Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -"

Transkript

1 Udbud Nyt intranet - Fra Intranet til digital arbejdsplads -

2 Indhold 1. Udbudsbetingelser Kravspecifikation Forretningsscenarier Intranettet også på smartphone og tablets Nyheder Brugervenlighed Personalisering Workflow- understøttelse af arbejdsprocesser Billeder og video Telefonbog Søgning Chat og tilgængelighed Visning Integration med 3. parts systemer Samarbejde FAQ Tekniske krav Andre krav Bilag 1 - Tilbudsliste Bilag 2 Tro og Loveerklæring Bilag 3 - Nøgletal Bilag 4 Arbejdsklausul

3 1. Udbudsbetingelser Egedal Kommune ønsker at udvikle et nyt intranet, der under overskriften Fra Intranet til digital arbejdsplads skal understøtte kommunens organisation i en højere grad af vidensdeling. Kommunen forventer en kontraktsum under kr. For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling, har kommunen dog valgt at gennemføre en proces, der svarer til principperne i tilbudslovens afsnit II. Kommunen udvælger op til tre firmaer. De udvalgte firmaer skal udarbejde en præsentation, der viser den påtænkte opfyldelse af de krav, som kommunen anfører i dette materiale. Præsentationen fremsendes til kommunen, som derefter indkalder hvert enkelt firma til en dialog om den tilbudte løsning. Med baggrund i dialogen får hvert af de udvalgte firmaer mulighed for at afgive et tilbud. De endelige tilbud indgår herefter i kommunens tilbudsvurdering. Som udgangspunkt ønsker kommunen løsningen udviklet i open-source. Første version af løsningen skal være implementeret og i drift senest den 15. august Annoncering Udbudsmaterialet skal hentes på undersiden Indkøb og Udbud. Her vil alle oplysninger vedrørende udbuddet blive offentliggjort. Dette gælder også berigtigelser, eventuelle spørgsmål til tilbudsgrundlaget og svarene herpå. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende udbudsprocessen sendes skriftligt til eller Frist for ansøgning om udvælgelse Ansøgning om udvælgelse skal være kommunen i hænde senest den 17. april 2015 kl Ansøgninger modtaget efter denne frist, et andet sted eller i en anden form end anført i dette udbudsmateriale, vil blive afvist. Ansøgningen skal sendes til: Egedal Kommune Dronning Dagsvej Ølstykke Ansøgningen inklusiv dokumentation fremsendes til mærket med Nyt Intranet. Dokumentation Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation: 1. Underskrevet tro og love erklæring, jf. Bilag 2 2. Underskrevet nøgletalsformular, jf. Bilag 3 3. Beskrivelse af ansøgers virksomhed (bør ikke fylde mere end 4 sider) 4. Referenceliste 5. CV er for de konsulenter, der konkret tænkes anvendt til opgaven Ovenstående krav til dokumentation er ufravigelige. Såfremt ansøgningen ikke indeholder dokumentationen, vil den blive afvist. Mindstekrav (udvælgelse) Ansøger må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre der er truffet aftale om afvikling af gælden Ansøger skal have et positivt EBIT for seneste godkendte regnskab Ansøgers senest godkendte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt ikke er overholdt Ansøger skal råde over en organisation, som skønnes egnet til gennemførelse af den udbudte opgave Mindstekravene er ufravigelige. Såfremt ét eller flere af disse ikke er opfyldt, vil ansøgningen blive afvist. 3

4 Underleverandører Såfremt ansøgningen er baseret på underleverandører, skal dette fremgå af ansøgningen. Sammen med ansøgningen skal eventuelle underleverandører fremsende den ønskede dokumentation jvf. ovenfor. Endvidere skal én for underleverandøren tegningsberettiget person underskrive en erklæring om, at ansøgeren kan råde over de af underleverandørens ressourcer, som tænkes anvendt til opgaven. Erklæringen skal vedlægges ansøgningen. Den valgte leverandør hæfter for sin underleverandør på samme måde, som for sig selv. Udvælgelse Kommunen udvælger op til tre firmaer. Udvælgelsen sker på baggrund af den fremsendte dokumentation, hvor kommunen lægger vægt på de cv er, der tænkes anvendt til opgaven og ansøgers referencer for ligende opgaver udført indenfor de seneste 12 måneder. Indhold i præsentation Tilbudsgiver skal vedlægges en skriftlig præsentation af den løsning, som umiddelbart kan tilbydes. Præsentationen skal være kortfattet og indeholde en beskrivelse af følgende: 1. Hvilke målsætninger og krav, jvf. afsnit 3, 4 og 5, opfyldes allerede i ansøgers standardprodukt, og hvilke kræver eventuelt tilkøb eller videreudvikling. Giv gerne konkrete eksempler på løsninger fra andre kunder i form af URL er eller screendumps 2. Vil opfyldelsen af målsætninger og krav kræve ekstraordinære hensyn i forbindelse med implementeringen? 3. Beskrivelse af krav til hardware og software for server og klient 4. Rammerne og målsætningen for projektet: Hvordan vil I sikre, at det opfyldes? 5. Dokumentation for at I opfylder kravene 6. Vedlæg overslag på timer og pris for jeres løsning 7. Vedlæg projektplan for jeres del af projektet samt samarbejdsflader med Egedal Kommune 8. Estimat over kommunens ressourceforbrug forbundet med projektet Ansøgning og præsentation, samt al kommunikation i aftaleperioden skal ske på dansk. Honorar Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse i processen. Egedal Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning, præsentation, tilbud m.m.. Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative bud eller delbud. Forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen med specifikation af forbeholdet og med angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet har økonomisk betydning. Som udgangspunkt bør tilbudsgiver afstå fra at tage forbehold. Kommunen vil prissætte alle forbehold ud fra markedskendskab. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunen er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Såfremt kommunen modtager en begæring om aktindsigt i udbuddet, vil den enkelte tilbudsgiver blive opfordret til at fremsende skriftlig argumentation for eventuelle oplysninger og/eller dokumenter i deres tilbud, som efter tilbudsgivers opfattelse skal undtages aktindsigt, jf. offentlighedsloven. Det skal understreges, at tilbudsgivers argumentation i sig selv ikke medfører undtagelse af oplysningerne. Kommunen vil således vurdere de konkrete begrundelser og herefter træffe afgørelse. Såfremt kommunen ikke modtager en sådan argumentation, vil tilbuddet i sin helhed blive udleveret med mindre kommunen vurderer, at enkelte oplysninger og eller dokumenter skal undtages. Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget udarbejdes i dialogfasen og vil derfor efterfølgende blive lagt til grund for den endelige tilbudsgivning. Kommunen betinger sig fuld og uindskrænket brugsret til de komponenter, som leverandøren tilbyder/udvikler under kontrakten. 4

5 Kommunen anvender en arbejdsklausul for alle kontraktforhold. Klausulen er vedlagt som bilag 4, og skal accepteres af ansøger, som en forudsætning for indgåelse af kontrakt. Kontakten mellem kommunen og udvalgte ansøgere Spørgsmål til indhold og udformning af præsentationen skal stilles skriftligt til Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver frem til tilbudsfristen løbende åbner hjemmesiden og kontrollerer, om der er afgivet svar på spørgsmål eller offentliggjort berigtigelser. Præsentation af tilbud Hver tilbudsgiver får 1½ time til præsentationen. Præsentationen finder sted på Egedal Rådhus. I forbindelse med præsentationen gennemføres en dialog, som tilbudsgiver skal lægge til grund for det endelige tilbud. Hvis dialogen giver behov for yderligere præsentation, kan der afholdes et ekstra dialogmøde. Tilbudsvurdering Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet ud fra følgende prioriterede delkriterier: 1. Pris 2. Funktionalitet 3. Kvalitet I vurderingen af Pris indgår tilbudsgivers samlede vederlag samt kommunens forventede transaktionsomkostninger, forstået som del ressourcer kommunen skal allokere til projektet. I vurderingen af Funktionalitet indgår kommunens vurdering af de foreslåede løsninger på kravene i afsnit 3 og 4. I vurderingen af Kvalitet indgår kommunens vurdering af den samlede præsentation, og tilbudsgiver forståelse af kommunens behov forbundet med det nye intranet. Tidsplan Kommunen har opstillet en forventet tidsplan for processen. Det skal understreges, at planen kan forrykkes. Aktivitet Dato Offentliggørelse 26. marts Frist for ansøgning om udvælgelse 17. april Udvælgelse meddeles 22. april Frist for fremsendelse af præsentation 4. maj 1. dialogmøde 11. maj 2. dialogmøde (eventuelt) 18. maj Frist for afgivelse af endeligt tilbud 22. maj Tildeling af kontrakt 27. maj Kontraktafklaring Uge 23 Kontraktstart 8. juni 5

6 2. Kravspecifikation Egedal Kommune ønsker på sigt at etablere digitale arbejdspladser, som lever op til de behov, som medarbejdere og ledere har for intern kommunikation, samarbejde og selvbetjening. Dette projekt anses som første milepæl i retningen mod en digital arbejdsplads. Dette dokument er et oplæg til dialog om de krav og ønsker, som kommunen har. Vi har valgt en form, hvor vi i et indledende afsnit gør rede for rammerne og målsætningerne for det ny intranet. Efterfølgende gennemgår vi en række forretningsscenarier, som er vigtige for vores valg af et kommende system og samarbejdspartner. Derefter oplistes en række tekniske krav og en række generelle krav. Dokumentet indeholder også formalia om vores forventninger til svarmaterialet og den videre dialog med jer som leverandør samt tidsfrister og kontaktoplysninger. Formål med løsningen Egedal Kommunes intranet skal udvikle sig henimod en digital arbejdsplads, som skal understøtte effektive arbejdsgange, give overblik og let adgang til information og viden. Intranettet skal understøtte digitalisering af flest muligt interne arbejdsgange, enten i selve intranetsystemet eller ved at bygge bro mellem kommunens systemer og programmer Intranettet skal understøtte projekter, afdelinger, tværgående netværk via samarbejdsrum, der understøtter medarbejderne med at samarbejde om projekter og arbejdsopgaver enten indenfor en organisatorisk enhed eller på tværs af organisatoriske enheder. Intranettet skal være den primære digitale informationskanal til formidling af nyheder, viden og redskaber Intranettet er et samlende medium for alle ansatte i Egedal Kommune, der også formidler arbejdspladsens værdier, ledelsesgrundlag, mål og tilbud Intranettet tilbyder let adgang til overblik via søgning, adgang via mobile enheder og nærhed til eget arbejde via personaliserede forsider. Fire overordnede principper Intranettet er organiseret efter fire overordnede principper: Tæt på den enkelte medarbejder udgangspunkt i brugerens behov Let adgang til intranettet for alle Lederne som en særlig målgruppe Tæt sammenhæng mellem intranet og kommunernes it-systemer og programmer Hvad betyder det for teknikken? Vi er derfor på udkig efter et enterprise-system/portalværktøj og ikke et CMS system. Vi ønsker, at de fleste informationer, data, dokumenter, filer mm. ligger i fagsystemer, ESDH-system og kommunens drev, men kan vises og søges på intranettet. Vi ønsker også, at der skal kunne redigeres i dokumenter, men forestiller os, at dette måske først kan ske i en senere fase. Vi forestiller os, at det kommende system primært skal bestå af intranet- infrastruktur/teknik, menustruktur, præsentationssider, nyhedssider, samarbejds/projektrum, FAQ, debatforum/diskussionsforum og chat. 3. Forretningsscenarier For hvert scenarie bedes tilbuddet beskrive, hvordan jeres løsning vil imødekomme scenarierne. Vedlæg meget gerne screen dumps med eksempler - gerne fra andre kunder. 3.1 Intranettet også på smartphone og tablets Det er afgørende for Egedal Kommune, at alle kommunens 3758 medarbejdere kan få adgang til intranettet, og det skal derfor kunne tilgås fra både pc, tablets og smartphones. Vi forestiller os, at der kan være forskellige udgaver af intranettet afhængig af hvilken device, man tilgår det fra. I første version kan det være, at vi vil vise nyheder, opslagstavle, telefonbog, samt søgning. Hvis søgeresultaterne er et dokument fra et drev eller et fagsystem, vil man være nødt til at bruge desktopversionen. Men i en senere version skal det være muligt at have tilgang til visning af de samme informationer og data som på dekstop versionen. I brugerscenarierne har vi tænkt frem som i en senere version, hvor der er tilgang til det hele. 6

7 Desuden vurderer vi at på smartphones, kan intranettet med tilgås som en app (læs hvorfor under afsnit 3.6). På tablets tænker vi, at brugeren kan vælge mellem en desktop og en app version af intranettet (den sidste er den samme som den på telefonen rent indholdsmæssigt). Scenarie 1 - Adgang til kritisk information når som helst og hvor som helst Gitte er SOSU-medhjælper på Skelhøj. Hun arbejder både dag- og nattevagter, og vagtplanerne har det med at ændre sig, f.eks. grundet sygdom. Gitte synes derfor, at det er alletiders, at hun kan slå den altid opdaterede vagtplan og afdelingens kalender op på sin ipad. Uanset hvor hun er, kan hun f.eks. byde ind med en ekstra vagt, hvis hun har tid på en fridag og der er mange syge kolleger på afdelingen. Tidligere gik der ofte masser af tid med at ringe forbi hinanden, aflytte beskeder osv. Scenarie 2 Redigere i dokumenter på ipad Mira er lærer på Toftehøjskolen og har lige fundet et filmklip på YouTube, der kan bruges i 0.klasse til temaet om superhelte. Hun kopierer linket, åbner intranettet, går op under mine links, finder sin PowerPoint præsentation fra i går og sætter linket ind. Bagefter gemmer hun præsentationen, så den er klar til brug i undervisningen. Scenarie 3 Fleksibilitet og BYOD Lars er leder af Digitalisering og Effektivisering og synes, at mange arbejdsopgaver kan løses hurtigere på hans Mac og i en moderne browser. Derfor har det tit ærgret ham, at han ikke kan bruge sit eget hardware derhjemme til at løse de samme opgaver hurtigere med. Med det nye intranet kan han nu bruge sin Mac og Google Chrome-browser til at redigere sin PowerPoint præsentation med. 3.2 Nyheder Eksterne nyheder På intranettet skal der også kunne vises nyheder fra eksterne websites, eks. som RSS feeds eller adviseringer. Disse adviseringer kan være fra eksterne foraer, som eks. KL s dialogportal. Interne nyheder Topnyheder: Ved oprettelse af en nyhed, skal man kunne vælge om nyheden skal være en Topnyhed. Bliver nyheden valgt som dette, skal den vises øverst i nyhedsvisningen før andre nyheder (eksempelvis øverst i en listning eller fremhævet). Det skal være muligt at have flere topnyheder på samme tid. En topnyhed skal nemt kunne fjernes eller automatisk skifte status til almindelig nyhed. Topnyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i kommunen. Topnyheder kan også være lokale nyheder. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere topnyheder. Fælles nyheder: Fælles nyheder administreres som udgangspunkt centralt og skal kunne ses af alle medarbejdere i kommunen. Det skal være muligt at til- eller fravælge, om en lokal redaktør skal have adgang til at oprette/administrere fælles nyheder. Lokale nyheder: Lokale nyheder administreres lokalt og skal som standard vises på den enkelte organisatoriske enheds side og på forsiden af intranettet for de medarbejdere, der hører til denne enhed. Men medarbejdere fra andre enheder skal kunne abonnere på disse lokale nyheder. Lokale nyheder skal kunne skrives af alle medarbejdere tilknyttet den enkelte organisatoriske enhed. Lokale nyheder skal også kunne bruges i eksempelvis projektrum, tværgående fagforaer, personaleforening mm. Opslagstavlen: Opslag på opslagstavlen skal kunne laves af alle medarbejdere og fra nåde pc, tablet og smartphone. De vil som udgangspunkt vises til medarbejdere ved den enkelte afdeling/lokation. Der skal bare indtastes en overskrift og en kort tekst og så tryk på Slå op. Nyhedsite: På intranettet skal alle slags nyheder og opslag løbende samles på et tværgående Nyhedssite, dog undtaget de nyheder, der er fortrolige. 7

8 Kravene til nyhedssidetyperne (pånær opslagstavlen) Vi har behov for at man kan: oprette nyheder i en forholdsvis enkel arbejdsgang vise nyheder til specifikke målgrupper i organisationen f.eks. en personalegruppe eller en projektgruppe. Disse grupper kan tages fra AD eller være grupper, der oprettes på intranettet lave nyheder, som kun kan ses af en bestemt gruppe planlægge en nyhed til udgivelse på et bestemt tidspunkt, og hvornår den skal skjules/tages ned fjerne/afpublicere nyheder tagge nyheden med metadata. Disse metadata skal også kunne sættes ind i nyheden til at beskrive nyheden i stikordsform og være klikbare. Metadataene skal kunne anvendes som filtre. Desuden skal det være muligt, at nyheder fra flere forskellige enheder, projekter, samarbejdsrum mm vises i en og samme nyhedsmodul. Dvs. at man kan oprette flere nyhedsmoduler i intranetstrukturen, hvor udvalgte nyheder præsenteres sammen. Det kunne eks. være i Center for Skole og Dagtilbud, hvor der på en forside for alle skolerne vises nyheder fra alle skolerne. Nyhedsmodulet skal også kunne basere sig på informationer fra brugerprofilen, så den f.eks. præsenterer brugeren for nyheder fra en given organisatorisk enhed, hvor denne er defineret på brugerens profil. Som bruger skal det være muligt at: se nyheder som er målrettet den organisatoriske enhed kommentere en nyhed få nyhederne vist på forsiden eller Min Side, uagtet at de er oprettet på andre sites i intranet hierarkiet. Scenarie 4 - Målrettet information og nyheder Mette arbejder som hjemmehjælper i Stenløse distriktet, hun har ikke før brugt intranettet så meget, da det har taget lang tid at åbne og fordi startsiden ofte var fyldt med nyheder, informationer og andet som ikke havde noget med hendes arbejdsområde at gøre. Mette synes, at startsiden på det nye intranet virker meget mere relevant. Det har stadig en del overordnede kommune-nyheder, men der er meget mere lokal information og nyheder målrettet hende. Scenarie 5 Oprette nyheder på mobilen Leif er håndværker på Materielgården og vil gerne informere sine kollegaer på Materielgården om, at han er blevet morfar og derfor giver basser i personalestuen. Han åbner sin mobiltelefon, klikker på intranettet, klikker på Opret opslag, skriver overskrift Basser er blevet morfar og en kort tekst: Kom og fejr, at jeg er blevet morfar til den dejligste dreng på 51 cm og 4100 g. Vi mødes i personalestuen kl.15 ikk? Leif og så trykker han på Slå op. Derefter kan alle hans kollegaer se opslaget på opslagstavlen på deres smartphone. Scenarie 6 Eksterne nyheder Vera er teamleder i Jobcentret og vil gerne holde sig opdateret, om hvad der sker af nye tiltag indenfor beskæftigelsesområdet, så hun har derfor fået et nyhedsmodul på sin intranetforside, hvor der kommer nyheder fra både Danske kommuner, KL og Erhvervs- og Beskæftigelsesministeriet. Scenarie 7 - Breaking news Niels er nyhedsredaktør fra HR & Kommunikation, og han bruger højst en gang om måneden en særlig nyhedstjeneste breaking news. Denne slags nyheder kommer i en kort version op på ens skærm, og man skal klikke den væk for at kunne arbejde igen på tablet og smartphones, kunne det komme op a la en kalenderreminder. 3.3 Brugervenlighed Brugervenlighed er et nøgleord for design og IA. Intranettet skal være let og intuitivt at anvende, uanset om det sker via pc, tablet eller smartphone. Det nye intranet skal være let at bruge for både dem, der skal finde information, udfylde en formular mm. samt nemt for dem, der skal redigere og præsentere information på præsentationssider. For at brugerne benytter intranetløsningen er det vigtigt, at de er trygge ved og kan forstå den teknologiske løsning. Det skal være simpelt og intuitivt at bruge. Det gør vi bl.a. ved at udvikle en informationsarkitektur og et design, der gør det let for medarbejderen at finde information og selv redigere på siden. Der skal være en ensartet måde, hvorpå siderne er bygget op, så medarbejderne nemt kan finde det de skal bruge, eks. kalender, dokumenter, nyheder, ansvarlige, tidsplaner mm. 8

9 Brugervenlighed handler også om at forstå hvem brugerne er og tage højde for dette. Her vil personaliseringen (se næste afsnit) være med til, at indholdet i højere grad er relevant for den enkelte, og der er mindre indhold at skulle finde rundt i. Scenarie 8 Nemt at finde rundt Michael er SOSU-assistent på bostedet Søvænge, bruger internettet hver dag i sin fritid, så han er glad for, at intranettet ligner en almindelig hjemmeside, bortset fra, at der er mere information, men det gør ikke noget, for han bruger forsiden hver dag og har selv rykket lidt på tingene og skiftet ud ift., hvad han har brug for. Scenarie 9 Nemt at ændre i sin sideopsætning Inge er lige blevet ansat som sekretær på Balsmoseskolen og skal gå i gang med at tilrette sin intranetforside. Den er allerede klar til hende, men Inge tænker, at hun gerne vil flytte rundt på kasserne og gøre mere plads til nyheder fra de andre skoler. Scenarie 10 Hurtigt og nemt at ændre i Min side Peter er ny medarbejder og Poul har fået nye ansvarsområder. De har begge brug for hurtigt, nemt og intuitivt at kunne tilgå telefonbogen, så de kan redigere i telefonbogens beskrivelse af deres personlige arbejdsområder. Scenarie 11 - Nemt og overskueligt at oprette og redigere sider på intranettet Ulla er intranetredaktør og skal tit oprette en ny side på intranettet, men det er heldigvis ret nemt. Der er en standardside, som dækker de fleste afdelinger, projekters behov men hvis der skal tilføjes andre muligheder er det nemt at vælge moduler til, som nemt kan hente data, lister af dokumenter, RSS feed, kalendre mm. ind. Og hvis siden skal vises et andet sted end først placeret, så kan Ulla bare åbne siden og vælge et andet sted i informationsarkitekturen, den skal vises. Ulla opdaterer mange sider, men hun kan nemt finde dem, da hun kun ser de sider listet, som hun selv redigerer og vedligeholder. Her kan hun også se, hvornår der er sidst er blevet redigeret på siden. Scenarie 12 Vedligeholdelse af sider Når Ulla har oprettet en side på intranettet, får hun automatisk en mail efter 6. måneder, hvor hun bliver bedt om tage stilling til, om indholdet stadig er relevant, eller om det skal opdateres/slettes. Hvis Ulla ikke fornyr siden, vil den blive arkiveret efter en måned. 3.4 Personalisering Personalisering af indhold og præsentation er centralt for det ny intranet, så det både bliver mere overskueligt, men også mere relevant for medarbejderne. Scenarie 13 Personaliseret visning Merete er hjemmehjælper i Stenløse distriktet og er især begejstret for at intranettet kan huske hende, hver gang hun går ind i systemet. Hun behøver ikke logge på intranettet, da systemet kender hende, og derfor automatisk giver hende de rigtige brugerrettigheder. Merete lægger arbejdsplaner på intranettet og sørger for, at de kun kan ses af hendes egen afdeling. Hun har nemlig lagt dem i et lukket grupperum, som hun selv har oprettet hvilket var ret nemt, da hun bare skulle vælge byggeblokke fra en liste. Samtidig kan Meretes gode kollega, som sidder og arbejder hjemmefra automatisk se, at der er kommet en ny arbejdsplan. Hendes startside på intranettet er nemlig tilpasset hendes brugerrettigheder og placering. Hun kan dermed se både tværgående, lokale og egne informationer på samme skærmbillede. Muligheden for selv at tilvælge relevante links til listen Mine links har også været med til at gøre forsiden mere relevant for hende. Scenarie 14 Tilpasset forsiden, så den passer til lige den medarbejders arbejde Mona fra det administrative team i Borgerservice bruger intranettet meget, fordi hun har ændret opsætningen på sin forside meget, så den passer til de arbejdsopgaver og projekter, hun er med i. Inde i Butikken kan Mona se, hvilke systemer og projekter, hun kan få nyheder og adviseringer fra. 3.5 Workflow- understøttelse af arbejdsprocesser På det ny intranet skal det også være muligt at kunne understøtte arbejdsprocesser, der eksempelvis går på tværs af organisationen, eller som ikke i dag er digitalt understøttet samt mulighed for at udfylde skemaer (formularer). I workflow-funktionaliteten forestiller vi os bl.a., en generisk formular, som administratorerne på intranettet selv kan justere og rette til med nye felter, så der kan laves mange forskellige formularer. 9

10 Scenarie 15 Proces: Ansættelse af medarbejdere Peter er leder i Center for Kultur, Plan og Erhverv. Han synes, at det er en stor lettelse, at når han skal ansætte en ny medarbejder, så følger han bare trin for trin på intranettet, ligesom når han skal bestille en rejse på internettet. For hvert trin bliver oplysninger sendt til den rette modtager elektronisk eller direkte ind i et itsystem. Scenarie 16 Forplejning til møder og arrangementer Vivi er borgmestersekretær og synes, det er blevet så nemt og hurtig at bestille forplejning til møder. Når hun skal bestille, ved formularen allerede, hvem hun er, hvilken afdeling hun sidder i samt det EAN-nummer, der er tilknyttet afdelingen, og den kan huske hvad hun sidst bestilte. 3.6 Billeder og video Billeder og videoer vil være en central faktor på kommunens nye intranet, så det skal derfor være super nemt at uploade billeder og videoer. Vi forestiller os, at medarbejderne vil kunne bruge tablets og smartphones til at tage billeder og optage korte videoer med og så nemt uploade til intranettet direkte på tabletten eller smartphonen. Scenarie 17 - Billedhåndtering Poul har taget en række billeder til et socialt arrangement for 7.c på Lærkeskolen. Han tilføjer nemt billederne fra arrangementet via sin smartphone, og billederne bliver gemt i billedarkivet. Senere på året vil en af hans kollegaer genbruge et af billederne og finder dem alle nemt i arkivet uden at skulle se flere tusind filer igennem. Poul vælger også at bruge funktionen Del dit billede, så det bedste billede bliver vist på forsiden af intranettet. Scenarie 18 - Videonyheder Tove er nyhedsredaktør, og hun er ude til åbningen af en ny cykelsti. Her optager hun en kort video af åbningsceremonien og viser noget af stien. Derefter kan hun direkte fra sin smartphone uploade videoen som en nyhed. Når Tove uploader videoen, tagges videoen automatisk med hendes navn, afdeling, dato og lokation. Scenarie 19 - Brug af QR-kode Randi er afdelingsleder i Jobcenteret og er for første gang i mødelokalet M1.9, hun skal holde et afdelingsmøde og vise en video fra intranettet, men har ikke før prøvet at skulle have lyd på. Skal det så gå over pc en eller skærmen på væggen? Randi tager sin smartphone, åbner intranettet, scanner QR-koden på væggen ved siden af skærmen og kan så på en videovejledning se, hvad hun skal gøre. 2 minutter efter begynder medarbejdere at komme, og alt er klar. 3.7 Telefonbog Telefonbogen skal være meget mere end telefonnumre. Hver medarbejder skal have et stamkort/min side med en række oplysninger. Disse data skal kunne komme fra andre systemer og kunne eksporteres til andre systemer. Eks. skal telefonbogen hente oplysninger fra kommunens AD, billedet på stamkortet skal kunne hentes fra kommunens system til adgangskort. Derudover skal det være muligt for den enkelte medarbejder at tilføje sin profil yderligere oplysninger. Det skal også være muligt at oprette stamkort for brugere udenfor AD, da ikke alle medarbejdere er oprettet her. På sigt skal telefonbogen kunne hente organisationsdata fra den fællesoffentlige løsning (støttesystemer), som udbydes ifm. Monopolbrudsprogrammet. Scenarie 20 - Find kollegaer Vibeke arbejder som ergoterapeut i den Tværfaglige Myndighed. Hun sidder derfor ikke ved sin pc det meste af dagen, men er på vej fra patient til patient og har ofte ikke meget tid mellem besøgene og heller ikke meget tid sidst på dagen. Hun skal alligevel nå at følge op på en del i forbindelse med de forskellige besøg og koordinere kontakt med andre relevante fagpersoner. Det har derfor gjort Vibekes arbejdsdag en del lettere, at hun kan tilgå Telefonbogen på intranettet fra sin smartphone, og at den nye telefonbog i modsætning til den gamle også har kompetencer på kollegerne i hele kommunen under hver medarbejders profilside. Vibeke søger nemlig jævnligt på kompetencer for at finde den rigtige kollega. Vibeke bruger meget afdelingsoversigterne i telefonbogen, når hun ved, hvilken afdeling, der er ansvarlig, men ikke hvem det præcist er, der sidder med et bestemt område. 10

11 Scenarie 21 Find ansvarlige Judith arbejder i Personaleafdelingen og overvejer at lave e-learning omkring afholdelse af sygefraværssamtaler, mon der er nogen i kommunen, der har erfaring med e-learning i kommunen? Hun søger derfor i telefonbogen på e-learning og håber, at der er en kollega, som har denne erfaring. 3.8 Søgning En velfungerende søgning med personaliserede og kategori-opdelte søgeresultater er afgørende for et stærkt intranet. Scenarie 22 Søgning på tværs af systemer Anders er centerchef og sparer meget tid med den nye søgefunktion. Han skal finde et referat fra et møde og nu taster han bare mødedato og navnet på projektet, så søger søgefunktionen gennem hans mails, drev og så kommunens ESDH system. Scenarie 23 Brugervenlighed i søgefunktionen Birthe er projektleder i Center for Administrativ Service og skal finde ud af, hvor hun får befordringsgodtgørelse og anvender søgefunktionen. Når hun begynder at taste, kommer der forslag op. Søgeresultaterne filteres efter type (fx dokument, nyhed, formular, mail, fotos, fagsystem) og kan sorteres efter mest søgte, dato, så man nemt kan få et overblik og finde det, man søger. Hvis Birthe havde brugt jeg et andet ord, fx kørselsgodtgørelse, vil det også give også et brugbart resultat. Hvis søgeresultatet =0 træder, er der en mente du funktion, som træder i kraft. 3.9 Chat og tilgængelighed I forbindelse med intranettet ønskes en chatfunktion og en grafisk tilstedeværelsesindikator. Man skal selv kunne ændre den, eks. optaget, til møde, gået hjem. Ønskeligt, hvis chatsamtalerne kan gemmes. Brugere skal gerne kunne skifte mellem enheder, som de vælger, baseret på deres behov velkendt og ensartet brugeroplevelse på tværs af pc, telefon, browser og tabletter Visning Det skal være let at vise dokumenter og informationer fra tredjepartsløsninger og kommunens fagsystemer. I en senere fase, vil vi også gerne kunne redigere i dokumenter fra drev uden at skulle åbne MS Office pakken. Jo flere fagsystemer, der kan søges i samt sende adviseringer fra jo bedre. Visning og sammenhæng til dokumenter på kommunens drev Vi ønsker indholdsstyring og visning af dokumenter fra drevene, herunder at de AD-baserede rettigheder gennemsyrer den samlede løsning. Så beskyttet indhold forbliver beskyttet, og at de rigtige medarbejdere har adgang til de rigtige informationer. Rettigheder må gerne kunne gives på alle niveauer, fra et helt drev til dokumentniveau. Vi forestiller os, at dokumenthåndteringen også indeholder: en intuitiv webbrugergrænseflade, der samler alle trådene og giver brugeren et overblik søgemuligheder dokumentkort, journalisering en stifinder, der spejler drev-strukturen med sager og mapper integration til Office-programmer integration til Outlook, så det er nemt at gemme mails på sager 3.11 Integration med 3. parts systemer Generelt ønsker vi med tiden integration til så mange systemer som muligt, men i første omgang har vi udvalgt dem, som rigtig mange medarbejdere bruger eller søger informationer fra/i. Acadre kommunens ESDH system I Acadre ligger der megen information, som skal kunne søges frem og vises. Kalender For at skabe større synlighed omkring møder, begivenheder og deadlines i organisationen ønskes mulighed for visning af kalendere på intranettet. Det skal også være muligt at oprette kalendere direkte på intranettet, eksempelvis i et projektrum. Man skal også have mulighed for at importere begivenheder fra intranettets kalender til egen Outlook. 11

12 KOMLIS Vi vil gerne kunne vise ledelsesrapporter og statistikker fra ledelsesinformationssystemet, KOMLIS. Silkeborg Data Mange af medarbejdere i kommunen skal indtaste oplysninger i kommunens personalesystem, og dette system giver også en række oversigter og informationer, så derfor ønsker vi en integration til dette system. Det ville eksempelvis kunne vise på en leders side en et overblik over afdelingens/institutionens samlede sygefravær i % til d.d samt se hvilke medarbejdere, der er sygemeldt den pågældende dag, og hvor mange dage de har været syge. Skoleintra For at sikre at skoleledere, lærere og pædagoger nemt får adgang til information på kommunens intranet, ønskes en integration til Skoleintra. For lærerne er SkoleIntra som deres primære intranet, men de skal have mulighed for at få adgang til kommunens intranet direkte fra SkoleIntra uden at skulle logge på igen. Desuden skal det være muligt, at kommunens intranet kan pushe beskeder / overskrifter med link til artikler m.v. direkte ud i SkoleIntra. Børneintra Børneintra er daginstitutionernes intranet og ekstranet til forældrene, så det er som med Skoleintra at det er daginstitutionernes primære intranet, og der ønskes direkte adgang til kommunens intranet uden sign-on samt nyheder fra kommunen ind på Børneintra. Prisme Fra Prisme kan der hentes en række data og rapporter, og der vil eksempelvis også kunne vises adviseringer på medarbejdernes forsider. Octoportal I kommunens projektportal er en række af kommunens centrale projekter forankret rent digitalt, og hensigten er, at alle projekter, der ønsker det, kan bruge dette værktøj, det vil der for være givtigt at kunne hente informationer og adviseringer herfra. Synchroniser Synchroniser er et opgavestyringssystem, der anvendes af kommunens Matrielgård og Center for Teknik og Miljø. Systemet giver oplysninger om opgavestatus mv Samarbejde Intranettet skal ved hjælp af bl.a. samarbejds/projektrum hjælpe medarbejderne og lederne med at koordinere og samarbejde på tværs af organisationen samt i afdelinger, centre og projekter. I den åbne gruppe kan medlemmerne frit melde sig ind og ud, men i den lukkede gruppe er det gruppens administrator, som inviterer nye medlemmer. Den skjulte arbejdsgruppe fungerer som en lukket gruppe med den undtagelse, at den ikke optræder i søgninger. Medlemmerne i en arbejdsgruppe kan benytte en række værktøjer til at facilitere samarbejdet: Nyhedstavle Her oprettes oplæg, som det kendes fra blandt andet Facebook, med mulighed for at kommentere og henvise til filer og aktiviteter i gruppen. Opslag på opslagstavlen vises i medlemmernes nyhedsstrøm på forsiden. Nogle typer oplæg vil blive genereret automatisk ved f.eks. indmeldelse af et nyt medlem eller ved medlemmers aktivitet i gruppen. På nyhedstavlen vil der også kunne opslås egentlige nyheder. Diskussionsforum Ikke kun i samarbejdssites skal der være et diskussionsforum, men på hele intranettet. Men i samarbejdsrum kan de i høj grad anvendes til egentlige debatter og til afklaring. Aktiviteter Gruppen kan arrangere fælles aktiviteter som f.eks. møder, uden at der er brug for, at alle medlemmer har en MS Outlook konto til rådighed. Scenarie 24 - Afdelingssite Økonomiafdelingen er en stor afdeling og har mange opgaver med deadlines for hele organisationen, så de bruger deres lukkede afdelingssite til at informere hinanden, få adviseringer om evt. ændringer i tidsplaner, styring af versioner af filer og til generelt at få et overblik over igangværende processer og projekter. 12

13 Scenarie 25 - Netværkssite Udviklingsnetværket i kommunen har deres eget område på intranettet, som bruges som et samlingssted mellem de 4 årlige møder til videndeling, informationer, fildeling og temabaserede diskussioner. Alle har adgang til sitet, så de kan gøre brug af informationerne, filerne mmm., men også vurdere, o det er noget for dem eller deres medarbejder at være med i. Scenarie 26 - Projektsite Parat til fremtiden er et program, som får betydning for hele organisationen, og programmet har derfor brug for et site, hvor de kan give et samlet overblik over hvad programmet går ud på, hvilke projekter som er med i programmet, status og hvad der kommer til at ske. Mange ledere og medarbejdere på tværs af kommunen er også med i projektgrupper, referencegrupper, styregrupper mm., og programmet bruger derfor også deres site til styring af versioner af filer, få overblik over tidsplaner, få adviseringer om ændringer i tidsplaner mm FAQ På intranettet ønsker vi en FAQ, som bl.a. via tags kan vises i forskellige sammenhænge, eks. i et projekt, et center, FAQ om projekter. Vi forstiller os, at FAQ en skal være en bestemt sidetype og have nogle forudbestemte felter og mulighed for at fastsætte et bestemt antal tegn i tekstfelterne (overskrift og svartekst). Det skal desuden være muligt at indsætte links, billeder og videoer. 4. Tekniske krav I forretningsscenarierne i afsnit 3 er der listet en række ønsker til det nye intranet/enterprise-system, mens der i dette afsnit redegøres for de tekniske krav, der skal imødekommes: Intranettet skal fungere med Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox Intranettet må ikke indeholde funktioner, der kræver ClickOnce komponenter Ingen funktioner, der kræver Java Understøtte offentlige standarder for integration og udveksling af data Intranettet skal kunne tilgås fra både desktop, tablets og smartphones Decentrale brugere skal kunne tilgå intranettet via kommunens føderationsserver Løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing og integration af xml fra 3. part Links til fagsystemer og RSS feeds Der skal være adgang til fagsystemer via links. Det er ønskeligt men ikke et krav, at fagsystemet genkender den enkelte medarbejder via hans/hendes login på intranettet. Dvs. medarbejderen kun behøver at logge på intranettet, så kan han/hun gå direkte i kommunens ESDH (Acadre), KMD rollebaseret indgang (Opera) mv., forudsat naturligvis at han/hun har rettigheder til disse systemer. Derudover kan hver enkelt medarbejder/leder via et RSS feed abonnere på egne interesseområder fx FLIS, sundhed.dk, dr.dk, dialogportalen etc. Medarbejderen skal selv kunne tilføje og afmelde disse. 5. Andre krav I dette afsnit er listet en række generelle krav. Måling og opfølgning Der skal være adgang til besøgsstatistik eller tilbudsgiver skal kunne redegøre for, hvilken tredjeparts løsning, der ville kunne implementeres, samt hvordan statistikfunktionaliteten implementeres og prissætte implementeringen. Udvikling af sidetyper Det skal være let at udvikle nye sidetyper af både midlertidig og mere blivende karakter. Informationsarkitektur og responsivt design Brugervenlighed er et nøgleord for design og IA. Intranettet skal være let og intuitivt at anvende, uanset om det sker via pc, tablet eller smartphone. Designet skal derfor være responsivt. I tilbuddet bedes tilbudsgiver: Beskrive proces for udvikling og implementering af design og IA Beskrive hvordan en informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Egedal Kommune 13

14 Grafisk design Der ønskes i tilbuddet også en beskrivelse af, hvordan et grafisk design kan understøtte navigation og brugervenlighed. Teknisk implementering Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den tekniske implementering af løsningen samt tidsplan for gennemførelse. Sikkerhed I de tilfælde, hvor der er afgrænsning af adgang til følsomme oplysninger på intranettet, skal dette styres ved hjælp af de brugerrettigheder, som ligger i de enkelte fagsystemer, dokumenter på drev eller intranettet. Dokumentation og brugermanual Af tilbudsmaterialet skal det fremgå, at der udarbejdes af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen samt pris og tidsplan for dokumentation/manual. Support og vedligehold Tilbuddet skal indeholde en detaljeret oversigt over den tekniske support samt vedligehold inkl. pris, som tilbudsgiver kan tilbyde over en 4 årig periode. I tilbuddet skal SLA angives. Brugeradgang- og administration Brugeradministration er en afgørende for brugen af intranettet og dermed også intranettets succes i organisationen. Derfor skal det være let at få adgang og let at administrere brugerrettigheder. Ud over en sammenkædning med AD et, er det også muligt at tilkoble andre kilder, som eks. organisationens lønsystem. 14

15 Bilag 1 - Tilbudsliste Alle priser opgives eksklusiv moms, men inklusiv alle de med opgaven forbundne omkostninger. Det betyder bl.a., at der ikke kan opkræves særskilt vederlag for kørsel, fortæring, statistik m.m. Det samlede vederlag skal omfatte opfyldes af alle krav i afsnit 3, 4 og 5. Kommunen ønsker en differentieret pris, hvor de 12 komponenter i afsnit 3 prissættes særskilt. Kommunen forbeholder sig ret til efterfølgende at fravælge én eller flere konkret komponenter med et efterfølgende fradrag i vederlaget. Samlet vederlag Kr. 3.1 Kr. 3.2 Kr. 3.3 Kr. 3.4 Kr. 3.5 Kr. 3.6 Kr. 3.7 Kr. 3.8 Kr. 3.9 Kr Kr Kr Kr. Kommunens ressourceforbrug timer 15

16 Bilag 2 Tro og Loveerklæring Undertegnede afgiver hermed på tro og love og under strafansvar nedenstående erklæringer. Virksomhedens navn, adresse og cvr/se nr. Udelukkelse - Virksomheden har ikke modtaget endelig dom af en eller flere af følgende grunde: 1) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3, 2) overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2, 3) overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a eller 4) overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290. Virksomheden er ikke under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation. Virksomheden er ikke begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller lignende behandling. Virksomheden er ikke ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed. Virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til gældende retsforskrifter i det land leverandøren er etableret eller udøver erhvervsmæssig virksomhed og/eller i Danmark. Virksomheden, og eventuelle underleverandører benyttet ved opfyldelse af kontrakten, har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til gældende retsforskrifter i det/de land(e) leverandøren er etableret eller udøver erhvervsmæssig virksomhed. Gæld til det offentlige Erklæringen afgives iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. eller, virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige der overstiger kr. og der vedlægges dokumentation for overholdt afdragsordning og/eller sikkerhedsstillelse for gælden. Udbyder forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningernes ægthed. Dato Tegningsberettiget persons underskrift 16

17 Bilag 3 - Nøgletal Nøgletalsformular Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR-nr. Nøgletal - anført i DKK (angivet i kr.) Angiv regnskabsår EBIT for de 3 seneste regnskabsår Indeholder det seneste regnskab forbehold fra ekstern revisor for virksomhedens fortsatte drift eller forbehold for regnskabsaflæggelsen, der strider mod gældende danske regnskabsregler el.lign. Ja Nej Revisors eller juridiske enheds regnskabsansvarliges påtegning som dokumentation for nøgletallenes korrekthed Revisors firmanavn Revisors CVR-nr. Revisors/regnskabsansvarliges navn Revisors/regnskabsansvarliges fulde titel Dato for påtegning: Påtegning/underskrift Såfremt tilbudsgiver har eksisteret mindre end to år accepteres nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår. 17

18 Bilag 4 Arbejdsklausul Leverandøren forpligter sig til, at de ansatte, som Leverandøren og dennes underleverandører beskæftiger med henblik på Kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Efter denne bestemmelse er arbejdstagerne og Egedal Kommune hver for sig påtaleberettigede over for Leverandøren. Leverandøren skal sikre, at underleverandører, der ikke er hjemmehørende i Danmark, er registreret i RUT. Egedal Kommune kan kræve dokumentation, i form af e-skat kvitteringer for indbetalt kildeskat. Egedal Kommune henviser til arbejdsmarkedets organisationer for nærmere oplysninger om løn- og arbejdsforhold i relation til en uddybning af denne bestemmelses krav om sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. I tilfælde, hvor Leverandøren og eventuelle underleverandører selv har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor til Egedal Kommune. De påtaleberettigede kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at Leverandøren lever op til forpligtelsen i relation til løn- og arbejdsvilkår. Leverandøren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Egedal Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Egedal Kommune kan ophæve nærværende kontrakt med øjeblikkelig virkning, hvis bestemmelserne i dette punkt overtrædes, eller hvis Leverandøren undlader at fremskaffe relevant dokumentation. RUT = Register for Udenlandske Tjenesteydere eskat = elektronisk kvittering som arbejdsgiver får fra SKAT. Indbetalt A-Skat giver en indikation af, om lønforholdene svarer til det danske arbejdsmarked. 18

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen.

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Nyt intranet til Region Syddanmark 1. Introduktion Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Dette dokument er et oplæg til dialog om

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbud af mestringsforløb

Udbud af mestringsforløb Udbud af mestringsforløb Januar 2016 1. Generelle udbudsbetingelser 1.1 Indledning Egedal Kommune ønsker at indgå aftale med op til tre leverandører vedrørende kursus i mestring af sygdom med henblik på

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015 Transport fra genbrugspladser i Holstebro Kommune Og Lemvig Kommune Tilbudsliste December 2015 Nomi4s i/s 1. Tilbudsliste Delpriser i henhold til poster i tilbudslisten: Entreprise 1: kr. Entreprise 2:

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere