Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, 12, stk. 2, 13, stk. 1 2, 350, stk. 2, og 367, stk. 4, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010 og lov nr af 21. december 2010, 2, stk. 3, 3. pkt., 12, stk. 2, 2. pkt., 13, stk. 2, 14, stk. 1, og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, 56, stk. 3, 60, stk. 2 5, 61, stk. 3, og 63, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, 156, stk.1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, 15, stk. 4, 23, stk. 1, og 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2010, 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 8, stk. 3, 110 l, 113 og 114 f i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010, som ændret ved lov nr af 21. december 2010, 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, 14, stk. 2, og 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 6 i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S tog A/S, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, og 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsens kapitel 2 8 og samt bilag 1 3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervs og 1) Kapitalselskaber: a) Aktieselskaber. b) Anpartsselskaber. c) Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber). 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser. b) Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt fåmandsforeninger, der er godkendt af Finanstilsynet. c) Tværgående pensionskasser. d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed. e) Firmapensionskasser. f) Sparevirksomheder. 3) Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4) Erhvervsdrivende fonde. 5) Europæiske økonomiske firmagrupper. 6) SCE selskaber. 7) SE selskaber. 8) DSB. 9) Energinet.dk. 10) Naviair. 11) Professionelle foreninger, jf. 110 l i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 9 12 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervs og Selskabsstyrelsen i henhold til skatte og afgiftslovgivningen. Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. via Webreg 2. Et aktie eller et anpartsselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatteog afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system via selvregistreringssystemet Webreg, jf. denne bekendtgørelses 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende:

2 1) er accepteret af Erhvervs og Selskabsstyrelsen som bruger, og 2) har indgået en aftale med Erhvervs og Selskabsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af Webreg, eller 3) benytter en digital signatur, som er accepteret af Erhvervs og Selskabsstyrelsen. 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres via Webreg i det omfang, Erhvervs og Selskabsstyrelsen har udviklet it systemet til at håndtere den pågældende type registrering via Webreg, jf. dog stk. 2. Det samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte og afgiftslovgivningen. Stk. 2. SE selskaber og SCE selskaber samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, må ikke anvende Webreg til registrering af stiftelser og ændringer i allerede registrerede forhold, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen. 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. via Webreg kan ske i det omfang, styrelsen har udviklet it systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser via Webreg. Stk. 2. Selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan uanset 3, stk. 2, anvende Webreg til indsendelse af meddelelser og erklæringer m.v. til offentliggørelse, jf. stk. 1. Stk. 3. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens 13, stk. 2, skal ske via Webreg. 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg, jf. 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Webreg systemet. Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg anvendes brugerens digitale signatur, medmindre Erhvervs og Selskabsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil. Indsendelse af anmeldelse til registrering 6. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system via Webreg, skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervs og Selskabsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Stk. 2. Anmeldelsen og den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk. Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Ansvar for registreringen m.v. via Webreg og ansvar for den indsendte anmeldelse 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervs og Selskabsstyrelsen og til at foretage registreringen i Webreg eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen. Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte og afgiftslovgivningen, skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden. 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Webreg eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig. Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen via Webreg eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 17 i selskabsloven, 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og 5, stk. 2, 57, stk. 3, og 60, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde og 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. via Webreg, jf. denne bekendtgørelses 4. Sprogkrav 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, skal være på dansk. Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, jf. 31, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, være på engelsk. Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering. Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes via Webreg eller indsendes til styrelsen, jf. stk. 2 4.

3 Registreringsbevis og gebyr for registrering 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger. Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen efter de takster, som er fastsat i bilag 2. Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske via de af Erhvervs og Selskabsstyrelsen udsendte betalingsopkrævninger eller ved overførsel til en af styrelsen anvist bankkonto. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter. Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervs og Selskabsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt. Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres. Offentlighed 11. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, offentliggøres på Erhvervs og Selskabsstyrelsens hjemmeside Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte og afgiftslovgivningen. Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på anses for at være kommet til tredjemands kundskab. 12. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervs og Selskabsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter: 1) Attester om personlige forhold. 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige. 3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter 57, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens 61, stk. 2, jf. offentlighedslovens 12. Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for: 1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter 37 i lov om erhvervsdrivende fonde. 2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter 59, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens 14, stk. 1, nr Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervs og Selskabsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition. Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til styrelsen. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen. Stk. 4. Erhvervs og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser. Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1 4, og for brugen af betales gebyr efter taksterne i bilag 3. Gebyret opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervs og Selskabsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til s gebyrbelagte oplysninger og dokumenter. Erhvervs og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter, jf. bilag 3, via forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler. Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og anmeldelse til registrering af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet Stiftelse 14. Registrering via Webreg eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive: 1) Selskabets navn og eventuelle binavne. 2) Selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) Selskabets stiftelsesdato og formål. 4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, jf. selskabslovens 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

4 6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR nummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret. 7) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 8) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPRnummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud. Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Stk. 3. For investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn og adresse. 15. Med registreringen via Webreg eller den indsendte anmeldelse skal følge: 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen. 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3. 3) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud. Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen kan anvendes: 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusive overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse. 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet. 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning. Stk. 3. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 38, stk. 3, tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse. Stk. 4. For personer, som ikke har dansk CPR nummer, jf. 14, stk. 1, nr. 6 8, skal der sammen med anmeldelsen indsendes kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland. Hvis registreringen foretages via Webreg, inddateres pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt. Stk. 5. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der medsendes dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Stk. 6. Stk. 1 5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab 16. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU og EØS landene. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU og EØS landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 17. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne via Webreg eller anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Stk. 2. Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU eller EØS land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 2. og 3. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens 15, stk. 4.

5 Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder 15, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen via Webreg eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens 190, stk. 2. Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 6, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 6, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse. Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 8. Stk. 1 5 og 7 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Genoptagelse m.v. 18. Anmeldelse om genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens 232, skal mindst angive: 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 2) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens 210, stk. 1. 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 5) Dokumentation for, at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 19. Ved anmeldelse om genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, jf. selskabslovens 350, skal der indsendes dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indsendes. Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 20. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervs og Selskabsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler. Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervs og Selskabsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU eller EØS land. National fusion 21. Erhvervs og Selskabsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 237, stk. 4, og 244, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel fusionsplans underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge fusionsplan i en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 237, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR numre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 242, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 22. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal anmeldes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af fusionen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan:

6 a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens 238. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 239. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 240. d) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 241. Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en fusion må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. Grænseoverskridende fusion 23. Ved en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervs og Selskabsstyrelsen skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 277, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 277, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 24. Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 289, stk. 2. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen: 1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 276. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion. 25. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. National spaltning 26. Erhvervs og Selskabsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 255, stk. 4, og 262, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel spaltningsplans underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen, jf. dog stk. 2.

7 Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge spaltningsplan i en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 255, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR numre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 260, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR numre på de selskaber, som deltager i spaltningen. 27. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal anmeldes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen. 4) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen. 5) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan: a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens 256. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 257. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 258. d) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 259. Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en spaltning må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af spaltningsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. Grænseoverskridende spaltning 28. Ved en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervs og Selskabsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 297, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 297, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR numre på de selskaber, som deltager i spaltningen. 29. Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af spaltningsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 309, stk. 2. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. 5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens 291, stk. 2. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen: 1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 296. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

8 Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning. 30. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. Offentliggørelse af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v. 31. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Webreg: 1) Indkaldelse af aktier til registrering i en værdipapircentral, jf. selskabslovens 63, 1. pkt. 2) Mortifikationsindkaldelse, jf. selskabslovens 66, stk. 3, 2. pkt. 3) Indkaldelse med henblik på indløsning af visse kapitalejere, jf. selskabslovens 72, stk. 1 og 3. 4) Indkaldelse til generalforsamling i aktieselskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren, jf. selskabslovens 95, stk. 3, 2. pkt. 5) Opfordring til kapitalejere til at afhente kapitalandele, jf. selskabslovens 166, stk. 1. 6) Opfordring til kapitalejere til at anmode om optagelse i selskabets aktiebog, jf. selskabslovens 337, stk. 6, 1. pkt. Stk. 2. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Webreg eller indsende følgende til Erhvervs og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse: 1) Det centrale ledelsesorgans erklæring i forbindelse med udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter, hvor vurderingsberetning er fravalgt, jf. selskabslovens ) Redegørelse i forbindelse med ydelse af økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, jf. selskabslovens 207, stk. 3. 3) Beslutning om at indføre en ordning, hvorefter foranstaltninger, som skal lægge hindringer i vejen for et overtagelsestilbud, skal godkendes af generalforsamlingen, jf. selskabslovens 339, stk. 6. 4) Beslutning om at indføre en ordning, hvorved visse aktionærrettigheder m.v. suspenderes i forbindelse med et overtagelsestilbud, jf. selskabslovens 340, stk. 3. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Stiftelse 32. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 1, 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. 3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer. 6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden. Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR nummer og adresse for revisor. Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign.). Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 33. Anmeldelse om stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses 32, stk. 1, tillige angive: 1) Navn, adresse og CVR nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR nummer og adresse for virksomhedens revisor. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i 32, stk. 4. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed

9 34. Anmeldelse om oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Filialbestyrerens fuldmagt. 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse. 4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU og EØS landene skal der medsendes officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 35. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Genoptagelse m.v. 36. Som bilag til anmeldelse om genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges: 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 4) Dokumentation for, at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervs og Selskabsstyrelsen forlange, at der indsendes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent. 37. Anmeldelse om genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses 32, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive: 1) Navn, adresse og CVR nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Navn, CPR nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden. 3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indsendes for den manglende periode. 4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indsendes for den manglende periode. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 38. En virksomhed, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervs og Selskabsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU eller EØS land. Grænseoverskridende fusion og spaltning 39. Denne bekendtgørelses eller finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS lands lovgivning. Stk. 2. Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere medsendes en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype. Kapitel 5

10 Registrering af erhvervsdrivende fonde Stiftelse m.v. 40. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende fond eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive: 1) Fondens navn og eventuelle binavne. 2) Fondens adresse og hjemstedskommune. 3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier. 6) Fulde navn, funktion i fonden, CPR nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet). 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden. 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende. 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn. 6) Den seneste årsrapport i tilfælde af omdannelse til erhvervsdrivende fond efter lovens 51. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 41. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, 1. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 6 Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v. 42. Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EUland skal mindst angive: 1) Firmagruppens navn og adresse. 2) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer. 3) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere. 4) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset. Stk. 2. Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 43. Anmeldelse om ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indsendes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 7 Registrering af europæiske selskaber (SE selskaber) 44. Anmeldelse af et SE selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive: 1) SE selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SE selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SE selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SE selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

11 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog 45, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog 45, stk. 2, eller CVR nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 45. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SE selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges: 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE forordningens art. 2 og eventuelt 4 i SE loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen. 8) Ved stiftelse af et SE holdingselskab bevis i henhold til SE forordningens art. 33, stk. 5. 9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 44, stk. 1, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 46. Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE selskab i henhold til SE forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE selskabet skal have hjemsted i et andet EU eller EØS land, skal med anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses 45, stk. 1, nr. 1 3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i 5 i SE loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SE selskab med hjemsted i et andet EU eller EØS land skal være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 47. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SE selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SE selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 48. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SE selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU eller EØS land, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 3) Erklæring fra ledelses eller administrationsorganet om, at betingelserne i 6 og 7 i SE loven er opfyldt. 49. Anmeldelse om omdannelse af et SE selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR nummer jf. dog stk. 3, eller CVR nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SE selskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges: 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE forordningens art. 66, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. stk. 1, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 50. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 8 Anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE selskaber) m.v. 51. Anmeldelse af et SCE selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive: 1) SCE selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SCE selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SCE selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SCE selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

12 6) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog 52, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR nummer, jf. dog 52, stk. 2, eller CVR nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 52. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SCE selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges: 1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE forordningens art. 2 og eventuelt 3 i SCE loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen. 8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 51, stk. 1, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 53. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE selskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske SCE selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske SCE selskabs vedtægter. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 54. Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE selskab ved fusion i henhold til SCE forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU eller EØS land, skal med anmeldelsen mindst følge de i 52, stk. 1, nr. 1 3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i 4 i SCE loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SCE selskab med hjemsted i et andet EU eller EØS land skal være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 55. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SCE selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SCE selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 56. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen af et SCE selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU eller EØS land, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 3) Erklæring fra ledelses eller administrationsorganet om, at betingelserne i 5 i SCE loven er opfyldt. 57. Anmeldelse om omdannelse af et SCE selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SCE selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges: 1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE forordningens art. 76, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 58. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 9 Anmeldelse om registrering i henhold til skatte og afgiftslovgivningen

13 59. Anmeldelse om registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte og afgiftslove, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser. 3) Virksomhedens driftsform og branche. 4) Dato for regnskabsårets afslutning. 5) Navn, CVR nummer eller CPR nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden. 6) Eventuelt tidligere indehaver. 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte og afgiftslovene. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. 60. Erhvervs og Selskabsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte og afgiftslove. Stk. 2. Registrering sker i SKAT s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen. Kapitel 10 Klageadgang 61. Erhvervs og Selskabsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af Erhvervs og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 62, stk. 2, jf. 57, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 11 Straf 62. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse via Webreg og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses 3 5, 7 og 8, med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 12 Ikrafttræden m.v. 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 273 af 25. marts 2010 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen). Erhvervs og Selskabsstyrelsen, den 25. marts 2011 Betina Hagerup / Lars Bunch Dokumenter, som skal indsendes på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. 9, stk. 3 1) Stiftelsesdokument. 2) Vedtægter. 3) Vurderingsberetning om apportindskud ved stiftelse, efterfølgende erhvervelser og kapitalforhøjelse i andet end kontanter. 4) Det centrale ledelsesorgans erklæring, hvor denne erstatter en vurderingsberetning. 5) Indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v., som offentliggøres i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it system, jf ) Fusionsplan ved national og grænseoverskridende fusion. 7) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende fusion. 8) Spaltningsplan ved national og grænseoverskridende spaltning. Bilag 1

14 9) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende spaltning. 10) Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab. 11) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab. Takster Bilag 2 Registrerings og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder 1. Registreringsgebyr A. Virksomhedsformer Anmeldelse om registrering efter regler i selskabslovgivningen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt: 1. Aktie og anpartsselskaber 2. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) 3. Filialer 4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S) 5. Europæiske økonomiske firmagrupper 6. SE selskaber 7. SCE selskaber 8. Energinet.dk 9. Naviair 10. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser b) Tværgående pensionskasser c) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed d) Firmapensionskasser e) Sparevirksomheder For alle registreringer af selskabsretlige oplysninger vedrørende disse selskabsformer skal der betales gebyr i henhold til de gældende takster. B. Takster Der skal betales registreringsgebyrer efter nedenstående takster: Registreringsgebyr for Webreg stiftelse Webreg ændring Øvrig stiftelse Øvrig ændring Genoptagelse Gebyrtakst 670,00 kr. 180,00 kr ,00 kr. 340,00 kr. 350,00 kr. Indeholder en anmeldelse flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst. C. Gebyrfri Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde: 1. Ændring af adresse og hjemsted 2. Ændring af regnskabsår 3. Ændring af revisor 4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning) 5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning 6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab 7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret 8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke erhvervsdrivende virksomhed 9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervs og Selskabsstyrelsen

15 10. Effektuering af kapitalnedsættelser 11. Registreringer, der er omfattet af undtagelse for registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab eller et anpartsselskab skal der betales et gebyr pr. binavn på kr., jf. selskabslovens 3, stk. 2. E. Rykkergebyr I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. 2. Årsgebyr For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 1/10 promille af egenkapitalen, dog mindst 100 kr. og højst kr. Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser. Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb. Gebyrer og takster for oplysninger og dokumenter m.v. Kopier af virksomhedsdokumenter, årsrapporter og andre regnskaber pr. bestilt ydelse Ekspres levering af en eller flere ydelser, ekspresgebyr Regnskabsside kopieret eller udskrevet i styrelsens ekspedition pr. side Bekræftede udskrifter af følgende dokumenter Fuldstændig udskrift Sammenskrevet resumé Tegningsudskrift Selskabscertifikat Navneændringscertifikat Tilmeldte brugere til CVR (www.virk.dk/cvr) Årsrapporter og andre regnskaber leveret pr. mail i PDF format Personsøgning med selskabstilknytning Udvidet personrapport Selskabsrapport Fuldstændig rapport For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning. Bilag 3

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vejledning om etablering af anpartsselskaber

Vejledning om etablering af anpartsselskaber Vejledning om etablering af anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 4 2. STIFTELSENS FORLØB INDTIL REGISTRERINGEN ELLER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere