PsykiatriNyt. Indhold. September Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder De nyeste tal viser......side 2 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Region Hovedstadens Psykiatri, En Af Os, Philip Drago Jørgensen Redaktionen kan kontaktes på eller Patienten i centrum Brugerdeltagelse er en stor del af recovery...side 5 Forbedringskultur Hvis du skriver lean, brækker de sig...side 8 PS Kort Nyt...Side 10 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder De nyeste tal viser Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri hér mener jeg såvel afsnitsledere som centerchefer og direktion benytter i stadig højere grad tal og data som styringsredskab. Når vi sætter nye indsatser i gang, fx når vi udgiver årets virksomhedsplan, men også lokale initiativer på center- eller afsnitsniveau, så gør vi det ofte, fordi tallene viser, at der er et behov for en særlig indsats. Tal er indikatorer på udvikling. Passer de til de mål, vi har sat os? Tallene sikrer, os, at vi har fokus på det rette. Derfor indhenter og følger vi mange data i psykiatrien. Vi måler forbruget af medicin. Det har betydet, at vi inden for et år har nedbragt anvendelsen af fx olanzapin betragteligt. Gennem LUP en følger vi tilfredsheden blandt patienter og pårørende. Det betyder blandt andet, at vi nu for alvor sætter ind for at styrke patientdeltagelsen - fx når der tilrettelægges behandlingsplaner og tales recovery. Direktør Martin Lund Vi følger også udviklingen i anvendelsen af tvang. Region Hovedstadens Psykiatri skal, ligesom landets øvrige psykiatriske hospitaler, nedringe anvendelsen med 20 % på tre år. Men de nyeste tal viser, at der snarere er sket en stigning. Nogle centre har nedbragt deres tvangstal, mens andre har øget deres. Der kan være mange forklaringer: Vi behandler stadigt flere patienter, og de er stadigt mere syge. Det skal undersøges og tallene skal forklares og nedbringes. Direktionen har nedsat en taskforce sammen med centercheferne. Der vil blive sat en række ambitiøse initiativer i gang, fra målrettet kompetenceudvikling af personalet til konkrete projekter. Martin Lund Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri Figur 1. RHP - Fikseringer og magtanvendelse

3 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet Bæltefiksering og medicin er langt fra de eneste midler, psykiatrien har til rådighed i arbejdet med at skabe ro i situationer hvor patienter, der har det dårligt er fysisk og mentalt stærkt opkørte. De faglige metoder byder også på motion, inddragelse af pårørende og netværk, samtaleterapi, sund mad og livsstil. På Psykiatrisk Center Glostrup fokuseres nu stærkt på alternativerne med succes. Centerchef Jan Toftholm Andersen Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent, RHP - I psykiatrien har vi et valg. Mit forslag er, at Region Hovedstadens Psykiatri sætter den ambition at kunne forbyde bæltefiksering over 48 timer. Det burde være muligt at finde en anden og bedre måde at håndtere patienten på i det tidsrum. Ud over at fastspænding er et voldsomt overgreb på den enkeltes integritet, er det også fysisk livstruende at være inaktiv langt over 48 timer, da det i høj grad øger risikoen for kardiovaskulære problemer. Jan Toftholm Andersen. Dagbladet Politiken har de seneste uger kørt kampagnejournalistik på, at psykiatriens brug af bælte på landsplan har været stigende. Politikere, patientorganisationer og fagfolk har i artiklerne problematiseret stigningen og gisnet om årsagerne. De psykiatriske behandlingscentre er derimod endnu ikke blevet hørt. Det vil denne artikel forsøge at rode bod på. Redaktionen har talt med centerchef Jan Toftholm Andersen fra Psykiatrisk Center Glostrup. Efter medicinsagen for et år siden har han sammen med medarbejdere og ledere haft travlt med at få centret på ret køl igen. Ved at have fokus på alternativerne er det lykkedes i stigende grad at få nedbragt brugen af høje doser medicin og oven i købet fortsætte arbejdet med at reducere brugen af bæltet. Centret vil gerne udvikle sig som rollemodel og er godt på vej: En inspirator med nyt fokus, der gerne over tid vil dele ud af sine erfaringer med spændende nye projekter. - Da jeg blev ansat på centret for et år siden, var jeg fuldstændigt bevidst om, at centret sammen med den øvrige psykiatri skulle finde alternativer til de høje doser medicin. At øge brugen af bæltet var utænkeligt, da centret på daværende tidspunkt længe havde arbejdet meget seriøst ud fra en målsætning om at minimere det. Vi besluttede, at der skulle findes helt andre veje. Derfor søger vi en praksis, hvor vi opfatter samtale med patienten, de sociale interventioner og arbejdet med kram-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion, red.) som lige så væsentlige, som den medicinske behandling, siger centerchef Jan Toftholm Andersen. Nyansat psykolog skal støtte og uddanne personalet I løbet af det forgangne år har centrets ledelse sammen med de ansatte udarbejdet en strategi og projektplan, der målrettet skal opbygge og videreudvikle behandlingsforløb, der kombinerer terapi, medicin og fysisk aktivitet - meget mere, end hvad der gør sig gældende i psykiatrien i dag. - Det er et ledelsesmæssigt ansvar at klæde personalet ordentligt på til at kunne løfte opgaven med at nedbringe tvang. Ledelsen skal erkende, at den bærer det fulde ansvar for, at personalet kender til andre metoder og veje til at hjælpe og støtte en patient til at finde ro uden at ty til bælte og medicin på en for patienten dårlig måde, siger Jan Toftholm Andersen. Et af de tiltag, der allerede nu ser ud til at få betydning, er, at centret har ansat en psykolog på fuldtid i det akutte område. Psykologen er ikke primært ansat for at samtale med patienterne, men for at coache og vejlede personalet, når de i centrets akutområde skal tale med og behandle de mest psykotiske patienter. Selv om psykologen kun har været ansat i nogle få måneder, og der derfor endnu er meget arbejde at gøre, tegner tiltaget godt. Støtten fra psykologen ruster 3

4 - Det kan over tid være opslidende at arbejde på en lukket/intensiv afdeling. Spørgsmålet er, om man skal tage konsekvensen og indføre en turnusordning, der sikrer, at ansatte og ledere højst kan arbejde på de intensive afdelinger i en begrænset årrække. Det mindsker risikoen for, at folk går ned med stress, og det sikrer, at der kommer friske øjne på metoderne i arbejdet med blandt andet at nedbringe tvang. - Jan Toftholm Andersen. Udviklingen af medicinforbrug og bæltefiksering Psykiatrisk Center Glostrup adskiller sig fra Region Hovedstaden Psykiatris andre centre ved at have en retspsykiatrisk afdeling ud over de almindelige sengeafsnit. Denne artikel forholder sig til udviklingen af de almindelige, akutte sengeafsnits brug af bælter og medicinforbrug, som i det forgangne år har været for nedadgående. Centrets brug af bæltefiksering er faldet støt siden 2009, på nær en lille midlertidig stigning, da medicinsagen kørte for et år siden. personalet til bedre at kunne klare de svære samtaler og dermed arbejde med patienterne i længere tid. - Vores tiltag er et udtryk for den holdning, at hvis man professionelt skal håndtere og menneskeligt skal magte de svært psykotiske patienter, så skal man have udviklet sine kompetencer som personale. Personalet har løbende behov for træning i situationen on-the-job og ikke kun i opsamlende supervisionsseancer, der finder sted løsrevet fra situationen, pointerer Jan Toftholm Andersen. Tvang på centret reduceres ikke alene gennem kvalificeret samtale og terapi. Det skal også forebygges gennem skræddersyede træningsforløb. Med ambitionen om at tilbyde patienterne de mest optimale træningstilbud, har centret iværksat et samarbejde med forskellige sundhedseksperter, herunder en række kickoffseancer med sundhedsguruen Chris McDonald. - Selv ikke den værste psykose er en undskyldning for ikke at være aktiv. Her på centret er vi sikre på, at forventninger om et fysisk aktivt behandlingsforløb giver patienten et mere opløftende og mentalt energifyldt behandlingsforløb, der hjælper til hurtigere recovery og giver et sundere og længere liv, og som vil mindske risikoen for tvang, siger han. Patienterne er blevet dårligere Jan Toftholm Andersen understreger, at han nærer stor respekt for det personale, der hver eneste dag, aften og nat står lidt midt i feltet og sammen med meget dårlige patienter løser problemerne, når de er allersværest. Tidligere i sin karriere har Jan Toftholm Andersen arbejdet som sygeplejerske og oversygeplejerske, blandt andet i retspsykiatrien. Han kan sagtens sætte sig ind i, at man som personale til tider kan føle sig så magtesløs og situationen så presset, at man ser bæltefiksering som den mulighed, der er, når al forhandling om en fælles virkelighedsopfattelse med den udadreagerende patient synes udtømt. Dertil kommer, at udfordringerne med urolige patienter er vokset de seneste år. Det sker, fordi psykiatrien nu håndterer flere patienter ambulant. De patienter, der bliver indlagt, kræver således mere intensiv behandling end tidligere, hvilket giver personalet større udfordringer både menneskeligt og fagligt. - Sundhedsvæsnet har haft fokus på at geare det ambulante område, og det ser ud til at blive en succes med den konsekvens, at psykiatrien ikke har haft tilstrækkeligt fokus på, at de patienter, der bliver indlagt, så er mere syge og prægede af deres symptomer, siger Jan Toftholm Andersen. Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse Manglende ressourcer altså for få hænder - bliver ofte fremført som årsagen til det stigende antal bæltefikseringer. Men det billede kan Jan Toftholm Andersen ikke genkende. Det, der efter hans vurdering er behov for, er mere og bedre uddannelse af personale og ledere. - Psykiatriens nye virkelighed kræver mere af personalet, som derfor har behov for ny viden og træning, siger Jan Toftholm. Det afgørende er, at personalet har den rette sammensætning - altså, at der er speciallæger nok, at der er triage-sygeplejersker nok, og at social- og sundhedspersonalet får kompetenceudvikling i psykiatrisk sygepleje i forhold til de dårligste patienter. Det er også vigtigt løbende at sikre, at efteruddannelseskurserne i Region Hovedstadens Psykiatri forholder sig til virkelighedens problemstillinger. - Man må hele tiden revidere, om de virkemidler, man lærer på kurserne i psykiatrien, er tilstrækkelige. Vi er nødt til løbende at uddanne personalet til at kunne takle mere ekstreme situationer og udvikle nogle bedre aktiviteter, hvor de syge får brugt deres krop og får ændret deres livsstil. Bedre uddannelse af personalet og løbende coaching i dagligdagen er patienternes vej ud af bæltet, slutter han. 4

5 Patienten i centrum Brugerdeltagelse er en stor del af recovery Kontroltab er en udfordring for personalet En af grundene til at brugerinddragelse har så svært ved at vinde indpas er måske, at personalet ikke kan affinde sig med at miste noget af kontrollen over behandlingsforløbet. Det kan være svært at acceptere, at behandlingsplanen ikke bliver optimalt tilrettelagt fra et rent lægefagligt synspunkt. En anden udfordring er, at lægerne hele tiden må afstemme patientens forventninger i forhold til, hvad der er realistisk. Hvis patienten ikke føler sig ordentlig hørt, eller hvis der bliver lavet aftaler, som ikke bliver overholdt, kan det fremprovokere vrede hos patienten. Brugerinddragelse kræver noget andet og mere af personalet. Region Hovedstadens Psykiatri har netop afholdt en stor konference om brugerinddragelse, der skal bygge bro mellem det, der er vigtigt for patienten, og det, der er vigtigt for personalet. Brugerinddragelse eller snarere brugerdeltagelse - lægger op til en behandlingsform, der er baseret på mere samarbejde og dialog. Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent Da Klavs Serup Rasmussen havde været indlagt i to år på et åbent afsnit på Psykiatrisk Center Skt. Hans, blev han utålmodig og rastløs. Det var på tide, at han fik det bedre. Det var på tide, at der blev taget affære. Han overvejede, hvad han mon selv kunne gøre, og besluttede sig for at tage kontakt til en healer, der boede lidt uden for Roskilde. Han kan huske, at han var svimmel, da han sad i bussen på vej ud til hende. Men svimmelheden fortog sig, da han ankom, for healeren, en blind kvinde, viste sig at kunne give ham rigtig meget, selv om hendes verden var helt anderledes, end den behandlingsverden, han kom fra. - Hun tog mig med ud på alle mulige mentale drømmerejser rundt i universet, og nogen vil måske stille spørgsmålstegn ved, om der var videnskabelig evidens for den form for behandling. Det var da heller ikke healeren, der gjorde forskellen for mig, det var det, at tage bussen selv, at gå rundt på egen hånd, siger Klavs Serup Rasmussen. Den syge skal være herre i eget hus Besøget hos healeren skete tilbage i Siden da har Klavs arbejdet aktivt på at blive rask. Mens han var chefredaktør for tidsskriftet Outsideren fik han idéen til Udskrivningsguiden: konkret hjælp-til-selvhjælp for mennesker med psykisk sygdom på deres vej gennem behandlingssystemet. I samarbejde med Fællesrådet og medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri designede han guiden ud fra princippet om brugerdeltagelse. - Udskrivningsguiden er et vigtigt værktøj, både for den syge og for behandleren. Her står der konkrete oplæg til, hvordan man sikrer, at brugeren er herre i eget hus hele vejen gennem behandlingsforløbet. Guiden skal klæde den syge og behandlerne på til at gennemskue, hvad den enkelte selv kan klare, hvad man kan få støtte til og hvor man kan få det, hvad enten man er blevet indlagt eller udskrevet, siger han. Hensigtserklæring skal ud i praksis En forudsætning for, at psykiatriens ansatte tager redskaberne til sig er, at de forstår, hvorfor brugerinddragelse er så vigtig et spørgsmål, som Klavs Serup Rasmussen netop har fortalt om i et oplæg på en stor konference om brugerdeltagelse, som Region Hovedstadens Psykiatri afholdt den 26. august. - Region Hovedstadens Psykiatri har udviklet en strategi for brugerdeltagelse, som er en stor del af recovery. Men denne strategi er blot et stykke papir en hensigtserklæring. Konferencen skal gøre det klart, at strategien er til for at blive brugt. Og den skal gøre opmærksom på de forskellige måder, man kan praktisere det på, og på de barrierer, man møder undervejs, siger Klavs Serup Rasmussen. Brugerdeltagelse er ikke et nyt begreb i psykiatrien, som har brugt ordet i hensigtserklæringer og formålsparagraffer i årevis. Men der er brug for en kulturæn- 5

6 dring, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få den ud i praksis, mener Klavs Serup Rasmussen. Patienten skal have ansvaret for sig selv tilbage I nutidens psykiatri er det systemet og behandlerne, der har ansvaret for patientens bedring, mens patienterne mange steder ikke har nogen forpligtelser. Patienterne overlader derfor ofte ansvaret for deres behandling til personalet. Behandlerne påtager sig ansvaret, men er ikke altid opmærksomme på, at de hurtigst muligt skal levere det tilbage til patienten igen. Konsekvensen er, at der er patienter, der aldrig helt genvinder evnen til at begå sig i hverdagen. Patienterne bliver i værste fald reduceret til nogle afmægtige individer, der bare må vente på, at andre løser deres problemer. Og det er ikke sundt for mennesker med psykisk lidelse, mener Klavs Serup Rasmussen, og siger: Udskrivningsguiden find den på - I stedet for at have den slags rollefordeling, hvor andre mennesker træffer beslutninger på ens vegne, bør patient og ansat mødes hen over bordet og lægge en fælles plan. Deltagelsen sikrer, at den syge føler ejerskab til det, der foregår, og får sine ønsker sat i spil. Strategi for brugerdeltagelse Strategien er skrevet i samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Strategien er ikke færdig den er netop nu til høring på de psykiatriske centre og i de sociale botilbud. Bæltefiksering er tegn på udmattelse Umiddelbart lyder det måske som en tung opgave hele tiden at skulle lytte til og inddrage patienten i beslutningerne. Men faktisk vil personalet også nyde godt af den strategi. For når de syge er medspillere, vil der nemlig være et mindre behov for at bruge tvang, som f.eks. at lægge patienten i bælte. Hvis en overlæge i en weekend er oppe imod flere sygemeldinger blandt personalet og overbelægning på afsnittet, kunne han f.eks. indkalde personale og patienter til et fælles krisemøde og sige: Hør her: vi bliver lidt pressede de kommende dage. Kan vi ikke samarbejde, så vi undgår, at nogen af jer havner i bælte? - Bæltefiksering kan være et tegn på udmattelse hos personalet. Man kan forebygge at havne i de ekstreme situationer ved at samarbejde om at løse problemerne, i stedet for at stille sig overfor hinanden og ikke tale sammen. Personalet skal selvfølgelig ikke tørre ansvaret af på patienterne, men jeg har endnu ikke mødt en patient, der trods en psykose ikke er villig til at samarbejde på et eller andet plan, siger Klavs Seerup Rasmussen. Shared Decision Making - forener to verdener En oplagt metode til at gribe det an i praksis er at arbejde ud fra et princip kaldet shared decision making en paraplybetegnelse for praksisser, der sikrer, at man skræddersyer behandlingen til den enkeltes ønsker og forestillinger, frem for at trække det samme behandlingsforløb ned over alle. - I psykiatrien er der ikke noget, der hedder one size fitts all. Den enkelte patient er kompetent til at udtale sig om sig selv og sine egne behov, som er det, lægerne må udtænke et behandlingsforløb ud fra. Igennem tæt dialog designer parterne et behandlingsforløb, som begge parter kan se en mening i - man forener så at sige det bedste af de to verdener, siger Klavs Serup Rasmussen. Det er svært Pernille Jensen, som er udviklingsleder ved Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion i Region Hovedstaden, holdt oplæg sammen med Klavs Seerup Rasmussen på konferencen om brugerdeltagelse. Hun fastslår, at der heldigvis er masser af gode eksempler på, at der er gang i en positiv udvikling. Men både konkrete hverdagserfaringer såvel som recovery-forskningen peger på, at der stadig er en kløft mellem retorik og virkelighed, når det gælder brugerdeltagelse. - Mange brugere og pårørende oplever stadig ikke at blive hørt og lyttet til, og de føler ikke, at deres viden og erfaringer betragtes som værdifulde og nødvendige. Der er stadig mange eksempler på, at patientens fortælling og synspunkter placeres i en patologisk ramme. Brugerperspektivet overrules i mange tilfælde stadig af professionel eller akademisk magt, siger Pernille Jensen, som understreger, at 6

7 det set fra hendes stol ikke er et udtryk for ond vilje: - Det er snarere udtryk for nogle systemiske logikker, vaner og traditioner, som er meget stærke, og som har det med at reproducere sig selv. Især når vi har travlt, siger hun. Efter hendes vurdering er det altafgørende, at der indbygges stærke refleksionsog feed back-systemer, der kan give lyd, når det fortsat sker. Sådanne systemer kan hjælpe medarbejderne i psykiatrien med virkelig at lytte til og tro på dét, som mennesker med egen erfaring med psykiske problemer giver udtryk for er meningsfuldt frem for at patologisere deres fortællinger; de kan hjælpe medarbejderne med at huske på betydningen af kontekst, omgivelser og relationer og ikke alene beskæftige sige med individet og det intrapsykiske. Og de kan minde de ansatte om, hvor vigtigt det er at give brugernes erfaringsbaserede viden en ligeværdig og stærk placering i en evidensbaseret praksis. - Når vi som medarbejdere skal indgå i en samarbejdsproces med et menneske, hvis liv er turbulent og ikke sådan at planlægge, så kommer vi let i et krydspres mellem systemverdenens krav om pakkeforløb, nydeligt tilrettelagte, trinvise udviklingstrapper og på den anden side en fyldt arbejdskalender, hvor der ikke altid er plads til at gribe mulighederne, når de opstår og være der, når der er brug for det Så der er såmænd ikke noget at sige til, at princippet om brugerdeltagelse er svært. Det kræver solid og vedholdende ledelsesopbakning, hvis der skal blive rum til at udvikle brugerdeltagelse for alvor, slutter Pernille Jensen. - Selvom man fx er depressiv, så har man ikke forvandlet sig til en anden livsform så er man altså stadig et menneske. - Klavs Seerup Rasmussen - Patientgørelse i sig selv giver magtesløshed, underminerer ens selvtillid og fremmedgør dig over for dit eget liv og dit problem. Brugerinddragelse er en vej til at styrke recovery - Klavs Serup Rasmussen. På konferencen blev der præsenteret otte praksiseksempler på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri. Du finder otte korte film på - klik ind og lad dig inspirere til mere: Recovery-undervisning Recovery-mentorer En-af-os-kampagnen Patienter med tværfaglige behandlingskonferencer App til fælles beslutninger Din gode udskrivningsguide Familieinddragelse i børne- og ungepsykiatri Netværksinddragelse i botilbuddet Orion 7

8 Forbedringskultur Hvis du skriver lean, brækker de sig! At tænke: hvor kan vi forbedre? er blevet en vane, fortæller en begejstret Nadia Andresen, lægesekretær på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Hun og kollegaerne i ambulatoriets elektive team er sluppet af med bilagering, dvs. at dokumentere, når der lægges bilag til journalen, de har opfundet en receptmail, så medicinen fornyes meget lettere, og de printer kun notater én gang til journalen. Gevinsten er højere faglighed, kæmpe arbejdsglæde, et bedre samarbejde mellem faggrupperne og ikke mindst: gladere patienter og pårørende. Af Anita Santarelli, kommunikationskonsulent Ventetiden i det elektive team er nedbragt fra 10 måneder til otte uger først og fremmest på grund af forbedringsarbejdet. Og hvor der før årligt blev sendt 36 patienter til udredning i privat regi, er der i 2013 kun sendt en enkelt patient afsted til private tilbud. Der spares voldsomt på frankering, fordi patientforløbene er struktureret, så der laves ti aftaler på én gang og det sker sammen med patienterne, på telefon, så der ikke spildes tid på aflysninger og genbookninger. Det har nedbragt telefonhenvendelserne med 80 procent, lyder en hurtig vurdering. Der er sparet penge - men der er især sparet tid og arbejdsgange, vurderer overlæge Lone Kelkjær. Tid, der kan bruges på mere psykoedukation, terapi og samtale, som de unge patienter og deres forældre efterspørger. Og som behandlerne også meget gerne vil have mere tid til. Fra venstre: Lone Fehrmann, Lone Kelkjær, Ronni Poulsen og Nadia Andresen Værdi mest af alt for patienterne Besparelser og penge har på ingen måde været i fokus, da teamet tog leanhandskerne på og gik i gang med værdistrømsanalyser og forbedringstiltag. Det er en pointe, det er magtpåliggende for teamet, at læserne af denne artikel forstår: - Det er bare en sidegevinst. Fokus er på, hvad vi kan gøre bedre for patienterne. Da vi analyserede patienternes forløb igennem systemet, var det tydeligt, hvor mange steder, der kunne rettes op endda med ganske enkle ændringer, fortæller Nadia Andresen. Der er bl.a. ansat en piccoline, som indhenter alle forhåndsoplysninger om patienten inden første møde, og der er indført stilletid, når sekretærerne skriver notater, så de ikke bliver afbrudt. 8

9 Det vigtigste resultat, Nadia Andresen og Lone Kelkjær fremhæver, er, at de unge og deres forældre nu kommer hurtigere til og at udredningen går meget, meget hurtigere. Det betyder, at de hurtigere kommer videre til behandling eller til opfølgning i kommunalt regi. Samtidig er de nye måder at booke møder og forny recepter på, ensbetydende med, at forældrene møder en meget mere tilgængelig og fleksibel psykiatri. men arbejdsmiljøet har også vundet! I teamet er sekretærerne ikke længere bagud med notatskrivningen. Spildtid er reduceret ved at hver faggruppe gør det, de nu er bedst til, som Nadia Andresen udtrykker det: lægen behandler, sekretæren skriver og organiserer. Hun synes, at der er ryddet ud i de kedelige og meningsløse opgaver, til fordel for mere spændende opgaver. Ifølge overlæge Lone Kelkjær er fagligheden højnet i hele teamet, også for behandlerne. Nu bruger de fire dage til udredning og én dag på behandling, og der er blevet tid til at tilbyde psykoedukation og træning af forældre og andre pårørende. Nadia Andresen var med egne ord arg modstander af lean og standardisering, da teamet i september 2011 indledte lean-processen. I dag tror folk, at hun er betalt af direktionen for at gøre reklame for lean i Region Hovedstadens Psykiatri, når hun tager på roadshow med sin powerpoint og fortæller om teamets lean-erfaringer. Det er hun ikke. Hun er bare begejstret: - Lean er jo en fantastisk mulighed for at få indflydelse og ansvar. Før forstod vi ikke hinanden, og hvad vi hver især lavede og så er der mindre respekt mellem faggrupperne. Nu ved vi, hvad de andre laver. Vi har sammen analyseret patienternes forløb hos os. Og vi har sammen fundet løsningstiltag. Og vi har sammen prioriteret, hvilke vi skulle sætte i gang. Alles ord høres og vægtes. Og den kultur fortsætter vi ved de ugentlige tavlemøder, fortæller Nadia Andresen. Lederens rolle og stil er altafgørende Begejstringen er til at tage at føle på. Men det betyder ikke, at lean-processen har været rosenrød: - Der har været tårer og tænders gnidsel undervejs, fortæller Lone Kelkjær. Bølgerne er gået højt, og der er mange følelser på spil. Det kræver mod af alle, at turde prøve nye arbejdsgange. Ifølge Ronni Poulsen og Lone Fehrmann, hhv. lean-forløbsleder og leanfacilitator på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, er noget af nøglen til successen, at teamet har haft samme deltagere hele vejen gennem processen. At der har været afsat tid og tålmodighed til at acceptere, at det ikke er en lige landevej, men en lidt slingrende rute, man skal følge for at nå i mål. Og vigtigst af alt: at gevinsten ved forbedringerne kommer patienter og medarbejdere direkte til gode og ikke fører til besparelser. Men ledelsens rolle er altafgørende for succes, siger Nadia Andresen: - Teamet skal have alle faggrupper med. Og en leder, der virkelig vil det. En, der lytter til bekymringer og forbehold. Og til alle de gode ideer, vi har hver især. Og som venligt men bestemt får holdet til at spille inden for de rammer, der nu engang ikke kan flyttes på. Men hvis ikke man bliver hørt som medarbejder, så spiller man jo ikke med så fortsætter man bare, som man plejede! Vil du vide mere? Se Nadia Andresens powerpoint-præsentation på intranettet: PsykIntra > Organisation > Lean 9

10 PS Kort Nyt Psykisk syge børn og unge skal visiteres centralt fra 1. september 2013 Alle henvisninger til udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden skal fra 1. september 2013 sendes til den nyoprettede centrale visitation (CVI-BUP). Centralvisitationen har til formål at sikre ensartet visitation for alle patienter, der henvises til Region Hovedstadens Psykiatri. CVI-BUP skal således sikre: Lige adgang til udredning og behandling. Én indgang for henvisende instanser og andre relevante aktører. Bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Alle hverdage er CVI-BUP bemandet med to speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri og to sekretærer. Teamleder er Allan Lohmann-Olsen. CVI-BUP modtager både elektroniske henvisninger og papirhenvisninger. Bilag kan sendes med post. Praktiserende læger, andre læger og kommuner via PPR eller sagsbehandlere i socialforvaltningen kan henvise via CVI-BUP. Spædbørn kan henvises af sundhedsplejerske. CVI-BUP har til huse samme sted som centralvisitationen for voksne og kan kontaktes på: Den Centrale Visitation Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Carl Nielsen Allé 9 D, 1. sal 2100 København Ø Tlf.: (kl ) Fax.: Mail: Lokationsnummer: V2 Verdensdag for Selvmordsforebyggelse 10. september 2013 Verdensdagens emne er selvmordsadfærd hos børn og unge og afholdes af Klinik og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse for børn og unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden, afdeling Bispebjerg. Alle er velkomne - tilmelding senest d. 1. september Send mail til astrid. Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03, 2100 København Ø Tid: Den 10. september 2013 kl. 12: Forplejning: Der serveres kaffe, te, frugt og kage International Association for Suicide Prevention afholder i samarbejde med WHO verdensdag for selvmordsforebyggelse. Over hele verden afholdes arrangementer for at tydeliggøre, at selvmord stadig er et stort problem, og at en forebyggende indsats er nødvendig. LUP 2013 vi afdækker patienternes tilfredshed Den 2. september bliver anden runde af Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse i Psykiatrien (LUP) skudt i gang. I år er der fire undersøgelsesområder: Patienter i ambulante forløb (den 2. september t.o.m. søndag den 15. september 2013) Patienter indlagt på døgnafsnit (den 2. september t.o.m. søndag den 27. oktober 2013) Børn & unge i ambulante forløb (den 2. september t.o.m. søndag den 13. oktober 2013) 10

11 Forældre til børn & unge i ambulante forløb (2. september t.o.m. søndag den 13. oktober 2013) Formålet med LUP-psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. Resultaterne giver de lokale afsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og bruges desuden til ledelsesinformation til brug for fremadrettet planlægning. Tidsplan: August Modtagelse af undersøgelses-materiale / Lokale tovholdere September-oktober Udlevering af spørgeskemaer til patienter / Lokale tovholdere og personale Tilbagesendelse af registreringsark til CFK (hver mandag i perioden) / Lokale tovholdere og personale April-maj Resultater udsendes til regioner, afdelinger og afsnit / CFK, regionale koordinatorer og lokale tovholdere Maj Resultater offentliggøres / Danske Regioner På hvert afsnit er der en tovholder, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om undersøgelsen. Du kan også læse mere om LUP psykiatri på www. psykiatrundersogelser.dk Ny national Akuthjælp-App Danske Regioner har udviklet en ny app, der skal gøre det nemmere for borgere at finde rundt i regionernes akutte beredskab på tværs af regionsgrænser. App en indeholder adresser, åbningstider og kort for de enkelte akutmodtagelser og- klinikker, lægevagt mv., samt en beskrivelse af vilkår for brug af lægevagt, akutmodtagelse mv. Brugere kan tilføje egne data i form af kontaktperson, læge, allergier, mm. Data hentes i videst muligt omfang fra Sundhed.dk og øvrige informationer indtastes i et CMS-system udviklet til app en. App en kan downloades gratis og lanceres med en landsdækkende markedsføringskampagne. Øresundspris for sundhed Region Hovedstaden og Region Skåne er gået sammen om at etablere en ny Øresundspris for sundhed. Prisen hedder Oresund Award og gives til banebrydende samarbejde omkring sundhedsforskning og behandlinger i Region Hovedstaden og Region Skåne til glæde for borgerne på begge sider af sundet. Prisen er på 1,6 millioner kroner, som skal bruges til at videreudvikle vinderens samarbejde i sundhedsforskning og behandling og vise det frem internationalt. For at få Oresund Award skal der være tale om et ligeværdigt og banebrydende samarbejde mellem mindst én part fra sundhedsvæsenet i hver af de to regioner. Prisen går til samarbejdsprojekter, som skaber resultater til gavn for os alle inden for forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling af patienter, innovation og formidling. Overrækkelsen af Oresund Award finder sted den 2. december 2013 i Region Skåne. Læs mere om Oresund Award 2013 her: 11

12 Ansøgningsfristen er d. 9. sep kl Centre der overvejer at søge prisen bedes orientere Eva Ørsted Sery. 1-årig uddannelse i kognitiv adfærdsmetode for tværfagligt personale Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi har et par pladser tilbage på den 1-årige grunduddannelse i kognitive adfærdsterapeutiske principper og metoder for tværfagligt klinisk personale i voksenpsykiatrien. Så skynd dig, hvis du vil videreuddanne dig inden for kognitiv adfærdsterapi! Alle undervisere og supervisorer er autoriserede psykologer med stor erfaring i at anvende de kognitive metoder inden for psykiatrien. Uddannelsen starter d. 13. december. Mere information og tilmelding via plan2learn (søg efter grundudd ). Region Hovedstadens Psykiatri afholder forskningsdag onsdag d. 4. december Alle interesserede inviteres til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. Deadline for indsendelse af abstract er d. 20. september. Læs mere og find abstractskabelonen på PsykIntra>Forskning Workshop om tjenstlige samtaler Er du tillidsrepræsentant? Eller leder? Og synes du, at tjenstlige samtaler kan være udfordrende? HR-afdelingen afholder to workshops om tjenstlige samtaler for dig, som er tillidsrepræsentant eller leder. Du kan tilmelde dig i på en af følgende datoer: 10. oktober 2013 workshop for tillidsrepræsentanter 25. november 2013 workshop for ledere Gæsteforelæsning om kognitiv remediering med Susan McGurk Susan McGurk er associate professor på Occupational Therapy Center for Psychiatric Rehabilitation (CPR), Boston University. Forskningsprojektet IPS har fornøjelsen af at have besøg af Susan McGurk og vil gerne dele hendes viden med andre interesserede. Derfor vil Susan forelæse om kognitiv remediering til patienter med svær psykisk sygdom, herunder programmet Thinking Skills for Work, som bruges i tillæg til beskæftigelsesprojekter som IPS. Gæsteforelæsningen finder sted d. 10. september kl til i auditoriet i uddannelsescentret, opgang 50 på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Tilmelding er ikke nødvendig. Vejen ud af borderline foredrag og workshop i PsykInfo Ca. 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse, hvilket kommer til udtryk på den måde man føler, tænker og forholder sig til andre mennesker på. Den 5. september kl holder Borderlinenetværket i samarbejde med PsykInfo i Region Hovedstadens Psykiatri foredrag og workshop om at leve med borderline. Pia Frydensberg, formand for borderlinenetværket, fortæller sin historie om et liv med borderline, som hun har arbejdet sig gennem fra svær grad til nu at være i en recoveryproces. Kim Jørgensen, sygeplejerske og DAT-terapeut, giver et indblik i behandlingen dialektisk adfærdsterapi (DAT). Det er en evidensbaseret terapiform, der bl.a. hjælper patienter med at acceptere sig selv og andre og dermed gør det muligt for patienter at komme sig. Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Der er mulighed for at købe kaffe/the og vand. Tid; 5. september 2013 kl

13 Juni 2013 Sted: Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød Tilmelding: til PsykInfo tlf senest den 2. september Socialjura.dk erstatter Det Sociale Skuffedarium Udgivelse af opslagsværket Det sociale skuffedarium, der bl.a. anvendes af socialrådgiverne, er stoppet i august. Forlaget Jurainformation opdtaerer ikke længere information på Det Sociale Skuffedarium. I stedet henviser de til deres hjemmeside: Der er lagt et link på forsiden af PsykIntra under Genveje og kvik-links. Nye pjecer om patientrettigheder Region Hovedstaden har i forbindelse med somatikkens indførsel af retten til udredning inden for 30 dage, samt som følge af det nationale DUP projekt (digitalisering af alt udgående post), lavet nye pjecer om patientrettigheder i både somatik og psykiatri. Pjecerne har derfor skiftet form og teksten ligger nu på et A4 ark med tryk på begge sider i stedet for et lille hæfte. Teksterne er blevet meget kortere, og der henvises til yderligere information på henholdsvis og patientrettigheder, hvorfra de nye pjecer også kan downloades. EN AF OS på Wonderfestiwall Er du blevet stemplet i dag? Sådan lød ordene fra EN AF OS-ungeambassadører, mens de satte et EN AF OS rødt stempel på arme og ben af de besøgende festivalgæster. I tre dage har EN AF OS været på musikfestivalen Wonderfestiwall på Bornholm og været i dialog med over tusind festivalgæster, der kom på besøg i den gamle kaffesalon. Med musik til ørerne og citronmåne til ganen, gik der ikke længe før EN AF OS armbånd og EN AF OS badges fyldte i hele festival billedet. Med sig selv som eksempel leverede de unge ambassadører budskabet om, at man godt kan leve et godt liv med en psykisk sygdom og opfordrede de unge festivalgæster til at tage fat i hinanden. Det var rigtig fedt at opleve, at folk var så positive, og overrasket over hvad vi lavede der. Rigtig mange var nysgerrige på vores historier, og lukkede også selv op og fortale om egne problemer, eller hvis de havde en en veninde eller familiemedlem, som også havde en psykisk sygdom, siger Louise Hornbøll, ungeambassadør for EN AF OS. Professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi Region Hovedstadens Psykiatri har netop opslået et professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi i samarbejde med Københavns Universitet. Der er tale om et eksternt finansieret professorat, som tilknyttes sexologisk klinik på Psykiatrisk Center København. Professoratet er etableret som et led i oprustningen af forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. 13

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere