Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellebogen. Håndbog for Elleboere"

Transkript

1 er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar udgave, revideret maj 2005

2 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere til Ellebo, men det er vores håb, at oplysningerne også vil have værdi, selvom man har boet her et stykke tid. Håndbogen indeholder praktiske oplysninger om Ellebo, om hvad man kan forvente, og om hvad der forventes af dig. Det er ikke en udtømmende beskrivelse af alle regler og undtagelser, men af de mest almindelige forekommende. Mere information kan i visse tilfælde hentes i foreningens vedtægter, der findes bagest i bogen, eller hos bestyrelsens medlemmer Vi håber, at du bliver glad for at bo her. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 Administrator Den daglige administration af Ellebo foretages af ATB, Veksøvej 89, 2700 Brønshøj. Af punkter der varetages af administrator kan nævnes: Opkrævning af fællesbidrag, grundfondsbidrag, à conto el og varme samt à conto antennebidrag m.m. hvert kvartal. Registrering af ind- og udflytninger. Sagsbehandling af diverse administrative forhold, herunder korrespondance med myndigheder, beboere, leverandører m.v. Det overordnede ansvar for Ellebo ligger dog hos bestyrelsen, som også varetager de interne forhold i Ejerforeningen som beskrevet i vedtægterne. ATB info-zone På ATB s hjemmeside kan man under menuen Kundelogon få adgang til div. informationer om ejerforeningen så som: Forsikringspolice, vedtægter, generalforsamlingsreferater, energimærke m.m. For at få adgang som beboer indtastes: Brugernavn: ellevej2-14 Password: vell27e Affald Al husholdningsaffald skal i skraldeskuret. Der er fire containere i alt til husholdningsaffald. Tømning af disse fire containere sker hver onsdag Da disse containere kun er beregnet til alm. husholdningsaffald er der i skraldeskuret også containere/beholdere til: Flasker og andet glasaffald, se under Flasker Haveaffald, se under Haveaffald Ud over ovennævnte containere/beholdere forefindes der yderligere 2 containere placeret ved opgang nr. 6, som er beregnet til: Papiraffald Papaffald, se under Papir- og papaffald Vi er også med i kommunens storskraldsordning. Se under Storskrald. Antenneanlæg Vi er tilsluttet TDC Kabel-TV, der leverer tv- og radiosignaler samt internet. Vedr. internetforbindelse, se Webspeed. Ellebo s forhold på dette område blev pr.1.juli 2000 overtaget af Ejerforeningen. Man kan abonnere på hhv. en grund-, mellem- eller fuldpakke hvor forskellen ligger i udbuddet af tv kanaler. For alle pakkers vedkommende er der tale om det samme antal radiokanaler. Der er selvfølgelig også muligt at få lukket sin antenneadgang, så man ikke kan modtage nogen tv- eller radiosignaler overhovedet. Den enkelte ejer/beboer betaler selv licens. Ejerforeningen betaler derudover en afgift til Copy-Dan, KODA og en brugerafgift til TDC Kabel TV. Alle disse udgifter påføres den enkelte pakkestørrelse og betales kvartalsvis sammen med fællesudgifterne. Hvis der er problemer med modtagelsen af signalerne, så sig det til bestyrelsen, der vil sørge for at få det rettet, hvis det er anlægget der fejler noget. Det er ikke tilladt ejeren/beboeren at opsætte udvendige antenner, paraboler eller lignende. Barnevognsparkering I praksis er der kun plads til barnevogne, klapvogne og lignende under trappen til opgangen eller, hvis det kan ske uden gene, i selve opgangen. Skuret i arkaden ved opgang 6 var oprindeligt også reserveret til barnevogne, men der er nu så mange cykler i dette skur, at der ikke er plads til barne- eller klapvogne mere.

4 Bestyrelsen Bestyrelsesformand Benny Wollesen Ellevej 6, st.tv 2970 Hørsholm Bestyrelsesmedlem Lill Beck-Thomsen Ellevej 8, 2. th Hørsholm Bestyrelsesmedlem Keld Erik Larsen Ellevej 12, 2.tv 2970 Hørsholm Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen består af tre personer, der er valgt for 4 år ad gangen. Valgbar er alle lejlighedsejere, men i praksis kun ejere der bor i bebyggelsen. Bestyrelsen bestemmer selv, hvem der skal være formand, næstformand, kasserer, osv. Da der den blev ansat en administrator for Ellebo, varetages kasserer funktionen af administrator. Se Administrator Bestyrelsens opgaver kan opdeles i formelle regler, der er beskrevet i vedtægterne for Ejerforeningen, og de faktuelle der er tilegnet i årenes løb. De formelle regler omtaler bl.a., at bestyrelsen skal sørge for at alle fælles anliggender bliver forsvarligt varetaget. Det betyder f.eks., at det er bestyrelsen, der sørger for pasning og vedligeholdelse af vand, varme, el m.m. samt for renholdelse og pasning af fællesarealerne. Pasning og vedligeholdelse af kabel-tv varetages af Ejerforeningen. Alt vedrørende fællesudgifterne, dvs. budgetlægning, administration, regnskab, formueforvaltning, opkrævning, årsregnskab m.v. varetages af administrator enten selvstændigt eller i samråd med bestyrelsen. Reglerne administreres på den måde, at de fleste forholdsvis simple ting så som f.eks. fejning, snerydning, græsslåning, oprensning af tagrender, maling af fælles træværk og lignende udføres af bestyrelsen eller ved rekvirering af håndværkere. Der er således ingen vicevært eller varmemester ansat. Vi forsøger at klare disse almindelige ting selv, for at holde udgifterne i ave. Derimod udføres alle håndværksmæssige arbejder så som murer-, tømrer-, VVS-, ventilations-, kloakarbejder og lignende af fagfolk, der rekvireres af bestyrelsen. Endvidere har bestyrelsen truffet aftale med en anlægsgartner, der vedligeholder de fælles arealer samt sørger for snerydning og saltning i vinterhalvåret. Til større arbejder indhenter bestyrelsen tilbud, for at kunne opnå det bedste pris/kvalitetsforhold. I øvrigt fremgår det en række steder i denne håndbog, hvad det er bestyrelsen gør, og kan bruges til. Bilvask Bilvask skal forgå ud for boilerrummet. Der er både v armt og koldt vand, en vandslange og stikkontakt til støvsuger. Bilvask er kun tilladt, når vejret er frostfrit, ellers bliver det for glat med fare for at nogen glider og kommer til skade. Boilerrum Boilerrummet er placeret lige ved siden af arkaden ved opgang 6. Der er indgang fra nord. I rummet er der vand- og varmemåler for ejendommen, varmtvandsbeholder, antenneanlæg for kabel-tv, stiger, træbeskyttelsesmiddel, haveredskaber m.m. Alle beboere har adgang til rummet, men det kræver en nøgle. Se Nøgler. Rummet er ikke til opbevaring af personlige ting.

5 Carporte Til hver lejlighed hører én bestemt carport. Carporten tilhører Ejerforeningen og indgår som en del af fællesarealerne. Det er således ikke tilladt at tinglyse et ejerskab af carporten. Ved køb af lejligheden opnås derimod en brugsret af carporten. På oversigtstegningen forrest i hæftet kan du se, hvilken carport der hører til din lejlighed. Den fordeling der er vist på tegningen er gældende og kan ikke laves om. Ved aftale mellem 2 ejere kan der dog byttes carport, men aftalen gælder kun, indtil den ene ejer flytter. Bestyrelsen bør underrettes, hvis der byttes carporte. Det er tilladt at sætte en vippeport på carporten og derved lave den om til en garage. Vippeporten skal helst laves af et maghonilignende materiale. Tal med bestyrelsen før du går i gang. I nogle carporte mod nord, er der stophaner til vand og varme. Hanerne er placeret dels i endevæggen og dels i loftet. I tilfælde af vandskade eller reparation i opgangene skal hanerne være tilgængelige, og må derfor ikke blokeres permanent. Cykelparkering Vi har 2 aflåselige cykelskure. Der er én i arkaden ved opgang 6 og én i forbindelse med carportene overfor opgang 12. Der er normalt plads til alle cykler. Hvis du ikke bruger din cykel så meget så stil den bagerst, så det er let for de ofte-cyklende at komme til. Det er også muligt, at stille sin cykel i carporten eller, hvis man kan blive enige med de øvrige i opgangen, i skuret under trappen. Det er ikke tilladt at parkere cykler andre steder. Elektricitet Vi har individuel el-afregning. Der er således en elmåler i hver lejlighed. Forbruget af elektricitet til udendørsbelysning, ventilation og cirkulationspumperne betales over fællesudgifterne og fordeles efter fordelingstal. Prisen for el er i 2005 ca. 1,55 kr./kwh. I hver lejlighed er der et elskab med elmåler, HPFI-afbryder og automatsikringer. Normalt er dette elskab placeret i køkkenet. Elmåleren skal opfattes som en bimåler til vores fælles elmåler. Hver lejlighed betaler således el forbruget som bimåleren registrerer. I 2005 betales der et à con to beløb på 13 kr./fordelingstal/kvartal. HPFIafbryderen er en sikkerhedsafbryder der føler, om der er overgang til jord. Den slår fra, hvis der p.g.a. fejl, f.eks. vand i et apparat, er overgang til jord. En HPFI-afbryder giver således en vis sikkerhed, men den sikrer derimod ikke mod at få et rap over fingrene, hvis man rører ved en strømførende ledning. For at være tændt, skal vippekontakten på HPFI-afbryderen pege opad. Elskabet er forsynet med automatsikringer, 3 stk. 3 fasede grupper og 2 stk. 1 fasede grupper. At elskabet er forsynet med automatsikringer betyder det, at man aldrig skal skifte sikringer. Hvis der har været årsag til at automatsikringen har slået fra, vil vippekontakten pege nedad. Sørg for at slukke det apparat der forvoldte skaden, og slå sikringen til igen ved at vippe kontakten opad igen. For at se hvordan man i nødstilfælde afbryder strømmen i lejligheden, se under Skader - Hvad gør jeg?. Den fælles elmåler er placeret i elrummet ved indgangen til opgang 6. Her findes hovedsikringerne til hele bygningen tillige. Det er kun bestyrelsesmedlemmerne, elselskabet og telefonselskabet, der har adgang til dette rum. I boilerrummet er der automatsikringer for udendørsbelysn ingen, cirkulationspumperne, ventilatorerne, kabeltv m.m. Hvis der springer en hovedsikring, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med at hele ejendommen mørklægges. Det kan også give sig udslag i, at man kun har strøm nogle steder i lejligheden. Ellebo Ejerforeningen Ellevej 2-14 er det officielle navn på vores bebyggelse. I daglig tale kalder vi den for Ellebo. Bygningen er opført 1978/79 med N.P.H. Christensen ApS, Virum som bygherre. Der er 41 lejligheder fordelt på 7 opgange. Der er fem forskellige lejlighedsstørrelser varierende fra 59 m² som de mindste til 91 m² som de største. Til hver lejlighed hører en carport, og til stuelejlighederne desuden en lille have.

6 ELO-konsulentordningen Det er ved lov bestemt, at store ejendomme har pligt til årligt at få udarbejdet et energimærke og en energiplan for ejendommen. Energiledelseskonsulenten (ELO-konsulenten) gennemgår årligt Ellebo s registreringer af forbrug af varme, el og vand. På baggrund af disse registreringer udarbejder konsulenten et energimærke for ejendommen. Energimærket viser Ellebo s forbrug og miljø-belastning i forhold til andre ejendomme af samme kategori. Sammen med bestyrelsen foretager konsulenten en årlig bygningsrundgang, hvor Ellebo s energimæssige tilstand og installationernes driftstilstand vurderes. Ellebo blev tilsluttet denne ordning september Du kan se de seneste enegimærker på ATB s InfoZone. El-rum Første dør på venstre hånd i opgang 6 kaldes el-rummet, fordi ejendommens fælles elmåler og hovedsikringer samt telefonforbindelsen findes her. Det er kun bestyrelsen, elselskabet og telefonselskabet, der har adgang til dette rum. Se også Elektricitet. Energiattest Der er udstedt en energiattest på hele ejendommen. Det er gjort på baggrund af en varmesynsrapport fra Se Varmesynsrapport. Erhvervsdrivelse Ellebo er primært beregnet til beboelse, men i det omfang det kan forenes med de øvrige beboere, og i øvrigt ikke er til gene, er det ikke forbudt at udøve privat virksomhed fra lejligheden. Flasker Vi har en flaskeindsamlingsordning. I skraldeskuret findes en flaskecontainer til flasker og andre glasvarer. Læg venligst flaskerne pænt i containeren, så er der plads til flere. Der må ikke være plastikposer eller papkasser i flaskecontaineren. Hvis flaskecontaineren er fyldt, kan man anvende flaskecontaineren på Kongevejscentrets parkeringsplads. Når flaskecontaineren er fyldt bliver der bestilt en afhentning. Det tager normalt 6 måneder at fylde flaskecontaineren. Foreningen får ikke længere betaling gang for flaskerne. Fordelingstal Til fordeling af fællesudgifter og til afgørelse af generalforsamlingsbeslutninger anvendes fordelingstal. Hver lejlighed har et fordelingstal, der svarer nogenlunde til det antal kvadratmeter lejligheden har i forhold til det samlede antal kvadratmeter i foreningen. Det samlede antal kvadratmeter er sat til, og tinglyst til Dvs., en lejlighed på 80 kvadratmeter har et fordelingstal på 80/3036. Forsikring Det er op til den enkelte at forsikre sig mod det man finder nødvendigt. Til orientering kan nævnes, at Ejerforeningen har tegnet bygningsforsikring i Alm. Brand Forsikring med policenummer: Forsikringen betales gennem fællesudgifterne. Af policen fremgår det, at forsikringen omfatter: bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, huslejetab, angreb af svamp, angreb af insekter, husejeransvar, glas og kummer. Det er især værd at lægge mærke til, at forsikringen omfatter glas og kummer. Det betyder, at man kan fravælge dette i sin egen familieforsikring, hvis det er muligt, og dermed slippe billigere i præmie. Hvis der sker en skade, som du mener, er eller burde være dækket af foreningens forsikring, så kontakt bestyrelsen, som vil foranledige kontakten til forsikringsselskabet. Fællesarealer Principielt regnes alle steder på grunden undtagen lejlighederne som fællesareal. I praksis taler vi om, at vi har visse faciliteter til fælles afbenyttelse. Det er et stort grønt areal med solarium, befæstede arealer med gangstier og asfalterede arealer med parkeringsareal. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for den nødvendige pasning og vedligeholdelse af arealerne, men alle beboere bør også give sit til, at Ellebo er godt og pænt sted at bo.

7 Fællesrum Vi har ikke noget egentlig fællesrum til afholdelse af møder, fester og lignende. Vi har nogle skure til fælles afbenyttelse. Det er boilerrummet, to cykelskure, skraldeskuret og tørregård. De små skure og aflukker under trappeopgangene er også til fælles afbenyttelse, men bør dog reserveres opgangens beboere. For opgang 2 og 4, hvor de r ikke er frie adgangsforhold til pladsen under trappen, skal der udvises stor hensyn til beboerne på stueetagen. Fællesudgifter Fællesudgifterne dækker over udgifter til både Ejerforeningen og Grundfonden, og udgør den totale udgift til ejendommens drift og vedligeholdelse. Bemærk at der i fællesudgifterne også er indeholdt et á conto bidrag til varme og el selvom vi har individuel varme og el afregning. Ved regnskabsårets afslutning bliver den endelige opgørelse af det individuelle varme- og elforbrug opgjort og vil foreligge ved generalforsamlingen. Teoretisk set kan man i tilfælde af ekstra store og uforudsete udgifter komme til skulle ekstraindbetale. Vedrørende Grundfonden, se under Grundfond. Omkring 40% af Ejerforeningens driftsudgifter går til vand, renovation og bygningsforsikringer. Derudover er der bl.a. udgifter til gartner, EDB og regnskab, administrator, vedligeholdelse samt til bestyrelsen. Fællesudgiftens størrelse bestemmes ud fra det budget bestyrelsen i samarbejde med administrator har udsendt i slutningen af det foregående år. Udgiften for den enkelte bestemmes af fordelingstallet for den pågældenes lejlighed. Pengene skal indbetales á conto senest den 5. i første måned af hvert nyt kvartal, dvs. januar, april, juli og oktober. For sen indbetaling medfører automatisk, at der pålægges morarenter. Vi opfordrer til at man anvender den automatiske indbetalingsform Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Denne indbetalingsform letter den daglige administration for administrator. Hvis man ikke er tilsluttet ovennævnte gratisordning får man tilsendt et girokort. Tilmelding til PBS kan ske ved at præsentere girokortet i din bank og bede om at få den betalt automatisk fremover. Alle nødvendige oplysninger står på girokortet. Når året er omme opgøres alle udgifter, individuel afregning af el og varme, indtægter og beholdninger i et regnskab, der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i april. Hvis det viser sig, at der har været færre udgifter end indtægter, hvilket oftest er tilfældet, tilfalder overskuddet Ejerforeningen. Gebyrer For ydelser der ikke er omfattet at kontrakten med Ejerforeningen opkræver administratoren ATB betaling. De nævnte servicegebyrer opkræves hos den enkelte ejer i forbindelse med forespørgslen. Servicegebyrer, alle inklusive moms: Oplysningsskema kr.1.875,00 Oplysningsskema - ekspres kr.2.375,00 Påmindelser - første rykker kr. 50,00 Påkrav - anden rykker kr. 150,00 Ekspeditionsgebyr inkasso kr. 750,00 Ejerskiftenotering kr. 550,00 Delindfrielser af fælleslån kr.1.000,00 Aflysning af pantebreve kr. 550,00 Servicegebyrerne vil blive reguleret med udviklingen i nettoprisindekset.

8 Generalforsamling Hvert år inden udgangen af april afholdes ordinær generalforsamling i ejerforeningen og den tilhørende Grundfond. Generalforsamlingen afholdes normalt en hverdag om aftenen i et lokale på Kammerrådensvej 15. Senest 7 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen en indkaldelse med angivelse af tid og sted samt en dagsorden. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Hvis man vil have indflydelse på, hvad der sker i ejerforeningen, hvad der indkøbes, hvilke reparationer og vedligeholdelser der udføres, hvem der udfører dem osv., skal man møde op på generalforsamlingen. Men senest den 1. april skal forslag, der ønskes med på dagsordenen være bestyrelsen i hænde. Ejerforeningens tilhørende Grundfond, der varetager de fleste almindelige vedligeholdelsesomkostninger, og som i det daglige ikke kan skelnes fra ejerforeningen, afholder regnskabsaflæggelse og budgetlægning på samme møde. Alle beboere er velkomne til at deltage i debatten, men kun ejere har stemmeret. Såfremt du ikke kan møde personligt, og alligevel ønsker at påvirke afstemningsresultatet, kan du udstede en skriftlig fuldmagt, som afleveres til bestyrelsen før generalforsamlingens start. Af fuldmagten skal det tydeligt fremgå, hvem der giver fuldmagt til hvem. Fuldmagten kan enten udstedes som en generalfuldmagt, hvor du giver fuldmagtshaver ret til at stemme efter hans/hendes egen vurdering, eller fuldmagten kan tydeligt oplyse om, hvordan du ønsker at stemme på specifikke punkter på dagsordenen. Langt de fleste afstemninger foretages efter fordelingstal, således at en stemme vejer mere jo flere kvadratmeter ens lejlighed er på. De øvrige regler for generalforsamlingen samt for evt. ekstraordinære generalforsamlinger kan læses i foreningens vedtægter bagest i denne håndbog. En generalforsamling varer normalt 2-3 timer, og der udskænkes sodavand og øl til de fremmødte. Efter generalforsamlingen udsendes et referat, så de, der ikke havde mulighed for at deltage, kan se, hvilke beslutninger der blev vedtaget. Grundfond Til at klare de fleste vedligeholdelsesomkostninger har vi en såkaldt grundfond. Hvert år indbetaler vi en tredjedel procent af lejlighedens offentlige ejendomsvurdering til Grundfonden. Der indbetales i kr. For at sikre en korrekt opkrævning bedes enhver ændring af lejlighedens offentlige vurdering meddelt bestyrelsen. Undlader man dette, vil oplysningerne søges på internettet uden garanti for korrekt aflæsning. Pengene anvendes til reparationer og nyanskaffelser, og opkræves hvert kvartal sammen med fællesudgifterne. Et evt. overskud i Grundfonden tilbagebetales ikke, men akkumuleres i Grundfonden til modståelse af kommende større udgifter. Pengene investeres for den største dels vedkommende i obligationer, resten står på en bankkonto. Regnskab og budget fremlægges ved den årlige generalforsamling, der tillige virker som generalforsamling for Grundfonden. Græsslåning De store fælles græsarealer bliver slået af bestyrelsen, når der er behov for det. Du er velkommen til at melde dig som frivillig og få instruktion i betjening af græsslåmaskinen, hvis du gerne vil hjælpe med at slå græsplænen. De små græsplæner til de enkelte stuelejligheder skal slås af beboeren selv. Der er en græsslåmaskine (rugbrødsmodel) i boilerrummet, der kan lånes. Hvis der er noget i vejen med græsslåmaskinen, så sig det til et af bestyrelsesmedlemmerne, som så vil sørge for at få den udbedret. Haveaffald Da haveaffald ikke længere må puttes i containerne for alm. husholdningsaffald, er der i skraldeskuret opstillet en 240 liters beholder beregnet til haveaffald. Denne beholder bliver tømt hver anden mandag i de ulige uger, helligdage dog undtaget, i perioden 1. april til 30. november.

9 Havemøbler På den store fælles græsplæne står to haveborde med bænke til fri afbenyttelse for ejendommens beboere og deres gæster. Bordene kan eventuelt sættes sammen så de danner et langt bord i forbindelse med havefester eller lignende. Møblementet i de små haver må man selv sørge for. Haver Til alle stueetagelejligheder hører der en lille have (eller to). Haven tilhører Ejerforeningen og betragtes principielt som fællesareal. Derfor kan haven ikke tinglyses som hørende til lejligheden. Brugsretten til haven er dog forbeholdt beboeren af den tilhørende lejlighed. Rengøring og vedligeholdelse af haven udføres af beboeren selv. Haveredskaber kan lånes i boilerrummet. Dog kan man forvente, at hækkens udvendige facade klippes af en gartner for at få et ens indtryk af bebyggelsen. Den eksisterende beplantning skal opretholdes. Det betyder i praksis, at hækken ikke må fældes, ødelægges eller flyttes. Haveredskaber I boilerrummet har vi nogle redskaber til fælles afbenyttelse. Der er bl.a. river, skovl, spade, kost, grensaks, stiger m.m. Der er også en trillebør og græsslåmaskine. Husk at stille redskaberne tilbage efter brug. Hvis du kommer til at ødelægge et redskab, så sig det til bestyrelsen, som så vil sørge for at få det repareret eller udskiftet. Husdyr Der er ikke noget forbud mod husdyrhold i Ellebo. Det er derimod ikke tilladt at lufte husdyr på fællesarealerne, uanset om de er i snor eller ej. Især af hensyn til børnene bedes alle husdyr holdt i snor når de færdes på fællesarealerne. Det nærmeste sted for luftning uden snor er ved Usserød Å for enden af Ahornvej eller Mortenstrupvej. Det sker, at der findes hunde- og katteefterladenskaber på den store græsplæne og i børnenes sandkasse. Sørg for, at disse efterladenskaber i hvert fald ikke stammer fra Ellebos husdyr. Der henstilles også til at vise omtanke for de øvrige beboere ved såvidt som muligt ikke at lade husdyrholdet være til gene hverken ved lugt eller støj. Især kan gøende hunde, der er ene hjemme, være til gene. Isolering Ejendommen er godt isoleret både med hensyn til varme og støj. Se henholdsvis Varmesynsrapport og Støj. Legepladsen Legepladsen, der i sin tid blev bygget af beboere i Ellebo, ligger på det store fællesareal, og har en sandkasse, et legehus, en lille rutschebane og to gynger. Pladsen er forbeholdt foreningens yngste beboere samt deres gæster. Sandet i sandkassen udskiftes hvert år, afhængig af hvor meget der er blæst væk, og hvor beskidt det resterende er blevet. Meddelelser De fleste meddelelser fra bestyrelsen til beboerne gives i forbindelse med den årlige generalforsamling. I enkelte sager er det dog nødvendigt at give besked på andre tidspunkter. Det normale vil da være, at der lægges en seddel i postkasserne. I enkelte sager vil der blive sat en seddel op ved døren til skraldeskuret. Det tilstræbes, at sende meddelelser ud mindst en uge før de får effekt. Vi har ikke en fælles opslagstavle til generelle oplysninger. Meddelelser fra èn beboer til de andre bør gives ved at lægge en seddel i postkasserne.

10 Nødhjælp Alarm (Ambulance, brand eller politi) Apoteker (døgnåbent) Svane Apotek, Lyngby Hovedgade 27, Lyngby Frederiksborg Apotek, Slotsgade 19, Hillerød Elektricitet, NESA Falck Lægevagt Egen læge... Politi Frennehus, Hørsholm Allè 4, Hørsholm Se i øvrigt i lokaltelefonbogen under Nødhjælp Nøgler Til hver lejlighed hører mindst to nøgler. En Nøgle til hoveddøren (nogle hoveddøre har flere nøgler) og en til de fælles skure. Hoveddørsnøglen passer også til postkassen. Den anden nøgle passer til de to cykelskure og til boilerrummet. Hvis man ikke har en nøgle til skurene kan man låne èn hos bestyrelsen til at tage en kopi af. Ekstra nøgler kan laves hos MiniByggeland i Kogevejscentret for ca. 20 kr. Det er tilladt at udskifte eller ændre både postkassens og hoveddørens lås og cylinder, blot det sker for egen regning. Der findes ikke en hovednøgle, som kan låse dig ind, hvis du har tabt din nøgle. I så fald må du kontakte en låsesmed. Det betyder også, at såfremt der skal være adgang til lejligheden for håndværkere, der er rekvireret af Ejerforeningen, skal man på opfordring aflevere en nøgle til bestyrelsen eller på anden måde tillade håndværker ne adgang. Ombygning af lejligheden Ifølge vedtægternes 7 for Ejerforeningen må ejerne ikke foretage forandring vedrørende ejendommens fælles bestanddele, herunder ændring af ejerlejlighedernes udseende, hvad enten dette sker ved foretagelse af nye installationer, fornyelse eller forandring af eksisterende installationer. Endvidere har ejerne ret til på egen bekostning at forsyne den til lejligheden hørende carport med en vippeport udført med mahognibeklædning Der er således i vedtægterne lagt op til ret så stramme regler for hvilke omforandringer man må foretage. Reglen er dog hidtil blevet administreret relativt mildt, idet det er tilladt at opsætte en skillevæg i de største lejligheder til deling af stuen, at fjerne badekarret fra badeværelset og opsætte en bruseniche og at montere et nyt køkken. Det skal dog bemærkes, at ved montering af et nyt køkken vil man komme til at gribe ind i ventilationsanlægget. Alle omkostninger til evt.indregulering af ventilationsanlægget efter ombygning af køkkenet vil derfor blive pålagt ejeren. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med bestyrelsen, før man går i gang med en forandring eller ombygning. Der kan tillige være visse bygningsreglementer, der skal opfyldes. Således kan nævnes et eksempel om en ejer, der ønskede at sætte træloft op i stuen, og derfor havde hjemkøbt træ til formålet. Først da opdagede bestyrelsen, hvad der foregik, og måtte meddele ejeren, at det ikke er tilladt at sætte træloft op i etagebyggerier, uden iagttagelse af særlige (og dyre) brandmæssige forskrifter. Det bevirkede at ejeren måtte opgive ideen om træloft. Ordensregler Der findes et sæt formelle ordensregler for ejendommens beboere. Se bagest. Papir og pap affald Af pladshensyn er containerne til hhv. papir og pap affald placeret ved opgang 6. Disse containere bliver tømt hver tirsdag.

11 Parkering Parkering på arealet foran opgangene er ikke tilladt. Dette gælder både for beboerne og deres gæster. Dog er af- og pålæsning tilladt, såfremt det ikke tager mere end en halv time. I den situation bør parkeringen ikke ske på gangarealet eller på sådan en måde, at det hindrer for adgang til carportene. Forbuddet har især to grunde. For det første er det et krav fra brandmyndighederne, at der er uhindret adgang for slukningskøretøjer til grunden. Vi har faktisk et par gange haft brug for det; dels til en lejlighedsbrand og dels til brand i en carport og bil. For det andet er parkerede biler til gene for de øvrige beboere, både de der skal have deres bil ud eller ind i carportene, og for de gående hvis gangarealet bliver blokeret af en parkeret bil. Parkering er tilladt på de asfalterede steder på grunden, dvs. mod vest og nord. Husk at fortælle det til dine gæster. Pasning af fællesarealer Fællesarealerne passes af en gartner samt af bestyrelsen. Gartneren passer beplantningen, luger, klipper hæk og fejer. Han kommer et par gange om året. Resten passes af bestyrelsen i et forsøg på at holde udgifterne nede. Alle er velkomne til at give en hånd med, hvis man gerne vil luge, feje eller gøre noget andet nyttigt. Pasning af opgange Det er op til de enkelte beboere at passe deres egen opgang. De åbne opgange, dvs. alle på nær opgang 6, passes dog let, idet de for det meste blot kræver en fejekost i ny og næ. Engang imellem skal der måske mere til, som så må aftales med de øvrige beboere i opgangen. I den lukkede opgang 6 er mere regelmæssig rengøring påkrævet. Postkasser Hver lejlighed har en postkasse, der er placeret i umiddelbar nærhed af opgangen. Nøglen til postkassen er den samme som til lejligheden. Husk at skrive tydelig navn og adresse på alle, der har postadresse i lejligheden. Det sker, at navnet med tiden falmer, og måske helt forsvinder, hvilket jo nærmest gør postens arbejde umulig. Husk derfor regelmæssigt at kontrollere navneskilt for rigtige oplysninger og tydelighed. Gentagne fejlleveringer kan du melde til posthuset, som så vil gøre noget ved det. Hvis man vil registreres som ikke-reklamemodtager, er det også posthuset man skal henvende sig til. Nye plastruder kan købes i MiniByggeland i Kongevejscentret for ca. 25 kr. Så længe lager haves, kan man få udleveret nye plastruder hos bestyrelsen. Lejlighedernes officielle adresser er efterfulgt af et A hvis man bor i stuen til højre, et C hvis man bor i stuen til venstre og et B hvis man bor på første eller anden sal. Det kan man imidlertid ikke se nogen steder i opgangen, hvorfor benævnelsen er mere forvirrende end beskrivende. Det er lettere for alle, hvis du bruger de almindelige betegnelser: st.th., st.tv., 1.th., 1.tv., 2.th. eller 2.tv.

12 Skader - Hvad gør jeg? Hvis der sker store skader eller større katastrofer, hvor der er fare for menneskeliv, skal man selvfølgelig kontakte Alarm 112 eller Falck. Se i øvrigt nødhjælpsnumre under Nødhjælp og i lokaltelefonbogen. I tilfælde af skader i øvrigt, bedes du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, der vil sørge for at skaden bliver udbedret, evt. ved tilkaldelse af håndværkere. Hvis du ikke kan komme i kontakt med bestyrelsen, og hurtig hjælp er nødvendig, må du selv vurdere, hvad der er nødvendigt og gøre det. Så må du bagefter meddele bestyrelsen, hvad du har gjort. Nedenfor er nævnt nogle ting, du selv kan gøre for at begrænse skaden. Hvis du hurtigt skal slukke for al strøm i lejligheden gøres det lettest ved at finde elskabet i lejligheden og trykke på HPFI-afbryderens prøveknap. Knappen er placeret ved siden af vippekontakten. Strømmen er afbrudt når vippekontakten peger nedad. Tilkald derefter hjælp. Hvis du hurtigt skal lukke for vandet til en vaskemaskine, opvaskemaskine eller en vandhane, der ikke kan lukkes, gøres det ved at dreje en lille ventil, der sidder på vandrøret, en kvart omgang med uret. Hvis der ikke sidder et håndtag på ventilen, som du kan dreje med hånden, kan du bruge en mønt (en enkrone) eller en stor skruetrækker.. Hvis det er selve vandrøret der er utæt, og vandet fosser ud, må hovedhanen lukkes. I boilerrummet ved væggen til venstre for døren er der et tykt vandrør. Hovedhanen sidder umiddelbart til højre for den store grå magnet (mærket Magneto ApS ). For at lukke for vandet, drejes hanen med uret, så meget den kan. Tilkald derefter hjælp. Hvis en radiator eller et radiator rør bliver utæt, og vandet strømmer ud, må den gren af rørsystemet man er tilsluttet lukkes af, ellers bliver vandet ved med at strømme ud, indtil hele systemet er tømt for vand, eller til trykket er udlignet. Det er ikke så lige til at gøre selv, fordi de haner man skal lukke, sidder skjult i carportene mod nord for nogle lejligheder eller for andre i en skillevæg tæt ved køkkenet. Det anbefales derfor at tilkalde hjælp med det samme uheldet opdages. Anderledes er det med mindre akutte skader, f.eks. en vandhane der drypper, vand der drypper ned fra loftet, et vindue der er gået i stykker, ingen strøm, ingen varme, dårlig modtagelse af kabel-tv signaler, osv. I sådanne tilfælde bedes du begrænse skaden og kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, der vil sørge for, at skaden bliver udbedret, evt. ved tilkaldelse af håndværkere. Skorsten Der er en skorsten ført igennem hver lejlighed. På grund af arbejdsreglerne for skorstensfejere, hvor der kræves en gangbro installeret på taget, er det ikke længere muligt at installere brændeovn eller pejs i ens lejlighed. Snerydning Snerydning af fællesarealerne og fortovene foretages af bestyrelsesmedlemmerne og andre frivillige. Er det på generalforsamlingen besluttet at købe denne ydelse udefra, er det selvfølgelig det pågældende firma der sørger for snerydningen på vores fællesarealer. Dog bør enhver feje for egen dør. Du kan finde fejekost og skovl i boilerrummet. Ved mindre snefald gruses eller saltes der på gangarealerne, og ved større snefald anvendes en fejemaskine. For at spare på besvær og kemikalier er det normalt kun gangarealerne, der rengøres. Der vil normalt være salt i boilerrummet. Brug venligst ikke sand fra børnenes sandkasse. Solgård Den nedsænkede terrasse eller solgård på græsplænen mod sydøst, kaldes i daglig tale Solariet. Her er det muligt at finde læ de fleste dage. Solgården kan også anvendes til private grill-arrangementer, børnefødselsdage m.v. Pas på med brug af åben ild, det kan være særdeles tørt om sommeren. Hav en spand vand klar, hvis uheldet skulle være ude. Trappen til solgården kan være glat på dage med fugtigt vejr.

13 Storskrald Vi er med i kommunens storskraldsordning, men fra den 1. januar 1998 blev antallet af indsamlinger af stort affald reduceret fra 12 til 6 gange om året. Indsamlingen vil blive foretaget i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Ordningen omfatter indsamling af: 1. Brugte møbler, madrasser og gulvtæpper 2. Brugte hårde hvidevarer og fjernsyn 3. Cykler og barnevogne. Ordningen omfatter ingen form for dagrenovation, haveaffald, bygningsaffald, papiraffald, dele af motorkøretøjer eller olie- og kemikaliaffald. Indsamlingen foregår den første onsdag i ovennævnte måneder og kun ved forudbestilling. Ønsker du at bortskaffe storaffald af ovennævnte typer, som nævnt under 1,2 eller 3, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne senest en uge før den første onsdag i de lige måneder. Bestyrelsen vil så bestille vognmanden så affaldet kan blive afhentet. Bemærk at storaffaldet skal placeres uden for skraldeskuret og vent venligst med at stille tingene uden for skuret indtil dagen før afhentningen. Støj Generelt er lejlighederne godt støjisolerede, og det er kun i begrænset omfang man hører sine naboer. Men 100% s isolering er der ikke tale om, og det er derfor vigtigt, at du altid tænker på, at der bor andre rundt om dig. Støj der let forplanter sig er hårde lyde, som hårde skosåler på parketgulv, trampen på trappeopgangen, brug af hammer og boremaskine og lignende. Også blødere lyde som hundes gøen, skrig og skrål, klaverspil og musikanlæg kan høres, og af og til opfattes dette som generende. Et specielt problem er vibrationer fra vaskemaskiner i ubalance. Se omtalen under Vask. Selv om støj kan være et problem, er det ikke meningen vi altid skal sidde musestille for ikke at forstyrre nogen. Det er selvfølgelig tilladt at holde en fest en gang imellem, hvor lydniveauet er højere end til dagligt. Ligeledes forstår alle, at når man lige er flyttet ind, vil der nødvendigvis være mere larm fra hamre, boremaskiner og møbler der flyttes rundt. Men sørg alligevel for under disse forhold at underrette naboerne eller i hvert fald at begrænse støjen efter kl. 23. Tørreplads I det sydvestlige hjørne af grunden er der indrettet en tørregård til ophængning af vasketøj. Udendørsbelysning Al udendørsbelysning der oplyser opgangene, carporte samt dele af fællesarealet er tilsluttet en lysføler. Lyset tændes og slukkes automatisk, når det bliver mørkt hhv. lyst. Da alle pærerne er sparepærer, ligger disse ikke frit tilgængelig i boilerrummet. Du bedes derfor gøre bestyrelsen opmærksom på når der er gået en pære, så vil du få udleveret en pære til udskiftning, eller udskiftningen vil blive foretaget af bestyrelsen. Der skal bruges en skruetrækker. Bestyrelsesmedlemmerne vil dog fra tid til anden udskifte pærerne på de mest utilgængelige steder og i skurene. Udlejning af carporten Som ejer er det tilladt at udleje den carport, der tilhører lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejemålet gøres tidsbegrænset, samt at lejemålet ophører, senest når den tilhørende lejlighed sælges. Af hensyn til evt. hærværk, tyveri, brand eller lign. er det nødvendigt, at bestyrelsen er bekendt med hvem carporten er udlejet til, og hvor der i givet fald kan rettes henvendelse.

14 Ellebogen Udlejning af lejligheden Som ejer er det tilladt at udleje lejligheden. Det er dog en betingelse at lejemålet gøres tidsbestemt, samt at en kopi af lejekontrakten tilsendes bestyrelsen til godkendelse. Det er tillige nødvendigt, at bestyrelsen er bekendt med ejerens nye adresse. Såfremt lejeren misligholder sine forpligtelser ifølge vedtægterne, kan ejeren blive pålagt at bringe lejemålet til ophør. Se også Retningslinier vedr. udlejning af solgte ejerlejligheder i Ellevej 2-14 gældende fra " der er udsendt af Administrator og udleveret sammen med general- forsamlingsreferatet for Vand Vi har fælles vandafregning. Der er således ikke vandmåler i hver lejlighed. Vand betales over fællesudgifterne, og fordeles efter fordelingstallet. Prisen for vand er i ,84 kr./m³. Vi bruger så meget, at det årligt koster ca. 45 kr. /m². Det svarer til et årligt forbrug på 1200 liter/m², og det bliver til liter for en lejlighed på 80 m²! Vi har monteret en fælles kæmpemagnet på det indkomne vand. Den kan ses i boilerrummet. Magneten skulle begrænse tilkalkningen af vandrørene. Den virker måske! Det varme brugsvand opvarmes i en 2000 liter stor beholder, der findes i boilerrummet, og har givet navn til rummet. Det varme vand har en temperatur på 54 C. Efter at vi har fået ombygget beholderen fra elektrolyseanlæg til katolyseanlæg skal beholderen ikke mere tømmes for kalk. Udgiften til det varme brugsvand fremkommer ved differencen mellem summen af alle varmemålerne i lejlighederne og det totale forbrug af fjernvarme som registreres af måler i boilerrummet. Denne udgift fordeles efter fordelingstallet. For at se hvordan man i nødstilfælde lukker for vandet, se under Skader - Hvad gør jeg?. Vanding Der er ikke noget generel vandingsforbud, men i sommertiden er det ikke usædvanligt, at kommunen pålægger alle dens beboere et generelt vandingsforbud. Det meddeles i det lokale ugeblad. Vi har en vandslange oprullet på en lille vogn, der normalt findes i trappeskuret ved opgang 8 eller 10 eller i boilerrummet. Spar på vandet, vi er alle med til at betale det du bruger. Vand koster i 2004 ca. 3,8 øre/liter, og ved vanding er det let at bruge for 5-8 kroner på 10 minutter. Det lyder måske ikke af så meget, men mange bække små... Fællesarealet vandes aldrig. Græsplænen kan under de mest varme somre visne helt hen, men efter et par regnskyl kommer den til live igen. 14 Ellebogen er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar udgave, revideret maj 2005

15 Ellebogen Varme Vi har fjernvarme. Der er monteret en varmemåler på hver radiator i alle lejligheder. Hver lejlighed betaler et à conto varmebidrag i 2005 på 20 kr./fordelingstal/kvartal. Udgiften til varme er således ikke indregnet i fællesudgifterne. Efter kalenderårets slutning bliver alle varmemålere aflæst af det firma der har installeret varmemålerne og laver et regnskab for hver lejlighed. Hver varmemåler, der er monteret på radiatorerne har en kode der fortæller placering i forhold til verdenshjørnerne og etage. Dette sikrer, at der ikke sker en uretfærdig fordeling af varmeforbruget. En vestvendt lejlighed vil f.eks. forbruge mere varme end en sydvendt 1. sals lejlighed der ligger godt beskyttet mellem stuelejligeden og 2. sals lejligheden. På hver radiator er der en ventil til at regulere varmen med. Ventilen åbnes ved at dreje den mod uret, og lukkes ved at dreje med uret. Det er ikke en termostatventil, så der er den samme vandgennemstrømning uafhængig af rumtemperaturen. Det kan ske, at der kommer luft i radiatorerne. Det bevirker, at de bliver koldere, idet gennemstrømningen nedsættes, og det bliver måske vanskeligt at holde den temperatur man ønsker. Man kan selv kontrollere om der er luft i en radiator. Det gøres ved at åbne den lille messingventil, der er placeret øverst på radiatorens ene ende. Husk at holde en lille beholder under, for hvis der ingen luft er, kommer der vand ud. Hvis det sprutter, er det fordi der er luft i radiatoren. Luk for ventilen når det holder op med at sprutte, og der kun kommer vand ud. Gør det samme med de andre radiatorer. Vi har et automatisk varmereguleringsanlæg med nattesænkning, der sænker vandtemperaturen i radiatorerne om natten (fra kl. 23:00 til 5:30). For at kunne holde en konstant temperatur i lejlighederne uanset vejrforholdene, reguleres vandtemperaturen i forhold til udendørstemperaturen. Det betyder, at temperaturen øges når det er koldt, hvorimod radiatorerne føles helt kolde om sommeren. Anlægget er tillige tilsluttet en vindmåler over opgang 6, der sørger for at øge vandtemperaturen når det blæser kraftigt. Hvis du vil spare på dine varmeudgifter, så husk at skrue ned for varmen hvis du er bortrejst i længere tid. Du kan også spare på varmen, hvis du om sommeren lukker for radiatorerne, selv om de føles kolde. Hvad du sparer, har du tjent. Det er også muligt at montere et termostathoved på radiatorernes eksisterende ventiler. Det termostathoved, der passer til de eksisterende ventiler hedder Herz og har VVS nr For at se hvordan man lukker for radiatorvandet i nødstilfælde, se under Skader Hvad gør jeg?. Varmemester Vi har ikke ansat en varmemester. Alle henvendelser om ting, der normalt klares af en varmemester, bedes rettet til bestyrelsen. Se også Bestyrelsens opgaver. Varmesynsrapport I september 1984 blev der udfærdiget en varmesynsrapport på totalejendommen. Rapporten gennemgår hele ejendommen for isoleringstyper og -tykkelser i gulv, vægge, loft, vinduer, varmerør m.m. Af de væsentligste ting kan nævnes, at isoleringen på loftet består af 150 mm batts, i gulvet i de nederste lejligheder af 150 mm letbeton og hulmursisoleringen udgøres af 125 mm murbatts. Vinduerne er 2-lags termoruder. Alle krav er opfyldt, og rapporten er således anmærkningsfri, hvilket bevirkede, ar der blev udstedt en energiattest. Eneste kommentar i rapporten er, at isoleringen på loftet kan forbedres, hvis der lægges 150 mm glasuld oven på de 150 mm, der findes i forvejen. Den økonomiske gevinst ved dette er dog begrænset, og udgiften til denne ekstra isolering kan kun betales hjem, hvis der ikke betales arbejdsløn for at få arbejdet udført. Vask Der findes ikke et fælles vaskeri i bebyggelsen. Badeværelset er også indrettet til vaskerum, idet der både er vand og strøm, som er lige til at tilslutte de hårde hvidevarer. Hvis man ikke har vaskemaskine er der 2 vaskerier i kommunen. Bebyggelsen er generelt meget lydisoleret, men den lyd der nok lettest forplantes, er lyden af en vibrerende vaskemaskine, der centrifugerer. Det kan let få billederne hos naboerne til at vibrere i takt. Sørg derfor at stille vaskemaskinen fast og i vater. Hvis maskinen stadig ryster, søg professionel hjælp for at få afklaret problemet - og for at bevare det gode naboskab. Vedligeholdelse, indvendigt Det er beboerens eget ansvar at foretage den indvendige vedligeholdelse. Det betyder f.eks., at hvis 15 Ellebogen er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar udgave, revideret maj 2005

16 Ellebogen vandhanen drypper, pæren er sprunget, tv et ikke fungerer, vaskemaskinen springer læk, osv.; altså ting der opstår ved almindelig brug, må du selv sørge for at få udbed ret for egen regning. Hvis du derimod ikke har strøm, vand, varme, eller der er noget andet i vejen med forsyningen, må du kontakte bestyrelsen, der vil sørge for at få løst problemet på Ejerforeningens regning, der jo delvis også er din. Vedligeholdelse, udvendigt Det er bestyrelsen, der sørger for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, dens faciliteter og af fællesarealerne. Dog skal ejerne selv rengøre den carport, der hører til lejligheden. Ligeledes skal de, der har en lille have i forbindelse med lejligheden, selv rengøre og vedligeholde den. Ventilation Udsugning i køkkenet og badeværelse foregår ved hjælp af en ventilator, der er placeret på loftet over hver anden sals lejlighed. I køkkenet er der en emhætte, som normalt skal rengøres hver anden måned. Hos de fleste er der et filter, der skal udskiftes, når det er blevet snavset. Hvis du ikke kan finde et sted at købe et nyt filter, så spørg bestyrelsen. Det er vigtigt at rengøre emhætten jævnligt for at begrænse den latente brandfare, et fedtet ventilationssystem udgør. Det er ikke tilladt at tilslutte en emhætte med motor, fordi man derved tvinger madosen ud i de andre lejligheder, og også ens eget badeværelse. En re-cirkulerende emhætte er under visse forhold heller ikke tilladt, idet man ikke må tvinge mere forurenet luft til arealer i en bolig med mindre forurenet luft, hvilket man jo kommer til med en recirkulerende emhætte. Man skal iagttage bygningsreglementet BR95 bestemmelser vedrørende ventilation, hvis man ønsker at udskifte sin emhætte. Bestyrelsen anbefaler typer der laves af firmaet Exhausto. (se ). Da der hele tiden bliver produceret nye typer og modeller er der ikke her taget stilling til bestemte typebetegnelser fra firmaet Exhausto. Man skal blot vælge en type der er beregnet til fælles udsugning hvilket vil sige, at emhætten ikke må have egen motor. I badeværelset er der en udsugningslem monteret med en kontrolventil. Det er vigtigt at man under rengøring ikke skruer på denne kontrolventil, idet denne er indjusteret for at alle lejligheder tilsluttet samme ventilator har samme udsugningsluftstrøm. Har man i badeværelset en tørretumbler, må man under ingen omstændigheder fjerne kontrolventilen for at tilslutte tørretumbleren til bygningens ventilationssystem. Hvert andet eller tredje år renses og tilses ventilatorerne på loftet. Til det skal der være adgang for en servicemand. Beboerne på anden sal får besked nogle dage i forvejen. Vicevært For at holde udgifterne nede har vi ikke ansat en vicevært. Alle henvendelser om ting, der normalt klares af en vicevært, bedes rettet til bestyrelsen. Se også Bestyrelsens opgaver. Vinduer Den almindelige rengøring af vinduerne indvendigt som udvendigt påhviler beboeren selv. Ligeledes er det din pligt jævnligt at smøre hængslerne samt lukketøjet. Husk også at smøre glideskinnen på vinduets øverste kant. Det er vanskeligt at sige hvor tit den skal smøres, det afhænger af, hvor ofte vinduet er åbnet, men efterse vinduet mindst en gang om året. Hvert 5. eller 6. år er det tid til at behandle vinduerne udvendigt med træbeskyttelsesmiddel. Dette arbejde er ved en vedtægtsændring i 2002 lagt ind under Ejerforeningen. Større vedligeholdelse og reparation af vinduerne udføres af håndværkere som bestyrelsen rekvirerer. Hvis du smadrer et vindue, så meld det til bestyrelsen, der er en god mulighed for at vores fælles glas- og kummeforsikring dækker udgiften. Hvis et vindue punkterer, det ses ved at der kommer dug i mellemrummet, så sig det til bestyrelsen, der vil sørge for at få det skiftet ved lejlighed. Vinduesstænger De tre stænger der er foran det store vindue i hver lejlighed, skal helst bevare den oprindelige farve, dvs. 16 Ellebogen er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar udgave, revideret maj 2005

17 Ellebogen mørkeblå eller sort. Hvis man finder det nødvendigt at male stængerne, bør de males i en mørk farve. Denne anbefaling gives, fordi det er vigtigt at bevare et pænt og harmonisk ydre helhedsindtryk af bebyggelsen. Webspeed Ejerforeningen har indgået aftale om levering af internetforbindelse, Webspeed via kabel TV med TDC Kabel TV den 17. oktober Ønsker man at gøre brug af dette tilbud tilmelder man sig på telefon Anlægsnummeret er Ved opgivelse af ens adresse skal man være opmærksom på, at de fleste adresser er med angivelse af etagebogstavet. Er adressen ukendt for TDC, så prøv med A, B eller C. Er det modsatte problemet, så prøv at undlade A, B eller C. Bogstavet A er for lejligheder stuen til højre. C er for lejligheder stuen til venstre mens B er for lejligheder på 1. eller 2. sal, højre eller venstre. Er man tilmeldt, modtager man opkrævningen for ens internetforbindelse direkte fra TDC 17 Ellebogen er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar udgave, revideret maj 2005

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Velkommen til Afdeling 1

Velkommen til Afdeling 1 Husorden afd. 1 Velkommen til Afdeling 1 Boligforeningen Lillebælt er en almennyttig boligforening. Det betyder bl.a., at det er en demokratisk forening, man er medlem af. Den øverste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens.

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens. Affald: Ved boliger med kommunale papirsække i stativer henvises til kommunens reglement. I afdelinger, hvor der er opstillet husholdningscontainere skal affaldet være indpakket i tætsluttende plasticpose.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler for Huse Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Generelt (fortsat)...

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009 Kære nytilflytter Med dette brev vil vi gerne ønske dig hjertelig velkommen her på Ladefogedvej, i Fagbos afdeling 22. Vi håber, du vil blive rigtig glad for at bo herude. Brevet her indeholder lidt information

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN Velkommen i vores afdeling Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdelingen og håber du må blive glad for at bo her. Vi arbejder for at skabe en

Læs mere