EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat D - Fødevaresikkerhed. Produktions- og distributionskæde D2 - Biologiske risici SANCO/34/2004 Rev3 Arbejdsdokument 13. juli 2004 REFERENCEUNDERSØGELSE AF FOREKOMSTEN AF SALMONELLA I ÆGLÆGGERFLOKKE AF ARTEN GALLUS GALLUS I EU TEKNISKE SPECIFIKATIONER FREMLAGT PÅ MØDET I DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN OG DYRESUNDHED DEN 15. JULI

2 REFERENCEUNDERSØGELSE AF FOREKOMSTEN AF SALMONELLA I ÆGLÆGGERFLOKKE AF ARTEN GALLUS GALLUS I EU TEKNISKE SPECIFIKATIONER Kapitel 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere forekomsten i Den Europæiske Unions medlemsstater af salmonella i flokke af æglæggende høner (Gallus gallus) til produktion af konsumæg i slutningen af deres produktionsperiode. Eftersom der med undersøgelsen fokuseres på zoonotisk salmonella, omfatter den ikke Salmonella pullorum eller Salmonella gallinarum. Oplysningerne om forekomsten i de forskellige medlemsstater skal være sammenlignelige. Undersøgelsen gennemføres over en etårig periode og indledes den 1. oktober Kapitel 2 Prøveudtagning Der skal primært udtages prøver på bedrifter med mindst æglæggende høner. I lande, hvor antallet af bedrifter med mindst høner er mindre end den beregnede stikprøvestørrelse (se kapitel 3), skal der også udtages prøver på mindre bedrifter, fortrinsvis bedrifter med over 350 høner. Det er ikke nødvendigt at udtage prøver på bedrifter, som er undtaget fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2160/2003 i henhold til samme forordnings artikel 1, stk. 3. Prøverne skal udtages i slutningen af hønerne æglægningsperiode og højst 9 uger før tidspunktet for udtagning af dyrene. Dette gælder ikke, når der er tale om små flokke (under høner) af dyr i forskellige aldre. For at kunne tilrettelægge prøveudtagningsaktiviteterne etablerer myndighederne et system, der gør det muligt for dem at aflægge besøg hos flokkene på passende tidspunkter. Der udtages kun prøver af én flok pr. bedrift. Hvor der er tale om flokke med dyr i forskellige aldre 9 uger før udtagning af dyrene, koncentreres prøveudtagningen om de ældste æglæggende høner. Hvis der i samme bygning/flok er forskellige aldersgrupper af dyr, koncentreres prøveudtagningen om de ældste grupper. Ved udvælgelsen af bedrifter tages der højde for, at det ikke nødvendigvis er alle de i første omgang udvalgte bedrifter, der faktisk vil blive udtaget prøver på (f.eks. fordi dyrene slagtes tidligere end forudset), hvilket betyder, at der fra starten skal udvælges et lidt større antal bedrifter. Definitioner findes i bilag 4A. Prøveudtagningsaktiviteterne fordeles så vidt muligt jævnt over hele året, så de forskellige sæsoner er dækket. Prøveudtagningen foretages af den kompetente myndighed eller, under dennes tilsyn, af organer, som myndigheden har bemyndiget hertil. 2

3 Kapitel 3 Stikprøvestørrelse og udvælgelse af flokke Den primære stikprøvestørrelse giver antallet af bedrifter, der skal udtages prøver fra. Den beregnes ud fra følgende kriterier: Forventet prævalens: 20 % Ønsket konfidensniveau: 95 % Nøjagtighed: 3 % Landene skal udtage prøver af det antal flokke, der beregnes ud fra ovenstående kriterier, uanset hvilken prævalens man har erfaring med i de enkelte lande fra andre, allerede iværksatte foranstaltninger. Populationen af æglæggende høner stratificeres i hver enkelt medlemsstat efter bedriftsstørrelse. Bedrifterne stratificeres så vidt muligt i overensstemmelse med følgende opdeling: >= I bilag 1 vises fordelingen af antallet af bedrifter i medlemsstaterne baseret på de oplysninger, Kommissionens tjenestegrene har modtaget fra de nationale myndigheder, samt antallet og fordelingen af bedrifter, der skal udtages prøver på ud fra ovenstående statistiske kriterier. Stikprøvestørrelsen er beregnet ved hjælp af formlen i bilag 2. Det står de enkelte lande frit at anvende nyere data om deres respektive populationer af æglæggende høner, hvis sådanne data foreligger, under forudsætning af at de anvender ovenstående opdeling og formel. Populationsdata og stikprøvestørrelse skal oplyses til Kommissionen. Der udtages i alt prøver på mindst 172 bedrifter med henblik på at gøre det muligt at påvise en reduktion i prævalensen fra 20 % til 10 % med en teststyrke på 95 %. Hvad angår lande med mindre end 172 bedrifter med over høner skal der også udvælges mindre bedrifter, idet der fortrinsvis skal være tale om bedrifter med over 350 høner. I medlemsstater med mindre end 172 bedrifter (alle størrelser inklusive) udtages der prøver på samtlige bedrifter. Kapitel 4 Prøver For at sikre optimal følsomhed i prøveudtagningen udtages der prøver af såvel fækalt materiale som det omgivende miljø. Under hensyntagen til produktionstypen/bedriftens indretning anvendes nedenstående principper. Der udtages 7 samleprøver på hver af de udvalgte bedrifter, jf. følgende: I bursystemer 5 prøver af naturligt blandet gødning fra gødningsbånd, skrabere eller gødningskældre afhængigt af bursystemets art. De 5 prøver, der indsamles på bedriften, skal hver især være på g 2 prøver af støvholdigt materiale fra under burene (2 x 250 ml) 3

4 I stalde/æglæggerhuse med fritgående høner 5 par sokkeprøver (1 par = 1 samleprøve) 1 prøve af støv fra ægbånd (250 ml) 1 prøve af støv indsamlet forskellige steder i huset (250 ml) Prøveudtagningsmetoderne er beskrevet nærmere i bilag 3. Ved prøveudtagning på bedrifter med under høner følges ovenfor beskrevne procedurer i videst mulige udstrækning. Hvor der er tale om små flokke, der ikke holdes i bure, kan støvprøverne erstattes af supplerende gødningsprøver. Det står medlemsstaterne frit at indsamle supplerende prøver; i givet fald rapporteres disse data særskilt. Kapitel 5 Analyse af prøver Prøverne sendes ekspres eller med kurer til det relevante laboratorium. Det er de nationale referencelaboratorier for salmonella, der varetager påvisning og serotypning. Hvis det nationale referencelaboratorium ikke råder over den nødvendige kapacitet til at foretage alle analyser, eller hvis det ikke er referencelaboratoriet, der rutinemæssigt foretager påvisning, kan de kompetente myndigheder beslutte at udpege et begrænset antal andre laboratorier, som tager del i den offentlige salmonellakontrol, til at foretage analyserne. Disse laboratorier skal have dokumenteret erfaring med anvendelse af den krævede påvisningsmetode, de skal have etableret et kvalitetssikringssystem, som er i overensstemmelse med ISO standarden, og de skal arbejde under det nationale referencelaboratoriums tilsyn. På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet, indtil de undersøges, hvilket skal ske inden for 48 timer efter modtagelsen. Prøverne forberedes således: Sokkeprøver: o Et par overtrækssokker ("boot swab"-sokker) pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og anbringes i 225 ml "buffered" peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur. o Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter den metode, der er godkendt til undersøgelsen. Andet fækalt materiale og støvprøver: o På laboratoriet afvejes 200 g af hver gødningsprøve/50 g af hver støvprøve, som tilsættes en tilsvarende vægt "buffered" peptonvand. Omrøres forsigtigt. o Prøven henstår i minutter, til den er udblødt, og omrøres derefter forsigtigt i hånden, indtil alt støv er fuldstændig gennemblødt. o Straks efter omrøring fjernes 50 g af blandingen, som tilsættes 200 ml "buffered" peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur. o Prøven dyrkes efter den metode, der er godkendt til undersøgelsen. 4

5 Påvisningsmetode Til påvisning anvendes den metode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene: Metoden er en modificeret udgave af ISO 6579 (2002), hvor halvfast medium (MSRV) anvendes som eneste selektive berigelsesmedium. Det halvfaste medium inkuberes ved 41,5 +/- 1 C i 2x (24+/-3) timer. Serotypning Mindst ét isolat fra hver positiv prøve types på det nationale referencelaboratorium for salmonella. Det nationale referencelaboratorium følger Kaufmann-White-skemaet. Som led i kvalitetssikringen sendes en del af de typbare stammer og en del af de ikke-typbare isolater til EF-referencelaboratoriet, med et maksimum på 16 typbare stammer og 16 ikke-typbare isolater. En del af disse isolater sendes til EF-referencelaboratoriet hver kvartal. Opbevaring af stammer: Isolerede stammer opbevares ved hjælp af den stammesamlingsmetode, det nationale referencelaboratorium normalt bruger, under forudsætning af at metoden sikrer, at stammerne forbliver intakte i mindst 2 år. Phagtypning: Det anbefales på det kraftigste at phagtype mindst ét isolat af S. Enteritidis og S. Typhimurium fra hver positiv prøve efter den protokol, der er fastlagt af HPA Colindale i London. Testning for antimikrobiel følsomhed: Det anbefales af epidemiologiske hensyn så vidt muligt at teste for antimikrobiel følsomhed på ét isolat pr. serotype pr. flok. Der anvendes i videst mulig udstrækning kvantitative metoder og NCCLS-standarder. Kapitel 6 Rapportering I forbindelse med gennemførelsen af denne undersøgelse betragtes en flok som salmonellapositiv, hvis der påvises Salmonella spp. i mindst én prøve. Alle serotyper, også ikke-typbare serotyper, skal dog anmeldes særskilt. Definitioner findes i bilag 4A. Den nationale myndighed med ansvar for udarbejdelse af den årlige nationale rapport om overvågningen af salmonella hos dyr, jf. artikel 9 i direktiv 2003/99/EF, indsamler og evaluerer resultaterne og meddeler Kommissionen resultatet af denne evaluering. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen fuldstændige oplysninger om alle bedrifterne, som omfatter nedenfor nævnte oplysninger. Oplysningerne forelægges i et format, der fastlægges af Kommissionen efter samråd med medlemsstaterne og de berørte parter (EF-referencelaboratoriet for salmonella, EF-referencelaboratoriet for zoonoseepidemiologi i Berlin og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)). Alle relevante oplysninger, der indsamles som led i undersøgelsen, forelægges for EFSA efter anmodning fra Kommissionen. Anvendelse af oplysningerne fra medlemsstaterne til andre formål end gennemførelsen af denne undersøgelse skal forhåndsgodkendes af medlemsstaterne. 5

6 Nationale aggregerede data og resultater gøres offentligt tilgængelige på en måde, der sikrer overholdelse af princippet om fortrolighed. EF-rapporten udarbejdes efter samråd mellem Kommissionen, EFSA, EF-referencelaboratoriet for salmonella og medlemsstaterne. Der fremsendes inden udgangen af januar 2005 en statusrapport til Kommissionen om arbejdet med at gennemføre undersøgelsen for prøveudtagningsperioden oktober-december 2004, som blandt andet beskriver eventuelle problemer med gennemførelsen. Senest den 15. oktober 2005 fremsendes en endelig rapport ledsaget af dokumentation for de afholdte udgifter. Følgende oplysninger forelægges for Kommissionen: 1. Overordnet beskrivelse af programmets gennemførelse Beskrivelse af den undersøgte population, stratificeret efter bedriftsstørrelse Beskrivelse af randomiseringsproceduren, herunder det anvendte indberetningssystem og fordelingen på regioner af de bedrifter, der er udtaget prøver på Beregnet og faktisk stikprøvestørrelse Nærmere oplysninger om myndigheder og laboratorier, der har deltaget i prøveudtagning/testning/typning De overordnede resultater af undersøgelsen (i overensstemmelse med den krævede prøveudtagning), herunder især forekomst af Salmonella spp., Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis og andre serotyper Foretages der supplerende prøveudtagning, forelægges nærmere oplysninger om prøver og analysemetoder samt bemærkninger til resultaterne. 2. Fuldstændige oplysninger om hver bedrift/flok, der er udtaget prøver på/af, og resultaterne af de gennemførte analyser Identifikation af bedriften Produktionstype på bedriften: Alle typer produktion, der finder sted på bedriften, dvs. bure/stald/fritgående (standard)/fritgående (økologisk) Bedriftens størrelse (kategori) Antal høner på bedriften Antal flokke på bedriften Antal høner i den flok, der er udtaget prøver af Produktionstype for flokken: type flok, der er udtaget prøver af, dvs. bure/stald/fritgående (standard)/fritgående (økologisk) Dato og sted for prøveudtagningen Hønernes alder ved prøveudtagningen (aldersområde, når der er tale om flokke med dyr i forskellige aldre) Forventet dato for udtagning af dyrene Identifikation af prøverne Type udtagne prøver: sokkeprøve, blandet gødning fra gødningsbånd, blandet gødning fra skrabere, blandet gødning fra gødningskældre, støvholdigt materiale fra under burene, støv fra ægbånd, støv fra forskellige steder (flokke i stalde/æglæggerhuse med fritgående høner) Resultaterne af eventuelle supplerende prøver (angives særskilt) Vaccinationsstatus, -type (levende/dræbt vaccine) og -tidspunkt Veterinærlægemidler brugt inden for de seneste to uger. 6

7 Følgende oplysninger indsamles i medlemsstaterne for hver laboratorietestet prøve: Identifikation af laboratoriet (hvis mere end ét laboratorium er involveret) Identifikation af den bedrift/flok, der er udtaget prøver på/af Transportmiddel, der er anvendt til prøverne Dato for testning Prøvetype Prøvens vægt/volumen Analyseresultatet for hver enkelt prøve (negativ eller Salmonella-serovar eller ikke-typbar) Oplysninger om eventuelle supplerende prøver, herunder om den/de anvendte metode(r) (angives særskilt) For stammer testet for antimikrobiel følsomhed og/eller phagtypet: resultaterne. 7

8 Bilag 1 År Land >= I alt Bedrifter, der skal udtages prøver på >= Østrig - AT Belgien - BE Cypern - CY 2003? Danmark - DK Estland - EE Finland - FI Frankrig - FR Tyskland - DE Grækenland - GR Ungarn - HU Irland - IE Italien - IT Letland - LV Litauen - LT Luxembourg - LU Nederlandene - NL Polen - PL Portugal - PT Slovenien - SI Spanien - ES Sverige - SE Det Forenede Kongerige - UK 2002/ Malta - MT > I alt Bedrifter, der skal udtages prøver på > Slovakiet - SK Bedrifter, der > I alt skal udtages prøver på > Tjekkiet - CZ

9 Det antal bedrifter, der skal udtages prøver på i de enkelte lande, er beregnet på basis af det samlede antal bedrifter med over dyr, en forventet prævalens på 20 % og en nøjagtighed på 3 %, med et konfidensniveau på 95 %. Prøverne er dernæst fordelt i overensstemmelse med antallet af bedrifter i hver konsistenskategori. For at sikre, at antallet af bedrifter, som der udtages prøver på, udgør et tilstrækkeligt grundlag for at påvise ændringer i prævalensen over tid, vil alle lande skulle udtage prøver på mindst 172 bedrifter. Derved bliver det muligt at påvise en reduktion i prævalensen på mindst 10 %, hvis den forventede prævalens er på 20 %, alfa=0,05 og teststyrken=0,95. I lande, hvor antallet af bedrifter, der skal udtages prøver på, er mindre end 172, er det af samme grund nødvendigt at øge dette antal, så man kommer op på 172 bedrifter. På bedrifter med over dyr udtages prøverne i overensstemmelse med ovenstående skema; supplerende udtages der prøver på mindre bedrifter (< 1 000) for at nå op på 172 (Irland og Portugal). Lande med et samlet antal bedrifter på < 172 vil skulle udtage prøver på alle relevante bedrifter: Det drejer sig om Cypern (33), Tjekkiet (ca. 90), Estland (ca ), Letland (ca. 20), Litauen (ca. 20), Luxembourg (ca ), Malta (ca. 20), Slovakiet (ca. 40) og Slovenien (104). 9

10 Bilag 2 Frankena K, Noordhuizen JP, Willeberg P, van Voorthuysen PF, Goelema JO. EPISCOPE: computer programs in veterinary epidemiology. Vet Rec 1990; 126: Anslået nødvendig stikprøvestørrelse Målet er at beregne den nødvendige stikprøvestørrelse for de ønskede konfidensgrænser: x+w Idet den almindelige tilnærmelse for en uendelig population finder anvendelse: w = z α p( 1 p) n hvor p=prævalens og zα = værdien i en standardiseret normalfordeling svarende til sandsynligheden α. Ved at løse dette mht. n fås n = 2 zα w p(1 p). For en endelig population: 1 n = 1 n + 1 N hvor N=populationens faktiske størrelse n =stikprøvestørrelse med uendelig population n= enkelt stikprøve med endelig population 10

11 Bilag 3 TYPER AF PRØVER TIL PÅVISNING AF FOREKOMST AF SALMONELLA SPP. I ÆGLÆGGERFLOKKE BAGGRUND Flere undersøgelser har vist, at overvågning af naturligt blandet gødning og støv i omgivelserne er et mere effektivt redskab til påvisning af salmonella i erhvervsflokke af æglæggende høner end udtagning af individuelle gødningsprøver. Formålet med dette dokument er at beskrive de metoder, der kan anvendes til prøveudtagning i de forskellige typer af flokke. Det er vigtigt, at de prøver, der udtages, er repræsentative, og at der anvendes en så standardiseret protokol som muligt, men også at de udtages fra de dele af bygningen, hvor forureningen er mest koncentreret, og der derfor er størst sandsynlighed for positive resultater. Sidst i dokumentet udstikkes retningslinjer for prøveudtagningsproceduren. INDIVIDUELLE PRØVETYPER Det kan være nødvendigt at tilpasse prøveudtagningsproceduren efter forholdene i de enkelte flokke, der skal udtages prøver af, men prøveudtagere skal bestræbe sig på i videst mulige omfang at følge nedenfor angivne principper. Stalde/æglæggerhuse med fritgående høner 1. Sokkeprøver i stalde/æglæggerhuse med fritgående høner 1.1. Disse bruges til at opsamle prøver af gødning/fugtig strøelse fra gulvarealer. Overtrækssokkerne kan bæres, samtidig med at der udtages andre prøver i bygningen Sokkerne skal være tilstrækkeligt absorberende til at kunne opsuge fugt. "Sokker" af tubegaze kan også bruges Prøveudtager(ne) går ind i den bygning, der skal udtages prøver fra, og tager et sæt nye overtrækssko på - det nemmeste er normalt at trække disse uden på de overtrækssko, man allerede har på. Sokkerne til sokkeprøven trækkes uden på disse overtrækssko Sokkernes overflade fugtes med et fortyndingsmiddel, der sikrer optimale indsamlingsresultater (0,8 % natriumchlorid og 0,1 % pepton i steriliseret, deioniseret vand) Bygningens gulvareal inddeles i afsnit i overensstemmelse med, hvor mange par sokkeprøver der skal udtages, og bygningen gennemvandres, sådan at der gås mindst 100 m pr. par sokker i hvert gulvafsnit. Under rundgangen skal det sikres, at opsamlingen af prøver er repræsentativ for alle dele af de enkelte gulvafsnit og således også dækker arealer med strøelse eller slats (riste/rammer), hvis det er forsvarligt at gå på slatsene. Er det muligt at udtage det specificerede antal sokkeprøver, udtages prøverne af arealer med henholdsvis strøelse og slats særskilt. Det sikres, at prøveudtagningen omfatter alle aflukker i en bygning. 11

12 1.6. Efter endt prøveudtagning i et gulvafsnit tages overtrækssokkerne forsigtigt af, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af, og lægges i en pose eller beholder, som skal være mærket. Hvis der skal udtages endnu et par sokkeprøver fra samme bygning, følges punkt i det næste bygningsafsnit. 2. Støv fra stalde/æglæggerhuse med fritgående høner 2.1. Der bæres støvmaske - helst under hele prøveudtagningen, og under alle omstændigheder når støvprøverne indsamles Sammen med avleren udvælges de mest velegnede støvindsamlingssteder i bygningen. Dette vil normalt være skærme/gitre på udsugningsventilatorer, men det kan også være nærliggende fremspring, bjælker, skillevægge eller rør Det kan være nødvendigt at låne en trappestige på stedet for at nå de bedste støvindsamlingssteder, men hvor støv forefindes i nærheden af gulvet, foretrækkes dette Forsøg ikke at indsamle støv i ventilatorer, der kører Undgå at indsamle støv omkring fodringsanlæg, da mængden af fækalt materiale vil være mindre her Hvis der indsamles støv fra skærme/gitre på udsugningsventilatorer, indsamles fire delprøver af støv, som - efter sammenpresning af prøven - skal fylde et plastikglas eller en pose på 250 ml. Det sikres, at indsamlingen af delprøverne er repræsentativt fordelt over hele bygningen Hvis bygningen er opdelt i aflukker, sikres det, at prøven indeholder støv fra alle aflukkerne Såfremt der ikke findes udsugningsventilatorskærme/-gitre på stedet eller disse ikke er tilgængelige, indsamles støv fra fremspring, bjælker og rør - der indsamles delprøver fra ti forskellige steder i bygningen, og alle aflukker skal være repræsenteret Hvis der er meget små mængder støv til stede, for eksempel i små bygninger til fritgående høner med naturlig ventilation, indsamles støvet, hvor det forefindes. Om nødvendigt indsamles prøverne ved hjælp af et skraberedskab. Forefindes der ikke egnet støv på stedet, udtages en supplerende prøve af strøelse/sokkeprøve Det kontrolleres, at den færdige prøve er mærket korrekt. 3. Støv fra ægbånd i stalde/æglæggerhuse med fritgående høner 3.1. Æggene fra automatiserede redekasser transporteres normalt med opsamlingsbånd til et forrum til bygningen, hvor støvholdigt materiale falder af ægbåndene og samler sig i en bakke eller på gulvet under enden af båndet. Der vil ligeledes ofte kunne indsamles materiale fra børsterne i den fjerneste ende af båndet inde i selve bygningen Inden prøverne udtages, anmodes avleren om at lade ægbåndene køre uden at fjerne støvet Hvis der er flere bånd, indsamles materiale fra hvert af disse Forsøg ikke at indsamle prøver fra kørende bånd Der skovles tilstrækkeligt støvholdigt materiale op fra båndene til at fylde en 250 ml plastikbeholder eller -pose (efter sammenpresning). Der anvendes nye plastikhandsker. Hvis prøvevoluminet er mindre end denne mængde, indsamles så meget som muligt Det kontrolleres, at den færdige prøve er mærket korrekt. 12

13 Bursystemer 4. Blandet gødning fra gødningsbånd, skrabere eller gødningskældre 4.1. Gødning fra bursystemer fjernes hovedsagelig ved hjælp af følgende tre systemer: a) Gødningsbånd under hver række af bure, som køres jævnligt, og hvor gødningen tømmes af i en snegl eller via et transportsystem. b) Gødningskældersystem, hvor gødningen ved hjælp af konstruktionen under burene skrabes af og ledes ned i en gødningskælder under bygningen. c) Gødningskældersystem i et trappebursystem, hvor burene er placeret forskudt i forhold til hinanden, og gødningen falder direkte ned i gødningskælderen En bygning indeholder normalt et hyldesystem med bure i flere etager (reoler), og det skal sikres, at samleprøven indeholder blandet gødning fra alle reoler. Der udtages 5 samleprøver fra hver flok i overensstemmelse med følgende anvisninger: Når der er tale om systemer med bånd eller skrabere, anmodes avleren om at lade disse køre på dagen for prøveudtagningen, inden udtagningen påbegyndes I systemer, hvor gødningen ledes væk under bure og skrabere, indsamles blandet gødning, som har sat sig fast på skraberen, efter at denne har kørt. Der indsamles materiale fra hver burreol, idet hver prøve skal veje omkring g i alt I trappeburanlæg uden bånd eller skrabere vil det være nødvendigt at indsamle blandet gødning fra gødningskælderen. Materialet i overfladen af gødningsbunkerne blandes med hånden, og der opsamles 40 knivspidser blandet materiale, idet prøven skal indeholde materiale fra alle burrækker, og hver prøve skal veje omkring g i alt Gødningsbåndsystemer: Til hver prøve indsamles omkring g blandet fækalt materiale fra den ende af båndene, hvor gødningen tømmes af. Det fækale materiale samler sig på skraberbomme ved enden af båndet, hvor det er let at samle op. Mindst 20 knivspidser materiale opsamles fra forskellige båndskrabere, idet der anvendes nye plastikhandsker til hver prøve. Den endelige samleprøve skal indeholde materiale fra alle reoler Det kontrolleres, at den færdige prøve er mærket korrekt. 5. Støvholdigt materiale under burene 5.1. Er der mere end én etage i bygningen, udtages der kun prøver fra den nederste etage Der indsamles støvholdigt materiale fra under burene mindst 20 forskellige steder i bygningen, idet der anvendes nye plastikhandsker til hver prøve. Prøven skal indeholde materiale fra alle burreoler Med handsker på eller med et skraberedskab blandes materialet på gulvet, og en stor knivspids af dette fyldes i prøveglasset eller -posen Der udtages prøver i begge ender af reolerne - ca. en fjerdedel af reolens længde fra enderne for hver udvalgt reol. = prøveudtagningssted under burreoler 13

14 5.5. Den samlede prøve skal fylde et prøveglas eller en prøvepose på 250 ml helt Det kontrolleres, at den færdige prøve er mærket korrekt. RETNINGSLINJER FOR PRØVEUDTAGNINGSPROCEDUREN ANBEFALET UDSTYR Rent køretøj til bedriftsbesøgene Desinficerede gummistøvler Overtrækssko til engangsbrug Engangsoverall Støvmaske Hovedbeklædning Prøveudtagningsvejledning Skriveplade med papirklemme og formular til prøveudtagningsjournal Kuglepen, blyant, vandfast marker Lille lommelygte Sterile prøvebeholdere eller -poser Sterile engangshandsker Sterile skraberedskaber til engangsbrug (f.eks. autoklaverede tungespatler af træ) Overtrækssokker Fortyndingsmiddel, der sikrer optimale indsamlingsresultater Kasse til udstyret Desinfektionsspray Udstyr til emballering og forsendelse af prøverne Prøveudtagere træffer de sædvanlige fornødne foranstaltninger til at forhindre, at sygdomme indslæbes til en bedrift eller overføres fra én bedrift til en anden. Nedenstående er en detaljeret vejledning i, hvordan prøveudtagningen tilrettelægges. 1. Forberedelse af besøget på bedriften 1.1. Listen over bedrifter udvalgt til prøveudtagning kontrolleres Avleren kontaktes med henblik på at få oplyst alder, størrelse og type for flokkene på bedriften samt datoer for udtagning af dyrene Den flok, der er tættest på udtagning, udvælges til prøveudtagning, forudsat at flokken er repræsentativ for besætningen som helhed Hvis ovennævnte flok ikke er repræsentativ (f.eks. hvis der er tale om en lille flok af fritgående høner/høner i stald på en bedrift, der primært består af bursystemer), udvælges den næste, passende flok i udtagningsrækkefølgen For at lette tilrettelæggelsen af prøveudtagningen indhentes nærmere oplysninger om ventilationssystem, ægindsamlingsmetoder og system til fjernelse af gødning fra den udvalgte bygning Prøveudtagningen aftales foreløbigt med avleren og bekræftes skriftligt Det undersøges, hvilke krav mht. sygdomsforebyggende forholdsregler besøgende på bedriften skal opfylde. 14

15 1.8. Avleren anmodes om at køre gødningsbånd eller skrabere tidligt på prøveudtagningsdagen og ikke fjerne støv fra ægbånd eller under bure, før prøveudtagningen er afsluttet Et par dage inden besøget bekræftes dato og klokkeslæt for prøveudtagningen samt det i punkt 1.6 aftalte telefonisk med avleren. 2. Forberedelse af prøveudtagningen på bedriften 2.1. Det udstyr, der skal bruges, samles. Der pakkes ekstra beholdere, handsker, overtrækssokker osv., så der er taget højde for uheld/fejl. Prøvebeholdere og -poser kan mærkes på forhånd i overensstemmelse med prøveudtagningsjournalen Det kontrolleres, at køretøjet, der skal benyttes ved prøveudtagningen, er rent både udvendigt og indvendigt Det efterprøves, at alt udstyr er samlet på korrekt vis, samt at beskyttelsestøjet har den rigtige størrelse og vender rigtigt. 3. Ved ankomsten til bedriften 3.1. Avlerens anvisninger mht. sygdomsforebyggende forholdsregler følges omhyggeligt Prøveudtager(ne) sørger for at ankomme til bedriften på det aftalte klokkeslæt Køretøjet parkeres på et rent underlag i sikker afstand fra støvende luftudsugningssystemer og flydende affald fra bygninger og affaldsdynger Køretøjets hjul og hjulkasser desinficeres Avleren gøres opmærksom på, at prøveudtager(ne) er ankommet, ved hjælp af dørklokke, telefonanlæg, bilhorn eller mobiltelefon, og bygninger med fjerkræ betrædes ikke uden tilladelse fra avleren/bedriftslederen Stilles der beskyttelsestøj specielt tilpasset bedriften til rådighed, bruges dette. I modsat fald bæres engangsoverall, handsker, desinficerede vandtætte støvler og overtrækssko Avleren anmodes om at udpege den bygning, der skal udtages prøver i, beskrive bygningens indretning og tænde lysene i bygningen Om nødvendigt anmodes avleren om at stille en trappestige eller lignende til rådighed, så der kan indsamles støv de mest hensigtsmæssige steder De krævede bedriftsdata indføres i journalen for den pågældende bedrift/bygning. (Disse vil blive defineret nærmere, men skal under alle omstændigheder omfatte oplysninger om flokkens størrelse og type, bygningstype, vaccinationsstatus og -type, flokkens alder, udluftningssystem samt ægindsamlingsmetoder og system til bortskaffelse af gødning). 4. Udtagning af prøverne 4.1. Prøveudtagningsvejledningen for den type prøve, der skal udtages i den pågældende bygning, gennemgås Prøverne udtages så repræsentativt som muligt, idet de skal omfatte delportioner fra forskellige dele af bygningen Der anvendes nye handsker til hver prøve Det kontrolleres, at bedriftsidentifikator, prøvenummer og prøvetype er angivet tydeligt på prøvebeholderen, eller at prøveudtagningsjournalen indeholder fyldestgørende krydshenvisninger dertil Når alle prøver er udtaget på den pågældende bedrift, kontrolleres det, at samtlige prøver er mærket korrekt, og at alle formularer er udfyldt. 15

16 5. Når bedriften forlades 5.1. Om muligt smides engangsudstyr væk på bedriften Har prøveudtager(ne) benyttet eget fodtøj, renses dette grundigt og desinficeres Hænderne vaskes grundigt, tørres og desinficeres med en alkoholbaseret gel Efter besøget på bedriften desinficeres hjul og hjulkasser endnu en gang. Hvis køretøjet er blevet synligt beskidt eller støvet, vaskes det inden besøget på den næste bedrift. 6. Forsendelse af prøverne til laboratoriet 6.1. Prøveposerne eller -beholderne lægges i en til formålet egnet væsketæt pose og en yderbeholder, og ledsagedokumenterne lægges i yderindpakningen Det kontrolleres, at pakken er lukket forsvarligt og tydeligt mærket med laboratoriets adresse og overholder bestemmelserne om sikkerhedsmærkning Pakken med prøverne sendes ekspres/med kurér til analyse på laboratoriet, samme dag som de er udtaget. Laboratoriet underrettes telefonisk om, at prøverne er afsendt. 16

17 Bilag 4A Definitioner Bedrift Et sted, hvor æglæggende høner opdrættes eller holdes med henblik på konsumægproduktion. Flok Alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes samme sted eller i samme indelukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed. For fjerkræ i bygninger omfatter dette alle dyr, der er fælles om en given luftmængde. Salmonellapositive flokke Antallet af flokke inden for den pågældende produktionstype, bedriftskategori efter antal dyr samt prøvetype, som er salmonellapositive, uafhængigt af hvilken serotype der er isoleret. Hvis der isoleres mere end én serotype fra samme flok, skal denne oplysning tilføjes som bemærkning. Flokke, der er positive for en bestemt serotype Antallet af flokke inden for den pågældende produktionstype, bedriftskategori efter antal dyr samt prøvetype, som er positive for den pågældende serotype. Antallet af positive flokke anføres for hver enkelt serotype. 17

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 271/17

Den Europæiske Unions Tidende L 271/17 15.10.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 271/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) I medfør af 26, 29, 30, 33, 34, 36, 47, 53, stk. 1, 58, stk. 1, 61, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) BEK nr 952 af 10/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin.,,j.nr.2011-20-2301-00686 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 227 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00089 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) I medfør af 28, 32, 35, 36, 37, 45, stk. 1 og 2, 49, stk. 1, 50, 51 og 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.12.2012 COM(2012) 749 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 1134 af 27/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr.2013-28-2301-01340 Senere ændringer

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 1137 af 29/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00124 Senere ændringer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere