PsykiatriNyt. Indhold. September Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder De nyeste tal viser......side 2 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Region Hovedstadens Psykiatri, En Af Os, Philip Drago Jørgensen Redaktionen kan kontaktes på eller Patienten i centrum Brugerdeltagelse er en stor del af recovery...side 5 Forbedringskultur Hvis du skriver lean, brækker de sig...side 8 PS Kort Nyt...Side 10 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder De nyeste tal viser Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri hér mener jeg såvel afsnitsledere som centerchefer og direktion benytter i stadig højere grad tal og data som styringsredskab. Når vi sætter nye indsatser i gang, fx når vi udgiver årets virksomhedsplan, men også lokale initiativer på center- eller afsnitsniveau, så gør vi det ofte, fordi tallene viser, at der er et behov for en særlig indsats. Tal er indikatorer på udvikling. Passer de til de mål, vi har sat os? Tallene sikrer, os, at vi har fokus på det rette. Derfor indhenter og følger vi mange data i psykiatrien. Vi måler forbruget af medicin. Det har betydet, at vi inden for et år har nedbragt anvendelsen af fx olanzapin betragteligt. Gennem LUP en følger vi tilfredsheden blandt patienter og pårørende. Det betyder blandt andet, at vi nu for alvor sætter ind for at styrke patientdeltagelsen - fx når der tilrettelægges behandlingsplaner og tales recovery. Direktør Martin Lund Vi følger også udviklingen i anvendelsen af tvang. Region Hovedstadens Psykiatri skal, ligesom landets øvrige psykiatriske hospitaler, nedringe anvendelsen med 20 % på tre år. Men de nyeste tal viser, at der snarere er sket en stigning. Nogle centre har nedbragt deres tvangstal, mens andre har øget deres. Der kan være mange forklaringer: Vi behandler stadigt flere patienter, og de er stadigt mere syge. Det skal undersøges og tallene skal forklares og nedbringes. Direktionen har nedsat en taskforce sammen med centercheferne. Der vil blive sat en række ambitiøse initiativer i gang, fra målrettet kompetenceudvikling af personalet til konkrete projekter. Martin Lund Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri Figur 1. RHP - Fikseringer og magtanvendelse

3 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet Bæltefiksering og medicin er langt fra de eneste midler, psykiatrien har til rådighed i arbejdet med at skabe ro i situationer hvor patienter, der har det dårligt er fysisk og mentalt stærkt opkørte. De faglige metoder byder også på motion, inddragelse af pårørende og netværk, samtaleterapi, sund mad og livsstil. På Psykiatrisk Center Glostrup fokuseres nu stærkt på alternativerne med succes. Centerchef Jan Toftholm Andersen Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent, RHP - I psykiatrien har vi et valg. Mit forslag er, at Region Hovedstadens Psykiatri sætter den ambition at kunne forbyde bæltefiksering over 48 timer. Det burde være muligt at finde en anden og bedre måde at håndtere patienten på i det tidsrum. Ud over at fastspænding er et voldsomt overgreb på den enkeltes integritet, er det også fysisk livstruende at være inaktiv langt over 48 timer, da det i høj grad øger risikoen for kardiovaskulære problemer. Jan Toftholm Andersen. Dagbladet Politiken har de seneste uger kørt kampagnejournalistik på, at psykiatriens brug af bælte på landsplan har været stigende. Politikere, patientorganisationer og fagfolk har i artiklerne problematiseret stigningen og gisnet om årsagerne. De psykiatriske behandlingscentre er derimod endnu ikke blevet hørt. Det vil denne artikel forsøge at rode bod på. Redaktionen har talt med centerchef Jan Toftholm Andersen fra Psykiatrisk Center Glostrup. Efter medicinsagen for et år siden har han sammen med medarbejdere og ledere haft travlt med at få centret på ret køl igen. Ved at have fokus på alternativerne er det lykkedes i stigende grad at få nedbragt brugen af høje doser medicin og oven i købet fortsætte arbejdet med at reducere brugen af bæltet. Centret vil gerne udvikle sig som rollemodel og er godt på vej: En inspirator med nyt fokus, der gerne over tid vil dele ud af sine erfaringer med spændende nye projekter. - Da jeg blev ansat på centret for et år siden, var jeg fuldstændigt bevidst om, at centret sammen med den øvrige psykiatri skulle finde alternativer til de høje doser medicin. At øge brugen af bæltet var utænkeligt, da centret på daværende tidspunkt længe havde arbejdet meget seriøst ud fra en målsætning om at minimere det. Vi besluttede, at der skulle findes helt andre veje. Derfor søger vi en praksis, hvor vi opfatter samtale med patienten, de sociale interventioner og arbejdet med kram-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion, red.) som lige så væsentlige, som den medicinske behandling, siger centerchef Jan Toftholm Andersen. Nyansat psykolog skal støtte og uddanne personalet I løbet af det forgangne år har centrets ledelse sammen med de ansatte udarbejdet en strategi og projektplan, der målrettet skal opbygge og videreudvikle behandlingsforløb, der kombinerer terapi, medicin og fysisk aktivitet - meget mere, end hvad der gør sig gældende i psykiatrien i dag. - Det er et ledelsesmæssigt ansvar at klæde personalet ordentligt på til at kunne løfte opgaven med at nedbringe tvang. Ledelsen skal erkende, at den bærer det fulde ansvar for, at personalet kender til andre metoder og veje til at hjælpe og støtte en patient til at finde ro uden at ty til bælte og medicin på en for patienten dårlig måde, siger Jan Toftholm Andersen. Et af de tiltag, der allerede nu ser ud til at få betydning, er, at centret har ansat en psykolog på fuldtid i det akutte område. Psykologen er ikke primært ansat for at samtale med patienterne, men for at coache og vejlede personalet, når de i centrets akutområde skal tale med og behandle de mest psykotiske patienter. Selv om psykologen kun har været ansat i nogle få måneder, og der derfor endnu er meget arbejde at gøre, tegner tiltaget godt. Støtten fra psykologen ruster 3

4 - Det kan over tid være opslidende at arbejde på en lukket/intensiv afdeling. Spørgsmålet er, om man skal tage konsekvensen og indføre en turnusordning, der sikrer, at ansatte og ledere højst kan arbejde på de intensive afdelinger i en begrænset årrække. Det mindsker risikoen for, at folk går ned med stress, og det sikrer, at der kommer friske øjne på metoderne i arbejdet med blandt andet at nedbringe tvang. - Jan Toftholm Andersen. Udviklingen af medicinforbrug og bæltefiksering Psykiatrisk Center Glostrup adskiller sig fra Region Hovedstaden Psykiatris andre centre ved at have en retspsykiatrisk afdeling ud over de almindelige sengeafsnit. Denne artikel forholder sig til udviklingen af de almindelige, akutte sengeafsnits brug af bælter og medicinforbrug, som i det forgangne år har været for nedadgående. Centrets brug af bæltefiksering er faldet støt siden 2009, på nær en lille midlertidig stigning, da medicinsagen kørte for et år siden. personalet til bedre at kunne klare de svære samtaler og dermed arbejde med patienterne i længere tid. - Vores tiltag er et udtryk for den holdning, at hvis man professionelt skal håndtere og menneskeligt skal magte de svært psykotiske patienter, så skal man have udviklet sine kompetencer som personale. Personalet har løbende behov for træning i situationen on-the-job og ikke kun i opsamlende supervisionsseancer, der finder sted løsrevet fra situationen, pointerer Jan Toftholm Andersen. Tvang på centret reduceres ikke alene gennem kvalificeret samtale og terapi. Det skal også forebygges gennem skræddersyede træningsforløb. Med ambitionen om at tilbyde patienterne de mest optimale træningstilbud, har centret iværksat et samarbejde med forskellige sundhedseksperter, herunder en række kickoffseancer med sundhedsguruen Chris McDonald. - Selv ikke den værste psykose er en undskyldning for ikke at være aktiv. Her på centret er vi sikre på, at forventninger om et fysisk aktivt behandlingsforløb giver patienten et mere opløftende og mentalt energifyldt behandlingsforløb, der hjælper til hurtigere recovery og giver et sundere og længere liv, og som vil mindske risikoen for tvang, siger han. Patienterne er blevet dårligere Jan Toftholm Andersen understreger, at han nærer stor respekt for det personale, der hver eneste dag, aften og nat står lidt midt i feltet og sammen med meget dårlige patienter løser problemerne, når de er allersværest. Tidligere i sin karriere har Jan Toftholm Andersen arbejdet som sygeplejerske og oversygeplejerske, blandt andet i retspsykiatrien. Han kan sagtens sætte sig ind i, at man som personale til tider kan føle sig så magtesløs og situationen så presset, at man ser bæltefiksering som den mulighed, der er, når al forhandling om en fælles virkelighedsopfattelse med den udadreagerende patient synes udtømt. Dertil kommer, at udfordringerne med urolige patienter er vokset de seneste år. Det sker, fordi psykiatrien nu håndterer flere patienter ambulant. De patienter, der bliver indlagt, kræver således mere intensiv behandling end tidligere, hvilket giver personalet større udfordringer både menneskeligt og fagligt. - Sundhedsvæsnet har haft fokus på at geare det ambulante område, og det ser ud til at blive en succes med den konsekvens, at psykiatrien ikke har haft tilstrækkeligt fokus på, at de patienter, der bliver indlagt, så er mere syge og prægede af deres symptomer, siger Jan Toftholm Andersen. Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse Manglende ressourcer altså for få hænder - bliver ofte fremført som årsagen til det stigende antal bæltefikseringer. Men det billede kan Jan Toftholm Andersen ikke genkende. Det, der efter hans vurdering er behov for, er mere og bedre uddannelse af personale og ledere. - Psykiatriens nye virkelighed kræver mere af personalet, som derfor har behov for ny viden og træning, siger Jan Toftholm. Det afgørende er, at personalet har den rette sammensætning - altså, at der er speciallæger nok, at der er triage-sygeplejersker nok, og at social- og sundhedspersonalet får kompetenceudvikling i psykiatrisk sygepleje i forhold til de dårligste patienter. Det er også vigtigt løbende at sikre, at efteruddannelseskurserne i Region Hovedstadens Psykiatri forholder sig til virkelighedens problemstillinger. - Man må hele tiden revidere, om de virkemidler, man lærer på kurserne i psykiatrien, er tilstrækkelige. Vi er nødt til løbende at uddanne personalet til at kunne takle mere ekstreme situationer og udvikle nogle bedre aktiviteter, hvor de syge får brugt deres krop og får ændret deres livsstil. Bedre uddannelse af personalet og løbende coaching i dagligdagen er patienternes vej ud af bæltet, slutter han. 4

5 Patienten i centrum Brugerdeltagelse er en stor del af recovery Kontroltab er en udfordring for personalet En af grundene til at brugerinddragelse har så svært ved at vinde indpas er måske, at personalet ikke kan affinde sig med at miste noget af kontrollen over behandlingsforløbet. Det kan være svært at acceptere, at behandlingsplanen ikke bliver optimalt tilrettelagt fra et rent lægefagligt synspunkt. En anden udfordring er, at lægerne hele tiden må afstemme patientens forventninger i forhold til, hvad der er realistisk. Hvis patienten ikke føler sig ordentlig hørt, eller hvis der bliver lavet aftaler, som ikke bliver overholdt, kan det fremprovokere vrede hos patienten. Brugerinddragelse kræver noget andet og mere af personalet. Region Hovedstadens Psykiatri har netop afholdt en stor konference om brugerinddragelse, der skal bygge bro mellem det, der er vigtigt for patienten, og det, der er vigtigt for personalet. Brugerinddragelse eller snarere brugerdeltagelse - lægger op til en behandlingsform, der er baseret på mere samarbejde og dialog. Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent Da Klavs Serup Rasmussen havde været indlagt i to år på et åbent afsnit på Psykiatrisk Center Skt. Hans, blev han utålmodig og rastløs. Det var på tide, at han fik det bedre. Det var på tide, at der blev taget affære. Han overvejede, hvad han mon selv kunne gøre, og besluttede sig for at tage kontakt til en healer, der boede lidt uden for Roskilde. Han kan huske, at han var svimmel, da han sad i bussen på vej ud til hende. Men svimmelheden fortog sig, da han ankom, for healeren, en blind kvinde, viste sig at kunne give ham rigtig meget, selv om hendes verden var helt anderledes, end den behandlingsverden, han kom fra. - Hun tog mig med ud på alle mulige mentale drømmerejser rundt i universet, og nogen vil måske stille spørgsmålstegn ved, om der var videnskabelig evidens for den form for behandling. Det var da heller ikke healeren, der gjorde forskellen for mig, det var det, at tage bussen selv, at gå rundt på egen hånd, siger Klavs Serup Rasmussen. Den syge skal være herre i eget hus Besøget hos healeren skete tilbage i Siden da har Klavs arbejdet aktivt på at blive rask. Mens han var chefredaktør for tidsskriftet Outsideren fik han idéen til Udskrivningsguiden: konkret hjælp-til-selvhjælp for mennesker med psykisk sygdom på deres vej gennem behandlingssystemet. I samarbejde med Fællesrådet og medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri designede han guiden ud fra princippet om brugerdeltagelse. - Udskrivningsguiden er et vigtigt værktøj, både for den syge og for behandleren. Her står der konkrete oplæg til, hvordan man sikrer, at brugeren er herre i eget hus hele vejen gennem behandlingsforløbet. Guiden skal klæde den syge og behandlerne på til at gennemskue, hvad den enkelte selv kan klare, hvad man kan få støtte til og hvor man kan få det, hvad enten man er blevet indlagt eller udskrevet, siger han. Hensigtserklæring skal ud i praksis En forudsætning for, at psykiatriens ansatte tager redskaberne til sig er, at de forstår, hvorfor brugerinddragelse er så vigtig et spørgsmål, som Klavs Serup Rasmussen netop har fortalt om i et oplæg på en stor konference om brugerdeltagelse, som Region Hovedstadens Psykiatri afholdt den 26. august. - Region Hovedstadens Psykiatri har udviklet en strategi for brugerdeltagelse, som er en stor del af recovery. Men denne strategi er blot et stykke papir en hensigtserklæring. Konferencen skal gøre det klart, at strategien er til for at blive brugt. Og den skal gøre opmærksom på de forskellige måder, man kan praktisere det på, og på de barrierer, man møder undervejs, siger Klavs Serup Rasmussen. Brugerdeltagelse er ikke et nyt begreb i psykiatrien, som har brugt ordet i hensigtserklæringer og formålsparagraffer i årevis. Men der er brug for en kulturæn- 5

6 dring, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at få den ud i praksis, mener Klavs Serup Rasmussen. Patienten skal have ansvaret for sig selv tilbage I nutidens psykiatri er det systemet og behandlerne, der har ansvaret for patientens bedring, mens patienterne mange steder ikke har nogen forpligtelser. Patienterne overlader derfor ofte ansvaret for deres behandling til personalet. Behandlerne påtager sig ansvaret, men er ikke altid opmærksomme på, at de hurtigst muligt skal levere det tilbage til patienten igen. Konsekvensen er, at der er patienter, der aldrig helt genvinder evnen til at begå sig i hverdagen. Patienterne bliver i værste fald reduceret til nogle afmægtige individer, der bare må vente på, at andre løser deres problemer. Og det er ikke sundt for mennesker med psykisk lidelse, mener Klavs Serup Rasmussen, og siger: Udskrivningsguiden find den på - I stedet for at have den slags rollefordeling, hvor andre mennesker træffer beslutninger på ens vegne, bør patient og ansat mødes hen over bordet og lægge en fælles plan. Deltagelsen sikrer, at den syge føler ejerskab til det, der foregår, og får sine ønsker sat i spil. Strategi for brugerdeltagelse Strategien er skrevet i samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Strategien er ikke færdig den er netop nu til høring på de psykiatriske centre og i de sociale botilbud. Bæltefiksering er tegn på udmattelse Umiddelbart lyder det måske som en tung opgave hele tiden at skulle lytte til og inddrage patienten i beslutningerne. Men faktisk vil personalet også nyde godt af den strategi. For når de syge er medspillere, vil der nemlig være et mindre behov for at bruge tvang, som f.eks. at lægge patienten i bælte. Hvis en overlæge i en weekend er oppe imod flere sygemeldinger blandt personalet og overbelægning på afsnittet, kunne han f.eks. indkalde personale og patienter til et fælles krisemøde og sige: Hør her: vi bliver lidt pressede de kommende dage. Kan vi ikke samarbejde, så vi undgår, at nogen af jer havner i bælte? - Bæltefiksering kan være et tegn på udmattelse hos personalet. Man kan forebygge at havne i de ekstreme situationer ved at samarbejde om at løse problemerne, i stedet for at stille sig overfor hinanden og ikke tale sammen. Personalet skal selvfølgelig ikke tørre ansvaret af på patienterne, men jeg har endnu ikke mødt en patient, der trods en psykose ikke er villig til at samarbejde på et eller andet plan, siger Klavs Seerup Rasmussen. Shared Decision Making - forener to verdener En oplagt metode til at gribe det an i praksis er at arbejde ud fra et princip kaldet shared decision making en paraplybetegnelse for praksisser, der sikrer, at man skræddersyer behandlingen til den enkeltes ønsker og forestillinger, frem for at trække det samme behandlingsforløb ned over alle. - I psykiatrien er der ikke noget, der hedder one size fitts all. Den enkelte patient er kompetent til at udtale sig om sig selv og sine egne behov, som er det, lægerne må udtænke et behandlingsforløb ud fra. Igennem tæt dialog designer parterne et behandlingsforløb, som begge parter kan se en mening i - man forener så at sige det bedste af de to verdener, siger Klavs Serup Rasmussen. Det er svært Pernille Jensen, som er udviklingsleder ved Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion i Region Hovedstaden, holdt oplæg sammen med Klavs Seerup Rasmussen på konferencen om brugerdeltagelse. Hun fastslår, at der heldigvis er masser af gode eksempler på, at der er gang i en positiv udvikling. Men både konkrete hverdagserfaringer såvel som recovery-forskningen peger på, at der stadig er en kløft mellem retorik og virkelighed, når det gælder brugerdeltagelse. - Mange brugere og pårørende oplever stadig ikke at blive hørt og lyttet til, og de føler ikke, at deres viden og erfaringer betragtes som værdifulde og nødvendige. Der er stadig mange eksempler på, at patientens fortælling og synspunkter placeres i en patologisk ramme. Brugerperspektivet overrules i mange tilfælde stadig af professionel eller akademisk magt, siger Pernille Jensen, som understreger, at 6

7 det set fra hendes stol ikke er et udtryk for ond vilje: - Det er snarere udtryk for nogle systemiske logikker, vaner og traditioner, som er meget stærke, og som har det med at reproducere sig selv. Især når vi har travlt, siger hun. Efter hendes vurdering er det altafgørende, at der indbygges stærke refleksionsog feed back-systemer, der kan give lyd, når det fortsat sker. Sådanne systemer kan hjælpe medarbejderne i psykiatrien med virkelig at lytte til og tro på dét, som mennesker med egen erfaring med psykiske problemer giver udtryk for er meningsfuldt frem for at patologisere deres fortællinger; de kan hjælpe medarbejderne med at huske på betydningen af kontekst, omgivelser og relationer og ikke alene beskæftige sige med individet og det intrapsykiske. Og de kan minde de ansatte om, hvor vigtigt det er at give brugernes erfaringsbaserede viden en ligeværdig og stærk placering i en evidensbaseret praksis. - Når vi som medarbejdere skal indgå i en samarbejdsproces med et menneske, hvis liv er turbulent og ikke sådan at planlægge, så kommer vi let i et krydspres mellem systemverdenens krav om pakkeforløb, nydeligt tilrettelagte, trinvise udviklingstrapper og på den anden side en fyldt arbejdskalender, hvor der ikke altid er plads til at gribe mulighederne, når de opstår og være der, når der er brug for det Så der er såmænd ikke noget at sige til, at princippet om brugerdeltagelse er svært. Det kræver solid og vedholdende ledelsesopbakning, hvis der skal blive rum til at udvikle brugerdeltagelse for alvor, slutter Pernille Jensen. - Selvom man fx er depressiv, så har man ikke forvandlet sig til en anden livsform så er man altså stadig et menneske. - Klavs Seerup Rasmussen - Patientgørelse i sig selv giver magtesløshed, underminerer ens selvtillid og fremmedgør dig over for dit eget liv og dit problem. Brugerinddragelse er en vej til at styrke recovery - Klavs Serup Rasmussen. På konferencen blev der præsenteret otte praksiseksempler på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri. Du finder otte korte film på - klik ind og lad dig inspirere til mere: Recovery-undervisning Recovery-mentorer En-af-os-kampagnen Patienter med tværfaglige behandlingskonferencer App til fælles beslutninger Din gode udskrivningsguide Familieinddragelse i børne- og ungepsykiatri Netværksinddragelse i botilbuddet Orion 7

8 Forbedringskultur Hvis du skriver lean, brækker de sig! At tænke: hvor kan vi forbedre? er blevet en vane, fortæller en begejstret Nadia Andresen, lægesekretær på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Hun og kollegaerne i ambulatoriets elektive team er sluppet af med bilagering, dvs. at dokumentere, når der lægges bilag til journalen, de har opfundet en receptmail, så medicinen fornyes meget lettere, og de printer kun notater én gang til journalen. Gevinsten er højere faglighed, kæmpe arbejdsglæde, et bedre samarbejde mellem faggrupperne og ikke mindst: gladere patienter og pårørende. Af Anita Santarelli, kommunikationskonsulent Ventetiden i det elektive team er nedbragt fra 10 måneder til otte uger først og fremmest på grund af forbedringsarbejdet. Og hvor der før årligt blev sendt 36 patienter til udredning i privat regi, er der i 2013 kun sendt en enkelt patient afsted til private tilbud. Der spares voldsomt på frankering, fordi patientforløbene er struktureret, så der laves ti aftaler på én gang og det sker sammen med patienterne, på telefon, så der ikke spildes tid på aflysninger og genbookninger. Det har nedbragt telefonhenvendelserne med 80 procent, lyder en hurtig vurdering. Der er sparet penge - men der er især sparet tid og arbejdsgange, vurderer overlæge Lone Kelkjær. Tid, der kan bruges på mere psykoedukation, terapi og samtale, som de unge patienter og deres forældre efterspørger. Og som behandlerne også meget gerne vil have mere tid til. Fra venstre: Lone Fehrmann, Lone Kelkjær, Ronni Poulsen og Nadia Andresen Værdi mest af alt for patienterne Besparelser og penge har på ingen måde været i fokus, da teamet tog leanhandskerne på og gik i gang med værdistrømsanalyser og forbedringstiltag. Det er en pointe, det er magtpåliggende for teamet, at læserne af denne artikel forstår: - Det er bare en sidegevinst. Fokus er på, hvad vi kan gøre bedre for patienterne. Da vi analyserede patienternes forløb igennem systemet, var det tydeligt, hvor mange steder, der kunne rettes op endda med ganske enkle ændringer, fortæller Nadia Andresen. Der er bl.a. ansat en piccoline, som indhenter alle forhåndsoplysninger om patienten inden første møde, og der er indført stilletid, når sekretærerne skriver notater, så de ikke bliver afbrudt. 8

9 Det vigtigste resultat, Nadia Andresen og Lone Kelkjær fremhæver, er, at de unge og deres forældre nu kommer hurtigere til og at udredningen går meget, meget hurtigere. Det betyder, at de hurtigere kommer videre til behandling eller til opfølgning i kommunalt regi. Samtidig er de nye måder at booke møder og forny recepter på, ensbetydende med, at forældrene møder en meget mere tilgængelig og fleksibel psykiatri. men arbejdsmiljøet har også vundet! I teamet er sekretærerne ikke længere bagud med notatskrivningen. Spildtid er reduceret ved at hver faggruppe gør det, de nu er bedst til, som Nadia Andresen udtrykker det: lægen behandler, sekretæren skriver og organiserer. Hun synes, at der er ryddet ud i de kedelige og meningsløse opgaver, til fordel for mere spændende opgaver. Ifølge overlæge Lone Kelkjær er fagligheden højnet i hele teamet, også for behandlerne. Nu bruger de fire dage til udredning og én dag på behandling, og der er blevet tid til at tilbyde psykoedukation og træning af forældre og andre pårørende. Nadia Andresen var med egne ord arg modstander af lean og standardisering, da teamet i september 2011 indledte lean-processen. I dag tror folk, at hun er betalt af direktionen for at gøre reklame for lean i Region Hovedstadens Psykiatri, når hun tager på roadshow med sin powerpoint og fortæller om teamets lean-erfaringer. Det er hun ikke. Hun er bare begejstret: - Lean er jo en fantastisk mulighed for at få indflydelse og ansvar. Før forstod vi ikke hinanden, og hvad vi hver især lavede og så er der mindre respekt mellem faggrupperne. Nu ved vi, hvad de andre laver. Vi har sammen analyseret patienternes forløb hos os. Og vi har sammen fundet løsningstiltag. Og vi har sammen prioriteret, hvilke vi skulle sætte i gang. Alles ord høres og vægtes. Og den kultur fortsætter vi ved de ugentlige tavlemøder, fortæller Nadia Andresen. Lederens rolle og stil er altafgørende Begejstringen er til at tage at føle på. Men det betyder ikke, at lean-processen har været rosenrød: - Der har været tårer og tænders gnidsel undervejs, fortæller Lone Kelkjær. Bølgerne er gået højt, og der er mange følelser på spil. Det kræver mod af alle, at turde prøve nye arbejdsgange. Ifølge Ronni Poulsen og Lone Fehrmann, hhv. lean-forløbsleder og leanfacilitator på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, er noget af nøglen til successen, at teamet har haft samme deltagere hele vejen gennem processen. At der har været afsat tid og tålmodighed til at acceptere, at det ikke er en lige landevej, men en lidt slingrende rute, man skal følge for at nå i mål. Og vigtigst af alt: at gevinsten ved forbedringerne kommer patienter og medarbejdere direkte til gode og ikke fører til besparelser. Men ledelsens rolle er altafgørende for succes, siger Nadia Andresen: - Teamet skal have alle faggrupper med. Og en leder, der virkelig vil det. En, der lytter til bekymringer og forbehold. Og til alle de gode ideer, vi har hver især. Og som venligt men bestemt får holdet til at spille inden for de rammer, der nu engang ikke kan flyttes på. Men hvis ikke man bliver hørt som medarbejder, så spiller man jo ikke med så fortsætter man bare, som man plejede! Vil du vide mere? Se Nadia Andresens powerpoint-præsentation på intranettet: PsykIntra > Organisation > Lean 9

10 PS Kort Nyt Psykisk syge børn og unge skal visiteres centralt fra 1. september 2013 Alle henvisninger til udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden skal fra 1. september 2013 sendes til den nyoprettede centrale visitation (CVI-BUP). Centralvisitationen har til formål at sikre ensartet visitation for alle patienter, der henvises til Region Hovedstadens Psykiatri. CVI-BUP skal således sikre: Lige adgang til udredning og behandling. Én indgang for henvisende instanser og andre relevante aktører. Bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Alle hverdage er CVI-BUP bemandet med to speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri og to sekretærer. Teamleder er Allan Lohmann-Olsen. CVI-BUP modtager både elektroniske henvisninger og papirhenvisninger. Bilag kan sendes med post. Praktiserende læger, andre læger og kommuner via PPR eller sagsbehandlere i socialforvaltningen kan henvise via CVI-BUP. Spædbørn kan henvises af sundhedsplejerske. CVI-BUP har til huse samme sted som centralvisitationen for voksne og kan kontaktes på: Den Centrale Visitation Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Carl Nielsen Allé 9 D, 1. sal 2100 København Ø Tlf.: (kl ) Fax.: Mail: Lokationsnummer: V2 Verdensdag for Selvmordsforebyggelse 10. september 2013 Verdensdagens emne er selvmordsadfærd hos børn og unge og afholdes af Klinik og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse for børn og unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden, afdeling Bispebjerg. Alle er velkomne - tilmelding senest d. 1. september Send mail til astrid. Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03, 2100 København Ø Tid: Den 10. september 2013 kl. 12: Forplejning: Der serveres kaffe, te, frugt og kage International Association for Suicide Prevention afholder i samarbejde med WHO verdensdag for selvmordsforebyggelse. Over hele verden afholdes arrangementer for at tydeliggøre, at selvmord stadig er et stort problem, og at en forebyggende indsats er nødvendig. LUP 2013 vi afdækker patienternes tilfredshed Den 2. september bliver anden runde af Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse i Psykiatrien (LUP) skudt i gang. I år er der fire undersøgelsesområder: Patienter i ambulante forløb (den 2. september t.o.m. søndag den 15. september 2013) Patienter indlagt på døgnafsnit (den 2. september t.o.m. søndag den 27. oktober 2013) Børn & unge i ambulante forløb (den 2. september t.o.m. søndag den 13. oktober 2013) 10

11 Forældre til børn & unge i ambulante forløb (2. september t.o.m. søndag den 13. oktober 2013) Formålet med LUP-psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. Resultaterne giver de lokale afsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og bruges desuden til ledelsesinformation til brug for fremadrettet planlægning. Tidsplan: August Modtagelse af undersøgelses-materiale / Lokale tovholdere September-oktober Udlevering af spørgeskemaer til patienter / Lokale tovholdere og personale Tilbagesendelse af registreringsark til CFK (hver mandag i perioden) / Lokale tovholdere og personale April-maj Resultater udsendes til regioner, afdelinger og afsnit / CFK, regionale koordinatorer og lokale tovholdere Maj Resultater offentliggøres / Danske Regioner På hvert afsnit er der en tovholder, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om undersøgelsen. Du kan også læse mere om LUP psykiatri på www. psykiatrundersogelser.dk Ny national Akuthjælp-App Danske Regioner har udviklet en ny app, der skal gøre det nemmere for borgere at finde rundt i regionernes akutte beredskab på tværs af regionsgrænser. App en indeholder adresser, åbningstider og kort for de enkelte akutmodtagelser og- klinikker, lægevagt mv., samt en beskrivelse af vilkår for brug af lægevagt, akutmodtagelse mv. Brugere kan tilføje egne data i form af kontaktperson, læge, allergier, mm. Data hentes i videst muligt omfang fra Sundhed.dk og øvrige informationer indtastes i et CMS-system udviklet til app en. App en kan downloades gratis og lanceres med en landsdækkende markedsføringskampagne. Øresundspris for sundhed Region Hovedstaden og Region Skåne er gået sammen om at etablere en ny Øresundspris for sundhed. Prisen hedder Oresund Award og gives til banebrydende samarbejde omkring sundhedsforskning og behandlinger i Region Hovedstaden og Region Skåne til glæde for borgerne på begge sider af sundet. Prisen er på 1,6 millioner kroner, som skal bruges til at videreudvikle vinderens samarbejde i sundhedsforskning og behandling og vise det frem internationalt. For at få Oresund Award skal der være tale om et ligeværdigt og banebrydende samarbejde mellem mindst én part fra sundhedsvæsenet i hver af de to regioner. Prisen går til samarbejdsprojekter, som skaber resultater til gavn for os alle inden for forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling af patienter, innovation og formidling. Overrækkelsen af Oresund Award finder sted den 2. december 2013 i Region Skåne. Læs mere om Oresund Award 2013 her: 11

12 Ansøgningsfristen er d. 9. sep kl Centre der overvejer at søge prisen bedes orientere Eva Ørsted Sery. 1-årig uddannelse i kognitiv adfærdsmetode for tværfagligt personale Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi har et par pladser tilbage på den 1-årige grunduddannelse i kognitive adfærdsterapeutiske principper og metoder for tværfagligt klinisk personale i voksenpsykiatrien. Så skynd dig, hvis du vil videreuddanne dig inden for kognitiv adfærdsterapi! Alle undervisere og supervisorer er autoriserede psykologer med stor erfaring i at anvende de kognitive metoder inden for psykiatrien. Uddannelsen starter d. 13. december. Mere information og tilmelding via plan2learn (søg efter grundudd ). Region Hovedstadens Psykiatri afholder forskningsdag onsdag d. 4. december Alle interesserede inviteres til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. Deadline for indsendelse af abstract er d. 20. september. Læs mere og find abstractskabelonen på PsykIntra>Forskning Workshop om tjenstlige samtaler Er du tillidsrepræsentant? Eller leder? Og synes du, at tjenstlige samtaler kan være udfordrende? HR-afdelingen afholder to workshops om tjenstlige samtaler for dig, som er tillidsrepræsentant eller leder. Du kan tilmelde dig i på en af følgende datoer: 10. oktober 2013 workshop for tillidsrepræsentanter 25. november 2013 workshop for ledere Gæsteforelæsning om kognitiv remediering med Susan McGurk Susan McGurk er associate professor på Occupational Therapy Center for Psychiatric Rehabilitation (CPR), Boston University. Forskningsprojektet IPS har fornøjelsen af at have besøg af Susan McGurk og vil gerne dele hendes viden med andre interesserede. Derfor vil Susan forelæse om kognitiv remediering til patienter med svær psykisk sygdom, herunder programmet Thinking Skills for Work, som bruges i tillæg til beskæftigelsesprojekter som IPS. Gæsteforelæsningen finder sted d. 10. september kl til i auditoriet i uddannelsescentret, opgang 50 på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Tilmelding er ikke nødvendig. Vejen ud af borderline foredrag og workshop i PsykInfo Ca. 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse, hvilket kommer til udtryk på den måde man føler, tænker og forholder sig til andre mennesker på. Den 5. september kl holder Borderlinenetværket i samarbejde med PsykInfo i Region Hovedstadens Psykiatri foredrag og workshop om at leve med borderline. Pia Frydensberg, formand for borderlinenetværket, fortæller sin historie om et liv med borderline, som hun har arbejdet sig gennem fra svær grad til nu at være i en recoveryproces. Kim Jørgensen, sygeplejerske og DAT-terapeut, giver et indblik i behandlingen dialektisk adfærdsterapi (DAT). Det er en evidensbaseret terapiform, der bl.a. hjælper patienter med at acceptere sig selv og andre og dermed gør det muligt for patienter at komme sig. Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Der er mulighed for at købe kaffe/the og vand. Tid; 5. september 2013 kl

13 Juni 2013 Sted: Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød Tilmelding: til PsykInfo tlf senest den 2. september Socialjura.dk erstatter Det Sociale Skuffedarium Udgivelse af opslagsværket Det sociale skuffedarium, der bl.a. anvendes af socialrådgiverne, er stoppet i august. Forlaget Jurainformation opdtaerer ikke længere information på Det Sociale Skuffedarium. I stedet henviser de til deres hjemmeside: Der er lagt et link på forsiden af PsykIntra under Genveje og kvik-links. Nye pjecer om patientrettigheder Region Hovedstaden har i forbindelse med somatikkens indførsel af retten til udredning inden for 30 dage, samt som følge af det nationale DUP projekt (digitalisering af alt udgående post), lavet nye pjecer om patientrettigheder i både somatik og psykiatri. Pjecerne har derfor skiftet form og teksten ligger nu på et A4 ark med tryk på begge sider i stedet for et lille hæfte. Teksterne er blevet meget kortere, og der henvises til yderligere information på henholdsvis og patientrettigheder, hvorfra de nye pjecer også kan downloades. EN AF OS på Wonderfestiwall Er du blevet stemplet i dag? Sådan lød ordene fra EN AF OS-ungeambassadører, mens de satte et EN AF OS rødt stempel på arme og ben af de besøgende festivalgæster. I tre dage har EN AF OS været på musikfestivalen Wonderfestiwall på Bornholm og været i dialog med over tusind festivalgæster, der kom på besøg i den gamle kaffesalon. Med musik til ørerne og citronmåne til ganen, gik der ikke længe før EN AF OS armbånd og EN AF OS badges fyldte i hele festival billedet. Med sig selv som eksempel leverede de unge ambassadører budskabet om, at man godt kan leve et godt liv med en psykisk sygdom og opfordrede de unge festivalgæster til at tage fat i hinanden. Det var rigtig fedt at opleve, at folk var så positive, og overrasket over hvad vi lavede der. Rigtig mange var nysgerrige på vores historier, og lukkede også selv op og fortale om egne problemer, eller hvis de havde en en veninde eller familiemedlem, som også havde en psykisk sygdom, siger Louise Hornbøll, ungeambassadør for EN AF OS. Professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi Region Hovedstadens Psykiatri har netop opslået et professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi i samarbejde med Københavns Universitet. Der er tale om et eksternt finansieret professorat, som tilknyttes sexologisk klinik på Psykiatrisk Center København. Professoratet er etableret som et led i oprustningen af forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. 13

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Frederiksberg Strategi & 2014-2018 1 Modelfoto og layout: Niels Falbe, Jacob Juulsgaard & Mie Riis Mikkelsen Tryk: Psykiatrisk Center Frederiksberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere