Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer"

Transkript

1 Kommunernes HR- og personalefunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1

2 2

3 Indhold Indledning Opgaver Fra administrativ ekspert til rådgiver og sparringspartner En mere proaktiv og implementerende rolle Brugere af HR- og personalefunktionen Direktion og fagcentre Mellemledergruppen MED-systemet og tillidsrepræsentanter Andre brugere Kompetenceprofiler HR-generalisten Projekt- og proceskonsulenten Personalejurakonsulenten Lønkonsulenten Konklusion Hvordan er resultaterne blevet til? 3

4 Indledning Der er sket en bevægelse fra de driftsorienterede personaleadministrative opgaver mod de mere rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver for kommunernes HR- og personalemedarbejdere. HR- og personalefunktionernes rolle er blevet mere strategisk end tidligere, og reformer og organisationsændringer betyder, at der i endnu højere grad er behov for at arbejde med forandringsledelse og organisationsudvikling. Derfor er HR- og personalefunktionernes arbejdsområde ikke længere kun traditionelle områder som personalepolitikker, MUS-koncepter og administration af løn og personaleforhold. Nu handler det mere om udvikling af organisationen og ledere. Udviklingen medfører imidlertid nogle oplagte spørgsmål: Hvad betyder den for eksempel for de roller og opgaver, medarbejderne skal varetage fremover? Og hvilke kompetencer bliver centrale for HR- og personalemedarbejdere? Det er samtidig nogle af de spørgsmål, som KL og HK har undersøgt i projektet Kommunernes HR- og personalefunktion opgaver, brugere og kompetencer. Projektet sætter fokus på de nye roller på HR- og personaleområdet og kommer med bud på, hvilke centrale kompetencer HR- og personalefunktionerne får brug for fremover. For fremtidens HR-medarbejdere vil ikke blot have en enkelt rolle. Der vil blive tale om flere roller, som udmønter sig på tværs af traditionelle HR- og personaleopgaver. Projektets resultater er samlet i denne publikation, der er målrettet kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder inden for HR- og personaleområdet i bred forstand. Publikationen vil blandt andet behandle, hvordan ledelse og medarbejdere på området kan understøtte udviklingen af de nye roller. 4

5 HR-medarbejder: Jeg blev ansat som administrativ HR-medarbejder, men jeg bliver mere og mere konsulent og støttende for ledelsen. I princippet er det de samme opgaver, jeg laver. Det, der har ændret sig, er, hvordan jeg udfører dem. HR- og personalefunktionens rolle Kommunernes HR- og personalefunktioners rolle er i løbet af de seneste par år blevet mere og mere strategisk forankret. Det er i dag deres opgave at understøtte organisationens strategi og få andre til at udøve den. Det skyldes blandt andet, at funktionerne har gennemgået store forandringer fra strukturreformen og til i dag. Dels på grund af selve reformen, og dels på grund af sammenlægninger af en række kommunale institutioner. Parallelt med organisationsændringerne er der sket en ændring af ledelsesstrukturen i kommunerne. Der er kommet større institutioner, færre ledere og flere medarbejdere under hver leder. Det har medført et naturligt behov for at arbejde med forandringsledelse og organisationsudvikling i HR- og personalefunktionen. HR- og personalefunktionen skal sikre, at organisationen hænger sammen, og at alle ser sig selv som en del af et fælles ansvar. Eller som en HR-chef forklarer det: Vi er alle sammen om at juble eller snuble. Fra administrativ ekspert til rådgiver og sparringspartner HR- og personalefunktionen stod tidligere primært for traditionelle områder som personalepolitikker, MUS-koncepter, godt fysisk arbejdsmiljø og medarbejderes løn- og personaleforhold. Nu er opgaveporteføljen imidlertid blevet udvidet, så HR- og personalefunktionen også skal fokusere på udvikling af organisationen og lederne herunder arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og MED-systemet, der er blevet en integreret del af det at udvikle organisationen. En kommunaldirektør opsummerer udviklingen således: Da kommunen begyndte for otte år siden, vidste vi dårligt, hvad 5

6 HR var. Der var tale om klassisk HR som arbejdet med arbejdsmiljø, MUS-koncepter og personalepolitikker. I dag har vi mere fokus på personaleressourcer generelt set. Det betyder, at HR- og personalefunktionen får en central placering, for det handler jo om udviklingen af kommunens råstof, og den bliver mere strategisk funderet. Det, vi arbejder med nu, er organisations- og ledelsesudvikling samtidig med, at vi har det klassiske HR-arbejde. Vi taler om kerneopgaven for kommunen. Og en HR-medarbejder forklarer det således: Jeg blev ansat som administrativ HR-medarbejder, men jeg bliver mere og mere konsulent og støttende for ledelsen. I princippet er det de samme opgaver, jeg laver. Det, der har ændret sig, er, hvordan jeg udfører dem. HR- og personalefunktionen er altså gået fra at være en administrativ kontrolfunktion med ekspertviden om procedurer til i dag at være arbejdsgiverens serviceorgan, der yder rådgivning og sparring til ledere, og som arbejder på at udvikle organisationen via ledere, MEDsystemet, FTR, TR og arbejdsmiljøorganisation. For den enkelte HR-medarbejder betyder skiftet, at hun går fra at være den administrative og faglige ekspert til at være den fagligt dygtige sparringspartner, der stiller spørgsmål, sætter sig ind i en leders situation, og som søger viden og løsninger sammen med lederen. Dette rolleskift forudsætter nye kompetencer, der især handler om at indgå i nye relationer, som skabes gennem dialog og anerkendende kommunikation. Læs mere om HR- og personalefunktionens kompetencebehov på side 12. En mere proaktiv og implementerende rolle HR- og personalefunktionen har samtidig fået en mere proaktiv rolle som den, der kan læse organisationen og se de nye behov og udfordringer. Det betyder, at HR- og personalefunktionerne har fået endnu flere varer på hylderne, og flere og flere ledere trækker nu på deres ekspertise. Derfor skal HR- og personalefunktionen både kunne agere som HR-konsulent: Vi skal vide, hvad der sker i kommunen. Det er ikke kun et spørgsmål om leder- eller medarbejderudvikling. Tingene skal tænkes ind i større løsninger, og de forskellige afdelinger skal kunne arbejde tættere sammen og levere hele løsninger 6

7 frontløbere og bagstoppere. De skal være på forkant, spotte trends og vurdere, om det er noget, der kan gavne organisationen, men det er også dem, der skal sørge for, at hele organisationen er med og facilitere implementeringen af nye initiativer. Den proaktive rolle kan indebære at stille følgende spørgsmål: l Hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere bliver bedre til at spille ind på den digitale bane? l Hvad skal medarbejderne kunne, når de skal møde borgeren på nye måder fremfor at løse opgaven for borgeren? l Hvordan spiller vi ind med før-leder fokus og kvalificering af rekrutteringsprocessen? l Hvordan skal vi forholde os til frivillige og borgerinddragelse? l Hvad betyder udviklingen med samskabelse og crowdsourcing for os? l Hvordan kan vi bruge private partnerskaber? l Hvad skal fremtidens embedsmand kunne facilitere? Parallelt med den proaktive rolle er der også en anden rolle, der fylder for HR- og personalefunktionen. For den proaktive og rammesættende rolle, hvor HR- og personalefunktionen er med til at udvikle organisation og lederne, afføder en efterspørgsel på en mere implementerende rolle, hvor HR- og personalefunktionen skal yde konkret proceshjælp på institutionsniveau. En HR-konsulent siger det således: Vi skal vide, hvad der sker i kommunen. Det er ikke kun et spørgsmål om leder- eller medarbejderudvikling. Tingene skal tænkes ind i større løsninger, og de forskellige afdelinger skal kunne arbejde tættere sammen og levere hele løsninger. HR- og personalefunktionen er eksempelvis en naturlig partner for centrene, når nye reformer skal implementeres. For hvad betyder den respektive reform for det enkelte center? Det er dog til tider en udfordring for HR- og personalefunktionen at blive inddraget i arbejdet, selv om reformerne betyder, at der oftest er behov for 7

8 Personalechef: Vores kontakt til direktionen er blevet mindre de seneste år. Vores nærmeste samarbejdspartnere op i systemet er cheferne. Som personalechef har jeg betydeligt mindre kontakt med direktionen end tidligere. I dag refererer jeg for eksempel ikke direkte til kommunaldirektøren. dens involvering i forhold til ledelsesudviklingen og de mange ad hoc-opgaver, der følger med i kølvandet på en reform. Kommunerne står lige nu over for udfordringen om at skabe bedre velfærd for færre midler. En del af løsningen handler om at få kerneopgaven mere i centrum for selve opgaveløsningen og at arbejde bedre sammen med eksempelvis civilsamfundet og det private erhvervsliv. Derfor skal HR- og personalefunktionen sammen med resten af kommunen klædes på til at arbejde med partnerskaber og samskabelse. Det betyder, at HR og personalefunktionen skal kunne understøtte denne udvikling og uddanne de ansatte til at være facilitatorer. Det er med andre ord HR- og personalefunktionens opgave at lave systemer og koncepter, der gør lederne og medarbejdernes job lettere samtidig med, at de sikrer kvaliteten i opgaveløsningen. Brugere af HR- og personalefunktionen I takt med at HR- og personalefunktionens opgaveportefølje er vokset, er der også kommet flere brugere til. HR- og personalefunktionen har en bred vifte af brugere, der både omfatter direktionen, ledere og medarbejdere. Den spiller for eksempel en vigtig rolle som direktioners og fagcentres sparringspartnere i forhold til nye strategier og initiativer. Samtidig bruger kommunernes ledere og medarbejdere HR- og personalefunktionerne løbende, når der er spørgsmål om eksempelvis ansættelsesvilkår eller vanskelige medarbejdersamtaler. Derudover kan HR- og personalefunktionen formentlig se frem til flere brugere, efterhånden som eksempelvis samskabelse og crowdsourcing kommer på dagsordenen i kommunerne. Det betyder nemlig, at borgere og andre af kommunens partnere også kan få brug for HR- og personalefunktionen. 8

9 Direktionen og fagcentre HR- og personalefunktionen er en vigtig proaktiv sparringspartner, når nye trends og temaer skal bringes op. Det kan være i direktionen, men lige så ofte sker det i samarbejde med fagcentre. Samarbejdet med fagcentrene er øget. Det skal ses i sammenhæng med HR- og personalefunktionens betydning i forhold til at understøtte politiske mål og strategier. For hvis strategierne skal have et liv i organisationen, skal de kommunikeres ud på en måde, så de giver mening for den enkelte medarbejder. HR og personalefunktionens implementerende rolle, hvor mål og strategier opsættes til udvikling af organisation og ledelse har været medvirkende til, at fokus nu i høj grad er på fagcentrene og den store gruppe af mellemledere. Et par kommuner fremhæver, at der er sket en ændring. Tidligere var HR-chefen en del af direktionen. I dag er HR-chefen de fleste steder ikke en del af direktionen. En personalechef udtrykker det således: Vores kontakt til direktionen er blevet mindre de seneste år. Vores nærmeste samarbejdspartnere op i systemet er cheferne. Som personalechef har jeg betydeligt mindre kontakt med direktionen end tidligere. I dag refererer jeg for eksempel ikke direkte til kommunaldirektøren. Mellemledergruppen Mellemledergruppen er for alvor blevet brugere af HR- og personalefunktionen. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan den nye leder og den erfarne leder bruger HR- og personalefunktionen. Den nye leder efterspørger for eksempel hjælp til personalesager i form af sparring. Det kan være i situationer, hvor personalekonsulenten deltager i samtaler mellem leder og medarbejder og efterfølgende hjælper lederen med at vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger samt formulere beslutninger og breve. På 9

10 den måde bliver hjælpen samtidig en fortløbende oplæring af den nye leder i, hvordan personalesager forløber, hvad enten det er de almindelige, de vanskelige eller afskedigelsessager. Den erfarne leder efterspørger til gengæld i højere grad sparring og juridisk specialistviden i forhold til komplicerede personalesager. Generelt set er der dog kommet et større fokus på kompetenceudvikling af ledere, så organisationen udvikles gennem lederudvikling. Det er især ledere og mellemledere, der efterspørger procesbistand, rådgivning og sparring fra HR-funktionen. Decentrale ledere og lønmedarbejdere efterspørger desuden fortsat specialistviden i lønspørgsmål. De decentrale enheders brug af den centrale lønenhed afhænger blandt andet af, hvor langt den enkelte kommune er i digitaliseringen af løn, og hvordan den har valgt at organisere lønfunktionen. MEDsystemet og tillidsrepræsentanter MEDudvalgene efterspørger i flere af projektets kommuner bistand fra HR for at få MED-udvalgene til at fungere bedre. Det kan for eksempel være hjælp til at finde en måde at formidle og følge op på trivselsmålinger og sygefraværsindsatser. Flere kommuner fortæller dog samtidig, at det ikke usædvanligt, at HR- og personalefunktionen er en vigtigt drivkraft i HovedMED, selv om intensionen er, at engagementet skal skabes nedefra. Flere peger på, at TR-rollen vil forandre sig i de kommende år. Tillidsrepræsentanterne skal i endnu højere grad understøtte forandringer og indtage rollen som samarbejdspartnere. Derfor får både faglige organisationer og HR- og personalefunktionen en vigtig opgave i at klæde TR og FTR på til denne opgave. En HR-chef forklarer det således: Jeg forudser, at der er et generationsskifte på vej i TRernes rolle, og jeg tror, at der vil ske en ændring i samspillet. I dag er 10

11 HR-chef: Jeg forudser, at der er et generationsskifte på vej i TR-ernes rolle, og jeg tror, at der vil ske en ændring i samspillet. I dag er der kampe, som er unødvendige. Vi kunne godt ville hinanden det bedre, og vi kan mærke, at der er noget på vej. der kampe, som er unødvendige. Vi kunne godt ville hinanden det bedre, og vi kan mærke, at der er noget på vej. Andre brugere Der er også mange eksterne brugere af kommunernes HR- og personalefunktioner. Et godt eksempel er de mange stillinger på særlige vilkår; seniorjob, skånejob og fleksjob, der har til opgave at få borgere integreret i arbejdsmarkedet. Det kan presse kommunerne ift. opgaveløsningen og stiller store krav til HR- og personalefunktionen. I forbindelse med at eksempelvis samskabelse og crowdsourcing vinder indpas i kommunerne, kommer borgere og andre af kommunens partnere også til at bruge HR- og personalefunktionen. Det er en kompleks opgave, hvor det ikke nødvendigvis er defineret, hvad der er ledernes rolle, medarbejdernes rolle og borgernes rolle. De mange relationer på kryds og tværs vil derfor udfordre eksisterende systemer og kasser. Samtidig giver nogle kommuner udtryk for, at brugen af freelancere og projektansatte kan vokse markant i fremtiden, fordi der vil være behov for ekstra kompetencer i enkelte situationer. Og når eksterne bliver en del af organisationen, vil det udfordre rammerne. Endelig er der kommet et større krav om gennemsigtighed. Både medarbejdere, borgere og medier vil kunne se, hvad der foregår. Derfor har HR- og personalefunktionen en opgave i løbende at finde dokumentation til forskellige myndigheder i samarbejde med de decentrale ledere. Der skal være styr på de forskellige begrundelser, og HR- og personalefunktionen skal kunne trække på kommunens jurister, hvis der er behov for det. 11

12 Kompetenceprofiler Der er ingen tvivl om, at der er sket en ændring i de kompetencer, der efterspørges i HR- og personaleafdelingerne som følge af udviklingen i både opgaver og brugere. Medarbejdere i HR- og personalefunktionen skal kunne kommunikere både skriftligt og mundligt. Derudover skal de kunne holde oplæg, undervise og bringe egen faglig viden i spil i tværgående samarbejder. De har også opgaver i forhold til at facilitere udvikling af organisationen inden for deres faglige område og i at følge op og kontrollere om de enkelte institutioner og forvaltninger følger med. Det kan for eksempel være i forhold til sygefravær eller indberetning af løn. Derfor er det vigtigt, at de kan arbejde projektorienteret og være projektledere/tovholdere. Generelt set er der sket en bevægelse fra at være ekspert til tovholder/rådgiver/sparringspartner inden for HR- og personaleområdet. Der er tale om en videreudvikling, hvor der bygges oven på det traditionelle løn- og personalefundament, som handler om love, overenskomster, rammeaftaler, procedurer, vejledninger, MED, sygefravær, personalejura osv. Det er imidlertid forskelligt, hvordan kompetencebehovene udmønter sig i det enkelte job. Det afhænger blandt andet af, hvordan direktionen ser HR- og personalefunktionen. Er der for eksempel brug for en samlet HR- og personalefunktion og for at udvikle en bred faglighed, eller er der nærmere behov for specialisering i forhold til eksempelvis udvikling og drift ud fra et ønske om at styrke det tværgående udviklingsarbejde og det tværgående driftsarbejde? Med baggrund i projektets interviewundersøgelse vil vi i det følgende give et bud på fire kompetenceprofiler. De fire profiler er på ingen måde tænkt som jobprofiler, men skal ses som bud på vigtige kompetencer, der er brug for på HR- og personaleområdet. De fleste HR- og personalemedarbejderes job vil bestå af elementer fra flere kompetenceprofiler og fremover vil flere job på området forudsætte kompetencer inden for flere af kompetenceprofilerne. Brug de fire kompetenceprofiler til at overveje, om HR- og personaleafdelingen som helhed er dækket ind med kompetencer, og hvor den enkelte medarbejder kunne have kompetencebehov i forhold til de fire kompetenceprofiler. 12

13 HRgeneralisten CENTRALE KOMPETENCER: l Kendskab til ledelses- og organisationsudvikling l Anerkendende kommunikation og coaching l Fagligt område som for eksempel arbejdsmiljø l Evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye områder Projekt- og proceslederen CENTRALE KOMPETENCER l Viden og erfaring med organisationsudvikling l Anerkendende kommunikation l Politisk flair og forståelse l Evne til hurtigt at sætte sig ind i nye områder l Værkstøjskasse bestående af metoder til facilitering, gennemførelse af projekter, analyser og evalueringer Personalejurakonsulenten CENTRALE KOMPETENCER l Specialistviden inden for personalejura l Viden om ledelse l Undervisning l Anerkendende kommunikation og coaching Lønkonsulenten CENTRALE KOMPETENCER l Lønfaglige kompetencer l Undervisning og vejledning l Anerkendende kommunikation l Konflikthåndtering

14 HR-generalisten Det, der kendetegner generalisten, er hendes arbejdsmåde og hendes generelle forståelse for organisationsudvikling og kommunikation. Hun skelner ikke mellem HR-opgaver, personaleopgaver og lønopgaver. Det kan være spørgsmål om MUS, trivsel, arbejdsmiljø, sygefravær, strategisk håndtering af løn, den vanskelige samtale m.v. Hun bidrager til at løse dem alle, men på forskellige måder. Som sparringspartner for organisationens ledere behøver hun ikke at være ekspert på det hele. Det er helt i orden at skulle søge viden. Hun ved, hvem hun skal kontakte for at få svar eller ideer til, hvor hun skal finde svar. Generalisten skal med andre ord både bruge fællesskabet til at løse sine egne opgaver og bidrage til fællesskabet med sin viden inden for faglige områder. Generalisten sparrer med arbejdsmiljøorganisationerne og møder lederne der, hvor de er. Hun har blik for de forandringer, som lederne skal navigere i, og sammen med lederne finder hun en måde, hvorpå forandringerne kan håndteres. Den afgørende kompetence for hende er, at hun hele tiden kan læse organisationen og se dens behov, når der er initiativer på vej, som kan blive til udfordringer, der skal tackles af de enkelte ledere. Hun skal derfor også have politisk flair. Det er vigtigt, at generalisten forstår sin rolle i organisationen. Hun er arbejdsgiverens serviceorgan, og når hun er sparringspartner for ledere, sparrer hun ud fra en arbejdsgivervinkel. Generalisten har ofte faste ledere, hun sparrer med. Derfor er det også vigtigt, at hun er god til en-til-en relationer. CENTRALE KOMPETENCER: l Kendskab til ledelses- og organisationsudvikling l Anerkendende kommunikation og coaching l Fagligt område som for eksempel arbejdsmiljø l Evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye områder HR-generalisten 14

15 Projekt- og CENTRALE KOMPETENCER l Viden og erfaring med organisationsudvikling l Anerkendende kommunikation l Politisk flair og forståelse l Evne til hurtigt at sætte sig ind i nye områder l Værkstøjskasse bestående af metoder til facilitering, gennemførelse af projekter, analyser og evalueringer proceslederen Projekt- og proceslederen gennemfører udviklingsprocesser for afdelinger, team, ledergrupper, MED-udvalg og andre grupper. Hun arbejder med grupper, der skal lære at arbejde sammen på nye måder. I grupperne er der ofte modsatrettede interesser eller holdninger. Projekt- og proceslederen arbejder ud fra en viden om organisationsudvikling, kendskab til organisationen, anerkendende kommunikation, metoder til at facilitere og håndtere konflikter. Projekt- og proceslederen gennemfører desuden projekter, analyser og evalueringer. Det kan eksempelvis være projekter om digitalisering og talegenkendelse. Disse opgaver kan være initieret af HR- og personalefunktionen, men kan også være initierede af andre stabsfunktioner eller fagcentre. For at løse disse opgaver har projekt- og proceslederen en metodeværktøjskasse bestående af analyse- og evalueringsmetoder samt viden om projekter og rollen som projektleder. Der er ingen tvivl om, at det bliver endnu vigtigere i fremtiden at forstå det politiske spil. Derfor skal man kunne se sig selv i en politisk organisation og have politisk forståelse. Projekt- og proceslederen skal have fingeren på pulsen, både i forhold til de kommunalpolitiske strømninger og i forhold til nye trends inden for organisationsudvikling, for at kunne arbejde proaktivt med spørgsmål som frivillige, borgernes medbestemmelse og digitalisering i forhold til direktionen. Projekt- og proceslederen 15

16 Personalejurakonsulenten Personalejurakonsulenten Personalejurakonsulenten har stor ekspertise i personalejuridiske forhold. Hendes faglige ekspertviden er grundlaget for hendes undervisning og rådgivning af ledere i personalejura og personaleforhold. I takt med decentraliseringen af ansvar og ledernes fokus på personalejura er der kommet en stor efterspørgsel efter undervisning, rådgivning og sparring om personalejuridiske forhold. Lederne efterspørger typisk rådgivning og sparring i forhold til bestemte situationer. Det handler for eksempel om, hvordan de skal gribe en svær personalesag an, hvad konsekvenserne er i forhold til forskellige handlinger, og hvilke erfaringer, der er på området? Personalejurakonsulenten skal derfor kunne veksle mellem at være ekspert og sparringspartner. Hun skal også kunne stille spørgsmål i stedet for at give svar, fordi hun skal kunne skabe en dialog om den specifikke situation, som den enkelte leder befinder sig i. Bevægelsen fra ekspert til underviser, rådgiver og sparringspartner indebærer et behov for nye kompetencer. For eksempel betyder samarbejdet mellem personalejurakonsulenter og decentrale ledere, at personalejurakonsulenten skal vide noget om ledelse. Den tætte én til én relation mellem personalejurakonsulent og leder under sparring og rådgivning har ligeledes gjort coaching og anerkendende kommunikation til meget relevante kompetencer for personalejurakonsulenten. CENTRALE KOMPETENCER l Specialistviden inden for personalejura l Viden om ledelse l Undervisning l Anerkendende kommunikation og coaching 16

17 Lønkonsulenten CENTRALE KOMPETENCER l Lønfaglige kompetencer l Undervisning og vejledning l Anerkendende kommunikation l Konflikthåndtering Lønkonsulenten Lønkonsulentens arbejde har ændret sig betydeligt i takt med digitaliseringen af lønnen. Flere opgaver er blevet automatiseret eller decentraliseret, og lønkonsulentens rolle er gået fra primært at være administrativ til i højere grad at være konsulent. I dag bruger lønkonsulenten for eksempel sin viden om løn til at undervise og vejlede decentrale ledere og lønmedarbejdere i, hvordan de kan arbejde med indberetning af løn. Hun arbejder med at målrette information til forskellige brugere og lytter til deres behov for yderligere viden og information for at kunne løfte den decentraliserede lønopgave. Samtidig med den understøttende rolle har lønkonsulenten også en kontrollerende rolle i forhold til de decentrale indberetninger. Oplæringen af decentrale ledere og lønmedarbejdere kræver, at lønkonsulenten har såvel undervisnings- som vejledningskompetencer. Desuden skal hun kunne takle de konflikter, der kan opstå under arbejdet med at decentralisere lønopgaven, når hun skal vejlede i forhold til fejl i indberetninger og forklare, hvorfor kommunens praksis er, som den er. Både rollen som underviser og rollen som kontrollant af andres arbejde vil vokse de kommende år, men på sigt skal lønkonsulenten også byde ind på andre opgaver og udvide sin profil. Derfor er det afgørende, at lønkonsulenten allerede nu kan kombinere undervisning, kontrol og sparring med ledere på institutioner, da det vil være et godt fundament til at udvide profilen senere. 17

18 Konklusion HR- og personalefunktionen har i høj grad fået en mere strategisk opgave, hvor arbejdet med forandringsledelse og organisationsudvikling fylder meget. Det betyder, at HR- og personalefunktionerne ikke kun skal koncentrere sig om de traditionelle områder som MUS-koncepter og administration af medarbejderes løn og personaleforhold. Nu fylder udvikling af organisationen og ledere også rigtig meget i hverdagen. Samtidig er HR- og personalemedarbejderens rolle gået fra at være en administrativ kontrolfunktion med ekspertviden om procedurer til at være arbejdsgiverens serviceorgan, der yder rådgivning og sparring til ledere. Der er imidlertid forskellige bud på, hvordan HR- og personalefunktionens nye opgaver ser ud. Det står dog klart, at den blandt andet skal have en tæt dialog med centrene om arbejdet med at sætte nye strategiske udfordringer på dagsordenen, udvikle samarbejdet på tværs samt mestre organisationsudvikling. Udviklingen betyder også, at der er sket en markant ændring i de kompetencer, der efterspørges i HR- og personaleafdelingerne. Medarbejderne skal i dag og fremover kunne formidle både skriftlig og mundligt, bringe egen faglig viden i spil samt undervise andre. HR- og personaleområdets kompetencebehov kan lidt karikeret deles op i fire kategorier: l HR-generalisten, der fungerer som både HR-, personale- og lønkonsulent. Hun har ofte faste ledere, hun sparrer med. Derfor er det vigtigt, at hun er god til en-til-en relationer. Der er tale om en generalistprofil, som er i stand til at læse organisationen og dennes behov. l Projekt- og proceskonsulenten med fokus på organisationsudvikling og processer. Hun kan arbejde som proceskonsulent for afdelinger, teams og ledergrupper. Hun gennemfører desuden projekter, analyser og evalueringer. Projekt- og proceskonsulenten skal have en god metodeværkstøjskasse samt viden og forståelse for organisationsudvikling og nye udviklingsbehov i organisationen. l Personalejurakonsulenten med juridisk specialistviden, der kan undervise, rådgive og sparre om personaleforhold. Hun er i stand til at rådgive og sparre med lederne om, hvordan de skal gribe situationen an, og hvad konsekvenserne er i forhold til forskellige handlinger. l Lønkonsulenten går fra at være administrativt udførende til at være en, der kan formidle sin faglige viden og argumentere for, hvorfor kommunens praksis er, som den er. Hun skal kunne undervise og vejlede lederne om lønopgaven og være i stand til at håndtere de konflikter, der kan opstå i udviklingen af den nye arbejdsdeling. 18

19 Hvordan er resultaterne blevet til? Billedet af HR- og personalefunktionen er skabt på baggrund af interviews i seks kommuner; Mariagerfjord, Lolland, Vejle, Silkeborg, Holstebro og Glostrup i løbet af første halvår af HR, personale og løn er, hvor det var muligt, blevet samlet til et fokusgruppeinterview. Desuden er brugere af HR- og personalefunktionen, et medlem af direktionen og decentrale institutioner blevet interviewet. Endelig er der gennemført et interview med formanden for personalecheferne. I alt er der gennemført 17 interview. Der er blevet spurgt ind til ændringer i opgaver, kunder/brugere og kompetencebehov i løbet af interviewene. Først har interviewpersonerne set i bakspejlet og vurderet de største ændringer fra for fem år siden til i dag. Dernæst har interviewpersonerne set i krystalkuglen og vurderet hvilke store ændringer, der vil komme inden for de næste fem år. 19

20 20 KOMMUNAL KOLOFON Projektledelse: Jan Struwe Poulsen, KL s Konsulentvirksomhed (KLK): Elin Jørgensen, HK Kommunal: Journalistisk bearbejdning: Rasmus Onslev Kremmer, KL s Konsulentvirksomhed (KLK) Grafisk design: Ann-Britt Brostrøm, HK Kommunal

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere