Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -"

Transkript

1 Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

2 Indhold 1. Udbudsbetingelser Kravspecifikation Forretningsscenarier Intranettet også på smartphone og tablets Nyheder Brugervenlighed Personalisering Workflow- understøttelse af arbejdsprocesser Billeder og video Telefonbog Søgning Chat og tilgængelighed Visning Integration med 3. parts systemer Samarbejde FAQ Tekniske krav Andre krav Bilag 1 - Tilbudsliste Bilag 2 Tro og Loveerklæring Bilag 3 - Nøgletal Bilag 4 Arbejdsklausul

3 1. Udbudsbetingelser Egedal Kommune ønsker at udvikle et nyt intranet, der under overskriften Fra Intranet til digital arbejdsplads skal understøtte kommunens organisation i en højere grad af vidensdeling. Kommunen forventer en kontraktsum under kr. For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling, har kommunen dog valgt at gennemføre en proces, der svarer til principperne i tilbudslovens afsnit II. Kommunen udvælger op til tre firmaer. De udvalgte firmaer skal udarbejde en præsentation, der viser den påtænkte opfyldelse af de krav, som kommunen anfører i dette materiale. Præsentationen fremsendes til kommunen, som derefter indkalder hvert enkelt firma til en dialog om den tilbudte løsning. Med baggrund i dialogen får hvert af de udvalgte firmaer mulighed for at afgive et tilbud. De endelige tilbud indgår herefter i kommunens tilbudsvurdering. Som udgangspunkt ønsker kommunen løsningen udviklet i open-source. Første version af løsningen skal være implementeret og i drift senest den 15. august Annoncering Udbudsmaterialet skal hentes på undersiden Indkøb og Udbud. Her vil alle oplysninger vedrørende udbuddet blive offentliggjort. Dette gælder også berigtigelser, eventuelle spørgsmål til tilbudsgrundlaget og svarene herpå. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende udbudsprocessen sendes skriftligt til eller Frist for ansøgning om udvælgelse Ansøgning om udvælgelse skal være kommunen i hænde senest den 17. april 2015 kl Ansøgninger modtaget efter denne frist, et andet sted eller i en anden form end anført i dette udbudsmateriale, vil blive afvist. Ansøgningen skal sendes til: Egedal Kommune Dronning Dagsvej Ølstykke Ansøgningen inklusiv dokumentation fremsendes til mærket med Nyt Intranet. Dokumentation Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation: 1. Underskrevet tro og love erklæring, jf. Bilag 2 2. Underskrevet nøgletalsformular, jf. Bilag 3 3. Beskrivelse af ansøgers virksomhed (bør ikke fylde mere end 4 sider) 4. Referenceliste 5. CV er for de konsulenter, der konkret tænkes anvendt til opgaven Ovenstående krav til dokumentation er ufravigelige. Såfremt ansøgningen ikke indeholder dokumentationen, vil den blive afvist. Mindstekrav (udvælgelse) Ansøger må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre der er truffet aftale om afvikling af gælden Ansøger skal have et positivt EBIT for seneste godkendte regnskab Ansøgers senest godkendte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt ikke er overholdt Ansøger skal råde over en organisation, som skønnes egnet til gennemførelse af den udbudte opgave Mindstekravene er ufravigelige. Såfremt ét eller flere af disse ikke er opfyldt, vil ansøgningen blive afvist. 3

4 Underleverandører Såfremt ansøgningen er baseret på underleverandører, skal dette fremgå af ansøgningen. Sammen med ansøgningen skal eventuelle underleverandører fremsende den ønskede dokumentation jvf. ovenfor. Endvidere skal én for underleverandøren tegningsberettiget person underskrive en erklæring om, at ansøgeren kan råde over de af underleverandørens ressourcer, som tænkes anvendt til opgaven. Erklæringen skal vedlægges ansøgningen. Den valgte leverandør hæfter for sin underleverandør på samme måde, som for sig selv. Udvælgelse Kommunen udvælger op til tre firmaer. Udvælgelsen sker på baggrund af den fremsendte dokumentation, hvor kommunen lægger vægt på de cv er, der tænkes anvendt til opgaven og ansøgers referencer for ligende opgaver udført indenfor de seneste 12 måneder. Indhold i præsentation Tilbudsgiver skal vedlægges en skriftlig præsentation af den løsning, som umiddelbart kan tilbydes. Præsentationen skal være kortfattet og indeholde en beskrivelse af følgende: 1. Hvilke målsætninger og krav, jvf. afsnit 3, 4 og 5, opfyldes allerede i ansøgers standardprodukt, og hvilke kræver eventuelt tilkøb eller videreudvikling. Giv gerne konkrete eksempler på løsninger fra andre kunder i form af URL er eller screendumps 2. Vil opfyldelsen af målsætninger og krav kræve ekstraordinære hensyn i forbindelse med implementeringen? 3. Beskrivelse af krav til hardware og software for server og klient 4. Rammerne og målsætningen for projektet: Hvordan vil I sikre, at det opfyldes? 5. Dokumentation for at I opfylder kravene 6. Vedlæg overslag på timer og pris for jeres løsning 7. Vedlæg projektplan for jeres del af projektet samt samarbejdsflader med Egedal Kommune 8. Estimat over kommunens ressourceforbrug forbundet med projektet Ansøgning og præsentation, samt al kommunikation i aftaleperioden skal ske på dansk. Honorar Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse i processen. Egedal Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning, præsentation, tilbud m.m.. Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative bud eller delbud. Forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen med specifikation af forbeholdet og med angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet har økonomisk betydning. Som udgangspunkt bør tilbudsgiver afstå fra at tage forbehold. Kommunen vil prissætte alle forbehold ud fra markedskendskab. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunen er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Såfremt kommunen modtager en begæring om aktindsigt i udbuddet, vil den enkelte tilbudsgiver blive opfordret til at fremsende skriftlig argumentation for eventuelle oplysninger og/eller dokumenter i deres tilbud, som efter tilbudsgivers opfattelse skal undtages aktindsigt, jf. offentlighedsloven. Det skal understreges, at tilbudsgivers argumentation i sig selv ikke medfører undtagelse af oplysningerne. Kommunen vil således vurdere de konkrete begrundelser og herefter træffe afgørelse. Såfremt kommunen ikke modtager en sådan argumentation, vil tilbuddet i sin helhed blive udleveret med mindre kommunen vurderer, at enkelte oplysninger og eller dokumenter skal undtages. Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget udarbejdes i dialogfasen og vil derfor efterfølgende blive lagt til grund for den endelige tilbudsgivning. Kommunen betinger sig fuld og uindskrænket brugsret til de komponenter, som leverandøren tilbyder/udvikler under kontrakten. 4

5 Kommunen anvender en arbejdsklausul for alle kontraktforhold. Klausulen er vedlagt som bilag 4, og skal accepteres af ansøger, som en forudsætning for indgåelse af kontrakt. Kontakten mellem kommunen og udvalgte ansøgere Spørgsmål til indhold og udformning af præsentationen skal stilles skriftligt til Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver frem til tilbudsfristen løbende åbner hjemmesiden og kontrollerer, om der er afgivet svar på spørgsmål eller offentliggjort berigtigelser. Præsentation af tilbud Hver tilbudsgiver får 1½ time til præsentationen. Præsentationen finder sted på Egedal Rådhus. I forbindelse med præsentationen gennemføres en dialog, som tilbudsgiver skal lægge til grund for det endelige tilbud. Hvis dialogen giver behov for yderligere præsentation, kan der afholdes et ekstra dialogmøde. Tilbudsvurdering Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet ud fra følgende prioriterede delkriterier: 1. Pris 2. Funktionalitet 3. Kvalitet I vurderingen af Pris indgår tilbudsgivers samlede vederlag samt kommunens forventede transaktionsomkostninger, forstået som del ressourcer kommunen skal allokere til projektet. I vurderingen af Funktionalitet indgår kommunens vurdering af de foreslåede løsninger på kravene i afsnit 3 og 4. I vurderingen af Kvalitet indgår kommunens vurdering af den samlede præsentation, og tilbudsgiver forståelse af kommunens behov forbundet med det nye intranet. Tidsplan Kommunen har opstillet en forventet tidsplan for processen. Det skal understreges, at planen kan forrykkes. Aktivitet Dato Offentliggørelse 26. marts Frist for ansøgning om udvælgelse 17. april Udvælgelse meddeles 22. april Frist for fremsendelse af præsentation 4. maj 1. dialogmøde 11. maj 2. dialogmøde (eventuelt) 18. maj Frist for afgivelse af endeligt tilbud 22. maj Tildeling af kontrakt 27. maj Kontraktafklaring Uge 23 Kontraktstart 8. juni 5

6 2. Kravspecifikation Egedal Kommune ønsker på sigt at etablere digitale arbejdspladser, som lever op til de behov, som medarbejdere og ledere har for intern kommunikation, samarbejde og selvbetjening. Dette projekt anses som første milepæl i retningen mod en digital arbejdsplads. Dette dokument er et oplæg til dialog om de krav og ønsker, som kommunen har. Vi har valgt en form, hvor vi i et indledende afsnit gør rede for rammerne og målsætningerne for det ny intranet. Efterfølgende gennemgår vi en række forretningsscenarier, som er vigtige for vores valg af et kommende system og samarbejdspartner. Derefter oplistes en række tekniske krav og en række generelle krav. Dokumentet indeholder også formalia om vores forventninger til svarmaterialet og den videre dialog med jer som leverandør samt tidsfrister og kontaktoplysninger. Formål med løsningen Egedal Kommunes intranet skal udvikle sig henimod en digital arbejdsplads, som skal understøtte effektive arbejdsgange, give overblik og let adgang til information og viden. Intranettet skal understøtte digitalisering af flest muligt interne arbejdsgange, enten i selve intranetsystemet eller ved at bygge bro mellem kommunens systemer og programmer Intranettet skal understøtte projekter, afdelinger, tværgående netværk via samarbejdsrum, der understøtter medarbejderne med at samarbejde om projekter og arbejdsopgaver enten indenfor en organisatorisk enhed eller på tværs af organisatoriske enheder. Intranettet skal være den primære digitale informationskanal til formidling af nyheder, viden og redskaber Intranettet er et samlende medium for alle ansatte i Egedal Kommune, der også formidler arbejdspladsens værdier, ledelsesgrundlag, mål og tilbud Intranettet tilbyder let adgang til overblik via søgning, adgang via mobile enheder og nærhed til eget arbejde via personaliserede forsider. Fire overordnede principper Intranettet er organiseret efter fire overordnede principper: Tæt på den enkelte medarbejder udgangspunkt i brugerens behov Let adgang til intranettet for alle Lederne som en særlig målgruppe Tæt sammenhæng mellem intranet og kommunernes it-systemer og programmer Hvad betyder det for teknikken? Vi er derfor på udkig efter et enterprise-system/portalværktøj og ikke et CMS system. Vi ønsker, at de fleste informationer, data, dokumenter, filer mm. ligger i fagsystemer, ESDH-system og kommunens drev, men kan vises og søges på intranettet. Vi ønsker også, at der skal kunne redigeres i dokumenter, men forestiller os, at dette måske først kan ske i en senere fase. Vi forestiller os, at det kommende system primært skal bestå af intranet- infrastruktur/teknik, menustruktur, præsentationssider, nyhedssider, samarbejds/projektrum, FAQ, debatforum/diskussionsforum og chat. 3. Forretningsscenarier For hvert scenarie bedes tilbuddet beskrive, hvordan jeres løsning vil imødekomme scenarierne. Vedlæg meget gerne screen dumps med eksempler - gerne fra andre kunder. 3.1 Intranettet også på smartphone og tablets Det er afgørende for Egedal Kommune, at alle kommunens 3758 medarbejdere kan få adgang til intranettet, og det skal derfor kunne tilgås fra både pc, tablets og smartphones. Vi forestiller os, at der kan være forskellige udgaver af intranettet afhængig af hvilken device, man tilgår det fra. I første version kan det være, at vi vil vise nyheder, opslagstavle, telefonbog, samt søgning. Hvis søgeresultaterne er et dokument fra et drev eller et fagsystem, vil man være nødt til at bruge desktopversionen. Men i en senere version skal det være muligt at have tilgang til visning af de samme informationer og data som på dekstop versionen. I brugerscenarierne har vi tænkt frem som i en senere version, hvor der er tilgang til det hele. 6

7 Desuden vurderer vi at på smartphones, kan intranettet med tilgås som en app (læs hvorfor under afsnit 3.6). På tablets tænker vi, at brugeren kan vælge mellem en desktop og en app version af intranettet (den sidste er den samme som den på telefonen rent indholdsmæssigt). Scenarie 1 - Adgang til kritisk information når som helst og hvor som helst Gitte er SOSU-medhjælper på Skelhøj. Hun arbejder både dag- og nattevagter, og vagtplanerne har det med at ændre sig, f.eks. grundet sygdom. Gitte synes derfor, at det er alletiders, at hun kan slå den altid opdaterede vagtplan og afdelingens kalender op på sin ipad. Uanset hvor hun er, kan hun f.eks. byde ind med en ekstra vagt, hvis hun har tid på en fridag og der er mange syge kolleger på afdelingen. Tidligere gik der ofte masser af tid med at ringe forbi hinanden, aflytte beskeder osv. Scenarie 2 Redigere i dokumenter på ipad Mira er lærer på Toftehøjskolen og har lige fundet et filmklip på YouTube, der kan bruges i 0.klasse til temaet om superhelte. Hun kopierer linket, åbner intranettet, går op under mine links, finder sin PowerPoint præsentation fra i går og sætter linket ind. Bagefter gemmer hun præsentationen, så den er klar til brug i undervisningen. Scenarie 3 Fleksibilitet og BYOD Lars er leder af Digitalisering og Effektivisering og synes, at mange arbejdsopgaver kan løses hurtigere på hans Mac og i en moderne browser. Derfor har det tit ærgret ham, at han ikke kan bruge sit eget hardware derhjemme til at løse de samme opgaver hurtigere med. Med det nye intranet kan han nu bruge sin Mac og Google Chrome-browser til at redigere sin PowerPoint præsentation med. 3.2 Nyheder Eksterne nyheder På intranettet skal der også kunne vises nyheder fra eksterne websites, eks. som RSS feeds eller adviseringer. Disse adviseringer kan være fra eksterne foraer, som eks. KL s dialogportal. Interne nyheder Topnyheder: Ved oprettelse af en nyhed, skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder (eksempelvis øverst i en listning eller fremhævet). Det skal være muligt at have flere topnyheder på samme tid. En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller automatisk skifte status til almindelig nyhed. Topnyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i kommunen. Topnyheder kan også være lokale nyheder. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere topnyheder. Fælles nyheder: Fælles nyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i kommunen. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere fælles nyheder. Lokale nyheder: Lokale nyheder administreres lokalt og skal som standard vises på den enkelte organisatoriske enheds side og på forsiden af intranettet for de medarbejdere, der hører til denne enhed. Men medarbejdere fra andre enheder skal kunne abonnere på disse lokale nyheder. Lokale nyheder skal kunne skrives af alle medarbejdere tilknyttet den enkelte organisatoriske enhed. Lokale nyheder skal også kunne bruges i eksempelvis projektrum, tværgående fagforaer, personaleforening mm. Opslagstavlen: Opslag på opslagstavlen skal kunne laves af alle medarbejdere og fra nåde pc, tablet og smartphone. De vil som udgangspunkt vises til medarbejdere ved den enkelte afdeling/lokation. Der skal bare indtastes en overskrift og en kort tekst og så tryk på Slå op. Nyhedsite: På intranettet skal alle slags nyheder og opslag løbende samles på et tværgående Nyhedssite, dog undtaget de nyheder, der er fortrolige. 7

8 Kravene til nyhedssidetyperne (pånær opslagstavlen) Vi har behov for at man kan: oprette nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang vise nyheder til specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en personalegruppe eller en projektgruppe. Disse grupper kan tages fra AD eller være grupper, der oprettes på intranettet lave nyheder, som kun kan ses af en bestemt gruppe planlægge en nyhed til udgivelse på et bestemt tidspunkt, og hvornår den skal skjules/tages ned fjerne/afpublicere nyheder tagge nyheden med metadata. Disse metadata skal også kunne sættes ind i nyheden til at beskrive nyheden i stikordsform og være klikbare. Metadataene skal kunne anvendes som filtre. Desuden skal det være muligt, at nyheder fra flere forskellige enheder, projekter, samarbejdsrum mm vises i en og samme nyhedsmodul. Dvs. at man kan oprette flere nyhedsmoduler i intranetstrukturen, hvor udvalgte nyheder præsenteres sammen. Det kunne eks. være i Center for Skole og Dagtilbud, hvor der på en forside for alle skolerne vises nyheder fra alle skolerne. Nyhedsmodulet skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, så den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil. Som bruger skal det være muligt at: se nyheder som er målrettet den organisatoriske enhed kommentere en nyhed få nyhederne vist på forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Scenarie 4 - Målrettet information og nyheder Mette arbejder som hjemmehjælper i Stenløse distriktet, hun har ikke før brugt intranettet så meget, da det har taget lang tid at åbne og fordi startsiden ofte var fyldt med nyheder, informationer og andet som ikke havde noget med hendes arbejdsområde at gøre. Mette synes, at startsiden på det nye intranet virker meget mere relevant. Det har stadig en del overordnede kommune-nyheder, men der er meget mere lokal information og nyheder målrettet hende. Scenarie 5 Oprette nyheder på mobilen Leif er håndværker på Materielgården og vil gerne informere sine kollegaer på Materielgården om, at han er blevet morfar og derfor giver basser i personalestuen. Han åbner sin mobiltelefon, klikker på intranettet, klikker på Opret opslag, skriver overskrift Basser er blevet morfar og en kort tekst: Kom og fejr, at jeg er blevet morfar til den dejligste dreng på 51 cm og 4100 g. Vi mødes i personalestuen kl.15 ikk? Leif og så trykker han på Slå op. Derefter kan alle hans kollegaer se opslaget på opslagstavlen på deres smartphone. Scenarie 6 Eksterne nyheder Vera er teamleder i Jobcentret og vil gerne holde sig opdateret, om hvad der sker af nye tiltag indenfor beskæftigelsesområdet, så hun har derfor fået et nyhedsmodul på sin intranetforside, hvor der kommer nyheder fra både Danske kommuner, KL og Erhvervs- og Beskæftigelsesministeriet. Scenarie 7 - Breaking news Niels er nyhedsredaktør fra HR & Kommunikation, og han bruger højst en gang om måneden en særlig nyhedstjeneste breaking news. Denne slags nyheder kommer i en kort version op på ens skærm, og man skal klikke den væk for at kunne arbejde igen på tablet og smartphones, kunne det komme op a la en kalenderreminder. 3.3 Brugervenlighed Brugervenlighed er et nøgleord for design og IA. Intranettet skal være let og intuitivt at anvende, uanset om det sker via pc, tablet eller smartphone. Det nye intranet skal være let at bruge for både dem, der skal finde information, udfylde en formular mm. samt nemt for dem, der skal redigere og præsentere information på præsentationssider. For at brugerne benytter intranetløsningen er det vigtigt, at de er trygge ved og kan forstå den teknologiske løsning. Det skal være simpelt og intuitivt at bruge. Det gør vi bl.a. ved at udvikle en informationsarkitektur og et design, der gør det let for medarbejderen at finde information og selv redigere på siden. Der skal være en ensartet måde, hvorpå siderne er bygget op, så medarbejderne nemt kan finde det de skal bruge, eks. kalender, dokumenter, nyheder, ansvarlige, tidsplaner mm. 8

9 Brugervenlighed handler også om at forstå hvem brugerne er og tage højde for dette. Her vil personaliseringen (se næste afsnit) være med til, at indholdet i højere grad er relevant for den enkelte, og der er mindre indhold at skulle finde rundt i. Scenarie 8 Nemt at finde rundt Michael er SOSU-assistent på bostedet Søvænge, bruger internettet hver dag i sin fritid, så han er glad for, at intranettet ligner en almindelig hjemmeside, bortset fra, at der er mere information, men det gør ikke noget, for han bruger forsiden hver dag og har selv rykket lidt på tingene og skiftet ud ift., hvad han har brug for. Scenarie 9 Nemt at ændre i sin sideopsætning Inge er lige blevet ansat som sekretær på Balsmoseskolen og skal gå i gang med at tilrette sin intranetforside. Den er allerede klar til hende, men Inge tænker, at hun gerne vil flytte rundt på kasserne og gøre mere plads til nyheder fra de andre skoler. Scenarie 10 Hurtigt og nemt at ændre i Min side Peter er ny medarbejder og Poul har fået nye ansvarsområder. De har begge brug for hurtigt, nemt og intuitivt at kunne tilgå telefonbogen, så de kan redigere i telefonbogens beskrivelse af deres personlige arbejdsområder. Scenarie 11 - Nemt og overskueligt at oprette og redigere sider på intranettet Ulla er intranetredaktør og skal tit oprette en ny side på intranettet, men det er heldigvis ret nemt. Der er en standardside, som dækker de fleste afdelinger, projekters behov men hvis der skal tilføjes andre muligheder er det nemt at vælge moduler til, som nemt kan hente data, lister af dokumenter, RSS feed, kalendre mm. ind. Og hvis siden skal vises et andet sted end først placeret, så kan Ulla bare åbne siden og vælge et andet sted i informationsarkitekturen, den skal vises. Ulla opdaterer mange sider, men hun kan nemt finde dem, da hun kun ser de sider listet, som hun selv redigerer og vedligeholder. Her kan hun også se, hvornår der er sidst er blevet redigeret på siden. Scenarie 12 Vedligeholdelse af sider Når Ulla har oprettet en side på intranettet, får hun automatisk en mail efter 6. måneder, hvor hun bliver bedt om tage stilling til, om indholdet stadig er relevant, eller om det skal opdateres/slettes. Hvis Ulla ikke fornyr siden, vil den blive arkiveret efter en måned. 3.4 Personalisering Personalisering af indhold og præsentation er centralt for det ny intranet, så det både bliver mere overskueligt, men også mere relevant for medarbejderne. Scenarie 13 Personaliseret visning Merete er hjemmehjælper i Stenløse distriktet og er især begejstret for at intranettet kan huske hende, hver gang hun går ind i systemet. Hun behøver ikke logge på intranettet, da systemet kender hende, og derfor automatisk giver hende de rigtige brugerrettigheder. Merete lægger arbejdsplaner på intranettet og sørger for, at de kun kan ses af hendes egen afdeling. Hun har nemlig lagt dem i et lukket grupperum, som hun selv har oprettet hvilket var ret nemt, da hun bare skulle vælge byggeblokke fra en liste. Samtidig kan Meretes gode kollega, som sidder og arbejder hjemmefra automatisk se, at der er kommet en ny arbejdsplan. Hendes startside på intranettet er nemlig tilpasset hendes brugerrettigheder og placering. Hun kan dermed se både tværgående, lokale og egne informationer på samme skærmbillede. Muligheden for selv at tilvælge relevante links til listen Mine links har også været med til at gøre forsiden mere relevant for hende. Scenarie 14 Tilpasset forsiden, så den passer til lige den medarbejders arbejde Mona fra det administrative team i Borgerservice bruger intranettet meget, fordi hun har ændret opsætningen på sin forside meget, så den passer til de arbejdsopgaver og projekter, hun er med i. Inde i Butikken kan Mona se, hvilke systemer og projekter, hun kan få nyheder og adviseringer fra. 3.5 Workflow- understøttelse af arbejdsprocesser På det ny intranet skal det også være muligt at kunne understøtte arbejdsprocesser, der eksempelvis går på tværs af organisationen, eller som ikke i dag er digitalt understøttet samt mulighed for at udfylde skemaer (formularer). I workflow-funktionaliteten forestiller vi os bl.a., en generisk formular, som administratorerne på intranettet selv kan justere og rette til med nye felter, så der kan laves mange forskellige formularer. 9

10 Scenarie 15 Proces: Ansættelse af medarbejdere Peter er leder i Center for Kultur, Plan og Erhverv. Han synes, at det er en stor lettelse, at når han skal ansætte en ny medarbejder, så følger han bare trin for trin på intranettet, ligesom når han skal bestille en rejse på internettet. For hvert trin bliver oplysninger sendt til den rette modtager elektronisk eller direkte ind i et itsystem. Scenarie 16 Forplejning til møder og arrangementer Vivi er borgmestersekretær og synes, det er blevet så nemt og hurtig at bestille forplejning til møder. Når hun skal bestille, ved formularen allerede, hvem hun er, hvilken afdeling hun sidder i samt det EAN-nummer, der er tilknyttet afdelingen, og den kan huske hvad hun sidst bestilte. 3.6 Billeder og video Billeder og videoer vil være en central faktor på kommunens nye intranet, så det skal derfor være super nemt at uploade billeder og videoer. Vi forestiller os, at medarbejderne vil kunne bruge tablets og smartphones til at tage billeder og optage korte videoer med og så nemt uploade til intranettet direkte på tabletten eller smartphonen. Scenarie 17 - Billedhåndtering Poul har taget en række billeder til et socialt arrangement for 7.c på Lærkeskolen. Han tilføjer nemt billederne fra arrangementet via sin smartphone, og billederne bliver gemt i billedarkivet. Senere på året vil en af hans kollegaer genbruge et af billederne og finder dem alle nemt i arkivet uden at skulle se flere tusind filer igennem. Poul vælger også at bruge funktionen Del dit billede, så det bedste billede bliver vist på forsiden af intranettet. Scenarie 18 - Videonyheder Tove er nyhedsredaktør, og hun er ude til åbningen af en ny cykelsti. Her optager hun en kort video af åbningsceremonien og viser noget af stien. Derefter kan hun direkte fra sin smartphone uploade videoen som en nyhed. Når Tove uploader videoen, tagges videoen automatisk med hendes navn, afdeling, dato og lokation. Scenarie 19 - Brug af QR-kode Randi er afdelingsleder i Jobcenteret og er for første gang i mødelokalet M1.9, hun skal holde et afdelingsmøde og vise en video fra intranettet, men har ikke før prøvet at skulle have lyd på. Skal det så gå over pc en eller skærmen på væggen? Randi tager sin smartphone, åbner intranettet, scanner QR-koden på væggen ved siden af skærmen og kan så på en videovejledning se, hvad hun skal gøre. 2 minutter efter begynder medarbejdere at komme, og alt er klar. 3.7 Telefonbog Telefonbogen skal være meget mere end telefonnumre. Hver medarbejder skal have et stamkort/min side med en række oplysninger. Disse data skal kunne komme fra andre systemer og kunne eksporteres til andre systemer. Eks. skal telefonbogen hente oplysninger fra kommunens AD, billedet på stamkortet skal kunne hentes fra kommunens system til adgangskort. Derudover skal det være muligt for den enkelte medarbejder at tilføje sin profil yderligere oplysninger. Det skal også være muligt at oprette stamkort for brugere udenfor AD, da ikke alle medarbejdere er oprettet her. På sigt skal telefonbogen kunne hente organisationsdata fra den fællesoffentlige løsning (støttesystemer), som udbydes ifm. Monopolbrudsprogrammet. Scenarie 20 - Find kollegaer Vibeke arbejder som ergoterapeut i den Tværfaglige Myndighed. Hun sidder derfor ikke ved sin pc det meste af dagen, men er på vej fra patient til patient og har ofte ikke meget tid mellem besøgene og heller ikke meget tid sidst på dagen. Hun skal alligevel nå at følge op på en del i forbindelse med de forskellige besøg og koordinere kontakt med andre relevante fagpersoner. Det har derfor gjort Vibekes arbejdsdag en del lettere, at hun kan tilgå Telefonbogen på intranettet fra sin smartphone, og at den nye telefonbog i modsætning til den gamle også har kompetencer på kollegerne i hele kommunen under hver medarbejders profilside. Vibeke søger nemlig jævnligt på kompetencer for at finde den rigtige kollega. Vibeke bruger meget afdelingsoversigterne i telefonbogen, når hun ved, hvilken afdeling, der er ansvarlig, men ikke hvem det præcist er, der sidder med et bestemt område. 10

11 Scenarie 21 Find ansvarlige Judith arbejder i Personaleafdelingen og overvejer at lave e-learning omkring afholdelse af sygefraværssamtaler, mon der er nogen i kommunen, der har erfaring med e-learning i kommunen? Hun søger derfor i telefonbogen på e-learning og håber, at der er en kollega, som har denne erfaring. 3.8 Søgning En velfungerende søgning med personaliserede og kategori-opdelte søgeresultater er afgørende for et stærkt intranet. Scenarie 22 Søgning på tværs af systemer Anders er centerchef og sparer meget tid med den nye søgefunktion. Han skal finde et referat fra et møde og nu taster han bare mødedato og navnet på projektet, så søger søgefunktionen gennem hans mails, drev og så kommunens ESDH system. Scenarie 23 Brugervenlighed i søgefunktionen Birthe er projektleder i Center for Administrativ Service og skal finde ud af, hvor hun får befordringsgodtgørelse og anvender søgefunktionen. Når hun begynder at taste, kommer der forslag op. Søgeresultaterne filteres efter type (fx dokument, nyhed, formular, mail, fotos, fagsystem) og kan sorteres efter mest søgte, dato, så man nemt kan få et overblik og finde det, man søger. Hvis Birthe havde brugt jeg et andet ord, fx kørselsgodtgørelse, vil det også give også et brugbart resultat. Hvis søgeresultatet =0 træder, er der en mente du funktion, som træder i kraft. 3.9 Chat og tilgængelighed I forbindelse med intranettet ønskes en chatfunktion og en grafisk tilstedeværelsesindikator. Man skal selv kunne ændre den, eks. optaget, til møde, gået hjem. Ønskeligt, hvis chatsamtalerne kan gemmes. Brugere skal gerne kunne skifte mellem enheder, som de vælger, baseret på deres behov velkendt og ensartet brugeroplevelse på tværs af pc, telefon, browser og tabletter Visning Det skal være let at vise dokumenter og informationer fra tredjepartsløsninger og kommunens fagsystemer. I en senere fase, vil vi også gerne kunne redigere i dokumenter fra drev uden at skulle åbne MS Office pakken. Jo flere fagsystemer, der kan søges i samt sende adviseringer fra jo bedre. Visning og sammenhæng til dokumenter på kommunens drev Vi ønsker indholdsstyring og visning af dokumenter fra drevene, herunder at de AD-baserede rettigheder gennemsyrer den samlede løsning. Så beskyttet indhold forbliver beskyttet, og at de rigtige medarbejdere har adgang til de rigtige informationer. Rettigheder må gerne kunne gives på alle niveauer, fra et helt drev til dokumentniveau. Vi forestiller os, at dokumenthåndteringen også indeholder: en intuitiv webbrugergrænseflade, der samler alle trådene og giver brugeren et overblik søgemuligheder dokumentkort, journalisering en stifinder, der spejler drev-strukturen med sager og mapper integration til Office-programmer integration til Outlook, så det er nemt at gemme mails på sager 3.11 Integration med 3. parts systemer Generelt ønsker vi med tiden integration til så mange systemer som muligt, men i første omgang har vi udvalgt dem, som rigtig mange medarbejdere bruger eller søger informationer fra/i. Acadre kommunens ESDH system I Acadre ligger der megen information, som skal kunne søges frem og vises. Kalender For at skabe større synlighed omkring møder, begivenheder og deadlines i organisationen ønskes mulighed for visning af kalendere på intranettet. Det skal også være muligt at oprette kalendere direkte på intranettet, eksempelvis i et projektrum. Man skal også have mulighed for at importere begivenheder fra intranettets kalender til egen Outlook. 11

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system Generel løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Ski FUP...4 2. Generel løsningsbeskrivelse...6 3. Journalisering, sagsbehandlerstøtte og dokumenthåndtering...6

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere