Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Orientering om samarbejdsaftale med Den Kliniske Funktion Udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med halvårsregnskab Endelig afregning for anlægsudgifterne til den fælles tandreguleringsklinik Organisering af specialtilbud på 0-18 års området Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om godkendelse af brug af projektmidler Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Garantistillelse til TårnbyForsyning Varme A/S vedrørende anlægsaktiviteter før Obligatorisk Digital Post til virksomheder Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg valgstyrere og tilforordnede vælgere Budgetnotat af 30. august LUKKET SAG Ansættelse i individuel aftale - LUKKET SAG Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20670 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Borgmesteren orienterede om henvendelse fra Tina Weber vedrørende udtrædelse af Kommunalbestyrelsen. 2

4 2. Orientering om samarbejdsaftale med Den Kliniske Funktion Åben sag Sagsnr.: 13/2321 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ I henhold til L53 også kendt som Førtidspensions- og fleksjobreformen - er Region Hovedstaden forpligtet til at etablere en Klinisk Funktion, som skal yde rådgivning og vurdering til kommunens beskæftigelsesindsats i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Regionen er i henhold til samme lov forpligtet til fra 1. juli 2013 at stille en sundhedskoordinator til rådighed for arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, og hvor denne skal være fast deltager i alle møder - jf. 25a, stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Sagen fremsendes til udvalgets orientering, i det det skal bemærkes at Regionen først forventer at være i stand til at levere ydelsen for alle 29 kommuner fra oktober måned UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I tilknytning til førtidspensions- og fleksjobreformen er der oprettet et kommunalt rehabiliteringsteam til vurdering og afgivelse af en indstilling i de enkelte behandlede sager. I rehabiliteringsteamet er der et lovmæssigt krav om at en sundhedsfaglig klinisk funktion skal være repræsenteret med en sundhedskoordinator i teamet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har først udsendt den endelige aftaleskabelon til kommunerne den 27. juni 2013, og det har ikke været muligt for forvaltningen at få en aftale om et indledende samarbejdsmøde med repræsentanter fra Den Kliniske Funktion i region Hovedstaden før end til august Samarbejdsaftalen er derfor endnu hverken udfyldt eller underskrevet. I samarbejdsaftalen skal forvaltningen fastlægge de lokale rammer for, hvordan Den Kliniske Funktion skal yde sundhedsfaglig rådgivning i sager på beskæftigelsesområdet jf. 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. På forvaltningens forespørgsel til den Kliniske Funktion om en tidshorisont for sundhedskoordinatorens indtræden i Rehabiliteringsteamet, er der svaret, at dette tidligst vil ske i september og mere sandsynligt først til oktober Begrundelsen er, at det lægefaglige team endnu ikke er på plads. Forvaltningen har indsendt et kortlægningsskema til Den Kliniske Funktion i juni 2013, hvor i kommunen har angivet det forventede antal sager, der skal vurderes af rehabiliteringsteamet i perioden fra 1. juli december Antallet af sager forventes i perioden at være ca

5 LOVGRUNDLAG 25d i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. ØKONOMI Kommunen skal betale for de ydelser, der rekvireres fra Den Kliniske Funktion, herunder for sundhedskoordinatorens deltagelse i rehabiliteringsmøderne jf. 25d i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. I samarbejdsaftalen er der udarbejdet nedenstående afregningsformel til beregning af sundhedskoordinatorens ydelser. Det fremgår ikke af samarbejdsaftalen, hvad gennemsnitsprisen pr. årsværk er. Det oplyses dog, at prisen er baseret på lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. I prisen er indregnet betaling af sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning inklusiv eventuel indhentning af oplysninger fra behandlende instanser samt udtalelser i løbende (igangværende) sager. Kommunen betaler for sundhedskoordinatorens ydelser månedsvis bagud. Det er en forudsætning, at regionen mindst to uger forinden har fremsendt en faktura. I sager, hvor sundhedskoordinatoren benyttes inden samarbejdsaftalen er underskrevet og politisk godkendt vil prisen for sundhedskoordinatoren være 1100 kr. pr. time. Sagen vil få konsekvenser for brugen af lægekonsulentfunktion, lægesekretariatsfunktionen og hvordan praksis fremover skal være når der indhentes lægeoplysninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning og at sagen oversendes til økonomiudvalgets orientering. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Udsendelse brev samarbejdsaftale sundhedskoordinator og klinisk funktion pdf 2 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Samarbejdsaftale sundhedskoordination og klinisk funktion endelig version pdf 3 Åben VS: Samarbejdsaftale om brug af Sundhedsskoordinator og Klinisk funktion til indgåelse - Bilag 2 Ydelseskatalog i klinisk funktion.pdf / / /13 4

6 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tildtrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 5

7 3. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med halvårsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/14540 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ I forbindelse med halvårsregnskab 2013 forelægges hermed sag om udgiftsneutrale budgetomplaceringer inden for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets tre serviceområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af halvårsregnskabet for 2013 for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget foreslås følgende udgiftsneutrale budgetomplaceringer på udvalgets tre serviceområder, så der sikres en bedre overensstemmelse mellem budget og forventet regnskab for 2013: Serviceområde Kr. netto Jobcenter: Ydelsescenter: Jobcenter, forsikrede ledige: Total 0 For yderligere dokumentation for budgetomplaceringerne henvises til bilag samt halvårsregnskab 2013 for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 40. ØKONOMI Budgetomplaceringen er udgiftsneutral. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at godkende budgetomplaceringerne. /kam 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. Endelig afregning for anlægsudgifterne til den fælles tandreguleringsklinik Åben sag Sagsnr.: 13/23697 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 5 øvrige kommuner om at drive en fælles tandreguleringsklinik i Hvidovre. Da Hvidovre Kommune fremsendte anlægsregnskabet i 2012 viste dette et mindreforbrug for Tårnby på 0,9 mio. kr. Det viser sig imidlertid at Hvidovre Kommune fejlagtigt havde fremsendt afregningen for Vallensbæk Kommune til Tårnby. Tårnby Kommunens andel af mindreforbruget var rettelig 0,3 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen søger tillægsbevilling til at dække tilbagebetalingen på 0,6 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har indgået samarbejde med 5 andre kommuner om at drive en fælles tandreguleringsklinik, som åbnede den 1. januar I forbindelse med aflæggelsen af det anlægsregnskabet fremsendte Hvidovre Kommune en afregning til Tårnby Kommune, der resulterede i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Imidlertid viste det sig efterfølgende, at Hvidovre Kommune havde byttet om på fordelingsnøglerne for Tårnby og Vallensbæk Kommuner. Da Vallensbæk Kommune er væsentlig mindre end Tårnby indebærer den rigtige fordelingsnøgle en merudgift på 0,6 mio. kr. på anlægsregnskabet for Hvidovre Kommune har på den baggrund den 20. august 2013 fremsendt en regulering af den oprindelige regning, som altså bevirker at Tårnby Kommune skal tilbagebetale 0,6 mio. kr. til Hvidovre Kommune. Anlægsregnskabet for Den Fælles Tandreguleringsklinik ville således stadig være overholdt, blot med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr for så vidt angår Tårnby Kommunes andel. ØKONOMI Merudgift: ,06 kr. 8

10 Budget på konto : 0 kr. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan ikke pege på kompenserende besparelse på anlægsbudgettet ellers var afsluttet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges en tillægsbevilling for at dække merudgiften på 0,6 mio. kr. vedr. anlægsregnskabet for 2012 på den fælles tandreguleringsklinik. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - merudgifter til den fælles tandreguleringsklinik /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Organisering af specialtilbud på 0-18 års området Åben sag Sagsnr.: 12/10852 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om principbeslutning af ændret organisering af De specialiserede tilbud, Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen og Medvind til at overgå som en samlet enhed med en formaliseret samarbejdsaftale med Basishuset. I forbindelse med principbeslutningen skal der efterfølgende af Organisations- og Personaleafdelingen optages forhandlinger med de faglige organisationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet og principgodkendt de overordnede rammer for etablering af Familiehus og De specialiserede tilbud, Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen og Projekt Medvind samt Basishus. Der ønskes en sammenlægning af de 3 afdelinger til en samlet institution samt en formaliseret samarbejdsaftale med Basishuset. En sammenlægning af ovennævnte tilbud vil skabe mulighed for én institution, der kan udvikle ekspertise for disse børn på området fra førskole til og med udskolingen. Det vil give større muligheder for faglig dynamik, fleksibilitet for børn og personale og udvikling af aktiviteter, der rækker ud af den enkelte institution, og som kan medvirke til at udvikle inkluderende praksisser indenfor almen- og specialområdet. Det vil samtidig skabe mulighed for, at den samlede institution vil kunne agere som et kompetencecenter i hele Tårnby kommune. Målgruppen vil stadig være børn og unge som i det visiterende øjeblik har adfærds- og socio-emotionelle vanskeligheder og heraf følgende nedsat funktionsniveau. Børn med behov for et særligt specialiseret og kvalificeret tilbud. Målgruppen er børn og unge, der ikke aktuelt kan inkluderes i det almene miljø. Det er ikke tanken, at der i første omgang skal ske en fysisk sammenlægning. Personalet på de 3 institutioner vil fremadrettet blive ansat i Det specialiserede tilbud under ét, mens en formaliseret samarbejdsaftale skal sikre fleksibilitet og samarbejde med personalerne ansat i Basishuset. Det foreslås, at den overordnede ledelse af Det specialiserede tilbud varetages af den nuværende souschef af Rådgivning og Forebyggelse (tidligere souschef af PPR). 10

12 Den daglige ledelse af de 3 enheder varetages i dag af henholdsvis afdelingsleder ved Medvind, skoleleder ved Nordregårdsskolen/Heltidsklasen og stedfortræder samt souschef Rådgivning og Forebyggelse ved Heldagsinstitutionen. Forvaltningen foreslår, at den daglige ledelse fremadrettet varetages af 2 afdelingsledere, hvoraf den ene afdelingsleder bliver afdelingsleder af Medvind og Heltidsklassen og at stedfortræderstillingen ændres til afdelingsleder af Heldagsinstitutionen. ØKONOMI Med henvisning til Økonomiudvalgsbeslutning af skal de specialiserede tilbud i forbindelse med omorganisering af Heldagsskolen, Projekt Medvind og Heltidsklassen reduceres med en stilling. Forvaltningen skal meddele, at personalereduktion er sket i forbindelse med Maria Brown (030550) afgang pr Forvaltningen skal endvidere oplyse, at løn- og driftsudgifter i forbindelse med omorganiseringen af De specialiserede tilbud tager udgangspunkt i nuværende budgetter. Der kan dog i forbindelse med sammenlægningen i konkrete tilfælde være behov for tildeling af løntillæg til enkelte medarbejdere. PÅTEGNING Påtegning den 27. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den foreslåede sammenlægning vil medføre en netto mindreudgift på kr., idet der forventes udgift til løntillæg til enkelte medarbejdere. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages principbeslutning om At Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen, Projekt Medvind organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægges til en institution. At der udarbejdes en formaliseret samarbejdsaftale mellem Det specialiserede tilbud og Basishuset. At overordnet ledelse varetages af souschef ved Rådgivning og Forebyggelse og daglig ledelse varetages af 2 afdelingsledere, hvorved det nuværende ledelsesniveau fastholdes. At der optages forhandlinger med de faglige organisationer. 11

13 /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 6. Ansøgning fra børnehaven. Gemmas Alle om tilladelse til at søge midler fra BUPL's udviklingspulje til et projekt om yoga i institutionen. Åben sag Sagsnr.: 13/17557 Sagsansvarlig: aac.bk RESUMÉ I forbindelse med politisk servicemål 2013 for daginstitutionsområdet, motion og bevægelse, ansøger børnehave Gemmas Alle 36 om tilladelse til at fremsende ansøgning til BUPL s udviklingspulje, om tildeling af økonomisk midler til brug for indkøb af materialer til et projekt om yoga i institutionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dokument nr BUPL har en udviklingspulje hvis formål er at støtte til konsulentbistand, udviklingsaktiviteter, dokumentation og vikardækning. Børnehaven Gemmas Alle har fremsendt forslag til budgetoverslag, indeholdende ønsker som aktivitetsredskaber til yogadyrkning: Yogamåtter, yogatæpper, musik, bøger, dvd er og træningsbolde. I alt kr. Hvis institutionen imødekommes midlerne fra BUPL foreslås beløbet indarbejdet som en tillægsbevilling under institutionen. Ansøgning og budgetoverslag for børnehaven er vedlagt som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltning indstiller, 13

15 at der gives tilladelse til at Børnehaven Gemmas Alle kan ansøge BUPL om kr. i tilskud til et yogaprojekt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. /SHJ BILAG Ansøgning fra Bh. Gemmas Alle dok Budgetoverslag fra Bh. Gemmas Alle dok BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 7. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområde Daginstitutioner og klubber og SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Åben sag Sagsnr.: 13/16316 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2013 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2013 er budgettet på kr. Der er tidligere på året imødekommet tillægsbevillinger fra kontoen på i alt kr., hvorfor der restere et budget på i alt kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (4,260 stillinger)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål kr Dagplejen kr Vuggestuer kr Børnehave kr Integrerede institutioner kr. 15

17 Fritidshjem kr Fritidsklubber kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger kr I alt kr Totalt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger som beskrevet under punktet Økonomi at sagen efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgninger 2. kvartal /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 2. kvartal 2013 langtidssygdom /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 16

18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 8. Ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om godkendelse af brug af projektmidler Åben sag Sagsnr.: 13/23713 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om godkendelse af ansøgning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om brug af projektmidler til midlertidig ansættelse af projektmedarbejder/vejleder i perioden Ansættelse kan i givet fald ske umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbys Ungdoms & Uddannelsesvejledning deltager i 3-årigt projekt omhandlende Fremtidens valg og vejledning i grundskolen, der finansieres af Region Hovedstaden. Projektet skal i samarbejde med de centrale aktører udvikle og implementere en regional strategi for fremtidens valg og vejledning. Projektet skal gennemføre forsøg med vejledning i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og en række folkeskoler. I Tårnby Kommune deltager Løjtegårdsskolen og Skelgårdsskolen sammen med UU. Fra Dragør Kommune St. Magleby Skole. I projektets treårige periode modtager U&U et beløn til dækning af øgede personaletimer. U&U oplyser, at det nøjagtige beløb først kendes efter møde med regionen den Den forventede indtægt for 2013 udgør kr. U&U oplyser endvidere, at man ønsker at ansætte en projektmedarbejder i september og oktober måned 2013, hvor også projektets forsøg planlægges. 18

20 ØKONOMI Forvaltningen skal på vegne af U&U ansøge Økonomiudvalget om midlertidig ansættelse af projektmedarbejder i perioden 1.9. (eller snarest efter Økonomiudvalgets behandling) U&U har i alt kr. i projektmidler til ansættelse og finansiering af projektmedarbejder i 2 måneders periode. Ungdommens og Uddannelsesvejledningen oplyser, at der i 2013 fra Region Hovedstaden modtages projektmidler på kr. til dækning af øgede personaletimer. Dertil ønsker U&U at bruge andre projektmidler, der udgør kr. svarende til i alt kr. PÅTEGNING Påtegning den 27. august 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er finansiering til 2 måneders ansættelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der godkendes brug af projektmidler til finansiering af projektmedarbejders løn i forbindelse med projekt Fremtidens valg og vejledning i grundskolen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ungdommens uddannelsesvejledning - projekt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 9. Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Åben sag Sagsnr.: 13/23637 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Danskernes Digital Bibliotek (DDB) har været længe undervejs som et nationalt samarbejdsprojekt forankret i Kulturstyrelsen og med blandt andre KL i styregruppen. I det kontraktforslag der er sendt frem, se bilag I-IV, er DDB konkretiseret til 3 produkter: Basis-pakken der er grundlaget for at man også kan vælge tilslutning til et indkøbmodul og et CMS-system. Basis-pakken samler en række produkter som biblioteket i dag betaler for som selvstændige løsninger: Katalogiseringsbidrag, tilslutning til nationale søgetjenester, forhandling af elektroniske licenser, statistik og en række web-tjenester. Indkøbsmodulet er gratis og indebærer blot at forhandlingsretten til aftaler om elektroniske licenser overgår til en fælles national tjeneste. CMS-delen garanterer drift, vedligehold og support af et web-modul. Det foreslås at Tårnby Kommune følger det formentligt store flertal af kommuner, der vælger en fremtidig digital biblioteksstruktur baseret på Danskernes Digitale Bibliotek. DDB er udviklet i et samarbejde mellem KL og Kulturstyrelsen. En beslutning om at indgå i DDB vil være i fin sammenhæng med et formentligt kommende fælles bibliotekssystem. Et sådant system er netop ved at blive etableret i KOMBIT-regi og Tårnby Kommune er med, jf. Økonomiudvalgets beslutning den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det foreslås at Tårnby Kommune underskriver kontrakten vedr. alle tre produkter, basispakke, indkøbsmodul og cms-system pr Umiddelbart vil dette betyde en merudgift på ca. kr , men dels vil tilslutningen til DDB på lidt længere sigt garantere bibliotekerne en stabil infrastruktur, dels vil det digitale område under alle omstændigheder blive mere resursekrævende. Det vurderes, at det vil blive endnu dyrere og meget uhensigtsmæssigt ikke at være en del af DDB, da biblioteket dermed selv skal løse de opgaver som nu samles i DDB. DDB vil give bibliotekerne en mere effektiv og rationel håndtering af de tidskrævende forhandlinger om elektroniske licenser, håndtering af web-grænseflader, opdatering af open source produkter mv. Samtidig sikres det at biblioteket indgår i et samarbejde med mindst de 60 % af danmarks befolkning som tilslutningsaftalen forlanger som et minimum for iværksættelse. Tårnby Kommunebibliotekers tilslutning til DDB CMS forventes at ske i en fælles overgang med de biblioteker som i dag er samlet omkring bibliotekets nuværende CMS (Easy.ting). Merudgiften på ca. kr , afhængigt af tilslutningen til DDB, foreslås finansieret ved omprioriteringer og besparelser på bibliotekets it-driftsbudget, idet det sikres at besparelsen ikke får konsekvenser for serviceniveauet. 20

22 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Tårnby Kommune tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek, basispakken, indkøbsmodulet og cms-systemet. Merudgiften finansieres ved omprioriteringer og besparelser på bibliotekets itdriftsbudget /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben - Aftale om tilslutning til DDB.pdf /13 2 Åben - Bilag 1 - DDB Basispakken.pdf /13 3 Åben - Bilag 2 - DDB Indkøbssamarbejdet.pdf /13 4 Åben - Bilag 3 - DDB Hjemmesiden.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 10. Garantistillelse til TårnbyForsyning Varme A/S vedrørende anlægsaktiviteter før 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/6928 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse foreligger der nu vedlagte ansøgning fra TårnbyForsyning Varme A/S om, at kommunen garanterer for optagelse af lån hos Kommunekredit på 7,7-7,9 mill. kr. afhængig af valg af lånetype. Lånet vedrører udgifter til anlægsaktiviteter, der har fundet sted før UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 5, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 3 er det dog en betingelse for ovenstående, at lånet optages i samme regnskabsår som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Da dette ikke er tilfældet i denne sag betyder det at garantien ikke længere falder indenfor ovenstående bestemmelser og garantien vil dermed belaste kommunes låneramme. Der vil ikke være behov for deponering idet lånerammen overstiger beløbet for garantistillelse. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. 22

24 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der stilles den ønskede garanti til optagelse af lån på 7,7 7,9 mil. kr. afhængig af valg af lånetype. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om garantistillelse - TårnbyForsyning Varme A/S /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 11. Obligatorisk Digital Post til virksomheder Åben sag Sagsnr.: 13/23738 Sagsansvarlig: lwa.of RESUMÉ Den 1. november 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder være tilsluttet Digital Post. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle juridiske enheder med et CVR-nummer fra er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CVR-nummeret, hvor der kan modtages post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Juridiske enheder med CVR-nummer er typisk erhvervsvirksomheder, men kan også være foreninger og øvrige organisationer, herunder offentlige myndigheder. Loven giver de berørte virksomheder mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor virksomheden har hjemadresse. Fritagelse kan søges fra Fritagelse kan alene gives til virksomheder, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Tårnby Kommunes IT afdeling har vurderet, at Tårnby Kommunes areal må anses for fuldt dækket i forhold til at kunne opfylde minimumskrav for internetforbindelse. Digitaliseringsstyrelsen har vurderet at der på landsplan kan være under 1000 virksomheder, hvor fritagelse kan imødekommes. I en implementeringsperiode vil en del virksomheder formentlig anmode om fritagelse indtil lovgivning og retningslinjer bliver alment kendt. LOVGRUNDLAG Lov om Digital Post. Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning, Servicecentret indstiller til Økonomiudvalget, 24

26 at modtagelse af personligt fremmødte repræsentanter for virksomheder og videre sagsbehandling bliver ekspederet i Servicecentret. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 12. Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg valgstyrere og tilforordnede vælgere Åben sag Sagsnr.: 13/22682 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Til Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013 skal der foretages valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der skal være mindst 5 og højest 9 valgstyrere for hvert af kommunens 6 afstemningssteder. Hidtidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrere, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrere og 5 de øvrige steder. Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. Ved sidste Folketingsvalg havde man reduceret antallet fra 212 til 162 grundet indførelsen af digitale valglister. Erfaringen fra sidste folketingsvalg viser, at afstemningsstederne godt kunne fungere med lidt færre tilforordnede, men da dette er et dobbelt valg, tilrådes det at fastholde antallet på 162 tilforordnede vælgere. Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i hjem/plejehjem ca. 10 hold af 2 personer. Siden Kommunalvalget i 2001 har disse hold været besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt. Fordelingen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes repræsentation i Kommunalbestyrelsen. Partier som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Løsgængere anmodes om at foreslå 1 person som tilforordnet vælger. Der henvises til oversigt over antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over Økonomiudvalget, 26

28 at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til 32 valgstyrere og 162 tilforordnede vælgere senest fredag den 4. oktober 2013, at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrerne på de respektive valgsteder, at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivning i hjem/plejehjem, og at valgdagen er skolefridag for børnene på alle de 8 folkeskoler. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Versionsdato: 24.5.2013 Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere