Åbent referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Orientering om samarbejdsaftale med Den Kliniske Funktion Udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med halvårsregnskab Endelig afregning for anlægsudgifterne til den fælles tandreguleringsklinik Organisering af specialtilbud på 0-18 års området Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om godkendelse af brug af projektmidler Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Garantistillelse til TårnbyForsyning Varme A/S vedrørende anlægsaktiviteter før Obligatorisk Digital Post til virksomheder Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg valgstyrere og tilforordnede vælgere Budgetnotat af 30. august LUKKET SAG Ansættelse i individuel aftale - LUKKET SAG Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20670 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Borgmesteren orienterede om henvendelse fra Tina Weber vedrørende udtrædelse af Kommunalbestyrelsen. 2

4 2. Orientering om samarbejdsaftale med Den Kliniske Funktion Åben sag Sagsnr.: 13/2321 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ I henhold til L53 også kendt som Førtidspensions- og fleksjobreformen - er Region Hovedstaden forpligtet til at etablere en Klinisk Funktion, som skal yde rådgivning og vurdering til kommunens beskæftigelsesindsats i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Regionen er i henhold til samme lov forpligtet til fra 1. juli 2013 at stille en sundhedskoordinator til rådighed for arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, og hvor denne skal være fast deltager i alle møder - jf. 25a, stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Sagen fremsendes til udvalgets orientering, i det det skal bemærkes at Regionen først forventer at være i stand til at levere ydelsen for alle 29 kommuner fra oktober måned UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I tilknytning til førtidspensions- og fleksjobreformen er der oprettet et kommunalt rehabiliteringsteam til vurdering og afgivelse af en indstilling i de enkelte behandlede sager. I rehabiliteringsteamet er der et lovmæssigt krav om at en sundhedsfaglig klinisk funktion skal være repræsenteret med en sundhedskoordinator i teamet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har først udsendt den endelige aftaleskabelon til kommunerne den 27. juni 2013, og det har ikke været muligt for forvaltningen at få en aftale om et indledende samarbejdsmøde med repræsentanter fra Den Kliniske Funktion i region Hovedstaden før end til august Samarbejdsaftalen er derfor endnu hverken udfyldt eller underskrevet. I samarbejdsaftalen skal forvaltningen fastlægge de lokale rammer for, hvordan Den Kliniske Funktion skal yde sundhedsfaglig rådgivning i sager på beskæftigelsesområdet jf. 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. På forvaltningens forespørgsel til den Kliniske Funktion om en tidshorisont for sundhedskoordinatorens indtræden i Rehabiliteringsteamet, er der svaret, at dette tidligst vil ske i september og mere sandsynligt først til oktober Begrundelsen er, at det lægefaglige team endnu ikke er på plads. Forvaltningen har indsendt et kortlægningsskema til Den Kliniske Funktion i juni 2013, hvor i kommunen har angivet det forventede antal sager, der skal vurderes af rehabiliteringsteamet i perioden fra 1. juli december Antallet af sager forventes i perioden at være ca

5 LOVGRUNDLAG 25d i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. ØKONOMI Kommunen skal betale for de ydelser, der rekvireres fra Den Kliniske Funktion, herunder for sundhedskoordinatorens deltagelse i rehabiliteringsmøderne jf. 25d i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. I samarbejdsaftalen er der udarbejdet nedenstående afregningsformel til beregning af sundhedskoordinatorens ydelser. Det fremgår ikke af samarbejdsaftalen, hvad gennemsnitsprisen pr. årsværk er. Det oplyses dog, at prisen er baseret på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. I prisen er indregnet betaling af sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning inklusiv eventuel indhentning af oplysninger fra behandlende instanser samt udtalelser i løbende (igangværende) sager. Kommunen betaler for sundhedskoordinatorens ydelser månedsvis bagud. Det er en forudsætning, at regionen mindst to uger forinden har fremsendt en faktura. I sager, hvor sundhedskoordinatoren benyttes inden samarbejdsaftalen er underskrevet og politisk godkendt vil prisen for sundhedskoordinatoren være 1100 kr. pr. time. Sagen vil få konsekvenser for brugen af lægekonsulentfunktion, lægesekretariatsfunktionen og hvordan praksis fremover skal være når der indhentes lægeoplysninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning og at sagen oversendes til økonomiudvalgets orientering. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Udsendelse brev samarbejdsaftale sundhedskoordinator og klinisk funktion pdf 2 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Samarbejdsaftale sundhedskoordination og klinisk funktion endelig version pdf 3 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Bilag 2 Ydelseskatalog i klinisk funktion.pdf / / /13 4

6 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tildtrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 3. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med halvårsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/14540 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ I forbindelse med halvårsregnskab 2013 forelægges hermed sag om udgiftsneutrale budgetomplaceringer inden for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets tre serviceområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af halvårsregnskabet for 2013 for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget foreslås følgende udgiftsneutrale budgetomplaceringer på udvalgets tre serviceområder, så der sikres en bedre overensstemmelse mellem budget og forventet regnskab for 2013: Serviceområde Kr. netto Jobcenter: Ydelsescenter: Jobcenter, forsikrede ledige: Total 0 For yderligere dokumentation for budgetomplaceringerne henvises til bilag samt halvårsregnskab 2013 for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 40. ØKONOMI Budgetomplaceringen er udgiftsneutral. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at godkende budgetomplaceringerne. /kam 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. Endelig afregning for anlægsudgifterne til den fælles tandreguleringsklinik Åben sag Sagsnr.: 13/23697 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 5 øvrige kommuner om at drive en fælles tandreguleringsklinik i Hvidovre. Da Hvidovre Kommune fremsendte anlægsregnskabet i 2012 viste dette et mindreforbrug for Tårnby på 0,9 mio. kr. Det viser sig imidlertid at Hvidovre Kommune fejlagtigt havde fremsendt afregningen for Vallensbæk Kommune til Tårnby. Tårnby Kommunens andel af mindreforbruget var rettelig 0,3 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen søger tillægsbevilling til at dække tilbagebetalingen på 0,6 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har indgået samarbejde med 5 andre kommuner om at drive en fælles tandreguleringsklinik, som åbnede den 1. januar I forbindelse med aflæggelsen af det anlægsregnskabet fremsendte Hvidovre Kommune en afregning til Tårnby Kommune, der resulterede i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Imidlertid viste det sig efterfølgende, at Hvidovre Kommune havde byttet om på fordelingsnøglerne for Tårnby og Vallensbæk Kommuner. Da Vallensbæk Kommune er væsentlig mindre end Tårnby indebærer den rigtige fordelingsnøgle en merudgift på 0,6 mio. kr. på anlægsregnskabet for Hvidovre Kommune har på den baggrund den 20. august 2013 fremsendt en regulering af den oprindelige regning, som altså bevirker at Tårnby Kommune skal tilbagebetale 0,6 mio. kr. til Hvidovre Kommune. Anlægsregnskabet for Den Fælles Tandreguleringsklinik ville således stadig være overholdt, blot med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr for så vidt angår Tårnby Kommunes andel. ØKONOMI Merudgift: ,06 kr. 8

10 Budget på konto : 0 kr. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan ikke pege på kompenserende besparelse på anlægsbudgettet ellers var afsluttet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges en tillægsbevilling for at dække merudgiften på 0,6 mio. kr. vedr. anlægsregnskabet for 2012 på den fælles tandreguleringsklinik. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - merudgifter til den fælles tandreguleringsklinik /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Organisering af specialtilbud på 0-18 års området Åben sag Sagsnr.: 12/10852 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om principbeslutning af ændret organisering af De specialiserede tilbud, Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen og Medvind til at overgå som en samlet enhed med en formaliseret samarbejdsaftale med Basishuset. I forbindelse med principbeslutningen skal der efterfølgende af Organisations- og Personaleafdelingen optages forhandlinger med de faglige organisationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet og principgodkendt de overordnede rammer for etablering af Familiehus og De specialiserede tilbud, Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen og Projekt Medvind samt Basishus. Der ønskes en sammenlægning af de 3 afdelinger til en samlet institution samt en formaliseret samarbejdsaftale med Basishuset. En sammenlægning af ovennævnte tilbud vil skabe mulighed for én institution, der kan udvikle ekspertise for disse børn på området fra førskole til og med udskolingen. Det vil give større muligheder for faglig dynamik, fleksibilitet for børn og personale og udvikling af aktiviteter, der rækker ud af den enkelte institution, og som kan medvirke til at udvikle inkluderende praksisser indenfor almen- og specialområdet. Det vil samtidig skabe mulighed for, at den samlede institution vil kunne agere som et kompetencecenter i hele Tårnby kommune. Målgruppen vil stadig være børn og unge som i det visiterende øjeblik har adfærds- og socio-emotionelle vanskeligheder og heraf følgende nedsat funktionsniveau. Børn med behov for et særligt specialiseret og kvalificeret tilbud. Målgruppen er børn og unge, der ikke aktuelt kan inkluderes i det almene miljø. Det er ikke tanken, at der i første omgang skal ske en fysisk sammenlægning. Personalet på de 3 institutioner vil fremadrettet blive ansat i Det specialiserede tilbud under ét, mens en formaliseret samarbejdsaftale skal sikre fleksibilitet og samarbejde med personalerne ansat i Basishuset. Det foreslås, at den overordnede ledelse af Det specialiserede tilbud varetages af den nuværende souschef af Rådgivning og Forebyggelse (tidligere souschef af PPR). 10

12 Den daglige ledelse af de 3 enheder varetages i dag af henholdsvis afdelingsleder ved Medvind, skoleleder ved Nordregårdsskolen/Heltidsklasen og stedfortræder samt souschef Rådgivning og Forebyggelse ved Heldagsinstitutionen. Forvaltningen foreslår, at den daglige ledelse fremadrettet varetages af 2 afdelingsledere, hvoraf den ene afdelingsleder bliver afdelingsleder af Medvind og Heltidsklassen og at stedfortræderstillingen ændres til afdelingsleder af Heldagsinstitutionen. ØKONOMI Med henvisning til Økonomiudvalgsbeslutning af skal de specialiserede tilbud i forbindelse med omorganisering af Heldagsskolen, Projekt Medvind og Heltidsklassen reduceres med en stilling. Forvaltningen skal meddele, at personalereduktion er sket i forbindelse med Maria Brown (030550) afgang pr Forvaltningen skal endvidere oplyse, at løn- og driftsudgifter i forbindelse med omorganiseringen af De specialiserede tilbud tager udgangspunkt i nuværende budgetter. Der kan dog i forbindelse med sammenlægningen i konkrete tilfælde være behov for tildeling af løntillæg til enkelte medarbejdere. PÅTEGNING Påtegning den 27. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den foreslåede sammenlægning vil medføre en netto mindreudgift på kr., idet der forventes udgift til løntillæg til enkelte medarbejdere. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages principbeslutning om At Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen, Projekt Medvind organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægges til en institution. At der udarbejdes en formaliseret samarbejdsaftale mellem Det specialiserede tilbud og Basishuset. At overordnet ledelse varetages af souschef ved Rådgivning og Forebyggelse og daglig ledelse varetages af 2 afdelingsledere, hvorved det nuværende ledelsesniveau fastholdes. At der optages forhandlinger med de faglige organisationer. 11

13 /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 6. Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen. Åben sag Sagsnr.: 13/17557 Sagsansvarlig: aac.bk RESUMÉ I forbindelse med politisk servicemål 2013 for daginstitutionsområdet, motion og bevægelse, ansøger børnehave Gemmas Alle 36 om tilladelse til at fremsende ansøgning til BUPL s udviklingspulje, om tildeling af økonomisk midler til brug for indkøb af materialer til et projekt om yoga i institutionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dokument nr BUPL har en udviklingspulje hvis formål er at støtte til konsulentbistand, udviklingsaktiviteter, dokumentation og vikardækning. Børnehaven Gemmas Alle har fremsendt forslag til budgetoverslag, indeholdende ønsker som aktivitetsredskaber til yogadyrkning: Yogamåtter, yogatæpper, musik, bøger, dvd er og træningsbolde. I alt kr. Hvis institutionen imødekommes midlerne fra BUPL foreslås beløbet indarbejdet som en tillægsbevilling under institutionen. Ansøgning og budgetoverslag for børnehaven er vedlagt som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltning indstiller, 13

15 at der gives tilladelse til at Børnehaven Gemmas Alle kan ansøge BUPL om kr. i tilskud til et yogaprojekt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. /SHJ BILAG Ansøgning fra Bh. Gemmas Alle dok Budgetoverslag fra Bh. Gemmas Alle dok BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 7. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Åben sag Sagsnr.: 13/16316 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2013 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2013 er budgettet på kr. Der er tidligere på året imødekommet tillægsbevillinger fra kontoen på i alt kr., hvorfor der restere et budget på i alt kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (4,260 stillinger)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål kr Dagplejen kr Vuggestuer kr Børnehave kr Integrerede institutioner kr. 15

17 Fritidshjem kr Fritidsklubber kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger kr I alt kr Totalt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger som beskrevet under punktet Økonomi at sagen efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgninger 2. kvartal /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 2. kvartal 2013 langtidssygdom /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 16

18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 8. Ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om godkendelse af brug af projektmidler Åben sag Sagsnr.: 13/23713 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om godkendelse af ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om brug af projektmidler til midlertidig ansættelse af projektmedarbejder/vejleder i perioden Ansættelse kan i givet fald ske umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbys Ungdoms & Uddannelsesvejledning deltager i 3-årigt projekt omhandlende Fremtidens valg og vejledning i grundskolen, der finansieres af Region Hovedstaden. Projektet skal i samarbejde med de centrale aktører udvikle og implementere en regional strategi for fremtidens valg og vejledning. Projektet skal gennemføre forsøg med vejledning i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og en række folkeskoler. I Tårnby Kommune deltager Løjtegårdsskolen og Skelgårdsskolen sammen med UU. Fra Dragør Kommune St. Magleby Skole. I projektets treårige periode modtager U&U et beløn til dækning af øgede personaletimer. U&U oplyser, at det nøjagtige beløb først kendes efter møde med regionen den Den forventede indtægt for 2013 udgør kr. U&U oplyser endvidere, at man ønsker at ansætte en projektmedarbejder i september og oktober måned 2013, hvor også projektets forsøg planlægges. 18

20 ØKONOMI Forvaltningen skal på vegne af U&U ansøge Økonomiudvalget om midlertidig ansættelse af projektmedarbejder i perioden 1.9. (eller snarest efter Økonomiudvalgets behandling) U&U har i alt kr. i projektmidler til ansættelse og finansiering af projektmedarbejder i 2 måneders periode. Ungdommens og Uddannelsesvejledningen oplyser, at der i 2013 fra Region Hovedstaden modtages projektmidler på kr. til dækning af øgede personaletimer. Dertil ønsker U&U at bruge andre projektmidler, der udgør kr. svarende til i alt kr. PÅTEGNING Påtegning den 27. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er finansiering til 2 måneders ansættelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der godkendes brug af projektmidler til finansiering af projektmedarbejders løn i forbindelse med projekt Fremtidens valg og vejledning i grundskolen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ungdommens uddannelsesvejledning - projekt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 9. Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Åben sag Sagsnr.: 13/23637 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Danskernes Digital Bibliotek (DDB) har været længe undervejs som et nationalt samarbejdsprojekt forankret i Kulturstyrelsen og med blandt andre KL i styregruppen. I det kontraktforslag der er sendt frem, se bilag I-IV, er DDB konkretiseret til 3 produkter: Basis-pakken der er grundlaget for at man også kan vælge tilslutning til et indkøbmodul og et CMS-system. Basis-pakken samler en række produkter som biblioteket i dag betaler for som selvstændige løsninger: Katalogiseringsbidrag, tilslutning til nationale søgetjenester, forhandling af elektroniske licenser, statistik og en række web-tjenester. Indkøbsmodulet er gratis og indebærer blot at forhandlingsretten til aftaler om elektroniske licenser overgår til en fælles national tjeneste. CMS-delen garanterer drift, vedligehold og support af et web-modul. Det foreslås at Tårnby Kommune følger det formentligt store flertal af kommuner, der vælger en fremtidig digital biblioteksstruktur baseret på Danskernes Digitale Bibliotek. DDB er udviklet i et samarbejde mellem KL og Kulturstyrelsen. En beslutning om at indgå i DDB vil være i fin sammenhæng med et formentligt kommende fælles bibliotekssystem. Et sådant system er netop ved at blive etableret i KOMBIT-regi og Tårnby Kommune er med, jf. Økonomiudvalgets beslutning den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det foreslås at Tårnby Kommune underskriver kontrakten vedr. alle tre produkter, basispakke, indkøbsmodul og cms-system pr Umiddelbart vil dette betyde en merudgift på ca. kr , men dels vil tilslutningen til DDB på lidt længere sigt garantere bibliotekerne en stabil infrastruktur, dels vil det digitale område under alle omstændigheder blive mere resursekrævende. Det vurderes, at det vil blive endnu dyrere og meget uhensigtsmæssigt ikke at være en del af DDB, da biblioteket dermed selv skal løse de opgaver som nu samles i DDB. DDB vil give bibliotekerne en mere effektiv og rationel håndtering af de tidskrævende forhandlinger om elektroniske licenser, håndtering af web-grænseflader, opdatering af open source produkter mv. Samtidig sikres det at biblioteket indgår i et samarbejde med mindst de 60 % af danmarks befolkning som tilslutningsaftalen forlanger som et minimum for iværksættelse. Tårnby Kommunebibliotekers tilslutning til DDB CMS forventes at ske i en fælles overgang med de biblioteker som i dag er samlet omkring bibliotekets nuværende CMS (Easy.ting). Merudgiften på ca. kr , afhængigt af tilslutningen til DDB, foreslås finansieret ved omprioriteringer og besparelser på bibliotekets it-driftsbudget, idet det sikres at besparelsen ikke får konsekvenser for serviceniveauet. 20

22 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Tårnby Kommune tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek, basispakken, indkøbsmodulet og cms-systemet. Merudgiften finansieres ved omprioriteringer og besparelser på bibliotekets itdriftsbudget /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben - Aftale om tilslutning til DDB.pdf /13 2 Åben - Bilag 1 - DDB Basispakken.pdf /13 3 Åben - Bilag 2 - DDB Indkøbssamarbejdet.pdf /13 4 Åben - Bilag 3 - DDB Hjemmesiden.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 10. Garantistillelse til TårnbyForsyning Varme A/S vedrørende anlægsaktiviteter før 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/6928 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse foreligger der nu vedlagte ansøgning fra TårnbyForsyning Varme A/S om, at kommunen garanterer for optagelse af lån hos Kommunekredit på 7,7-7,9 mill. kr. afhængig af valg af lånetype. Lånet vedrører udgifter til anlægsaktiviteter, der har fundet sted før UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 5, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 3 er det dog en betingelse for ovenstående, at lånet optages i samme regnskabsår som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Da dette ikke er tilfældet i denne sag betyder det at garantien ikke længere falder indenfor ovenstående bestemmelser og garantien vil dermed belaste kommunes låneramme. Der vil ikke være behov for deponering idet lånerammen overstiger beløbet for garantistillelse. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. 22

24 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der stilles den ønskede garanti til optagelse af lån på 7,7 7,9 mil. kr. afhængig af valg af lånetype. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om garantistillelse - TårnbyForsyning Varme A/S /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 11. Obligatorisk Digital Post til virksomheder Åben sag Sagsnr.: 13/23738 Sagsansvarlig: lwa.of RESUMÉ Den 1. november 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder være tilsluttet Digital Post. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle juridiske enheder med et CVR-nummer fra er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CVR-nummeret, hvor der kan modtages post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Juridiske enheder med CVR-nummer er typisk erhvervsvirksomheder, men kan også være foreninger og øvrige organisationer, herunder offentlige myndigheder. Loven giver de berørte virksomheder mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor virksomheden har hjemadresse. Fritagelse kan søges fra Fritagelse kan alene gives til virksomheder, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Tårnby Kommunes IT afdeling har vurderet, at Tårnby Kommunes areal må anses for fuldt dækket i forhold til at kunne opfylde minimumskrav for internetforbindelse. Digitaliseringsstyrelsen har vurderet at der på landsplan kan være under 1000 virksomheder, hvor fritagelse kan imødekommes. I en implementeringsperiode vil en del virksomheder formentlig anmode om fritagelse indtil lovgivning og retningslinjer bliver alment kendt. LOVGRUNDLAG Lov om Digital Post. Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning, Servicecentret indstiller til Økonomiudvalget, 24

26 at modtagelse af personligt fremmødte repræsentanter for virksomheder og videre sagsbehandling bliver ekspederet i Servicecentret. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 12. Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg valgstyrere og tilforordnede vælgere Åben sag Sagsnr.: 13/22682 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Til Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013 skal der foretages valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der skal være mindst 5 og højest 9 valgstyrere for hvert af kommunens 6 afstemningssteder. Hidtidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrere, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrere og 5 de øvrige steder. Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. Ved sidste Folketingsvalg havde man reduceret antallet fra 212 til 162 grundet indførelsen af digitale valglister. Erfaringen fra sidste folketingsvalg viser, at afstemningsstederne godt kunne fungere med lidt færre tilforordnede, men da dette er et dobbelt valg, tilrådes det at fastholde antallet på 162 tilforordnede vælgere. Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i hjem/plejehjem ca. 10 hold af 2 personer. Siden Kommunalvalget i 2001 har disse hold været besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt. Fordelingen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes repræsentation i Kommunalbestyrelsen. Partier som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Løsgængere anmodes om at foreslå 1 person som tilforordnet vælger. Der henvises til oversigt over antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over Økonomiudvalget, 26

28 at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrere og 162 tilforordnede vælgere senest fredag den 4. oktober 2013, at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrerne på de respektive valgsteder, at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivning i hjem/plejehjem, og at valgdagen er skolefridag for børnene på alle de 8 folkeskoler. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere