EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version /12/2010

2 Versionsstyring Dokument udarbejdet af: Udgivet af: Revideret af: Forfattere: Type dokument: Dokumentstatus: Det Europæiske Jernbaneagentur 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Frankrig Anders LUNDSTRÖM, Afdelingschef, Sikkerhed Bart Accou Anna Patacchini Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere med henblik på indførelse af et sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF Offentligt Version: 1 Dato: 13/12/ /03/2011 2

3 Indholdsfortegnelse Del I Indledende bestemmelser Indledning Formålet med SLS Anvendelsesområde for og indhold af SLS Del II Generel vejledning Retsgrundlag En systembaseret fremgangsmåde Indhold af SLS (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Elementer Processer for udformning og forbedring Lederskab Ledelsens engagement Sikkerhedspolitik Organisationens sikkerhedsmål Beslutningstagning Ledelsesstyring Risikovurdering Kontrol med risici, der er forbundet med jernbanevirksomheders / intrastrukturforvalteres aktiviteter Risici hidrørende fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet, other parties Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) Overholdelse af lovgivning, regler og standarder Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Overvågning Sikkerhedsdataindsamling og -analyse Indberetning/undersøgelse/analyse af ulykker og hændelser/ forebyggende og korrigerende foranstaltninger Intern revision af SLS Organisatorisk læring Løbende forbedring Anbefalinger på sikkerhedsområdet Forandringsledelse Processer for gennemførelse Struktur og ansvar Ansvarsfordeling Ledelsesansvar Organisationsstruktur Planlægning af arbejdsbyrde Kompetenceforvaltning Udannelsesprogrammer for personale kompetenceledelsessystem

4 8.3 Information Kontrol med udformningen, configuration control, af sikkerhedsinformation Inddragelse af personalet og personalerepræsentanter, staff representatives Intern/ekstern kommunikation Dokumentation Dokumentation af SLS Dokumenthåndtering Årlig sikkerhedsrapport Operationelle aktiviteter Operationelle foranstaltninger/procedurer Procedurer for overholdelsen af gældende regler Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets/operationernes livscyklus (leveringsfase) Anvendelse af kontrahenter og kontrol med leverandører Forvaltning af aktiver Beredskabsplaner Kriseberedskab Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Bilag I Liste over anvendte forkortelser

5 Del I Indledende bestemmelser 1. Indledning Af artikel 4 i direktiv 2004/49/EF 1 (jernbanesikkerhedsdirektivet) fremgår det klart, at ansvaret for sikker drift ligger hos jernbanevirksomheder (JV) og infrastrukturforvaltere (IF), og for at opfylde dette ansvar skal de hver etablere et sikkerhedsledelsessystem (SLS). Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomheder, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af de nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA National Safety Authority) under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1158/2010/EU 2. Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af infrastrukturforvaltere, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af NSA under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedsgodkendelser i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1169/2010/EU 3. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør derfor dokumentere deres procedurer og systemer på en måde, der muliggør: vurdering forud for udstedelsen af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen overvågning efter udstedelse af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen fornyelse af sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsgodkendelser. Selv om CSM (Common Safety Method den fælles sikkerhedsmetode) til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater og 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering ("jernbanesikkerhedsdirektivet"). 2 Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedscertifikater, EUT L 326 af , s Kommissionens forordning (EU) nr. 1169/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedsgodkendelser, EUT L 327af , s

6 sikkerhedsgodkendelser allerede fastlægger klare retningslinjer for hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, bl.a. med henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, findes der ingen bestemmelser, der specifikt er rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, og som kan anvendes som referencedokument i forbindelse med udformningen og indførelsen af deres sikkerhedsledelsessystem. Agenturet har til hensigt at tilbyde denne støtte i form af en række retningslinjer for sikkerhedsledelsessystemet, og dette dokument er det første resultat heraf. Denne anvendelsesvejledning henviser hovedsagelig til førnævnte dele af jernbanesikkerhedsdirektivet, men indeholder også elementer, der giver et bredere perspektiv på sikkerhedsledelsessystemet. Disse elementer sættes i sammenhæng med og knytter an til de obligatoriske krav i direktivet. Det foreliggende dokument suppleres af følgende: "RSD and other management systems", som beskriver muligheden for at integrere forskellige ledelsessystemer, såsom "kvalitetsledelse", "miljøledelse", "arbejdssikkerhedsledelse" "Internal audit", som beskriver teknikker og procedurer for intern revision "SMS related terminology", som indeholder teksteksempler med henblik på at forklare terminologi i jernbanesikkerhedsdirektivet og vejledningen om sikkerhedsledelsessystemet. Disse termer er angivet med fed skrift og understreget, og henvisningen er angivet i fodnoter "The knowledge building texts" er en liste over tekster, der kan anvendes til at opnå viden om sikkerhedsledelsessystemet som helhed og om de enkelte elementer heri. Terminologien og teksterne henviser til god praksis og andre dokumenter, der er tilgængelige i jernbanesektoren, i andre sektorer, der kræver en høj grad af troværdighed, high reliability industries 4 (den civile luftfartssektor, den maritime sektor, den kemiske sektor, den nukleare sektor osv.) og i udbredte ledelsessystemer, såsom kvalitetsledelsessystemer. Anvendelsesvejledningen er opbygget som følger: indledende bestemmelser den generelle vejledning, som er opbygget i henhold til den struktur, der er beskrevet i kapitel 5 "En systembaseret fremgangsmåde", og henviser til hovedtrækkene i processerne for udformning og forbedring, indførelse og operationelle aktiviteter beskrivelsen af de enkelte elementer vil blive suppleret af en tabel med oplysninger om de tekster, hvori de relaterede obligatoriske krav og Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledning kan findes (i tekstbokse) 4 Udtrykket forklares nærmere i punkt *11+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6

7 bilag. VIGTIGT: Den foreliggende anvendelsesvejledning er, i modsætning til retsakter vedtaget af EU, ikke bindende. Den skal fungere som håndbog for alle aktører, der har med indførelsen af sikkerhedsledelsessystemer at gøre, og således fremme forståelsen af den systembaserede fremgangsmåde og kravene i jernbanesikkerhedsdirektivet. Den støtter endvidere aktørerne med supplerende forklaringer og elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med udformning og/eller indførelse for et sikkerhedsledelsessystem. Anvendelsesvejledningen er ikke et obligatorisk dokument, men skal derimod betragtes som vejledende. Den indeholder detaljer, som kan være nyttige for visse aktører. Erfarne aktører kan fortsat handle ud fra deres egne erfaringer. Anvendelsesvejledningen skal således blot læses og anvendes som et informativt dokument og som bistand i forbindelse med udformning og/eller indførelse af et sikkerhedsledelsessystem og erstatter ikke de relevante gældende forskrifter. 7

8 2. Formålet med et sikkerhedsledelsessystem Det overordnede formål med et sikkerhedsledelsessystem er at sikre, at organisationen når sine forretningsmålsætninger på en sikker måde. Disse målsætninger skal nås i dagens stadigt skiftende og komplekse jernbanemiljø, og det skal kunne dokumenteres, at organisationen opfylder alle relevante sikkerhedskrav. Der er en erkendelse af, at der er store fordele forbundet med at lede virksomheder på en struktureret måde. Det giver merværdi, da det forbedrer den overordnede præstation, sikrer operationel effektivitet, forbedrer forholdet til kunderne og tilsynsmyndighederne og opbygger en positiv sikkerhedskultur, safety culture 5. Ud over at garantere sikkerhed gør en struktureret fremgangsmåde det muligt at identificere farer og sikre løbende håndtering af de risici, der er forbundet med en organisations egne aktiviteter, med henblik på at forhindre ulykker. Når det er relevant, bør fremgangsmåden tage hensyn til grænsefladerne med andre jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i jernbanesystemet. Indførelsen af alle relevante elementer i et sikkerhedsledelsessystem på en hensigtsmæssig måde kan give en organisation den nødvendige garanti for, at den styrer og fortsat vil styre alle de identificerede risici, der er forbundet med dens aktiviteter, under alle vilkår. En hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem hos alle jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere er en væsentlig forudsætning for, at de overordnede sikkerhedsforskrifter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet kan gennemføres med succes, da det udgør det grundlag, som de nationale sikkerhedsmyndigheder udsteder sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser på. Modne organisationer erkender hermed, at effektiv risikostyring kun kan opnås i en proces med tre afgørende dimensioner: en teknisk del med de anvendte redskaber og materiel, en menneskelig del med kompetent personale med kvalifikationer, uddannelse og motivation, samt en organisatorisk del med procedurer og metoder, der definerer forholdet mellem opgaverne. Et godt sikkerhedsledelsessystem sikrer således overvågning med og forbedring af risikostyringsforanstaltninger, risk control measures 6 i alle tre dimensioner. Indførelsen af et sikkerhedsledelssystem er et juridisk bindende krav i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF. Anvendelsesvejledningen er baseret på det relevante indhold, men jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør overveje at anvende den nationale lovgivning til gennemførelse af direktivet, når de indfører deres sikkerhedsledelsessystem. Ikke desto mindre er der også andre gode grunde til at indføre og levere et effektivt sikkerhedsledelsessystem: Mange af elementerne i sikkerhedsledelsessystemer inden for jernbanesektoren er meget lig den ledelsespraksis, der anbefales inden for kvalitet, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, safety and 5 Udtrykket forklares nærmere i punkt *40+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6 Udtrykket forklares nærmere i punkt *35+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 8

9 health at work 7, miljøbeskyttelse og business excellence. Derfor kan principper for god ledelsespraksis let integreres, og det burde ikke være nødvendigt at foretage en fuldstændig omstrukturering af organisationer, der allerede har indført sådanne systemer. 7 Udtrykket forklares nærmere i punkt *37+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 9

10 3. Anvendelsesområde for og indhold af sikkerhedsledelsessystemet Udformning og indførelse af et hensigtsmæssigt sikkerhedsledelsessystem er en udfordrende opgave, og der findes ingen enkle svar. Denne generelle overordnede vejledning, som agenturet har udarbejdet sammen med relevante aktører, skal gennem praktisk rådgivning og praktiske forslag støtte udformningen, indførelsen og leveringen af et struktureret sikkerhedsledelsessystem i hele organisationen. Det overordnede mål er at stille et redskab til rådighed, som skal være nemt at anvende for virksomheder og samtidig fremme overholdelsen af lovgivningskravene i jernbanesikkerhedsdirektivet som anført i kapitel 4 (Retsgrundlag). Vejledningen skal læses i sammenhæng med jernbanesikkerhedsdirektivet og den gældende lovgivning vedrørende jernbanesikkerhed. Dokumentet afspejler ønsket om at præsentere nytænkning omkring dette dynamiske og vigtige emne gennem denne vejledning på en enkel og brugervenlig måde (se "Det overordnede billede" i kapitel 6 og beskrivelsen af de enkelte elementer i kapitel 7, 8 og 9). Det henviser endvidere til obligatoriske dokumenter og vejledende dokumenter om indførelse af sikkerhedsledelsessystemer. Det oprindelige sæt dokumenter vil blive suppleret successivt som et "levende system", der vil udvikle sig i takt med den øgede viden og med ønsket om at handle, når der identificeres nye behov. Agenturet vil bruge sektorens feedback på de idéer, der præsenteres i dokumentet, som afsæt for en løbende udvikling af anvendelsesvejledningen. Agenturet vil supplere vejledningen med tekster om en lang række emner med yderligere forklaringer af specifikke elementer og tværfaglige spørgsmål vedrørende sikkerhedsledelsessystemer, såsom menneskelige faktorer, sikkerhedskultur, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, risikostyring i virksomheden, pligt til samarbejde, organisatorisk modenhed osv. BEMÆRK: Dette dokument er ikke obligatorisk som sådant, men visse af kravene er indeholdt i jernbanesikkerhedsdirektivet og skal dermed overholdes. I anvendelsesvejledningen vil følgende termer blive anvendt med følgende betydning: "Skal" angiver, at noget er obligatorisk. Det anvendes udelukkende til direkte citat af retsakten. "Bør" angiver, at der er tale om en anbefaling. "Kan" angiver, at der er tale om en mulighed. 10

11 Del II Generel vejledning 4. Retsgrundlag Retsgrundlaget for indførelsen af jernbanevirksomheders / infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystemer er direktiv 2004/49/EF. Alle de relevante dele af jernbanesikkerhedsdirektivet kan findes i den officielle oversættelse af dokumentet: Artikel 3 Definitioner Artikel 4, stk. 3 Udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden Artikel 9 Sikkerhedsledelsessystemer BILAG III Sikkerhedsledelsessystemer Sikkerhedsledelsessystemets karakteristika og grundlæggende elementer findes i direktivets artikel 3 og 9 samt bilag III. 11

12 5. En systembaseret fremgangsmåde 5.1 Indhold af sikkerhedsledelsessystem (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere bør udforme deres sikkerhedsledelsessystem således, at det overholder kravene i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. En ny jernbanevirksomhed / infrastrukturforvalter kan udforme sine sikkerhedsrelaterede processer på grundlag af de elementer, der er beskrevet i anvendelsesvejledningen. Eksisterende jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere kan anvende elementerne til at kontrollere, om de stemmer overens med deres egen organisation, med henblik på at træffe beslutninger om tiltag, der måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af førnævnte krav. En jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem bør, i lighed med begrebet ledelsessystemer, indeholde en beskrivelse af de sikkerhedsrelaterede processer og -procedurer, som alle skal kunne vurderes (på grundlag af CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser) og underkastes uafhængige revisioner. Nedenstående tabel viser: de elementer, der tilsammen udgør et sikkerhedsledelsessystem (kolonne 1) den relevante henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivet, som de er afledt af (kolonne 2) den relevante henvisning til den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelse af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater (kolonne 3). Elementerne fra A til S er fælles for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystem. I henhold til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9, stk. 3, skal enhver infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem omfatte yderligere oplysninger, der er nødvendige i forhold til følgende elementer: virkningerne af forskellige jernbanevirksomheders operationer på nettet bestemmelser, der giver mulighed for, at alle jernbanevirksomheder kan operere i overensstemmelse med TSI'er (Technical Specifications for Interoperability tekniske specifikationer for interoperabilitet), nationale sikkerhedsforskrifter og de vilkår, der er fastsat i deres sikkerhedscertifikat 12

13 koordinering af katastrofe- og beredskabsprocedurer med alle de jernbanevirksomheder, der opererer på det kontrollerede net Artikel 9, Styring af alle risici, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A stk. 2 Risikostyring i forbindelse med levering af vedligeholdelse, maintenance 8 og materiale Risikostyring i forbindelse med anvendelsen af kontrahenter og kontrol med leverandører Risici der er opstået af aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Dokumentation af sikkerhedsledelsessystemet Ansvarsfordeling Sikring af styringen på forskellige ledelsesniveauer Inddragelse af personalet og deres repræsentanter på alle niveauer Sikring af løbende forbedring En sikkerhedspolitik godkendt af organisationens øverste ledelse og formidlet til hele personalet Organisationens kvalitative og kvantitative mål for fastholdelse og forbedring af sikkerheden samt handlingsplaner og procedurer for opfyldelsen af disse mål Procedurer for overholdelsen af eksisterende, nye og ændrede tekniske og driftsmæssige standarder eller andre forskrifter Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger, såfremt en ændring i driftsvilkårene eller nyt materiel indebærer nye risici i relation til infrastrukturen eller driften Tilvejebringelse af uddannelsesprogrammer for personale samt systemer til at sikre, at personalets kompetence vedligeholdes, og opgaverne udføres i overensstemmelse hermed Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 2, a) Bilag III, nr. 2, b) Bilag III, nr. 2, c) Bilag III, nr. 2, d) Bilag III, nr. 2, e) Foranstaltninger til formidling af tilstrækkelig information inden for organisationen Bilag III, og i givet fald mellem organisationer, der opererer på samme infrastruktur nr. 2, f) O Procedurer og formater for dokumentation af sikkerhedsinformation og fastlæggelse Bilag III, af procedurer for konfigurationsstyring af udformningen af afgørende nr. 2, g) sikkerhedsinformation P Procedurer, der sikrer, at ulykker, forløbere til ulykker, sikkerhedsmæssige Bilag III, uregelmæssigheder indberettes, undersøges og analyseres, og at der tages de nr. 2, h) nødvendige forebyggende forholdsregler Q Handlings-, beredskabs- og informationsplaner i tilfælde af katastrofesituationer, Bilag III, R B C D E F G H I J K L M N 8 Udtrykket forklares nærmere i punkt *10+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 13

14 som der er opnået enighed om med de relevante offentlige myndigheder nr. 2, i) Bilag III, Foranstaltninger til sikring af periodisk intern revision af sikkerhedsledelsessystemet nr. 2, j) S 5.2 Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Hovedformålet med et sikkerhedsledelsessystem er i henhold til artikel 3, stk. 1, litra i), at "opnå en sikker ledelse af" en jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters operationer med henblik på at overholde de generelle krav i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 4, hvor det overordnede koncept med løbende forbedring, en systembaseret fremgangsmåde, system-based approach 9 og ansvarsfordeling introduceres. Den systembaserede fremgangsmåde, også kendt som den "procesbaserede tilgang" inden for ledelsessystemer, består af: processer, som forbundne aktiviteter, og som transformerer input til output kortlægning af processer, herunder interaktion, og en detaljeret beskrivelse af processer og delprocesser. Jernbanesikkerhedsledelsessystemet kan således identificeres som summen af processer, der bidrager til udformning, planlægning, levering og styring af driften som led i en virksomheds forretningsaktiviteter. Det betyder, at sikkerhedsledelsessystem kun dækker kernejernbaneaktiviteter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet (det bør f.eks. ikke omfatte aktiviteter som f.eks. sikkerhed i forbindelse med stationens parkeringsanlæg, forretninger osv.). I dette kapitel beskrives det, hvordan processerne skal defineres i henhold til deres funktion: udformning og forbedring indførelse drift. Der er imidlertid kun tale om vejledende oplysninger, og efterlevelse af kapitlet må ikke give anledning til at formode, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet er overholdt. Den foreslåede model beskriver kun en af mange muligheder i forbindelse med processerne. Hver proces kan i sig selv opfattes som en operationel proces, fordi den giver anledning til et output. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kan anvende dem som reference i forbindelse med udarbejdelsen af deres proceskort og et sikkerhedsledelsessystem med interaktion og definerede ansvarsområder. 9 Udtrykket forklares nærmere i punkt *50+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 14

15 7.3 Overvågning 7.2 Risikovurdering 7.1 Lederskab Nedenstående tabel viser, hvordan de forskellige elementer af sikkerhedsledelsessystemet er organiseret. Tabellerne viser, hvordan elementerne vil blive vist i kapitlet og omfatter følgende referencer: deres placering i hovedtrækkene i udformningen/forbedringen, indførelsen og driften deres nummerering den relevante CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser sidetal i anvendelsesvejledningen. Tabel 1 Processer for udformning og forbedring [kapitel 7] CSM Side Ledelsens engagement = Sikkerhedspolitik J Organisationens sikkerhedsmål K Beslutningstagning = Styring fra ledelsens side G Styring af risici, control of risks 10, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A Risici, der kommer fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Procedurer/metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) D 28 M Overholdelse af lovgivning, regler og standarder L Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk Dataindsamling og -analyse Q Indberetning og undersøgelse af ulykker/hændelser Q Intern revision S Udtrykket forklares nærmere i punkt *7+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 15

16 8.4 Dokumentation 8.3 information 8.2 Kompetenceledelse 8.1 Struktur og ansvar 7.4 Organisatorisk læring Løbende forbedring I Sikkerhedshenstillinger, safety recommendations 11 Q Forandringsledelse M 37 Tabel 2 Processer for gennemførelse/implementering [kapitel 8] CSM Side Ansvarsfordeling F Ledelsens ansvarlighed G Organisationsstruktur E Planlægning af arbejdsbyrde = Kompetenceledelsessystem (uddannelsesprogrammer for personale) N Konfigurationsstyring af sikkerhedsinformation P Inddragelse af personalet og deres repræsentanter H Intern/ekstern kommunikation O Sikkerhedsledelssystemets dokumentation E Dokumentstyring = Årlig sikkerhedsrapport, safety report 12 Artikel 9, stk Udtrykket forklares nærmere i punkt [43] i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 12 Udtrykket forklares nærmere i punkt *44+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 16

17 9.2 Beredskabsplaner 9.1 Operationelle foranstaltninger og procedurer Tabel 3 Operationelle aktiviteter [kapitel 9] CSM Side Procedurer for overholdelsen af gældende regler for den leverede type tjenesteydelse Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets og operationernes livscyklus (leveringsfase) L Anvendelsen af kontrahenter og styring af leverandører B/C Forvaltning af aktiver = Kriseberedskab R Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk

18 6. Elementer Som allerede anført omfatter det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne, de karakteristika og elementer, der er anført i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. De karakteristika og elementer, der udgør et sikkerhedsledelsessystem, er i vejledningen mærket på grundlag af nummereringen af de kriterier, der er anført i bilag II til forordningerne om vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af henholdsvis sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser. Den systembaserede fremgangsmåde præsenteres her som et "overordnet billede", som omfatter alle elementer af sikkerhedsledelsessystemet i en sammenkædning af processer, der er grupperet i henhold til deres funktion: processer for udformning og forbedring (processes for design and improvement) [kapitel 7] processer for indførelse (processes for implementation) [kapitel 8] driftsaktiviteter (operational activities) [kapitel 9] Denne fremgangsmåde beskrives i vejledningen: de tre grupper vil blive beskrevet og indeholde henvisninger, således at læseren kan orientere sig i de omfattede elementer under hovedtrækkene i processerne (udformning/forbedring, indførelse, drift) vil elementerne af sikkerhedsledelsessystemet blive oplistet og beskrevet med henblik på at sondre mellem tekst, der kan indeholde obligatoriske krav, og tekst, der skal tjene som vejledning, er der anvendt en række formateringer, der skal gøre dokumentet mere brugervenligt 18

19 tekstbokse i slutningen af specifikke elementer (på grå baggrund) anfører relaterede tekster, der indeholder obligatoriske krav tekstbokse med klar rød baggrund angiver Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledningstekster om de pågældende krav. 19

20 7. Processer for udformning og forbedring Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal varetage styringen af den del af jernbanesystemet, som de er ansvarlige for, hovedsagelig ved at træffe foranstaltninger i deres organisation med henblik på at: overholde de sikkerhedskrav, der finder anvendelse på jernbanesystemet som helhed (TSI'er, nationale krav osv.) identificere specifikke risici i forbindelse med deres aktiviteter identificere og håndtere fremtidige og lokale risici. Styringen af sådanne organisationer bør foregå ved hjælp af konsistente foranstaltninger, ad hoc-politikker, struktureret indførelse og operationelle processer og ansvarsfordeling i de forskellige arbejdsområder. Derudover skal det bemærkes, at organisationerne er dynamiske og udvikler sig konstant. Der er hele tiden behov for at justere og forbedre alle processerne i sikkerhedsledelsessystemet. For at kunne gøre det skal organisationerne sikre udformning af og styring af de operationelle processer gennem effektivt lederskab [7.1] og inddragelse af personalet. Risikovurderinger [7.2] kan bidrage til at imødegå kommende udviklinger og trusler, såsom potentielle driftsafbrydelser, forringet funktionstilstand, andre nødsituationer og konsekvenserne heraf. Uforudsete begivenheder, der ikke blev identificeret i forbindelse med udformningen af risikostyringsforanstaltningerne, kan finde sted. Man kan risikere, at risikostyringsforanstaltninger som følge af et skiftende miljø (eksternt, såsom nye teknologier, regler, standarder osv., og/eller internt, såsom nye eller skiftende teknikker, operationelle procedurer, organisationsstruktur osv.) ikke længere opfylder deres tilsigtede formål. Derudover kan ændringer i den generelle ledelsesform og -struktur få indflydelse på sikkerhedsledelsessystemet. Det er nødvendigt at overvåge [7.3] både præstationen i de operationelle processer og miljøet for at identificere latente systemfejl, som er de systemelementer, der er eller kan blive en trussel på kort sigt. Overvågning fremmer feedback med erfaringer, som er et vigtigt supplement til de løbende overvejelser om risici. Derudover bør der drages erfaringer [7.4] af hændelser i forbindelse med driften. Dette og resultaterne af revisioner, inspektioner og alle andre relevante informationskilder kan bidrage til at forbedre systemet. Alle disse processer er tilsammen nødvendige for at give en virksomheds ledelse de nødvendige input, der skal sikre, at den kan træffe kvalificerede beslutninger om strukturelle eller funktionelle ændringer af systemet, således at den er bedre forberedt på, hvad der kan ske i fremtiden. 20

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1)

Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1) Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1) I medfør af 17 og 18, 21 og 115 i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes: Definitioner 1. I denne

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere