Resultatkontrakt Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

2 Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV År: Resultatkontrakt 2014

3 Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har ansvaret for at koordinere udviklingen af den geografiske infrastruktur i Danmark. Det betyder, at vi har ansvaret for de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, forarbejde, lagre, distribuere og øge nytten ved geodata. Med digitaliseringen af geodata der dækker al offentlig information, som kan knyttes til et sted - er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs og skabe økonomisk vækst i den private sektor. Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Derfor kan vi bl.a. hjælpe med at sikre, at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges, at ejendomsretten kan administreres, at skibsfarten har opdaterede søkort og at informationer om havet kan registreres og bruges digitalt. Vores fokus er at skabe effektiviseringer i den offentlige sektor gennem et tæt samarbejde med både den private og den offentlige sektor. Resultatkontrakten understøtter dette arbejde. Med venlig hilsen Kristian Møller Direktør Resultatkontrakt

4 Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet. Geodatastyrelsens mission Geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder. Geodatastyrelsen er den naturlige og foretrukne samarbejdspartner, når det gælder anvendelse og håndtering af geodata. Geodatastyrelsens vision 4 Resultatkontrakt 2014

5 Resultatmål Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Produktområde 1: Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse Vægt 20,0 pct. Geodatastyrelsen bidrager til effektivisering af den offentlige opgavevaretagelse gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og myndigheder. Budget 27,4 mio. kr. Resultatmål 1.1. Udvikle koncepter der sikrer, at geodata understøtter fortsat effektivisering og vækst i samfundet. 5,0 % Der er formuleret pejlemærker for hvordan GST arbejder med at nyttiggøre geodata og infrastruktur for geografisk information med henblik på at tydeliggøre, hvor GST placerer sig i forhold til kerneopgaver og omverdenen. Der er formuleret mål og beskrivelse af hvordan GST konkret kan arbejde med nyttiggørelse af geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet beskrivelse af samarbejds- og finansieringsmodeller for arbejdet med geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet idékatalog over mulige samfinansierings-aktiviteter. Der er sammen med anvendelsesområderne udarbejdet en prioriteret liste over barrierer for frie data, som effektstudiet har identificeret. Der udarbejdes retningslinjer for GSTs arbejde med at nedbryde barrierer for frie data. Resultatmål 1.2. Input til næste Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrørende geodata er udarbejdet og indgår i det fællesoffentlige arbejde med strategien. 3,0 % GST indhenter bidrag til idékatalog. GST udarbejder idékatalog med forslag til fokusområder for Digitaliseringsstrategien. GST behandler idekataloget. GSTs forslag til fokusområder er drøftet med Digitaliseringsstyrelsen. Resultatmål 1.3. Operatøransvaret for Datafordeleren, som distribuerer grunddata, implementeres i henhold til aftalen med Digitaliseringsstyrelsen. 4,0 % GST indtræder som operatør af Datafordeleren, dvs. overtager ansvaret for koordinering og implementering af denne. Frigøre webtjenester fra afhængigheder til Oracle database (LDS) for i stedet at anvende replikerede PostGIS databaser. Sikring af, at GSTs grunddataregistre er klargjort til implementering på, og distribution via, Datafordeleren.

6 Resultatmål Resultatmål 1.4. Udvikling af en ny agil infrastruktur for Geodatastyrelsens topografiske dataflow til løbende sikring af aktuelle og kvalificerede topografiske geodata for vores omverden. Resultatmål 1.5. Med henblik på at understøtte effektiv offentlig forvaltning vil Geodatastyrelsen udbrede kendskabet til konceptet for mobil digital forvaltning i den offentlige sektor. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % Definition og opstilling af kriterier for hvornår supplerende masterdata kan og må eksistere. 3,0 % GST har iværksat samarbejde med relevant styrelse om mobil digital forvaltning i forbindelse med feltarbejde. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. vedligehold af supplerende masterdata. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. supplerende masterdata i sameksistens med FOT data og andre topografiske geodata i Geodatabanken. GST har udbredt kendskab til Vis Stedet i forbindelse med mobil formidling samt struktureret og behovsbestemt datafangst vha. mobile enheder til KL/KTC (og dermed kommunerne). Kravspecifikation for implementering af systemet til håndtering af Supplerende masterdata er udarbejdet. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige i Geodatabanken via det nye topografiske dataflow. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige som wms-tjeneste i Kortforsyningen via det nye topografiske dataflow. Implementering af de i Miljøministeriet identificerede behov for mobil digital forvaltning (jf. resultatkontrakt 2013 mål 3.6.3) samt etablering af relevante samarbejder i forlængelse heraf. 6 Resultatkontrakt 2014

7 Resultatmål Produktområde 2: Geografiske informationer Vægt 25,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor. Budget 153,3 mio. kr. Resultatmål 2.1. For at opnå en mere enkel forvaltning samt lettere adgang til autoritative data for virksomheder og private udarbejdes med ophæng i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi et forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund til fremsættelse på lovprogrammet oktober I Resultatmål 2.2. Indkøb af data og implementering af den første landsdækkende ajourføring af Danmarks Højdemodel (DHM) med afslutning i Resultatmål 2.3. Miljøministeriet og kommunerne (KL) påbegynder etablering af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. 5,0 % Forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er udarbejdet og udsendt i høring hos relevante parter senest 4 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet dvs. primo juni ,0 % Dataindsamling for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer) er afsluttet. 3,0 % Opstart på udarbejdelse af 5 use-cases til beskrivelse af kommunernes, NaturErhvervstyrelsens og Naturstyrelsens brug af grunddata til vandforvaltning. Gennemførelse af Proof of concepts i form af opstilling af testmiljø til afprøvning af de foreløbigt udvalgte grunddata. Høringssvar til forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er besvaret, og eventuelle ændringer er indarbejdet i lovforslaget senest 2 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet. Data er modtaget og kvalitetskontrolleret for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer). Der er 1. september 2014 gennemført en evaluering af anvendelsen af den eksisterende hydrologiske højdemodel, der identificerer opnåede gevinster hos brugerne samt beskriver brugerbehov og omkostninger ift. ajourføring og videreudvikling af denne. Data for delområde A er gjort tilgængelige for brugeren. Udredning af supplerende behov for grunddatatyper på vandområdet (version 2.0). Udredningen er gennemført 1. oktober 2014 og skal indeholde analyse af behov og timing samt økonomi og finansiering. Udredning og valg af egnet referencemodel og opstart af etablering mhp. idriftsættelse af fællesoffentlig grunddatasæt (version 1.0) i Resultatmål 2.4. Udvikling og test af GPS tjenester til søopmåling på Grønland. 2,0 % Dialog med DTU-space om levering af foreløbige brugbare Lowest Astronomical Tide flader for området omkring Nuuk. Produktionsplan for færdige leverancer foreligger. Test på BIRKHOLM i Grønland i udvalgte områder er gennemført. Validering af metode, softwaretilretning er gennemført. Koncept for anvendelse af GPS tjenester i forbindelse med søopmåling med nyt grønlandskoncept er udviklet. Resultatkontrakt

8 Resultatmål Resultatmål 2.5. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre publiceres syv nye grønlandske papirsøkort og tilhørende elektroniske søkort (ENC). Herved er 520 km af Grønlands Vestkyst dækket af moderne søkort, som kan bruges sammen med moderne satellit baserede navigationsmetoder. Endvidere er tre søkort blevet afleveret til kommentering i Grønland. Resultatmål 2.6. Der er aftalt procedurer for to andre myndigheders medvirken til ajourføring af hav- og landdata. Resultatmål 2.7. Etablere et beslutningsgrundlag for en dansk maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI) herunder beskrivelse af governancemodel, finansieringsmodel og systemunderstøttelse så væsentlige maritime data kan deles mellem myndigheder til sikring af en mere effektiv opgavevaretagelse på havområdet. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % To kort er publiceret. Yderligere to kort er publiceret. Kyst og skærkontrol for tre søkort er gennemført. 2,0 % Der er indgået aftale med et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). 3,0 % Styregruppe for projektet er etableret, og projektplan er godkendt af styregruppen. Der er indgået aftale med yderligere et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). Seks måneder efter at projektet er igangsat har styregruppen for projektet truffet beslutning om hvilke datasæt, der er de vigtigste for at sikre en effektiv opgavevaretagelse på havområdet, og som derfor skal indgå i en fremtidig MSDI. Tre yderligere søkort er publiceret og tre søkort er afleveret til kommentering hos Selvstyret. Der er aftalt en fælles samarbejdsplatform for maritime navigationsadvarsler og søkortrettelser med Søfartsstyrelsen. Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag til styregruppen for projektet, der gør, at der kan træffes en beslutning om etablering af en dansk MSDI på et godt og tilstrækkeligt grundlag. Der er udarbejdet forslag til en governance- og finansieringsmodel for en MSDI, som har tilstrækkelig kvalitet til, at styregruppen for projektet kan tage stilling til forslaget. Der er udarbejdet en løsning for en MSDI, der kan håndtere de ønsker til datasæt, funktionalitet mv. som implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og integreret kystzone-forvaltning stiller. 8 Resultatkontrakt 2014

9 Resultatmål Resultatmål 2.8. Implementering af INSPIRE bilag 2 og 3 gennemføres iht. de i direktivet fastlagte tidsrammer. Produktområde 3: Anvendelse Vægt 15,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2,0 % Bilag 2 og 3 myndigheder er inddraget i og vejledt vedr. den årlige overvågning af INSPIRE implementeringen inden den 15. maj Den samlede danske overvågning er afleveret til EU Kommissionen senest 15. maj Der er i samarbejde med Geoforum gennemført en inspirationsdag for danske virksomheder med interesse i INSPIRE. Der er gennemført en møderække med dansk EIONET-kontaktpunkt mhp. at identificere anvendelser indenfor miljøområdet, hvor nytten af Inspireharmoniserede data og tjenester optimeres, fx ved rapporteringer på miljødirektiver. Danske bilag 2 og 3 myndigheder er vejledt om harmonisering af datasæt og tjenester inden den 21. oktober Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata og understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata. Budget 57,6 mio. kr. Resultatmål 3.1. Geodatastyrelsen vil øge kendskabet til frie geodata med henblik på at opnå en øget effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor. 5,0 % På baggrund af GSTs kommunikations- og kanalstrategi er der formuleret værdiudsagn: hvorfor en potentiel bruger skal anvende GSTs frie data, og hvad værdien er for brugeren. Der er etableret et netværk i anvendelsesområderne, der skal sikre videndeling og koordinering på tværs af disse i forhold til det udadrettede proaktive brugerorienterede arbejde. Der er udviklet et koncept for en halvårlig statusrapport om anvendelsen af GSTs frie geografiske data i hhv. den offentlige og den private sektor. Med baggrund i den prioriterede liste over barrierer for anvendelse af de frie data (jf. resultatmål 1.1) er der udarbejdet en plan for nedbrydning af de barrierer, der ligger inden for anvendelsesområdernes ansvar. Der er gennemført et temabaseret demonstrationsprojekt, der viser en potentiel værdiskabelse hos nye brugere ved anvendelse af frie data. Med udgangspunkt i pejlemærkerne fra resultatmål 1.1. udarbejdes en markedsplan for 2015, som på operationelt niveau sikrer, at tiltag foregår koordineret og skaber synergi for de tværgående aktiviteter i anvendelsesområdernes udadvendte arbejde. Der er etableret et temabaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring anvendelse og implementering af et nyt produkt/ydelser i en offentlig opgavevaretagelse. Ved udgangen af 2014 har vi nået 1,3 mia. hits på Kortforsyningen. Resultatkontrakt

10 Resultatmål Resultatmål 3.2. Geodatastyrelsen vil udarbejde en strategi for geodata infrastrukturer, der med udgangspunkt i nyttiggørelse af geodata, er rammegivende for arbejdet med geodata infrastrukturprojekter. Resultatmål 3.3. Beredskabsinfrastrukturen for geodata skal for alle beredskabsaktører sikre et fælles geografisk situationsbillede med de nødvendige informationer og kommunikationsmuligheder, så beredskabsaktørerne kan koordinere indsatsen i forbindelse med større og mindre krisesituationer. Der er tale om et flerårigt mål. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % GST har udarbejdet pejlemærker for det nationale samarbejde om nyttiggørelse af geodata og anvendelse af geografisk infrastruktur. GST udarbejder forslag til rammer og principper for hvordan der kan arbejdes med den fælles geografiske infrastruktur, så den bidrager med størst mulig nytte og effektivisering i udviklingen af fx sektorrelaterede geodataprojekter. 5,0 % Koncept for beredskabets tilgang til geografiske informationer er fastlagt i Geodataforum for Beredskab. Geografisk kommunikationssystem (GeoKom) til etablering af et fælles geografisk situationsbillede til brug ved håndtering af krisesituationer er udviklet i pilotprojekt og godkendt af Center f. Beredskabskommunikation, Rigspolitiet. GST drøfter forslaget med offentlige, private og borgerrelaterede parter med henblik på at kvalificere rammen og formulere en strategi for geodata infrastrukturer. Rapport for fastlæggelse af den videre udvikling og idriftsættelse af GeoKom foreligger i regi af Rigspolitiets SINE Services. GST har udarbejdet strategi for geodata infrastrukturer, hvis hovedlinjer har været forelagt Samordningsudvalget. Beredskabskort som grundlag for et fælles situationsbillede til håndteringen af krisesituationer er fastlagt af Geodataforum for Beredskab og stillet til rådighed i en første version. 10 Resultatkontrakt 2014

11 Resultatmål Produktområde 4: Ministerbetjening Vægt 10,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Forberede og bistå ministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor styrelsens arbejdsområde. Sikre effektiv og hurtig sagsbehandling. Budget 7,7 mio. kr. Resultatmål 4.1. Rettidighed i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Resultatmål 4.2. Kvalitet i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Geodatastyrelsens koncernopgaver Vægt 5,0 pct. Budget 22,9 mio. kr. 1. Koordinering af samarbejdet med Statens It (SIT). 2,5 % Koordinering af Miljøministeriets bidrag til implementering af SITs nye it-arbejdsplads (SIA). Bistand til flytning af SITs netværk. 2. Varetagelse af systemejerskaber og vedligeholdelsesansvar for koncernfælles systemer. 2,5 % Udbud og implementering af nyt koncernfælles CMS-system Understøtte Miljøministeriets arbejde med og eventuelle beslutninger vedrørende effektive sagsgange og dokumenthåndtering (Captia). Resultatkontrakt

12 Geodatastyrelsens koncernfælles mål 1. Økonomistyring og aktiviteter Vægt 20,0 pct. Øget fokus på prognose præcision i grundbudgetterne og ved de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. Der skal tages stilling til, hvordan resultatkontrakterne kan understøtte en forbedret prognosepræcision Krav til prognoseafvigelserne. 20,0 % Grundbudget (november 2013) +/- 20 pct. Udgiftsopfølgning 1 (april 2014) +/- 15 pct. Udgiftsopfølgning 2 (juni 2014) +/- 10 pct. Udgiftsopfølgning 3 (oktober 2014) +/- 5 pct. 2. Organisation og personale Vægt 5,0 pct. Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviserings-potentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. Koncenledelsen har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner. For 2014 er det koncernfælles måltal 7,3 dage i gennemsnit for Miljøministeriet Sygefravær. 5,0 % 7,7 dage i gennemsnit pr. medarbejder. 12 Resultatkontrakt 2014

13 Formalia og påtegning Resultatkontrakten indgås mellem Geodatastyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året Resultatkontrakten er en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet. Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes normalt en gang årligt (i august). Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for kontraktstyring. Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i august eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsen og departementets vejledninger. Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten. København d. / 2013 København d. / 2013 Henrik Studsgaard Departementschef Kristian Møller Direktør

14 Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV www. gst.dk

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2014 Titel: Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Redaktion: Økonomi og styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2015 2 Årsrapport 2014 Indhold 1. Påtegning...

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Hydrologisk Højdemodel og kortservices Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Agenda Hydrologiske højdemodel &Tilpasningslaget Hvilke analysemetoder bruger man

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Geografisk information har voksende betydning for fællesoffentlig digitalisering 4 Geografiske

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere