Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan"

Transkript

1 Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2014 Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB) Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Formål og kompetencemål Der sker konstant forandringer i den offentlige sektor, både i den enkelte organisation og i omgivelserne. Målet med Forandringsledelse og reorganiseringer er at kvalificere deltagerne til at kunne analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer samt at give indsigt i og overblik over relevante teorier og metoder inden for design og implementering af forandringer. Faget har som kompetencemål, at deltagerne skal kunne: Redegøre for forudsætningerne bag planlagte forandringstiltag eller organisatoriske tiltag, både generelt og i forhold til konkrete cases Identificere, analysere og argumentere for behov for forandringstiltag eller organisatoriske tiltag i forhold til konkrete cases/situationer Analysere og vurdering af større konkrete forandringsprocesser og/eller organisatoriske ændringer, herunder udarbejdelse af effektive implementeringsstrategier Identificere og ledelsesmæssigt håndtere modstand over for planlagte forandrings- og/eller igangsatte reorganiseringsstrategier, både generelt og i forhold til konkrete cases Form og pædagogisk gennemførelse Hver enkelt undervisningsdag er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem (i) forskningsbaseret teori baseret på dialogbaseret forelæsninger og (ii) praktiske caseforberedelser og efterfølgende diskussioner. Med henblik på at sikre høj deltagerinvolvering med fokus på deltagernes egne erfaringer og praktiske kontekst forventes deltagerne (i grupper) at levere en casepræsentation baseret på egne erfaringer med forandring og reorganisering. Én case præsenteres den første dag i hhv. modul B, C og D; om lørdagen diskuteres den i fællesskab i lyset af fagets teorier som dækket indtil da. Casepræsentationen tager ca. 40 minutter, med 20 min. oplæg og 20 min. diskussion. Lørdagens casediskussion foregår først i grupper, der dannes den første undervisningsgang. Derefter diskuteres casen på hele holdet. Casediskussionerne skal også ses som træning i at analysere konkrete cases med udgangspunkt i teorier, der er præsenteret i faget. Dermed fungerer casediskussionerne også som eksamenstræning. Undervisningen er opdelt i fire moduler. Modul A introducerer faget og de elementer fra generel organisationsteori som faget hviler på introduceres kort. I modul B ser vi nærmere på teorier om forandringsledelse. Modul C fokuserer på betydningen af det politiske niveau og 1

2 hvordan forandringsledelse og reorganiseringer spiller sammen med andre interesser. Endelig skal vi i modul D se nærmere på og diskutere forskellige implementeringsstrategier og afslutte med at diskutere, hvorfor det af og til kan være bedst ikke at ændre en organisation. Forudsætninger Undervisningens betydelige deltagerinvolvering forudsætter dels at deltagerne er forberedt forud for den enkelte undervisningsdag samt at deltageren har en praktisk erfaring med forandringsledelse og reorganiseringer fra sit nuværende eller tidligere job. Eksamen 3-dages hjemmeopgave med bundet emne. Intern censur. Pensum Pensum kan købes i kompendium. Der er dog nogle tidsskriftartikler, der er tilgængelige på nettet, som deltagerne selv skal hente. De er markeret med *. Bemærk at man desuden skal anskaffe fagets grundbog: Hayes, John (2014, 4. udgave). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan. Timeplan Modul A Introduktion og generel organisationsteori Fredag 5/9, Lørdag 6/9, Modul B Forandringsledelse Fredag 26/9, Lørdag 27/9, Modul C Politik og interesser Fredag 24/10, Lørdag 25/10, Modul D Implementeringsstrategier og -aspekter Fredag 14/11, Lørdag 15/11, Bemærk at der er indlagt 1 times frokostpause fra kl fredag d. 26/9 og fredag d. 14/11. Fredage: Første halvdel vil være underviseroplæg / diskussion, herefter følger casepræsentation, efterfulgt af spørgsmål fra deltagere. Dagen afsluttes med underviseroplæg/diskussion. Lørdage: Dagen starter med underviseroplæg / diskussion. Herefter følger først gruppediskussion af case, herefter holddiskussion af case. Dagen afsluttes med underviseroplæg/diskussion, evt. opsamling efter behov. 2

3 A. Introduktion og generel organisationsteori Modul A, dag 1 (SøS + AB) SøS og AB giver i fællesskab en introduktion til faget og ideen bag de fire moduler. Vi skal desuden have planlagt casearbejdet vdr. modul B, C og D. Endelig giver AB en generel introduktion til den organisationsteori, som faget hviler på, herunder flg. emner: Organisationsteori og den offentlige sektor Bureaukratiet vs adhocratiet Den formelle vs den uformelle organisation Lawton & Rose (1994). Organisation and Management in the Public Sector. London: Pitman Publishing. Kapitel 3-5 Supplerende, frivillig læsning: Bakka & Fivelsdal (2004). Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. København: Handelshøjskolens Forlag, pp Bakka & Fivelsdal (2002). Organisationsteoriens klassikere. København: Handelshøjskolens Forlag, pp Modul A, dag 2 (SøS) I løbet af dagen skal vi gennemgå fire væsentlige typer af forklaringer på forandringer. De fire typer introduceres i Serritzlew & Sønderskov (2014). Vi skal desuden (pba. Christensen, Christiansen og Ibsen, 2006) sammenholde disse teorier med den parlamentariske styringskæde og (bl.a. pba. Wilson, 1989) diskutere den generelle pointe, at forandringer (ligesom alt andet) i den offentlige sektor skal forstås på baggrund af, at den er politisk styret. Christensen, Jørgen Grønnegård, Peter Munk Christiansen & Marius Ibsen (2006). Politik og forvaltning, Aarhus: Academica, kap. 1-2, pp (39 s.). Serritzlew, Søren & Kim Mannemar Sønderskov (2014 under udgivelse). Reformer af den offentlige forvaltning, kapitel 10 (pp ) i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning et politologisk perspektiv (27 s.). Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy, Basic Books, pp (18 s.). NB: Ingen deltagerbaseret case - i stedet diskuteres en case præsenteret af underviserne dag 1. 3

4 B. Forandringsledelse Modul B, dag 1 (AB) Nogle forandringer opleves som havende særdeles dramatiske konsekvenser, mens andre forandringer mere opleves som mindre justeringer i organisationen. Reaktionerne i organisationen er som følge heraf forskellige. I dette modul skal vi kigge nærmere på hvordan vi kan skelne mellem forskellige typer af forandringer, og vi skal se nærmere på nogle af de procesmodeller der findes i litteraturen omkring ledelse af forandringer. Forskellige typer og mønstre af forandringer og konsekvenserne heraf Generelle modeller for ledelse af forandringer Faldgruber ved ledelse af forandringer Ostroff, Frank (2006). Change Management in Government, Harvard Business Review, Best Practice, May, pp Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 1, 2, 3, 4, 7 og 8. Kotter, John P. (1995). Leading Change Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, January 2007, Best of HBR, pp Modul B, dag 2 (AB) I forlængelse af den foregående dag skal vi her se nærmere på lederens rolle i forandringsprocessen, og vi skal diskutere den svære kunst at kommunikere omkring forandringer. Forandringsledelse med fokus på lederens rolle Kommunikation af forandringer Motivation til forandring Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 9, 11 og 12. Kotter, John P. (1990). What leaders really do, Harvard Business Review, January 2001, Best of HBR, pp Nitta, Keith A., Sharon L. Wrobel, Joseph Y. Howard & Ellen Jimmerson-Eddings (2009). Leading Change of a School District Reorganization, Public Performance & Management Review, 32 (3), March, pp (Casestudy artikel anvendt som eksempel). 4

5 C. Politik og interesser Modul C, dag 1 (SøS) Vi skal her se nærmere på vilkårene for forandringsledelse og reorganiseringer i den offentlige sektor. Vi kommer til at se nærmere på de fire typer af teorier, der blev introduceret i modul A og vi skal se på konkrete eksempler på analyser af forandringer med dette udgangspunkt. Vi kommer ind på spørgsmål som f.eks.: Hvad det betyder, at den offentlige sektor er politisk ledet? Hvordan kan modeluner få betydning for typen af reformer, der forekommer? Hvordan kan man forstå den store reformbølge, der er skyllet over landet med Kommunalreformen og reformerne af politi, domstole og universiteter? Hvilke politiske strategier anvendes i store reformer? Lidt læsevejledning: Mouritzen (2004) og Albæk (1991) analyserer hhv. Strukturreformen og indførelsen af HIV-screening af donorblod fra flere forskellige perspektiver. Christensen et al. (2009) peger på, hvordan kommissioner kan ses som politiske strategier. Vi skal bruge kapitlet som grundlag for en bredere diskussion af, hvordan politisk strategi spiller en rolle i forandringsprocesser. Andersen et al. (2010) diskuterer økonomiske incitamenter. Vi bruger kapitlet som grundlag for en diskussion af rationel institutionalisme. DiMaggio og Powell (1983) er en klassisk (teoretisk) tekst om isomorfisme. Teksterne af Binderkrantz & Grønnegaard (2010) og Serritzlew (2002) tjener som eksempler i den forbindelse. Pensum Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand, Administrativ debat, nr. 4: Christensen, Jørgen Grønnegård, Poul Erik Mouritzen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). De store kommissioner, pp Albæk, Erik (1991). Den politiske dagsorden - en skraldespand? AIDS som illustrativ case, Politica, 23 (4), pp Andersen, Lotte Bøgh, Mads Leth Felsager Jakobsen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (2010). Økonomiske Incitamenter i den offentlige sektor, Aarhus: Systime, pp DiMaggio, P.J. & W. Powell (1983). "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, 48, (15 sider). Binderkrantz, Anne S. & Jørgen Grønnegård Christensen (2010). Kontraktstyring I centraladministrationen, Økonomi & Politik, 83 (1), pp Serritzlew, Søren (2002). Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning, pp i Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime (24 sider). 5

6 Modul C, dag 2 (SøS) Disse timer tager fat hvor fredagen slap. Vi skal særligt se på interessenter i reorganiseringer og muligheden for at bruge reformer strategisk. Kapitel 10 i Hayes giver en introduktion til interessentbegrebet og præsenterer en række analyseværktøjer. De to øvrige tekster giver eksempler på konkrete analyser. Pensum Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitel 10. Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (2010). Forandringer i teori og praksis, Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp (30 s.). Bækgaard, M., T. Frank & S. Serritzlew (2009). "Ceremoni eller strategi? Reformers formål og sideformål", Politica, 41 (2), pp

7 D. Implementeringsstrategier og -aspekter Modul D, dag 1 (AB) Vi skal her se på forskellige muligheder for implementeringsstrategier og typer af interventioner. Hvordan vælger man den rigtige implementeringsstrategi og hvordan kan man søge at sikre, at man som leder har organisationens/medarbejdernes opbakning? Dette modul bygger oven på viden og diskussioner fra modul B og C. Forskellige implementeringsstrategier og interventioner og konsekvenserne heraf Hvorfor er der stor risiko for tilbagefald efter forandring er implementeret? Hvad kan/bør der gøres for at hindre dette? Pensum Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 14, 15, 16, 24 og 25. Beer, Michael & Nitin Nohria (2000). Cracking the Code of Change, Harvard Business Review, May-June, pp Kotter, John P. & Leonard A. Schlesinger (2008). Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review, July-August, pp Sirkin, Harold L., Perry Keenan & Alan Jackson (2005). The Hard Side of Change Management, Harvard Business Review, October, pp Lawson, Emily & Colin Price (2003). The Psychology of change management, McKinsey Quarterly, issue 4, pp Modul D, dag 2 (AB + SøS) Formålet med den sidste undervisningsgang er dels at samle op, og snakke om eksamen. Vi skal diskutere implementeringsspørgsmålet i lyset af forandringsteorierne (jf. Aberbach & Christensen, 2014). Mortensen & Serritzlew (2012) præsenterer et klassisk implementeringsstudie, hvorfra vi skal hente flere eksempler. Endelig skal vi sætte spørgsmålstegn ved et par dogmer (teksterne Landau, 1969; Ostrom m.fl., 1999). Er det eksempelvis sådan, at det strømlinede er mere effektivt end det komplekse? Er der mulige farer ved reorganiseringer, der gør det bedst af og til at lade være med at forsøge? I timen skal vi diskutere, hvad disse indsigter kan bruges til, når man overvejer reformer i den offentlige sektor. Aberbach, Joel D. & Tom Christensen (2014). Why Reforms So Often Disappoint, American Review of Public Administration, 44 (1), pp (14 s.). Mortensen, Peter Bjerre & Søren Serritzlew (2012). Aaron Wildavsky, København: Juristog Økonomforbundets Forlag, Kapitel 3: Implementering, pp (15 s.). Landau, Martin (1969). Redundancy, Rationality and the Problem of Duplication and Overlap, Public Administration Review, 29 (4), pp Ostrom, Elinor m.fl. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges, Science, 284, pp

8 PENSUM * Skal hentes online via bibliotekerne ** Grundbog skal anskaffes *** Indgår i kompendium Aberbach, Joel D. & Tom Christensen (2014). Why Reforms So Often Disappoint, American Review of Public Administration, 44 (1), pp * Albæk, Erik (1991). Den politiske dagsorden - en skraldespand? AIDS som illustrativ case, Politica, 23 (4), pp *** Andersen, Lotte Bøgh, Mads Leth Felsager Jakobsen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (2010). Økonomiske Incitamenter, Aarhus: Systime, pp *** Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (2010). Forandringer i teori og praksis, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp *** Beer, Michael & Nitin Nohria (2000). Cracking the Code of Change, Harvard Business Review, pp * Binderkrantz, Anne S. & Jørgen Grønnegård Christensen (2010). Kontraktstyring i centraladministrationen, Økonomi & Politik, 83 (1), pp *** Bækgaard, M., T. Frank & S. Serritzlew (2009). "Ceremoni eller strategi? Reformers formål og sideformål", Politica, 41 (2), pp *** Christensen, Jørgen Grønnegård, Peter Munk Christiansen & Marius Ibsen (2006). Politik og forvaltning, Aarhus: Academica, kap. 1-2, pp *** Christensen, Jørgen Grønnegård, Poul Erik Mouritzen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). De store kommissioner, pp *** DiMaggio, P.J. & W. Powell (1983). "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, 48, pp * Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan. ** Kotter, John P. & Leonard A. Schlesinger (2008). Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review, July-August, pp * Kotter, John P. (1990). What leaders really do, Harvard Business Review, January 2001, Best of HBR, pp * Kotter, John P. (1995). Leading Change Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, January 2007, Best of HBR, pp * Landau, Martin (1969). Redundancy, Rationality and the Problem of Duplication and Overlap, Public Administration Review, 29 (4), pp * Lawson, Emily & Colin Price (2003). The Psychology of change management, McKinsey Quarterly, 2003, issue 4, pp * Lawton & Rose (1994). Organisation and Management in the Public Sector. London: Pitman Publishing, kap *** Mortensen, Peter Bjerre & Søren Serritzlew (2012). Aaron Wildavsky, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kapitel 3: Implementering, pp *** Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand, Administrativ debat, nr. 4, pp *** 8

9 Nitta, Keith A., Sharon L. Wrobel, Joseph Y. Howard & Ellen Jimmerson-Eddings (2009). Leading Change of a School District Reorganization, Public Performance & Management Review, 32 (3), March, pp * Ostroff, Frank (2006). Change Management in Government, Harvard Business Review, Best Practice, May, pp * Ostrom, Elinor m.fl. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges, Science. 284, pp * Serritzlew, Søren & Kim Mannemar Sønderskov (2014 under udgivelse). Reformer af den offentlige forvaltning, kapitel 10 i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning et politologisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag, pp *** Serritzlew, Søren (2002). Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning, pp i Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime. *** Sirkin, Harold L., Perry Keenan & Alan Jackson (2005). The Hard Side of Change Management, Harvard Business Review, October, pp * Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy, Basic Books, pp *** 9

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507. Afdelingsopdelte skoler

Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507. Afdelingsopdelte skoler Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507 Afdelingsopdelte skoler 1.0. Indledning Synopsen indledes med et baggrunds afsnit (2.0), efterfulgt at et afsnit omkring

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor politica, 45. årg. nr. 3 2013, 267-286 Morten Balle Hansen Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Masterafhandling Copenhagen Business School MPA-studiet, hold 2006 Kirsten Gosvig Susan Marquardsen Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Vejleder:

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Niels Ejersbo, Ph.D. Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Niels@sam.sdu.dk Paper præsenteret ved den XVI Nordiske Kommunalforskerkonference

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance?

Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance? Jens Blom-Hansen og Martin Bækgaard Kan borgerne motiveres til at samproducere ved hjælp af information om performance? politica, 47. årg. nr. 2 2015, 144-163 Samproduktion fører ofte til bedre offentlige

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Forandringsledelse. Læseplan. Anne og Søren er undervisere! Der er 4 artikler til d. 10 december. Læs kun de to første og skim de andre.

Forandringsledelse. Læseplan. Anne og Søren er undervisere! Der er 4 artikler til d. 10 december. Læs kun de to første og skim de andre. Forandringsledelse og reorganiseringer side 1 Forandringsledelse 29. september 2010 21:46 Læseplan Anne og Søren er undervisere! Der er 4 artikler til d. 10 december. Læs kun de to første og skim de andre.

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Det Danske Ledelsesakademi 2013 Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Lisa Thoms lthoms@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og

dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og Anmeldelser Eva Sørensen og Jacob Torfing (red.), Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, 443 s., 450 kr. Bogen består af i alt 443 sider

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Evaluering af 4 beretninger fra Rigsrevisionen. Carsten Greve, Copenhagen Business School Januar 2014. Indledning

Evaluering af 4 beretninger fra Rigsrevisionen. Carsten Greve, Copenhagen Business School Januar 2014. Indledning Evaluering af 4 beretninger fra Rigsrevisionen Carsten Greve, Copenhagen Business School Januar 2014 Indledning I dette papir gennemgås 4 beretninger fra Rigsrevisionen. Opgaven med at vurdere beretningerne

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere