordinær udvendig vedligehold af skoler 3,001 Renovering/ vedligehold, øvrige kvalitetsfond (pulje) 6,646 Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner 0,520 Udvendig bygningsvedligehold - pulje 8,625 Renovering/ vedligeholdelse af bygninger 4,980 I alt 26,352 Med hensyn til den overordnede fordeling af de 26,352 mio. De 14,8 mio. anvendes på planlagt udvendigt vedligehold. Differencen på 11,552 mio. anvendes til at ejendomsafdelingen kan påbegynde genopretning/reduktion af efterslæbet, der udgør ca. 200 mio. kr. Planlagt vedligehold 14,8 mio. kr. Der er et udvendigt vedligeholdelsesbehov vedrørende ejendomsporteføljen på 14,800 mio. kr. på årsbasis for at sikre, at der ikke ophobes yderligere behov for genopretning. Derfor øremærkes et beløb på 14,800 mio. kr. af de 26,352 mio. kr. til planlagt vedligehold. Midlerne disponeres som følger: Mindre tagreparationer Udskiftning af bliktagrender og andet blikkenslagerarbejde Omfugning af murværk og mindre murreparationer Udskiftning af stern og vindskeder Div. malerarbejde Rensning af tagbrønde og kloaker. Etc. Genopretning af bygningsdele 11,552 mio. kr. Der er et stort behov for genopretning af forsømte bygninger med henblik på, at reducere efterslæbet og sikre bevarelse af bygningsporteføljens værdi. Derfor anvendes 11,552 mio. kr. til genopretningsopgaver. Højeste prioritering har udbedring af bygningsdele, hvor der er en sikkerhedsrisiko i forbindelse med fare for sammenstyrtning. Endvidere er der særlig Side 22

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. januar 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. januar 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution, Godsbanen. 1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Godsbanen (Institutionen).

Vedtægter for Den Selvejende Institution, Godsbanen. 1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Godsbanen (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Godsbanen 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Godsbanen (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus Kommune. Institutionen har

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere