Brændselshjælp til pensionister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændselshjælp til pensionister"

Transkript

1 Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt retligt grundlag, for så vidt afgørelsen var baseret på en intern regel i forvaltningen om en bestemt indtægtsgrænse som betingelse for tildeling af personligt tillæg (til brændselshjælp). FOB nr Rettet henvendelse til socialministeriet vedrørende spørgsmålet om tilvejebringelse af større ensartethed i kommunernes praksis med hensyn til bevilling af hjælp til pensionister. (J. nr ). A rettede henvendelse til mig i anledning af, at amtsankenævnet for Ringkøbing amt havde tiltrådt et afslag fra det sociale udvalg i Brande kommune på en ansøgning fra A's fader, B, om personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp. Det fremgik af sagen, at B i januar 1980 havde ansøgt social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune om brændselshjælp. I en skrivelse til B gengav social- og sundhedsforvaltningen indholdet af folkepensionslovens 13, stk. 1 (»Til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige, kan der af det sociale udvalg ydes personlige tillæg«), og anførte:» Under henvisning til, at De har et beløb på kr plus den renteindtægt, De har af Deres formue, til rest til kost, beklædning m. v. pr. måned, når de faste udgifter er betalt, finder man ikke, at Deres forhold er ganske særligt vanskelige. Man vedtog at meddele administrativt afslag på Deres ansøgning. Derefter rettede A for faderen henvendelse til social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune og udbad sig forskellige oplysninger, herunder oplysning om, efter hvilke kriterier afgørelsen var truffet. A anførte, at»det afgørende er at få oplyst, om socialudvalget har fastsat normer for ydelse af tilskud, herunder minimums-, henholdsvis maximumsbeløb, eller om det er overladt til administrationen at afgøre ansøgninger ud fra et individuelt skøn i hver sag. - Det står i Deres skrivelse, at afgørelsen er truffet administrativt«. I en skrivelse til A meddelte social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune bl. a., at B i 1979 havde fået udbetalt kr. i folkepension, og at der herunder var ydet fuldt pensionstillæg, samt at der pr. 1. januar 1980 blev ydet en pension på kr. (minus skat på 106 kr.) pr. måned. I øvrigt anførte social- og sundhedsforvaltningen følgende:

2 » Ydelse af varmetilskud sker efter reglerne vedrørende personlige tillæg, og disse regler siger:»til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige, kan der af det sociale udvalg ydes personlige tillæg.«(b) har, når alle faste udgifter er betalt, kr. til rest til kost og personlige fornødenheder plus en renteindtægt på kr. pr. år. Denne renteindtægt stammer fra et bankindestående på kr. Efter en samlet bedømmelse af de økonomiske forhold findes forholdene ikke at være ganske særligt vanskelige, hvorfor der ikke kan ydes et personligt tillæg til dækning af de forøgede varmeudgifter. Derefter indgav A klage for faderen til amtsankenævnet for Ringkøbing amt. I den anledning indhentede amtsankenævnet en udtalelse fra social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, der anførte følgende:» Brande kommune har den regel, at pensionister (enlige), der ikke har kr. til rest, når de faste udgifter er betalt, vil få et personligt tillæg, der supplerer indtægten op til kr., dog kan der ikke ydes mere i personligt tillæg, end stigningen i varmeudgiften. Reglerne er affattet således, idet man ønskede at hjælpe de pensionister, der var særligt vanskeligt stillede. Man kan oplyse, at det højeste beløb, der p.t. er bevilget til en pensionist, andrager 300 kr. pr. måned. Man kan ligeledes oplyse, at Brande kommune bruger langt flere penge på ordningen, end det af staten afsatte beløb. Brande kommune finder, at ovenstående ordning er langt mere socialt retfærdig end mange ordninger, set i andre kommuner. (B's) nettoindtægt andrager kr. pr. måned i pension + renteindtægt 155 kr., pr. måned ialt kr. pr. måned. (B's) samlede faste udgifter andrager 974 kr. pr. måned, heri er indregnet de forhøjede udgifter til olie. Der resterer således kr. pr. måned, når alle faste udgifter er betalt. Dette betyder, at (B) overskrider den i Brande kommune gældende grænse for ydelse af tilskud til de forhøjede varmeudgifter. I sin afgørelse i anledning af A's klage af 24. marts 1980 refererede amtsankenævnet de oplysninger, ankenævnet havde modtaget fra Brande kommune, gengav indholdet i folkepensionslovens 13, og anførte i øvrigt følgende:» Amtsankenævnet er enig med det sociale udvalg i, at Deres far ikke er berettiget til hjælp til dækning af brændselsudgifter. Begrundelsen for denne afgørelse er, at Deres fars forhold ikke kan anses for ganske særligt vanskelige, når hensyn tages til at Deres far er i besiddelse af en likvid formue på ca kr. 2/8

3 Derefter rettede A henvendelse til mig om de trufne afgørelser. A anførte, at han i og for sig var klar over, at afgørelserne var lovlige, og at grunden til, at han rettede henvendelse til mig, var, at afgørelserne efter hans opfattelse - når der sammenlignes med praksis med hensyn til ydelse af varmebidrag i andre kommuner - var udtryk for»en ganske uacceptabel forskelsbehandling«. I udtalelser til mig i anledning af klagen henholdt social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune og amtsankenævnet for Ringkøbing amt sig til de trufne afgørelser. Jeg fandt herefter anledning til at forelægge sagen for socialministeriet (og sikringsstyrelsen). Baggrunden herfor var de synspunkter, A havde anført om forskelle i kommunernes administration af rådighedsbeløb til varmehjælp til pensionister. Jeg anmodede sikringsstyrelsen og ministeriet om at ville fremkomme med de bemærkninger, som A's synspunkter måtte give anledning til. Jeg udbad mig endvidere oplysning om, hvorvidt en undersøgelse af kommunernes praksis med hensyn til varmehjælp, som var iværksat i august 1980, kunne ventes at føre til, at sikringsstyrelsen eller socialministeriet fremkom med nærmere retningslinier for kommunernes administration af varmehjælp. I skrivelse af 8. januar 1981 udtalte socialministeriet følgende:» Sagen har været forelagt sikringsstyrelsen (der har afgivet en udtalelse af 17. december 1980, hvis indhold i hovedtræk er gengivet i socialministeriets skrivelse af 8. januar 1981; min bemærkning). Socialministeriet kan herefter oplyse, at kommunerne i sikringsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 13. december 1979 om forhøjelse af kommunernes rådighedsbeløb i 1979 og 1980 til personligt tillæg til pensionister er opfordret til at administrere tildelingen af personligt tillæg til pensionister således, at hele forhøjelsen af rådighedsbeløbet anvendes til øget hjælp til dækning af pensionisternes brændselsudgifter. Der er ikke herudover hverken fra socialministeriets eller sikringsstyrelsens side fastsat retningslinier for tildeling af varmehjælp. Kommunernes afgørelser om tildeling af personligt tillæg til varmeudgifter træffes i vidt omfang ud fra de retningslinier, som kommunerne følger ved tildeling af personligt tillæg i almindelighed. Sikringsstyrelsens undersøgelse af kommunernes udgifter i 1980 til personligt tillæg til dækning af pensionisternes varmeudgifter viste, at kommunernes praksis er uensartet. Sikringsstyrelsen har i den forbindelse overvejet, om forskelsbehandlingen kan reduceres gennem fastsættelse af bindende forskrifter eller vejledning fra centralt hold. Styrelsen mener ikke, at der for tiden er hjemmel til at fastsætte bindende forskrifter. Styrelsen finder det tvivlsomt, om en vejledning, der har til formål at reducere forskelsbehandlingen, kan udformes på en formålstjenlig måde. Styrelsen har endvidere givet udtryk for, at centralt fastsatte vejledende satser for ydelse af brændselshjælp antagelig kan medføre, at pensionister med bopæl i kommuner, hvor brændselshjælpen i dag prioriteres højt, vil modtage mindre i brændselshjælp end de gør nu. Blandt kommunernes spareforslag var et forslag om, at der fra centralt hold fastsættes kriterier for tildeling af personligt tillæg. Styrelsen gav dengang udtryk for, at det næppe ville være muligt at udforme retningslinierne således, at de kommer til at omfatte alle de situationer, hvor der kan opstå behov for hjælp ud over pensionen. Sådanne retningslinier måt- 3/8

4 te derfor i givet fald følges op af en ændring af bistandsloven, således at de situationer, der ikke udtrykkeligt ville være omfattet af de ændrede regler for personligt tillæg, kunne opfanges af bistandsloven. Efter socialministeriets opfattelse kan der med den nuværende hjemmel kun udsendes vejledende retningslinier for ydelse af varmehjælp, og ministeriet deler sikringsstyrelsens skepsis over for effekten af en sådan foranstaltning. Det bemærkes dog, at spørgsmålet om vejledende retningslinier for ydelse af varmehjælp for tiden er genstand for overvejelser i socialministeriet. Samtidig indgår resultatet af sikringsstyrelsens undersøgelse i overvejelserne om en generel omlægning af beregningen af kommunernes rådighedsbeløb, idet det tilstræbes at opnå en fordeling, der i højere grad end i dag er et udtryk for behovet for personligt tillæg i den enkelte kommune. Efter ministeriets opfattelse vil en sådan ændret fordeling af rådighedsbeløbet i højere grad end centralt fastsatte vejledende retningslinier kunne medføre en udligning af forskellene i kommunernes praksis for ydelse af personligt tillæg. Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:» 13, stk. 1, i folkepensionsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr december 1978, indeholder en bestemmelse om, at det sociale udvalg»til pensionister, hvis forhold er ganske særligt vanskelige kan yde personlige tillæg«. Efter bestemmelsen gælder der for hver kommune en beløbsramme for sådanne personlige tillæg og tilsvarende personlige tillæg efter invalidepensionsloven og enkepensionsloven. Denne beløbsramme er fastsat som et multiplum af 1) et pengebeløb (i lovbekendtgørelsens affattelse 387 kr. årligt i hovedstadsområdet og 318 kr. årligt i det øvrige land), der pristalsreguleres efter folkepensionslovens 37 (pr. 1. oktober 1980: Henholdsvis 700 og 597 kr., jfr. sikringsstyrelsens cirkulære af 18. august 1980 om folke-, invalide- og enkepensionens størrelse pr. 1. oktober 1980, pkt. 46) og 2) antallet af personer som den 1. januar i det pågældende regnskabsår modtog pension fra kommunen eller i kommunen modtog pension fra sikringsstyrelsen. Kommunens udgifter til pensionstillæg (inden for beløbsrammen) refunderes af staten med 75 pct., jfr. folkepensionslovens 28. Ved lov nr. 514 af 21. december 1979 skete der en ændring af folkepensionsloven, hvorved de omtalte rådighedsbeløb blev forhøjet med virkning (i meget begrænset omfang) for 1979 og for Denne forhøjelse skete med henblik på ydelse af varmehjælp under hensyn til de øgede 4/8

5 brændselsudgifter. På landsplan var der tale om en forhøjelse på ca. 100 mill. kr. Forhøjelsen skete på den måde, at det ovenfor omtalte pengebeløb (beregningsbeløb), der da var på 538 kr. i hovedstadsområdet og 442 kr. i det øvrige land, blev forhøjet - for 1979 med 15 kr. og for 1980 med 82 kr. I den cirkulæreskrivelse af 13. december 1979, hvorved sikringsstyrelsen informerede kommunerne om lovændringen, gav styrelsen oplysning om, at socialministeriet opfordrede kommunerne til at administrere tildeling af personlige tillæg til de særligt vanskeligt stillede pensionister således, at hele forhøjelsen af rådighedsbeløbet blev anvendt til øget hjælp til dækning af pensionisternes brændselsudgifter. Ved lov nr. 256 af 16. juni 1980 er der sket en yderligere forhøjelse af rådighedsbeløbet med virkning for 1981, nemlig - på landsplan - dels en forhøjelse på 100 mill. kr. af det almindelige rådighedsbeløb (sket ved, at det ovenfor omtalte beregningsbeløb er forhøjet med 131 kr.), dels en forhøjelse af tilsvarende størrelse til fordeling blandt kommuner, som må anses at have særligt behov for tilskud til dækning af pensionisternes varmeudgifter; efter lovbestemmelsen fastsætter socialministeren nærmere regler herom. I bemærkningerne til forslaget til loven af juni 1980 oplyste socialministeren, at der i løbet af juli-august 1980 ville blive iværksat en undersøgelse af kommunernes udgifter til varmehjælp i 1980, og at kommunerne samtidig ville blive anmodet om at afgive skøn over forventede udgifter i det sidste kvartal af Resultatet af denne undersøgelse ville være retningsgivende for fordelingen af den ekstra forhøjelse af rådighedsbeløbene for Det er resultatet af denne undersøgelse, der nu foreligger i sikringsstyrelsens rapport af november 1980, som er omtalt i sikringsstyrelsens skrivelse af 17. december 1980 (og socialministeriets skrivelse af 8. januar 1981) til mig. På grundlag af denne rapport har sikringsstyrelsen i en cirkulærskrivelse af 16. januar 1981 givet meddelelse til samtlige kommuners social- og sundhedsforvaltninger om forhøjelse af kommunernes rådighedsbeløb i 1981 til personligt tillæg til dækning af pensionisternes brændselsudgifter. I cirkulærskrivelsen anføres bl. a.:»med udgangspunkt i resultatet af sikringsstyrelsens undersøgelse af kommunernes udgifter til varmehjælp i 1980 er det nu fastlagt, at de ekstra 100 mill. kr. i 1981 fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på grundlag af antallet af enlige pensionister pr. 1. januar 1980, som kommunen udbetalte fuldt pensionstillæg til. Det understreges, at dette pensionisttal alene anvendes som fordelingsnorm kommunerne imellem, og fordelingsprincippet må ikke opfattes som udtryk for, at forhøjelsen sær- 5/8

6 ligt eller udelukkende skal anvendes til enlige pensionister med fuldt pensionstillæg.«principielt beror afgørelsen af, hvorvidt der skal ydes en pensionist personligt tillæg efter folkepensionslovens 13, herunder f. eks. tillæg til dækning af brændselsudgifter, på en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende ansøger må anses for at være»ganske særlig vanskeligt«stillet - og under hensyntagen til kommunens beløbsramme for ydelse af personlige tillæg, jfr. ovenfor. Som omtalt i sikringsstyrelsens skrivelse af 17. december 1980 til mig, har styrelsen i en»p-meddelelse nr. 30/77«givet udtryk for den opfattelse, at det er i strid med folkepensionslovens 13, hvis en kommune fastholder en bestemt indtægtsgrænse som en ufravigelig grænse for tildeling af personligt tillæg. Denne opfattelse har sikringsstyrelsen også givet udtryk for i de cirkulærer om de sociale pensioners størrelse, som styrelsen udsteder efter behov, således senest cirkulære nr. 138 af 20. august 1979, pkt. 28:»Personlige tillæg ydes af rådighedsbeløbet efter kommunernes skøn over pensionisternes trang i de enkelte tilfælde, se folkepensionslovens 13. Der er ikke hjemmel til at foretage udlodning efter mere generelle regler af en eventuel resterende del af rådighedsbeløbet. Der er derimod intet til hinder for, at en kommune i løbet af et regnskabsår tilkender løbende personlige tillæg efter mere generelle retningslinier til bestemte formål, herunder at der anvendes vejledende indtægtsbeløbsgrænser som støtte for udøvelsen af skønnet i de enkelte sager om personlige tillæg. I socialministeriets cirkulære af 11. november 1976 er der fastsat vejledende retningslinier for ydelse af personlige tillæg til pensionister til betaling af medicinudgifter. Det vil imidlertid være i strid med folkepensionslovens 13, hvis en kommune fastholder en bestemt indtægtsgrænse som ufravigelig betingelse for tildeling af personligt tillæg. Jeg er enig i den opfattelse, sikringsstyrelsen således har givet udtryk for. Jeg må således finde, at den afgørelse, der blev truffet af social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune i den foreliggende sag, hviler på et urigtigt grundlag, for så vidt den er baseret på en intern regel i forvaltningen, hvorefter»pensionister (enlige), der ikke har kr. til rest, når de faste udgifter er betalt, vil få et personligt tillæg, der supplerer ind- 6/8

7 tægten op til kr., dog kan der ikke ydes mere i personligt tillæg, end stigningen i varmeudgiften«(citat fra forvaltningens skrivelse af 21: februar 1980, ovenfor s. 410) - og hvorefter der omvendt meddeles afslag på varmehjælp til personer, der ikke opfylder denne betingelse. Jeg har gjort social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune bekendt med min opfattelse. Jeg har forstået amtsankenævnets afgørelse af 24. marts 1980 således, at ankenævnet ikke tiltræder den omtalte interne regel i kommunen, men at ankenævnets afgørelse er truffet på basis af en korrekt vurdering af Deres faders økonomiske forhold, hvorved der navnlig er lagt vægt på hans formueforhold. Et sådant konkret skøn kan jeg efter de regler og den praksis, der gælder for min virksomhed, ikke kritisere, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Jeg finder ikke at have grundlag for at kunne kritisere amtsankenævnets skøn. Jeg finder i forbindelse med det ovenfor anførte - og i tilslutning til sikringsstyrelsens udtalelse af 17. december at burde bemærke, at der naturligvis ikke er noget til hinder for, at en kommune - således som tilfældet da også er i kommunernes praksis (dette fremgår bl. a. af sikringsstyrelsens ovennævnte rapport fra november 1980) - anvender vejledende retningslinier (herunder med hensyn til beløbsstørrelser) i forbindelse med udøvelse af et konkret skøn over, om en pensionist bør betragtes som»ganske særlig vanskeligt«stillet. Jeg henviser herved til pkt. 28 i sikringsstyrelsens cirkulære af 20. august 1979, der er citeret ovenfor, samt til sikringsstyrelsens ovennævnte rapport, der viser, at kommunerne anvender vejledende retningslinier vedrørende indtægt, formue, disponibel indtægt (efter fradrag af faste udgifter) og brændselsudgiftens størrelse. Jeg skal endvidere i forbindelse med mine bemærkninger ovenfor, hvorefter jeg ikke finder at kunne kritisere amtsankenævnets afgørelse, der beroede på et konkret skøn over, om Deres fader kunne anses for at være»ganske særlig vanskeligt«stillet, bemærke, at jeg ikke har grundlag for at kunne kritisere, at der i kommunerne følges noget forskellig praksis med hensyn til, i hvilket omfang og efter hvilke retningslinier der ydes personlige tillæg, herunder personlige tillæg til varmehjælp. Det er klart, at rimeligheden af forskelsbehandling på dette område kan diskuteres, men ud fra retlige synspunkter er der ikke grundlag for at kritisere de omtalte forskelle i praksis; forholdet er det, at den lovgivningsmæssige ordning, hvorved kompetencen til tildeling af personlige tillæg er tillagt de primærkommunale sociale udvalg, og hvorefter afgørelserne træffes på grundlag af konkrete skøn, er udtryk for, at der er givet kommunerne mu- 7/8

8 lighed for at foretage forskellige politiske prioriteringer af sociale foranstaltninger, herunder sociale foranstaltninger for ældre. Med hensyn til spørgsmålet om bestræbelser for at begrænse forskellen i kommunernes praksis henviser jeg til sikringsstyrelsens og socialministeriets udtalelser af 17. december 1980 og 8. januar 1981 og til det nu udstedte cirkulære af 16. januar Jeg finder ikke at have grundlag for at kunne foretage videre i anledning af Deres henvendelse. 8/8

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Afslag på ydelse af forskud på pension

Afslag på ydelse af forskud på pension Afslag på ydelse af forskud på pension Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven)

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) og uddannelseshjælp efter bistandslovens 42 Med udgangspunkt i en klage drøftet med sikringsstyrelsen og socialministeriet spørgsmålet

Læs mere

Børnetilskud under samlevers afsoning

Børnetilskud under samlevers afsoning Børnetilskud under samlevers afsoning Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om forhøjet og ekstra børnetilskud til en kvinde, hvis samlever udstod en straf

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1

Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Betingelser for hjælp til tandbehandling efter bistandslovens 46. stk. 1 Meddelt den sociale ankestyrelse, at det burde have fremgået af begrundelsen i ankestyrelsens afgørelse om hjælp i henhold til bistandslovens

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udbetaling af invalidepension ved genindlæggelse på institution

Udbetaling af invalidepension ved genindlæggelse på institution Udbetaling af invalidepension ved genindlæggelse på institution Ikke fundet grundlag for at kritisere den sociale ankestyrelses afgørelse efter invalidepensionslovens 31, stk. 4, om udbetaling af invalidepension

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere