Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Sønderborg Kommune Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf Fax

2 Sønderborg Kommune Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet.. 2 Redegørelse for forhold til anden planlægning. 8 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelserne. 10 Lokalplanens retsvirkninger og forslagets midlertidige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr Kortbilag Kortbilag 1: Lokalplankort 17 Kortbilag 2: Eksempel på bebyggelsesplan 18 Kortbilag 3: Tilladte nedrivninger 19 Snit 24 1

3 Sønderborg Kommune Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet Området er et tidligere fabriksområde i den centrale bydel, hvor der har været virksomhed i mere end 100 år. Produktionen er ophørt, og tilbage står bygningerne og afventer deres videre skæbne. Områdets placering mellem havnen og byen byder på enestående mulighed for at tilføre byen en attraktiv bebyggelse, der giver nyt liv til denne bydel. Denne placering forpligter dog til, at ny bebyggelse viser hensyn og respekt for byens struktur og bestående miljø. Blandt nøgleordene for ny bebyggelse på dette sted må være kvalitet, variation og samspil med det bestående miljø. Området vedrører ejendommen matr.nr. 124 af Sønderborg og afgrænses af Sønder Havnegade, Kirkebakken, Stengade og Bjerggade. Mod syd støder området op til en offentlig parkeringsplads ved Bjerggade. Mod havnefronten er området markeret ved den karakteristiske røde fabriksbygning med det buede tag. Området omfatter også de to huse på den anden side af Lille Havnegade, nemlig Sønder Havnegade 24 og 26. Mod Stengade består området af en blanding af forskellige fabriksbygninger og et enkelt pudset gammelt byhus. Mod Bjerggade og Æblegade omfatter ejendommen et par mindre huse beliggende ved Bjerggade 31 og Æblegade 7. Bjerggade 19 er også del af ejendomen, men denne er også omfattet af lokalplan nr Foruden disse er der inde på ejendommen talrige fabriksbygninger, som er opført i takt med fabrikkens udvikling gennem hundrede år. Nedrivninger Lokalplanen muliggør en nedrivning af flere bygninger inde på ejendommen, Undtaget er Sønder Havnegade 24, som bevares samt Sønder Havnegade 26, Æblegade 7 og Bjerggade 31, som bevares for så vidt angår facaden. De huse, der tillades nedrevet, er fabriksbygningen med buen, det gule hus på hjørnet af Søndergade-Stengade, det blå hus ved Nørrebro samt ejendommens øvrige fabriksbygninger. I lokalplanen er tilladte nedrivninger vist på kortbilag nr. 3. Lokalplanen forudsætter, at såfremt Bjerggade 31 og Æblegade 7 nedrives, skal de i volumen og proportioner opføres i lighed med de eksisterende omkringliggende bygninger. 2

4 Skitse, eksisterende forhold Illustration fra Skov- og Naturstyrelsens registrering af området Solofabrikken set fra Kong Chr. X s bro 3

5 Ny bebyggelse Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m². Med en bebyggelsesprocent på maks. 110 vil det sige, at der maksimalt kan opføres ca m² etageareal. Det bemærkes, at Bjerggade 19 også er del af matr.nr. 124 af Sønderborg, men denne ejendom er ikke medtaget i lokalplanen. I lokalplanen skelnes mellem den ydre bebyggelse randbebyggelsen - der ligger ud til de omgivende gader, og den bebyggelse, der ligger inde på området. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse mod Sønder Havnegade, Nørrebro, Stengade og Bjerggade udformes som en sammenhængende bebyggelse. Randbebyggelsen skal udføres i harmoni med og respekt for den omgivende bygningskultur, herunder i proportioner som nabohusene, og materialer og farver tilpasses den stedlige arkitektur. Ny bebyggelse må dog gerne udformes i et moderne formsprog, som vidner om vores egen tid. Mod Sønder Havnegade tillades bebyggelse på maksimalt 3½ etage, dog 4 etager ved mansardtage, på hjørnet Søndergade-Stengade skal bebyggelsen være 3 etager, 2 etager længst nede og 1½ etage længere oppe på Stengade. Mod Bjerggade tillades maksimalt bebyggelse på 2 etager. Bebyggelse inde i området Inde i bebyggelsen mellem Søndergade og Bjerggade - er udformningen af bebyggelsen fastlagt. Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 m. Mod Søndergade kan der opføres bygninger på maks. 4 etager. Stiforbindelse Lokalplanen sikrer, at der gennemføres en offentlig adgang via gade og trappeforløb fra Sønder Havnegade til Bjerggade. Med kommunens køb af Duponthuset mellem Rådhustorvet og Bjerggade vil det være muligt at gennemføre en sammenhængende forbindelse, der sikrer en direkte adgang fra Rådhustorvet til havnefronten. Adgang og parkering Lokalplanen fastlægger, at tilkørsel til og fra området sker fra Kirkebakken. Sekundær tilkørsel til området kan alene ske fra Bjerggade samme sted som stien. Der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Heraf skal 90% anlægges under jord/i parkeringskælder. Resten kan anlægges i området. 4

6 Bjerggade, eksempel på ny bebyggelse Bjerggade, eksisterende forhold 5

7 Stengade, eksempel på ny bebyggelse Stengade, eksisterende forhold 6

8 Søndergade set mod Sct. Marie kirke, eksempel på ny bebyggelse Søndergade, eksisterende forhold 7

9 Forhold til anden planlægning Kommuneplan I henhold til Planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med anvendelsen i kommuneplanen, men forudsætter ændring af rammebestemmelserne. Området er del af rammeområde 1.C20. Området omfatter ud over Solo-grunden boligerne på sydsiden af Stengade og vestsiden af den nordlige del af Bjerggade samt de offentlige parkeringspladser på vestsiden af Bjerggade. Anvendelsen fastholdes uændret til centerformål, herunder detailsalg, servicevirksomhed og boliger samt erhverv uden genevirkninger for omgivelserne. Nuværende rammer er som følger: Bebyggelsesprocent for området under ét maks. 90. Etageantal maks. 3½ Bygningshøjde maks. 22 m. Rammerne i kommuneplanen ændres som følger: Bebyggelsesprocent for området under ét maks. 110 Etageantal maks. 5 Bygningshøjde maks. 22 m. Vandforsyning Lokalplanområdet skal forsynes fra Sønderborg Vandforsyning. Spildevandsforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes Spildevandsplan, efter hvilken området skal tilsluttes det offentlige afløbssystem med afledning af overfladevand for sig og spildevand for sig med videre afledning til Sønderborg Renseanlæg. Varmeforsyning Området er omfattet af kommunens varmeplan, som angiver, at der anvendes fjernvarme til opvarmning af bebyggelse i området. Miljøforhold Der er lavet en forureningsundersøgelse med en kortlægning af forureningen på grunden. Den i 1998 gennemførte forureningsundersøgelse (stikprøver) påviste jordforurening flere steder på ejendommen. Der er ikke er sket en oprensning heraf, hvorfor arealerne vil blive kortlagt i medfør af jordforureningsloven. Af jordforureningslovens 71 fremgår det at Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den kontasterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommen ejer og den der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 8

10 Museumsloven Området ligger indenfor det areal, hvor det midelalderlige Sønderborg har ligget, og det må derforformodes, at der overalt på området, hvor der ikke tidligere har været foretaget større jordarbejder, vil befinde sig spor efter bygninger, værksteder, gadeforløb og lignende fra middelalderen. Såfremt, der under jordarbejder i området findes fortidsminder, der har en karakter, der nødvendiggør en udgravning, må byggeriet afvente udgravningerne, jfr. museumslovens 27. 9

11 Sønderborg Kommune Lokalplan for et område mellem Sønder Havnegade og Bjerggade Sologrunden Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven, lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Formålet med lokalplanen er at sikre, - at ny bebyggelse mod Sønder Havnegade, Nørrebro, Stengade og Bjerggade udformes i harmoni med og respekt for den omgivende bygningskultur, herunder at materialer og farver tilpasses den stedlige arkitektur - at ny bebyggelse inde i området bag randbebyggelsen kan udformes i et moderne formsprog i harmoni med den omgivende bebyggelse, - at der skal gennemføres en offentlig adgang fra Rådhustorvet til Sønder Havnegade. 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag og omfatter del af matr.nr. 124, samt del af offentligt vejareal, matr.nr. 744, begge af Sønderborg, samt alle parceller, der efter den 15. maj 2002 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Området er byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til centerformål, herunder detailsalg, servicevirksomhed og boliger samt erhverv uden miljøbelastning i form af støj-, lugt- eller støvgener for omgivelserne. 3.2 I Sønder Havnegade skal Sønder Havnegade 24, stueetagen, anvendes til erhverv uden genevirkninger. 3.3 Butikker i området må ikke være større end 300 m 2 brutto. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige 3000 m². I området kan indrettes kulturelle institutioner m.m. 3.4 Bebyggelse i området skal indrettes under hensyn til muligheder for anløb af større skibe til kajarealerne. 4 Udstykning 4.1 Grunde kan udstykkes med en størrelse på minimum 100 m². 10

12 5 Vej, stier og parkering 5.1 Der skal etableres en direkte forbindelse - gade-/trappeforløb - mellem Bjerggade og Sønder Havnegade. 5.2 Gaden/trappeforløbet placeres jf. kortbilag 1 mellem A-B inden for de stiplede linier og udføres i en bredde på mindst 8 m. På strækningen mellem Søndergade og Sønder Havnegade udføres forløbet inden for Lille Havnegades profil. 5.3 Strækningen A-B udlægges som en privat fællesvej. Der tillades ikke kørende trafik mellem Sdr. Havnegade og Søndergade. 5.4 Den primære tilkørsel til området kan alene ske fra Kirkebakken. Sekundær tilkørsel fra Bjerggade kan ske ad sivegade/sti, bredde 10 m. 5.5 Det krævede antal parkeringspladser etableres inden for lokalplanens område. 5.6 Der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Heraf skal 90% anlægges under jord/i parkeringskælder. 5.7 Antal p-pladser ved anden anvendelse end boliger: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. Ved detailhandel dog 1 p-plads pr. 25 m² etageareal. 5.8 Søndergade fastholdes som gade. 6 Ledningsanlæg Alle forsyningsledninger skal føres i jord. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocent: Maks. 110, svarende til m² etageareal 7.2 Etagearealet fordeles som følger mellem byggefelterne jf. kortbilag 1: Område 1 og 2 i alt: m² Område 3, 4, 5 i alt: m² Område 6, 9,10 i alt: m² Område 7, 8 i alt: m² Sønder Havnegade 24: m² I alt m² Etagearealet under ét må ikke overskride m² 7.3 Antal etager og bygningshøjder med henvisning til kortbilag 1 I områderne 1, 2, 3, 4 og 5 skal bygninger opføres som følger: Område 1 og 2 3½ etage, højde 16 m målt fra kote 2,4 m. Hvis bebyggelse udføres med mansardtag, tillades 4 etager. Område 3 3 etager, højde 12 m. Område 4 2 etager, højde 8,5 m. 11

13 Område 5 1½ etage, højde 8,5 m. Udhuse m.v. undtaget. I områderne 6, 7, 8, 9 og 10 skal der opføres bebyggelse. Bygninger må max. opføres som følger: Område 6 5 etager - højde 18 m. Område 7, Bjerggade 31 og Æblegade 7 Maks. 2 etager. Område 8 og 9 2 etager, højde 8,5 m. Område 10 4 etager. Bygningshøjde uden koteangivelse skal måles fra gennemsnitligt terrænniveau for det enkelte område for sig. Det gælder områderne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9. I område 5 og 10 lægges flere terrænniveauer ind, som fremgår af kortbilag. Udhuse m.v. undtaget. 7.4 Friarealer. Til hvert område, område 1-10, skal der være et tilhørende friareal, der svarer til mindst 30% af boligarealet og mindst 10% af evt. erhvervsareal. Altaner og tagterrasser indgår også som friarealer. 7.5 Inden for byggefelterne kan bebyggelse overskride de i bygningsreglementet angivne højdegrænser og afstande til naboskel og modstående vejlinie under forudsætning af, at de brandmæssige krav overholdes. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelse ud mod Bjerggade, Stengade, Nørrebro og Sønder Havnegade udføres som randbebyggelse. 8.2 Ydervægge: Facader og tage mod Sdr. Havnegade, Nørrebro, Stengade og Bjerggade udføres i harmoni med og med respekt for den omgivende bebyggelse og skal godkendes af Sønderborg Byråd. 8.3 Tage i randbebyggelsen skal udføres med spring, jf. illustrationerne side Taghældning og tagmaterialer: 8.4. Tage udformes som saddeltage/mansardtage. Taghældning ved saddeltage skal være minimum 35. Taghældning ved mansardtage skal være minimum Tage skal udføres i tegl i farven rød. Den røde farve skal varieres i flere nuancer fra bygning til bygning. Eventuelle mindre bygningsdele kan udføres med andet tagmateriale. 8.6 Altaner mod Sønder Havnegade og Nørrebro kan placeres maks. 1,5 m uden for byggefeltet. I stueetagen må der kun etableres franske altaner. 8.7 Bortset fra franske altaner tillades ikke altaner ud mod Stengade og Bjerggade. Mod Søndergade tillades ikke altaner uden for byggefeltet. 12

14 8.8 Adgang til boligerne, der ligger ved Sønder Havnegade, Nørrebro, Stengade og Bjerggade, skal kunne ske fra de respektive gader. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Private ubebyggede arealer skal behandles med belægning og beplantning, så området fremtræder bymæssigt. 9.2 Strækningen A-B skal anlægges med fast belægning, belysning, bænke og andet udstyr, der skal godkendes af Sønderborg Kommune. 10 Nedrivninger 10.1 Sdr. Havnegade 26, det gule hus syd for Lille Havnegade, Bjerggade 31 og Æblegade 7 tillades ikke nedrevet hvad angår facaden. For genopførelse i tilfælde af brand eller lignende gælder bestemmelser for bebyggelse i område 1 og Inden for lokalplanområdet tillades nedrivning af al bebyggelse, dog undtaget bebyggelse som fremgår af se kortbilag. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når strækningen A-B med sti/gade og trapper er anlagt, jf. ovennævnte bestemmelser Ny bebyggelse må først tages i brug, når bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning Ny bebyggelse må først tages i brug, når bebyggelsen er tilsluttet et fælles antenneanlæg Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre. 12 Forholdsregler mod støj Ny bebyggelse skal støjsikres, så det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Udendørs opholdsarealer skal afskærmes fra Sønder Havnegade og indrettes, så støjniveauet ikke overstiger 55 db(a). 13 Grundejerforening 13.1 Der skal for området oprettes 1 grundejerforening med medlemspligt for nye ejere. Grundejerforeningen skal oprettes, senest når 75% af bebyggelsen er taget i brug. Bestemmelsen gælder ikke, såfremt området bebygges med almene boliger. 13

15 13.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer og fælles anlæg samt vej- og parkeringsanlæg. Efter overdragelse af fællesarealer forestår grundejerforeningen desuden fremtidige anlæg på områdets fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 14 Eksisterende bindinger Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Delvis ophævelse af lokalplan nr og Ovenævnte lokalplaner ophæves inden for det område, som omfatter ejendommene henholdsvis Bjerggade 31, Æblegade 7 og Sdr. Havnegade Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om anlæg mv., der er nævnt i planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17., stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 14

16 Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 15. maj 2002 P.b.v. A. P. Hansen borgmester Forslaget er den 2. september 2002 vedtaget af Teknisk Udvalg til yderligere fremlæggelse i 2 uger indtil den 23. september På Teknisk Udvalgs vegne Erling Lundsgaard Formand for Teknisk Udvalg Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 9. oktober P.b.v. A. P. Hansen borgmester Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme. 15

17 Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen Området er i kommuneplanen benævnt 1.C20 med følgende rammebestemmelser: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom maks.: 90 Etageantal max./ bygningshøjde maks.: 3,5/22 m Opholdsareal min. % af etagearealet for boliger/erhverv: 30%/10% Parkeringsareal skal i forbindelse med nybyggeri udlægges til mindst 1 bilplads pr. 100 m² boligareal, 30 m² butiksareal og 50 m² for erhvervsareal i øvrigt. Ved tillægget ændres følgende rammebestemmelser for den del af rammeområde 1.C20, der ligger inden for lokalplanens afgrænsning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom max.: 110 Etageantal max./ bygningshøjde max.: 5/22 m Opholdsareal min. % af etagearealet for boliger/erhverv: 30%/10% (uændret) Parkeringsareal skal i forbindelse med nybyggeri udlægges til mindst 1 bilplads pr. 100 m² boligareal, 30 m² butiksareal og 50 m² for erhvervsareal i øvrigt. (uændret) Restrummelighed Med hensyn til restrummelighed i eksisterende og rammebelagte boligområder i Sønderborg Kommune kan det oplyses, at restrummeligheden anslås til ca. 900 boliger. Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 15. maj P.b.v. A. P. Hansen borgmester Tillægget til kommuneplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 9. okt P.b.v. A. P. Hansen borgmester 16

18 17

19 Eksempel på bebyggelsesplan. Snitpilene referere til snit side

20 19

21 Tænkt bebyggelsesplan. 20

22 Eksisterende og tænkt bebyggelse set fra Bjerggade. Den tænkte bebyggelse viser den maksimale bebyggelseshøjde. 21

23 Eksisterende og tænkt bebyggelse set fra Bjerggade. Den tænkte bebyggelse viser den maksimale bebyggelseshøjde. 22

24 Eksisterende og tænkt bebyggelse set fra Sct. Marie kirkes forplads. Den tænkte bebyggelse viser den maksimale bebyggelseshøjde. 23

25 24

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk i NDHOLD [ I N D H O L D

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Tandsbjerg. Nybyggeri. Tandsbjerg Plejehjem. Nybyggeri

SØNDERBORG KOMMUNE. Tandsbjerg. Nybyggeri. Tandsbjerg Plejehjem. Nybyggeri LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE Tandsbjerg Ørstedsgade Nybyggeri Ny adgangsvej Tandsbjerg Plejehjem Sti Ny parkerings plads Nybyggeri Sti Grønt område LOKALPLAN NR. 3-0402 TANDSBJERG PLEJEHJEM PLAN OG TEKNIK

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Sønderborg Kommunes tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr. 20 for et område mellem Sønder Havnegade og

Afgørelse i sagen om Sønderborg Kommunes tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr. 20 for et område mellem Sønder Havnegade og NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 20. marts 2003 J.nr.: 03-33/500-0017 INV Afgørelse i sagen om Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ (STRANDPAVILLONEN)

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ (STRANDPAVILLONEN) LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0304 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ (STRANDPAVILLONEN) PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere