EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version /12/2010

2 Versionsstyring Dokument udarbejdet af: Udgivet af: Revideret af: Forfattere: Type dokument: Dokumentstatus: Det Europæiske Jernbaneagentur 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Frankrig Anders LUNDSTRÖM, Afdelingschef, Sikkerhed Bart Accou Anna Patacchini Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere med henblik på indførelse af et sikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF Offentligt Version: 1 Dato: 13/12/ /03/2011 2

3 Indholdsfortegnelse Del I Indledende bestemmelser Indledning Formålet med SLS Anvendelsesområde for og indhold af SLS Del II Generel vejledning Retsgrundlag En systembaseret fremgangsmåde Indhold af SLS (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Elementer Processer for udformning og forbedring Lederskab Ledelsens engagement Sikkerhedspolitik Organisationens sikkerhedsmål Beslutningstagning Ledelsesstyring Risikovurdering Kontrol med risici, der er forbundet med jernbanevirksomheders / intrastrukturforvalteres aktiviteter Risici hidrørende fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet, other parties Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) Overholdelse af lovgivning, regler og standarder Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Overvågning Sikkerhedsdataindsamling og -analyse Indberetning/undersøgelse/analyse af ulykker og hændelser/ forebyggende og korrigerende foranstaltninger Intern revision af SLS Organisatorisk læring Løbende forbedring Anbefalinger på sikkerhedsområdet Forandringsledelse Processer for gennemførelse Struktur og ansvar Ansvarsfordeling Ledelsesansvar Organisationsstruktur Planlægning af arbejdsbyrde Kompetenceforvaltning Udannelsesprogrammer for personale kompetenceledelsessystem

4 8.3 Information Kontrol med udformningen, configuration control, af sikkerhedsinformation Inddragelse af personalet og personalerepræsentanter, staff representatives Intern/ekstern kommunikation Dokumentation Dokumentation af SLS Dokumenthåndtering Årlig sikkerhedsrapport Operationelle aktiviteter Operationelle foranstaltninger/procedurer Procedurer for overholdelsen af gældende regler Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets/operationernes livscyklus (leveringsfase) Anvendelse af kontrahenter og kontrol med leverandører Forvaltning af aktiver Beredskabsplaner Kriseberedskab Koordineringsopgaver for Infrastrukturforvalteren Bilag I Liste over anvendte forkortelser

5 Del I Indledende bestemmelser 1. Indledning Af artikel 4 i direktiv 2004/49/EF 1 (jernbanesikkerhedsdirektivet) fremgår det klart, at ansvaret for sikker drift ligger hos jernbanevirksomheder (JV) og infrastrukturforvaltere (IF), og for at opfylde dette ansvar skal de hver etablere et sikkerhedsledelsessystem (SLS). Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomheder, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af de nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA National Safety Authority) under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1158/2010/EU 2. Det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af infrastrukturforvaltere, og som omfatter de kendetegn og elementer, der er anført i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, skal vurderes af NSA under anvendelse af den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedsgodkendelser i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/49/EF. En sådan fælles sikkerhedsmetode er defineret i forordning (EU) nr. 1169/2010/EU 3. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør derfor dokumentere deres procedurer og systemer på en måde, der muliggør: vurdering forud for udstedelsen af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen overvågning efter udstedelse af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen fornyelse af sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsgodkendelser. Selv om CSM (Common Safety Method den fælles sikkerhedsmetode) til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater og 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering ("jernbanesikkerhedsdirektivet"). 2 Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedscertifikater, EUT L 326 af , s Kommissionens forordning (EU) nr. 1169/2010 af om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedsgodkendelser, EUT L 327af , s

6 sikkerhedsgodkendelser allerede fastlægger klare retningslinjer for hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem, bl.a. med henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9 og bilag III, findes der ingen bestemmelser, der specifikt er rettet mod jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, og som kan anvendes som referencedokument i forbindelse med udformningen og indførelsen af deres sikkerhedsledelsessystem. Agenturet har til hensigt at tilbyde denne støtte i form af en række retningslinjer for sikkerhedsledelsessystemet, og dette dokument er det første resultat heraf. Denne anvendelsesvejledning henviser hovedsagelig til førnævnte dele af jernbanesikkerhedsdirektivet, men indeholder også elementer, der giver et bredere perspektiv på sikkerhedsledelsessystemet. Disse elementer sættes i sammenhæng med og knytter an til de obligatoriske krav i direktivet. Det foreliggende dokument suppleres af følgende: "RSD and other management systems", som beskriver muligheden for at integrere forskellige ledelsessystemer, såsom "kvalitetsledelse", "miljøledelse", "arbejdssikkerhedsledelse" "Internal audit", som beskriver teknikker og procedurer for intern revision "SMS related terminology", som indeholder teksteksempler med henblik på at forklare terminologi i jernbanesikkerhedsdirektivet og vejledningen om sikkerhedsledelsessystemet. Disse termer er angivet med fed skrift og understreget, og henvisningen er angivet i fodnoter "The knowledge building texts" er en liste over tekster, der kan anvendes til at opnå viden om sikkerhedsledelsessystemet som helhed og om de enkelte elementer heri. Terminologien og teksterne henviser til god praksis og andre dokumenter, der er tilgængelige i jernbanesektoren, i andre sektorer, der kræver en høj grad af troværdighed, high reliability industries 4 (den civile luftfartssektor, den maritime sektor, den kemiske sektor, den nukleare sektor osv.) og i udbredte ledelsessystemer, såsom kvalitetsledelsessystemer. Anvendelsesvejledningen er opbygget som følger: indledende bestemmelser den generelle vejledning, som er opbygget i henhold til den struktur, der er beskrevet i kapitel 5 "En systembaseret fremgangsmåde", og henviser til hovedtrækkene i processerne for udformning og forbedring, indførelse og operationelle aktiviteter beskrivelsen af de enkelte elementer vil blive suppleret af en tabel med oplysninger om de tekster, hvori de relaterede obligatoriske krav og Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledning kan findes (i tekstbokse) 4 Udtrykket forklares nærmere i punkt *11+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6

7 bilag. VIGTIGT: Den foreliggende anvendelsesvejledning er, i modsætning til retsakter vedtaget af EU, ikke bindende. Den skal fungere som håndbog for alle aktører, der har med indførelsen af sikkerhedsledelsessystemer at gøre, og således fremme forståelsen af den systembaserede fremgangsmåde og kravene i jernbanesikkerhedsdirektivet. Den støtter endvidere aktørerne med supplerende forklaringer og elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med udformning og/eller indførelse for et sikkerhedsledelsessystem. Anvendelsesvejledningen er ikke et obligatorisk dokument, men skal derimod betragtes som vejledende. Den indeholder detaljer, som kan være nyttige for visse aktører. Erfarne aktører kan fortsat handle ud fra deres egne erfaringer. Anvendelsesvejledningen skal således blot læses og anvendes som et informativt dokument og som bistand i forbindelse med udformning og/eller indførelse af et sikkerhedsledelsessystem og erstatter ikke de relevante gældende forskrifter. 7

8 2. Formålet med et sikkerhedsledelsessystem Det overordnede formål med et sikkerhedsledelsessystem er at sikre, at organisationen når sine forretningsmålsætninger på en sikker måde. Disse målsætninger skal nås i dagens stadigt skiftende og komplekse jernbanemiljø, og det skal kunne dokumenteres, at organisationen opfylder alle relevante sikkerhedskrav. Der er en erkendelse af, at der er store fordele forbundet med at lede virksomheder på en struktureret måde. Det giver merværdi, da det forbedrer den overordnede præstation, sikrer operationel effektivitet, forbedrer forholdet til kunderne og tilsynsmyndighederne og opbygger en positiv sikkerhedskultur, safety culture 5. Ud over at garantere sikkerhed gør en struktureret fremgangsmåde det muligt at identificere farer og sikre løbende håndtering af de risici, der er forbundet med en organisations egne aktiviteter, med henblik på at forhindre ulykker. Når det er relevant, bør fremgangsmåden tage hensyn til grænsefladerne med andre jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i jernbanesystemet. Indførelsen af alle relevante elementer i et sikkerhedsledelsessystem på en hensigtsmæssig måde kan give en organisation den nødvendige garanti for, at den styrer og fortsat vil styre alle de identificerede risici, der er forbundet med dens aktiviteter, under alle vilkår. En hensigtsmæssig indførelse af et sikkerhedsledelsessystem hos alle jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere er en væsentlig forudsætning for, at de overordnede sikkerhedsforskrifter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet kan gennemføres med succes, da det udgør det grundlag, som de nationale sikkerhedsmyndigheder udsteder sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser på. Modne organisationer erkender hermed, at effektiv risikostyring kun kan opnås i en proces med tre afgørende dimensioner: en teknisk del med de anvendte redskaber og materiel, en menneskelig del med kompetent personale med kvalifikationer, uddannelse og motivation, samt en organisatorisk del med procedurer og metoder, der definerer forholdet mellem opgaverne. Et godt sikkerhedsledelsessystem sikrer således overvågning med og forbedring af risikostyringsforanstaltninger, risk control measures 6 i alle tre dimensioner. Indførelsen af et sikkerhedsledelssystem er et juridisk bindende krav i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF. Anvendelsesvejledningen er baseret på det relevante indhold, men jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør overveje at anvende den nationale lovgivning til gennemførelse af direktivet, når de indfører deres sikkerhedsledelsessystem. Ikke desto mindre er der også andre gode grunde til at indføre og levere et effektivt sikkerhedsledelsessystem: Mange af elementerne i sikkerhedsledelsessystemer inden for jernbanesektoren er meget lig den ledelsespraksis, der anbefales inden for kvalitet, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, safety and 5 Udtrykket forklares nærmere i punkt *40+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 6 Udtrykket forklares nærmere i punkt *35+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 8

9 health at work 7, miljøbeskyttelse og business excellence. Derfor kan principper for god ledelsespraksis let integreres, og det burde ikke være nødvendigt at foretage en fuldstændig omstrukturering af organisationer, der allerede har indført sådanne systemer. 7 Udtrykket forklares nærmere i punkt *37+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 9

10 3. Anvendelsesområde for og indhold af sikkerhedsledelsessystemet Udformning og indførelse af et hensigtsmæssigt sikkerhedsledelsessystem er en udfordrende opgave, og der findes ingen enkle svar. Denne generelle overordnede vejledning, som agenturet har udarbejdet sammen med relevante aktører, skal gennem praktisk rådgivning og praktiske forslag støtte udformningen, indførelsen og leveringen af et struktureret sikkerhedsledelsessystem i hele organisationen. Det overordnede mål er at stille et redskab til rådighed, som skal være nemt at anvende for virksomheder og samtidig fremme overholdelsen af lovgivningskravene i jernbanesikkerhedsdirektivet som anført i kapitel 4 (Retsgrundlag). Vejledningen skal læses i sammenhæng med jernbanesikkerhedsdirektivet og den gældende lovgivning vedrørende jernbanesikkerhed. Dokumentet afspejler ønsket om at præsentere nytænkning omkring dette dynamiske og vigtige emne gennem denne vejledning på en enkel og brugervenlig måde (se "Det overordnede billede" i kapitel 6 og beskrivelsen af de enkelte elementer i kapitel 7, 8 og 9). Det henviser endvidere til obligatoriske dokumenter og vejledende dokumenter om indførelse af sikkerhedsledelsessystemer. Det oprindelige sæt dokumenter vil blive suppleret successivt som et "levende system", der vil udvikle sig i takt med den øgede viden og med ønsket om at handle, når der identificeres nye behov. Agenturet vil bruge sektorens feedback på de idéer, der præsenteres i dokumentet, som afsæt for en løbende udvikling af anvendelsesvejledningen. Agenturet vil supplere vejledningen med tekster om en lang række emner med yderligere forklaringer af specifikke elementer og tværfaglige spørgsmål vedrørende sikkerhedsledelsessystemer, såsom menneskelige faktorer, sikkerhedskultur, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, risikostyring i virksomheden, pligt til samarbejde, organisatorisk modenhed osv. BEMÆRK: Dette dokument er ikke obligatorisk som sådant, men visse af kravene er indeholdt i jernbanesikkerhedsdirektivet og skal dermed overholdes. I anvendelsesvejledningen vil følgende termer blive anvendt med følgende betydning: "Skal" angiver, at noget er obligatorisk. Det anvendes udelukkende til direkte citat af retsakten. "Bør" angiver, at der er tale om en anbefaling. "Kan" angiver, at der er tale om en mulighed. 10

11 Del II Generel vejledning 4. Retsgrundlag Retsgrundlaget for indførelsen af jernbanevirksomheders / infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystemer er direktiv 2004/49/EF. Alle de relevante dele af jernbanesikkerhedsdirektivet kan findes i den officielle oversættelse af dokumentet: Artikel 3 Definitioner Artikel 4, stk. 3 Udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden Artikel 9 Sikkerhedsledelsessystemer BILAG III Sikkerhedsledelsessystemer Sikkerhedsledelsessystemets karakteristika og grundlæggende elementer findes i direktivets artikel 3 og 9 samt bilag III. 11

12 5. En systembaseret fremgangsmåde 5.1 Indhold af sikkerhedsledelsessystem (som grundlag for den systembaserede fremgangsmåde) Jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere bør udforme deres sikkerhedsledelsessystem således, at det overholder kravene i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. En ny jernbanevirksomhed / infrastrukturforvalter kan udforme sine sikkerhedsrelaterede processer på grundlag af de elementer, der er beskrevet i anvendelsesvejledningen. Eksisterende jernbanevirksomheder / infrastrukturforvaltere kan anvende elementerne til at kontrollere, om de stemmer overens med deres egen organisation, med henblik på at træffe beslutninger om tiltag, der måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af førnævnte krav. En jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem bør, i lighed med begrebet ledelsessystemer, indeholde en beskrivelse af de sikkerhedsrelaterede processer og -procedurer, som alle skal kunne vurderes (på grundlag af CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser) og underkastes uafhængige revisioner. Nedenstående tabel viser: de elementer, der tilsammen udgør et sikkerhedsledelsessystem (kolonne 1) den relevante henvisning til jernbanesikkerhedsdirektivet, som de er afledt af (kolonne 2) den relevante henvisning til den fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelse af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater (kolonne 3). Elementerne fra A til S er fælles for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystem. I henhold til jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 9, stk. 3, skal enhver infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem omfatte yderligere oplysninger, der er nødvendige i forhold til følgende elementer: virkningerne af forskellige jernbanevirksomheders operationer på nettet bestemmelser, der giver mulighed for, at alle jernbanevirksomheder kan operere i overensstemmelse med TSI'er (Technical Specifications for Interoperability tekniske specifikationer for interoperabilitet), nationale sikkerhedsforskrifter og de vilkår, der er fastsat i deres sikkerhedscertifikat 12

13 koordinering af katastrofe- og beredskabsprocedurer med alle de jernbanevirksomheder, der opererer på det kontrollerede net Artikel 9, Styring af alle risici, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A stk. 2 Risikostyring i forbindelse med levering af vedligeholdelse, maintenance 8 og materiale Risikostyring i forbindelse med anvendelsen af kontrahenter og kontrol med leverandører Risici der er opstået af aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Dokumentation af sikkerhedsledelsessystemet Ansvarsfordeling Sikring af styringen på forskellige ledelsesniveauer Inddragelse af personalet og deres repræsentanter på alle niveauer Sikring af løbende forbedring En sikkerhedspolitik godkendt af organisationens øverste ledelse og formidlet til hele personalet Organisationens kvalitative og kvantitative mål for fastholdelse og forbedring af sikkerheden samt handlingsplaner og procedurer for opfyldelsen af disse mål Procedurer for overholdelsen af eksisterende, nye og ændrede tekniske og driftsmæssige standarder eller andre forskrifter Procedurer og metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger, såfremt en ændring i driftsvilkårene eller nyt materiel indebærer nye risici i relation til infrastrukturen eller driften Tilvejebringelse af uddannelsesprogrammer for personale samt systemer til at sikre, at personalets kompetence vedligeholdes, og opgaverne udføres i overensstemmelse hermed Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 1 Bilag III, nr. 2, a) Bilag III, nr. 2, b) Bilag III, nr. 2, c) Bilag III, nr. 2, d) Bilag III, nr. 2, e) Foranstaltninger til formidling af tilstrækkelig information inden for organisationen Bilag III, og i givet fald mellem organisationer, der opererer på samme infrastruktur nr. 2, f) O Procedurer og formater for dokumentation af sikkerhedsinformation og fastlæggelse Bilag III, af procedurer for konfigurationsstyring af udformningen af afgørende nr. 2, g) sikkerhedsinformation P Procedurer, der sikrer, at ulykker, forløbere til ulykker, sikkerhedsmæssige Bilag III, uregelmæssigheder indberettes, undersøges og analyseres, og at der tages de nr. 2, h) nødvendige forebyggende forholdsregler Q Handlings-, beredskabs- og informationsplaner i tilfælde af katastrofesituationer, Bilag III, R B C D E F G H I J K L M N 8 Udtrykket forklares nærmere i punkt *10+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 13

14 som der er opnået enighed om med de relevante offentlige myndigheder nr. 2, i) Bilag III, Foranstaltninger til sikring af periodisk intern revision af sikkerhedsledelsessystemet nr. 2, j) S 5.2 Indførelsen af en systembaseret fremgangsmåde Hovedformålet med et sikkerhedsledelsessystem er i henhold til artikel 3, stk. 1, litra i), at "opnå en sikker ledelse af" en jernbanevirksomheds / infrastrukturforvalters operationer med henblik på at overholde de generelle krav i jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 4, hvor det overordnede koncept med løbende forbedring, en systembaseret fremgangsmåde, system-based approach 9 og ansvarsfordeling introduceres. Den systembaserede fremgangsmåde, også kendt som den "procesbaserede tilgang" inden for ledelsessystemer, består af: processer, som forbundne aktiviteter, og som transformerer input til output kortlægning af processer, herunder interaktion, og en detaljeret beskrivelse af processer og delprocesser. Jernbanesikkerhedsledelsessystemet kan således identificeres som summen af processer, der bidrager til udformning, planlægning, levering og styring af driften som led i en virksomheds forretningsaktiviteter. Det betyder, at sikkerhedsledelsessystem kun dækker kernejernbaneaktiviteter i henhold til jernbanesikkerhedsdirektivet (det bør f.eks. ikke omfatte aktiviteter som f.eks. sikkerhed i forbindelse med stationens parkeringsanlæg, forretninger osv.). I dette kapitel beskrives det, hvordan processerne skal defineres i henhold til deres funktion: udformning og forbedring indførelse drift. Der er imidlertid kun tale om vejledende oplysninger, og efterlevelse af kapitlet må ikke give anledning til at formode, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet er overholdt. Den foreslåede model beskriver kun en af mange muligheder i forbindelse med processerne. Hver proces kan i sig selv opfattes som en operationel proces, fordi den giver anledning til et output. Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kan anvende dem som reference i forbindelse med udarbejdelsen af deres proceskort og et sikkerhedsledelsessystem med interaktion og definerede ansvarsområder. 9 Udtrykket forklares nærmere i punkt *50+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 14

15 7.3 Overvågning 7.2 Risikovurdering 7.1 Lederskab Nedenstående tabel viser, hvordan de forskellige elementer af sikkerhedsledelsessystemet er organiseret. Tabellerne viser, hvordan elementerne vil blive vist i kapitlet og omfatter følgende referencer: deres placering i hovedtrækkene i udformningen/forbedringen, indførelsen og driften deres nummerering den relevante CSM til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af sikkerhedscertifikater/sikkerhedsgodkendelser sidetal i anvendelsesvejledningen. Tabel 1 Processer for udformning og forbedring [kapitel 7] CSM Side Ledelsens engagement = Sikkerhedspolitik J Organisationens sikkerhedsmål K Beslutningstagning = Styring fra ledelsens side G Styring af risici, control of risks 10, der er forbundet med JV's/IF's aktiviteter A Risici, der kommer fra aktiviteter, der udføres af parter uden for jernbanesystemet Procedurer/metoder for risikovurderinger og implementering af risikostyringsforanstaltninger (forandringsledelse) D 28 M Overholdelse af lovgivning, regler og standarder L Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk Dataindsamling og -analyse Q Indberetning og undersøgelse af ulykker/hændelser Q Intern revision S Udtrykket forklares nærmere i punkt *7+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 15

16 8.4 Dokumentation 8.3 information 8.2 Kompetenceledelse 8.1 Struktur og ansvar 7.4 Organisatorisk læring Løbende forbedring I Sikkerhedshenstillinger, safety recommendations 11 Q Forandringsledelse M 37 Tabel 2 Processer for gennemførelse/implementering [kapitel 8] CSM Side Ansvarsfordeling F Ledelsens ansvarlighed G Organisationsstruktur E Planlægning af arbejdsbyrde = Kompetenceledelsessystem (uddannelsesprogrammer for personale) N Konfigurationsstyring af sikkerhedsinformation P Inddragelse af personalet og deres repræsentanter H Intern/ekstern kommunikation O Sikkerhedsledelssystemets dokumentation E Dokumentstyring = Årlig sikkerhedsrapport, safety report 12 Artikel 9, stk Udtrykket forklares nærmere i punkt [43] i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 12 Udtrykket forklares nærmere i punkt *44+ i dokumentet SMS related terminology (findes kun på engelsk). 16

17 9.2 Beredskabsplaner 9.1 Operationelle foranstaltninger og procedurer Tabel 3 Operationelle aktiviteter [kapitel 9] CSM Side Procedurer for overholdelsen af gældende regler for den leverede type tjenesteydelse Procedurer, der skal sikre overholdelse i hele materiellets og operationernes livscyklus (leveringsfase) L Anvendelsen af kontrahenter og styring af leverandører B/C Forvaltning af aktiver = Kriseberedskab R Koordineringsopgaver for infrastrukturforvalteren Artikel 9, stk

18 6. Elementer Som allerede anført omfatter det sikkerhedsledelsessystem, der indføres af jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne, de karakteristika og elementer, der er anført i artikel 9 og bilag III i direktiv 2004/49/EF. De karakteristika og elementer, der udgør et sikkerhedsledelsessystem, er i vejledningen mærket på grundlag af nummereringen af de kriterier, der er anført i bilag II til forordningerne om vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af henholdsvis sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser. Den systembaserede fremgangsmåde præsenteres her som et "overordnet billede", som omfatter alle elementer af sikkerhedsledelsessystemet i en sammenkædning af processer, der er grupperet i henhold til deres funktion: processer for udformning og forbedring (processes for design and improvement) [kapitel 7] processer for indførelse (processes for implementation) [kapitel 8] driftsaktiviteter (operational activities) [kapitel 9] Denne fremgangsmåde beskrives i vejledningen: de tre grupper vil blive beskrevet og indeholde henvisninger, således at læseren kan orientere sig i de omfattede elementer under hovedtrækkene i processerne (udformning/forbedring, indførelse, drift) vil elementerne af sikkerhedsledelsessystemet blive oplistet og beskrevet med henblik på at sondre mellem tekst, der kan indeholde obligatoriske krav, og tekst, der skal tjene som vejledning, er der anvendt en række formateringer, der skal gøre dokumentet mere brugervenligt 18

19 tekstbokse i slutningen af specifikke elementer (på grå baggrund) anfører relaterede tekster, der indeholder obligatoriske krav tekstbokse med klar rød baggrund angiver Det Europæiske Jernbaneagenturs vejledningstekster om de pågældende krav. 19

20 7. Processer for udformning og forbedring Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal varetage styringen af den del af jernbanesystemet, som de er ansvarlige for, hovedsagelig ved at træffe foranstaltninger i deres organisation med henblik på at: overholde de sikkerhedskrav, der finder anvendelse på jernbanesystemet som helhed (TSI'er, nationale krav osv.) identificere specifikke risici i forbindelse med deres aktiviteter identificere og håndtere fremtidige og lokale risici. Styringen af sådanne organisationer bør foregå ved hjælp af konsistente foranstaltninger, ad hoc-politikker, struktureret indførelse og operationelle processer og ansvarsfordeling i de forskellige arbejdsområder. Derudover skal det bemærkes, at organisationerne er dynamiske og udvikler sig konstant. Der er hele tiden behov for at justere og forbedre alle processerne i sikkerhedsledelsessystemet. For at kunne gøre det skal organisationerne sikre udformning af og styring af de operationelle processer gennem effektivt lederskab [7.1] og inddragelse af personalet. Risikovurderinger [7.2] kan bidrage til at imødegå kommende udviklinger og trusler, såsom potentielle driftsafbrydelser, forringet funktionstilstand, andre nødsituationer og konsekvenserne heraf. Uforudsete begivenheder, der ikke blev identificeret i forbindelse med udformningen af risikostyringsforanstaltningerne, kan finde sted. Man kan risikere, at risikostyringsforanstaltninger som følge af et skiftende miljø (eksternt, såsom nye teknologier, regler, standarder osv., og/eller internt, såsom nye eller skiftende teknikker, operationelle procedurer, organisationsstruktur osv.) ikke længere opfylder deres tilsigtede formål. Derudover kan ændringer i den generelle ledelsesform og -struktur få indflydelse på sikkerhedsledelsessystemet. Det er nødvendigt at overvåge [7.3] både præstationen i de operationelle processer og miljøet for at identificere latente systemfejl, som er de systemelementer, der er eller kan blive en trussel på kort sigt. Overvågning fremmer feedback med erfaringer, som er et vigtigt supplement til de løbende overvejelser om risici. Derudover bør der drages erfaringer [7.4] af hændelser i forbindelse med driften. Dette og resultaterne af revisioner, inspektioner og alle andre relevante informationskilder kan bidrage til at forbedre systemet. Alle disse processer er tilsammen nødvendige for at give en virksomheds ledelse de nødvendige input, der skal sikre, at den kan træffe kvalificerede beslutninger om strukturelle eller funktionelle ændringer af systemet, således at den er bedre forberedt på, hvad der kan ske i fremtiden. 20

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Vejledning i Sikkerhedsledelse

Vejledning i Sikkerhedsledelse efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 7. oktober 2013 Indhold Indhold 3 Indledning 4 Vejledning 4 Ansvaret for sikkerheden 4 ssystem 5 Jernbanesikkerhedspolitik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedscertifikat. - Vejledning for jernbanevirksomheder. Udgave 2

Sikkerhedscertifikat. - Vejledning for jernbanevirksomheder. Udgave 2 Sikkerhedscertifikat - Vejledning for jernbanevirksomheder Udgave 2 Sikkerhedscertifikat Indhold Indhold Formål 5 Krav til sikkerhedscertifikatets del a) 5 Sikkerhedspolitik 5 Risikostyring 6 Sikkerhedsmål

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2008 (OR. en) 2006/0272 (COD) PE-CONS 3668/08 TRANS 250 CODEC 990 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 17. september 2002 PE 314.693/36-225 ÆNDRINGSFORSLAG 36-225 Udkast til betænkning (PE 314.693) Dirk Sterckx Jernbanesikkerhed

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM Bekendtgørelsen Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Lidt om Common Safety Methods - CSM Sessionens indhold - Bekendtgørelsen - Generelt om godkendelse og sikkerhed -Lidt om CSM

Læs mere

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2015 - Jernbane 30. januar 2015 Indledning I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.trafikstyrelsen.dk Notat CATE Journal TS10301-00015 Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition 23. september 2013 3 Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Forord Forord Dette Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere