Styrket indsats mod skattely

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket indsats mod skattely"

Transkript

1 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014

2 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014

3 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner Styrket indsats mod skattely november

4 Skattely bekæmpes på flere niveauer Grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne giver anledning til nye skattelykonstruktioner, og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i Danmark. Forskning peger på, at der i Danmark sker skatteunddragelse gennem skattely for godt 3-5 mia. kr. årligt, opgjort som manglende beskatning af afkast af finansielle formuer, der er ført i skattely. For at dæmme op for skattely nedsatte regeringen i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely og tog samtidig initiativ til et styrket branche- og rådgiversamarbejde om grænseoverskridende skatterådgivning. Målet var at komme med anbefalinger til skærpede regler mod skattely samt udarbejde anbefalinger for god skatterådgivning. Anbefalingerne om styrket branche- og rådgiversamarbejde er nu på plads, og den tværministerielle task force er klar med sine anbefalinger. På baggrund heraf fremlægger regeringen et ambitiøst udspil med initiativer til en styrket indsats mod skattely. Regeringen vil blandt andet indføre øget åbenhed om reelle ejere af selskaber og fonde, hvilket vil gøre det sværere at sløre ejerskab og gemme skattepligtige værdier. Samtidig lægger regeringen op til åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber, stop for udstedelse af nye ihændehaveraktier, styrket hvidvasktilsyn, samt en række andre initiativer, som samlet set skal bidrage til at dæmme op for skattely. Samtidig indeholder udspillet nye anbefalinger for god rådgivning om grænseoverskridende skatteforhold, som er blevet udarbejdet i samarbejde med rådgiverbranchen. Danmark er et af de lande i verden, hvor det er nemmest at drive virksomhed. Det skal det også være fremadrettet. Derfor har regeringen gennemført en række reformer, som sigter mod at gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark og styrke iværksætterkulturen, blandt andet Skattereform 2012, Vækstplan DK fra 2013 og Vækstpakke Lige så vel som regeringen ønsker, at det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, er det også regeringens ambition, at reglerne ikke misbruges. Det er regeringens klare holdning, at alle skal bidrage til fællesskabet, og derfor skal der dæmmes op for skatteunddragelse. Det kræver en indsats på flere niveauer. Først og fremmest er det nødvendigt med samarbejde og tiltag på internationalt niveau, idet skatteunddragelse ved hjælp af skattely bedst bekæmpes internationalt. Samtidig skal myndighederne i de enkelte lande have effektive redskaber til rådighed i jagten på dem, der omgår beskatning ved at føre pengebeløb i skattely. Styrket indsats mod skattely november

5 Regeringen har fulgt begge spor og har de seneste tre år gennemført en systematisk indsats rettet mod både virksomheders og enkeltpersoners brug af skattely. Internationalt arbejder regeringen for at styrke samarbejdet mellem skattemyndigheder. Ambitionen er, at automatisk udveksling af skatteoplysninger mellem lande bliver en global standard for både udviklede lande og udviklingslande. Og Danmark indgår løbende nye skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattelylande. Samtidig er skattely et særskilt fokusområde, som prioriteres højt i SKATs indsatsaktiviteter. Bl.a. afsatte regeringen i november mio. kr. over perioden til et nyt skattelyprojekt i SKAT, hvis formål er at skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om grænseoverskridende skatteunddragelse, jf. boks 1. Boks 1. Eksisterende skattelyindsats i SKAT SKAT har i de senere år gennemført en række indsatsprojekter, som er møntet på at dæmme op for brugen af skattely. Følgende kan bl.a. fremhæves: Projekt Skattely. Sidste år afsatte regeringen 40 mio. kr. til et nyt skattelyprojekt i SKAT, som kører i Projektet skal afdække karakteristika bag skattelykonstruktioner og dermed skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om grænseoverskridende skatteunddragelse. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af initiativet. Money Transfer. Projekterne Money Transfer ( ) samt Money Transfer II ( ) undersøger pengeoverførsler mellem danske banker og banker i skattelylande via udenlandske kreditkort, bankoverførsler, smugling af penge over grænsen samt opfølgning og afslutning på tidligere projekter med fokus på skattely. Projekterne skal finde ikke-beskattede indtægter og formuer via transaktioner til og fra danske banker samt opdage anden svig som udspringer af transaktionerne. Projekt Money Transfer har i perioden skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på ca. 1,3 mia. kr. før tilbageløb. Projekt Money Transfer II har foreløbigt i 2014 skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på 0,1 mia. kr. før tilbageløb. Transfer Pricing Skattely. Transfer pricing dækker over virksomheders interne handler mellem koncerner placeret i forskellige lande. SKAT undersøger i en række forskellige transfer pricing-relaterede projekter, om handlerne sker til armslængdepris for at sikre, at handlerne ikke benyttes til uretmæssigt at flytte indkomst ud af landet i skattely. Projekt Transfer Pricing Skattely har i perioden resulteret i et skatteprovenu på skønsmæssigt ca. 0,2 mia. kr. før tilbageløb. Projekt Kædesvig. Projektet har til hensigt at modvirke kædesvig, som i udgangspunktet omhandler moms- og skattesvig i forbindelse med handler med arbejdsydelser mellem virksomheder, hvor der benyttes underentreprenører. Indsatsen mod organiseret kædesvig er fra 2013 blevet et fast driftsområde i SKAT. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har i 2013 nedsat en særlig task force vedrørende kædesvig. Projekt Kædesvig har i perioden skønsmæssigt resulteret i et skatteprovenu på knap 1,9 mia. kr. før tilbageløb. Kædesvig er overvejende handel med ydelser indenfor landets grænser. Der er dog en række tilfælde, hvor udenlandske personer står bag virksomhederne. Styrket indsats mod skattely november

6 På trods af regeringens målrettede indsats udgør grænseoverskridende skatteunddragelse hos både enkeltpersoner og virksomheder fortsat en udfordring. Der er således behov for fortsat at styrke indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. På den baggrund fremlægger regeringen en ambitiøs pakke med initiativer til bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse gennem skattely, jf. boks 2. Boks 2. Regeringens forslag til en styrket indsats mod skattely Offensiv dansk indsats på internationalt niveau Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. Den væsentligste barriere for at tilvejebringe bedre oplysninger om brugen af skattely er den manglende tilgængelige information på tværs af landegrænser. Fx er det afgørende at have tilstrækkelig information om finansielle konti og overførsler af penge mellem lande, så skattemyndighederne kan identificere skattepligtige værdier. Regeringen arbejder derfor aktivt for at styrke udvekslingen af skatteoplysninger mellem myndigheder på tværs af landegrænser, bl.a. gennem implementering af EUdirektiv om indførelse af Common Reporting Standard (CRS) som er en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti. Nye Informationsudvekslingsaftaler. Regeringen indgår løbende nye bilaterale skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattely, og mangler kun at indgå aftale med De Forende Arabiske Emirater (UAE). Skærpede regler mod skattely Øget åbenhed om reelle ejere af selskaber og fonde. Sløring af ejerskab er en forudsætning for at kunne gemme beløb i skattely. Øget åbenhed om de reelle ejere af selskaber og fonde kan bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til skattemyndighederne og derved øge opdagelsesrisikoen ved skatteunddragelse. Derfor vil regeringen skabe mere åbenhed om ejerskab ved at indføre et offentligt administreret register over reelle ejere. SKAT får direkte adgang til oplysningerne i registret. Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber. Kommanditselskaber er en særlig selskabsform, der åbner mulighed for hurtigt at kunne starte en virksomhed. Samtidig har det vist sig, at kommanditselskaber misbruges til hvidvask af udenlandske formuer. Derfor vil regeringen lade kommanditselskaber omfatte af registret over reelle ejere. Samtidig analyseres det, om kommanditselskaber også skal omfattes af det kommende register over legale ejere. Der indføres derfor en hjemmel til, at kommanditselskaber og andre virksomheder under lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan blive omfattet af det kommende register over legale ejere. Skærpede regler for ihændehaveraktier. Ihændehaveraktier er defineret ved, at selskabet ikke kender ejeren i modsætning til navneaktier. Derfor kan ihændehaveraktier misbruges til sløring af ejerskab og dermed til skatteunddragelse. For at skabe yderligere åbenhed om ejerskab vil regeringen afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier, samt skærpe sanktionen ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier. Endvide- Styrket indsats mod skattely november

7 re skal SKAT have bedre adgang til Værdipapircentralens oplysninger om ejere af noterede ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber. Dermed vil skattemyndighederne bedre kunne fastslå ejerskab for denne gruppe aktier, men uden at stille nye krav om indberetning. Indførelse af beskatning af stifteren af trusts mv. Trusts er ikke anerkendt i dansk ret. I trust og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Aftalefriheden medfører, at det er meget vanskeligt for SKAT at kontrollere, om stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens formue. Dermed kan trusts anvendes som redskab til aggressiv skatteplanlægning. Derfor vil regeringen indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Fair beskatning når aktiver føres ud af landet. SKAT kan i visse tilfælde give bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Bindende svar herom er reelt kun relevant, når aktiver overdrages mellem interesseforbundne parter eller flyttes ind og ud af landet. Der har været eksempler, hvor den faktiske værdi af et aktiv, der er ført ud af Danmark, efterfølgende har vist sig at være 10 gange større end den fastsatte værdi i det bindende svar. Derfor vil regeringen give skattemyndighederne mulighed for at se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet væsentligt overstiger den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig indføres en maksimal gyldighedsperiode for bindende svar på 6 måneder. Reglerne vil fremgå af det bindende svar, så der er klarhed om retningslinjerne. Styrket hvidvasktilsyn. Skatteunddragelse i forbindelse med kædesvig indbefatter ofte overførsel af overskud til udlandet (hvidvask). Regeringen foreslår derfor, at Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn styrkes i form af flere kontroller af virksomheder og bedre muligheder for uanmeldte kontrolbesøg. Endvidere vil regeringen igangsætte en analyse af brugen af iværksætterselskaber, herunder om selskabsformen anvendes som tilsigtet. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Regeringens nedsatte i november 2013 et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra myndigheder og rådgiverbranchen og har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Anbefalingerne kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at en vedvarende kommunikationsindsats er en væsentlig og afgørende faktor for, at anbefalingerne kan gøre en forskel. Styrket indsats mod skattely november

8 Faktaark 1. Anbefalinger fra den tværministerielle task force mod skattely 2. Offensiv indsats på internationalt niveau 3. Øget åbenhed om reelle ejere 4. Øget åbenhed om ejerskabet af kommanditselskaber 5. Skærpede regler for ihændehaveraktier 6. Skat på stifteren af trusts skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning 7. Fair beskatning, når aktiver føres ud af landet 8. Styrket hvidvasktilsyn 9. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Styrket indsats mod skattely november

9 Anbefalinger fra den tværministerielle task force mod skattely Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely. Task forcen fik til opgave at gennemgå den gældende lovgivning og praksis på området og udarbejde mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylandene. Det er task forcens overordnede vurdering, at: Grænseoverskridende skatteunddragelse bedst bekæmpes internationalt Grænseoverskridende skatteunddragelse alene kan begrænses, hvis der er en væsentlig opdagelsesrisiko ved at benytte skattely Manglende tilgængelighed af information udgør en barriere for bekæmpelsen af brugen af skattely På den baggrund anbefaler task forcen følgende: Bedre internationalt myndighedssamarbejde og automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. Task forcen anbefaler, at EU-direktivet om en Common Reporting Standard (CRS) indføres som en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti Øget åbenhed om ejerskab. Øget åbenhed om reelle ejere. Task forcen anbefaler, at der oprettes et register over reelle ejere af selskaber og fonde. Registret vil lette udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndigheder i forskellige lande og samtidig fungere som et led i udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv Skærpede regler for ihændehaveraktier. Task forcen anbefaler bl.a., at muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier afskaffes, samt at sanktionen for manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier skærpes Indførelse af beskatning af stifteren af trusts mv. Task forcen anbefaler, at der indføres beskatning af stifteren af den indkomst, der optjenes i trusten. Stifteren vil ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål eller kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing Opstramning i forhold til bindende svar om aktivers værdi, herunder når aktiver føres ud af landet. Task forcen anbefaler, at SKAT får mulighed for at se bort fra bindende svar om værdien af et aktiv, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Bindende svar har fx betydning, når aktiver føres ud af landet. Task forcen anbefaler endvidere, at gyldighedsperioden for et bindende svar om værdien af aktiver højst kan udgøre 6 måneder Styrket indsats mod skattely november

10 Offensiv indsats på internationalt niveau Skatteunddragelse gennem skattely bekæmpes bedst internationalt. Regeringen har derfor, siden den tiltrådte, arbejdet aktivt internationalt for at styrke indsatsen mod skattely, og dette arbejde skal fortsætte fremadrettet. Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder Manglende tilgængelighed af information på tværs af landegrænser udgør en væsentlig barriere for bekæmpelsen af brugen af skattely. Uden den nødvendige information om fx finansielle konti og pengeoverførsler mellem lande, er det svært for skattemyndighederne at identificere værdier, som forsøges holdt skjult. Det er således særligt på dette område, at regeringen vil arbejde fremadrettet. Arbejdet i OECD OECD har med opbakning fra G20 udformet en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti, Common Reporting Standard (CRS), inspireret af FATCA-modellen, som anvendes af USA (Foreign Account Tax Compliance Act). Her skal alle lande og områder med væsentlige finansielle centre herunder også lande med bankhemmelighed acceptere automatisk informationsudveksling med USA. Danmark underskrev den 9. november 2012, som det andet land i verden, en FATCA-aftale med USA. Indførelsen af CRS vil betyde øget udveksling af skatteoplysninger, hvilket er væsentligt for at forbedre SKATs mulighed for at bekæmpe skatteunddragelse gennem skattely. CRS indeholder bl.a. krav om, at indberetninger vedrørende finansielle konti ejet af passive selskaber mv. skal omfatte oplysninger om de kontrollerende personer i disse selskaber mv. Det medfører en forbedret mulighed for at bekæmpe skatteunddragelse gennem brug af forskellige selskabskonstruktioner. Regeringen vil arbejde for gennemførelse af CRS på globalt plan med henblik på, at så mange lande som muligt implementerer standarden. UK, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien har etableret en gruppe af lande under navnet Early Adopters Group, som ønsker at implementere modellen allerede fra En stadigt voksende gruppe af lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig Early Adopters Group, som pt. tæller mere end 50 medlemmer. Målet er, at så mange lande som muligt tilslutter sig aftalen, og regeringen vil arbejde aktivt for, at det sker. Arbejdet i EU I EU er der opnået politisk enighed om at indføre CRS via en ændring af direktivet om administrativt samarbejde (DAC). Ændringen ventes vedtaget inden udgangen af indeværende år. Informationsudvekslingsaftaler Regeringen indgår løbende nye bilaterale skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattely. I dag har Danmark 44 skatteinformationsaftaler med lande og jurisdiktioner, som har vigtige finansielle centre, og dermed har kunnet bruges som skattely. Danmark mangler kun at indgå aftale med De Forende Arabiske Emirater (UAE). Styrket indsats mod skattely november

11 Øget åbenhed om reelle ejere Sløring af ejerskab for personer og selskaber er en forudsætning for at kunne gemme beløb i skattely. Derfor vil regeringen skabe større åbenhed om ejerskab ved at indføre et register over såkaldte reelle ejere af selskaber og fonde. Baggrund Sløring af ejerskab for personer og selskaber anvendes til at gemme beløb i skattely. Øget åbenhed om reelt ejerskab i selskaber og fonde kan bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til skattemyndighederne og derved øge opdagelsesrisikoen ved skatteunddragelse. En højere opdagelsesrisiko er central i kampen mod skatteunddragelse. Ved reelle ejere menes de personer, der reelt kontrollerer en juridisk person (herunder et selskab eller en fond). Dette begreb afviger dermed fra begrebet legale ejere. De legale ejere er de personer eller selskaber, der ud fra en formel betragtning ejer aktierne eller andre ejerandele end den juridiske person. I dag kan de danske myndigheder forsøge at spore det reelle ejerskab ved at anmode selskaber om oplysninger eller ved at anmode om oplysninger i hvert land i ejerskabskæden. Dette er ofte en langsommelig og ineffektiv proces, som kan kræve mange anmodninger om udveksling af oplysninger. Et effektivt redskab til bekæmpelse af skatteunddragelse, vil dermed være at etablere et register over reelle ejere. Et register giver mulighed for at håndtere fortrolige oplysninger og vil lette udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder i forskellige lande, samtidig med at det er muligt at søge på specifikke personer. Den tværministerielle task force mod skattely har også peget på, at et register vil være et effektivt redskab for myndighederne. Registret fungerer samtidig som udmøntningen af det 4. hvidvaskdirektiv. Løsning Gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sikre, at selskaber ikke misbruges til fx skatteunddragelse. Regeringen vil derfor skabe øget åbenhed om ejerskab ved at etablere et register over reelle ejere af selskaber og fonde i Erhvervsstyrelsen. Dette skal bidrage væsentligt til at sikre bedre oplysninger til myndighederne samt øge opdagelsesrisikoen for ulovlige skattelykonstruktioner. Registret udvikles i løbet af 2015 med henblik på, at den nødvendige lovgivning kan fremsættes i efteråret Det skal ses i lyset af, at forhandlingerne af forslaget til 4. hvidvaskdirektivet fortsat pågår og forventes afsluttet ultimo Styrket indsats mod skattely november

12 Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber Kommanditselskaber skal ikke kunne misbruges til hvidvask af udenlandske formuer. Derfor vil regeringen skabe øget åbenhed om ejerskabet ved, at kommanditselskaber omfattes af det foreslåede register over reelle ejere. Samtidig skabes der hjemmel til, at kommanditselskaber kan blive omfattet af det kommende register over legale ejere. Baggrund Kommanditselskaber er en særlig selskabsform, der åbner mulighed for hurtigt og let at starte en virksomhed og tiltrække udenlandsk kapital til Danmark. Kommanditselskaber er karakteriseret ved, at nogen af deltagerne i virksomheden hæfter personligt (med hele deres formue), kaldet komplementarer, mens andre deltagere alene hæfter med de penge, deltagerne har indskudt i selskabet, kaldet kommanditister. Kommanditselskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og loven stiller ingen materielle (indholdsmæssige) krav til selskabsformen, som i stedet bygger på aftalefrihed. En andel af disse selskaber skal selskabsregistreres hos Erhvervsstyrelsen, hvis deres komplementar er et kapitalselskab (aktie- og anpartsselskaber). De øvrige skal kun registreres, hvis de har skatte- og afgiftsmæssige pligter. Kommanditselskaber er ikke omfattet af det kommende register over legale ejere. Dette register vil omfatte selskaber, som er omfattet af selskabsloven, bl.a. aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Der har været kritik af, at man ikke kender ejerne bag kommanditselskaberne, herunder at de ikke er omfattet af det kommende register over legale ejere, og at kommanditselskaberne derfor kan anvendes til hvidvask af udenlandske formuer. Regeringen har allerede taget initiativer i forhold til kommanditselskaber. I 2012 blev reglerne i skattekontrolloven ændret, så kommanditselskaberne er forpligtede til at føre lister over ejere og deltagere i selskabet. Det blev gjort for at sikre, at Danmark lever op til de internationale forpligtelser vedrørende udveksling af oplysninger. Disse lister skal udleveres til SKAT på anmodning. Samtidig har SKAT igangsat en undersøgelse, hvor der ses på, om danske kommanditselskaber misbruges til international skatteunddragelse. Løsning Der etableres åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber. Derfor vil regeringen lade kommanditselskaber og andre virksomheder under lov om visse erhvervsdrivende virksomheder være omfattet af det kommende register over reelle ejere. Endvidere skabes der hjemmel til, at kommanditselskaber kan blive omfattet af det foreslåede register over legale ejere. Erhvervs- og vækstministeren har bedt Erhvervsstyrelsen foretage en analyse af kommanditselskaber og andre virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder misbrug til hvidvask af udenlandske formuer mv. Analysen vil se på, om kommanditselskaber også skal omfattes af det kommende register over legale ejere. Styrket indsats mod skattely november

13 Skærpede regler for ihændehaveraktier Ihændehaveraktier kan misbruges til sløring af ejerskab og derigennem til skatteunddragelse. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier, samt skærpe sanktionen ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier. Baggrund Ihændehaveraktier er kendetegnet ved, at selskabet ikke kender ejeren. Den historiske begrundelse for ihændehaveraktier har været, at det lettede aktieomsætningen, når navnenoteringen ikke skulle ændres ved enhver overdragelse, samtidig med at det var muligt at være anonym ejer. Den teknologiske udvikling har dog medført, at navnenotering ikke længere påvirker omsætningen i nævneværdig grad. Anonymitet er samtidig i strid med regeringens ønske om øget åbenhed, og anonymiteten muliggør skatteunddragelse. Det er i flere sammenhænge relevant for myndighederne at vide, hvem der ejer aktierne i et selskab. Der skelnes mellem ihændehaveraktier i unoterede selskaber og i børsnoterede selskaber. De børsnoterede selskaber kan både have noterede og unoterede ihændehaveraktier. I dag skal ejere af ihændehaveraktier lade sig registrere i registret over legale ejere, der træder i kraft i december For ejere med en ejerandel på over 5 pct. skal der ske registrering af ihændehaveraktier i både børsnoterede og unoterede selskaber. Hvis ejerandelen er under 5 pct., skal der ske registrering i en særlig lukket del af det kommende register over legale ejere, men alene hvis der er tale om ihændehaveraktier i unoterede selskaber. Registreringen sker direkte fra ejeren af en ihændehaveraktie til registret, så identiteten på ejeren fortsat vil være ukendt for selskabet. Det er vurderingen, at de nuværende sanktionsregler for manglende registrering ikke er tilstrækkelige til effektivt at sikre registrering af ejerskab. Den tværministerielle task force anbefaler helt at afskaffe nye ihændehaveraktier samt at indføre lovgivning, der understøtter offentlige myndigheders adgang til oplysninger om ejere af eksisterende ihændehaveraktier. Det svarer til anbefalingerne fra OECD s Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Løsning Den gældende lovgivning skaber ikke tilstrækkelig åbenhed om ejerskabet af ihændehaveraktier. Regeringen vil derfor helt afskaffe muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Regeringen vil endvidere skærpe sanktionen for ejere af unoterede ihændehaveraktier, som ikke registrerer sig i det kommende register over legale ejere. Sanktionen består i, aktionæren mister sine rettigheder til at stemme på generalforsamlingen og få udbetalt udbytte. Som led heri vil regeringen indføre registreringspligt af ejerskab for unoterede ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber. Regeringen vil samtidig skabe hjemmel til, at skattemyndighederne får bedre adgang til at hente oplysninger i værdipapircentralen om ejere af noterede ihændehaveraktier i noterede selskaber. Dermed vil skattemyndighederne få bedre muligheder for at fastslå ejerskabet for denne gruppe aktionærer uden at stille nye krav om indberetning. Styrket indsats mod skattely november

14 Skat på stifteren af trusts skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning I trusts og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Det betyder, at en trust kan give mulighed for aggressiv skatteplanlægning. Derfor vil regeringen indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Det vil samtidig øge tilskyndelsen til at vælge en mere gennemsigtig fondskonstruktion. Baggrund Det er muligt at oprette en trust i udlandet, hvor stifteren opretholder adgang til at disponere over formuen. En trust er ikke et begreb, der anerkendes i den danske lovgivning, men udspringer af engelsk ret. Trusten eksisterer i dag i en lang række Common Law-lande rundt omkring i verden, herunder i de tidligere britiske kolonier, USA, Canada m.fl. En trust er kendetegnet ved, at en anden person (stifteren) overfører aktiver til en person (trustee), idet stifteren instruerer trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har ejendomsretten til at råde over de overførte aktiver, og de begunstigede har den økonomiske ejendomsret. I trusts og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Aftalefriheden medfører, at det er meget vanskelligt for SKAT at kontrollere, om stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens formue. Trusts er som nævnt ikke anerkendt i dansk ret. Trust kan give mulighed for aggressiv skatteplanlægning. I de få tilfælde, hvor der er andre formål bag ønsket om stiftelse, vil stifteren i stedet kunne anvende en dansk fondskonstruktion eller en lignende udenlandsk fondskonstruktion, hvor der ikke er tvivl om afkaldet på formuen. Løsning Regeringen vil indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusten. Hvis der er begunstigede i trusten, som modtager dele af afkastet, vil denne del af indkomsten kunne undtages fra beskatningen af stifteren, når modtageren beskattes af indkomsten. Endvidere vil stifteren ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål, eller hvis der er tale om kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing. Styrket indsats mod skattely november

15 Fair beskatning, når aktiver føres ud af landet SKAT kan i visse tilfælde give et såkaldt bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Det betyder, at SKAT binder sig til at beskatte et aktiv ud fra en fastsat værdi. Der har været eksempler, hvor den faktiske værdi af et aktiv, der er ført ud af Danmark, efterfølgende har vist sig at være 10 gange større end den fastsatte værdi i SKATs bindende svar. Det kan betyde, at der flyttes værdier ud af Danmark, som burde have udløst større beskatning her i landet. Derfor vil regeringen give SKAT mulighed for at se bort fra et bindende svar, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig indføres en maksimal gyldighedsperiode for bindende svar på 6 måneder. Baggrund I dag kan SKAT i visse tilfælde give bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Bindende svar herom er reelt kun relevant ved overdragelser mellem interesseforbundne parter og ved flytning ind og ud af landet. Der er eksempler på, at SKATs bindende svar er blevet brugt på en sådan måde, at der er opnået et bindende svar med en værdiansættelse, som ved et efterfølgende salg har vist sig at være meget lavt ansat. Fx kan fremhæves et tilfælde, hvor værdien af aktivet i det bindende svar var fastsat til et 3-cifret millionbeløb, og hvor aktivet 6 måneder senere blev solgt til det 10-dobbelte. Med den gældende praksis er udgangspunktet, at et bindende svar er bindende i 5 år. Det er dog muligt konkret at fastsætte en kortere gyldighedsperiode. Løsning For at imødegå udfordringen med for lave værdiansættelser foreslår regeringen, at skattemyndighederne får mulighed for at se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Samtidig foreslår regeringen en gyldighedsperiode for disse typer af bindende svar på højest 6 måneder. Opstramningen svarer til anbefalingen fra den tværministerielle task force mod skattely. Det bindende svar kan kun bortfalde, når helt særlige forhold gør sig gældende. For at det bindende svar kan bortfalde, kræver det, at der inden for den normale ligningsfrist (fristen for adgang til at revidere en skatteansættelse) er konstateret en værdistigning, der overstiger en nærmere fastsat procent- og faktisk beløbsgrænse. Samtidig kan der være mellemliggende forhold, som kan sandsynliggøre, at værdistigningen er fuldt berettiget. Dvs. et bindende svar vil ikke bortfalde automatisk, blot fordi grænsen er overskredet. Reglerne for bortfald vil fremgå af det bindende svar. Hvis betingelserne for et bortfald er opfyldt, vil skatteyderen blive stillet som om, der ikke var afgivet et bindende svar. De processuelle regler, herunder ligningsfrist, bevisbyrdefordeling og adgang til domstolsprøvelse, vil være fuldstændigt uændrede. Styrket indsats mod skattely november

16 Styrket hvidvasktilsyn Kædesvig indbefatter ofte hvidvask i form overførsel af overskud til udlandet. Udfordringerne med kædesvig vurderes at være voksende. Regeringen foreslår derfor, at Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn styrkes i form af flere kontroller af virksomheder og bedre muligheder for uanmeldte kontrolbesøg. Baggrund Skatteunddragelse i forbindelse med kædesvig indbefatter ofte overførsel af overskud til udlandet (hvidvask). Det ulovligt oparbejdede overskud blev tidligere overført til udlandet gennem finansielle virksomheder, hvorfor hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder er blevet forstærket. Det er nu vurderingen, at hvidvask i stigende grad sker gennem andre typer af virksomheder såsom vekselkontorer, selskabsfabrikanter og kontorhoteller mv. Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn omfatter vekselkontorer, ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders, herunder bl.a. selskabsfabrikanter og kontorhoteller. Hvidvaskloven indebærer bl.a., at virksomhederne skal være opmærksomme på deres kunders aktiviteter og give underretning til SØIK (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) i tilfælde af mistanke om, at en kundes aktiviteter har tilknytning til hvidvask. Herudover indeholder loven en række regler om, at virksomheder skal sørge for at identificere og legitimere deres kunder, ligesom virksomhederne skal have udarbejdet interne politikker og forretningsgange i relation til hvidvask. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen heraf. Erhvervsstyrelsen har i dag ikke hjemmel i hvidvaskloven til at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders, som det er muligt overfor vekselkontorer og finansielle virksomheder. En gennemgang af Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg i 2013 viser, at der i 2/3 af tilfældene var mangler i forhold til hvidvasklovgivningen, der medførte påbud, og at der i mere end halvdelen af tilfældene var tale om mangler, der medførte politianmeldelse. Løsning Regeringen vil styrke hvidvasktilsynet i Erhvervsstyrelsen væsentligt. Det sker ved, at der tilføres 4 mio. kr. årligt til hvidvasktilsynet, så der kan gennemføres flere kontroller. Samtidig vil Erhvervsstyrelsen få hjemmel til at foretage uanmeldte kontrolbesøg overfor ejendomsmæglere, revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere samt de såkaldte serviceproviders. Det styrkede hvidvasktilsyn vil indebære både flere kontroller af virksomheder og styrkede redskaber i form af mulighed for uanmeldte kontrolbesøg. Det skal væsentligt øge risikoen for at opdage snyd og mangelfulde procedurer ude i virksomhederne og derved føre til en øget overholdelse af hvidvaskreglerne. Desuden vil regeringen igangsætte en analyse af brugen af de såkaldte iværksætterselskaber, herunder om selskabsformen anvendes som tilsigtet. Det skyldes, at iværksætterselskaber er blevet kritiseret for at gøre det lettere at snyde kreditorer. Styrket indsats mod skattely november

17 Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Regeringen nedsatte i november 2013 som led i udspillet mod skattely et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra myndigheder og rådgiverbranchen, og har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning. Baggrund Regeringen nedsatte i november 2013 som led i udspillet mod skattely et udvalg om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget om styrket branche- og rådgiversamarbejde har bl.a. haft fokus på skatterådgivernes rolle i forhold til ikke at rådgive om løsninger, der medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har haft deltagelse af SKAT (formand), Skatteministeriets departement, SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), FSR danske revisorer, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Finansrådet samt Forsikring og Pension. Den overordnede målsætning for udvalgets arbejde har været at udarbejde et sæt anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, der medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget har pointeret, at skatterådgivning ikke bør omfatte initiativer, der fører til skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at skatterådgivning omfatter tilladelig og lovlig skatteplanlægning, som ligger inden for de rammer, en rådgiver skal følge i forhold til sin klient. Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalget har udarbejdet fem anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning: Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed. Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande. Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages. Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold. Styrket indsats mod skattely november

18 Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag, og den konkrete kundes forhold. Udvalget er samtidig enigt om, at en vedvarende kommunikationsindsats er en væsentlig og afgørende faktor for, at anbefalingerne kan gøre en forskel. Styrket indsats mod skattely november

19 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner 2014/15 :5 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf. : Elektronisk publikation Design af omslag e-types & e-types Daily Foto Arkiv Web Publikationen kan hentes på skm.dk 541 TRYKSAG 457

20

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere