Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen"

Transkript

1 Projektledelse og Forandringsledelse: Kontinuitet i udviklingsledelsen Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis I to forudgående artikler har vi undret på den ofte mangelfulde sammenhæng mellem projektledelse og forandringsledelse i litteraturen om organisations og forretningsudvikling. Nedenstående figur illustrerer, at endemålet er opnåelse af drifts og forretningsnytte og at det betyder væsentlig vægt på effektiv forandringsledelse. Figuren illustrerer, at projektledelse kun dækker en del af det samlede forandringsforløb, så vi efterlyser den sammenhængende aktive ledelse i alle tre etaper. Forandringsforløbet Her er en forandring nødvendig Her startes fornyelsesprojektet Projekt Her er tilfredsstillende nyttevirkning opnået Her leveres projektets løsning Tid Time to Market Time to Profit/Value Figur 1. Forandringsforløbet set i projektperspektiv I artikel nr. 2 advokerer vi for, at man ikke iværksætter projekter som enkeltstående tiltag, men fortrinsvis søger at danne mere kraftfulde forbedrings og udviklingsinitiativer (udviklingsprogrammer) ved velorganiseret strategiledelse, ideudvikling og formning af udviklingsområder og udviklingsinitiativer. Vi ser det som en on going ledelsesaktivitet, om end strategiplanlægning har tendens til at foregå med særlig indsats ved den årlige budgetlægning. Et eksempel: En virksomhed vil ind på det franske marked med målet at nå en vis afsætning og indtjening voksende fra år 2011 og fremover. Første skridt kan være at udpege den markedsansvarlige chef, som derpå leder hele initiativet. Nogle tiltag vil have projektform f.eks. etablering af distributionssystem, etablering af fornødne IT systemer. Andre vil være mindre task force opgaver f. eks. analyser af markedsforhold, etablering af web site, oversættelse af salgsmateriale. Atter andre vil være linieopgaver f.eks. søgning af forhandlere, indgåelse af aftaler, ansættelse af salgspersonale. Udviklingslederen assisteres af business developers, projektledere og andre ressourcepersoner. Udfordringer At arbejde med ideudvikling og formning af udviklingsinitiativer rummer ledelsesmæssige udfordringer. Den forskellige natur af forslag vil fordre, at ledelsen mestrer forskellige arbejdsformer spændende fra håndtering af meget konkrete tiltag til løbende udvikling af 1

2 muligheder. Der vil være behov for en dynamisk formning, igangsætning og opfølgning af udviklingsinitiativer, som samtidig har en høj grad af transparens, så de mange personer der berøres, kan forstå baggrund og motivation for de bagvedliggende beslutninger. Der stilles således store krav til ledelsen om løbende at kunne kommunikere bredt om fremdrift og om ændringer og justeringer undervejs. Ledelse af formningsarbejdet Den sammenhængende ledelse i forløbet kan placeres ved tidligst muligt at udpege en ansvarlig leder af det enkelte udviklingsinitiativ ( program). Det kan være en produktchef, en markedschef, en forretningsprocesejer eller andre ledere, som udpeges til at lede udviklingsinitiativer tværorganisatorisk i samvirke med andre berørte linieledere. Vi kan kalde lederen forandringsleder eller måske bedre udviklingsleder. Ikke at forveksle med det projektorganisatoriske begreb programleder, der leder et program af flere projekter. Udviklingsinitiativet består nemlig i vor optik af mere end projekter jævnfør eksemplet. Det er virksomhedens ledere, der sammen finder frem til sættet af udviklingsinitiativer og det er den enkelte udviklingsinitiativleder, der former sit initiativ sammen med sit lederteam. De assisteres af Business Developers og andre medarbejdere (bl.a. projektledere) i forandringsledelsessproget kaldt Change Agents. Men det er ledernes egen aktive og stærke medvirken, der skaber forståelse, commitment og fodslaw. Det er også den, der sikrer en realistisk opfattelse af ressourcebehov og forandringskapacitet. Ledelse af udviklingsforløbet Killing (2005) og andre rådgivere i forandringsledelse lægger stor vægt på, at udviklingslederen skaber et tværorganisatorisk team, som skal eje og gennemføre forandringen helt til ende. Han anbefaler en tage ejerskab og forpligtelse proces, hvor lederne deltager direkte i formningsarbejdet og på en planche formulerer og signerer deres tilsagn. Ejerskabet udtrykkes ved 5 karakteristika eller elementer se figur 2. Ejerskabets 5 elementer ifølge Killing (2005) Forståelse Fælles forståelse af mål, udfordringer og konsekvenser Ansvarlighed Tydeligt individuelt ansvar og fælles ansvar Forpligtelse Tydeligt hvad den enkelte leder og ledergruppen som helhed står til regnskab for Bemyndigelse Bemyndigelse til at disponere ressourcer og at træffe beslutninger Buy-in Personlige tilsagn om at levere og at leve op til fælles mål 2

3 Figur 2. Ejerskabets 5 elementer Ide og formningsarbejdet har tyngde ved udviklingsinitiativets begyndelse, men vil vare ved som en dynamisk proces guidet af udviklingen i omverdenen og af nye erkendelser hos dem, som arbejder med initiativet. Udviklingslederen har hele tiden nyttemålet for øje, men arbejder både med at orkestrere initiativet (iværksætte nye tiltag, ændre igangværende tiltag, komponere sammenhænge, styre timing, organisere arbejdet, skaffe ressourcer, kommunikere forandringerne) og at skabe resultater. Der er fokus på at eksekvere at gennemføre forandring og at opnå nyttevirkning. Lidt forenklet kan man sige, at udviklingsledelse især bidrager til valg af de rigtige tiltag og til fastholdelse af forretningsfokus, medens kompetent forandringsledelse bidrager til forankring, situationsbestemt valg af fremgangsmåde og vellykket implementering jævnfør figur 3. Projektlederne af initiativets projekter må i høj grad rette blikket udad mod initiativets andre aktiviteter og bidrage til koordineringen og rette projektets leverancer ind, så de er rigtige i sammenhængen og timingen. Man kan sige at projektet i højere grad ledes udefra end indefra. Tidens krav om adrætte projekter betyder, at projekterne må levere etapevis og hyppigt (Mikkelsen 2006 og 2008). Det er en erfaring, at udviklingsinitiativer ofte mister opmærksomhed, når de tydelige projektleverancer er leveret. Det er udviklingslederens opgave at fastholde opmærksomheden på tempo og effektivitet indtil tilfredsstillende nyttevirkning opnås. Det er motiverende at markere de opnåede resultater, men samtidig må de tilbagestående opgaver også holdes for øje. Vedholdenhed især for at nå de sidste 10% er nødvendigt. Skabeforståelse for forandringen og løsningerne Kompetence- og præstationsudvikling Skabe accept af forandringen og løsningerne Forståelse og kunnen Vilje og engagement Omstilling og ibrugtagning (produkt, processer, systemer, organisation) Anvendelse og drifts-/ forretningsnytte Figur 3. Fire opgaver i forandringsprocessen (Mikkelsen 2007) 3

4 Etapevist forløb Som antydet i figur 1 vil forandringsforløbet skifte karakter undervejs. Med de vidt forskellige aktiviteter, der gennemføres samtidigt, kan det være vanskeligt at kommunikere fokus, så engagement hos den enkelte fastholdes. Når der til kommer den dynamiske natur med mange ændringer og tilpasninger undervejs, så taler meget for at indtænke 3 5 markante etaper i forløbet, der kan strække sig over 2 3 år. Hver etape vil have sit særlige fokus og ønskede resultat. Herved bliver det lettere at kommunike sigte og mål og at fastholde engagement. Opdeling i gennemførelsesetaper tilskynder også ledelsen til at anskue udviklingsforløbet som en læreproces med mulighed for at tilpasse de efterfølgende etaper. Benefit Management Udviklingsprojekter leverer ofte udmærkede tekniske produkter i form af nye systemer, nyt produkt, ny produktionsproces, nye medarbejderkompetencer osv. Men driftsmæssige og forretningsmæssige og andre typer af nyttevirkninger (værdier) fortaber sig fordi de er udenfor projektlederens ledelsesfelt. Efter en projektleverance går der rum tid med at opnå rutine og fuld accept hos brugerne, at fjerne fejl i leverancen eller at forbedre den i lyset af brugserfaringerne, at trænge produktet ind på dets marked osv. Med det komplicerede, mangesidede udviklingsforløb vil en mulighed for at bevare en helhedsopfattelse være at klargøre forretningsskabelsen ved udviklingsforløbet, dvs. at definere initiativets business case. Det vil indebære angivelse af både kvantitative og kvalitative værdier. Det enkelte indgående projekts succes måles på relevansen, kvaliteten og timingen af projektets leverancer ikke mindst på hvor nemt og hurtigt de kan omsættes til drift og anvendelse. Et virkemiddel til at fastholde fokus vil typisk være mål for nyttevirkningerne, på plads milepæle og dertil svarende KPI (Key Performance Indicators), som måles hyppigt ofte hver måned, som i eksemplet fra Radiometer. Denne rapportering sker opad i linieorganisationens ledelseshierarki. Belønning for opnåede resultater er vigtigere end belønning for at tage nye initiativer du får det du måler hedder et velkendt ledelsesprincip. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at KPI er ikke nødvendigvis kan indfange alt, og specielt at holde sig helheden for øje. Direktør Peter Kürstein, Radiometer A/S siger: Radiometer implementerede for 5 år siden ledelsesværktøjet Policy Deployment. Det er en simpel systematik, hvor strategiplanens visioner omsættes til en række helt konkrete mål, der er så strategisk vigtige for virksomhedens udvikling, at de bliver primære fokusområder i det kommende år for alle ledelsesniveauer, med topledelsen i spidsen. Målene har typisk karakter af gennembrudsmål, der er så ambitiøse, at de kun kan nås ved grundlæggende at ændre organisation, processer, eller arbejdsvaner. Målene er ofte også tværorganisatoriske, og de har karakter af ændringsprocesser, som kommer til at indeholde ikke kun et enkelt projekt, men en række af projekter. Når målene for det kommende år er fastlagt og de nødvendige procesændringer er defineret og specificeret ud i detaljerede handlingsplaner, så indebærer Policy Deployment processen en månedlig opfølgning, som i Radiometer er udformet som et heldagsmøde for de øverste ledelsesniveauer med direktionen i spidsen. På dette møde gennemgås virksomhedens driftsmæssige status og nøgletal, men den egentlige fokus på mødet er gennemgang af de strategiske procesændringer. Formålet med den månedlige gennemgang er at få sikkerhed for, at de 4

5 iværksatte ændringer virker efter hensigten, og hvis de ikke gør det, så at korrigere ændringsplanerne, så man kommer tilbage på sporet. Derfor er opfølgning på månedlige resultatmål en meget vigtig del af processen. Både strategi, mål og den månedlige fremdrift på den strategiske udvikling fremlægges åbent for hele virksomheden på tavler, tilgængelige for alle. Erfaringerne med denne stramme håndtering af strategisk vigtige udviklingsmål har primært skærpet fokus hos ledelsen i alle niveauer på eksekvering af strategiplanen, så den strategiske udvikling har fået den nødvendige opmærksomhed i konkurrence med en hverdag, der ellers kan være fuldt optaget af daglig drift. Denne øgede fokus har klart været medvirkende til Radiometers overordentlig positive udvikling i de senere år, med betydelig årlig vækst både på top- og bundlinien. En anden interessant erfaring har været, at de mange forslag og idéer til forbedringer fra hele organisationen, som tidligere havde karakter af spredt fægtning, nu i langt højere grad ligger inden for de strategiske fokusområder, hvilket giver langt bedre mulighed for at realisere idéerne, så medarbejdernes involvering i forandrings- og forbedringsprocesser nu bliver langt mere reel og nærværende. Udviklingsledelse og forandringsledelse I undersøgelsen Den projekteffektive virksomhed (Mikkelsen, 2005) så vi flere eksempler på aktiv udviklingsledelse forankret i linie /forretningsledelsen frem for i en temporær projektorganisation. Ansvarsfulde og proaktive chefer har større gennemslagskraft end temporære ledere og de kan vise vedholdenhed. Det er værd at lægge mærke til, at mange af kommunalreformens omlægninger ikke havde projektfacon, men skete effektivt som forandringer ledet direkte af nye driftschefer. Danske virksomheders tilpasninger til det seneste års økonomikrise foregår heller ikke altid på projektfacon. Mange virksomheder har et mylder af udviklings og forbedringsprojekter, som stjæler kræfter fra hinanden i stedet for at føre til nytteværdi i hastigt tempo. Interessen for produktivitet, tempo og effektivitet i udviklingsaktiviteten er voksende og nogle kaster sig ud i Project Portfolio Management i troen på, at det kan forbedre styringen. Vi tror, at vejen hedder færre projekter med langt større udviklingskraft og valgt ud fra strategisk nødvendighed. Vi tror at chefer/ledere må engagere sig stærkt i arbejdet i alle tre etaper i figuren og derigennem mærke på egen krop, hvor stor en indsats det kræver hos dem selv meget større end blot at søsætte og delegere et projekt. Vi tror, at effektiv udviklingsledelse handler mere om lederes adfærd end om porteføljestyring via it systemer. Modellen i figur 4 viser de faktorer, som udviklingsledelse løbende må medtage. I lyset af omverdenens dynamik og uklarhed kan man ikke regne med at kunne færdiggøre en af faktorerne en gang for alle, f.eks. virksomhedens strategi. Derimod ser vi udviklingsledelse som en cirkulær proces, der med jævne mellemrum inddrager alle faktorer og som sætter sig spor i den måde, som udviklingsinitiativet planlægges og realiseres på. I PEV undersøgelsen identificerede vi organisationens energi som nøglefaktor til opnåelse af effektiv udvikling. En dominerende faktor i begrebet energi viste sig at være ledelsens opmærksomhed og direkte medvirken i udviklingsarbejdet. I relation til ledelse af udviklingsinitiativets projekter ser vi udviklingslederen som den meget engagerede og nærværende projektejer, suppleret af andre engagerede linieledere, som trækker projektets leverancer over til implementering. 5

6 Virksomhedens Virksomhedens omverden omverden Strategisk Strategisk ledelse ledelse (retning (retning og og vision) vision) Organisatorisk Organisatorisk forandring forandring (parathed, (parathed, kultur, kultur, energi, energi, proces, proces, læring) læring) Interessent- Interessentledelsledelse Udviklingsledelse Ledelse Ledelse og og orkestrering orkestrering af af Udviklingsinitiativ Udviklingsinitiativ (-program) (-program) Figur 4: Udviklingsledelsens kontekst Referencer Mikkelsen, Hans (2005). Ledelse af Projektmylderet, Børsens Forlag Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2007). Grundbog i Projektledelse, Prodevo, 9. udgave Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2008). Adræt Projektledelse, Prodevo Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2006). Adræt Virksomhedsudvikling, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Kotter, John P. (2008). Haster, Gyldendal Business Killing, Peter & Malnight Thomas ((2005). Must Win Battles, Prentice Hall Mikkelsen, Hans og Riis, Jens O. (2008). Projektledelse og linieledelse: Samspil og modspil. Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2009). Projektledelse og Forandringsledelse: Har de noget til fælles? Mikkelsen, Hans & Riis, Jens O. (2009). Projektledelse og Forandringsledelse: Forandringen er målet. (se flere artikler om forandringsledelse og projektledelse på 6

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis

Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Adræt virksomhedsudvikling Af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis Hensigten med denne artikel er at præsentere et koncept for adræthed i virksomheders porteføljer af udviklingstiltag baseret på studie af principperne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Porteføljeledelse i nyt lys Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Undersøgelsen Den ProjektEffektive Virksomhed blev iværksat i 30 danske virksomheder

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse

Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Komplekse projekter fordrer proaktiv ledelse Af civilingeniør Hans Mikkelsen og cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård Baggrunden for denne artikel er den megen omtale af større IT projekter, som er blevet

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Kursus giver viden job giver kompetence af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Gennem mere end 30 år er der uddannet projektledere i danske virksomheder ved hjælp af eksterne og interne

Læs mere

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4

Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Danfoss Solar Inverters i voldsom vækst Projektstyring på ryggen af en gazelle side 4 Nr. 5 - Dec. 2010 Forandring skal anskues fra helikopteren Hans Mikkelsen om ledernes adfærd side 12 Forandringer er

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Komplekse projekter er komplekse!

Komplekse projekter er komplekse! Komplekse projekter er komplekse! Af Cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen Indledning Den generelle opfattelse af større IT projekter synes at være De lykkes aldrig! - og

Læs mere