Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst"

Transkript

1 Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

2

3 Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth Lønborg, Lynn Roseberry og Sanne Schroll Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst GYLDENDAL

4 Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Copyright 2009 by the Rockwool Foundation Research Unit Typografisk tilrettelægning og sats: Birger Gregers mdd Bogen er sat med ITC Stone Medium og trykt hos Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2009 ISBN Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer Fotografi på omslaget: Stig Stasig Udgivet med støtte fra ROCKWOOL FONDEN

5 Indhold Forord 9 Af Torben Tranæs 1 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU 11 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 1.1 Indledning Indvandring vs. handel Østudvidelsen af EU Et hurtigt overblik over bogen 16 Referencer 18 Noter Arbejdskraftindvandringen til Danmark 20 Af Camilla Hvidtfeldt, Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch, Lynn Roseberry og Jan Rose Skaksen 2.1 Indledning Den generelle indvandring til Danmark Veje til det danske arbejdsmarked Ansættelse i en dansk virksomhed Selvstændig erhvervsdrivende Udstationering Arbejdskrafttilstrømningen til Danmark fra Østeuropa Ansatte i danske virksomheder Selvstændige erhvervsdrivende Udstationerede arbejdere Illegal og sort udenlandsk arbejdskraft Opsummering 42 Referencer 44 Noter 44

6 3 Indvandring, arbejdsudbud og lønninger 47 Af Vibeke Borchsenius, Jonas Helth Lønborg, Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 3.1 Indledning Indvandring og lønninger antagelserne Indvandring og lønninger den direkte sammenhæng Indvandring og lønninger den indirekte sammenhæng Opsummering 57 Referencer 58 Noter Indvandring og lønningernes konjunkturfølsomhed 60 Af Claus Aastrup Jensen, Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 4.1 Indledning Hvorfor påvirker globalisering løndannelsen? Konjunkturerne og løndannelsen Indvandring, international outsourcing og løndannelse Østudvidelsen og det seneste opsving Opsummering 74 Referencer 75 Noter 76 5 Løn og beskæftigelse i de virksomheder, der ansætter indvandrere 77 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 5.1 Indledning Er indvandrerne forskellige fra danskerne økonomisk set? Danskernes beskæftigelse når der ansættes indvandrere Danskernes løn når der ansættes indvandrere Opsummering 91 Referencer 91 Noter 92

7 6 Indvandrere som eksperter 94 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 6.1 Indledning Hvorfor kan udenlandske eksperter være specielt værdifulde? Udviklingen i anvendelsen af udenlandske eksperter Er udenlandske eksperter specielt værdifulde? Opsummering 107 Referencer 108 Noter Genudvandring 109 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch, Sanne Schroll og Jan Rose Skaksen 7.1 Indledning Hvorfor genudvandre? Hvornår genudvandres der, og hvor rejses der hen? Hvem genudvandrer og hvorfor? Opsummering 121 Referencer 122 Noter Indvandring og de offentlige finanser 124 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 8.1 Indledning Øget indvandring og de offentlige finanser En mere fri indvandring fra udviklede lande og de offentlige finanser En konkret beregning Opsummering 137 Referencer 138 Noter 139

8 9 Holdninger til indvandring 140 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch, Sanne Schroll og Jan Rose Skaksen 9.1 Indledning Danskernes holdninger til indvandring Personlige økonomiske konsekvenser og holdninger til indvandring En ny test af betydningen af personlige økonomiske konsekvenser Holdninger til indvandring i EU Opsummering 152 Referencer 153 Noter Konklusioner 154 Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 10.1 Indledning Opsummering af kapitler Ubesvarede spørgsmål 156 Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

9 Forord I 2005 besluttede Rockwool Fonden via dens forskningsenhed at indlede et projekt, der skulle afdække betydningen for det danske arbejdsmarked og i visse henseender mere generelt for det danske samfund af indvandringen af udenlandsk arbejdskraft. Et projekt af en sådan karakter blev i særlig grad aktualiseret af udvidelsen i 2004 af EU med en række østeuropæiske lande, og igen i 2007 med udvidelsen med Bulgarien og Rumænien. Derfor blev det også besluttet at lægge større vægt på effekten af østudvidelsen. Enheden havde på forhånd særlige forudsætninger for eventuelt i samarbejde med eksterne forskere at løse denne opgave, idet arbejdskraftvandringer og integration på arbejdsmarkedet var og er et af enhedens højest prioriterede temaer. Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF) indgik derpå i et samarbejde med Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Handelshøjskolen i København. Fra CEBR gennemførte forskerne forskningschef Nikolaj Malchow-Møller, professor Jakob Roland Munch og professor Jan Rose Skaksen herefter det omfattende arbejde med indsamling og analyse af tilgængelige og til formålet indsamlede data. De tre forskere er også hovedforfatterne bag den bog, der nu præsenteres fra Gyldendal. Ved analyserne og udarbejdelsen af manuskriptet har de derudover fået bistand af Vibeke Borchsenius, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth Lønborg, Lynn Roseberry og Sanne Schroll, alle med tilknytning til CEBR, samt af cand.scient. soc. Camilla Hvidtfeldt fra RFF. Forskernes interesse blev især lagt på den effekt, indvandringen af arbejdskraft fra de nye EU-lande har haft på løn og beskæftigelse i Danmark, men også betydningen af den globale indvandring indgår i analyserne: Et første punkt var omfanget af disse vandringer og herunder især, hvor meget arbejdskraft der er kommet til Danmark fra de nye EU-lande efter udvidelsen af EU i Hvad sker der med danskernes løn og beskæftigelse ved indvandringen til Danmark af østeuro- 9 Forord

10 10 Forord pæisk arbejdskraft, og hvad sker der i øvrigt med løn og beskæftigelse som følge af indvandringen til Danmark af arbejdskraft fra fattigere lande, var de næste spørgsmål. Derudover blev forskningsindsatsen udvidet med en række beslægtede emner, herunder en analyse af betydningen af indvandringen af udenlandske eksperter, en analyse af hvilke indvandrere, der vælger at forlade Danmark igen, og en undersøgelse af befolkningens holdninger til indvandring. Endelig analyserer et særligt kapitel indvandringens konsekvenser for de offentlige finanser. Det har længe været et faktum, at indvandringen til Danmark førte til et øget træk på de offentlige kasser. Men betyder indvandringen af arbejdskraft fra Østeuropa nu et skift i balancen i forhold til de offentlige budgetter? Ud over de nævnte forskere fra CEBR vil jeg takke professor Eskil Wadensjö for kommentarer til bogens kapitel 8 samt Camilla Hvidtfeldt fra Forskningsenheden for hendes bidrag til kapitel 2 om illegal og sort arbejdskraft. Cand.polit. Claus Larsen fra enheden har læst og kommenteret dette kapitel. I Forskningsenheden har sekretær Mai-britt Sejberg bistået ved korrekturlæsningen, mens cand.mag. Bent Jensen har stået for kontakten til Gyldendal og forlagets kompetente og tålmodige grafiske tilrettelægger, Erik Justesen. Som enhedens øvrige projekter er arbejdet her gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed også af Rockwool Fonden, der imidlertid sædvanen tro har givet projektet ressourcemæssigt tilfredsstillende rammer. Forskergruppen og undertegnede skylder derfor Fondens personale, inklusive direktør Elin Schmidt, og ikke mindre Fondens bestyrelse med direktør Tom Kähler som formand, en varm tak for et godt samarbejde! København, marts 2009 Torben Tranæs

11 1. Indvandring, handel og østudvidelsen af EU Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen 1.1 Indledning I 2004 og 2007 blev EU udvidet med en række østeuropæiske lande. 1 Der er tale om lande, hvor BNP pr. indbygger er betragteligt lavere end i de gamle EU-lande (også kaldet EU-15), og udvidelsen vil bl.a. af denne grund have økonomiske konsekvenser både for de gamle og for de nye medlemslande. Ud over de direkte konsekvenser for EU-landenes budgetter, vil udvidelsen af EU også påvirke virksomhedernes investeringer, samhandlen mellem landene og strømmene af arbejdskraft på tværs af grænser. Den største politiske og mediemæssige opmærksomhed har rettet sig mod omfanget og konsekvenserne af arbejdskraftstrømmene, og temaet for denne bog er netop de økonomiske konsekvenser af indvandringen af arbejdskraft til Danmark. Selvom østudvidelsen af EU har været den konkrete anledning til udarbejdelsen af denne bog, har mange af bogens analyser et bredere perspektiv end blot indvandringen fra Østeuropa. Det skyldes, at konsekvenserne af indvandring fra andre områder i verden i sig selv er interessante, og de er relevante som sammenligningsgrundlag for betydningen af indvandringen fra Østeuropa. Endelig vil mange af konsekvenserne ved indvandring være de samme, uanset hvor i verden indvandrerne kommer fra. En vigtig hjørnesten i EU er arbejdskraftens frie bevægelighed, der betyder, at lønmodtagere er frit stillet til at påtage sig arbejde overalt i EU. Da lønningerne i de gamle EU-lande er betragteligt højere end i de nye EU-lande, havde mange på forhånd frygtet, at østudvidelsen ville føre til en stor strøm af arbejdskraft fra de nye til de gamle EU-lande, og at denne indvandring ville underminere de relativt gunstige arbejdsvilkår i de gamle EU-lande. Det var netop denne frygt, der var anledningen til, at alle EU-15 landene på nær Irland og Sverige (og reelt også Storbritannien) indførte overgangsordninger, der skulle begrænse indvandringen fra øst. I Danmark blev overgangsordningerne formuleret i den såkaldte 11 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU

12 »Østaftale«. Denne aftale er blevet ændret af flere omgange, hvor begrænsningerne på østeuropæernes adgang til det danske arbejdsmarked er blevet lempet. 2 En anden hjørnesten i EU er virksomhedernes adgang til at sælge deres varer eller serviceydelser overalt i EU. Dette har som konsekvens, at østeuropæiske virksomheder efter østudvidelsen har fået lettere og billigere adgang til markederne i EU-15 landene. Det betyder, at lønmodtagere i de gamle EU-lande også via denne kanal kommer til at konkurrere om arbejdspladser med østeuropæere. På trods af dette har der ikke været den samme bekymring i de gamle EU-lande omkring de østeuropæiske virksomheders forbedrede muligheder for at sælge varer og serviceydelser i EU-15, som der har været omkring arbejdskraftens frie bevægelighed. I det næste afsnit vil det blive diskuteret, hvorvidt der er økonomiske forhold, der kan forklare, hvorfor fri indvandring ofte bliver betragtet som mere kontroversielt end fri international handel. Dette vil blive fulgt af et kort resume af bogens resterende kapitler. 12 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU 1.2 Indvandring vs. handel Der er store ligheder mellem de økonomiske konsekvenser af arbejdskraftvandringer og international handel. Begge bidrager til den internationale arbejdsdeling ved, at de arbejdskraftressourcer, der er til rådighed i forskellige lande, udnyttes bedst muligt. Hvis Danmark fx mangler arbejdskraft til at producere en bestemt type varer og denne arbejdskraft findes i Polen er der mindst to måder, hvorpå dette problem kan løses. Den ene mulighed er arbejdskraftvandringer. Det vil sige, at polakker med de nødvendige kvalifikationer rejser til Danmark og får ansættelse i danske virksomheder, der derefter kan producere varerne. Den anden mulighed er international handel, som betyder, at danskerne køber de færdige varer i Polen. På trods af denne umiddelbare ensartethed i de økonomiske konsekvenser af international handel og arbejdskraftvandringer er der i dag langt flere restriktioner på vandringer af arbejdskraft, end der er på den internationale handel. Som nævnt ovenfor er det også de potentielle arbejdskraftvandringer, der har været udsat for den største politiske bevågenhed i forbindelse med østudvidelsen af EU. Dette er helt i tråd med, at befolkningerne i en række mulige aftagerlande er langt mere skeptiske over for at tillade indvandring end

13 import. Dette beskrives fx i en artikel af Hatton fra En mulig forklaring på dette er, at indvandring i højere grad end international handel handler om mange andre forhold end økonomi fx frygt for kulturel diversitet eller ligefrem racisme. 3 En anden mulig forklaring er, at der er væsentlige økonomiske forskelle på konsekvenserne af international handel og vandringer. Én væsentlig økonomisk forskel er, at tilskyndelsen til arbejdskraftvandringer er anderledes og på sin vis langt stærkere end tilskyndelsen til international handel. Dette følger af de grundlæggende drivkræfter bag henholdsvis international handel og arbejdskraftvandringer. En vigtig drivkraft bag international handel er, at forskellige lande har forskellige typer af arbejdskraft, kapital og råvarer til rådighed. Det betyder, at nogle lande er bedre til at producere visse varer end andre. Fx er lande med megen sol og nedbør gode til at producere en række landbrugsvarer, mens lande med højtuddannet arbejdskraft er gode til at producere videnintensive produkter. International handel bidrager til, at landene producerer det, som mest effektivt udnytter den arbejdskraft, den kapital og de råvarer, de hver især har til rådighed. Landene afviger dog også på andre måder. Der er forskelle på de økonomiske institutioner, infrastrukturen, uddannelsessystemet og meget mere. Disse forskelle betyder, at forskellige lande ikke formår at organisere produktionen af varer og serviceydelser lige effektivt. Selvom landene lignede hinanden med hensyn til sammensætningen af arbejdskraft, kapital og råvarer, ville den overordnede produktivitet derfor alligevel være højere i nogle lande end i andre. Sådanne generelle produktivitetsforskelle er dog forholdsvis ligegyldige i forhold til international handel og giver ikke i sig selv anledning til handel mellem lande. I de mest effektive lande er arbejdslønningerne blot tilsvarende højere, hvorved produktionsomkostninger og priser kan være de samme i lande med høj produktivitet som i lande med lav produktivitet. Folks reale indtægt det de kan købe for deres løn er derimod højere i lande med høj generel produktivitet end i lande med lav generel produktivitet. I modsætning til den internationale handel er tilskyndelsen til arbejdskraftvandringer påvirket både af forskellene i sammensætningen af arbejdskraft, kapital og råvarer i forskellige lande samt af de overordnede produktivitetsforskelle. En blikkenslager, der overvejer at flytte fra fx Polen til Danmark, kan blot konstatere, at løn- 13 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU

14 14 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU nen til blikkenslagere er højere i Danmark end i Polen, hvilket giver ham en økonomisk tilskyndelse til at flytte. Om lønforskellene skyldes, at der er visse typer arbejdskraft herunder blikkenslagere som man i særlig grad mangler i Danmark, eller de skyldes, at den overordnede produktivitet i Danmark er højere end i Polen (eller de skyldes en kombination af de to ting), er for så vidt uden betydning for ham. Bundlinjen er, at han har en tilskyndelse til at flytte sin arbejdskraft fra Polen til Danmark. På den måde kan man sige, at den økonomiske tilskyndelse til vandringer er langt stærkere end den økonomiske tilskyndelse til international handel ikke mindst fordi generelle produktivitetsforskelle i princippet giver alle personer i lande med lav produktivitet en tilskyndelse til at flytte deres arbejdskraft. Lønningerne i USA og EU er således generelt meget højere end i mindre udviklede lande, og den væsentligste forklaring på dette er, at den overordnede produktivitet er højere i USA og EU. 4 At der er stærkere kræfter på spil ved arbejdskraftvandringer, illustreres også ved, at Cline i en bog fra 2004 regner sig frem til, at hvis de sidste begrænsninger på den internationale handel i verden som helhed forsvandt, ville verdens BNP vokse med omkring 1 %. Til sammenligning finder Moses og Letnes i en anden artikel fra 2004, at hvis man tilsvarende fjernede alle begrænsninger på internationale vandringer, ville det give en stigning i verdens BNP på hele 10 %. Potentialet i mere frie arbejdskraftvandringer er således langt større end ved en mere fri international handel. En anden økonomisk forskel på international handel og arbejdskraftvandringer er, at de overordnede gevinster ved international handel er fordelt mere jævnt ud på forskellige virksomheder og personer, end gevinsterne ved vandringer er. Der er således to sider af international handel: Eksport og import. Det betyder, at international handel i høj grad er karakteriseret ved et»noget for noget«koncept, som indbyggerne i alle de deltagende lande i princippet vinder på. Arbejdskraftvandringer går i langt højere grad kun én vej nemlig fra lavtlønslande til højtlønslande. I en artikel af Winters m.fl. fra 2003 finder forfatterne således, at næsten hele den overordnede gevinst ved mere frie vandringer vil tilfalde indvandrerne selv, hvorimod de øvrige indbyggere i både modtager- og afsenderlande økonomisk set kun påvirkes forholdsvis lidt. En tredje væsentlig forskel på vandringer og international handel er, at indvandring i langt højere grad end international han-

15 del kan udgøre en trussel for velfærdsstaten. Folk, der frygter, at de kan få problemer med at klare sig selv i deres hjemland, kan blive fristet til at udvandre til lande med et bedre socialt sikkerhedsnet. Velfærdsstater, som fx Danmark, kan derved blive»velfærdsmagneter«for indvandrere, der ender på overførselsindkomster. 5 Hvis dette sker, kan det naturligvis underminere velfærdsstatens muligheder for at sikre overførselsindkomster til de af landets oprindelige indbyggere, der står uden for arbejdsstyrken. Der er således betydelige økonomiske forskelle på konsekvenserne af international handel og vandringer. Den økonomiske tilskyndelse til vandringer er også stærkere eller mere generel end den økonomiske tilskyndelse til international handel. Desuden er gevinsterne ved vandringer typisk mindre jævnt fordelt, og endelig kan vandringer udgøre en større trussel for velfærdsstaten end international handel. Alt dette kan forklare, hvorfor bekymringerne i de gamle EU-lande ved østudvidelsen af EU i langt højere grad har rettet sig imod konsekvenserne af arbejdskraftens frie bevægelighed end imod konsekvenserne af den øgede internationale handel. 1.3 Østudvidelsen af EU Det er naturligvis et væsentligt spørgsmål, i hvor høj grad de ovenstående betragtninger har relevans i forbindelse med østudvidelsen af EU. Lønningerne i de østeuropæiske lande er generelt set betragteligt lavere end i de gamle EU-lande. Det betyder umiddelbart, at der eksisterer en væsentlig tilskyndelse for østeuropæisk arbejdskraft til at vandre til de gamle EU-lande. Som optakt til EU-udvidelsen blev der foretaget mange analyser af de forventede arbejdskraftstrømme fra øst mod vest samt konsekvenserne heraf for arbejdsmarkederne. En ofte citeret analyse blev foretaget af European Integration Consortium i I denne analyse konkluderede man bl.a., at de største vandringer fra øst mod vest ville vise sig umiddelbart efter østudvidelsen, og efter 30 år ville de østeuropæiske vandringer blot have bidraget til at øge befolkningen i EU-15 med lidt over 1 %. Dette må betegnes som arbejdskraftvandringer af et yderst begrænset omfang. Ifølge denne analyse ville de største modtagerlande i øvrigt blive Tyskland og Østrig. At denne og andre analyser forudsagde en så begrænset tilstrømning af arbejdskraft fra Østeuropa, skyldes især, at de forventede, at den ekstra økonomiske vækst i østlandene, som følge af de- 15 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU

16 16 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU res EU-medlemskab, ville være med til at gøre det mere attraktivt at blive boende i Østeuropa. Af samme grund fandt de fleste analyser kun begrænsede konsekvenser af østudvidelsen for de gamle EU-lande. I en artikel af Madsen og Sørensen fra 2002 er der således beregninger, der viser, at Danmark formodentlig vil få en lille positiv økonomisk gevinst af østudvidelsen svarende til, at den enkelte danskers forbrug vokser med 0,34 %. Ses der isoleret på bidraget fra den forventede indvandring, er der dog tale om små negative konsekvenser for danskerne. Hvis den økonomiske vækst i Østeuropa udebliver, eller blot bliver mindre end forventet, kan vandringernes omfang naturligvis blive betragteligt større end forudsagt i disse studier. Erfaringerne fra de første år efter østudvidelsen tyder også på, at strømmen af arbejdskraft fra Østeuropa har været betydelig større end forventet. Dette gælder ikke mindst for Storbritannien og Irland, som var nogle af de få lande, der ikke reelt forsøgte at begrænse indvandringen fra øst. I så fald vil de økonomiske konsekvenser hvad enten de er positive eller negative også blive væsentligt større end forudsagt. Endelig vil der i denne bog blive argumenteret for, at hidtidige studier ikke har taget tilstrækkelig højde for en række mulige effekter både positive og negative af indvandringen. Det følgende afsnit giver en kort introduktion til disse via et hurtigt overblik over de resterende ni kapitler i bogen. 1.4 Et hurtigt overblik over bogen Kapitel 2 ser nærmere på indvandringen af arbejdskraft til Danmark. Først betragtes den generelle indvandring gennem de seneste 20 år. Dernæst redegøres der for de kanaler, hvorigennem østeuropæisk (og anden) arbejdskraft kan få adgang til det danske arbejdsmarked. Endelig forsøger kapitlet at opgøre hvor meget arbejdskraft, der reelt er kommet til Danmark fra Østeuropa efter østudvidelsen af EU. Kapitel 3 studerer de klassiske arbejdsmarkedseffekter af indvandring. Indvandring øger udbuddet af forskellige typer af arbejdskraft, hvilket må forventes at gå ud over aflønningen til disse. Den indenlandske arbejdskraft, der minder mest om den, indvandrerne bringer til landet, må derfor i særlig grad forventes at blive ramt lønmæssigt af indvandringen. Dette er blevet flittigt undersøgt i

17 den internationale litteratur på området, men med forskellige konklusioner til følge. I kapitlet undersøges det, hvad der gælder i Danmarks tilfælde. Kapitel 4 ser derimod nærmere på en mere generel effekt af indvandring (og globalisering) på arbejdsmarkedets funktionsmåde. Mere specifikt undersøges det, om den tættere kontakt til udenlandske arbejdsmarkeder har været med til at ændre løndannelsen på det danske arbejdsmarked. Hypotesen er, at globaliseringen og indvandringen har gjort lønstigningerne mindre følsomme over for arbejdsløshedsniveauet i økonomien i fagsproget taler man om, at»phillipskurven«er blevet fladere. Dette undersøges i kapitlet ved at anvende data for lønudviklingen og internationaliseringen for forskellige brancher. Kapitel 5 ser nærmere på konsekvenserne for danskernes løn og beskæftigelse i de virksomheder, der ansætter indvandrere. Den eksisterende litteratur på området har fokuseret på mere overordnede effekter af indvandringen fx i de geografiske områder, der har modtaget flest indvandrere, eller blandt de grupper på arbejdsmarkedet, der har de samme kvalifikationer som indvandrerne (jf. kapitel 3). Der er imidlertid en række grunde til at forvente effekter helt ned på virksomhedsniveau, og sådanne effekter er interessante ikke mindst fra et fordelingsmæssigt synspunkt. Dette undersøges i kapitlet ved hjælp af data for danske lønmodtagere. Kapitel 6 studerer betydningen af en særlig gruppe indvandrere de udenlandske»eksperter«som der har været megen fokus på de senere år. I kapitlet præsenteres flere argumenter for, at udenlandske eksperter kan have en særlig værdifuld betydning for virksomhederne. Kapitlet illustrerer også udviklingen i de danske virksomheders anvendelse af udenlandske eksperter, og det undersøges, om der er en sammenhæng mellem anvendelsen af disse og virksomhedernes produktivitets- og lønudvikling. 17 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU Kapitel 7 ser nærmere på, hvilke indvandrere der vælger at forlade Danmark igen. Dette kan give vigtig information om, hvilke indvandrere Danmark er i stand til at tiltrække og fastholde. Indvandringens samlede effekter afhænger desuden ikke blot af hvilke typer af indvandrere, der kommer til landet, men også af hvem, der

18 bliver her, og hvem, der rejser igen. I kapitlet undersøges en række faktorers betydning for den efterfølgende genudvandring af indvandrere til Danmark. Kapitel 8 analyserer de fiskale konsekvenser af indvandring, dvs. konsekvenserne for de offentlige finanser. Til dette formål tages der udgangspunkt i en række danske analyser foretaget inden for de senere år. Disse suppleres med yderligere information omkring de seneste indvandringstendenser, herunder karakteristika ved de østeuropæiske indvandrere. Kapitlet argumenterer også for, at eksisterende analyser formodentlig undervurderer betydningen af en mere fri indvandring fra mere udviklede lande for de offentlige finanser. Det skyldes, at en mere fri indvandring ikke blot vil give sig udslag i en fast forøgelse af den årlige indvandring, som det antages i de eksisterende analyser, men også i en indvandring der i højere grad vil afhænge af mulighederne for at opnå beskæftigelse i Danmark. 18 Indvandring, handel og østudvidelsen af EU Kapitel 9 kigger nærmere på folks holdninger til indvandring, og hvordan disse har ændret sig. Den førte politik på indvandringsområdet afspejler således til en vis grad befolkningens holdninger til indvandring, og det gør det interessant at undersøge, hvad der bestemmer disse. Da de økonomiske konsekvenser af indvandring samtidig er det centrale tema i denne bog, præsenterer kapitlet bl.a. en ny metode til at undersøge betydningen af personlige økonomiske motiver for folks holdninger til indvandring. Kapitel 10 afrunder bogen med en opsamling på resultaterne i bogens forskellige kapitler samt nogle overvejelser om, hvilke aspekter af indvandringen denne bog ikke har berørt, og som kunne gøres til genstand for fremtidige undersøgelser på området. Referencer Borjas, G.J. (1999):»Immigration and Welfare Magnets«, Journal of Labor Economics, 17, Cline, W.R. (2004): Trade Policy and Global Poverty. Center for Global Development, Washington DC. Dustmann, C. og I. Preston (2004):»Racial and Economic Factors in Attitudes to Immigration«, CReAM Discussion Paper No. 1/04.

19 European Integration Consortium (2000):»The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States«, Study on behalf of the Employment and Social Affairs Directorate General of the European Commission, Berlin and Milano. Hatton, T. (2007):»Should we have a WTO for International Migration«, Economic Policy, 50, Hendricks, L. (2002):»How Important is Human Capital for Development? Evidence from Immigrant Earnings«, American Economic Review, 92, Madsen, A.D. og M.L. Sørensen (2002):»EU s østudvidelse og dansk økonomi«, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 140, Moses, J.W. og B. Letnes (2004):»The Economic Costs to International Labor Restrictions: Revisiting the Empirical Discussion«, World Development, 32, Winters, L.A., T.L. Walmsley, Z.K. Wang og R. Grynberg (2003):»Liberalising Temporary Movement of Natural Persons: An Agenda for the Development Round«, World Economy, 26, Noter 1 Den 1. maj 2004 blev Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Cypern og Malta optaget i EU, mens Bulgarien og Rumænien blev optaget 1. januar Detaljer om»østaftalen«og efterfølgende ændringer i denne kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, 3 Dustmann og Preston finder fx i en artikel fra 2004, at racistiske motiver er en væsentlig årsag til modstanden mod indvandring i Storbritannien. 4 Dette fremgår fx af en artikel af Hendricks fra Dette argument er bl.a. fremført i en artikel af Borjas fra Indvandring, handel og østudvidelsen af EU

20 2. Arbejdskraftindvandringen til Danmark Af Camilla Hvidtfeldt, Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch, Lynn Roseberry og Jan Rose Skaksen 20 Arbejdskraftindvandringen til Danmark 2.1 Indledning Siden 1973 har der været lukket for generel indvandring til Danmark fra lande uden for EU. På trods af dette indvandringsstop har indvandrernes andel af befolkningen været kraftigt stigende de sidste 20 år. Dette skyldes, at flygtninge og familiesammenførte samt særlige»specialister«på arbejdsmarkedet stadig har kunnet få adgang til Danmark. Desuden har EU-borgere gennem hele perioden haft mere eller mindre fri adgang til at bosætte sig i Danmark. Debatten omkring arbejdskrafttilstrømningen til Danmark blussede op i forbindelse med EU-udvidelsen d. 1. maj 2004, hvor 10 nye primært østeuropæiske lande blev indlemmet i EU. Hermed blev der givet adgang for arbejdskraft fra en række lande, hvor lønningerne var (og stadig er) betragteligt lavere end i de gamle EU-lande. I flere af de gamle EU-lande opstod der derfor en frygt for, at dette ville resultere i en masseindvandring af lavtlønnet arbejdskraft fra de nye EU-lande med betydelige konsekvenser for arbejdsmarkederne i de gamle EU-lande. Som en følge heraf blev der i forbindelse med østudvidelsen åbnet mulighed for, at de gamle EU-lande i en periode frem til 1. maj 2011 kunne indføre bestemmelser, der begrænser den fri bevægelighed af arbejdskraft fra de nye EU-lande. Med undtagelse af Irland og Sverige valgte alle lande at benytte denne mulighed i større eller mindre omfang. I Danmark er disse overgangsordninger specificeret i den såkaldte»østaftale«, som blev indgået ved et bredt forlig i Folketinget i december 2003, forlænget i april 2006 og revideret i juni De danske overgangsbestemmelser, som ophører 1. maj 2009, er som det vil fremgå af dette kapitel relativt liberale og betyder primært, at arbejdstagere fra de nye EU-lande formelt skal have en opholds- og arbejdstilladelse, inden de påbegynder arbejde i Danmark. Andre lande som Tyskland og Frankrig indførte fx kvoter for arbejdskraftindvandringen fra Østeuropa i forbindelse med udvidelsen af EU. Som nævnt i bogens indledende kapitel blev der i forbindelse

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Åbning af det danske arbejdsmarked mod øst har været en succes

Åbning af det danske arbejdsmarked mod øst har været en succes Nyt fra April 2009 Åbning af det danske arbejdsmarked mod øst har været en succes Der er kommet mange østeuropæere til Danmark. Det går godt med deres beskæftigelse, og de kan komme til at yde et betydeligt

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i 2006. Til gengæld

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN III.1 Indledning Mere end 2 pct. årlig vækst i indvandringen de seneste 50 år 3 pct. årlig vækst i både ind- og udvandring

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere