Resultatkontrakt Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

2 Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV År: Resultatkontrakt 2014

3 Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har ansvaret for at koordinere udviklingen af den geografiske infrastruktur i Danmark. Det betyder, at vi har ansvaret for de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, forarbejde, lagre, distribuere og øge nytten ved geodata. Med digitaliseringen af geodata der dækker al offentlig information, som kan knyttes til et sted - er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs og skabe økonomisk vækst i den private sektor. Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Derfor kan vi bl.a. hjælpe med at sikre, at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges, at ejendomsretten kan administreres, at skibsfarten har opdaterede søkort og at informationer om havet kan registreres og bruges digitalt. Vores fokus er at skabe effektiviseringer i den offentlige sektor gennem et tæt samarbejde med både den private og den offentlige sektor. Resultatkontrakten understøtter dette arbejde. Med venlig hilsen Kristian Møller Direktør Resultatkontrakt

4 Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet. Geodatastyrelsens mission Geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder. Geodatastyrelsen er den naturlige og foretrukne samarbejdspartner, når det gælder anvendelse og håndtering af geodata. Geodatastyrelsens vision 4 Resultatkontrakt 2014

5 Resultatmål Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Produktområde 1: Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse Vægt 20,0 pct. Geodatastyrelsen bidrager til effektivisering af den offentlige opgavevaretagelse gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og myndigheder. Budget 27,4 mio. kr. Resultatmål 1.1. Udvikle koncepter der sikrer, at geodata understøtter fortsat effektivisering og vækst i samfundet. 5,0 % Der er formuleret pejlemærker for hvordan GST arbejder med at nyttiggøre geodata og infrastruktur for geografisk information med henblik på at tydeliggøre, hvor GST placerer sig i forhold til kerneopgaver og omverdenen. Der er formuleret mål og beskrivelse af hvordan GST konkret kan arbejde med nyttiggørelse af geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet beskrivelse af samarbejds- og finansieringsmodeller for arbejdet med geodata og infrastruktur for geografisk information. Der er udarbejdet idékatalog over mulige samfinansierings-aktiviteter. Der er sammen med anvendelsesområderne udarbejdet en prioriteret liste over barrierer for frie data, som effektstudiet har identificeret. Der udarbejdes retningslinjer for GSTs arbejde med at nedbryde barrierer for frie data. Resultatmål 1.2. Input til næste Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrørende geodata er udarbejdet og indgår i det fællesoffentlige arbejde med strategien. 3,0 % GST indhenter bidrag til idékatalog. GST udarbejder idékatalog med forslag til fokusområder for Digitaliseringsstrategien. GST behandler idekataloget. GSTs forslag til fokusområder er drøftet med Digitaliseringsstyrelsen. Resultatmål 1.3. Operatøransvaret for Datafordeleren, som distribuerer grunddata, implementeres i henhold til aftalen med Digitaliseringsstyrelsen. 4,0 % GST indtræder som operatør af Datafordeleren, dvs. overtager ansvaret for koordinering og implementering af denne. Frigøre webtjenester fra afhængigheder til Oracle database (LDS) for i stedet at anvende replikerede PostGIS databaser. Sikring af, at GSTs grunddataregistre er klargjort til implementering på, og distribution via, Datafordeleren.

6 Resultatmål Resultatmål 1.4. Udvikling af en ny agil infrastruktur for Geodatastyrelsens topografiske dataflow til løbende sikring af aktuelle og kvalificerede topografiske geodata for vores omverden. Resultatmål 1.5. Med henblik på at understøtte effektiv offentlig forvaltning vil Geodatastyrelsen udbrede kendskabet til konceptet for mobil digital forvaltning i den offentlige sektor. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % Definition og opstilling af kriterier for hvornår supplerende masterdata kan og må eksistere. 3,0 % GST har iværksat samarbejde med relevant styrelse om mobil digital forvaltning i forbindelse med feltarbejde. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. vedligehold af supplerende masterdata. Udredning og konkretisering af aspekter vedr. supplerende masterdata i sameksistens med FOT data og andre topografiske geodata i Geodatabanken. GST har udbredt kendskab til Vis Stedet i forbindelse med mobil formidling samt struktureret og behovsbestemt datafangst vha. mobile enheder til KL/KTC (og dermed kommunerne). Kravspecifikation for implementering af systemet til håndtering af Supplerende masterdata er udarbejdet. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige i Geodatabanken via det nye topografiske dataflow. Topografiske masterdata (FOT) er tilgængelige som wms-tjeneste i Kortforsyningen via det nye topografiske dataflow. Implementering af de i Miljøministeriet identificerede behov for mobil digital forvaltning (jf. resultatkontrakt 2013 mål 3.6.3) samt etablering af relevante samarbejder i forlængelse heraf. 6 Resultatkontrakt 2014

7 Resultatmål Produktområde 2: Geografiske informationer Vægt 25,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information med det mål, at offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og genbruges i både den offentlige og den private sektor. Budget 153,3 mio. kr. Resultatmål 2.1. For at opnå en mere enkel forvaltning samt lettere adgang til autoritative data for virksomheder og private udarbejdes med ophæng i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi et forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund til fremsættelse på lovprogrammet oktober I Resultatmål 2.2. Indkøb af data og implementering af den første landsdækkende ajourføring af Danmarks Højdemodel (DHM) med afslutning i Resultatmål 2.3. Miljøministeriet og kommunerne (KL) påbegynder etablering af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. 5,0 % Forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er udarbejdet og udsendt i høring hos relevante parter senest 4 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet dvs. primo juni ,0 % Dataindsamling for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer) er afsluttet. 3,0 % Opstart på udarbejdelse af 5 use-cases til beskrivelse af kommunernes, NaturErhvervstyrelsens og Naturstyrelsens brug af grunddata til vandforvaltning. Gennemførelse af Proof of concepts i form af opstilling af testmiljø til afprøvning af de foreløbigt udvalgte grunddata. Høringssvar til forslag til Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund er besvaret, og eventuelle ændringer er indarbejdet i lovforslaget senest 2 mdr. før fremsættelse på lovprogrammet. Data er modtaget og kvalitetskontrolleret for delområde A (Sjælland, Fyn m.fl. øer). Der er 1. september 2014 gennemført en evaluering af anvendelsen af den eksisterende hydrologiske højdemodel, der identificerer opnåede gevinster hos brugerne samt beskriver brugerbehov og omkostninger ift. ajourføring og videreudvikling af denne. Data for delområde A er gjort tilgængelige for brugeren. Udredning af supplerende behov for grunddatatyper på vandområdet (version 2.0). Udredningen er gennemført 1. oktober 2014 og skal indeholde analyse af behov og timing samt økonomi og finansiering. Udredning og valg af egnet referencemodel og opstart af etablering mhp. idriftsættelse af fællesoffentlig grunddatasæt (version 1.0) i Resultatmål 2.4. Udvikling og test af GPS tjenester til søopmåling på Grønland. 2,0 % Dialog med DTU-space om levering af foreløbige brugbare Lowest Astronomical Tide flader for området omkring Nuuk. Produktionsplan for færdige leverancer foreligger. Test på BIRKHOLM i Grønland i udvalgte områder er gennemført. Validering af metode, softwaretilretning er gennemført. Koncept for anvendelse af GPS tjenester i forbindelse med søopmåling med nyt grønlandskoncept er udviklet. Resultatkontrakt

8 Resultatmål Resultatmål 2.5. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre publiceres syv nye grønlandske papirsøkort og tilhørende elektroniske søkort (ENC). Herved er 520 km af Grønlands Vestkyst dækket af moderne søkort, som kan bruges sammen med moderne satellit baserede navigationsmetoder. Endvidere er tre søkort blevet afleveret til kommentering i Grønland. Resultatmål 2.6. Der er aftalt procedurer for to andre myndigheders medvirken til ajourføring af hav- og landdata. Resultatmål 2.7. Etablere et beslutningsgrundlag for en dansk maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI) herunder beskrivelse af governancemodel, finansieringsmodel og systemunderstøttelse så væsentlige maritime data kan deles mellem myndigheder til sikring af en mere effektiv opgavevaretagelse på havområdet. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % To kort er publiceret. Yderligere to kort er publiceret. Kyst og skærkontrol for tre søkort er gennemført. 2,0 % Der er indgået aftale med et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). 3,0 % Styregruppe for projektet er etableret, og projektplan er godkendt af styregruppen. Der er indgået aftale med yderligere et ministerieområde om deres bidrag til ajourføring af Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI). Seks måneder efter at projektet er igangsat har styregruppen for projektet truffet beslutning om hvilke datasæt, der er de vigtigste for at sikre en effektiv opgavevaretagelse på havområdet, og som derfor skal indgå i en fremtidig MSDI. Tre yderligere søkort er publiceret og tre søkort er afleveret til kommentering hos Selvstyret. Der er aftalt en fælles samarbejdsplatform for maritime navigationsadvarsler og søkortrettelser med Søfartsstyrelsen. Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag til styregruppen for projektet, der gør, at der kan træffes en beslutning om etablering af en dansk MSDI på et godt og tilstrækkeligt grundlag. Der er udarbejdet forslag til en governance- og finansieringsmodel for en MSDI, som har tilstrækkelig kvalitet til, at styregruppen for projektet kan tage stilling til forslaget. Der er udarbejdet en løsning for en MSDI, der kan håndtere de ønsker til datasæt, funktionalitet mv. som implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og integreret kystzone-forvaltning stiller. 8 Resultatkontrakt 2014

9 Resultatmål Resultatmål 2.8. Implementering af INSPIRE bilag 2 og 3 gennemføres iht. de i direktivet fastlagte tidsrammer. Produktområde 3: Anvendelse Vægt 15,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2,0 % Bilag 2 og 3 myndigheder er inddraget i og vejledt vedr. den årlige overvågning af INSPIRE implementeringen inden den 15. maj Den samlede danske overvågning er afleveret til EU Kommissionen senest 15. maj Der er i samarbejde med Geoforum gennemført en inspirationsdag for danske virksomheder med interesse i INSPIRE. Der er gennemført en møderække med dansk EIONET-kontaktpunkt mhp. at identificere anvendelser indenfor miljøområdet, hvor nytten af Inspireharmoniserede data og tjenester optimeres, fx ved rapporteringer på miljødirektiver. Danske bilag 2 og 3 myndigheder er vejledt om harmonisering af datasæt og tjenester inden den 21. oktober Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for deres opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata og understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af geodata. Budget 57,6 mio. kr. Resultatmål 3.1. Geodatastyrelsen vil øge kendskabet til frie geodata med henblik på at opnå en øget effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor. 5,0 % På baggrund af GSTs kommunikations- og kanalstrategi er der formuleret værdiudsagn: hvorfor en potentiel bruger skal anvende GSTs frie data, og hvad værdien er for brugeren. Der er etableret et netværk i anvendelsesområderne, der skal sikre videndeling og koordinering på tværs af disse i forhold til det udadrettede proaktive brugerorienterede arbejde. Der er udviklet et koncept for en halvårlig statusrapport om anvendelsen af GSTs frie geografiske data i hhv. den offentlige og den private sektor. Med baggrund i den prioriterede liste over barrierer for anvendelse af de frie data (jf. resultatmål 1.1) er der udarbejdet en plan for nedbrydning af de barrierer, der ligger inden for anvendelsesområdernes ansvar. Der er gennemført et temabaseret demonstrationsprojekt, der viser en potentiel værdiskabelse hos nye brugere ved anvendelse af frie data. Med udgangspunkt i pejlemærkerne fra resultatmål 1.1. udarbejdes en markedsplan for 2015, som på operationelt niveau sikrer, at tiltag foregår koordineret og skaber synergi for de tværgående aktiviteter i anvendelsesområdernes udadvendte arbejde. Der er etableret et temabaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring anvendelse og implementering af et nyt produkt/ydelser i en offentlig opgavevaretagelse. Ved udgangen af 2014 har vi nået 1,3 mia. hits på Kortforsyningen. Resultatkontrakt

10 Resultatmål Resultatmål 3.2. Geodatastyrelsen vil udarbejde en strategi for geodata infrastrukturer, der med udgangspunkt i nyttiggørelse af geodata, er rammegivende for arbejdet med geodata infrastrukturprojekter. Resultatmål 3.3. Beredskabsinfrastrukturen for geodata skal for alle beredskabsaktører sikre et fælles geografisk situationsbillede med de nødvendige informationer og kommunikationsmuligheder, så beredskabsaktørerne kan koordinere indsatsen i forbindelse med større og mindre krisesituationer. Der er tale om et flerårigt mål. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 5,0 % GST har udarbejdet pejlemærker for det nationale samarbejde om nyttiggørelse af geodata og anvendelse af geografisk infrastruktur. GST udarbejder forslag til rammer og principper for hvordan der kan arbejdes med den fælles geografiske infrastruktur, så den bidrager med størst mulig nytte og effektivisering i udviklingen af fx sektorrelaterede geodataprojekter. 5,0 % Koncept for beredskabets tilgang til geografiske informationer er fastlagt i Geodataforum for Beredskab. Geografisk kommunikationssystem (GeoKom) til etablering af et fælles geografisk situationsbillede til brug ved håndtering af krisesituationer er udviklet i pilotprojekt og godkendt af Center f. Beredskabskommunikation, Rigspolitiet. GST drøfter forslaget med offentlige, private og borgerrelaterede parter med henblik på at kvalificere rammen og formulere en strategi for geodata infrastrukturer. Rapport for fastlæggelse af den videre udvikling og idriftsættelse af GeoKom foreligger i regi af Rigspolitiets SINE Services. GST har udarbejdet strategi for geodata infrastrukturer, hvis hovedlinjer har været forelagt Samordningsudvalget. Beredskabskort som grundlag for et fælles situationsbillede til håndteringen af krisesituationer er fastlagt af Geodataforum for Beredskab og stillet til rådighed i en første version. 10 Resultatkontrakt 2014

11 Resultatmål Produktområde 4: Ministerbetjening Vægt 10,0 pct. Kvartalsvise milepæle 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Geodatastyrelsen vil levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. Forberede og bistå ministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor styrelsens arbejdsområde. Sikre effektiv og hurtig sagsbehandling. Budget 7,7 mio. kr. Resultatmål 4.1. Rettidighed i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Resultatmål 4.2. Kvalitet i ministerbetjeningen. 5,0 % Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Mindst 80 pct. af ministersagerne afleveres rettidigt. Mindst 80 pct. af ministersagerne vurderes af departementet at kunne forelægges videre, evt. med mindre justeringer i departementet, uden tilbagesendelse til styrelsen. Geodatastyrelsens koncernopgaver Vægt 5,0 pct. Budget 22,9 mio. kr. 1. Koordinering af samarbejdet med Statens It (SIT). 2,5 % Koordinering af Miljøministeriets bidrag til implementering af SITs nye it-arbejdsplads (SIA). Bistand til flytning af SITs netværk. 2. Varetagelse af systemejerskaber og vedligeholdelsesansvar for koncernfælles systemer. 2,5 % Udbud og implementering af nyt koncernfælles CMS-system Understøtte Miljøministeriets arbejde med og eventuelle beslutninger vedrørende effektive sagsgange og dokumenthåndtering (Captia). Resultatkontrakt

12 Geodatastyrelsens koncernfælles mål 1. Økonomistyring og aktiviteter Vægt 20,0 pct. Øget fokus på prognose præcision i grundbudgetterne og ved de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. Der skal tages stilling til, hvordan resultatkontrakterne kan understøtte en forbedret prognosepræcision Krav til prognoseafvigelserne. 20,0 % Grundbudget (november 2013) +/- 20 pct. Udgiftsopfølgning 1 (april 2014) +/- 15 pct. Udgiftsopfølgning 2 (juni 2014) +/- 10 pct. Udgiftsopfølgning 3 (oktober 2014) +/- 5 pct. 2. Organisation og personale Vægt 5,0 pct. Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviserings-potentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. Koncenledelsen har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner. For 2014 er det koncernfælles måltal 7,3 dage i gennemsnit for Miljøministeriet Sygefravær. 5,0 % 7,7 dage i gennemsnit pr. medarbejder. 12 Resultatkontrakt 2014

13 Formalia og påtegning Resultatkontrakten indgås mellem Geodatastyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året Resultatkontrakten er en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet. Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes normalt en gang årligt (i august). Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for kontraktstyring. Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i august eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsen og departementets vejledninger. Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten. København d. / 2013 København d. / 2013 Henrik Studsgaard Departementschef Kristian Møller Direktør

14 Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV www. gst.dk

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere