Styrket indsats mod skattely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket indsats mod skattely"

Transkript

1 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014

2 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014

3 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner Styrket indsats mod skattely november

4 Skattely bekæmpes på flere niveauer Grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne giver anledning til nye skattelykonstruktioner, og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i Danmark. Forskning peger på, at der i Danmark sker skatteunddragelse gennem skattely for godt 3-5 mia. kr. årligt, opgjort som manglende beskatning af afkast af finansielle formuer, der er ført i skattely. For at dæmme op for skattely nedsatte regeringen i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely og tog samtidig initiativ til et styrket branche- og rådgiversamarbejde om grænseoverskridende skatterådgivning. Målet var at komme med anbefalinger til skærpede regler mod skattely samt udarbejde anbefalinger for god skatterådgivning. Anbefalingerne om styrket branche- og rådgiversamarbejde er nu på plads, og den tværministerielle task force er klar med sine anbefalinger. På baggrund heraf fremlægger regeringen et ambitiøst udspil med initiativer til en styrket indsats mod skattely. Regeringen vil blandt andet indføre øget åbenhed om reelle ejere af selskaber og fonde, hvilket vil gøre det sværere at sløre ejerskab og gemme skattepligtige værdier. Samtidig lægger regeringen op til åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber, stop for udstedelse af nye ihændehaveraktier, styrket hvidvasktilsyn, samt en række andre initiativer, som samlet set skal bidrage til at dæmme op for skattely. Samtidig indeholder udspillet nye anbefalinger for god rådgivning om grænseoverskridende skatteforhold, som er blevet udarbejdet i samarbejde med rådgiverbranchen. Danmark er et af de lande i verden, hvor det er nemmest at drive virksomhed. Det skal det også være fremadrettet. Derfor har regeringen gennemført en række reformer, som sigter mod at gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark og styrke iværksætterkulturen, blandt andet Skattereform 2012, Vækstplan DK fra 2013 og Vækstpakke Lige så vel som regeringen ønsker, at det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, er det også regeringens ambition, at reglerne ikke misbruges. Det er regeringens klare holdning, at alle skal bidrage til fællesskabet, og derfor skal der dæmmes op for skatteunddragelse. Det kræver en indsats på flere niveauer. Først og fremmest er det nødvendigt med samarbejde og tiltag på internationalt niveau, idet skatteunddragelse ved hjælp af skattely bedst bekæmpes internationalt. Samtidig skal myndighederne i de enkelte lande have effektive redskaber til rådighed i jagten på dem, der omgår beskatning ved at føre pengebeløb i skattely. Styrket indsats mod skattely november

5 Regeringen har fulgt begge spor og har de seneste tre år gennemført en systematisk indsats rettet mod både virksomheders og enkeltpersoners brug af skattely. Internationalt arbejder regeringen for at styrke samarbejdet mellem skattemyndigheder. Ambitionen er, at automatisk udveksling af skatteoplysninger mellem lande bliver en global standard for både udviklede lande og udviklingslande. Og Danmark indgår løbende nye skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattelylande. Samtidig er skattely et særskilt fokusområde, som prioriteres højt i SKATs indsatsaktiviteter. Bl.a. afsatte regeringen i november mio. kr. over perioden til et nyt skattelyprojekt i SKAT, hvis formål er at skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om grænseoverskridende skatteunddragelse, jf. boks 1. Boks 1. Eksisterende skattelyindsats i SKAT SKAT har i de senere år gennemført en række indsatsprojekter, som er møntet på at dæmme op for brugen af skattely. Følgende kan bl.a. fremhæves: Projekt Skattely. Sidste år afsatte regeringen 40 mio. kr. til et nyt skattelyprojekt i SKAT, som kører i Projektet skal afdække karakteristika bag skattelykonstruktioner og dermed skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om grænseoverskridende skatteunddragelse. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af initiativet. Money Transfer. Projekterne Money Transfer ( ) samt Money Transfer II ( ) undersøger pengeoverførsler mellem danske banker og banker i skattelylande via udenlandske kreditkort, bankoverførsler, smugling af penge over grænsen samt opfølgning og afslutning på tidligere projekter med fokus på skattely. Projekterne skal finde ikke-beskattede indtægter og formuer via transaktioner til og fra danske banker samt opdage anden svig som udspringer af transaktionerne. Projekt Money Transfer har i perioden skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på ca. 1,3 mia. kr. før tilbageløb. Projekt Money Transfer II har foreløbigt i 2014 skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på 0,1 mia. kr. før tilbageløb. Transfer Pricing Skattely. Transfer pricing dækker over virksomheders interne handler mellem koncerner placeret i forskellige lande. SKAT undersøger i en række forskellige transfer pricing-relaterede projekter, om handlerne sker til armslængdepris for at sikre, at handlerne ikke benyttes til uretmæssigt at flytte indkomst ud af landet i skattely. Projekt Transfer Pricing Skattely har i perioden resulteret i et skatteprovenu på skønsmæssigt ca. 0,2 mia. kr. før tilbageløb. Projekt Kædesvig. Projektet har til hensigt at modvirke kædesvig, som i udgangspunktet omhandler moms- og skattesvig i forbindelse med handler med arbejdsydelser mellem virksomheder, hvor der benyttes underentreprenører. Indsatsen mod organiseret kædesvig er fra 2013 blevet et fast driftsområde i SKAT. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har i 2013 nedsat en særlig task force vedrørende kædesvig. Projekt Kædesvig har i perioden skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på knap 1,9 mia. kr. før tilbageløb. Kædesvig er overvejende handel med ydelser indenfor landets grænser. Der er dog en række tilfælde, hvor udenlandske personer står bag virksomhederne. Styrket indsats mod skattely november

6 På trods af regeringens målrettede indsats udgør grænseoverskridende skatteunddragelse hos både enkeltpersoner og virksomheder fortsat en udfordring. Der er således behov for fortsat at styrke indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. På den baggrund fremlægger regeringen en ambitiøs pakke med initiativer til bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse gennem skattely, jf. boks 2. Boks 2. Regeringens forslag til en styrket indsats mod skattely Offensiv dansk indsats på internationalt niveau Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. Den væsentligste barriere for at tilvejebringe bedre oplysninger om brugen af skattely er den manglende tilgængelige information på tværs af landegrænser. Fx er det afgørende at have tilstrækkelig information om finansielle konti og overførsler af penge mellem lande, så skattemyndighederne kan identificere skattepligtige værdier. Regeringen arbejder derfor aktivt for at styrke udvekslingen af skatteoplysninger mellem myndigheder på tværs af landegrænser, bl.a. gennem implementering af EUdirektiv om indførelse af Common Reporting Standard (CRS) som er en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti. Nye Informationsudvekslingsaftaler. Regeringen indgår løbende nye bilaterale skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattely, og mangler kun at indgå aftale med De Forende Arabiske Emirater (UAE). Skærpede regler mod skattely Øget åbenhed om reelle ejere af selskaber og fonde. Sløring af ejerskab er en forudsætning for at kunne gemme beløb i skattely. Øget åbenhed om de reelle ejere af selskaber og fonde kan bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til skattemyndighederne og derved øge opdagelsesrisikoen ved skatteunddragelse. Derfor vil regeringen skabe mere åbenhed om ejerskab ved at indføre et offentligt administreret register over reelle ejere. SKAT får direkte adgang til oplysningerne i registret. Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber. Kommanditselskaber er en særlig selskabsform, der åbner mulighed for hurtigt at kunne starte en virksomhed. Samtidig har det vist sig, at kommanditselskaber misbruges til hvidvask af udenlandske formuer. Derfor vil regeringen lade kommanditselskaber omfatte af registret over reelle ejere. Samtidig analyseres det, om kommanditselskaber også skal omfattes af det kommende register over legale ejere. Der indføres derfor en hjemmel til, at kommanditselskaber og andre virksomheder under lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan blive omfattet af det kommende register over legale ejere. Skærpede regler for ihændehaveraktier. Ihændehaveraktier er defineret ved, at selskabet ikke kender ejeren i modsætning til navneaktier. Derfor kan ihændehaveraktier misbruges til sløring af ejerskab og dermed til skatteunddragelse. For at skabe yderligere åbenhed om ejerskab vil regeringen afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier, samt skærpe sanktionen ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier. Endvide- Styrket indsats mod skattely november

7 re skal SKAT have bedre adgang til Værdipapircentralens oplysninger om ejere af noterede ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber. Dermed vil skattemyndighederne bedre kunne fastslå ejerskab for denne gruppe aktier, men uden at stille nye krav om indberetning. Indførelse af beskatning af stifteren af trusts mv. Trusts er ikke anerkendt i dansk ret. I trust og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Aftalefriheden medfører, at det er meget vanskeligt for SKAT at kontrollere, om stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens formue. Dermed kan trusts anvendes som redskab til aggressiv skatteplanlægning. Derfor vil regeringen indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Fair beskatning når aktiver føres ud af landet. SKAT kan i visse tilfælde give bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Bindende svar herom er reelt kun relevant, når aktiver overdrages mellem interesseforbundne parter eller flyttes ind og ud af landet. Der har været eksempler, hvor den faktiske værdi af et aktiv, der er ført ud af Danmark, efterfølgende har vist sig at være 10 gange større end den fastsatte værdi i det bindende svar. Derfor vil regeringen give skattemyndighederne mulighed for at se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet væsentligt overstiger den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig indføres en maksimal gyldighedsperiode for bindende svar på 6 måneder. Reglerne vil fremgå af det bindende svar, så der er klarhed om retningslinjerne. Styrket hvidvasktilsyn. Skatteunddragelse i forbindelse med kædesvig indbefatter ofte overførsel af overskud til udlandet (hvidvask). Regeringen foreslår derfor, at Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn styrkes i form af flere kontroller af virksomheder og bedre muligheder for uanmeldte kontrolbesøg. Endvidere vil regeringen igangsætte en analyse af brugen af iværksætterselskaber, herunder om selskabsformen anvendes som tilsigtet. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Regeringens nedsatte i november 2013 et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra myndigheder og rådgiverbranchen og har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Anbefalingerne kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at en vedvarende kommunikationsindsats er en væsentlig og afgørende faktor for, at anbefalingerne kan gøre en forskel. Styrket indsats mod skattely november

8 Faktaark 1. Anbefalinger fra den tværministerielle task force mod skattely 2. Offensiv indsats på internationalt niveau 3. Øget åbenhed om reelle ejere 4. Øget åbenhed om ejerskabet af kommanditselskaber 5. Skærpede regler for ihændehaveraktier 6. Skat på stifteren af trusts skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning 7. Fair beskatning, når aktiver føres ud af landet 8. Styrket hvidvasktilsyn 9. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Styrket indsats mod skattely november

9 Anbefalinger fra den tværministerielle task force mod skattely Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely. Task forcen fik til opgave at gennemgå den gældende lovgivning og praksis på området og udarbejde mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylandene. Det er task forcens overordnede vurdering, at: Grænseoverskridende skatteunddragelse bedst bekæmpes internationalt Grænseoverskridende skatteunddragelse alene kan begrænses, hvis der er en væsentlig opdagelsesrisiko ved at benytte skattely Manglende tilgængelighed af information udgør en barriere for bekæmpelsen af brugen af skattely På den baggrund anbefaler task forcen følgende: Bedre internationalt myndighedssamarbejde og automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. Task forcen anbefaler, at EU-direktivet om en Common Reporting Standard (CRS) indføres som en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti Øget åbenhed om ejerskab. Øget åbenhed om reelle ejere. Task forcen anbefaler, at der oprettes et register over reelle ejere af selskaber og fonde. Registret vil lette udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndigheder i forskellige lande og samtidig fungere som et led i udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv Skærpede regler for ihændehaveraktier. Task forcen anbefaler bl.a., at muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier afskaffes, samt at sanktionen for manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier skærpes Indførelse af beskatning af stifteren af trusts mv. Task forcen anbefaler, at der indføres beskatning af stifteren af den indkomst, der optjenes i trusten. Stifteren vil ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål eller kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing Opstramning i forhold til bindende svar om aktivers værdi, herunder når aktiver føres ud af landet. Task forcen anbefaler, at SKAT får mulighed for at se bort fra bindende svar om værdien af et aktiv, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Bindende svar har fx betydning, når aktiver føres ud af landet. Task forcen anbefaler endvidere, at gyldighedsperioden for et bindende svar om værdien af aktiver højst kan udgøre 6 måneder Styrket indsats mod skattely november

10 Offensiv indsats på internationalt niveau Skatteunddragelse gennem skattely bekæmpes bedst internationalt. Regeringen har derfor, siden den tiltrådte, arbejdet aktivt internationalt for at styrke indsatsen mod skattely, og dette arbejde skal fortsætte fremadrettet. Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder Manglende tilgængelighed af information på tværs af landegrænser udgør en væsentlig barriere for bekæmpelsen af brugen af skattely. Uden den nødvendige information om fx finansielle konti og pengeoverførsler mellem lande, er det svært for skattemyndighederne at identificere værdier, som forsøges holdt skjult. Det er således særligt på dette område, at regeringen vil arbejde fremadrettet. Arbejdet i OECD OECD har med opbakning fra G20 udformet en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti, Common Reporting Standard (CRS), inspireret af FATCA-modellen, som anvendes af USA (Foreign Account Tax Compliance Act). Her skal alle lande og områder med væsentlige finansielle centre herunder også lande med bankhemmelighed acceptere automatisk informationsudveksling med USA. Danmark underskrev den 9. november 2012, som det andet land i verden, en FATCA-aftale med USA. Indførelsen af CRS vil betyde øget udveksling af skatteoplysninger, hvilket er væsentligt for at forbedre SKATs mulighed for at bekæmpe skatteunddragelse gennem skattely. CRS indeholder bl.a. krav om, at indberetninger vedrørende finansielle konti ejet af passive selskaber mv. skal omfatte oplysninger om de kontrollerende personer i disse selskaber mv. Det medfører en forbedret mulighed for at bekæmpe skatteunddragelse gennem brug af forskellige selskabskonstruktioner. Regeringen vil arbejde for gennemførelse af CRS på globalt plan med henblik på, at så mange lande som muligt implementerer standarden. UK, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien har etableret en gruppe af lande under navnet Early Adopters Group, som ønsker at implementere modellen allerede fra En stadigt voksende gruppe af lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig Early Adopters Group, som pt. tæller mere end 50 medlemmer. Målet er, at så mange lande som muligt tilslutter sig aftalen, og regeringen vil arbejde aktivt for, at det sker. Arbejdet i EU I EU er der opnået politisk enighed om at indføre CRS via en ændring af direktivet om administrativt samarbejde (DAC). Ændringen ventes vedtaget inden udgangen af indeværende år. Informationsudvekslingsaftaler Regeringen indgår løbende nye bilaterale skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattely. I dag har Danmark 44 skatteinformationsaftaler med lande og jurisdiktioner, som har vigtige finansielle centre, og dermed har kunnet bruges som skattely. Danmark mangler kun at indgå aftale med De Forende Arabiske Emirater (UAE). Styrket indsats mod skattely november

11 Øget åbenhed om reelle ejere Sløring af ejerskab for personer og selskaber er en forudsætning for at kunne gemme beløb i skattely. Derfor vil regeringen skabe større åbenhed om ejerskab ved at indføre et register over såkaldte reelle ejere af selskaber og fonde. Baggrund Sløring af ejerskab for personer og selskaber anvendes til at gemme beløb i skattely. Øget åbenhed om reelt ejerskab i selskaber og fonde kan bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til skattemyndighederne og derved øge opdagelsesrisikoen ved skatteunddragelse. En højere opdagelsesrisiko er central i kampen mod skatteunddragelse. Ved reelle ejere menes de personer, der reelt kontrollerer en juridisk person (herunder et selskab eller en fond). Dette begreb afviger dermed fra begrebet legale ejere. De legale ejere er de personer eller selskaber, der ud fra en formel betragtning ejer aktierne eller andre ejerandele end den juridiske person. I dag kan de danske myndigheder forsøge at spore det reelle ejerskab ved at anmode selskaber om oplysninger eller ved at anmode om oplysninger i hvert land i ejerskabskæden. Dette er ofte en langsommelig og ineffektiv proces, som kan kræve mange anmodninger om udveksling af oplysninger. Et effektivt redskab til bekæmpelse af skatteunddragelse, vil dermed være at etablere et register over reelle ejere. Et register giver mulighed for at håndtere fortrolige oplysninger og vil lette udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder i forskellige lande, samtidig med at det er muligt at søge på specifikke personer. Den tværministerielle task force mod skattely har også peget på, at et register vil være et effektivt redskab for myndighederne. Registret fungerer samtidig som udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv. Løsning Gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sikre, at selskaber ikke misbruges til fx skatteunddragelse. Regeringen vil derfor skabe øget åbenhed om ejerskab ved at etablere et register over reelle ejere af selskaber og fonde i Erhvervsstyrelsen. Dette skal bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til myndighederne samt øge opdagelsesrisikoen for ulovlige skattelykonstruktioner. Registret udvikles i løbet af 2015 med henblik på, at den nødvendige lovgivning kan fremsættes i efteråret Det skal ses i lyset af, at forhandlingerne af forslaget til 4. hvidvaskdirektivet fortsat pågår og forventes afsluttet ultimo Styrket indsats mod skattely november

12 Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber Kommanditselskaber skal ikke kunne misbruges til hvidvask af udenlandske formuer. Derfor vil regeringen skabe øget åbenhed om ejerskabet ved, at kommanditselskaber omfattes af det foreslåede register over reelle ejere. Samtidig skabes der hjemmel til, at kommanditselskaber kan blive omfattet af det kommende register over legale ejere. Baggrund Kommanditselskaber er en særlig selskabsform, der åbner mulighed for hurtigt og let at starte en virksomhed og tiltrække udenlandsk kapital til Danmark. Kommanditselskaber er karakteriseret ved, at nogen af deltagerne i virksomheden hæfter personligt (med hele deres formue), kaldet komplementarer, mens andre deltagere alene hæfter med de penge, deltagerne har indskudt i selskabet, kaldet kommanditister. Kommanditselskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og loven stiller ingen materielle (indholdsmæssige) krav til selskabsformen, som i stedet bygger på aftalefrihed. En andel af disse selskaber skal selskabsregistreres hos Erhvervsstyrelsen, hvis deres komplementar er et kapitalselskab (aktie- og anpartsselskaber). De øvrige skal kun registreres, hvis de har skatte- og afgiftsmæssige pligter. Kommanditselskaber er ikke omfattet af det kommende register over legale ejere. Dette register vil omfatte selskaber, som er omfattet af selskabsloven, bl.a. aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Der har været kritik af, at man ikke kender ejerne bag kommanditselskaberne, herunder at de ikke er omfattet af det kommende register over legale ejere, og at kommanditselskaberne derfor kan anvendes til hvidvask af udenlandske formuer. Regeringen har allerede taget initiativer i forhold til kommanditselskaber. I 2012 blev reglerne i skattekontrolloven ændret, så kommanditselskaberne er forpligtede til at føre lister over ejere og deltagere i selskabet. Det blev gjort for at sikre, at Danmark lever op til de internationale forpligtelser vedrørende udveksling af oplysninger. Disse lister skal udleveres til SKAT på anmodning. Samtidig har SKAT igangsat en undersøgelse, hvor der ses på, om danske kommanditselskaber misbruges til international skatteunddragelse. Løsning Der etableres åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber. Derfor vil regeringen lade kommanditselskaber og andre virksomheder under lov om visse erhvervsdrivende virksomheder være omfattet af det kommende register over reelle ejere. Endvidere skabes der hjemmel til, at kommanditselskaber kan blive omfattet af det foreslåede register over legale ejere. Erhvervs- og vækstministeren har bedt Erhvervsstyrelsen foretage en analyse af kommanditselskaber og andre virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder misbrug til hvidvask af udenlandske formuer mv. Analysen vil se på, om kommanditselskaber også skal omfattes af det kommende register over legale ejere. Styrket indsats mod skattely november

13 Skærpede regler for ihændehaveraktier Ihændehaveraktier kan misbruges til sløring af ejerskab og derigennem til skatteunddragelse. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier, samt skærpe sanktionen ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier. Baggrund Ihændehaveraktier er kendetegnet ved, at selskabet ikke kender ejeren. Den historiske begrundelse for ihændehaveraktier har været, at det lettede aktieomsætningen, når navnenoteringen ikke skulle ændres ved enhver overdragelse, samtidig med at det var muligt at være anonym ejer. Den teknologiske udvikling har dog medført, at navnenotering ikke længere påvirker omsætningen i nævneværdig grad. Anonymitet er samtidig i strid med regeringens ønske om øget åbenhed, og anonymiteten muliggør skatteunddragelse. Det er i flere sammenhænge relevant for myndighederne at vide, hvem der ejer aktierne i et selskab. Der skelnes mellem ihændehaveraktier i unoterede selskaber og i børsnoterede selskaber. De børsnoterede selskaber kan både have noterede og unoterede ihændehaveraktier. I dag skal ejere af ihændehaveraktier lade sig registrere i registret over legale ejere, der træder i kraft i december For ejere med en ejerandel på over 5 pct. skal der ske registrering af ihændehaveraktier i både børsnoterede og unoterede selskaber. Hvis ejerandelen er under 5 pct., skal der ske registrering i en særlig lukket del af det kommende register over legale ejere, men alene hvis der er tale om ihændehaveraktier i unoterede selskaber. Registreringen sker direkte fra ejeren af en ihændehaveraktie til registret, så identiteten på ejeren fortsat vil være ukendt for selskabet. Det er vurderingen, at de nuværende sanktionsregler for manglende registrering ikke er tilstrækkelige til effektivt at sikre registrering af ejerskab. Den tværministerielle task force anbefaler helt at afskaffe nye ihændehaveraktier samt at indføre lovgivning, der understøtter offentlige myndigheders adgang til oplysninger om ejere af eksisterende ihændehaveraktier. Det svarer til anbefalingerne fra OECD s Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Løsning Den gældende lovgivning skaber ikke tilstrækkelig åbenhed om ejerskabet af ihændehaveraktier. Regeringen vil derfor helt afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Regeringen vil endvidere skærpe sanktionen for ejere af unoterede ihændehaveraktier, som ikke registrerer sig i det kommende register over legale ejere. Sanktionen består i, aktionæren mister sine rettigheder til at stemme på generalforsamlingen og få udbetalt udbytte. Som led heri vil regeringen indføre registreringspligt af ejerskab for unoterede ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber. Regeringen vil samtidig skabe hjemmel til, at skattemyndighederne får bedre adgang til at hente oplysninger i værdipapircentralen om ejere af noterede ihændehaveraktier i noterede selskaber. Dermed vil skattemyndighederne få bedre muligheder for at fastslå ejerskabet for denne gruppe aktionærer uden at stille nye krav om indberetning. Styrket indsats mod skattely november

14 Skat på stifteren af trusts skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning I trusts og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Det betyder, at en trust kan give mulighed for aggressiv skatteplanlægning. Derfor vil regeringen indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Det vil samtidig øge tilskyndelsen til at vælge en mere gennemsigtig fondskonstruktion. Baggrund Det er muligt at oprette en trust i udlandet, hvor stifteren opretholder adgang til at disponere over formuen. En trust er ikke et begreb, der anerkendes i den danske lovgivning, men udspringer af engelsk ret. Trusten eksisterer i dag i en lang række Common Law-lande rundt omkring i verden, herunder i de tidligere britiske kolonier, USA, Canada m.fl. En trust er kendetegnet ved, at en anden person (stifteren) overfører aktiver til en person (trustee), idet stifteren instruerer trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har ejendomsretten til at råde over de overførte aktiver, og de begunstigede har den økonomiske ejendomsret. I trusts og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Aftalefriheden medfører, at det er meget vanskelligt for SKAT at kontrollere, om stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens formue. Trusts er som nævnt ikke anerkendt i dansk ret. Trust kan give mulighed for aggressiv skatteplanlægning. I de få tilfælde, hvor der er andre formål bag ønsket om stiftelse, vil stifteren i stedet kunne anvende en dansk fondskonstruktion eller en lignende udenlandsk fondskonstruktion, hvor der ikke er tvivl om afkaldet på formuen. Løsning Regeringen vil indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Hvis der er begunstigede i trusten, som modtager dele af afkastet, vil denne del af indkomsten kunne undtages fra beskatningen af stifteren, når modtageren beskattes af indkomsten. Endvidere vil stifteren ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål, eller hvis der er tale om kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing. Styrket indsats mod skattely november

15 Fair beskatning, når aktiver føres ud af landet SKAT kan i visse tilfælde give et såkaldt bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Det betyder, at SKAT binder sig til at beskatte et aktiv ud fra en fastsat værdi. Der har været eksempler, hvor den faktiske værdi af et aktiv, der er ført ud af Danmark, efterfølgende har vist sig at være 10 gange større end den fastsatte værdi i SKATs bindende svar. Det kan betyde, at der flyttes værdier ud af Danmark, som burde have udløst større beskatning her i landet. Derfor vil regeringen give SKAT mulighed for at se bort fra et bindende svar, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig indføres en maksimal gyldighedsperiode for bindende svar på 6 måneder. Baggrund I dag kan SKAT i visse tilfælde give bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Bindende svar herom er reelt kun relevant ved overdragelser mellem interesseforbundne parter og ved flytning ind og ud af landet. Der er eksempler på, at SKATs bindende svar er blevet brugt på en sådan måde, at der er opnået et bindende svar med en værdiansættelse, som ved et efterfølgende salg har vist sig at være meget lavt ansat. Fx kan fremhæves et tilfælde, hvor værdien af aktivet i det bindende svar var fastsat til et 3-cifret millionbeløb, og hvor aktivet 6 måneder senere blev solgt til det 10-dobbelte. Med den gældende praksis er udgangspunktet, at et bindende svar er bindende i 5 år. Det er dog muligt konkret at fastsætte en kortere gyldighedsperiode. Løsning For at imødegå udfordringen med for lave værdiansættelser foreslår regeringen, at skattemyndighederne får mulighed for at se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig foreslår regeringen en gyldighedsperiode for disse typer af bindende svar på højest 6 måneder. Opstramningen svarer til anbefalingen fra den tværministerielle task force mod skattely. Det bindende svar kan kun bortfalde, når helt særlige forhold gør sig gældende. For at det bindende svar kan bortfalde, kræver det, at der inden for den normale ligningsfrist (fristen for adgang til at revidere en skatteansættelse) er konstateret en værdistigning, der overstiger en nærmere fastsat procent- og faktisk beløbsgrænse. Samtidig kan der være mellemliggende forhold, som kan sandsynliggøre, at værdistigningen er fuldt berettiget. Dvs. et bindende svar vil ikke bortfalde automatisk, blot fordi grænsen er overskredet. Reglerne for bortfald vil fremgå af det bindende svar. Hvis betingelserne for et bortfald er opfyldt, vil skatteyderen blive stillet som om, der ikke var afgivet et bindende svar. De processuelle regler, herunder ligningsfrist, bevisbyrdefordeling og adgang til domstolsprøvelse, vil være fuldstændigt uændrede. Styrket indsats mod skattely november

16 Styrket hvidvasktilsyn Kædesvig indbefatter ofte hvidvask i form overførsel af overskud til udlandet. Udfordringerne med kædesvig vurderes at være voksende. Regeringen foreslår derfor, at Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn styrkes i form af flere kontroller af virksomheder og bedre muligheder for uanmeldte kontrolbesøg. Baggrund Skatteunddragelse i forbindelse med kædesvig indbefatter ofte overførsel af overskud til udlandet (hvidvask). Det ulovligt oparbejdede overskud blev tidligere overført til udlandet gennem finansielle virksomheder, hvorfor hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder er blevet forstærket. Det er nu vurderingen, at hvidvask i stigende grad sker gennem andre typer af virksomheder såsom vekselkontorer, selskabsfabrikanter og kontorhoteller mv. Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn omfatter vekselkontorer, ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders, herunder bl.a. selskabsfabrikanter og kontorhoteller. Hvidvaskloven indebærer bl.a., at virksomhederne skal være opmærksomme på deres kunders aktiviteter og give underretning til SØIK (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) i tilfælde af mistanke om, at en kundes aktiviteter har tilknytning til hvidvask. Herudover indeholder loven en række regler om, at virksomheder skal sørge for at identificere og legitimere deres kunder, ligesom virksomhederne skal have udarbejdet interne politikker og forretningsgange i relation til hvidvask. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen heraf. Erhvervsstyrelsen har i dag ikke hjemmel i hvidvaskloven til at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders, som det er muligt overfor vekselkontorer og finansielle virksomheder. En gennemgang af Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg i 2013 viser, at der i 2/3 af tilfældene var mangler i forhold til hvidvasklovgivningen, der medførte påbud, og at der i mere end halvdelen af tilfældene var tale om mangler, der medførte politianmeldelse. Løsning Regeringen vil styrke hvidvasktilsynet i Erhvervsstyrelsen væsentligt. Det sker ved, at der tilføres 4 mio. kr. årligt til hvidvasktilsynet, så der kan gennemføres flere kontroller. Samtidig vil Erhvervsstyrelsen få hjemmel til at foretage uanmeldte kontrolbesøg overfor ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders. Det styrkede hvidvasktilsyn vil indebære både flere kontroller af virksomheder og styrkede redskaber i form af mulighed for uanmeldte kontrolbesøg. Det skal væsentligt øge risikoen for at opdage snyd og mangelfulde procedurer ude i virksomhederne og derved føre til en øget overholdelse af hvidvaskreglerne. Desuden vil regeringen igangsætte en analyse af brugen af de såkaldte iværksætterselskaber, herunder om selskabsformen anvendes som tilsigtet. Det skyldes, at iværksætterselskaber er blevet kritiseret for at gøre det lettere at snyde kreditorer. Styrket indsats mod skattely november

17 Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Regeringen nedsatte i november 2013 som led i udspillet mod skattely et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra myndigheder og rådgiverbranchen, og har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Baggrund Regeringen nedsatte i november 2013 som led i udspillet mod skattely et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget om styrket branche- og rådgiversamarbejde har bl.a. haft fokus på skatterådgivernes rolle i forhold til ikke at rådgive om løsninger, der medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af SKAT (formand), Skatteministeriets departement, SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), FSR danske revisorer, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Finansrådet samt Forsikring og Pension. Den overordnede målsætning for udvalgets arbejde har været at udarbejde et sæt anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, der medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har pointeret, at skatterådgivning ikke bør omfatte initiativer, der fører til skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at skatterådgivning omfatter tilladelig og lovlig skatteplanlægning, som ligger inden for de rammer, en rådgiver skal følge i forhold til sin klient. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalget har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning: Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed. Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande. Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages. Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold. Styrket indsats mod skattely november

18 Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag, og den konkrete kundes forhold. Udvalget er samtidig enigt om, at en vedvarende kommunikationsindsats er en væsentlig og afgørende faktor for, at anbefalingerne kan gøre en forskel. Styrket indsats mod skattely november

19 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner 2014/15 :5 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf. : Elektronisk publikation Design af omslag e-types & e-types Daily Foto Arkiv Web Publikationen kan hentes på skm.dk 541 TRYKSAG 457

20

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Rapport 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Indhold 2 Indhold Resumé... 5 Bedre internationalt

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 28. maj 2015 Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H100-15.

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål

Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Selskabet CVR-nr. Adresse Land hvor selskabet er stiftet/registreret

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. maj 2015 Skatteunddragelse

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til 2014/1 LSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3160 Fremsat den 25. marts 2015 af

Læs mere

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat 30. juni 2017 J.nr. 2017-3947 Kontor: Proces og Administration Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Initialer: DB

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 1. februar 2016 Kommissionens nye skattepakke og aktuelle

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN. Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017

ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN. Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 203 Offentligt ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017 AGENDA a. Det reelle problem b. Skattely vs aggressiv

Læs mere

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes.

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes. Selskabet Navn CVRnr. Adresse Postnr. og by Land hvor selskabet er stiftet/registreret (Kun relevant for finansielle institutter) Sponsornavn GIINnr. (19 tegn) GIINnummer (gælder for finansielle institutter

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Stærkere skattekontrol, styrket vejledning

Stærkere skattekontrol, styrket vejledning Stærkere skattekontrol, styrket vejledning En styrket skattekontrol 1 Stærkere skattekontrol, styrket vejledning Initiativer til bedre regelefterlevelse på skatteområdet Styrket kontrol og vejledning af

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere