EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version /12/2010

2 Versionsstyring Dokument udarbejdet af: Udgivet af: Revideret af: Forfattere: Type dokument: Dokumentstatus: Det Europæiske Jernbaneagentur 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Frankrig Anders LUNDSTRÖM, Afdelingschef, Sikkerhed Bart Accou Anna Patacchini Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere med henblik på indførelse af et sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF Offentligt Version: 1 Dato: 13/12/ /03/2011 2

3 Indholdsfortegnelse Del I Indledende bestemmelser Indledning Formålet med SLS Anvendelsesområde for og indhold af SLS Del II Generel vejledning Retsgrundlag En systembaseret fremgangsmåde Indhold af SLS (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Elementer Processer for udformning og forbedring Lederskab Ledelsens engagement Sikkerhedspolitik Organisationens sikkerhedsmål Beslutningstagning Ledelsesstyring Risikovurdering Kontrol med risici, der er forbundet med jernbanevirksomheders / intrastrukturforvalteres aktiviteter Risici hidrørende fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet, other parties Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) Overholdelse af lovgivning, regler og standarder Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Overvågning Sikkerhedsdataindsamling og -analyse Indberetning/undersøgelse/analyse af ulykker og hændelser/ forebyggende og korrigerende foranstaltninger Intern revision af SLS Organisatorisk læring Løbende forbedring Anbefalinger på sikkerhedsområdet Forandringsledelse Processer for gennemførelse Struktur og ansvar Ansvarsfordeling Ledelsesansvar Organisationsstruktur Planlægning af arbejdsbyrde Kompetenceforvaltning Udannelsesprogrammer for personale kompetenceledelsessystem

4 8.3 Information Kontrol med udformningen, configuration control, af sikkerhedsinformation Inddragelse af personalet og personalerepræsentanter, staff representatives Intern/ekstern kommunikation Dokumentation Dokumentation af SLS Dokumenthåndtering Årlig sikkerhedsrapport Operationelle aktiviteter Operationelle foranstaltninger/procedurer Procedurer for overholdelsen af gældende regler Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets/operationernes livscyklus (leveringsfase) Anvendelse af kontrahenter og kontrol med leverandører Forvaltning af aktiver Beredskabsplaner Kriseberedskab Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Bilag I Liste over anvendte forkortelser

5 Del I Indledende bestemmelser 1. Indledning Af artikel 4 i direktiv 2004/49/EF 1 (jernbanesikkerhedsdirektivet) fremgår det klart, at ansvaret for sikker drift ligger hos jernbanevirksomheder (JV) og infrastrukturforvaltere (IF), og for at opfylde dette ansvar skal de hver etablere et sikkerhedsledelsessystem (SLS). Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomheder, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af de nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA National Safety Authority) under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1158/2010/EU 2. Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af infrastrukturforvaltere, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af NSA under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedsgodkendelser i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1169/2010/EU 3. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør derfor dokumentere deres procedurer og systemer på en måde, der muliggør: vurdering forud for udstedelsen af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen overvågning efter udstedelse af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen fornyelse af sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsgodkendelser. Selv om CSM (Common Safety Method den fælles sikkerhedsmetode) til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater og 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering ("jernbanesikkerhedsdirektivet"). 2 Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedscertifikater, EUT L 326 af , s Kommissionens forordning (EU) nr. 1169/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedsgodkendelser, EUT L 327af , s

6 sikkerhedsgodkendelser allerede fastlægger klare retningslinjer for hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, bl.a. med henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, findes der ingen bestemmelser, der specifikt er rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, og som kan anvendes som referencedokument i forbindelse med udformningen og indførelsen af deres sikkerhedsledelsessystem. Agenturet har til hensigt at tilbyde denne støtte i form af en række retningslinjer for sikkerhedsledelsessystemet, og dette dokument er det første resultat heraf. Denne anvendelsesvejledning henviser hovedsagelig til førnævnte dele af jernbanesikkerhedsdirektivet, men indeholder også elementer, der giver et bredere perspektiv på sikkerhedsledelsessystemet. Disse elementer sættes i sammenhæng med og knytter an til de obligatoriske krav i direktivet. Det foreliggende dokument suppleres af følgende: "RSD and other management systems", som beskriver muligheden for at integrere forskellige ledelsessystemer, såsom "kvalitetsledelse", "miljøledelse", "arbejdssikkerhedsledelse" "Internal audit", som beskriver teknikker og procedurer for intern revision "SMS related terminology", som indeholder teksteksempler med henblik på at forklare terminologi i jernbanesikkerhedsdirektivet og vejledningen om sikkerhedsledelsessystemet. Disse termer er angivet med fed skrift og understreget, og henvisningen er angivet i fodnoter "The knowledge building texts" er en liste over tekster, der kan anvendes til at opnå viden om sikkerhedsledelsessystemet som helhed og om de enkelte elementer heri. Terminologien og teksterne henviser til god praksis og andre dokumenter, der er tilgængelige i jernbanesektoren, i andre sektorer, der kræver en høj grad af troværdighed, high reliability industries 4 (den civile luftfartssektor, den maritime sektor, den kemiske sektor, den nukleare sektor osv.) og i udbredte ledelsessystemer, såsom kvalitetsledelsessystemer. Anvendelsesvejledningen er opbygget som følger: indledende bestemmelser den generelle vejledning, som er opbygget i henhold til den struktur, der er beskrevet i kapitel 5 "En systembaseret fremgangsmåde", og henviser til hovedtrækkene i processerne for udformning og forbedring, indførelse og operationelle aktiviteter beskrivelsen af de enkelte elementer vil blive suppleret af en tabel med oplysninger om de tekster, hvori de relaterede obligatoriske krav og Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledning kan findes (i tekstbokse) 4 Udtrykket forklares nærmere i punkt *11+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6

7 bilag. VIGTIGT: Den foreliggende anvendelsesvejledning er, i modsætning til retsakter vedtaget af EU, ikke bindende. Den skal fungere som håndbog for alle aktører, der har med indførelsen af sikkerhedsledelsessystemer at gøre, og således fremme forståelsen af den systembaserede fremgangsmåde og kravene i jernbanesikkerhedsdirektivet. Den støtter endvidere aktørerne med supplerende forklaringer og elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med udformning og/eller indførelse for et sikkerhedsledelsessystem. Anvendelsesvejledningen er ikke et obligatorisk dokument, men skal derimod betragtes som vejledende. Den indeholder detaljer, som kan være nyttige for visse aktører. Erfarne aktører kan fortsat handle ud fra deres egne erfaringer. Anvendelsesvejledningen skal således blot læses og anvendes som et informativt dokument og som bistand i forbindelse med udformning og/eller indførelse af et sikkerhedsledelsessystem og erstatter ikke de relevante gældende forskrifter. 7

8 2. Formålet med et sikkerhedsledelsessystem Det overordnede formål med et sikkerhedsledelsessystem er at sikre, at organisationen når sine forretningsmålsætninger på en sikker måde. Disse målsætninger skal nås i dagens stadigt skiftende og komplekse jernbanemiljø, og det skal kunne dokumenteres, at organisationen opfylder alle relevante sikkerhedskrav. Der er en erkendelse af, at der er store fordele forbundet med at lede virksomheder på en struktureret måde. Det giver merværdi, da det forbedrer den overordnede præstation, sikrer operationel effektivitet, forbedrer forholdet til kunderne og tilsynsmyndighederne og opbygger en positiv sikkerhedskultur, safety culture 5. Ud over at garantere sikkerhed gør en struktureret fremgangsmåde det muligt at identificere farer og sikre løbende håndtering af de risici, der er forbundet med en organisations egne aktiviteter, med henblik på at forhindre ulykker. Når det er relevant, bør fremgangsmåden tage hensyn til grænsefladerne med andre jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i jernbanesystemet. Indførelsen af alle relevante elementer i et sikkerhedsledelsessystem på en hensigtsmæssig måde kan give en organisation den nødvendige garanti for, at den styrer og fortsat vil styre alle de identificerede risici, der er forbundet med dens aktiviteter, under alle vilkår. En hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem hos alle jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere er en væsentlig forudsætning for, at de overordnede sikkerhedsforskrifter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet kan gennemføres med succes, da det udgør det grundlag, som de nationale sikkerhedsmyndigheder udsteder sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser på. Modne organisationer erkender hermed, at effektiv risikostyring kun kan opnås i en proces med tre afgørende dimensioner: en teknisk del med de anvendte redskaber og materiel, en menneskelig del med kompetent personale med kvalifikationer, uddannelse og motivation, samt en organisatorisk del med procedurer og metoder, der definerer forholdet mellem opgaverne. Et godt sikkerhedsledelsessystem sikrer således overvågning med og forbedring af risikostyringsforanstaltninger, risk control measures 6 i alle tre dimensioner. Indførelsen af et sikkerhedsledelssystem er et juridisk bindende krav i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF. Anvendelsesvejledningen er baseret på det relevante indhold, men jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør overveje at anvende den nationale lovgivning til gennemførelse af direktivet, når de indfører deres sikkerhedsledelsessystem. Ikke desto mindre er der også andre gode grunde til at indføre og levere et effektivt sikkerhedsledelsessystem: Mange af elementerne i sikkerhedsledelsessystemer inden for jernbanesektoren er meget lig den ledelsespraksis, der anbefales inden for kvalitet, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, safety and 5 Udtrykket forklares nærmere i punkt *40+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6 Udtrykket forklares nærmere i punkt *35+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 8

9 health at work 7, miljøbeskyttelse og business excellence. Derfor kan principper for god ledelsespraksis let integreres, og det burde ikke være nødvendigt at foretage en fuldstændig omstrukturering af organisationer, der allerede har indført sådanne systemer. 7 Udtrykket forklares nærmere i punkt *37+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 9

10 3. Anvendelsesområde for og indhold af sikkerhedsledelsessystemet Udformning og indførelse af et hensigtsmæssigt sikkerhedsledelsessystem er en udfordrende opgave, og der findes ingen enkle svar. Denne generelle overordnede vejledning, som agenturet har udarbejdet sammen med relevante aktører, skal gennem praktisk rådgivning og praktiske forslag støtte udformningen, indførelsen og leveringen af et struktureret sikkerhedsledelsessystem i hele organisationen. Det overordnede mål er at stille et redskab til rådighed, som skal være nemt at anvende for virksomheder og samtidig fremme overholdelsen af lovgivningskravene i jernbanesikkerhedsdirektivet som anført i kapitel 4 (Retsgrundlag). Vejledningen skal læses i sammenhæng med jernbanesikkerhedsdirektivet og den gældende lovgivning vedrørende jernbanesikkerhed. Dokumentet afspejler ønsket om at præsentere nytænkning omkring dette dynamiske og vigtige emne gennem denne vejledning på en enkel og brugervenlig måde (se "Det overordnede billede" i kapitel 6 og beskrivelsen af de enkelte elementer i kapitel 7, 8 og 9). Det henviser endvidere til obligatoriske dokumenter og vejledende dokumenter om indførelse af sikkerhedsledelsessystemer. Det oprindelige sæt dokumenter vil blive suppleret successivt som et "levende system", der vil udvikle sig i takt med den øgede viden og med ønsket om at handle, når der identificeres nye behov. Agenturet vil bruge sektorens feedback på de idéer, der præsenteres i dokumentet, som afsæt for en løbende udvikling af anvendelsesvejledningen. Agenturet vil supplere vejledningen med tekster om en lang række emner med yderligere forklaringer af specifikke elementer og tværfaglige spørgsmål vedrørende sikkerhedsledelsessystemer, såsom menneskelige faktorer, sikkerhedskultur, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, risikostyring i virksomheden, pligt til samarbejde, organisatorisk modenhed osv. BEMÆRK: Dette dokument er ikke obligatorisk som sådant, men visse af kravene er indeholdt i jernbanesikkerhedsdirektivet og skal dermed overholdes. I anvendelsesvejledningen vil følgende termer blive anvendt med følgende betydning: "Skal" angiver, at noget er obligatorisk. Det anvendes udelukkende til direkte citat af retsakten. "Bør" angiver, at der er tale om en anbefaling. "Kan" angiver, at der er tale om en mulighed. 10

11 Del II Generel vejledning 4. Retsgrundlag Retsgrundlaget for indførelsen af jernbanevirksomheders / infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystemer er direktiv 2004/49/EF. Alle de relevante dele af jernbanesikkerhedsdirektivet kan findes i den officielle oversættelse af dokumentet: Artikel 3 Definitioner Artikel 4, stk. 3 Udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden Artikel 9 Sikkerhedsledelsessystemer BILAG III Sikkerhedsledelsessystemer Sikkerhedsledelsessystemets karakteristika og grundlæggende elementer findes i direktivets artikel 3 og 9 samt bilag III. 11

12 5. En systembaseret fremgangsmåde 5.1 Indhold af sikkerhedsledelsessystem (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere bør udforme deres sikkerhedsledelsessystem således, at det overholder kravene i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. En ny jernbanevirksomhed / infrastrukturforvalter kan udforme sine sikkerhedsrelaterede processer på grundlag af de elementer, der er beskrevet i anvendelsesvejledningen. Eksisterende jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere kan anvende elementerne til at kontrollere, om de stemmer overens med deres egen organisation, med henblik på at træffe beslutninger om tiltag, der måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af førnævnte krav. En jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem bør, i lighed med begrebet ledelsessystemer, indeholde en beskrivelse af de sikkerhedsrelaterede processer og -procedurer, som alle skal kunne vurderes (på grundlag af CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser) og underkastes uafhængige revisioner. Nedenstående tabel viser: de elementer, der tilsammen udgør et sikkerhedsledelsessystem (kolonne 1) den relevante henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivet, som de er afledt af (kolonne 2) den relevante henvisning til den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelse af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater (kolonne 3). Elementerne fra A til S er fælles for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystem. I henhold til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9, stk. 3, skal enhver infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem omfatte yderligere oplysninger, der er nødvendige i forhold til følgende elementer: virkningerne af forskellige jernbanevirksomheders operationer på nettet bestemmelser, der giver mulighed for, at alle jernbanevirksomheder kan operere i overensstemmelse med TSI'er (Technical Specifications for Interoperability tekniske specifikationer for interoperabilitet), nationale sikkerhedsforskrifter og de vilkår, der er fastsat i deres sikkerhedscertifikat 12

13 koordinering af katastrofe- og beredskabsprocedurer med alle de jernbanevirksomheder, der opererer på det kontrollerede net Artikel 9, Styring af alle risici, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A stk. 2 Risikostyring i forbindelse med levering af vedligeholdelse, maintenance 8 og materiale Risikostyring i forbindelse med anvendelsen af kontrahenter og kontrol med leverandører Risici der er opstået af aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Dokumentation af sikkerhedsledelsessystemet Ansvarsfordeling Sikring af styringen på forskellige ledelsesniveauer Inddragelse af personalet og deres repræsentanter på alle niveauer Sikring af løbende forbedring En sikkerhedspolitik godkendt af organisationens øverste ledelse og formidlet til hele personalet Organisationens kvalitative og kvantitative mål for fastholdelse og forbedring af sikkerheden samt handlingsplaner og procedurer for opfyldelsen af disse mål Procedurer for overholdelsen af eksisterende, nye og ændrede tekniske og driftsmæssige standarder eller andre forskrifter Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger, såfremt en ændring i driftsvilkårene eller nyt materiel indebærer nye risici i relation til infrastrukturen eller driften Tilvejebringelse af uddannelsesprogrammer for personale samt systemer til at sikre, at personalets kompetence vedligeholdes, og opgaverne udføres i overensstemmelse hermed Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 2, a) Bilag III, nr. 2, b) Bilag III, nr. 2, c) Bilag III, nr. 2, d) Bilag III, nr. 2, e) Foranstaltninger til formidling af tilstrækkelig information inden for organisationen Bilag III, og i givet fald mellem organisationer, der opererer på samme infrastruktur nr. 2, f) O Procedurer og formater for dokumentation af sikkerhedsinformation og fastlæggelse Bilag III, af procedurer for konfigurationsstyring af udformningen af afgørende nr. 2, g) sikkerhedsinformation P Procedurer, der sikrer, at ulykker, forløbere til ulykker, sikkerhedsmæssige Bilag III, uregelmæssigheder indberettes, undersøges og analyseres, og at der tages de nr. 2, h) nødvendige forebyggende forholdsregler Q Handlings-, beredskabs- og informationsplaner i tilfælde af katastrofesituationer, Bilag III, R B C D E F G H I J K L M N 8 Udtrykket forklares nærmere i punkt *10+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 13

14 som der er opnået enighed om med de relevante offentlige myndigheder nr. 2, i) Bilag III, Foranstaltninger til sikring af periodisk intern revision af sikkerhedsledelsessystemet nr. 2, j) S 5.2 Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Hovedformålet med et sikkerhedsledelsessystem er i henhold til artikel 3, stk. 1, litra i), at "opnå en sikker ledelse af" en jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters operationer med henblik på at overholde de generelle krav i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 4, hvor det overordnede koncept med løbende forbedring, en systembaseret fremgangsmåde, system-based approach 9 og ansvarsfordeling introduceres. Den systembaserede fremgangsmåde, også kendt som den "procesbaserede tilgang" inden for ledelsessystemer, består af: processer, som forbundne aktiviteter, og som transformerer input til output kortlægning af processer, herunder interaktion, og en detaljeret beskrivelse af processer og delprocesser. Jernbanesikkerhedsledelsessystemet kan således identificeres som summen af processer, der bidrager til udformning, planlægning, levering og styring af driften som led i en virksomheds forretningsaktiviteter. Det betyder, at sikkerhedsledelsessystem kun dækker kernejernbaneaktiviteter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet (det bør f.eks. ikke omfatte aktiviteter som f.eks. sikkerhed i forbindelse med stationens parkeringsanlæg, forretninger osv.). I dette kapitel beskrives det, hvordan processerne skal defineres i henhold til deres funktion: udformning og forbedring indførelse drift. Der er imidlertid kun tale om vejledende oplysninger, og efterlevelse af kapitlet må ikke give anledning til at formode, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet er overholdt. Den foreslåede model beskriver kun en af mange muligheder i forbindelse med processerne. Hver proces kan i sig selv opfattes som en operationel proces, fordi den giver anledning til et output. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kan anvende dem som reference i forbindelse med udarbejdelsen af deres proceskort og et sikkerhedsledelsessystem med interaktion og definerede ansvarsområder. 9 Udtrykket forklares nærmere i punkt *50+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 14

15 7.3 Overvågning 7.2 Risikovurdering 7.1 Lederskab Nedenstående tabel viser, hvordan de forskellige elementer af sikkerhedsledelsessystemet er organiseret. Tabellerne viser, hvordan elementerne vil blive vist i kapitlet og omfatter følgende referencer: deres placering i hovedtrækkene i udformningen/forbedringen, indførelsen og driften deres nummerering den relevante CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser sidetal i anvendelsesvejledningen. Tabel 1 Processer for udformning og forbedring [kapitel 7] CSM Side Ledelsens engagement = Sikkerhedspolitik J Organisationens sikkerhedsmål K Beslutningstagning = Styring fra ledelsens side G Styring af risici, control of risks 10, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A Risici, der kommer fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Procedurer/metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) D 28 M Overholdelse af lovgivning, regler og standarder L Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk Dataindsamling og -analyse Q Indberetning og undersøgelse af ulykker/hændelser Q Intern revision S Udtrykket forklares nærmere i punkt *7+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 15

16 8.4 Dokumentation 8.3 information 8.2 Kompetenceledelse 8.1 Struktur og ansvar 7.4 Organisatorisk læring Løbende forbedring I Sikkerhedshenstillinger, safety recommendations 11 Q Forandringsledelse M 37 Tabel 2 Processer for gennemførelse/implementering [kapitel 8] CSM Side Ansvarsfordeling F Ledelsens ansvarlighed G Organisationsstruktur E Planlægning af arbejdsbyrde = Kompetenceledelsessystem (uddannelsesprogrammer for personale) N Konfigurationsstyring af sikkerhedsinformation P Inddragelse af personalet og deres repræsentanter H Intern/ekstern kommunikation O Sikkerhedsledelssystemets dokumentation E Dokumentstyring = Årlig sikkerhedsrapport, safety report 12 Artikel 9, stk Udtrykket forklares nærmere i punkt [43] i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 12 Udtrykket forklares nærmere i punkt *44+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 16

17 9.2 Beredskabsplaner 9.1 Operationelle foranstaltninger og procedurer Tabel 3 Operationelle aktiviteter [kapitel 9] CSM Side Procedurer for overholdelsen af gældende regler for den leverede type tjenesteydelse Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets og operationernes livscyklus (leveringsfase) L Anvendelsen af kontrahenter og styring af leverandører B/C Forvaltning af aktiver = Kriseberedskab R Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk

18 6. Elementer Som allerede anført omfatter det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne, de karakteristika og elementer, der er anført i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. De karakteristika og elementer, der udgør et sikkerhedsledelsessystem, er i vejledningen mærket på grundlag af nummereringen af de kriterier, der er anført i bilag II til forordningerne om vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af henholdsvis sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser. Den systembaserede fremgangsmåde præsenteres her som et "overordnet billede", som omfatter alle elementer af sikkerhedsledelsessystemet i en sammenkædning af processer, der er grupperet i henhold til deres funktion: processer for udformning og forbedring (processes for design and improvement) [kapitel 7] processer for indførelse (processes for implementation) [kapitel 8] driftsaktiviteter (operational activities) [kapitel 9] Denne fremgangsmåde beskrives i vejledningen: de tre grupper vil blive beskrevet og indeholde henvisninger, således at læseren kan orientere sig i de omfattede elementer under hovedtrækkene i processerne (udformning/forbedring, indførelse, drift) vil elementerne af sikkerhedsledelsessystemet blive oplistet og beskrevet med henblik på at sondre mellem tekst, der kan indeholde obligatoriske krav, og tekst, der skal tjene som vejledning, er der anvendt en række formateringer, der skal gøre dokumentet mere brugervenligt 18

19 tekstbokse i slutningen af specifikke elementer (på grå baggrund) anfører relaterede tekster, der indeholder obligatoriske krav tekstbokse med klar rød baggrund angiver Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledningstekster om de pågældende krav. 19

20 7. Processer for udformning og forbedring Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal varetage styringen af den del af jernbanesystemet, som de er ansvarlige for, hovedsagelig ved at træffe foranstaltninger i deres organisation med henblik på at: overholde de sikkerhedskrav, der finder anvendelse på jernbanesystemet som helhed (TSI'er, nationale krav osv.) identificere specifikke risici i forbindelse med deres aktiviteter identificere og håndtere fremtidige og lokale risici. Styringen af sådanne organisationer bør foregå ved hjælp af konsistente foranstaltninger, ad hoc-politikker, struktureret indførelse og operationelle processer og ansvarsfordeling i de forskellige arbejdsområder. Derudover skal det bemærkes, at organisationerne er dynamiske og udvikler sig konstant. Der er hele tiden behov for at justere og forbedre alle processerne i sikkerhedsledelsessystemet. For at kunne gøre det skal organisationerne sikre udformning af og styring af de operationelle processer gennem effektivt lederskab [7.1] og inddragelse af personalet. Risikovurderinger [7.2] kan bidrage til at imødegå kommende udviklinger og trusler, såsom potentielle driftsafbrydelser, forringet funktionstilstand, andre nødsituationer og konsekvenserne heraf. Uforudsete begivenheder, der ikke blev identificeret i forbindelse med udformningen af risikostyringsforanstaltningerne, kan finde sted. Man kan risikere, at risikostyringsforanstaltninger som følge af et skiftende miljø (eksternt, såsom nye teknologier, regler, standarder osv., og/eller internt, såsom nye eller skiftende teknikker, operationelle procedurer, organisationsstruktur osv.) ikke længere opfylder deres tilsigtede formål. Derudover kan ændringer i den generelle ledelsesform og -struktur få indflydelse på sikkerhedsledelsessystemet. Det er nødvendigt at overvåge [7.3] både præstationen i de operationelle processer og miljøet for at identificere latente systemfejl, som er de systemelementer, der er eller kan blive en trussel på kort sigt. Overvågning fremmer feedback med erfaringer, som er et vigtigt supplement til de løbende overvejelser om risici. Derudover bør der drages erfaringer [7.4] af hændelser i forbindelse med driften. Dette og resultaterne af revisioner, inspektioner og alle andre relevante informationskilder kan bidrage til at forbedre systemet. Alle disse processer er tilsammen nødvendige for at give en virksomheds ledelse de nødvendige input, der skal sikre, at den kan træffe kvalificerede beslutninger om strukturelle eller funktionelle ændringer af systemet, således at den er bedre forberedt på, hvad der kan ske i fremtiden. 20

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere