Forandringsledelse. 7. Semester Speciale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse. 7. Semester Speciale."

Transkript

1 2011 Forandringsledelse 7. Semester Speciale. Figur 1 (http://jeppesens.org/leder.php) Bygningskonstruktøruddannelsen. Forfatter: Anders Iversen. Vejleder: Michael Christiansen. VIA University College. Campus Horsens

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Forandringsledelse VEJLEDER: Michael Christiansen FORFATTER: Anders Iversen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 2 stk. i papir form + 1 stk. på cd SIDETAL (à 2400 anslag): anslag svarende til 28,2 sider. GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 Abstract. This dissertation deals with change management. When a company wants to implement new production tools, there are eight stages that has to be completed to ensure a successful change and ensure that it gains traction. Opposite, there are eight faults that oppose change and can cause the project to fail. In this dissertation the process of change, is shortened down to the most important thing in different phases, to give a picture of what is required of an enterprise to be successful with a change. There is an interview with a company that have worked with these phases in the last few years. This can help to explain how companies can use these tools. At the beginning of this thesis, it is explained how motivation and job satisfaction, is two important things for any company wishing happy and productive employee. Side 2

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning og problemformulering Baggrundsinformationer og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Overordnet problemstilling Problemformulerings spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur Trivsel og motivation Trivsel Motivation Direkte motivation Indirekte motivation Individuel oplevelse Maslows behovspyramide Delkonklusion Forandringsledelse Indledning Forandring gennem ottetrinsprocessen Ottetrinsprocessen til at skabe større forandringer Betydningen af rækkefølgen Projekter inden for projekter Ledelse kontra lederskab Forandringsprocessen Etablering af en oplevelse af nødvendighed Oprettelse af den styrende koalition Udvikling af en vision og en strategi Kommunikation af forandringsvisionen Styrkelse af medarbejdernes kompetence Generering af kortsigte gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Side 3

5 Hvorfor mislykkes ændringer i virksomheden Fejl nr. 1: Man accepterer for stor selvtilfredshed Fejl nr. 2: Man formår ikke at skabe en tilstrækkelig stærk, styrende koalition Fejl nr. 3: Undervurdering af visionens magt Fejl nr. 4: Visionen kommunikeres utilstrækkeligt Fejl nr. 5: Forhindringer får lov til at blokere for den nye vision Fejl nr. 6: Man forsømmer at skabe kortsigtede gevinster Fejl nr. 7: Sejren fejres, før slaget er vundet Fejl nr. 8: Man forsøger at forankre forandringerne i virksomhedskulturen De otte fejl Delkonklusion Empiri Indledning Interview ved Tresu A/S Spørgsmål 1: Hvordan startede i op? Spørgsmål 2: Hvor mange mennesker har der været i styregruppen? Spørgsmål 3: Hvordan er den overordnet vision blevet forklaret til medarbejderne? Spørgsmål 4: Hvordan har medarbejderne taget imod ændringerne? Spørgsmål 5: Er der skabt kortsigtet gevinster, og er de blevet formidlet til medarbejderne? Spørgsmål 6: Hvad har været de største problemer? Spørgsmål 7: Hvad ville i gøre anderledes hvis, i skulle gøre det igen? Spørgsmål 8: Er projektet gennemført og har i opnået det i ville? Spørgsmål 9: hvordan har opbakningen været fra ledelsen? Forskellige tiltag Delkonklusion Konklusion Billedliste Kildeliste Side 4

6 Indledning og problemformulering. Baggrundsinformationer og præsentation af emne. Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med den afsluttende specialeopgave på bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College Horsens. Ledelse handler i alt sin enkelthed om, at få andre til at yde en indsats igennem motivation, og det at man samtidig kan bevare en respekt om sin personlighed. Så hver enkelt medarbejder får lyst til at yde mere, uden at det bliver på bekostning af glæden ved arbejdet for den enkelte. Masserne vil følge en leder, som marcherer tyve skridt foran, men hvis han er tusinde skridt foran dem, ser de ham ikke og følger ham ikke Georg Brandes Begrebet ledelse har jo nok altid mere eller mindre bevist eksisteret i virksomhedsdrift, men det er først inden for det sidste århundrede, at det rigtigt er kommet fokus i forskellige virksomheder. Først omkring 1800 tallet, da flere og flere store industrivirksomheder dukkede op, opstod der et behov for en form for organisation, da det ganske enkelt ellers ikke kunne lade sig gøre at styre så mange mennesker under samme tag. I 1913 udgav Frederick Winslow Taylor, bogen, The principles of Scientific Management Taylor var blandt dem der bidrog stærkest til at systematisere og videnskabeliggøre produktionsteknikken. Før århundredeskiftet var arbejdsformer og organisationer præget af erfaring, tradition og produktionsteknisk set af tilfældigheder. Taylors teori omfattet en videreudvikling af tids - og metodestudier samt job analyse. Dels med udgangspunkt i hvorledes de dygtigste og hurtigste arbejdere udførte et arbejde, og dels ved syntetiske metodestudier. Taylor tog udgangspunkt i, at den industrielle vækst var afhængig af en omfattende overføring af arbejder fra primære erhverv til industrien. Dette var arbejdere uden industriel erfaring. Det gjorde det hensigtsmæssigt med en stærk specialisering og streng styring, som skulle overlade mindst muligt til tilfældighederne. Taylor hævede også, at de fleste arbejdere er dovne og dumme, kun interesserer sig for lønnen, og at de derfor vil trives bedst uden ansvar og med det enklest mulige arbejde. Omkring 1930 opstod de første teorier indenfor human relations. Disse teorier vendte op og ned på mange ting inden for ledelse. I 1924 fik en amerikansk professor i psykologi, Elton Mayo, til opgave at gennemføre en undersøgelse på Western Electric fabrikkerne i Illinois, undersøgelsen varede fra Disse undersøgelser kom frem til, at man kunne øge produktiviteten ved at forbedre de fysiske forhold som lys, luftfugtighed m.v., men imod alle forventninger kunne man også konstatere øget produktion ved forringede fysiske forhold. Man mente altså at alene interessen for medarbejderen havde en stor betydning for effektiviteten. Disse observationer igennem en lang årrække var med til at ændre synet på mennesket, så det nu kunne kaldes et mere organisk menneskesyn, frem for tidligere hvor der blev tale om et mekanisk menneskesyn, hvor man mere opfattede mennesket som et stykke værktøj. Side 5

7 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål. Med min interesse for forandringsledelse blev emnet til denne specialeopgave fastlagt. Igennem denne opgave vil forandringsledelse blive undersøgt, herunder definitionen, udviklingen, fordele mm. Rapporten henvender sig til bygningskonstruktører og andre fagfolk inden for erhvervslivet med en interesse for ledelsesprincipper. Overordnet problemstilling. På et marked hvor der sker store ændringer, er det vigtigt for virksomheder at kunne forandre og tilpasse sig til de stigende krav og konkurrence fra konkurrenter. Dette kan ske ved at implementere nye værktøjer til bl.a produktionen. Men dette er et større projekt da der er flere stadier der skal gennemføres, for at sikre at forandringen bider sig fast. Problemformulerings spørgsmål. Hvordan kan en virksomhed håndtere en forandringsproces ifølge Kotter og Ettrup? Afgrænsning. Jeg vil i dette speciale kigge på hvordan en virksomhed kan håndtere en forandringsproces. Fejlene der kan ske, processen og teorien bag forandringen. Valg af teoretisk grundlag og kilder. Som grundlag for beskrivelser, analyser og vurderinger i denne rapport, indhentes der viden i gældende nyere litteratur som: I spidsen for forandringer af John P. Kotter. Udgivet 1997 Virksomhedsdrift af Flemming Ettrup. Udgivet 2005 Valg af metode og empiri. For at kunne undersøge problemstillinger mm., fortages der interviews med relevante personer inden for emnet. Rapportens struktur. Overordnet er rapporten tredelt. Første del er problemformulering, anden del hovedafsnit og til sidst konklusion. Hovedafsnitte opdeles i mindre afsnit. Der anvendes delindledninger. Der afsluttes med en konklusion med opsamling af resultater og besvarelse af problemstillingerne. Side 6

8 Trivsel og motivation. Trivsel. Trivsel på arbejdspladsen er noget der bliver diskuteret meget både i medier og af den menige medarbejder. Inden for de sidste 10-15år har mange danske virksomheder ladet sig inspirere af udenlandske virksomheders omrokeringer fra enkeltmandskontorer til hele enheder med måske 50 mennesker i samme lokale. Den daglige trivsel er kommet i fokus. Der er i dag et stort fokus på ting, som indeklima, arbejdsmiljø m.v. og det ses mere end tidligere som et direkte konkurrenceparameter. En seriøs virksomhed i dag betaler gerne tusindvis af kroner for at skabe det helt rigtige arbejdsmiljø, da medarbejderen ganske enkelt ellers forsvinder der fra. Bedre trivsel indenfor byggebranchen kunne f.eks. være bedre fysiske forhold. Hvis vi taler om produktions-medarbejdere, kunne det være færre direkte løft, hvilket ville skabe mindre opslidende arbejde for kroppe. Det er vigtigt at gøre brug af de mekaniske muligheder som findes i dag. Fx ville flere færdiglavet elementer, der bare skulle hejses på plads i huset, være med til at lette arbejdet og fjerne mange tunge løft, og besværlige arbejdsgange. Dette ville både være med til at fremme trivselen og effektiviteten. Der er forhold som kantine, badeforhold o.l. som er afgørende for god trivsel på byggepladsen. Det er igennem de sidste år blevet mere almindeligt at fortage trivselsundersøgelser, disse har til formål at vurdere både de fysiske og psykiske arbejdsforhold. Grunden til at disse undersøgelser dukker op flere og flere steder, skyldes at samfundet har ændret sig, ledelsesformerne har ændret sig og teknologiens udvikling stiller andre krav til samarbejdet. Inden en virksomhed kan gå i gang med disse undersøgelser der det dog vigtigt at de for klarlagt visse forhold. Hvad man vil spørge om/undersøge Åbenhed over for medarbejderne om formålet Inddrage tillidsrepræsentanterne i resultaterne Vilje til at ændre på de undersøgte forhold. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift side 353) Hvis ikke virksomheden for klarlagt disse forhold inden undersøgelsen sættet i gang, er der en stor sandsynlighed for undersøgelsen ikke vil have nogen positiv effekt. Men modsat hvis alle forhold er klarlagt inden man går i gang, vil der være en større sandsynlighed for at medarbejderne vil gå aktivt ind i undersøgelsen, de kan se en mulighed for at få rettet på nogle af uhensigtsmæssighederne der måske præger deres arbejdsdag. Selve undersøgelsen kan laves med spørgeskema eller interviews, hvor man giver de ansatte mulighed for at give deres meninger til kende. Resultaterne af denne undersøgelse samles og bearbejdes hvorefter virksomheden kan igangsætte en handlings plan. Denne handlingsplan skulle gerne munde ud i at fratrædelseshyppigheden mindskes, interessen for arbejdet/virksomheden øges og samarbejdet bedres. Side 7

9 Trivsel hænger meget sammen med motivation, og det er derfor vigtigt at man har begge i mente, og ikke kun tænker på den ene frem for den anden. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift) Motivation. Man taler tit om, at være motiveret for et eller andet; det vil sige at man har lyst til at fortage sig noget bestemt, typisk noget, der samtidig giver en behovsdækning. Tænk på ord sproget, der siger det er lysten, der driver værket Motivation er i virkeligheden et anden ord for lyst, og begrebet kan defineres således: motivation er et udtryk for en persons lyst eller villighed til at udføre et givent stykke arbejde. (Flemming Ettrup. Virksomheds drift side 354) Selv om man er motiveret til at løse en opgave, er det ikke altid nok. Det vil ofte være nødvendigt en vis form for kunnen, evner og færdigheder. Sagte med andre ord, vil du fx lægge et nyt tag på dit hus, er det ikke nok med viljen til at udføre arbejdet, man bliver også nød til at have noget viden om det man fortager sig. Derfor kan man sige at ens præstationer, er afhængige af både motivationen og evner/færdigheder. Motivation. Evner, færdigheder. Præstation. Figur 2 Motivation (Virksomheds drift, side 354, af Flemming Ettrup, udgivet 2005) Hvad der er vigtigst, er forskelligt og afgøres af de aktuelle forhold, men for motivationens del er det meget afgørende, om der er tale om direkte eller indirekte motivation. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift) Direkte motivation. Direkte motivation tales der om, når man udfører opgaven, fordi: Det interesserer én Man føler det som en udfordring Det føles spænende Man føler en tilfredsstillelse ved at udføre opgaven. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift side 355) Den direkte motivation er den stærkeste form, og virker især godt på længere sigt. Her vil det oftest være tale om opgaver der omhandler ens fritidsinteresser. Opgaverne dækker over de 2 øverste behov i Behovspyramiden, egoistiske behov og behov for selvrealisering. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift) Side 8

10 Indirekte motivation. Indirekte motivation tales der om, når man udfører opgaven, fordi: Man kun arbejder på grund af lønnen Det af andre årsager er tvunget Der føles ingen tilfredsstillelse ved at udføre opgaven. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift side 355) Den indirekte motivation er den svageste form, men den kan være stærk på kortet sigt. Her vil der oftest være tale om opgaver der omhandler forhold, hvor det er pligten eller tvangen der dominerer ens indsats. Opgaverne dækker over de lavere behov i Behovspyramiden. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift) Individuel oplevelse. Det er forskelligt hvordan personer, oplever de før nævnte forhold. Der for kan en opgave være direkte motiverne for en men ikke en anden. Det afgørende ligger i hvilken form for behovstilfredsstillelse den enkelte person oplever. Dog vil man i den virkelige verden, oftest se de to former blandet sammen, fx går man på arbejde både på grund af penge, og fordi at det interessant. (Flemming Ettrup, Virksomheds drift) Side 9

11 Maslows behovspyramide. For at bedre forstå motivation, kan man kigge nærmer på Maslows behovspyramide. Behovspyramiden blev fremstillet i 1943 i bogen A theory of human motivation. Og er et af Maslows vigtigste bidrag til psykologien. Behovspyramiden er en psykologisk motivationsmodel med hierarkiseret opstilling af de menneskelige behov. Maslow så de menneskelige behov som en stige, man kunne kravle op ad. I bunden findes de grundlæggende behov, som er nødvendige for fysisk overlevelse. Når disse behov er opfyldt, kan individet gå videre til det andet lag, behovet for sikkerhed og tryghed. Det tredje lag udgøres af behovet for at elske, være elsket og høre til, efterfulgt af behovet for social anerkendelse. Det sidste og højeste behov ifølge Maslow er selvaktualisering, dette indebærer højdepunktsoplevelser. Figur 3 Maslows Behovspyramide. (www.google.dk/maslowbehovspyramide) Der er i alt 5 lag af behov, hvoraf de tre nederste lag kaldes mangelbehov. Ifølge maslow vil alle søge efter at opfylde disse tre lag af behov, hvis de ikke opfyldes vil man fyldes med angst, uro og frustration. Derimod vil man ikke føle noget hvis de er opfyldt. De to øverste lag kaldes vækstbehov. Grunden til dette er at Maslow mener at det er mennesket natur at ville vokse, og derved udnytte deres fulde potentiale. De to øverste lag bliver ikke aktuelle, før de lavere behov er opfyldt. Men når de øverste vækstbehov er opfyldt, forsvinder de ikke igen derimod styrker de individets motivation yderligere med hensyn til livsværdier, ønske om vækst og selvaktualisering. Og de kan også indebære elementer af skønhed, mening, sandhed, holisme, retfærdighed, orden, simplicitet, rigdom osv. Side 10

12 Omring 1970 revideret Maslow sin teori omkring behovspyramiden, han tilføjede et nyt punkt der lå over alle de andre. Kognitivt behov, som vil sige menneskets behov for at erhverve sig viden og siden forstå denne. Dette domæne har at gøre med menneskets behov for at skabe mening i tilværelsen. (http://neft.dk/maslow.htm) Delkonklusion. Trivsel og motivation er noget flere og flere virksomheder, har fået øjnene op for. Og er noget de vil gå langt for at højne. Man siger at glade medarbejder er produktive medarbejder, dette tror jeg også til en hvis grad passer. Hvis vi nu antager at det er sandt, så er det også den billigst og lettest måde for en virksomhed at forhøje produktionen. Men det er også vigtigt at se på det med andre øjne, i vores samfund som det er nu. Er folk tvunget til at blive meget længere på arbejdes marked. Hvis dette skal være muligt bliver virksomhederne nød til at sikre en arbejdsplads hvor medarbejderne er glade og trives så de ikke køres fysisk og mentalt ned. Det er vigtigt at de forskellige ledere og mellemleder, har en god kontakt med deres medarbejder, så eventuelle problemer kan tages op, og løses sammen med alle parter. Side 11

13 Forandringsledelse. Indledning. Enhver virksomhed, der vil investerer store summer i et nyt tiltag, bør spørge sig selv, hvordan implementeringen skal forløbe. En stor del af vejen til succes ved et nyt tiltag ligge nemlig i en succesfuld implementering, hvor medarbejderne skaber mening om tiltaget og ser værdien af det. Selv med denne viden, kan det dog være svært at gennemskue, hvordan implementeringen skal ske. (Tina Blegind Jensen, Copenhagen Business School) Forandringsledelse er betegnelsen for den ledelsesform, der anvendes i forbindelse med store organisationsændringer disse kan skyldes interne eller eksterne forhold. Det kan være strategiske, organisatoriske, teknologiske eller andre forandringstyper. Lederens rolle er at være med til at bygge bro mellem på den ene side ønsket om tryghed for medarbejderne og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer. Forandringsledelse starter allerede, når lederen er i gang med at beslutte, hvad der skal forandres, hvornår og hvordan, og det slutter i første omgang, når forandringen er implementeret, men ofte er der behov for en ledelsesmæssig vedholdenhed et godt stykke tid efter for at sikre, at ændringerne er godt forankret i organisationen. Når en virksomheden står foran at skulle ændre arbejdsrutiner, processer, værktøjer, samarbejdsmetoder, udviklingsmetoder, projektledelse osv., så står den foran en større forandring, der ikke blot kan udføres og forankres ved at udarbejde eller ajourføre et sæt procesbeskrivelser. Afhængig af virksomhedens forandringsparathed, så kan en forandring føles større eller mindre - men erfaringen er, at den kommende forandring vil blive opfattet som en trussel. Det er vigtigt at man ikke ignorer dette, da vor psyke ganske enkelt mere er indstillet på at bevare trygheden i det kendte fremfor at forandre status quo. Side 12

14 Forandring gennem ottetrinsprocessen. De metoder man kan bruge til en vellykkede forandring, er baseret på en fundamental indsigt. Men på grund af en lang række årsager er det ikke altid let at fortage større ændringer. Selv hvis man kan se at produktet ikke er godt nok, eller at omkostningerne er for høje, kan det være svært at gennemføre en holdbar og nødvendig ændring. Dette kan skylde forskellige ting som, tradition i virksomheden, snæver synet politik, mangel på samarbejde, arrogante holdninger, en mangel på lederskab hos leder og mellemleder og generel frygt for det ukendte. Hvis en forandring skal have en chance for at overleve, bliver man nød til at nedbryde disse barrierer. Figur 3 er en sammenfatning af de skridt, der kan sikre en god og bæredygtig forandring i en virksomhed. Dog skal det siges at diagrammer har en tilbøjelighed til at forenkle virkeligheden. Processen har otte trin, der hvert er forbundet med en af de otte fundamentale fejl, som underminerer forandringsarbejdet. Trinene er: Etablering af en oplevelse af nødvendighed, oprettelse af den styrende koalition, udvikling af en vision og en strategi, formidling af forandringsvisionen, styrkelse af medarbejderens kompetence til at handle, generering af kortsigtede gevinster, konsolidering af resultater og produktion af endnu mere forandring, og institutionalisering af nye arbejdsmåder i kulturen. Side 13

15 Ottetrinsprocessen til at skabe større forandringer. 1 Etablering af en oplevelse af nødvendighed. Undersøgelse af markedet og konkurrencesituationen. Identificering og diskussion af kriser, potentielle kriser og væsentlige muligheder. 2 Oprettelse af den styrende koalition. Sammensætning af en gruppe med tilstrækkelig indflydelse til at styre forandringen. Få gruppen til at arbejde sammen som et team. 3 Udvikling af en vision og en strategi. Skabelse af en vision, der kan styre forandringsarbejdet. Formulering af strategier for realisering af vision. 4 Formidling af forandringsvisionen. Anvendelse af ethvert middel til at konstant at kommunikere den nye vision og strategierne. Lade den styrende koalition fremstå som forbillede for den adfærd, der forventes af medarbejderne. 5 Skabe grundlag for handlinger på bred basis Fjernelse af forhindringer. Ændring af systemer eller struktur, som underminerer forandringsvisionen. Opmuntring til risikovillighed og utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger. 6 Generering af kortsigtede gevinster Planlægning af synlige præstationsforbedringer eller >>sejre<< Virkeliggørelse af disse sejre. Synlig anerkendelse og belønning af de medarbejdere, som muliggjorde sejrene. 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring. Brug af øget troværdighed til at ændre alle systemer, strukturer og politikker, som ikke passer sammen og ikke harmonerer med forandringsvisionen. Ansættelse, forfremmelse og udvikling af medarbejderne, der kan implementere forandringsvisionen. Opstramning af processen med nye projekter, temaer og aktører. 8 Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Opnåelse af bedre præstationer gennem kunde- og produktivitetsorienteret adfærd, mere og bedre lederskab og mere effektiv ledelse. Fremhævelse af forbindelserne mellem ny adfærd og organisatorisk succes. Udvikling af midler til at sikrer udvikling og kontinuitet i lederskabet. Figur 4 Ottetrinsprocessen. (I spidsen for forandringer, side af John. P. Kotter, udgivet 1997 ) Side 14

16 De første fire trin i forandringsprocessen bidrager til at optø en dybfrossen status quo. Faserne fem til syv introducerer derpå en række nye metoder. Det sidste stadie integrerer forandringerne i virksomhedskulturen og bidrager til, at de holder. Hvis ansatte bliver presset til at vise resultater, vil de ofte forsøge at springe nogle trin over i et stort forandringsprojekt. Folk forsøger ofte at ændre organisationer ved blot at gennemføre trinene 5,6 og 7, især hvis det ser ud til, at en enkelt beslutning om at reorganisere, overtage en virksomhed eller afskedige medarbejderne vil fremkalde det meste af den ønskede forandring. Eller de haster gennem trinene uden rigtigt at gøre arbejdet færdigt. Nogle vil også forsømme at konsolidere tidligere faser, når de går videre, og som følge derefter dæmpes oplevelsen af nødvendighed, eller den styrende koalition går i opløsning. Men sandheden er, at hvis man negligerer nogle af opvarmnings- eller optønings aktiviteterne (trinene 1 til 4), vil man sjældent etablere et grundlag, der er solidt nok til at gå videre fra. Og uden den afrunding, der finder sted på trin 8, vil man aldrig komme over målstregen og få forandringerne til at holde. Side 15

17 Betydningen af rækkefølgen. Vellykket forandring af enhver størrelsesorden går gennem alle de otte stadier, som regel i den rækkefølge, som er vist i figur 2. Det er normalt, at man arbejder med flere faser på samme tid. Men hvis man rykker for hurtigt frem eller undlader en fase uden at få en solid base vil det næsten altid skabe problemer. Det ses tit at folk springer faser over, dette sker ofte fordi de føler sig presset til at producere. De opfinder også nye rækkefølger, fordi en eller anden tilsyneladende logik dikterer en sådan beslutning. Efter en fornuftig gennemførelse af nødvendighedsfasen (trin 1) ender alt forandringsarbejde med simultant at forgå på flere stadier, men iværksættelsen af handling i en anden række følge end den i figur 2 anviste fungerer sjældent tilfredsstillende. Den opbygges og udvikles ikke på en naturlig måde. Den virker kunstig, påtvunget eller mekanistisk. Den skaber ikke den fremdrift, der er nødvendig for at overvinde inertiens enormt stærke kræfter. Projekter inden for projekter. De fleste større forandringsinitiativer består af en række mindre projekter, som også har en tendens til at følge en flertrinsproces. Så på et givent tidspunkt er man måske halvvejs gennem det overordnede projekt, færdig med nogle mindre opgaver og måske ved at tage hul på nogle andre projekter. Når en organisation er i krise, er det første forandringsprojekt i en større forandringsproces ofte forsøgt på at redde skibet eller vender skuden. I en periode på seks til fireogtyve måneder gør man, hvad man kan for at vende pengestrømmen og holde organisationen i live. Det andet forandringsprojekt drejer sig måske om nye strategi eller reengineering. Det kunne blive efterfulgt af en større strukturel og kulturel ændring. Hver af disse bestræbelser går gennem alle otte trin i forandringssekvensen, og hver spiller en rolle i den overordnede omdannelse af organisationen. Ledelse kontra lederskab. Ledelse er en samling af processer, der kan holde et system af mennesker og teknologi kørende uden større problemer. De vigtigste aspekter af ledelse omfatter planlægning, budgettering, organisering, bemanding, styring og problemløsning. Lederskab er en samling processer, der først og fremmest skaber organiseringer eller tilpasser dem til markant ændrede vilkår. Lederskab definerer, hvordan fremtiden bør se ud, får medarbejderne til at slutte op bag den vision og inspirerer dem til at realisere den trods forhindringerne. Side 16

18 Ledelse Planlægning og budgettering: Etablering af detaljerede procedurer Og tidsplaner for opnåelse af nødvendige resultater og efterfølgende allokering af de ressourcer, der skal til for at realisere dem. Organisering og bemanding: Etablering af en struktur, der kan opfylde forudsætningerne; bemanding af denne struktur med individer, delegering af ansvar og beføjelser i relation til planens udførelse, formulering af politikker og procedurer som rettesnor for medarbejderne og udvikling af metoder eller systemer til overvågning Styring og problemløsning: Overvågning af resultater, identificering af afvigelser fra planen, efterfølgende planlægning og organisering for løsninger af disse problemer. Lederskab Fastlæggelse af retning: Udvikling af en vision om fremtiden ofte den fjerne fremtid og strategier for at opnå de forandringer, der er nødvendig for at realisere visionen. Skabe tilslutning: Kommunikation af retningen i ord og handling til alle dem, hvis samarbejde der kan være behov for, så der skabes team og koalitioner, som forstår visionen og strategierne og accepterer deres gyldighed. Motivation og inspiration: Giver medarbejderne energi til at overvinde større politiske, bureaukratiske og ressourcemæssige barrierer for forandring ved at tilfredsstille basale, men ofte utilfredsstillede, menneskelige behov. Medfører en grad af forudsigelighed og orden og har potentialet til at skabe de kortsigtede resultater, som forventes af forskellige interessentgrupper (f.eks. kunder: altid til tiden; for aktionærer: budgettet overholdes) Medfører forandring, ofte i forbløffende omfang, og har potentialet til at afføde nyttige ændringer (f.eks. nye produkter, som kunderne ønsker, nye måder at anskue forhold mellem, arbejdsgiver og med arbejdstager på, medvirker til at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.) Figur 5 ledelse kontra lederskab. (I spidsen for forandringer, side 33 af John. P. Kotter, udgivet 1997) Side 17

19 Arrogante ledere kan overvurdere deres aktuelle præstationer og virksomhedens konkurrenceposition, være dårlige til at lytte og langsomme til at lære. Medarbejdere med indrettet fokus kan have svært ved at se de kræfter, der repræsenterer farer og muligheder. bureaukratiske kulturer kan kvæle dem, der ønsker at reagere op omskiftelige vilkår. Og fraværet af lederskab betyder, at organisationerne ikke har en indre kraft til at gøre sig fri af moradset. Kombinationen af kulturer, der modsætter sig forandring, og ledere, som ikke har lært hvordan man skaber forandring, er dødsensfarlige. Under disse omstændigheder er det næsten ikke til at undgå de fejl der er beskrevet tidligere. Side 18

20 Forandringsprocessen. Etablering af en oplevelse af nødvendighed. Etablering af en oplevelse af tvingende nødvendighed er af afgørende betydning for at få det nødvendige samarbejde. Hvis selvtilfredsheden er udtalt, vil forandringsarbejdet sjældent komme ud af starthullerne, idet kun meget få vil være interesseret i at arbejde med forandringsproblemet. Med en svag oplevelse af nødvendighed er det svært at sammensætte en gruppe med tilstrækkelig indflydelse og troværdighed til at styre indsatsen eller overtale nøglepersoner til at bruge den nødvendige tid til at formulere og kommunikere en forandringsvision. I de sjældne tilfælde, hvor en engageret gruppe faktisk eksisterer midt i al denne selvtilfredshed, kan dens medlemmer måske være i stand til at identificere den generelle kurs for forandring, og fortage reorganisere og personalenedskæringer. Men hvis der ikke er mange andre, som også oplever samme følelse af bydende nødvendighed, vil forandringen før eller senere gå i stå, længe før mållinjen er nået, og uanset hvor meget de truer. Medarbejderne vil finde på utallige snilde måder, hvorpå de kan tilbageholde deres medvirken i en proces, som de oprigtigt tror, er unødvendig. Oprettelse af den styrende koalition. Eftersom forandringer er så vanskelige at gennemføre, er det nødvendigt, at stærke kræfter støtter processen. Ingen enkeltperson, ikke engang en monarklignende koncernchef, vil nogensinde være i stand til at udvikle den rigtige vision, kommunikere den til et større antal medarbejdere, eliminere alle de væsentligste forhindringer, genererer kortsigtede gevinster, anføre og lede snesevis af forandringsprojekter og forankre de nye fremgangsmåder i organisationens kultur. Svage udvalg er endnu værre. En stærk, styrende koalition er altid nødvendig en med den rigtige sammensætning, stor indbyrdes tillid og fælles mål. Etablering af et sådant team udgør altid en vigtig del af de tidlige stadier i ethvert forsøg på at omstrukturere, omstille eller reformulere strategier. Det første skridt, når man skal sammensætte denne type team, som kan styre et forandringsarbejde, er at finde de rigtige medlemmer. Fire nøglekarakteristika synes at være væsentlige for effektive, styrende koalitioner. De er: 1. Stillingsindflydelse: Er der tilstrækkelig mange nøglespillere med, især de vigtigste linjechefer, således at de, der ikke er med, har svært ved at blokere fremskridt? 2. Ekspertise: Er de forskellige synsvinkler, som er relevante for den foreliggende opgave eksempelvis faglige aspekter, arbejdserfaring, nationalitet etc. dækkende repræsenteret, således at der træffes velbegrundede og fornuftige beslutninger? 3. Troværdighed: Har gruppen tilstrækkelig mange medlemmer med godt ry i virksomheden, således at dens udtalelser vil blive taget alvorligt af medarbejderne? 4. Lederskab: Er der nok erfarne leder i gruppen til at kunne gennemføre forandringsprocessen? Side 19

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

SKAB BEDRE BESLUTNINGER PETER NICOLAISEN

SKAB BEDRE BESLUTNINGER PETER NICOLAISEN SKAB BEDRE BESLUTNINGER PETER NICOLAISEN SKAB BEDRE BESLUTNINGER Af Peter Nicolaisen Børsens Forlag, 2006 Et selskab i Bonnier Forlagene A/S Børsens Forlag Pilestræde 52 Postboks 114 1004 København K Tlf.:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere