Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan"

Transkript

1 Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2014 Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB) Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Formål og kompetencemål Der sker konstant forandringer i den offentlige sektor, både i den enkelte organisation og i omgivelserne. Målet med Forandringsledelse og reorganiseringer er at kvalificere deltagerne til at kunne analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer samt at give indsigt i og overblik over relevante teorier og metoder inden for design og implementering af forandringer. Faget har som kompetencemål, at deltagerne skal kunne: Redegøre for forudsætningerne bag planlagte forandringstiltag eller organisatoriske tiltag, både generelt og i forhold til konkrete cases Identificere, analysere og argumentere for behov for forandringstiltag eller organisatoriske tiltag i forhold til konkrete cases/situationer Analysere og vurdering af større konkrete forandringsprocesser og/eller organisatoriske ændringer, herunder udarbejdelse af effektive implementeringsstrategier Identificere og ledelsesmæssigt håndtere modstand over for planlagte forandrings- og/eller igangsatte reorganiseringsstrategier, både generelt og i forhold til konkrete cases Form og pædagogisk gennemførelse Hver enkelt undervisningsdag er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem (i) forskningsbaseret teori baseret på dialogbaseret forelæsninger og (ii) praktiske caseforberedelser og efterfølgende diskussioner. Med henblik på at sikre høj deltagerinvolvering med fokus på deltagernes egne erfaringer og praktiske kontekst forventes deltagerne (i grupper) at levere en casepræsentation baseret på egne erfaringer med forandring og reorganisering. Én case præsenteres den første dag i hhv. modul B, C og D; om lørdagen diskuteres den i fællesskab i lyset af fagets teorier som dækket indtil da. Casepræsentationen tager ca. 40 minutter, med 20 min. oplæg og 20 min. diskussion. Lørdagens casediskussion foregår først i grupper, der dannes den første undervisningsgang. Derefter diskuteres casen på hele holdet. Casediskussionerne skal også ses som træning i at analysere konkrete cases med udgangspunkt i teorier, der er præsenteret i faget. Dermed fungerer casediskussionerne også som eksamenstræning. Undervisningen er opdelt i fire moduler. Modul A introducerer faget og de elementer fra generel organisationsteori som faget hviler på introduceres kort. I modul B ser vi nærmere på teorier om forandringsledelse. Modul C fokuserer på betydningen af det politiske niveau og 1

2 hvordan forandringsledelse og reorganiseringer spiller sammen med andre interesser. Endelig skal vi i modul D se nærmere på og diskutere forskellige implementeringsstrategier og afslutte med at diskutere, hvorfor det af og til kan være bedst ikke at ændre en organisation. Forudsætninger Undervisningens betydelige deltagerinvolvering forudsætter dels at deltagerne er forberedt forud for den enkelte undervisningsdag samt at deltageren har en praktisk erfaring med forandringsledelse og reorganiseringer fra sit nuværende eller tidligere job. Eksamen 3-dages hjemmeopgave med bundet emne. Intern censur. Pensum Pensum kan købes i kompendium. Der er dog nogle tidsskriftartikler, der er tilgængelige på nettet, som deltagerne selv skal hente. De er markeret med *. Bemærk at man desuden skal anskaffe fagets grundbog: Hayes, John (2014, 4. udgave). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan. Timeplan Modul A Introduktion og generel organisationsteori Fredag 5/9, Lørdag 6/9, Modul B Forandringsledelse Fredag 26/9, Lørdag 27/9, Modul C Politik og interesser Fredag 24/10, Lørdag 25/10, Modul D Implementeringsstrategier og -aspekter Fredag 14/11, Lørdag 15/11, Bemærk at der er indlagt 1 times frokostpause fra kl fredag d. 26/9 og fredag d. 14/11. Fredage: Første halvdel vil være underviseroplæg / diskussion, herefter følger casepræsentation, efterfulgt af spørgsmål fra deltagere. Dagen afsluttes med underviseroplæg/diskussion. Lørdage: Dagen starter med underviseroplæg / diskussion. Herefter følger først gruppediskussion af case, herefter holddiskussion af case. Dagen afsluttes med underviseroplæg/diskussion, evt. opsamling efter behov. 2

3 A. Introduktion og generel organisationsteori Modul A, dag 1 (SøS + AB) SøS og AB giver i fællesskab en introduktion til faget og ideen bag de fire moduler. Vi skal desuden have planlagt casearbejdet vdr. modul B, C og D. Endelig giver AB en generel introduktion til den organisationsteori, som faget hviler på, herunder flg. emner: Organisationsteori og den offentlige sektor Bureaukratiet vs adhocratiet Den formelle vs den uformelle organisation Lawton & Rose (1994). Organisation and Management in the Public Sector. London: Pitman Publishing. Kapitel 3-5 Supplerende, frivillig læsning: Bakka & Fivelsdal (2004). Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. København: Handelshøjskolens Forlag, pp Bakka & Fivelsdal (2002). Organisationsteoriens klassikere. København: Handelshøjskolens Forlag, pp Modul A, dag 2 (SøS) I løbet af dagen skal vi gennemgå fire væsentlige typer af forklaringer på forandringer. De fire typer introduceres i Serritzlew & Sønderskov (2014). Vi skal desuden (pba. Christensen, Christiansen og Ibsen, 2006) sammenholde disse teorier med den parlamentariske styringskæde og (bl.a. pba. Wilson, 1989) diskutere den generelle pointe, at forandringer (ligesom alt andet) i den offentlige sektor skal forstås på baggrund af, at den er politisk styret. Christensen, Jørgen Grønnegård, Peter Munk Christiansen & Marius Ibsen (2006). Politik og forvaltning, Aarhus: Academica, kap. 1-2, pp (39 s.). Serritzlew, Søren & Kim Mannemar Sønderskov (2014 under udgivelse). Reformer af den offentlige forvaltning, kapitel 10 (pp ) i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning et politologisk perspektiv (27 s.). Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy, Basic Books, pp (18 s.). NB: Ingen deltagerbaseret case - i stedet diskuteres en case præsenteret af underviserne dag 1. 3

4 B. Forandringsledelse Modul B, dag 1 (AB) Nogle forandringer opleves som havende særdeles dramatiske konsekvenser, mens andre forandringer mere opleves som mindre justeringer i organisationen. Reaktionerne i organisationen er som følge heraf forskellige. I dette modul skal vi kigge nærmere på hvordan vi kan skelne mellem forskellige typer af forandringer, og vi skal se nærmere på nogle af de procesmodeller der findes i litteraturen omkring ledelse af forandringer. Forskellige typer og mønstre af forandringer og konsekvenserne heraf Generelle modeller for ledelse af forandringer Faldgruber ved ledelse af forandringer Ostroff, Frank (2006). Change Management in Government, Harvard Business Review, Best Practice, May, pp Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 1, 2, 3, 4, 7 og 8. Kotter, John P. (1995). Leading Change Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, January 2007, Best of HBR, pp Modul B, dag 2 (AB) I forlængelse af den foregående dag skal vi her se nærmere på lederens rolle i forandringsprocessen, og vi skal diskutere den svære kunst at kommunikere omkring forandringer. Forandringsledelse med fokus på lederens rolle Kommunikation af forandringer Motivation til forandring Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 9, 11 og 12. Kotter, John P. (1990). What leaders really do, Harvard Business Review, January 2001, Best of HBR, pp Nitta, Keith A., Sharon L. Wrobel, Joseph Y. Howard & Ellen Jimmerson-Eddings (2009). Leading Change of a School District Reorganization, Public Performance & Management Review, 32 (3), March, pp (Casestudy artikel anvendt som eksempel). 4

5 C. Politik og interesser Modul C, dag 1 (SøS) Vi skal her se nærmere på vilkårene for forandringsledelse og reorganiseringer i den offentlige sektor. Vi kommer til at se nærmere på de fire typer af teorier, der blev introduceret i modul A og vi skal se på konkrete eksempler på analyser af forandringer med dette udgangspunkt. Vi kommer ind på spørgsmål som f.eks.: Hvad det betyder, at den offentlige sektor er politisk ledet? Hvordan kan modeluner få betydning for typen af reformer, der forekommer? Hvordan kan man forstå den store reformbølge, der er skyllet over landet med Kommunalreformen og reformerne af politi, domstole og universiteter? Hvilke politiske strategier anvendes i store reformer? Lidt læsevejledning: Mouritzen (2004) og Albæk (1991) analyserer hhv. Strukturreformen og indførelsen af HIV-screening af donorblod fra flere forskellige perspektiver. Christensen et al. (2009) peger på, hvordan kommissioner kan ses som politiske strategier. Vi skal bruge kapitlet som grundlag for en bredere diskussion af, hvordan politisk strategi spiller en rolle i forandringsprocesser. Andersen et al. (2010) diskuterer økonomiske incitamenter. Vi bruger kapitlet som grundlag for en diskussion af rationel institutionalisme. DiMaggio og Powell (1983) er en klassisk (teoretisk) tekst om isomorfisme. Teksterne af Binderkrantz & Grønnegaard (2010) og Serritzlew (2002) tjener som eksempler i den forbindelse. Pensum Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand, Administrativ debat, nr. 4: Christensen, Jørgen Grønnegård, Poul Erik Mouritzen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). De store kommissioner, pp Albæk, Erik (1991). Den politiske dagsorden - en skraldespand? AIDS som illustrativ case, Politica, 23 (4), pp Andersen, Lotte Bøgh, Mads Leth Felsager Jakobsen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (2010). Økonomiske Incitamenter i den offentlige sektor, Aarhus: Systime, pp DiMaggio, P.J. & W. Powell (1983). "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, 48, (15 sider). Binderkrantz, Anne S. & Jørgen Grønnegård Christensen (2010). Kontraktstyring I centraladministrationen, Økonomi & Politik, 83 (1), pp Serritzlew, Søren (2002). Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning, pp i Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime (24 sider). 5

6 Modul C, dag 2 (SøS) Disse timer tager fat hvor fredagen slap. Vi skal særligt se på interessenter i reorganiseringer og muligheden for at bruge reformer strategisk. Kapitel 10 i Hayes giver en introduktion til interessentbegrebet og præsenterer en række analyseværktøjer. De to øvrige tekster giver eksempler på konkrete analyser. Pensum Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitel 10. Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (2010). Forandringer i teori og praksis, Kbh: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp (30 s.). Bækgaard, M., T. Frank & S. Serritzlew (2009). "Ceremoni eller strategi? Reformers formål og sideformål", Politica, 41 (2), pp

7 D. Implementeringsstrategier og -aspekter Modul D, dag 1 (AB) Vi skal her se på forskellige muligheder for implementeringsstrategier og typer af interventioner. Hvordan vælger man den rigtige implementeringsstrategi og hvordan kan man søge at sikre, at man som leder har organisationens/medarbejdernes opbakning? Dette modul bygger oven på viden og diskussioner fra modul B og C. Forskellige implementeringsstrategier og interventioner og konsekvenserne heraf Hvorfor er der stor risiko for tilbagefald efter forandring er implementeret? Hvad kan/bør der gøres for at hindre dette? Pensum Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan, kapitlerne 14, 15, 16, 24 og 25. Beer, Michael & Nitin Nohria (2000). Cracking the Code of Change, Harvard Business Review, May-June, pp Kotter, John P. & Leonard A. Schlesinger (2008). Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review, July-August, pp Sirkin, Harold L., Perry Keenan & Alan Jackson (2005). The Hard Side of Change Management, Harvard Business Review, October, pp Lawson, Emily & Colin Price (2003). The Psychology of change management, McKinsey Quarterly, issue 4, pp Modul D, dag 2 (AB + SøS) Formålet med den sidste undervisningsgang er dels at samle op, og snakke om eksamen. Vi skal diskutere implementeringsspørgsmålet i lyset af forandringsteorierne (jf. Aberbach & Christensen, 2014). Mortensen & Serritzlew (2012) præsenterer et klassisk implementeringsstudie, hvorfra vi skal hente flere eksempler. Endelig skal vi sætte spørgsmålstegn ved et par dogmer (teksterne Landau, 1969; Ostrom m.fl., 1999). Er det eksempelvis sådan, at det strømlinede er mere effektivt end det komplekse? Er der mulige farer ved reorganiseringer, der gør det bedst af og til at lade være med at forsøge? I timen skal vi diskutere, hvad disse indsigter kan bruges til, når man overvejer reformer i den offentlige sektor. Aberbach, Joel D. & Tom Christensen (2014). Why Reforms So Often Disappoint, American Review of Public Administration, 44 (1), pp (14 s.). Mortensen, Peter Bjerre & Søren Serritzlew (2012). Aaron Wildavsky, København: Juristog Økonomforbundets Forlag, Kapitel 3: Implementering, pp (15 s.). Landau, Martin (1969). Redundancy, Rationality and the Problem of Duplication and Overlap, Public Administration Review, 29 (4), pp Ostrom, Elinor m.fl. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges, Science, 284, pp

8 PENSUM * Skal hentes online via bibliotekerne ** Grundbog skal anskaffes *** Indgår i kompendium Aberbach, Joel D. & Tom Christensen (2014). Why Reforms So Often Disappoint, American Review of Public Administration, 44 (1), pp * Albæk, Erik (1991). Den politiske dagsorden - en skraldespand? AIDS som illustrativ case, Politica, 23 (4), pp *** Andersen, Lotte Bøgh, Mads Leth Felsager Jakobsen, Thomas Pallesen & Søren Serritzlew (2010). Økonomiske Incitamenter, Aarhus: Systime, pp *** Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (2010). Forandringer i teori og praksis, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp *** Beer, Michael & Nitin Nohria (2000). Cracking the Code of Change, Harvard Business Review, pp * Binderkrantz, Anne S. & Jørgen Grønnegård Christensen (2010). Kontraktstyring i centraladministrationen, Økonomi & Politik, 83 (1), pp *** Bækgaard, M., T. Frank & S. Serritzlew (2009). "Ceremoni eller strategi? Reformers formål og sideformål", Politica, 41 (2), pp *** Christensen, Jørgen Grønnegård, Peter Munk Christiansen & Marius Ibsen (2006). Politik og forvaltning, Aarhus: Academica, kap. 1-2, pp *** Christensen, Jørgen Grønnegård, Poul Erik Mouritzen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2009). De store kommissioner, pp *** DiMaggio, P.J. & W. Powell (1983). "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, 48, pp * Hayes, John (2014). The Theory and Practice of Change Management, Palgrave Macmillan. ** Kotter, John P. & Leonard A. Schlesinger (2008). Choosing Strategies for Change, Harvard Business Review, July-August, pp * Kotter, John P. (1990). What leaders really do, Harvard Business Review, January 2001, Best of HBR, pp * Kotter, John P. (1995). Leading Change Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, January 2007, Best of HBR, pp * Landau, Martin (1969). Redundancy, Rationality and the Problem of Duplication and Overlap, Public Administration Review, 29 (4), pp * Lawson, Emily & Colin Price (2003). The Psychology of change management, McKinsey Quarterly, 2003, issue 4, pp * Lawton & Rose (1994). Organisation and Management in the Public Sector. London: Pitman Publishing, kap *** Mortensen, Peter Bjerre & Søren Serritzlew (2012). Aaron Wildavsky, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kapitel 3: Implementering, pp *** Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand, Administrativ debat, nr. 4, pp *** 8

9 Nitta, Keith A., Sharon L. Wrobel, Joseph Y. Howard & Ellen Jimmerson-Eddings (2009). Leading Change of a School District Reorganization, Public Performance & Management Review, 32 (3), March, pp * Ostroff, Frank (2006). Change Management in Government, Harvard Business Review, Best Practice, May, pp * Ostrom, Elinor m.fl. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges, Science. 284, pp * Serritzlew, Søren & Kim Mannemar Sønderskov (2014 under udgivelse). Reformer af den offentlige forvaltning, kapitel 10 i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning et politologisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag, pp *** Serritzlew, Søren (2002). Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning, pp i Jens Blom-Hansen, Finn Bruun & Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Traditionelle og utraditionelle organisationsformer i den kommunale verden. Aarhus: Systime. *** Sirkin, Harold L., Perry Keenan & Alan Jackson (2005). The Hard Side of Change Management, Harvard Business Review, October, pp * Wilson, James Q. (1989). Bureaucracy, Basic Books, pp *** 9

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB)

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen)

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen) Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2016 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen) Undervisere: Anne

Læs mere

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Mads Leth Felsager Jakobsen Peter Bjerre Mortensen Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Forelæsninger 1. Introduktion (6. september) & Peter B. Mortensen Holdtimer CCI, s. 5-39 (35

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab Målet med

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Holdtimer (IFSK) (Folkesundhed) Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret Martin Bækgaard Helle Ørsted Nielsen

Holdtimer (IFSK) (Folkesundhed) Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret Martin Bækgaard Helle Ørsted Nielsen Martin Bækgaard Helle Ørsted Nielsen Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2014 4. juni 2014 Forelæsninger 1. Introduktion: politik, forvaltning og borgere (2.9) & HØN OF s. 13-51 (39

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2016 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Formålet med faget er at sætte deltagerne

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Ledelse og politik Læseplan Formålet med faget er at sætte deltagerne

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

ORGANISATORISK FORANDRING

ORGANISATORISK FORANDRING SDU Samfundsvidenskab Master of Public Management Efterårssemestret 2012 ORGANISATORISK FORANDRING Underviser: Ekstern lektor Sven H. Madsen Hensigten med faget er at gennemgå teorier og modeller om organisatorisk

Læs mere

Vidensbaseret skoleledelse Læseplan Lokale: se Undervisningsplanen

Vidensbaseret skoleledelse Læseplan Lokale: se Undervisningsplanen Aarhus Universitet/Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2015 Vidensbaseret skoleledelse Læseplan Lokale: se Undervisningsplanen Undervisere: Simon Calmar Andersen (SCA) & Mads Leth

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Effektiv ledelse i en sparetid politologisk organisationsteori

Effektiv ledelse i en sparetid politologisk organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Forårssemester 2016 Undervisere: Jørgen Grønnegaard Christensen, professor emeritus, jgc@ps.au.dk Peter Bjerre Mortensen, professor

Læs mere

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan 7. december 2015 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2016 Undervisere: Professor Poul Erik Mouritzen, adjungeret professor Jørgen Søndergaard, Institut

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2014 Undervisere: Professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, pmc@ps.au.dk Professor

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Indhold 1. Årets politik-uge 2. Undervisningens placering 3. Forberedelse til politik-ugen

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Vidensbaseret skoleledelse

Vidensbaseret skoleledelse Master i Offentlig ledelse Efteråret 2016 Vidensbaseret skoleledelse Undervisere: Lokale: Simon Calmar Andersen (SCA) & Mads Leth Jakobsen (MLJ) Se undervisningsplanen på FMOL s hjemmeside Indhold Et centralt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan Lokale: Se undervisningsplan

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan Lokale: Se undervisningsplan Version 1. 4. juli 2015 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2015 STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan Lokale: Se undervisningsplan Undervisere:

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk.

Læs mere

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering Diplomuddannelsen i ledelse To hovedteorier bag social kapital Fair proces og relationel koordinering Bo Vestergaard Gratis artikler på www.fairproces.dk Udvikler og skriver praktisk teori om social kapital

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2011

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2011 Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2011 Dansk titel: Digital Forvaltning Engelsk titel: Digital Era Governance and Organizational Innovation

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9 Indhold Indhold Indhold Forord... 9 Kapitel 1. Motivation og styring i den offentlige sektor... 11 1.1. Motivation... 14 1.2. Styring... 15 1.3. Principaler, agenter og public service motivation... 18

Læs mere

Effektiv ledelse i en sparetid Politologisk organisationsteori Læseplan

Effektiv ledelse i en sparetid Politologisk organisationsteori Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2013 Effektiv ledelse i en sparetid Politologisk organisationsteori Læseplan Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard

Læs mere

Effektiv ledelse i en sparetid Politologisk organisationsteori Læseplan

Effektiv ledelse i en sparetid Politologisk organisationsteori Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2014 Undervisere: Jørgen Grønnegaard Christensen, Professor, Offentlig forvaltning Institut for Statskundskab, Aarhus

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4.

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. Kilde: Systime, Hildebrandt m.f.: Ledelse hele historien, 1. udgave 2015. Figur 1.2, Ledelse som en praksis, Mintzberg 2010 VELKOMMEN TIL Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. OPSAMLING FRA

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan

STRATEGISK PÆDAGOGISK LEDERSKAB I SKOLEN Læseplan Version 3. 18. december 2014 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2015 Undervisere: Professor Poul Erik Mouritzen, adjungeret professor Jørgen Søndergaard,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Michael Bo Nielsen Chefkonsulent, cand.scient.pol Udviklingskonsulenterne A/S mbn@u-k.dk, 40 46 48 66 Stikke af eller

Læs mere

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer

Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Læseplan. Version 6. december 2010 Master i Offentlig ledelse Undervisere: Lotte Bøgh Andersen (statskundskab, ansvarlig for koordination ml. underviserne) Niels

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E16 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2010

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2010 Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master i Offentlig Ledelse Efterårssemesteret 2010 Underviser: Lektor Morten Balle Hansen Dansk titel: Digital Forvaltning Engelsk titel: Digital Era Governance and

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd Redaktion: Temaredaktører: Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind og Tonny Brems Knudsen Intern redaktør: Mette Kjær Redaktion: Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Sune Welling Hansen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan

Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Fleksibel master i offentlig ledelse Forårssemester 2014 Underviser: Professor Terkel Christiansen Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Læseplan

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Forårssemesteret 2017 Master i Offentlig Ledelse INNOVATIONSLEDELSE

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Forårssemesteret 2017 Master i Offentlig Ledelse INNOVATIONSLEDELSE INNOVATIONSLEDELSE Underviser: Lektor Michael Nørager, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og teknologi. Fagets baggrund og formål Forandringer, fornyelse, omstilling og innovation spiller

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Master of Public Governance

Master of Public Governance Præsentation af den fleksible master i offentlig ledelse ved Dialogforums møde den 27 maj 2009 Carsten Greve, professor mso og studieleder, CBS Den offentlige sektor er forandret In the past 20 years governments

Læs mere

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION SDU - Odense Universitet Efterårssemesteret 2011 Samfundsvidenskab Master of Public Management Master i Evaluering POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Lektionsplan Mødedatoer: Tidspunkt Lokale Proces- og systemanalyse i SMV

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION SDU - Odense Universitet Efterårssemesteret 2009 Samfundsvidenskab Master of Public Management Master i Evaluering POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Evaluering 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Resultatbaseret styring og ledelse Læseplan

Resultatbaseret styring og ledelse Læseplan Syddansk Universitet/ Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Forårssemester 2016 Underviser: Poul Aaes Nielsen, Adjunkt, aaes@sam.sdu.dk http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/aaes Resultatbaseret

Læs mere

ORGANISATORISK FORANDRING

ORGANISATORISK FORANDRING SDU Samfundsvidenskab Master of Public Management Efterårssemestret 2008 ORGANISATORISK FORANDRING Underviser: Ekstern lektor Sven H. Madsen Hensigten med faget er at gennemgå teorier og modeller om organisatorisk

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper.  6* i Danske Kommuner 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs Bidragydere: Lotte Bøgh Andersen - Peter Bogetoft - Jørgen

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Temadage for Apotekerne Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Socialrådgiver/psykoterapeut Maja Frahm Oue Organisationspsykolog Liv Starheim Uddannelsesdagens formål At få viden om hvordan I styrker det

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 3. semester: Retlig regulering Undervisere: Nina von Hielmcrone og Trine Schultz Kære SOC2009 Vi har i alt 15 undervisningsgange i efterårssemestret og her følger

Læs mere

Notat om potentialer og udfordringer ved brugen af best practice

Notat om potentialer og udfordringer ved brugen af best practice Aarhus 6. oktober 2015 Notat om potentialer og udfordringer ved brugen af best practice Anders Ryom Villadsen Lektor, Phd Department of Management Aarhus Universitet Best practice gennem de seneste årtier

Læs mere

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION SDU - Odense Universitet Efterårssemesteret 2012 Samfundsvidenskab Master of Public Management POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab.

Læs mere

Implementering af kontraktstyring på Herning Centralbibliotek Organisation og Økonomi Simon Lei Fredslund Juni 2002

Implementering af kontraktstyring på Herning Centralbibliotek Organisation og Økonomi Simon Lei Fredslund Juni 2002 Implementering af kontraktstyring på Herning Centralbibliotek Organisation og Økonomi Simon Lei Fredslund Juni 2002 Abstract... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Forandringsteorier...

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Læseplan POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

Læseplan POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION SDU - Odense Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management 1. semester, Bornholm Læseplan POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab

Læs mere

Bag teksten - tekstarbejde i en organisatorisk kontekst

Bag teksten - tekstarbejde i en organisatorisk kontekst 1 Woods, Stephen A.; West, Michael A.: "Introduction" 1 Kilde: The Psychology of Work and Organizations South-Western Centage Learning, 2010 ISBN: 9781408018866 2 Jensen, Leif Becker: "Sprog og skrivesituation

Læs mere

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum CSR Master Class CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum ANSVARLIGHED. STRATEGI. VÆKST Hvordan kan CSR skabe værdi for mit faglige arbejde? CSR omfatter virksomheders indflydelse

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Session 2: Biblioteksdidaktik hvad er læring på bibliotek'sk?

Session 2: Biblioteksdidaktik hvad er læring på bibliotek'sk? Session 2: Biblioteksdidaktik hvad er læring på bibliotek'sk? - En introduktion til biblioteksdidaktik v. Cecilie Laskie, litteraturformidler, lektor, forfatter og redaktør Fotos: Ny Læring på Litteraturportalen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Læseplan Socialøkonomi og -politik

Læseplan Socialøkonomi og -politik SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2014 1. semester 30. juni 2014 Læseplan Socialøkonomi og -politik Underviser: Professor Jørn Henrik Petersen Målet med faget Socialøkonomi og -politik er at sætte den

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere