Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007 Post Danmark oplevede i 2007 et økonomisk tilbageslag, hvorved årets resultat efter skat blev 713 mio. kr. mod rekordresultatet i 2006 på 892 mio. kr. Denne udvikling skyldes især ændringer i regulatoriske forhold, afsætningsforhold og driftsmæssige udfordringer. Den negative resultatudvikling er ikke tilfredsstillende, om end dele af den dækker over aktiviteter, der vil forbedre den fremtidige indtjening. Post Danmark har iværksat en række tiltag for at imødekomme den stagnerende omsætning og de stigende omkostninger. Disse tiltag har allerede haft effekt i 2. halvår FORVENTNINGER TIL 2008 Resultatet før skat ventes samlet at være noget højere end i Indtægterne forventes i 2008 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes forsat at udvise et fald, mens pakker forventes at udvise vækst. Omkostningerne inklusive afskrivninger forventes at være lavere end i Besparelser kan opnås, på trods af lønstigninger, som konsekvens af, at der i 2008 implementeres en ny distributionsmodel med bl.a. en væsentlig reduktion i omkostningerne. Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Telefon Kontaktperson: Adm. direktør Helge Israelsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé for regnskabsåret Hovedtal og nøgletal 4 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 9 Forventninger Ledelsens påtegning 11 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Post Danmark koncernen i 8 kvartaler 17 Noter til årsregnskabsmeddelelsen 2 / 19

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL MIO. KR RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger (10.636) (10.065) (9.778) (9.492) (9.263) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (598) (588) (560) (597) (847) Driftsresultat (EBIT) Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures (9) (20) (40) Finansielle poster i øvrigt (35) (46) (82) (40) (32) Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) (295) (357) (169) ÅRETS RESULTAT BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (368) (1.154) (696) (999) (939) Finansieringsaktiviteter (581) (127) (1.088) (154) (261) ÆNDRING I LIKVIDITET 29 (55) (480) NØGLETAL EBITDA margin, pct EBIT margin/overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad, pct Udbytte i pct. af resultat før skat *) Årets resultat pr. aktie (ESP) *) Udbytte pr. aktie *) 21,50 26,75 22,00 11,96 5,96 Indre værdi pr. aktie (bogført værdi) Antal heltidsansatte VÆRDISKABELSE Afkast af investeret kapital (ROIC) Værdiskabelse Værdiskabelse, pct Regnskabstallene for 2004, 2005, 2006 og 2007 er opgjort i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men er opgjort i overensstemmelse med den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. Hvis sammenligningstal for 2003 skulle opgøres efter IFRS, ville de væsentligste reguleringer vedrøre følgende: Ophør med afskrivning af goodwill, revurdering af materielle aktivers restværdier og afskrivningsgrundlag, reklassifikation af ejendomme til aktiver bestemt for salg, indregning og måling af forpligtelser, herunder tilbagediskontering af samme. Karakteren af ændringerne er nærmere beskrevet i årsrapporten for * ) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 3 / 19

4 LEDELSESBERETNING Post Danmark koncernen opnåede i 2007 et resultat efter skat på 713 mio. kr. mod 892 mio. kr. i Koncernresultatet er på niveau med det i delårsrapporten for 3. kvartal 2007 oplyste. Resultatudviklingen er ikke tilfredsstillende. Post Danmarks primære indtjening er faldet betydeligt over de senere år som konsekvens af den faldende afsætning på breve samt stigende afskrivninger og driftsomkostninger. Årets resultat før skat på 901 mio. kr. er positivt påvirket af indtægter og omkostninger af ikke tilbagevendende karakter på 175 mio. kr. Stigningen i årets indtægter skyldes hovedsagelig en positiv udvikling inden for pakkeomsætningen. Denne stigning skyldes primært tilgangen af Transportgruppen A/S, hvori Post Danmark i begyndelsen af 2007 erhvervede 51 pct. Hertil kommer fortjeneste ved salg af ejendomme, hvor der er realiseret store fortjenester. Ejendommene er solgt som led i en generel tilpasning af organisationen. Endvidere er årets indtægter i alt påvirket positivt af salget af Kommuneforsikring A/S til det norske forsikringsselskab Gjensidige. Kommuneforsikring var ejet af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a., som Post Danmark var medlem af. Foreningen opløses i forbindelse med salget, og Post Danmark har således indregnet et større provenu i forbindelse hermed. Indtægterne er påvirket negativt af ændringen af den hidtidige bladtilskudsordning samt tabet af en større kunde. Driftsomkostningerne er steget moderat som konsekvens af primært tilgangen af Transportgruppen. Stigningen kan i øvrigt henføres til øgede transportomkostninger som følge af stigende afsætning på omkostningstunge produkter. Hertil kommer, at en kraftig forretningsvækst i flere datterselskaber afleder øgede omkostninger. Personaleomkostningerne er øget i regnskabsåret. Stigningen er primært en følge af overenskomstmæssige lønstigninger samt tilgangen af Transportgruppen. Personaleomkostningerne er endvidere påvirket positivt af et engangsbeløb som følge af dels en reduktion af koncernens pensionsreguleringsforpligtelser, dels en yderligere hensættelse til feriepenge. Det samlede personaleforbrug var omregnet til heltidsbeskæftigede mod i Når der tages hensyn til tilgangen af Transportgruppen, er det reelle fald 476 heltidsbeskæftigede. Resultat af associerede virksomheder og joint ventures er påvirket negativt af en engangsomkostning i De Post La Poste. Engangsomkostningen vedrører et tre-årigt førtidspensioneringsprogram. Engangsomkostningen forventes at blive modsvaret af fremtidige besparelser i lønninger mv. Omkostningen er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. UDVIKLINGEN I KONCERNEN Koncernen har 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S som led i udviklingen af logistikområdet. CORPORATE GOVERNANCE OMX Den Nordiske Børs København offentliggjorde i oktober 2005 nye anbefalinger for god selskabsledelse. Post Danmarks efterlevelse af anbefalingerne er omtalt i årsrapporten for 2007, hvortil der henvises. Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance fra august 2005 praktiseres ved ledelsen af Post Danmark koncernen. REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt datterselskaberne Post Danmark Leasing A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Resultatet før skat udgjorde 901 mio. kr. Resultatet, som svarer til en egenkapitalforrentning på 26 pct., er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal Resultatet er påvirket af en række engangsforhold. Korrigeres herfor er der tale om en resultatnedgang på 37 pct., hvilket er utilfredsstillende. Resultatet efter skat udgjorde 713 mio. kr. mod 892 mio. kr. i De samlede indtægter udgjorde mio. kr., hvilket er en fremgang på 364 mio. kr. i forhold til Stigningen i årets omsætning skyldes hovedsagelig en positiv udvikling inden for pakkeomsætningen og konsolideringen af Transportgruppen (erhvervet i 2007), som påvirker indtægterne positivt med ca. 290 mio. kr. Hertil kommer fortjeneste ved salg af ejendomme, hvor der er realiseret en regnskabsmæssig fortjeneste på 157 mio. kr. Omkostningerne forbundet med salget udgjorde i alt 39 mio. kr., hvorfor der er indregnet en nettogevinst på 118 mio. kr. under andre driftsindtægter. Ejendommene er solgt som et led i en generel tilpasning af organisationen i 4 / 19

5 forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. Endvidere er årets indtægter i alt påvirket positivt med 118 mio. kr., som er udloddet ved salget af Kommuneforsikring til det norske forsikringsselskab Gjensidige. De eksterne driftsomkostninger er steget moderat som konsekvens af primært konsolideringen med Transportgruppen, som påvirker driftsomkostningerne med ca. 245 mio. kr. Stigningen kan i øvrigt henføres til øgede transportomkostninger som følge af stigende afsætning på omkostningstunge produkter. Hertil kommer, at en kraftig forretningsvækst i flere datterselskaber afleder øgede omkostninger. Personaleomkostningerne er øget i regnskabsåret. Stigningen er primært en følge af overenskomstmæssige lønstigninger samt tilgangen af Transportgruppen, som øger personaleomkostningerne med ca. 48 mio. kr. Personaleomkostninger er ligeledes påvirket af en yderligere hensættelse til feriepenge på 70 mio. kr. Hensættelsen er forårsaget af en fortolkning af den internationale regnskabsstandard IAS 19. Ifølge denne standard skal der også hensættes feriepenge af arbejdsgiverens pensionsbidrag. Personaleomkostningerne er reduceret med en indtægtsførsel i 2007 på 100 mio. kr. som følge af en revurdering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelser samt reguleringer af koncernens hensættelser til svagelighedspensionering på 24 mio. kr. og hensættelse til jobbørsen på 10 mio. kr. Resultatet af associerede virksomheder og joint ventures udgør 88 mio. kr. mod 168 mio. kr. i De Post La Poste udgør den væsentligste aktivitet. Selskabet udvikler sig fortsat meget tilfredsstillende. I 2007 har De Post La Postes ledelse iværksat et tre-årigt førtidspensioneringsprogram, som vil medføre fremtidige besparelser i lønningerne mv. Dette har medført en engangsomkostning i 2007, hvoraf Post Danmarks andel udgør ca. 125 mio. kr. Omkostningen er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 848 mio. kr., hvilket er 20 pct. lavere end driftsresultatet på mio. kr. i Såfremt driftsresultatet korrigeres for engangseffekter i 2007 på 300 mio. kr. og i 2006 på 26 mio. kr., er EBIT faldet fra mio. kr. i 2006 til 548 mio. kr. i 2007, hvilket er et fald på 47 pct. BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.728) (3.342) Personaleomkostninger (6.908) (6.723) EBITDA Af- og nedskrivninger (598) (588) Driftsresultat (EBIT) Netto finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) Årets resultat Nøgletal EBIT margin/overskudsgrad, pct. 7 9 Værdiskabelse, pct. p.a Værdiskabelse (EVA) Antal heltidsbeskæftigede I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. OMSÆTNING Den samlede omsætning steg svagt i 2007 i forhold til 2006 primært på grund af konsolideringen af Transportgruppen. På det største forretningsområde, breve, er omsætningen på niveau med 2006, mens afsætningen viser et mindre fald i forhold til Det er forsat indenfor forretningspost, at afsætningsfaldet slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution og ændret udsendelsesmønster hos flere store kunder. Pakkeomsætningen og -afsætningen udviste en pæn stigning fra 2006 til Omsætningen er således øget med 28 pct. Afsætningen er øget med 5 pct. Udviklingen skal ses i lyset af Post Danmarks stærke position på pakkemarkedet. Hertil kommer, at omsætningen i Post Danmarks datterselskaber, Budstikken og Transportgruppen udviste pæne stigninger. Såvel omsætning som afsætning på dagblade udviste et betydeligt fald i 2007 som følge af bortfaldet af den hidtidige bladtilskudsordning, hvor staten betalte en del af udgivernes omkostninger til distribution af dagblade. Magasinpost udviste i 2007 et mindre fald i såvel omsætning som afsætning. Nedgangen skyldes her primært øget konkurrence fra andre leverandører. Adresseløse forsendelser (reklamer mv.) udviste et stort fald i både omsætning og afsætning primært på grund af bortfaldet af en stor kunde samt andelen af husstande, der siger nej tak til reklamer, er øget til 18 pct. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver, indtægter fremkommet ved salg af Kommuneforsikring, udgjorde / 19

6 mio. kr. i 2007, hvilket er væsentligt over niveauet for 2006 (70 mio. kr.) Ejendommene er solgt med en regnskabsmæssig fortjeneste på 157 mio. kr. Omkostningerne forbundet med salget udgjorde i alt 39 mio. kr., hvorfor der er indregnet en nettogevinst på 118 mio. kr. under andre driftsindtægter. Ejendommene er solgt som led i en generel tilpasning af organisationen i forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. Endvidere er årets andre driftsindtægter påvirket positivt med 118 mio. kr., som er fremkommet ved salget af Kommuneforsikring til det norske forsikringsselskab Gjensidige. Kommuneforsikring var ejet af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a., hvori Post Danmark var medlem. Foreningen opløses i forbindelse med salget af Kommuneforsikring og Post Danmark har indregnet provenuet i forbindelse hermed. De resterende 37 mio. kr., som er indregnet under andre driftsindtægter, vedrører indtægter fra udlejning af koncernens ejendomme og salg af aktiver. EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde mio. kr., hvilket er 386 mio. kr. højere end i De stigende omkostninger dækker over omkostninger i forbindelse med konsolideringen af Transportgruppen, som påvirker omkostningerne med ca. 245 mio. kr. samt stigende omkostninger til transport med 61 pct. Stigningen i transportomkostningerne skyldes øgede mængder af letgodsforsendelser og pakker samt udfordringer med rekruttering i Post Danmark Transport, hvilket medfører øget brug af eksterne vognmænd. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 2007, Mod mio. kr. i 2006, svarende til en stigning på 185 mio. kr. eller 3 pct. Udviklingen skal ses i lyset af øgede feriepengeforpligtelser på 70 mio. kr., som dog modsvares af en reduktion (indtægtsførsel) på 100 mio. kr. i koncernens pensionsreguleringsforpligtelser som følge af et ændret pensioneringsmønster samt reguleringer af koncernens hensættelser til svagelighedspensionering på 24 mio. kr. og hensættelse til jobbørsen på 10 mio. kr. Det samlede personaleforbrug var omregnet til helårsbasis på , hvilket er 348 årsværk lavere i forhold til året før på årsværk. Årets årsværk er positivt påvirket af indregningen af Transportgruppen, hvorfor det reelle fald i antal årsværk udgør 476, hvilket er et fald på ca. 2 pct. DRIFTSRESULTAT (EBIT) Post Danmarks primære indtjening er faldet betydeligt over de senere år som konsekvens af den faldende afsætning på breve samt stigende afskrivninger og driftsomkostninger. Årets driftsresultat (EBIT) på 848 mio. kr. er positivt påvirket med 300 mio. kr. af indtægter af ikke tilbagevendende karakter, hvorfor indtjeningen på den primære drift reelt er faldet med 47 pct. fra 2006 til FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde 88 mio. kr. i 2007 mod en indtægt på 168 mio. kr. i Resultatandelen er primært påvirket negativt af en engangsudgift i De Post La Poste på ca. 125 mio. kr. Engangsudgiften vedrører et tre-årigt førtidspensioneringsprogram. Engangsomkostningen forventes at blive modsvaret af fremtidige besparelser i lønninger mv. Udgiften er indregnet under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto omkostninger på 35 mio. kr. i 2007 mod 46 mio. kr. i SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af resultatet for 2007 udgjorde 188 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 21 pct. (25 pct. I 2006). Faldet i den effektive skatteprocent skyldes primært nedsættelsen af skatteprocenten fra 28 pct. til 25 pct. samt efterregulering til tidligere års skat. OVERSKUDSDISPONERING Årets resultat udgør et overskud på 713 mio. kr. I overensstemmelse med den fastlagte udbyttepolitik foreslås 538 mio. kr. udbetalt som udbytte. Minus 2 mio. kr. henføres til minoritetsaktionærerne og 177 mio. kr. foreslås overført til egenkapitalen. Udviklingen kan herudover henføres til generelle lønstigninger og konsolideringen af Transportgruppen, som påvirker personaleomkostningerne med 48 mio. kr. Personaleomkostningerne udgør 62 pct. af de samlede omkostninger, hvilket er mindre end året før (63 pct.). 6 / 19

7 BALANCE 31/ / BELØB I MIO. KR. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser PASSIVER I ALT Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a Soliditetsgrad, pct ANLÆGSAKTIVER Immaterielle aktiver er øget fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2007 indregnet goodwill fra købet af Transportgruppen med 19 mio. kr. Materielle aktiver er reduceret fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Der er i 2007 overført en række af koncernens ejendomme for i alt 190 mio. kr. til aktiver bestemt for salg, hvorfor anlægssummen er reduceret. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for salg er ejendomme for netto 33 mio. solgt i løbet af året, hvorefter ejendomme for i alt 157 mio. kr. er klassificeret som aktiver bestemt for salg under omsætningsaktiver i balancen. Blandt de væsentligste nyinvesteringer skal nævnes yderligere automatisering af brevproduktionen samt sorteringsmaskiner for store breve samt videreførelse af Lean Enterprise, der skal automatisere og standardisere de administrative og styringsmæssige forretningsprocesser. De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af kapitalinteresser i associerede virksomheder og joint ventures samt ansvarlige lån til disse. Opgjort til indre værdi udgør disse 721 mio. kr. pr. 31. december 2007 mod 669 mio. kr. ultimo TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2007 øget med 140 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2006 til mio. kr. pr. 31. december Stigningen kan primært relateres til, at indbetalingen fra salget af Kommuneforsikring på 118 mio., samt at provenuet fra salg af ejendomme endnu ikke var modtaget på balancedagen. Ses der bort herfra er debitorerne reduceret i takt med den faldende aktivitet. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2007 og er forøget med 41 mio. kr. siden sidste år. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er 36 pct. pr. 31. december 2007, hvilket er uændret i forhold til 31. december Af årets resultat foreslås 538 mio. kr. udbetalt som udbytte. I 2007 er der udbetalt 669 mio. kr. som udbytte. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket er et fald på 221 mio. kr. i forhold til 31. december Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutioner i øvrigt er i 2007 faldet med 123 mio. kr. primært som følge af det store salg af ejendomme. Langfristede forpligtelser til rådighedsløn og fratrædelsesgodtgørelse mv. er reduceret med 11 mio. kr. Langfristede forpligtelser vedrørende internationale afregninger er øget med 6 mio. kr. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket er en stigning fra 2006 på 299 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at gæld til leverandører er øget med 99 mio. kr. og gæld til andre kreditinstitutter er øget med 225 mio. kr. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 2007 bidraget 978 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde (368) mio. kr., væsentligst som følge af køb af anlægsaktiver. Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter udgjorde (581) mio. kr., der primært kan henføres til udbytte. Modsat er likviditeten forøget med 228 mio. kr. ved låneoptagelse. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter samt finansieringsaktiviteter er mindre end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne. Likvider er derfor steget med 29 mio. kr. og udgør 230 mio. kr. pr. 31. december SEGMENTREGNSKAB Post Danmarks samlede negative resultatudvikling påvirker generelt alle forretningsområder. Resultatforværringen for Erhvervskunder i 2007 skyldes i særlig grad det store fald i afsætningen af dagblade samt påvirkning fra det fortsatte fald i brevmængden. 7 / 19

8 ERHVERVSKUNDER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (5.261) (5.200) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Det fortsatte fald i antallet af indbetalinger samt forøgede omkostninger til håndtering og transport af pakker, herunder postpakker, påvirker Privatkunders resultatudvikling negativt. PRIVATKUNDER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (2.113) (2.075) Driftsresultat (EBIT) (26) 74 Aktiver Forpligtelser For Kurer, Ekspres, Pakker ses en neutral udvikling sammenlignet med Der har været en klar vækst i forretningsområdets omsætning bl.a. fra Transportgruppen, som også påvirker omkostningsniveauet. Forretningsområdets utilfredsstillende resultatniveau er udtryk for den intense konkurrence på pakke- og logistikmarkedet. Det negative driftsresultat i Kurer, Ekspres, Pakker skyldes i væsentlig grad produktion og distribution af befordringspligtige pakker, der i meget stort omfang ikke kan leveres til modtagere under omdelingen og derfor må henlægges til afhentning på et posthus. KURER, EKSPRES, PAKKER BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (2.039) (1.578) Driftsresultat (EBIT) (267) (268) Aktiver Forpligtelser For International Post ses en mindre nedgang i resultatet på trods af en mindre vækst i omsætningen. INTERNATIONAL POST BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (1.445) (1.360) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Under Ikke fordelt og eliminering er der en mindre vækst i indtægter, væsentligst gevinster fra salg af ejendomme, som ikke er relateret til forretningsområderne. Samtidig er der sket en yderligere allokering af omkostninger til forretningsområder, hvorved der ses et fald i det ikke fordelte resultat i IKKE FORDELT OG ELIMINERING BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostn. inkl. afskriv. (376) (440) Driftsresultat (EBIT) (178) (341) Aktiver Forpligtelser Segmenterne er beskrevet yderligere i årsrapporten ØVRIGE FORHOLD KVALITET Post Danmarks niveau for rettidighed af breve faldt i forhold til For 2007 blev rettidigheden på 93,2 pct. mod 94,1 pct. i Rettidigheden på B-breve udgjorde 97,6 pct. mod 98,0 pct. i Rettidigheden ligger over koncessionens krav på 93 pct. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for / 19

9 FORVENTNINGER 2008 LANGSIGTEDE FORVENTNINGER Liberaliseringen af det danske marked for postydelser forventes at fortsætte i de kommende år. Europa- Parlamentet har vedtaget, at postmarkedet i EU skal liberaliseres fuldt ud. Det betyder, at markedet for breve under 50 gram vil blive åbnet op for konkurrence senest i Liberaliseringen af postmarkedet ændrer derimod ikke ved, at der stadig vil være en befordringspligt, hvor alle EU-borgere fortsat sikres en basal postservice mindst fem dage om ugen. Det betyder, at der i fremtiden må forventes en yderligere skærpelse af konkurrencen på markedet for postale ydelser. Hidtil har konkurrencen primært vedrørt pakkemarkedet, magasinpost og markedet for adresseløse forsendelser, hvor både internationale og nationale virksomheder er etableret. I 2007 etablerede Posten Norge en ny distributionsvirksomhed på brevmarkedet i Danmark, der påbegyndte omdeling af brevforsendelser og magasinpost fra store afsendere, der er i stand til selv at foretage dele af sorteringsarbejdet. Da virksomheden samtidig kun tilbyder omdeling i tæt befolkede områder i et begrænset antal dage om ugen og overlader den dyreste del af omdelingen til Post Danmark, tilbydes en umiddelbart attraktiv prissætning på delområder. Post Danmarks forventninger er afhængig af, hvorledes de fremtidige rammevilkår fastsættes. Post Danmark har iværksat en række aktiviteter for at være parat til liberaliseringen og den stigende konkurrence. I 2008 introduceres bl.a. et nyt brevprodukt Erhvervsbrevet hvis primære formål er at imødekomme kundernes behov samt at videregive sparede produktionsomkostninger via lavere priser. Kombineret med ændrede betingelser for lokale ugeaviser, adresseløse forsendelser og håndtering af kontanter i omdelingen har Post Danmark mulighed for at ændre produktionen og omdelingen af post. Fra 2008 er indført en ny distributionsmodel, hvor en del af posten adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser og erhvervsbrevet omdeles over 2 dage. Dette betyder, at kapaciteten i produktionen og distributionen udjævnes med markante reduktioner i omkostningerne til følge. FORVENTNINGER 2008 Resultatet før skat i 2008 ventes samlet at være noget højere end i Indtægterne forventes i 2008 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes fortsat at udvise et fald, mens pakker forventes at udvise vækst. Indtægterne forventes positivt påvirket af salg af ejendomme. Omkostningerne inklusive afskrivninger forventes at være lavere end i Besparelser kan opnås, på trods af lønstigninger, som konsekvens af, at der i 2008 implementeres en ny distributionsmodel med bl.a. en væsentlig reduktion i omkostningerne. Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. Resultatandelen af finansielle poster inklusive associerede virksomheder og joint ventures forventes at udvise en stor stigning, primært som følge af positive resultater i De Post La Poste. Forskellene mellem forventningerne offentliggjort i 2006 regnskabsmeddelelsen og realiserede tal i 2007 kan primært henføres til større overenskomstmæssige lønstigninger end forventet, tilgangen af Transportgruppen i 2007, øgede omkostninger samt et højt sygefravær. Hertil kommer - med primært modsat effekt en række engangsposter. 9 / 19

10 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2007 for Post Danmark koncernen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret København, den 14. marts DIREKTIONEN Helge Israelsen ADMINISTRERENDE K. B. Pedersen Palle Juliussen Bjarne Wind VICEADMINISTRERENDE BESTYRELSEN Fritz H. Schur FORMAND Peter Törnquist NÆSTFORMAND Jens Bendtsen Mogens Bundgaard-Nielsen Lars Chemnitz Bjarne Hansen Hanne Lund Anne Birgitte Lundholt Peter Madsen Isa Rogild Ole Trolle Søren Vestergaard-Poulsen 10 / 19

11 RESULTATOPGØRELSE NOTE MIO. KR Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (3.728) (3.342) Personaleomkostninger (6.908) (6.723) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (598) (588) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (74) (71) Resultat før skat Skat af årets resultat (188) (295) ÅRETS RESULTAT Minoritetsinteressers andel af periodens resultat andrager (2) - Resultat pr. aktie andrager (kr.) 28,52 35,68 11 / 19

12 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC AKTIVER ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill Ibrugtagne udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver 6 0 Igangværende udviklingsprojekter ,6 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opbygning og forudbetalinger ,6 MATERIELLE AKTIVER I ALT FINANSIELLE AKTIVER 5 Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures - 3 Andre værdipapirer og tilgodehavender 7 0 FINANSIELLE AKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 4 AKTIVER BESTEMT FOR SALG VAREBEHOLDNINGER TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures Tilgodehavende skat 45 2 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT / 19

13 BALANCE NOTE MIO. KR. 31. DEC DEC PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for valutakursregulering - 3 Overført resultat Foreslået udbytte Minoritetsinteresser 20 - EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Pensionsreguleringsforpligtelse og andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Gæld til andre kreditinstitutter Obligationsgæld Anden langfristet gæld LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Gæld vedr. aktiver bestemt for salg Pensionsreguleringsforpligtelse og andre hensatte forpligtelser Gæld til andre kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til associerede virksomheder og joint ventures Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Anvendt regnskabspraksis 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 9 Eventualforpligtelser og eventualaktiver 10 Nærtstående parter 11 Efterfølgende begivenheder 13 / 19

14 EGENKAPITALOPGØRELSE RESERVE FOR VALUTA- KURS- REGU- LERING OVER- FØRT RESULTAT FORE- SLÅET UDBYTTE MINO- RITETS- INTER- ESSER EGEN- KAPITAL I ALT AKTIE- MIO. KR. KAPITAL I ALT Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Kursreguleringer af kapitalandele Direkte indregnede fortjenester og tab (99) (99) (99) Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat vedr. egne aktier I alt vedr. egne aktier Værdi af aktiebaseret vederlæggelse Skat heraf Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere Udbetalt udbytte (549) (549) (549) Udbytte af egne aktier 1 (1) 0 0 Foreslået udbytte (669) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Egenkapital pr. 1. januar Reklassifikation af kursreguleringsreserve (3) 3 Årets resultat (2) 713 Kursreguleringer af kapitalandele (3) (3) (3) Direkte indregnede fortjenester og tab (23) (23) (23) Totalindkomst (2) 687 Køb af egne aktier (2) (2) (2) Salg af egne aktier Skat vedr. egne aktier I alt vedr. egne aktier (2) (2) (2) Værdi af aktiebaseret vederlæggelse Skat heraf Netto vedr. aktier og optioner til medarbejdere Tilvækst ved erhvervelse af datterselskab: Minoritetsinteressens andel af selskabets egenkapital på erhvervelsestidspunktet Udbetalt udbytte (667) (667) (667) Udbytte af egne aktier 2 (2) 0 0 Foreslået udbytte (538) EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER Det udbetalte udbytte svarer til 26,75 kr. pr. aktie á 20 kr. (2006: 22,00 kr.) Direkte indregnede fortjenester og tab vedrører hovedsagelig koncernens andel af markedsværdireguleringer vedrørende værdipapirer bestemt for salg i et joint venture. 14 / 19

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE MIO. KR Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Af- og nedskrivninger Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures (88) (168) Fortjeneste ved salg af aktiver (9) (40) Fortjeneste ved salg af aktiver bestemt for salg (157) Finansielle indtægter og omkostninger PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger 29 (112) Ændring i leverandører, anden gæld og andre hensatte forpligtelser (136) (56) PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT Renteindbetalinger Renteudbetalinger (66) (53) Betalt selskabsskat (Netto) (145) (176) PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Køb af immaterielle og materielle aktiver (611) (688) Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter (11) - Investering i joint ventures (525) Kapitalindskud i associerede virksomheder (1) (10) Lån til associerede virksomheder (3) Tilbagebetalte kapitalindskud og lån vedrørende associerede virksomheder 11 - Deposita mv. (3) - PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (368) (1.154) Lånoptagelse Afdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter samt obligationsgæld (140) (129) Udbetalt udbytte (669) (550) Udbytte af egne aktier 2 1 Køb og salg af egne aktier (2) 14 PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (581) (127) Årets pengestrøm 29 (55) Likvider, primo LIKVIDER, ULTIMO Likvider ultimo kan specificeres som: Kassebeholdninger og bankbeholdninger I ALT / 19

16 POST DANMARK KONCERNEN I 8 KVARTALER MIO. KR. RESULTATOPGØRELSE 4. KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT KVT Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne driftsomkostninger (980) (880) (944) (924) (952) (803) (806) (781) Personaleomkostninger (1.868) (1.553) (1.738) (1.749) (1.812) (1.551) (1.692) (1.668) Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) Af- og nedskrivninger (161) (146) (146) (145) (147) (148) (142) (151) Driftsresultat (EBIT) Resultatandel af ass. virksomheder og joint ventures 93 (39) (42) (27) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (28) (27) (29) (9) (22) (27) (20) Resultat før skat Skat af periodens resultat (57) (49) 1 (83) (51) (40) (56) (148) Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel (2) BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a Soliditetsgrad pct Antal heltidsbeskæftigede / 19

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKABSMEDDELELSEN 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Post Danmark-koncernen for 2007 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, samt de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt de af OMX Den Nordiske Børs København s udstedte regler. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten for 2007 præsenteres i mio. kr. Post Danmark har indført følgende nye og ændrede IFRS-standarder og fortolkningsbidrag med virkning for regnskabsåret 2007: IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (ajourført 2005) IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (ajourført 2005) IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger IFRIC 8, IFRS 2's anvendelsesområde IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger IFRIC 11, Transaktioner med koncernaktier og egne aktier Indførelsen af disse nye standarder, ændringer i standarder samt fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling af Post Danmarks regnskabstal. De nye standarder og fortolkningsbidrag har bevirket tilføjelser og ændringer i årsrapportens noteoplysninger. Sammenligningstal i noterne er tilpasset. 2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Udarbejdelsen af årsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er beskrevet i årsrapporten Der henvises hertil. 3. KØB OG SALG AF IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER Post Danmark A/S har den 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S. De primære aktiviteter vedrører forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker. Købesummen udgjorde 42 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i direkte købsomkostninger. I 2007 har Post Danmark yderligere sammen med fire andre udbydere af facility services stiftet selskabet Facility Network A/S, hvori Post Danmark har indskudt 0,5 mio. kr. Stiftelsen af selskabet er foretaget med henblik på at koordinere samlede tilbud på en bred vifte af facility services til store kunder. Selskabet skal i eget regi varetage facility management-delen af sådanne storkundekontrakter. Post Danmark har ligeledes foretaget en forøgelse af investeringen i MIE Group S.A. med modtagne renter af ansvarlig lånekapital, 43 mio. kr. efter skat. Afgangen under kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i 2007 vedrører tilbagebetaling fra Pan Nordic Logistics af en del af den ansvarlige lånekapital. 17 / 19

18 4. AKTIVER BESTEMT FOR SALG Aktiver bestemt for salg (ejendomme) specificeres således: MIO. KR. KOSTPRIS AKK. AFSKRIVNINGER REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI Saldo pr. 1. januar Overført til salg i perioden Solgt i perioden (18) (56) (132) Saldo pr. 30. september Indregnet fortjeneste af solgte ejendomme: Salgssummer i alt, netto 289 Regnskabsmæssig værdi (132) Regnskabsmæssig fortjeneste 157 Omkostninger i forbindelse med salg (39) Regnskabsmæssig fortjeneste netto 118 Gæld vedrørende aktiver bestemt for salg, opført under kortfristede forpligtelser 50 Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genvundet gennem salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 5. KØB AF VIRKSOMHEDER Post Danmark A/S har den 4. januar 2007 erhvervet 51 pct. af aktierne i Transportgruppen A/S. Købesummen udgjorde 42 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i direkte købsomkostninger. DAGSVÆRDI PÅ OVERTAGELSES- TIDSPUNKTET REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PÅ OVERTAGELSES- TIDSPUNKTET MIO. KR. Immaterielle aktiver 6 0 Materielle aktiver 3 3 Tilgodehavender Varebeholdninger 0 2 Kapitalandele 0 1 Skatteaktiv 4 5 Likvide beholdninger 1 1 Kreditinstitutter (1) (1) Bankgæld (10) (10) Leverandørgæld (37) (37) Anden gæld (10) (10) Nettoaktiver 5 3 Kapitalindskud i forbindelse med overtagelsen 31 Yderligere kapitalindskud endnu ikke betalt 9 Nettoaktiver inkl. kapitalindskud 45 Minoritetens andel heraf (22) Overtagne nettoaktiver 23 Goodwill 19 Anskaffelsessum for 51 pct. af den udvidede aktiekapital 42 Likvide midler i Transportgruppen (netto bankgæld) 9 Likvide midler indskudt i Transportgruppen i forbindelse med overtagelsen (31) Endnu ikke betalt andel af anskaffelsessum (9) Netto pengestrøm fra investering i datterselskab 11 Goodwill relaterer sig til forventede markeds- og omkostningsmæssige synergieffekter ved den planlagte samkøring af parternes pakke- og letgodsproduktion. 18 / 19

19 Transportgruppen A/S har i perioden efter erhvervelsen af aktiemajoriteten (og for hele 2007) påvirket nettoomsætningen med 290 mio. kr. og nettoresultatet med (3) mio. kr. 6. NEDSKRIVNINGSTEST Ledelsen har pr. 31. december 2007 undersøgt, om der er indikation af værdiforringelse af koncernens aktiver. På baggrund af disse undersøgelser er der ikke konstateret behov for nedskrivning af koncernens aktiver. 7. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Koncernens samlede skat af årets resultat udgør 188 mio. kr. Når der reguleres for resultatandel af associerede selskaber og joint ventures, svarer dette til en effektiv skattesats på 23 pct. Skattesatsen er påvirket af en indtægtsførsel af udskudt skat forårsaget af nedsættelse af selskabsskatten fra 28 pct. til 25 pct., en regulering til sidste års skat. 8. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser er reduceret med 171 mio. kr., forårsaget af en revurdering af koncernens pensionsforpligtelse til Staten. Ændringen i pensionsreguleringsforpligtelsen på 124 mio. kr., som udgør den største del af reguleringen, sker som følge af ændringer i pensionsmønstret, pensionering med svagelighedspension og opsat pension. Derudover er der ikke sket væsentlige ændringer i hensatte forpligtelser siden årsrapporten for EVENTUALFORPLIGTELSER OG EVENTUALAKTIVER Der er ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser og eventualaktiver siden årsrapporten for NÆRTSTÅENDE PARTER Der henvises til Post Danmarks årsrapport for 2007, hvor der er redegjort for transaktioner med nærtstående parter. Den eneste væsentlige forskel i transaktionernes art er, at Tilskud vedr. distribution af dagblade under befordringspligtsområdet er bortfaldet. Tilskuddet androg i mio. kr. 11. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten. 19 / 19

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET)

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 10/2007 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 10/2007 RESUME FOR 1. HALVÅR 2007 Resultatet

Læs mere

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008.

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 4/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 4/2009 Den 16. marts 2009 RESUMÉ FOR ÅRET 2008

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 09/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 05/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 29 april 2008 SEK MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut:

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 29 april 2008 SEK MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 29 april 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Arrangör & Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tillägg 2008:2 till Grundprospekt avseende Post

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere