Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside."

Transkript

1 Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling af indhold på Aarhus Universitets hjemmeside. Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1 Forfatter: Jens Hørlück, Forretningskonsulent ved IT staben Version: 1.0, 2. marts 2009 CMS 2009 Jens Hørlück Forretningskonsulent Dato: Ref: JH Side 1/12 Formål og baggrund Styregruppen for den administrative forandringsproces besluttede på møde i efteråret 2008 at splitte det hidtidige kommunikationsspor op, så informationspolitikspørgsmål blev løftet ud af den administrative forandringsproces og placeret direkte under prorektor Søren Frandsen, mens aktiviteten omkring systemanskaffelse af nyt CMS-system blev overført til IT-sporet. Udgangspunktet er en teknisk afdækning af, hvilke større CMS-systemer, der er i brug på det samlede AU ved udgangen af Denne afdækning og forarbejdet hertil dokumenterer, at det nuværende SIAB CMS-system, der bruges på dele af 8000C udgør en såkaldt brændende platform, fordi leverandøren ikke længere er i stand til at supportere og videreudvikle det. Målet med projektet er i punktform følgende: At videreudvikle AU s hjemmeside, så den svarer til de bedste i branchen. F.eks. gennem inspiration fra eksisterende top100 webløsninger blandt internationale universiteter. Som en naturlig del af dette at anvende AU s nye design så langt som muligt. At tilbyde services og komponenter, der svarer til dagens standard, og som er rettet mod de forskellige målgrupper, således at det for informationssøgende brugere opleves som ét sammenhængende tilbud fra Århus Universitet. At tilbyde et velfungerende CMS-system, som en bred kreds af webredaktører finder brugervenligt og kan anvende og løse kommunikationsopgaven med et lille tidsforbrug. At anvende en moderne, skalerbar og fremtidssikker teknisk platform, der muliggør udbredt anvendelse af webservices og SOA-arkitektur imellem forskellige løst koblede systemer Fokus lægges på det, der i figuren er illustreret som den blå pyramide samt snitfladerne til de datafødende systemer. Samtidig er det forventningen, at løsningernes tekniske indhold samt snitflader og services til dataudtræk / - Ledelsessekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax:

2 Side 2 af 12 opgradering kan tilbydes tilknyttede centre, projekter mv. Uanset om de anvender AU s grunddesign eller har deres eget. Det forventes, at Universitetet med en sådan løsning vil være i stand til at nedbringe det nuværende antal forskellige tekniske platforme, der arbejder indenfor den blå pyramide til et absolut minimum, og at et sådant platforms-tilbud vil blive taget i anvendelse blandt adskillige udbydere fra den gule del af universitetet. Projektet er uafhængigt af planerne for konsolidering af IT driftscentre; men den tekniske implementering af et nyt CMS vil naturligvis ske i overensstemmelse med konsolideringen. Hovedresultater og succeskriterier Projektet opdeles i to faser delt af en beslutningsfase. Begge faser har både indhold og teknik. Fase 1 består i fremskaffelse af et beslutningsgrundlag dels for anskaffelse og implementering af et CMS, dels for en beslutning om videreudvikling af AU s hjemmesider, herunder prioritering af de dele der skal konverteres og videreudvikles i løbet af 2009.

3 Side 3 af 12 Fase 2 består dels af implementering af CMS systemet, dels konvertering og videreudvikling af de valgte dele af AU s hjemmesider og endelig af et mere langsigtet arbejde med en Web strategi for AU. Fase 1. Den indholdsmæssige del af første fase fastlægger dels en afgrænsning af rammer, formål og metoder, dels en formulering af en foreløbig vision for den videre udvikling af AU s hjemmeside med det formål at sikre, at den tekniske løsning ikke stiller hindringer i vejen for en fremtidig web-strategi. Resultatet af indholdsdelen i fase 1 vil være en handlingsplan for fase 2 i dette projekt samt en prioritering af indholdsdelen i to dimensioner: Hvilke services, der skal tilbydes i 2009 implementeringen og hvilke, der tages med i efterfølgende projekter. Hvilke hovedområder og institutter, der skal tilbydes implementering i 2009 i et nyt CMS. Resultatet af den tekniske del af fase 1 indeholder en opstilling af beslutningskriterier for valget af et nyt CMS system. en vurdering af relevante systemer på markedet en indstilling vedr. valg af system. Som væsentlige beslutningskriterier kan nævnes (uprioriteret): En vurdering af om CMS systemet kan dække behovene på kort og på længere sigt med udgangspunkt i indholdsdelen. Systemets driftsmæssige stabilitet Integrerbarhed til øvrige systemer Vurdering af leverandørstabilitet Brugervenlighed i forhold til alle typer brugere. Cost of ownership. Den forventede tid til kompetenceopbygning. Veldokumenteret mulighed for at flytte data fra CMS s databaser ved næste CMS skifte. Fase 2. Projektets fase 2 indeholder fire sammenhængende hovedstrømme med selvstændige resultatmål: Teknisk implementering af det anskaffede CMS system, incl. grænseflader til fødende systemer. Implementering / konvertering af universitetets web samt en række af hovedområderne, jf. handlingsplanen, hvor resultatet er et velfungerende universitets web på de dele af det blå område, der er prioriteret ved afslutningen af fase 1

4 Side 4 af 12 Et arbejde med indholdsdelen, informationsstruktur og målgruppebehov, som fører frem til en videreudvikling af den fælles web-strategi for hele universitetet. Udarbejdelse af et projektinitieringsdokument med et forslag til prioritering af de resterende dele af det blå område til et nyt projekt til videreudvikling af Universitetets hjemmeside i løbet af Business case / effektmål Hovedbegrundelsen for udskiftning af et CMS system ligger i at SIAB, der er det CMS system, der anvendes i fælles administrationen, på teologi, humaniora m.fl. ikke længere supporteres af leverandøren. En videreudvikling af AU s web forudsætter derfor et skifte til nyt CMS. De øvrige hovedområder har ikke samme hast med at skifte lige p.t. Omkostninger Nedenstående forventninger skal kvalificeres i løbet af fase 1, således, at der kan opstilles en reel business case. Konvertering af det nuværende indhold. Der er ikke udarbejdet estimater for projektet p.t. En analyse af tidsforbruget på NAT og SAMF i forbindelse med implementering af Typo3 vil give et godt bud på den indsats, der skal bruges til flytning af indholdsdelen. Både på de berørte hovedområder og centralt vil der være omkostninger vedr. uddannelse af medarbejdere samt tid til implementering, konvertering og tilpasning af indhold. Konverteringsopgaven har andre steder vist sig at være langt den største omkostning ved skifte. Omkostninger til vedligehold af nuværende indhold efterfølgende Der forventes ikke øget tidsforbrug til vedligehold af et indhold, svarende til det nuværende. Tværtimod må der forventes et beskedent fald i tidsforbrug da SIAB har ry for at have lange svartider. Der må forudses lavere omkostninger til kompetenceopbygning og support med ét fælles system. Især for hovedområderne vil der ved en fælles løsning være fordele ved at kunne trække på fælles kompetence. Omkostninger til forøgelse af serviceniveauet i forhold til nu. Et tidssvarende CMS system er forudsætningen for at udvide antallet af services i forhold til det nuværende. Udvidelsen af informationstilbuddet og de ekstra services vil medføre et øget tidsforbrug; men det samlede tidsforbrug til fælles løsninger vil være lavere end ved serviceudvidelse på separate systemer.

5 Side 5 af 12 It-investeringer: Centralt vil der være omkostninger til driftsimplementering af systemer samt til opbygning af kompetence til support. Der vil påløbe licensomkostninger, såfremt der vælges kommercielle systemer; men næppe i et omfang, der overstiger udgifterne til SIAB og licenser til de systemer, der anvendes decentralt. Under alle omstændigheder er licenser kun en lille del af de samlede omkostninger. Derudover forventes der ikke særskilte investeringer i forbindelse med CMS projektet. IT Drift Det forudsættes, at der er etableret en drifts- og supportorganisation, når systemet skal anvendes. Der forventes ikke øgede driftsomkostninger i forhold til driften af de nuværende systemer; men eventuelle besparelser afhænger af konsolideringsplanen. Omkostninger til drift mm. skal derfor ses i sammenhæng med implementering af det fælles net og konsolidering af serverparken. Effektmål. I løbet af fase 1 kan der defineres en række effektmål vedr. anvendelsen af AU s web. Der forventes ikke en umiddelbar effekt af flytningen af det nuværende indhold til ny CMS. Der findes ikke p.t. målinger af tilgængelighed og anvendelse af det eksisterende web. I efterfølgende faser vil der være mulighed for at øge serviceniveauet og der bør på det tidspunkt opstilles effektmål for det øgede serviceniveau. AU s hjemmeside bliver årligt vurderet i bedst på nettet. I 2008 fik AU et karaktergennemsnit på 63, hvilket indbragte en plads som den næstsidste af de 7 universiteter. Et mål kunne være en vurdering på 75-80, hvilket ville bringe AU i top. [NB: AU s design skal ikke tilrettelægges særskilt efter de målinger der foretages, men vurderingskriterierne i bedst på nettet angiver generelt gode retningslinjer.]

6 Side 6 af 12 Budget og tidsplan Nedenstående figur viser den overordnede model indeholder følgende aktiviteter; men tidsplanen er en skitse. Der er ikke udarbejdet et budget for fase 1. Fase 1 har fire hovedopgaver: Analyse af det langsigtede behov, der tager udgangspunkt i de trends man kan se i markedet og den måde det er implementeret som best practice i en række universiteter f.eks. ud fra en analyse af top 100 anvendelse af web baserede services. Analyse af det kortsigtede behov, der primært tager udgangspunkt i den nuværende implementering af AU s design og de ønsker, der er afledt af observerede problemer og behov. Denne del indeholder også en analyse af hovedområdernes nuværende anvendelse og ønsker på kort sigt. Det gælder især ASB, DJF, DMU, DPU og HIH. Omsætningen af disse behov til en kravspecifikation for et nyt CMS. I denne kravspecifikation skal derudover indgå en række mere generelle beslutningskriterier som driftsstabilitet, brugervenlighed, teknisk integration og en vurdering af leverandørens evne til at videreudvikle systemet i en årrække fremover. Vurdering af en række eksisterende CMS løsninger og deres evne til at tilfredsstille AU s behov på kort og langt sigt.

7 Side 7 af 12 Beslutningsfasen indeholder en række principielle og sammenhængende - beslutninger: I hvilket omfang AU skal satse på ét fælles system hhv. én fælles standard. Flere hovedområder har i øjeblikket store og ganske veldrevne webløsninger målrettet egne behov. Enkelte af dem, f.eks. ASB s og NAT s er ganske nyetablerede, og den decentrale udvikling går så langt fra i stå, mens projektet gennemføres. Beslutningsgrundlaget skal derfor fokusere og argumentere for de fordele, som disse hovedområder vil kunne høste af at anvende det fælles system samt fastlægge en tidsplan for en evt. overgang til et nyt system. Fastlæggelse af rækkevidden af AU-design. Prioritering af Web-løsningen i forhold til en række andre velfunderede forslag til digitaliseringsløsninger, jf. sporbeskrivelsen for IT sporet. Prioritering af elementer og hovedområder, således at der kan lægges en realistisk plan for den del, der skal implementeres i Udgangspunktet er her, at det indhold, der flyttes, tilpasses tidsplanen. I en overgangsfase kan man fortsætte driften af det nuværende system parallelt f.eks. med de dele, der senere skal overføres til et intranet. Formulering af retningslinjer for, hvad der skal på AU s web og hvad der skal på et (senere?) fælles intranet samt hvilke dele, der skal implementeres i et (senere?) fælles E-læringssystem. Formulering af retningslinier for tilgængelighed af funktionalitet/services udviklet af et enkelt hovedområde. Teknisk valg af CMS. Fase 2 Har fem hovedopgaver: Implementering af det anskaffede CMS system Tilretning af grænseflader til/i de fødende systemer: PURE, telefondatabasen, selvbetjening, betalingssystemer etc. Konvertering og kvalitetskontrol af flyttet indhold Formulering af projektinitieringsdokumenter for efterfølgende projekter Videreudvikling af WEB strategi Risikovurdering Der kan p.t. ses følgende usikkerheder: Tidsforbruget til konvertering af eksisterende sider med efterfølgende kvalitetskontrol uanset om det kan gøres maskinelt og/eller manuelt er meget usikkert. I løbet af fase 1 vil vi få et mere velfunderet grundlag for estimatet; men det vil fortsat være usikkert. En række hovedområder på AU har skiftet

8 Side 8 af 12 CMS indenfor de senere år: ASB, NAT, DMU m.fl. Alle havde undervurderet konverteringen af eksisterende indhold. At Universitetets kommende fælles IT-infrastruktur ikke er på plads ved driftsstart. Risikoen herfor vurderes som begrænset. Organisering Organisering af projektet bør afspejle, at der både er tale om en foranalyse fase 1 -førende frem til et egentligt beslutningsgrundlag inkl. business cases og et implementeringsprojekt fase 2. I implementeringsfasen anbefales en klassisk projektorganisering med en styregruppe og projektgrupper til de to hovedaktiviteter, dog bemandes implementeringsprojektet først, når beslutningsgrundlaget er behandlet. Fase 1 foreslås bemandet med en af IT-stabens forretningskonsulenter som projektleder og nedsættelse af to grupper, med følgende emner: 1) De tekniske krav til et nyt CMS. Udgangspunktet er en liste, som er lavet ud fra møderækken i februar. 2) Udviklingsperspektivet for det samlede universitets web i de kommende 2-3 år. Horisonten er valgt, fordi det næppe teknologisk og indholdsmæssigt vil være muligt at se længere frem. Grupperne skal repræsentere hele det nye universitet. Arbejdsformen er i første omgang decentraliseret og baseret på udveksling af kommentarer og synspunkter. Der kan efter behov tilknyttes ekstern (eller intern) konsulentbistand til Fase 1 gruppen. Undervejs skal Statsbiblioteket inddrages i forbindelse med grænsedragning til deres web-løsning. Interessentanalyse AU s web er universitets mest markante ansigt udadtil og skal betjene en lang række forskellige interessenter med dækning af deres informationsbehov. Interessenterne kan bedst deles i flere, delvist overlappende grupper: Eksterne brugere Studerende og ansatte som undervisere Forskerne Webredaktører Ledelsen

9 Side 9 af 12 Eksterne brugere De eksterne brugere dækker over mange forskellige interessenter. Deres eneste mulighed for indflydelse er undladelse af brug. Afdækning deres kortsigtede behov kræver en analyse af gruppens behov en form for markedsanalyse. Evt. koblet med en analyse af nuværende brugsmønster i det omfang det er muligt at isolere deres anvendelse. Aktive brugere af universitetets forskningsformidling er nævnt under punkt 7.3. Studerende og forskere i udlandet er vigtige eksterne interessenter, da AU har valgt satse stort på internationaliseringen i de kommende år og ønsker at tiltrække et stadigt stigende antal velkvalificerede ansøgere fra disse grupper. Derfor er det af afgørende betydning med målrettet og fyldestgørende information samt profilering af AU på webben til studerende og forskere i udlandet. Der ligger i sagens natur en særlig udfordring i at skaffe viden om disse gruppers behov. Ansøgere til stillinger har behov for en enkelt og lettilgængelig oversigt over AU s jobtilbud. En potentiel ansøger er primært interesseret i hvilke stillinger, der udbydes indenfor ansøgerens fagområde. Ansættelsesstedet er i nogle typer stillinger meget væsentligt, i andre uden betydning. Der bør fra opslaget - være mulighed for adgang til elektronisk ansøgning, med automat svar om at modtagelse er registreret. Alumner har gennem deres studietid knyttet bånd til AU. Da alumnerne har betydning som ambassadøren for AU i samfundet, er der god grund til at stille relevante informationer eller web services til rådighed for dem, som kan fastholde deres tilknytning til universitetet. Den generelle offentlighed har et behov for information. Det gælder især ved de udadrettede hovedområder som f.eks. DMU. Pressen har behov for at få adgang til den relevante ekspertise i forbindelse med såvel dækning af begivenheder i omverdenen som til generel baggrundsinformation. Dertil kommer et behov for at kunne søge den relevante information om universitetsinterne forhold. AU s web skal afspejle, at de forskellige hovedområder har vidt forskellig interesse for pressen, og skal både kunne håndtere meget specialiserede henvendelser og mere bredt formulerede. Endvidere skal det være i stand til at klare presset i forbindelse med store begivenheder i stil med klimatopmødet i København. Regionale samarbejdsmiljøer, offentlige institutioner og erhvervsliv har en interesse i at regionens videregående læreanstalt præsenteres så regionen profileres bedst muligt. Dertil kommer ønsket om at kunne finde frem til specifik information og kompetence samt eventuel rekruttering af medarbejdere.

10 Side 10 af 12 Studerende og kommende studerende Studerende er direkte tilknyttet universitetet og har ingen muligheder for fravalg og har en meget begrænset indflydelse. Afdækning af deres behov kan foretages som et survey via universitetets survey system og adgangen til mailadresser. De studerende vil kræve moderne og sammenhængende services på tværs af universitetets hovedområder til bl.a. studieadministration, eksamenstilmelding samt en velfungerende grænseflade til e-lærings systemerne. Udenlandske studerende og forskere, som opholder sig på AU, kan endvidere have særskilte behov, der skal tages højde for. Dette er vigtigt ikke blot for at optimere deres ophold, men også for at de kan fungere som ambassadører for AU, når de engang vender tilbage til deres hjemland. De kommende studerende er en væsentlig interessent, da tiltrækning af nye, velkvalificerede studerende er et afgørende led i universitetets fødekæde. Hvilken uddannelse, de kommende studerende vælger, har stor betydning for deres fremtid, og det er derfor væsentligt, at AU s web kan levere målrettet information, der appellerer til denne gruppe. Samtidig er de kommende studerende særdeles fortrolige med den nyeste informationsteknologi, og de stiller derfor store krav til anvendelsen af moderne web services. Forskere forskningsformidling Forskerne har behov for at finde den nødvendige information i relation til deres arbejde og til universitetets ledelse. Forskningsformidling kan ses ud fra to overlappende perspektiver. Den ene er samarbejde med og formidling til kolleger og samarbejdspartnere på andre lignende forskningsmiljøer. Adgang til tidsskrifter, dobbeltpublicering og deling af data er væsentlige elementer. Den anden er formidling af forskning til specifikke faggrupper og professioner samt til faglige organisationer. F.eks. har både DMU, DPU, DJF, SUN og ASB været meget aktive m.h.t. at opbygge deres hjemmesider med henblik på faglig formidling. For en række af disse hovedområder er denne formidling essentiel for området. En særlig gruppe udgøres af forskningsprojekter og centre, der har behov for en selvstændig profil. De skal tilbydes muligheden for at anvende de fælles faciliteter i overensstemmelse med universitetets generelle retningslinjer. Statsbiblioteket kunne inddrages med henblik på en hensigtsmæssig fordeling af indholdet.

11 Side 11 af 12 Indholdsleverandører Webredaktørerne leverer indhold til webben. Deres behov knytter sig til brugergrænsefladen i informationsleverandørsiden. Det er en gruppe, som informationskontoret løbende er i dialog med og har et meget præcist kendskab til. En del af disse indholdsleverandører er forskerne i deres rolle som formidlere. CMS ets succes afhænger af, at opdatering og udvikling fungerer så optimalt som muligt, og webredaktørerne er derfor en vigtig interessent. Gruppens behov bør undersøges tidligt i processen, da hensynet hertil kan have betydning for valg af CMS. Webredaktørerne har meget forskellige baggrunde og arbejdsbetingelser, og det er derfor nødvendigt med en løsning, der både tilgodeser brugere med de laveste forudsætninger og dem med bedre forudsætninger. Ledelsen Den fjerde gruppe har direkte mulighed for at påvirke beslutningerne vedrørende AU s web strategi og deres interesser er afgørende for udformningen af projektet. Det gælder især Universitetsledelsen, der har ansvaret for universitetets overordnede strategier vedr. informationsformidling og kommunikation. Der er fokus på en sammenhængende AU-Web, både vedr. grafisk identitet og tilgangen til de bagved liggende systemer. Universitetsledelsen er de primære interessenter for dette projekt. Hovedområderne har fokus på deres egne specifikke behov. De skal tilbydes en velfungerende platform, der er tilstrækkeligt attraktiv som grundlag for hovedområdets web.

12 Side 12 af 12 Bilag 1 Udkast til prioritering af hovedområder 1) SIAB brugere (ikke prioriteret indbyrdes) TEO (muligt pilotprojekt) HUM Det administrative fællesområde Biologisk og Geologisk Institut (flytter til Typo3 formentlig i 2009) 2) DMU Kører p.t. på Miljøministeriet og har derfor ikke umiddelbart behov for at skifte. Når miljøministeriet opgraderer skal DMU være klar med en ny løsning. Opgradering er endnu ikke planlagt. 3) HIH, DPU og DJF Ikke umiddelbare problemer; men interesse for omlægning, når AU har stabil drift og erfaring fra konverteringer. 4) SAM og NAT Har lige / er ved at skifte til Typo3. 5) SUN Har indbygget administrative løsninger i CMS platformen. Der skal tilbydes en ny løsning inden skift til ny platform. 6) ASB Meget integreret løsning bygget op omkring nuværende CMS platform.

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009 1 CMS projektet Hvorfor nyt CMS? Udvælgelse fra 16 til 3 til Typo3 og Linkfactory Uddannelse, konvertering og kontrol/tilretning præsen TATION Hvorfor et nyt CMS på AU? Site In A Box blev anskaffet i 2003

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Organisering af hjemmesidearbejde:

Organisering af hjemmesidearbejde: Organisering af hjemmesidearbejde: Fra: http://bib.gladsaxe.dk Til: http://www.gladsaxebibliotekerne.dk Sv. Aage Filtenborg, Organisering af 1 Dagens indhold af: Fra Til : Teknisk omstilling Web-organisation

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere