Resultatkontrakt Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

2 Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV År: Resultatkontrakt 2014

3 Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har ansvaret for at koordinere udviklingen af den geografiske infrastruktur i Danmark. Det betyder, at vi har ansvaret for de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, forarbejde, lagre, distribuere og øge nytten ved geodata. Med digitaliseringen af geodata der dækker al offentlig information, som kan knyttes til et sted - er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs og skabe økonomisk vækst i den private sektor. Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Derfor kan vi bl.a. hjælpe med at sikre, at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges, at ejendomsretten kan administreres, at skibsfarten har opdaterede søkort og at informationer om havet kan registreres og bruges digitalt. Vores fokus er at skabe effektiviseringer i den offentlige sektor gennem et tæt samarbejde med både den private og den offentlige sektor. Resultatkontrakten understøtter dette arbejde. Med venlig hilsen Kristian Møller Direktør Resultatkontrakt

4 Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet. Geodatastyrelsens mission Geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder. Geodatastyrelsen er den naturlige og foretrukne samarbejdspartner, når det gælder anvendelse og håndtering af geodata. Geodatastyrelsens vision 4 Resultatkontrakt 2014

5 Resultatmål Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Produktområde 1: Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse Vægt 20,0 pct. Geodatastyrelsen bidrager til effektivisering af den offentlige opgavevaretagelse gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og myndigheder. Budget 27,4 mio. kr. Resultatmål 1.1. Udvikle koncepter der sikrer, at geodata understøtter fortsat effektivisering og vækst i samfundet. 5,0 % Der er formuleret pejlemærker for hvordan GST arbejder med at nyttiggøre geodata og infrastruktur for geografisk information med henblik på at tydeliggøre, hvor GST placerer sig i forhold til kerneopgaver og omverdenen. Der er formuleret mål og beskrivelse af hvordan GST konkret kan arbejde med nyttiggørelse af geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet beskrivelse af samarbejds- og finansieringsmodeller for arbejdet med geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet idékatalog over mulige samfinansierings-aktiviteter. Der er sammen med anvendelsesområderne udarbejdet en prioriteret liste over barrierer for frie data, som effektstudiet har identificeret. Der udarbejdes retningslinjer for GSTs arbejde med at nedbryde barrierer for frie data. Resultatmål 1.2. Input til næste Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrørende geodata er udarbejdet og indgår i det fællesoffentlige arbejde med strategien. 3,0 % GST indhenter bidrag til idékatalog. GST udarbejder idékatalog med forslag til fokusområder for Digitaliseringsstrategien. GST behandler idekataloget. GSTs forslag til fokusområder er drøftet med Digitaliseringsstyrelsen. Resultatmål 1.3. Operatøransvaret for Datafordeleren, som distribuerer grunddata, implementeres i henhold til aftalen med Digitaliseringsstyrelsen. 4,0 % GST indtræder som operatør af Datafordeleren, dvs. overtager ansvaret for koordinering og implementering af denne. Frigøre webtjenester fra afhængigheder til Oracle database (LDS) for i stedet at anvende replikerede PostGIS databaser. Sikring af, at GSTs grunddataregistre er klargjort til implementering på, og distribution via, Datafordeleren.

6 Resultatmål Resultatmål 1.4. Udvikling af en ny agil infrastruktur for Geodatastyrelsens topografiske dataflow til løbende sikring af aktuelle og kvalificerede topografiske geodata for vores omverden. Resultatmål 1.5. Med henblik på at understøtte effektiv offentlig forvaltning vil Geodatastyrelsen udbrede kendskabet til konceptet for mobil digital forvaltning i den offentlige sektor. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % Definition og opstilling af kriterier for hvornår supplerende masterdata kan og må eksistere. 3,0 % GST har iværksat samarbejde med relevant styrelse om mobil digital forvaltning i forbindelse med feltarbejde. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. vedligehold af supplerende masterdata. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. supplerende masterdata i sameksistens med FOT data og andre topografiske geodata i Geodatabanken. GST har udbredt kendskab til Vis Stedet i forbindelse med mobil formidling samt struktureret og behovsbestemt datafangst vha. mobile enheder til KL/KTC (og dermed kommunerne). Kravspecifikation for implementering af systemet til håndtering af Supplerende masterdata er udarbejdet. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige i Geodatabanken via det nye topografiske dataflow. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige som wms-tjeneste i Kortforsyningen via det nye topografiske dataflow. Implementering af de i Miljøministeriet identificerede behov for mobil digital forvaltning (jf. resultatkontrakt 2013 mål 3.6.3) samt etablering af relevante samarbejder i forlængelse heraf. 6 Resultatkontrakt 2014

7 Resultatmål Produktområde 2: Geografiske informationer Vægt 25,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor. Budget 153,3 mio. kr. Resultatmål 2.1. For at opnå en mere enkel forvaltning samt lettere adgang til autoritative data for virksomheder og private udarbejdes med ophæng i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi et forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund til fremsættelse på lovprogrammet oktober I Resultatmål 2.2. Indkøb af data og implementering af den første landsdækkende ajourføring af Danmarks Højdemodel (DHM) med afslutning i Resultatmål 2.3. Miljøministeriet og kommunerne (KL) påbegynder etablering af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. 5,0 % Forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er udarbejdet og udsendt i høring hos relevante parter senest 4 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet dvs. primo juni ,0 % Dataindsamling for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer) er afsluttet. 3,0 % Opstart på udarbejdelse af 5 use-cases til beskrivelse af kommunernes, NaturErhvervstyrelsens og Naturstyrelsens brug af grunddata til vandforvaltning. Gennemførelse af Proof of concepts i form af opstilling af testmiljø til afprøvning af de foreløbigt udvalgte grunddata. Høringssvar til forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er besvaret, og eventuelle ændringer er indarbejdet i lovforslaget senest 2 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet. Data er modtaget og kvalitetskontrolleret for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer). Der er 1. september 2014 gennemført en evaluering af anvendelsen af den eksisterende hydrologiske højdemodel, der identificerer opnåede gevinster hos brugerne samt beskriver brugerbehov og omkostninger ift. ajourføring og videreudvikling af denne. Data for delområde A er gjort tilgængelige for brugeren. Udredning af supplerende behov for grunddatatyper på vandområdet (version 2.0). Udredningen er gennemført 1. oktober 2014 og skal indeholde analyse af behov og timing samt økonomi og finansiering. Udredning og valg af egnet referencemodel og opstart af etablering mhp. idriftsættelse af fællesoffentlig grunddatasæt (version 1.0) i Resultatmål 2.4. Udvikling og test af GPS tjenester til søopmåling på Grønland. 2,0 % Dialog med DTU-space om levering af foreløbige brugbare Lowest Astronomical Tide flader for området omkring Nuuk. Produktionsplan for færdige leverancer foreligger. Test på BIRKHOLM i Grønland i udvalgte områder er gennemført. Validering af metode, softwaretilretning er gennemført. Koncept for anvendelse af GPS tjenester i forbindelse med søopmåling med nyt grønlandskoncept er udviklet. Resultatkontrakt

8 Resultatmål Resultatmål 2.5. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre publiceres syv nye grønlandske papirsøkort og tilhørende elektroniske søkort (ENC). Herved er 520 km af Grønlands Vestkyst dækket af moderne søkort, som kan bruges sammen med moderne satellit baserede navigationsmetoder. Endvidere er tre søkort blevet afleveret til kommentering i Grønland. Resultatmål 2.6. Der er aftalt procedurer for to andre myndigheders medvirken til ajourføring af hav- og landdata. Resultatmål 2.7. Etablere et beslutningsgrundlag for en dansk maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI) herunder beskrivelse af governancemodel, finansieringsmodel og systemunderstøttelse så væsentlige maritime data kan deles mellem myndigheder til sikring af en mere effektiv opgavevaretagelse på havområdet. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % To kort er publiceret. Yderligere to kort er publiceret. Kyst og skærkontrol for tre søkort er gennemført. 2,0 % Der er indgået aftale med et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). 3,0 % Styregruppe for projektet er etableret, og projektplan er godkendt af styregruppen. Der er indgået aftale med yderligere et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). Seks måneder efter at projektet er igangsat har styregruppen for projektet truffet beslutning om hvilke datasæt, der er de vigtigste for at sikre en effektiv opgavevaretagelse på havområdet, og som derfor skal indgå i en fremtidig MSDI. Tre yderligere søkort er publiceret og tre søkort er afleveret til kommentering hos Selvstyret. Der er aftalt en fælles samarbejdsplatform for maritime navigationsadvarsler og søkortrettelser med Søfartsstyrelsen. Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag til styregruppen for projektet, der gør, at der kan træffes en beslutning om etablering af en dansk MSDI på et godt og tilstrækkeligt grundlag. Der er udarbejdet forslag til en governance- og finansieringsmodel for en MSDI, som har tilstrækkelig kvalitet til, at styregruppen for projektet kan tage stilling til forslaget. Der er udarbejdet en løsning for en MSDI, der kan håndtere de ønsker til datasæt, funktionalitet mv. som implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og integreret kystzone-forvaltning stiller. 8 Resultatkontrakt 2014

9 Resultatmål Resultatmål 2.8. Implementering af INSPIRE bilag 2 og 3 gennemføres iht. de i direktivet fastlagte tidsrammer. Produktområde 3: Anvendelse Vægt 15,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2,0 % Bilag 2 og 3 myndigheder er inddraget i og vejledt vedr. den årlige overvågning af INSPIRE implementeringen inden den 15. maj Den samlede danske overvågning er afleveret til EU Kommissionen senest 15. maj Der er i samarbejde med Geoforum gennemført en inspirationsdag for danske virksomheder med interesse i INSPIRE. Der er gennemført en møderække med dansk EIONET-kontaktpunkt mhp. at identificere anvendelser indenfor miljøområdet, hvor nytten af Inspireharmoniserede data og tjenester optimeres, fx ved rapporteringer på miljødirektiver. Danske bilag 2 og 3 myndigheder er vejledt om harmonisering af datasæt og tjenester inden den 21. oktober Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata og understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata. Budget 57,6 mio. kr. Resultatmål 3.1. Geodatastyrelsen vil øge kendskabet til frie geodata med henblik på at opnå en øget effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor. 5,0 % På baggrund af GSTs kommunikations- og kanalstrategi er der formuleret værdiudsagn: hvorfor en potentiel bruger skal anvende GSTs frie data, og hvad værdien er for brugeren. Der er etableret et netværk i anvendelsesområderne, der skal sikre videndeling og koordinering på tværs af disse i forhold til det udadrettede proaktive brugerorienterede arbejde. Der er udviklet et koncept for en halvårlig statusrapport om anvendelsen af GSTs frie geografiske data i hhv. den offentlige og den private sektor. Med baggrund i den prioriterede liste over barrierer for anvendelse af de frie data (jf. resultatmål 1.1) er der udarbejdet en plan for nedbrydning af de barrierer, der ligger inden for anvendelsesområdernes ansvar. Der er gennemført et temabaseret demonstrationsprojekt, der viser en potentiel værdiskabelse hos nye brugere ved anvendelse af frie data. Med udgangspunkt i pejlemærkerne fra resultatmål 1.1. udarbejdes en markedsplan for 2015, som på operationelt niveau sikrer, at tiltag foregår koordineret og skaber synergi for de tværgående aktiviteter i anvendelsesområdernes udadvendte arbejde. Der er etableret et temabaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring anvendelse og implementering af et nyt produkt/ydelser i en offentlig opgavevaretagelse. Ved udgangen af 2014 har vi nået 1,3 mia. hits på Kortforsyningen. Resultatkontrakt

10 Resultatmål Resultatmål 3.2. Geodatastyrelsen vil udarbejde en strategi for geodata infrastrukturer, der med udgangspunkt i nyttiggørelse af geodata, er rammegivende for arbejdet med geodata infrastrukturprojekter. Resultatmål 3.3. Beredskabsinfrastrukturen for geodata skal for alle beredskabsaktører sikre et fælles geografisk situationsbillede med de nødvendige informationer og kommunikationsmuligheder, så beredskabsaktørerne kan koordinere indsatsen i forbindelse med større og mindre krisesituationer. Der er tale om et flerårigt mål. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % GST har udarbejdet pejlemærker for det nationale samarbejde om nyttiggørelse af geodata og anvendelse af geografisk infrastruktur. GST udarbejder forslag til rammer og principper for hvordan der kan arbejdes med den fælles geografiske infrastruktur, så den bidrager med størst mulig nytte og effektivisering i udviklingen af fx sektorrelaterede geodataprojekter. 5,0 % Koncept for beredskabets tilgang til geografiske informationer er fastlagt i Geodataforum for Beredskab. Geografisk kommunikationssystem (GeoKom) til etablering af et fælles geografisk situationsbillede til brug ved håndtering af krisesituationer er udviklet i pilotprojekt og godkendt af Center f. Beredskabskommunikation, Rigspolitiet. GST drøfter forslaget med offentlige, private og borgerrelaterede parter med henblik på at kvalificere rammen og formulere en strategi for geodata infrastrukturer. Rapport for fastlæggelse af den videre udvikling og idriftsættelse af GeoKom foreligger i regi af Rigspolitiets SINE Services. GST har udarbejdet strategi for geodata infrastrukturer, hvis hovedlinjer har været forelagt Samordningsudvalget. Beredskabskort som grundlag for et fælles situationsbillede til håndteringen af krisesituationer er fastlagt af Geodataforum for Beredskab og stillet til rådighed i en første version. 10 Resultatkontrakt 2014

11 Resultatmål Produktområde 4: Ministerbetjening Vægt 10,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Forberede og bistå ministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor styrelsens arbejdsområde. Sikre effektiv og hurtig sagsbehandling. Budget 7,7 mio. kr. Resultatmål 4.1. Rettidighed i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Resultatmål 4.2. Kvalitet i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Geodatastyrelsens koncernopgaver Vægt 5,0 pct. Budget 22,9 mio. kr. 1. Koordinering af samarbejdet med Statens It (SIT). 2,5 % Koordinering af Miljøministeriets bidrag til implementering af SITs nye it-arbejdsplads (SIA). Bistand til flytning af SITs netværk. 2. Varetagelse af systemejerskaber og vedligeholdelsesansvar for koncernfælles systemer. 2,5 % Udbud og implementering af nyt koncernfælles CMS-system Understøtte Miljøministeriets arbejde med og eventuelle beslutninger vedrørende effektive sagsgange og dokumenthåndtering (Captia). Resultatkontrakt

12 Geodatastyrelsens koncernfælles mål 1. Økonomistyring og aktiviteter Vægt 20,0 pct. Øget fokus på prognose præcision i grundbudgetterne og ved de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. Der skal tages stilling til, hvordan resultatkontrakterne kan understøtte en forbedret prognosepræcision Krav til prognoseafvigelserne. 20,0 % Grundbudget (november 2013) +/- 20 pct. Udgiftsopfølgning 1 (april 2014) +/- 15 pct. Udgiftsopfølgning 2 (juni 2014) +/- 10 pct. Udgiftsopfølgning 3 (oktober 2014) +/- 5 pct. 2. Organisation og personale Vægt 5,0 pct. Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviserings-potentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. Koncenledelsen har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner. For 2014 er det koncernfælles måltal 7,3 dage i gennemsnit for Miljøministeriet Sygefravær. 5,0 % 7,7 dage i gennemsnit pr. medarbejder. 12 Resultatkontrakt 2014

13 Formalia og påtegning Resultatkontrakten indgås mellem Geodatastyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året Resultatkontrakten er en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet. Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes normalt en gang årligt (i august). Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for kontraktstyring. Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i august eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsen og departementets vejledninger. Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten. København d. / 2013 København d. / 2013 Henrik Studsgaard Departementschef Kristian Møller Direktør

14 Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV www. gst.dk

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen

Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen Resultatkontrakt 2012 Kort & Matrikelstyrelsen Indholdsfortegnelse Særligt vedr. resultatkontrakten for 2012... 3 Introduktion til Kort & Matrikelstyrelsens arbejde... 4 Faglige og administrative strategiske

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Resultatkontrakt 2015 Indhold Miljøministeriets koncernstrategi... 3 Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver... 4 Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien... 5 Påtegning... 7 Strategiske

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Vandløb og FOT FOTdanmarks repræsentantskab 18. april 2013 Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Disposition Grunddataprogram om vandløb, søer og klimatilpasning Etablering af hydrologisk tilpasningslag Anvendelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2014. Årsrapport 2014. Økonomi og styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2014 Titel: Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Redaktion: Økonomi og styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2015 2 Årsrapport 2014 Indhold 1. Påtegning...

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. Naturstyrelsen, Miljøministeriet

Resultatkontrakt 2014. Naturstyrelsen, Miljøministeriet Resultatkontrakt 2014 Naturstyrelsen, Miljøministeriet Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2013 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Dataleverancer via Kortforsyningen

Dataleverancer via Kortforsyningen Dataleverancer via Kortforsyningen Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Mads Bjørn-Møldrup, Områdechef Leveranceinfrastruktur Agenda Leveranceinfrastruktur Kortforsyningen anno 2013 Adgang til frie geodata På

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Vedtægter. for. GeoDanmark

Vedtægter. for. GeoDanmark Vedtægter for GeoDanmark Page 1 Of 12 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er GeoDanmark. 1.2 Foreningens hjemsted er København. 2. GEODANMARKS FORMÅL OG MÅL 2.1 GeoDanmarks formål er at drive og udvikle

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Kolofon Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Mål- og resultatplan 2016

Mål- og resultatplan 2016 Mål- og resultatplan 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej 8 2400 København NV T: +45 7254 5500 E: sdfe@sdfe.dk www.sdfe.dk Indholdsfortegnelse Strategisk målbillede... 3 Resultatplan

Læs mere

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer FOT som forvaltningsgrundlag Case: Fælles grunddata for vandløb og søer Georg Jensen, gj@kms.dk Disclaimer.. 10.1 UDBYGNING AF DE AUTORITATIVE GEOGRAFISKE GRUNDDATA Landets administrative geografiske inddelinger

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Landkortlægning af Grønland

Landkortlægning af Grønland Landkortlægning af Grønland - Et pilot projekt DTU-Workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i polaregnene 2016-2017 DTU 29 oktober 2015 Af: Casper Jepsen Geodatastyrelsen Hvorfor nykortlægning

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Mål- og resultatplan 2016

Mål- og resultatplan 2016 Mål- og resultatplan 2016 Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV T: +45 7254 5000 E: gst@gst.dk www.gst.dk Indholdsfortegnelse Strategisk målbillede... 3 Resultatplan 2016... 5 Mål for udadrettede

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

ÅBNE DATA OG SMART CITIES

ÅBNE DATA OG SMART CITIES ÅBNE DATA OG SMART CITIES København d. 15. august 2016 Agenda De 4 offentlige initiativer, herunder Smart City-initiativet i den fælleskommunale digitale handlingsplan v/morten Steffensen, KL Smart City-initiativet

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere