Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007 Post Danmark oplevede i 2007 et økonomisk tilbageslag, hvorved årets resultat efter skat blev 713 mio. kr. mod rekordresultatet i 2006 på 892 mio. kr. Denne udvikling skyldes især ændringer i regulatoriske forhold, afsætningsforhold og driftsmæssige udfordringer. Den negative resultatudvikling er ikke tilfredsstillende, om end dele af den dækker over aktiviteter, der vil forbedre den fremtidige indtjening. Post Danmark har iværksat en række tiltag for at imødekomme den stagnerende omsætning og de stigende omkostninger. Disse tiltag har allerede haft effekt i 2. halvår FORVENTNINGER TIL 2008 Resultatet før skat ventes samlet at være noget højere end i Indtægterne forventes i 2008 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes forsat at udvise et fald, mens pakker forventes at udvise vækst. Omkostningerne inklusive afskrivninger forventes at være lavere end i Besparelser kan opnås, på trods af lønstigninger, som konsekvens af, at der i 2008 implementeres en ny distributionsmodel med bl.a. en væsentlig reduktion i omkostningerne. Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Telefon Kontaktperson: Adm. direktør Helge Israelsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé for regnskabsåret Hovedtal og nøgletal 4 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 9 Forventninger Ledelsens påtegning 11 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Post Danmark koncernen i 8 kvartaler 17 Noter til årsregnskabsmeddelelsen 2 / 19

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL MIO. KR RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger (10.636) (10.065) (9.778) (9.492) (9.263) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (598) (588) (560) (597) (847) Driftsresultat (EBIT) Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures (9) (20) (40) Finansielle poster i øvrigt (35) (46) (82) (40) (32) Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) (295) (357) (169) ÅRETS RESULTAT BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (368) (1.154) (696) (999) (939) Finansieringsaktiviteter (581) (127) (1.088) (154) (261) ÆNDRING I LIKVIDITET 29 (55) (480) NØGLETAL EBITDA margin, pct EBIT margin/overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad, pct Udbytte i pct. af resultat før skat *) Årets resultat pr. aktie (ESP) *) Udbytte pr. aktie *) 21,50 26,75 22,00 11,96 5,96 Indre værdi pr. aktie (bogført værdi) Antal heltidsansatte VÆRDISKABELSE Afkast af investeret kapital (ROIC) Værdiskabelse Værdiskabelse, pct Regnskabstallene for 2004, 2005, 2006 og 2007 er opgjort i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men er opgjort i overensstemmelse med den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. Hvis sammenligningstal for 2003 skulle opgøres efter IFRS, ville de væsentligste reguleringer vedrøre følgende: Ophør med afskrivning af goodwill, revurdering af materielle aktivers restværdier og afskrivningsgrundlag, reklassifikation af ejendomme til aktiver bestemt for salg, indregning og måling af forpligtelser, herunder tilbagediskontering af samme. Karakteren af ændringerne er nærmere beskrevet i årsrapporten for * ) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 3 / 19

4 LEDELSESBERETNING Post Danmark koncernen opnåede i 2007 et resultat efter skat på 713 mio. kr. mod 892 mio. kr. i Koncernresultatet er på niveau med det i delårsrapporten for 3. kvartal 2007 oplyste. Resultatudviklingen er ikke tilfredsstillende. Post Danmarks primære indtjening er faldet betydeligt over de senere år som konsekvens af den faldende afsætning på breve samt stigende afskrivninger og driftsomkostninger. Årets resultat før skat på 901 mio. kr. er positivt påvirket af indtægter og omkostninger af ikke tilbagevendende karakter på 175 mio. kr. Stigningen i årets indtægter skyldes hovedsagelig en positiv udvikling inden for pakkeomsætningen. Denne stigning skyldes primært tilgangen af Transportgruppen A/S, hvori Post Danmark i begyndelsen af 2007 erhvervede 51 pct. Hertil kommer fortjeneste ved salg af ejendomme, hvor der er realiseret store fortjenester. Ejendommene er solgt som led i en generel tilpasning af organisationen. Endvidere er årets indtægter i alt påvirket positivt af salget af Kommuneforsikring A/S til det norske forsikringsselskab Gjensidige. Kommuneforsikring var ejet af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a., som Post Danmark var medlem af. Foreningen opløses i forbindelse med salget, og Post Danmark har således indregnet et større provenu i forbindelse hermed. Indtægterne er påvirket negativt af ændringen af den hidtidige bladtilskudsordning samt tabet af en større kunde. Driftsomkostningerne er steget moderat som konsekvens af primært tilgangen af Transportgruppen. Stigningen kan i øvrigt henføres til øgede transportomkostninger som følge af stigende afsætning på omkostningstunge produkter. Hertil kommer, at en kraftig forretningsvækst i flere datterselskaber afleder øgede omkostninger. Personaleomkostningerne er øget i regnskabsåret. Stigningen er primært en følge af overenskomstmæssige lønstigninger samt tilgangen af Transportgruppen. Personaleomkostningerne er endvidere påvirket positivt af et engangsbeløb som følge af dels en reduktion af koncernens pensionsreguleringsforpligtelser, dels en yderligere hensættelse til feriepenge. Det samlede personaleforbrug var omregnet til heltidsbeskæftigede mod i Når der tages hensyn til tilgangen af Transportgruppen, er det reelle fald 476 heltidsbeskæftigede. Resultat af associerede virksomheder og joint ventures er påvirket negativt af en engangsomkostning i De Post La Poste. Engangsomkostningen vedrører et tre-årigt førtidspensioneringsprogram. Engangsomkostningen forventes at blive modsvaret af fremtidige besparelser i lønninger mv. Omkostningen er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. UDVIKLINGEN I KONCERNEN Koncernen har 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S som led i udviklingen af logistikområdet. CORPORATE GOVERNANCE OMX Den Nordiske Børs København offentliggjorde i oktober 2005 nye anbefalinger for god selskabsledelse. Post Danmarks efterlevelse af anbefalingerne er omtalt i årsrapporten for 2007, hvortil der henvises. Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance fra august 2005 praktiseres ved ledelsen af Post Danmark koncernen. REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt datterselskaberne Post Danmark Leasing A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Resultatet før skat udgjorde 901 mio. kr. Resultatet, som svarer til en egenkapitalforrentning på 26 pct., er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal Resultatet er påvirket af en række engangsforhold. Korrigeres herfor er der tale om en resultatnedgang på 37 pct., hvilket er utilfredsstillende. Resultatet efter skat udgjorde 713 mio. kr. mod 892 mio. kr. i De samlede indtægter udgjorde mio. kr., hvilket er en fremgang på 364 mio. kr. i forhold til Stigningen i årets omsætning skyldes hovedsagelig en positiv udvikling inden for pakkeomsætningen og konsolideringen af Transportgruppen (erhvervet i 2007), som påvirker indtægterne positivt med ca. 290 mio. kr. Hertil kommer fortjeneste ved salg af ejendomme, hvor der er realiseret en regnskabsmæssig fortjeneste på 157 mio. kr. Omkostningerne forbundet med salget udgjorde i alt 39 mio. kr., hvorfor der er indregnet en nettogevinst på 118 mio. kr. under andre driftsindtægter. Ejendommene er solgt som et led i en generel tilpasning af organisationen i 4 / 19

5 forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. Endvidere er årets indtægter i alt påvirket positivt med 118 mio. kr., som er udloddet ved salget af Kommuneforsikring til det norske forsikringsselskab Gjensidige. De eksterne driftsomkostninger er steget moderat som konsekvens af primært konsolideringen med Transportgruppen, som påvirker driftsomkostningerne med ca. 245 mio. kr. Stigningen kan i øvrigt henføres til øgede transportomkostninger som følge af stigende afsætning på omkostningstunge produkter. Hertil kommer, at en kraftig forretningsvækst i flere datterselskaber afleder øgede omkostninger. Personaleomkostningerne er øget i regnskabsåret. Stigningen er primært en følge af overenskomstmæssige lønstigninger samt tilgangen af Transportgruppen, som øger personaleomkostningerne med ca. 48 mio. kr. Personaleomkostninger er ligeledes påvirket af en yderligere hensættelse til feriepenge på 70 mio. kr. Hensættelsen er forårsaget af en fortolkning af den internationale regnskabsstandard IAS 19. Ifølge denne standard skal der også hensættes feriepenge af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Personaleomkostningerne er reduceret med en indtægtsførsel i 2007 på 100 mio. kr. som følge af en revurdering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelser samt reguleringer af koncernens hensættelser til svagelighedspensionering på 24 mio. kr. og hensættelse til jobbørsen på 10 mio. kr. Resultatet af associerede virksomheder og joint ventures udgør 88 mio. kr. mod 168 mio. kr. i De Post La Poste udgør den væsentligste aktivitet. Selskabet udvikler sig fortsat meget tilfredsstillende. I 2007 har De Post La Postes ledelse iværksat et tre-årigt førtidspensioneringsprogram, som vil medføre fremtidige besparelser i lønningerne mv. Dette har medført en engangsomkostning i 2007, hvoraf Post Danmarks andel udgør ca. 125 mio. kr. Omkostningen er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 848 mio. kr., hvilket er 20 pct. lavere end driftsresultatet på mio. kr. i Såfremt driftsresultatet korrigeres for engangseffekter i 2007 på 300 mio. kr. og i 2006 på 26 mio. kr., er EBIT faldet fra mio. kr. i 2006 til 548 mio. kr. i 2007, hvilket er et fald på 47 pct. BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.728) (3.342) Personaleomkostninger (6.908) (6.723) EBITDA Af- og nedskrivninger (598) (588) Driftsresultat (EBIT) Netto finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) Årets resultat Nøgletal EBIT margin/overskudsgrad, pct. 7 9 Værdiskabelse, pct. p.a Værdiskabelse (EVA) Antal heltidsbeskæftigede I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. OMSÆTNING Den samlede omsætning steg svagt i 2007 i forhold til 2006 primært på grund af konsolideringen af Transportgruppen. På det største forretningsområde, breve, er omsætningen på niveau med 2006, mens afsætningen viser et mindre fald i forhold til Det er forsat indenfor forretningspost, at afsætningsfaldet slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution og ændret udsendelsesmønster hos flere store kunder. Pakkeomsætningen og -afsætningen udviste en pæn stigning fra 2006 til Omsætningen er således øget med 28 pct. Afsætningen er øget med 5 pct. Udviklingen skal ses i lyset af Post Danmarks stærke position på pakkemarkedet. Hertil kommer, at omsætningen i Post Danmarks datterselskaber, Budstikken og Transportgruppen udviste pæne stigninger. Såvel omsætning som afsætning på dagblade udviste et betydeligt fald i 2007 som følge af bortfaldet af den hidtidige bladtilskudsordning, hvor staten betalte en del af udgivernes omkostninger til distribution af dagblade. Magasinpost udviste i 2007 et mindre fald i såvel omsætning som afsætning. Nedgangen skyldes her primært øget konkurrence fra andre leverandører. Adresseløse forsendelser (reklamer mv.) udviste et stort fald i både omsætning og afsætning primært på grund af bortfaldet af en stor kunde samt andelen af husstande, der siger nej tak til reklamer, er øget til 18 pct. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver, indtægter fremkommet ved salg af Kommuneforsikring, udgjorde / 19

6 mio. kr. i 2007, hvilket er væsentligt over niveauet for 2006 (70 mio. kr.) Ejendommene er solgt med en regnskabsmæssig fortjeneste på 157 mio. kr. Omkostningerne forbundet med salget udgjorde i alt 39 mio. kr., hvorfor der er indregnet en nettogevinst på 118 mio. kr. under andre driftsindtægter. Ejendommene er solgt som led i en generel tilpasning af organisationen i forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. Endvidere er årets andre driftsindtægter påvirket positivt med 118 mio. kr., som er fremkommet ved salget af Kommuneforsikring til det norske forsikringsselskab Gjensidige. Kommuneforsikring var ejet af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a., hvori Post Danmark var medlem. Foreningen opløses i forbindelse med salget af Kommuneforsikring og Post Danmark har indregnet provenuet i forbindelse hermed. De resterende 37 mio. kr., som er indregnet under andre driftsindtægter, vedrører indtægter fra udlejning af koncernens ejendomme og salg af aktiver. EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde mio. kr., hvilket er 386 mio. kr. højere end i De stigende omkostninger dækker over omkostninger i forbindelse med konsolideringen af Transportgruppen, som påvirker omkostningerne med ca. 245 mio. kr. samt stigende omkostninger til transport med 61 pct. Stigningen i transportomkostningerne skyldes øgede mængder af letgodsforsendelser og pakker samt udfordringer med rekruttering i Post Danmark Transport, hvilket medfører øget brug af eksterne vognmænd. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 2007, Mod mio. kr. i 2006, svarende til en stigning på 185 mio. kr. eller 3 pct. Udviklingen skal ses i lyset af øgede feriepengeforpligtelser på 70 mio. kr., som dog modsvares af en reduktion (indtægtsførsel) på 100 mio. kr. i koncernens pensionsreguleringsforpligtelser som følge af et ændret pensioneringsmønster samt reguleringer af koncernens hensættelser til svagelighedspensionering på 24 mio. kr. og hensættelse til jobbørsen på 10 mio. kr. Det samlede personaleforbrug var omregnet til helårsbasis på , hvilket er 348 årsværk lavere i forhold til året før på årsværk. Årets årsværk er positivt påvirket af indregningen af Transportgruppen, hvorfor det reelle fald i antal årsværk udgør 476, hvilket er et fald på ca. 2 pct. DRIFTSRESULTAT (EBIT) Post Danmarks primære indtjening er faldet betydeligt over de senere år som konsekvens af den faldende afsætning på breve samt stigende afskrivninger og driftsomkostninger. Årets driftsresultat (EBIT) på 848 mio. kr. er positivt påvirket med 300 mio. kr. af indtægter af ikke tilbagevendende karakter, hvorfor indtjeningen på den primære drift reelt er faldet med 47 pct. fra 2006 til FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde 88 mio. kr. i 2007 mod en indtægt på 168 mio. kr. i Resultatandelen er primært påvirket negativt af en engangsudgift i De Post La Poste på ca. 125 mio. kr. Engangsudgiften vedrører et tre-årigt førtidspensioneringsprogram. Engangsomkostningen forventes at blive modsvaret af fremtidige besparelser i lønninger mv. Udgiften er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto omkostninger på 35 mio. kr. i 2007 mod 46 mio. kr. i SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af resultatet for 2007 udgjorde 188 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 21 pct. (25 pct. I 2006). Faldet i den effektive skatteprocent skyldes primært nedsættelsen af skatteprocenten fra 28 pct. til 25 pct. samt efterregulering til tidligere års skat. OVERSKUDSDISPONERING Årets resultat udgør et overskud på 713 mio. kr. I overensstemmelse med den fastlagte udbyttepolitik foreslås 538 mio. kr. udbetalt som udbytte. Minus 2 mio. kr. henføres til minoritetsaktionærerne og 177 mio. kr. foreslås overført til egenkapitalen. Udviklingen kan herudover henføres til generelle lønstigninger og konsolideringen af Transportgruppen, som påvirker personaleomkostningerne med 48 mio. kr. Personaleomkostningerne udgør 62 pct. af de samlede omkostninger, hvilket er mindre end året før (63 pct.). 6 / 19

7 BALANCE 31/ / BELØB I MIO. KR. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser PASSIVER I ALT Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a Soliditetsgrad, pct ANLÆGSAKTIVER Immaterielle aktiver er øget fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2007 indregnet goodwill fra købet af Transportgruppen med 19 mio. kr. Materielle aktiver er reduceret fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2007 overført en række af koncernens ejendomme for i alt 190 mio. kr. til aktiver bestemt for salg, hvorfor anlægssummen er reduceret. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for salg er ejendomme for netto 33 mio. solgt i løbet af året, hvorefter ejendomme for i alt 157 mio. kr. er klassificeret som aktiver bestemt for salg under omsætningsaktiver i balancen. Blandt de væsentligste nyinvesteringer skal nævnes yderligere automatisering af brevproduktionen samt sorteringsmaskiner for store breve samt videreførelse af Lean Enterprise, der skal automatisere og standardisere de administrative og styringsmæssige forretningsprocesser. De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af kapitalinteresser i associerede virksomheder og joint ventures samt ansvarlige lån til disse. Opgjort til indre værdi udgør disse 721 mio. kr. pr. 31. december 2007 mod 669 mio. kr. ultimo TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2007 øget med 140 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Stigningen kan primært relateres til, at indbetalingen fra salget af Kommuneforsikring på 118 mio., samt at provenuet fra salg af ejendomme endnu ikke var modtaget på balancedagen. Ses der bort herfra er debitorerne reduceret i takt med den faldende aktivitet. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2007 og er forøget med 41 mio. kr. siden sidste år. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er 36 pct. pr. 31. december 2007, hvilket er uændret i forhold til 31. december Af årets resultat foreslås 538 mio. kr. udbetalt som udbytte. I 2007 er der udbetalt 669 mio. kr. som udbytte. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket er et fald på 221 mio. kr. i forhold til 31. december Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutioner i øvrigt er i 2007 faldet med 123 mio. kr. primært som følge af det store salg af ejendomme. Langfristede forpligtelser til rådighedsløn og fratrædelsesgodtgørelse mv. er reduceret med 11 mio. kr. Langfristede forpligtelser vedrørende internationale afregninger er øget med 6 mio. kr. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket er en stigning fra 2006 på 299 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at gæld til leverandører er øget med 99 mio. kr. og gæld til andre kreditinstitutter er øget med 225 mio. kr. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 2007 bidraget 978 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde (368) mio. kr., væsentligst som følge af køb af anlægsaktiver. Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter udgjorde (581) mio. kr., der primært kan henføres til udbytte. Modsat er likviditeten forøget med 228 mio. kr. ved låneoptagelse. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter samt finansieringsaktiviteter er mindre end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne. Likvider er derfor steget med 29 mio. kr. og udgør 230 mio. kr. pr. 31. december SEGMENTREGNSKAB Post Danmarks samlede negative resultatudvikling påvirker generelt alle forretningsområder. Resultatforværringen for Erhvervskunder i 2007 skyldes i særlig grad det store fald i afsætningen af dagblade samt påvirkning fra det fortsatte fald i brevmængden. 7 / 19

8 ERHVERVSKUNDER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (5.261) (5.200) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Det fortsatte fald i antallet af indbetalinger samt forøgede omkostninger til håndtering og transport af pakker, herunder postpakker, påvirker Privatkunders resultatudvikling negativt. PRIVATKUNDER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (2.113) (2.075) Driftsresultat (EBIT) (26) 74 Aktiver Forpligtelser For Kurer, Ekspres, Pakker ses en neutral udvikling sammenlignet med Der har været en klar vækst i forretningsområdets omsætning bl.a. fra Transportgruppen, som også påvirker omkostningsniveauet. Forretningsområdets utilfredsstillende resultatniveau er udtryk for den intense konkurrence på pakke- og logistikmarkedet. Det negative driftsresultat i Kurer, Ekspres, Pakker skyldes i væsentlig grad produktion og distribution af befordringspligtige pakker, der i meget stort omfang ikke kan leveres til modtagere under omdelingen og derfor må henlægges til afhentning på et posthus. KURER, EKSPRES, PAKKER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (2.039) (1.578) Driftsresultat (EBIT) (267) (268) Aktiver Forpligtelser For International Post ses en mindre nedgang i resultatet på trods af en mindre vækst i omsætningen. INTERNATIONAL POST BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (1.445) (1.360) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Under Ikke fordelt og eliminering er der en mindre vækst i indtægter, væsentligst gevinster fra salg af ejendomme, som ikke er relateret til forretningsområderne. Samtidig er der sket en yderligere allokering af omkostninger til forretningsområder, hvorved der ses et fald i det ikke fordelte resultat i IKKE FORDELT OG ELIMINERING BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (376) (440) Driftsresultat (EBIT) (178) (341) Aktiver Forpligtelser Segmenterne er beskrevet yderligere i årsrapporten ØVRIGE FORHOLD KVALITET Post Danmarks niveau for rettidighed af breve faldt i forhold til For 2007 blev rettidigheden på 93,2 pct. mod 94,1 pct. i Rettidigheden på B-breve udgjorde 97,6 pct. mod 98,0 pct. i Rettidigheden ligger over koncessionens krav på 93 pct. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 19

9 FORVENTNINGER 2008 LANGSIGTEDE FORVENTNINGER Liberaliseringen af det danske marked for postydelser forventes at fortsætte i de kommende år. Europa- Parlamentet har vedtaget, at postmarkedet i EU skal liberaliseres fuldt ud. Det betyder, at markedet for breve under 50 gram vil blive åbnet op for konkurrence senest i Liberaliseringen af postmarkedet ændrer derimod ikke ved, at der stadig vil være en befordringspligt, hvor alle EU-borgere fortsat sikres en basal postservice mindst fem dage om ugen. Det betyder, at der i fremtiden må forventes en yderligere skærpelse af konkurrencen på markedet for postale ydelser. Hidtil har konkurrencen primært vedrørt pakkemarkedet, magasinpost og markedet for adresseløse forsendelser, hvor både internationale og nationale virksomheder er etableret. I 2007 etablerede Posten Norge en ny distributionsvirksomhed på brevmarkedet i Danmark, der påbegyndte omdeling af brevforsendelser og magasinpost fra store afsendere, der er i stand til selv at foretage dele af sorteringsarbejdet. Da virksomheden samtidig kun tilbyder omdeling i tæt befolkede områder i et begrænset antal dage om ugen og overlader den dyreste del af omdelingen til Post Danmark, tilbydes en umiddelbart attraktiv prissætning på delområder. Post Danmarks forventninger er afhængig af, hvorledes de fremtidige rammevilkår fastsættes. Post Danmark har iværksat en række aktiviteter for at være parat til liberaliseringen og den stigende konkurrence. I 2008 introduceres bl.a. et nyt brevprodukt Erhvervsbrevet hvis primære formål er at imødekomme kundernes behov samt at videregive sparede produktionsomkostninger via lavere priser. Kombineret med ændrede betingelser for lokale ugeaviser, adresseløse forsendelser og håndtering af kontanter i omdelingen har Post Danmark mulighed for at ændre produktionen og omdelingen af post. Fra 2008 er indført en ny distributionsmodel, hvor en del af posten adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser og erhvervsbrevet omdeles over 2 dage. Dette betyder, at kapaciteten i produktionen og distributionen udjævnes med markante reduktioner i omkostningerne til følge. FORVENTNINGER 2008 Resultatet før skat i 2008 ventes samlet at være noget højere end i Indtægterne forventes i 2008 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes fortsat at udvise et fald, mens pakker forventes at udvise vækst. Indtægterne forventes positivt påvirket af salg af ejendomme. Omkostningerne inklusive afskrivninger forventes at være lavere end i Besparelser kan opnås, på trods af lønstigninger, som konsekvens af, at der i 2008 implementeres en ny distributionsmodel med bl.a. en væsentlig reduktion i omkostningerne. Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. Resultatandelen af finansielle poster inklusive associerede virksomheder og joint ventures forventes at udvise en stor stigning, primært som følge af positive resultater i De Post La Poste. Forskellene mellem forventningerne offentliggjort i 2006 regnskabsmeddelelsen og realiserede tal i 2007 kan primært henføres til større overenskomstmæssige lønstigninger end forventet, tilgangen af Transportgruppen i 2007, øgede omkostninger samt et højt sygefravær. Hertil kommer - med primært modsat effekt en række engangsposter. 9 / 19

10 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2007 for Post Danmark koncernen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret København, den 14. marts DIREKTIONEN Helge Israelsen ADMINISTRERENDE K. B. Pedersen Palle Juliussen Bjarne Wind VICEADMINISTRERENDE BESTYRELSEN Fritz H. Schur FORMAND Peter Törnquist NÆSTFORMAND Jens Bendtsen Mogens Bundgaard-Nielsen Lars Chemnitz Bjarne Hansen Hanne Lund Anne Birgitte Lundholt Peter Madsen Isa Rogild Ole Trolle Søren Vestergaard-Poulsen 10 / 19

11 RESULTATOPGØRELSE NOTE MIO. KR Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.728) (3.342) Personaleomkostninger (6.908) (6.723) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (598) (588) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (74) (71) Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) ÅRETS RESULTAT Minoritetsinteressers andel af periodens resultat andrager (2) - Resultat pr. aktie andrager (kr.) 28,52 35,68 11 / 19

12 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC AKTIVER ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill Ibrugtagne udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver 6 0 Igangværende udviklingsprojekter ,6 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opbygning og forudbetalinger ,6 MATERIELLE AKTIVER I ALT FINANSIELLE AKTIVER 5 Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures - 3 Andre værdipapirer og tilgodehavender 7 0 FINANSIELLE AKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 4 AKTIVER BESTEMT FOR SALG VAREBEHOLDNINGER TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures Tilgodehavende skat 45 2 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT / 19

13 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for valutakursregulering - 3 Overført resultat Foreslået udbytte Minoritetsinteresser 20 - EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Pensionsreguleringsforpligtelse og andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til andre kreditinstitutter Obligationsgæld Anden langfristet gæld LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Gæld vedr. aktiver bestemt for salg Pensionsreguleringsforpligtelse og andre hensatte forpligtelser Gæld til andre kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til associerede virksomheder og joint ventures Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Anvendt regnskabspraksis 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 9 Eventualforpligtelser og eventualaktiver 10 Nærtstående parter 11 Efterfølgende begivenheder 13 / 19

14 EGENKAPITALOPGØRELSE RESERVE FOR VALUTA- KURS- REGU- LERING OVER- FØRT RESULTAT FORE- SLÅET UDBYTTE MINO- RITETS- INTER- ESSER EGEN- KAPITAL I ALT AKTIE- MIO. KR. KAPITAL I ALT Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Kursreguleringer af kapitalandele Direkte indregnede fortjenester og tab (99) (99) (99) Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat vedr. egne aktier I alt vedr. egne aktier Værdi af aktiebaseret vederlæggelse Skat heraf Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere Udbetalt udbytte (549) (549) (549) Udbytte af egne aktier 1 (1) 0 0 Foreslået udbytte (669) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Egenkapital pr. 1. januar Reklassifikation af kursreguleringsreserve (3) 3 Årets resultat (2) 713 Kursreguleringer af kapitalandele (3) (3) (3) Direkte indregnede fortjenester og tab (23) (23) (23) Totalindkomst (2) 687 Køb af egne aktier (2) (2) (2) Salg af egne aktier Skat vedr. egne aktier I alt vedr. egne aktier (2) (2) (2) Værdi af aktiebaseret vederlæggelse Skat heraf Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere Tilvækst ved erhvervelse af datterselskab: Minoritetsinteressens andel af selskabets egenkapital på erhvervelsestidspunktet Udbetalt udbytte (667) (667) (667) Udbytte af egne aktier 2 (2) 0 0 Foreslået udbytte (538) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Det udbetalte udbytte svarer til 26,75 kr. pr. aktie á 20 kr. (2006: 22,00 kr.) Direkte indregnede fortjenester og tab vedrører hovedsagelig koncernens andel af markedsværdireguleringer vedrørende værdipapirer bestemt for salg i et joint venture. 14 / 19

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE MIO. KR Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Af- og nedskrivninger Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures (88) (168) Fortjeneste ved salg af aktiver (9) (40) Fortjeneste ved salg af aktiver bestemt for salg (157) Finansielle indtægter og omkostninger PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger 29 (112) Ændring i leverandører, anden gæld og andre hensatte forpligtelser (136) (56) PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT Renteindbetalinger Renteudbetalinger (66) (53) Betalt selskabsskat (Netto) (145) (176) PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Køb af immaterielle og materielle aktiver (611) (688) Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter (11) - Investering i joint ventures (525) Kapitalindskud i associerede virksomheder (1) (10) Lån til associerede virksomheder (3) Tilbagebetalte kapitalindskud og lån vedrørende associerede virksomheder 11 - Deposita mv. (3) - PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (368) (1.154) Lånoptagelse Afdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter samt obligationsgæld (140) (129) Udbetalt udbytte (669) (550) Udbytte af egne aktier 2 1 Køb og salg af egne aktier (2) 14 PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (581) (127) Årets pengestrøm 29 (55) Likvider, primo LIKVIDER, ULTIMO Likvider ultimo kan specificeres som: Kassebeholdninger og bankbeholdninger I ALT / 19

16 POST DANMARK KONCERNEN I 8 KVARTALER MIO. KR. RESULTATOPGØRELSE 4. KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (980) (880) (944) (924) (952) (803) (806) (781) Personaleomkostninger (1.868) (1.553) (1.738) (1.749) (1.812) (1.551) (1.692) (1.668) Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) Af- og nedskrivninger (161) (146) (146) (145) (147) (148) (142) (151) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af ass. virksomheder og joint ventures 93 (39) (42) (27) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (28) (27) (29) (9) (22) (27) (20) Resultat før skat Skat af periodens resultat (57) (49) 1 (83) (51) (40) (56) (148) Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel (2) BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a Soliditetsgrad pct Antal heltidsbeskæftigede / 19

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Post Danmark-koncernen for 2007 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt de af OMX Den Nordiske Børs København s udstedte regler. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten for 2007 præsenteres i mio. kr. Post Danmark har indført følgende nye og ændrede IFRS-standarder og fortolkningsbidrag med virkning for regnskabsåret 2007: IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (ajourført 2005) IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (ajourført 2005) IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger IFRIC 8, IFRS 2's anvendelsesområde IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger IFRIC 11, Transaktioner med koncernaktier og egne aktier Indførelsen af disse nye standarder, ændringer i standarder samt fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling af Post Danmarks regnskabstal. De nye standarder og fortolkningsbidrag har bevirket tilføjelser og ændringer i årsrapportens noteoplysninger. Sammenligningstal i noterne er tilpasset. 2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Udarbejdelsen af årsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er beskrevet i årsrapporten Der henvises hertil. 3. KØB OG SALG AF IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER Post Danmark A/S har den 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S. De primære aktiviteter vedrører forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker. Købesummen udgjorde 42 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i direkte købsomkostninger. I 2007 har Post Danmark yderligere sammen med fire andre udbydere af facility services stiftet selskabet Facility Network A/S, hvori Post Danmark har indskudt 0,5 mio. kr. Stiftelsen af selskabet er foretaget med henblik på at koordinere samlede tilbud på en bred vifte af facility services til store kunder. Selskabet skal i eget regi varetage facility management-delen af sådanne storkundekontrakter. Post Danmark har ligeledes foretaget en forøgelse af investeringen i MIE Group S.A. med modtagne renter af ansvarlig lånekapital, 43 mio. kr. efter skat. Afgangen under kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i 2007 vedrører tilbagebetaling fra Pan Nordic Logistics af en del af den ansvarlige lånekapital. 17 / 19

18 4. AKTIVER BESTEMT FOR SALG Aktiver bestemt for salg (ejendomme) specificeres således: MIO. KR. KOSTPRIS AKK. AFSKRIVNINGER REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI Saldo pr. 1. januar Overført til salg i perioden Solgt i perioden (18) (56) (132) Saldo pr. 30. september Indregnet fortjeneste af solgte ejendomme: Salgssummer i alt, netto 289 Regnskabsmæssig værdi (132) Regnskabsmæssig fortjeneste 157 Omkostninger i forbindelse med salg (39) Regnskabsmæssig fortjeneste netto 118 Gæld vedrørende aktiver bestemt for salg, opført under kortfristede forpligtelser 50 Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genvundet gennem salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 5. KØB AF VIRKSOMHEDER Post Danmark A/S har den 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S. Købesummen udgjorde 42 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i direkte købsomkostninger. DAGSVÆRDI PÅ OVERTAGELSES- TIDSPUNKTET REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PÅ OVERTAGELSES- TIDSPUNKTET MIO. KR. Immaterielle aktiver 6 0 Materielle aktiver 3 3 Tilgodehavender Varebeholdninger 0 2 Kapitalandele 0 1 Skatteaktiv 4 5 Likvide beholdninger 1 1 Kreditinstitutter (1) (1) Bankgæld (10) (10) Leverandørgæld (37) (37) Anden gæld (10) (10) Nettoaktiver 5 3 Kapitalindskud i forbindelse med overtagelsen 31 Yderligere kapitalindskud endnu ikke betalt 9 Nettoaktiver inkl. kapitalindskud 45 Minoritetens andel heraf (22) Overtagne nettoaktiver 23 Goodwill 19 Anskaffelsessum for 51 pct. af den udvidede aktiekapital 42 Likvide midler i Transportgruppen (netto bankgæld) 9 Likvide midler indskudt i Transportgruppen i forbindelse med overtagelsen (31) Endnu ikke betalt andel af anskaffelsessum (9) Netto pengestrøm fra investering i datterselskab 11 Goodwill relaterer sig til forventede markeds- og omkostningsmæssige synergieffekter ved den planlagte samkøring af parternes pakke- og letgodsproduktion. 18 / 19

19 Transportgruppen A/S har i perioden efter erhvervelsen af aktiemajoriteten (og for hele 2007) påvirket nettoomsætningen med 290 mio. kr. og nettoresultatet med (3) mio. kr. 6. NEDSKRIVNINGSTEST Ledelsen har pr. 31. december 2007 undersøgt, om der er indikation af værdiforringelse af koncernens aktiver. På baggrund af disse undersøgelser er der ikke konstateret behov for nedskrivning af koncernens aktiver. 7. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Koncernens samlede skat af årets resultat udgør 188 mio. kr. Når der reguleres for resultatandel af associerede selskaber og joint ventures, svarer dette til en effektiv skattesats på 23 pct. Skattesatsen er påvirket af en indtægtsførsel af udskudt skat forårsaget af nedsættelse af selskabsskatten fra 28 pct. til 25 pct., en regulering til sidste års skat. 8. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser er reduceret med 171 mio. kr., forårsaget af en revurdering af koncernens pensionsforpligtelse til Staten. Ændringen i pensionsreguleringsforpligtelsen på 124 mio. kr., som udgør den største del af reguleringen, sker som følge af ændringer i pensionsmønstret, pensionering med svagelighedspension og opsat pension. Derudover er der ikke sket væsentlige ændringer i hensatte forpligtelser siden årsrapporten for EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALAKTIVER Der er ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser og eventualaktiver siden årsrapporten for NÆRTSTÅENDE PARTER Der henvises til Post Danmarks årsrapport for 2007, hvor der er redegjort for transaktioner med nærtstående parter. Den eneste væsentlige forskel i transaktionernes art er, at Tilskud vedr. distribution af dagblade under befordringspligtsområdet er bortfaldet. Tilskuddet androg i mio. kr. 11. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten. 19 / 19

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere