FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE"

Transkript

1 FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE Forslag til flytning af Fjordskolen nuværende afdelinger til Åbjerg 8b i Kruså Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning, og er karakteriseret ved at der er flere afdelinger med hver deres specialer, og børn med forskellige og særlige behov. På hele Fjordskolen er der omkring 200 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, både lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, terapeuter, kontoransatte, m.fl. Skolen rummer ca. 250 elever, og er opdelt i 4 skoleafdelinger med hvert sit speciale, samt to FFO-afdelinger: Skoleafdeling A - Posekærvej 8 Afdeling A er for elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autisme, Aspergers syndrom o.l. Skoleafdelingerne B, D og E - Skolevænget 33 Afdeling B er for elever med multiple funktionsnedsættelser - uden talesprog Afdeling D og E er for elever med tale/sprogproblemer, elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med fysiske handicap og elever med andre specifikke handicap. FFO-afdelinger F og K, Posekærvej 8, og Kystvejen 36 Afdeling F og K er de to FFO-afdelinger. Det samlede bruttoareal for Fjordskolens 4 afdelinger der i dag anvendes til undervisning, personalefaciliteter og depoter, er i henhold til BBR-oplysninger på i alt ca m 2, inkl. ca. 765 m 2 kælder, som kan anvendes til skole. Herudover er der ca m 2 kælder, der ikke kan anvendes til skole, og som primært anvendes til opmagasinering og depot. Arealet er fordel med 489 m 2 på Posekærvej og ca m 2 på Skolevænget. Det samlede bruttoareal på Åbjerg 8b i Kruså, er i henhold til BBR-oplysninger på i alt ca m 2, inkl. ca. 827 m 2 kælder som kan anvendes til skole. Herudover er der ca. 947 m 2 kælder, der ikke kan anvendes til skole, og som primært kan forventes anvendt til opmagasinering og depot. Der vurderes gode muligheder for at de nuværende funktioner i Fjordskolens afdelinger kan disponeres og indrettes på Åbjerg 8b - ved detailindretning vil der kunne opnås bedre og mere optimal udnyttelse af arealer. Bruttoarealer Fjordskolen på Posekærvej og Skolevænget Skoleafdeling A og FFO - Posekærvej, inkl. FFO m 2 Skoleafdelingerne B, D og E - Skolevænget, inkl. FFO, kælderareal på 765 m 2 2, varmtvandsbassin med m omklædningsfaciliteter og teknikarealer på i alt ca. 200 m 2 FFO afdeling D og E 170 m 2 Bruttoareal i alt m 2 1

2 Arealbehov Fjordskolen en samlet skole, på Åbjerg 8B Stueplan eksisterende bygninger, inkl m 2 kælderareal på 827 m 2 Nyt byggeri (ekskl. evt. nyt varmtvandsbassin) - forventet areal ca m 2 Bruttoareal i alt m 2 I maj juni 2016 har der været afholdt en række brugermøder og workshops med repræsentanter fra personalet på fjordskolens afdelinger, afdelingslederne og skolebestyrelsen har været repræsenteret, tilstede var derogså repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og fra Børn og Skole i Aabenraa Kommune. Resultatet af brugerinddragelsen er at der ønskes en samlet skole som er organiseret i afdelinger, med FFO-afdelinger, faglokaler og idrætsfaciliteter for hele skolen og fælles personale og administrationsområde. Følgende 3 modeller der er beskrevet på de efterfølgende sider, er forslag til hvordan projektet kan overvejes planlagt og gennemført. BILAG 1: Model 1: Flytning af funktioner og aktiviteter, til tilsvarende lokaler og arealer BILAG 2: Model 2: En samlet Fjordskole disponering og indretning efter brugerproces, maj juni 2016 BILAG 3: Model 3: En samlet Fjordskole - detailplan med disponering og indretning af funktioner og aktiviteter BILAG 4: Økonomiopstilling, 23. august

3 Model 1: Anlægsbudget 2015 Flytning af funktioner og aktiviteter, til tilsvarende lokaler og arealer, jf. bilag 1 Funktionsdiagram Nedenstående funktionsdiagram, er en principskitse for disponering og placering af afdeling B og udearealer. Disponering og placering af øvrige afdelinger følger oplægget i model 1. Model 1 - projekt flytning af fjordskolen I foråret 2015 er der foretaget vurderinger af muligheder for flytning af Fjordskolens nuværende afdelinger til de eksisterende bygninger på Åbjerg 8b i Kruså. 3

4 Vurderingerne blev foretaget med baggrund i de nuværende bruttoarealer der i dag er disponeret til skole og FFO på Posekærvej og Skolevænget i Aabenraa. Det blev i 2015 vurderet at funktioner til elever og personale, som afdelingerne A, D og E i dag har på Posekærvej og Skolevænget, alle kan være i de eksisterende bygninger på Åbjerg 8b, og at funktionerne i afdeling B kan indrettes i et nyt byggeri som tilbygning til eksisterende bygninger. Samtidig blev der foretaget en systematisk tekniskgennemgang af samtlige lokaler på Åbjerg 8b, med en detaljeret registrering af de håndværksmæssige arbejdsopgaver der som minimum blev vurderet nødvendige for at gennemføre en flytning af afdelingerne A, D og E. På baggrund af gennemgangen og registreringen er der udarbejdet forslag til et samlet anlægsbudget på i alt 24,25 mio. kr. ekskl. moms. Anlægsbudget 2015 Økonomiopstilling 23. august 2016, er vedlagt som bilag 4, alle beløb er i mio. kr. Anlægsbudget Anlægsomkostninger 20,32 Bygherreomkostninger 1,73 10 % til uforudseelige udgifter 2,20 I alt mio. kr. ekskl. moms 24,25 Nyt byggeri afdeling B Projekt til nyt byggeri udarbejdes af et totalrådgivningsteam, bestående af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørrådgiver. Projektet til nyt byggeri kan udbydes i storentrepriser og fagentrepriser når der foreligger udarbejdet et arkitektprojekt, inkl. det øvrige udbudsmateriale. Anvendelse af eksisterende bygninger afdeling A, D, E og FFO: Der er af Aabenraa Kommunen udarbejdet rumskemaer hvor der er redegjort for omfanget af arbejder der skal udføres i eksisterende lokaler på Åbjerg 8b. Arbejdet omfatter i hovedtræk: Detailplan for hvor og hvordan der vil ske istandsættelse af eksisterende lokaler til de enkelte afdelinger - maling af vægge, lofter og træværk. Etablering af 15 stk. nye grupperum i klasseværelser Etablering af 7 handicaptoiletter Etablering af 2 stk. lifte for adgang til kælder Udskiftning af enkelte vinduer i kælder Maling af pavillon i skolegården Etablering af 100 parkeringspladser Der er ikke tale om anvendelsesændring, hvorfor der forudsættes at Åbjerg 8b, fortsat er lovlig til anvendelse som skole. 4

5 Projektet indeholder ikke en detailplan for hvordan de nuværende afdelingers funktioner og aktiviteter kan disponeres og placeres i de eksisterende lokaler på Åbjerg 8b. Projektet til indretning i eksisterende bygninger kan udbydes i fagentrepriser når der foreligger et udarbejdet et udbudsmateriale. Anlæg i terræn og legepladser I anlægsbudgettet er der afsat kr til anlæg i terræn, belægninger, beplantning og legearealer. I budgettet er der afsat beløb til: Teknisk rådgivning Projekteringshonorar (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør), inkl. fagtilsyn og byggeledelse Rådgiver honoraret vil være over tærskelværdien, projektet skal således udbydes som EU-udbud. Grundudgifter Der er ikke afsat beløb til grundudgifter. Afgifter, moms, forsikringer mv. Der er afsat beløb til byggesags gebyr og forsikringer. Administrative omkostninger Der er afsat beløb til projektledelse og projektweb. Inventar, og hjælpemidler mv. Der er ikke afsat beløb til indkøb af udstyr, og funktionsbestemt inventar. Der er afsat beløb til flytning af de fire afdelinger fra Posekær og Skolevænget, til Åbjerg 8b. Uforudselige udgifter Der er afsat 10 % af de samlede anlægsomkostninger og bygherreomkostninger til reserver, der har til formål at sikre projektets gennemførelse indenfor den ønskede budgetramme. Bemærkninger til model 1 Materialet der danner grundlag for anlægsbudgettet er detaljeret beskrevet og prissat rum for rum og giver derved ingen umiddelbare muligheder for at sikre budgetdækning, for emner og forhold der ikke var kendte på overslagstidspunktet. I forbindelse med udarbejdelse af anlægsbudgettet, er der ikke taget højde for muligheder der opstår ved inddragelse af brugerne og i forbindelse med udarbejdelse af eventuel detailplan til indretning og flytning af funktioner og aktiviteter. Brugerne i form af ledergruppen har været inddraget i den overordnede disponering. Det anbefales at der i forbindelse med flytning af Fjordskolen udarbejdes indretningsplaner med angivelse og placeringer af inventar mv. i lokaler til de enkelte afdelinger, både for elever og personale, Det anbefales samtidig at der i forbindelse med udarbejdelse af detailplan foretages de nødvendige tiltag og eftervisninger af hvordan myndighedskrav er opfyldt i lokalerne. 5

6 Model 2: Budgetforslag En samlet Fjordskole disponering og indretning efter brugerproces i maj juni 2016, jf. bilag 2 Funktionsdiagram I nedenstående funktionsdiagram, der er vejledende, er alle hovedfunktioner angivet. Model 2 - Projekt flytning af Fjordskolen På brugermøderne og de workshops der blev gennemført i maj juni 2016, blev der skabt et nyt overblik over de udfordringer der er, i forbindelse med en flytning af Fjordskolen til en samlet skole på Åbjerg 8b. De fire afdelinger på Fjordskolen har behov for forskellige rammer der understøtter undervisningen af eleverne og arbejdsmiljøet for personalet. Der er meget stor forskel på hvad den enkelte elev har af behov for støtte fra personalet og hvordan de fysiske rammer skal være for at en skoledag kan fungere for den enkelte elev der er 6

7 således tale om en skole hvor fleksibilitet i forhold til brugen af undervisningslokaler er meget begrænsede. Personalet i de fire afdelinger kan på flere områder være fælles om de mere almindelige personalemæssige faciliteter og funktioner, som der skal være på skolen, mens der er stor forskel på behovet for personalemæssige faciliteter og funktioner i selve afdelingerne og tæt på eleverne i den enkelte afdeling. Budgetforslag Økonomiopstilling 23. august 2016, er vedlagt som bilag 4, alle beløb er i mio. kr. Budgetforslag Anlægsomkostninger 35,71 Bygherreomkostninger 3,52 10 % til uforudseelige udgifter 3,92 I alt mio. kr. ekskl. moms 43,15 Nyt byggeri og anvendelse af eksisterende bygninger: Ved at følge anbefalingerne fra brugermøderne til Fjordskolen en samlet skole, og ved at fortsætte brugerinddragelsen i de kommende faser, er der muligheder for at indrette en samlet skole med FFO, på Åbjerg 8b. Det er nødvendigt med en detailplan for hvordan faciliteter og funktioner til skolens elever og personale i de enkelte afdelinger skal disponeres og indrettes i eksisterende og nye bygninger på Åbjerg 8b. For at sikre en skole med de samme kvaliteter som skolen har i dag, anbefales det at der bliver tilknyttes en arkitekt- og ingeniørrådgiver som skal forestå disponering og indretning af funktionerne til Fjordskolen en samlet skole. Projekt til nyt byggeri, og projekt med disponering og indretning i eksisterende bygninger udarbejdes af et totalrådgivningsteam, bestående af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørrådgiver. Der foreslås afholdelse af arkitektkonkurrence med deltagelse af f.eks. 3 totalrådgivningsteams. På den måde får Aabenraa Kommune flere forskellige bud på en samlet Fjordskole. Ved gennemførelse af arkitektkonkurrence bliver der således mulighed for at modtage flere forslag til hvordan en ny bygning kan disponeres og placeres i forhold til eksisterende bygninger. En løsning og det bedste forslag til disponering og indretning af en samlet skole, kan vise sig at være et projekt hvor der sker om bygning og mindre tilbygninger ved flere afdelinger, en anden løsning kunne være en tilbygning med placering og disponering af funktioner, som samler skolen på de områder og funktioner, som skolens afdelinger kan være fælles om. 7

8 Anlæg i terræn og legepladser Behov og muligheder for udearealer med sansehave, aktivitetssteder, legeredskaber, idrætsfaciliteter, og plads til udeværksted, naturfag og kreative fag, er meget varierende og forskellige for de enkelte afdelinger. Aktiviteter og funktioner som er de rigtige og nødvendige til eleverne i den ene afdeling, kan være de forkerte, forstyrrende og uhensigtsmæssige for elever i en anden afdeling. I anlægsbudgettet er der afsat kr til anlæg i terræn, belægninger, beplantning og legearealer. I budgettet er der afsat beløb til: Teknisk rådgivning Projekteringshonorar (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør), inkl. fagtilsyn og byggeledelse Rådgiver honoraret vil være over tærskelværdien, projektet skal således udbydes som EU-udbud. Grundudgifter Der er afsat beløb til geo- og miljøtekniske undersøgelser i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. Beløbet som er en afsat sum, er et foreløbigt skøn, der skal vurderes nærmere, når det endelige projekt foreligger. Afgifter, moms, forsikringer mv. Der er afsat beløb til tilslutningsafgifter, tinglysning, byggesagsgebyr og forsikringer. Rådgivning Der er afsat beløb til bygherrerådgivning og landinspektørafsætninger. Administrative omkostninger Der er afsat beløb til projektledelse, workshops, projektweb, reproduktion af tegninger og vareindkøb, rejseudgifter, møder og rejsegilde. Konkurrenceomkostninger Der er afsat beløb til vederlag til en arkitektkonkurrence. Inventar, og hjælpemidler mv. Der er ikke afsat beløb til indkøb af udstyr, og funktionsbestemt inventar. Der er afsat beløb til flytning af de fire afdelinger fra Posekær og Skolevænget, til Åbjerg 8b. Uforudselige udgifter Der er afsat 10 % af de samlede anlægsomkostninger og bygherreomkostninger til reserver, der har til formål at sikre projektets gennemførelse indenfor den ønskede budgetramme. Bemærkninger til model 2 Der lægges op til en fortsættelse af den gode og konstruktive dialog der var på brugermøderne. Der er således mulighed for at indrette en ny samlet skole, hvor nye og eksisterende bygninger disponeres og indrettes til de aktuelle behov, og hvor der er muligheder for indarbejdning af store dele af de input og forslag, som kom frem under bruger møderne i maj juni Budgetforslaget der er et forslag til anlægsøkonomi er fremkommet på grundlag af erfaringspriser og nøgletal, der er vurderet i forhold til markedets nuværende prisniveau. Samtidig er der foretaget en generel vurdering i forhold til de bygningsarbejder, der er skønnet nødvendige for de enkelte bygningsdele, områder og lokaler. 8

9 Model 3: Budgetforslag En samlet Fjordskole - detailplan med disponering og indretning af funktioner og aktiviteter, jf. bilag 3 Funktionsdiagram Nedenstående funktionsdiagram, er en principskitse for disponering og placering af afdeling B, placering af de forskellige funktioner der er fælles for afdelingerne og omkring afdelingerne, og for udearealer. Disponering og placering af øvrige afdelinger følger oplægget til model 1. Model 3 - Projekt flytning af Fjordskolen På brugermøderne og de workshops der blev gennemført i maj juni 2016, blev der skabt et nyt overblik over de udfordringer der er, i forbindelse med en flytning af Fjordskolen til en samlet skole på Åbjerg 8b. De fire afdelinger på Fjordskolen har behov for forskellige rammer der understøtter undervisningen af eleverne og arbejdsmiljøet for personalet. 9

10 Der er meget stor forskel på hvad den enkelte elev har af behov for støtte fra personalet og hvordan de fysiske rammer skal være for at en skoledag kan fungere for den enkelte elev der er således tale om en skole hvor fleksibilitet i forhold til brugen af undervisningslokaler er meget begrænsede. Personalet i de fire afdelinger kan på flere områder være fælles om de mere almindelige personalemæssige faciliteter og funktioner, som der skal være på skolen, mens der er stor forskel på behovet for personalemæssige faciliteter og funktioner i selve afdelingerne og tæt på eleverne i den enkelte afdeling. Budgetforslag Økonomiopstilling 23. august 2016, er vedlagt som bilag 4, alle beløb er i mio. kr. Budgetforslag Anlægsomkostninger 26,40 Bygherreomkostninger 3,34 10 % til uforudseelige udgifter 2,97 I alt mio. kr. ekskl. moms 32,71 Nyt byggeri og anvendelse af eksisterende bygninger: I en fortsættelse af dialogen med brugerne kan der arbejdes videre med et grundlag til hvordan anbefalingerne fra brugermøderne kan prioriteres, i kategorier efter funktioner og aktiviteter. Det er nødvendigt med en detailplan for hvordan faciliteter og funktioner til skolens elever og personale i de enkelte afdelinger skal disponeres og indrettes i eksisterende og nye bygninger på Åbjerg 8b. For at sikre en skole med de samme kvaliteter som skolen har i dag, anbefales det at der bliver tilknyttes en arkitekt- og ingeniørrådgiver som skal forestå disponering og indretning af funktionerne til Fjordskolen en samlet skole. Der foreslås afholdelse af arkitektkonkurrence kombineret med totalentreprisekonkurrence, med deltagelse af f.eks. 3 totalentrepriseteams, der konkurreres på et projektforslag inden for en udmeldt fastlagt targetpris. Projekt til nyt byggeri, og projekt med disponering og indretning i eksisterende bygninger udarbejdes af et totalentrepriseteam, bestående af en totalentreprenør, arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørrådgiver. Ved gennemførelse af totalentreprisekonkurrence får Aabenraa Kommune flere tilbud på et projekt til en fast pris på en samlet Fjordskole. Forslag til disponering og indretning af en samlet skole, er totalentrepriseteamets forslag og tilbud til den bedste løsning på en samlet Fjordskole, inden for de udbudte funktionskrav og den udbudte targetpris. Anlæg i terræn og legepladser Behov og muligheder for udearealerne med sansehave, aktivitetssteder, legeredskaber, idrætsfaciliteter, og plads til udeværksted, naturfag og kreative fag, er meget varierende og 10

11 forskellige for de enkelte afdelinger. Aktiviteter og funktioner som er de rigtige og nødvendige til eleverne i den ene afdeling, kan være de forkerte, forstyrrende og uhensigtsmæssige for elever i en anden afdeling. I anlægsbudgettet er der afsat kr til anlæg i terræn, belægninger, beplantning og legearealer. I budgettet er der afsat beløb til: Teknisk rådgivning Projekteringshonorar (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør), inkl. fagtilsyn og byggeledelse Rådgiver honoraret vil være over tærskelværdien, projektet skal således udbydes som EU-udbud. Grundudgifter Der er afsat beløb til geo- og miljøtekniske undersøgelser i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. Beløbet som er en afsat sum, er et foreløbigt skøn, der skal vurderes nærmere, når det endelige projekt foreligger. Afgifter, moms, forsikringer mv. Der er afsat beløb til tilslutningsafgifter, tinglysning, byggesagsgebyr og forsikringer. Rådgivning Der er afsat beløb til bygherrerådgivning og landinspektørafsætninger. Administrative omkostninger Der er afsat beløb til projektledelse, workshops, projektweb, reproduktion af tegninger og vareindkøb, rejseudgifter, møder og rejsegilde. Konkurrenceomkostninger Der er afsat beløb til vederlag til en totalentreprisekonkurrence. Inventar, og hjælpemidler mv. Der er ikke afsat beløb til indkøb af udstyr, og funktionsbestemt inventar. Der er afsat beløb til flytning af de fire afdelinger fra Posekær og Skolevænget, til Åbjerg 8b. Uforudselige udgifter Der er afsat 10 % af de samlede anlægsomkostninger og bygherreomkostninger til reserver, der har til formål at sikre projektets gennemførelse indenfor den ønskede budgetramme. Bemærkninger til model 3 Der lægges op til en fortsættelse af den gode og konstruktive dialog der var på brugermøderne. Samtidig kan der udarbejdes en prioriteringsliste, med vægtning af hvilke anbefalinger der vægtes højest og hvilke anbefalinger der er need to have og nice to have. Der bliver således muligheder for at indrette en ny skole der indeholder nogle af de bedste elementer fra rumskemaerne i model 1, og flere af anbefalingerne fra brugermøderne. Budgetforslaget der er et forslag til anlægsøkonomi er fremkommet på grundlag af erfaringspriser og nøgletal, der er vurderet i forhold til markedets nuværende prisniveau. Samtidig er der foretaget en generel vurdering i forhold til de bygningsarbejder, der er skønnet nødvendige for de enkelte bygningsdele, områder og lokaler. 11

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. modernisering af Vester Mariendal Skole samt tilbygning af ny specialafdeling. 2017-044594 Skoleforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram 29. februar 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Aktivitetshus Opførelse af aktivitetshus til ekstraskolære aktiviteter

Aktivitetshus Opførelse af aktivitetshus til ekstraskolære aktiviteter Aktivitetshus Opførelse af aktivitetshus til ekstraskolære aktiviteter Projektidé I dag skal skolerne udvikles så læringen kan finde sted i omgivelser, der giver størst mening for elever og lærere og under

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2

KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Beskrivelse af elevkørslen i dag 2 AABENRAA KOMMUNE KØRSELSANALYSE FOR FJORDSKOLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 Beskrivelse

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser

Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser Børne- og Ungdomsforvaltningen Rødkilde Skole Att: Anders Busk Godthåbsvej 274 2720 Vanløse Dato: 29.01.2014 edoc nr. 2014-0023421-1 Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bilag August Service og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme.

Bilag August Service og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme. Bilag August 2016 og kvalitetsstandarder, samt økonomi for Glostrup Ejendomme. For områderne: Forsyning Rengøring Udearealer Lokalerne arbejdes der med service og kvalitetsstandarder, beskrevet under principper.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering vedr. Handicapcenter Nordøstfyn Erstatningsbyggeri for Påfuglen i Nyborg Senest ajourført den 13. december 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

KOLDING HF & VUC NYBYGNING PÅ KOLDING ÅPARK 9

KOLDING HF & VUC NYBYGNING PÅ KOLDING ÅPARK 9 KOLDING HF & VUC NYBYGNING PÅ KOLDING ÅPARK 9 Projekt Ny undervisningsbygning på Kolding Åpark 9 Kunde Kolding HF&VUC Notat nr. - Dato 2016-05-16 Til Verner Rylander Fra Flemming Høyer Hansen Kopi til

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 18. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Alle beløb er prisindeks foråret 2015, med undtagelse af maling af vinduer og facadeistandsættelse til udførelse 2016, som er prisindeks forår 2016.

Alle beløb er prisindeks foråret 2015, med undtagelse af maling af vinduer og facadeistandsættelse til udførelse 2016, som er prisindeks forår 2016. Side 1 af 8 Forudsætninger Budgetterne er baseret på vedligeholdelsesbudget 2015-2025 af 10.03.2015. Budgettet er udarbejdet uden en egentlig gennemgang af de enkelte bygningsdele, hvorfor det må forventes

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter Fonden Skødstrup Idrætsog Kuturcenter Idræts/multifunktionshal i Skødstrup Totalrådgivning Betingelser September 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Almindelig orientering 3 Baggrund 4 Opgaven 4 Rådgiverens

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere