Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr. 2-32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr. 2-32"

Transkript

1 Bestyrelsen Afd. H. Vedtægter gældende pr. 18. marts Vedtægter For Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr Navn, hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at eje og administrere bebyggelsen af de 16 andelsboliger, matr. nr. 24 AL Egense By, beliggende i Egense.

2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Medlemmer Indskud Hæftelse Andel og andelsbeviser Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Fremleje af bolig Husorden Overdragelse af andelen Pris Fremgangsmåde Ubenyttede boliger Dødsfald Samlivsophævelse Opsigelse Eksklusion, betalingsfrister, rykkerprocedure Generalforsamling I ndkaldelser Flertal Dirigent Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Møder Tegningsret Administration Årsrapport Revision Revisionsrapport budgetforslag likviditetsbudget Opløsning Søgsmål... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vedtægtsændringer - Bestyrelsens påtegning

3 3 Medlemmer Stk. 3.1 Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og er myndig og som betaler den til enhver tid fastsatte andelsværdi bestående af indskud med eventuelt tillæg, jf. 4. Stk. 3.2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har overtaget andelsboligen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, samt udføre opgaver, som andelshaverne er pålagt jf. Vedtægter mv., frem til det tidspunkt, hvor andelsboligen er videreoverdraget. Andelshaveren kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 mdr. fra auktionsdagen overdrage andelsboligen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1 Såfremt andelen ikke er overdraget inden 6 mdr. fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen efter denne bestemmelse finder 13, stk. 2, litra B og C, og 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit hvem der skal overtage andelsboligen. Stk. 3.3 Bliver en udlejet andelsbolig ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre andelsboligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær, eller der er tale om det sidste udlejede lejemål. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder 13,stk. 2, litra 1 og 2 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Stk. 3.4 Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Dog fraviges 3.4 ved forældrekøb/omvendt forældrekøb jf. 11, stk. 3 og stk. 4. Stk. 3.5 Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, arbejde, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. 3

4 Stk. 3.6 Administrator/bestyrelsen fører en fortegnelse over samtlige foreningsmedlemmer og ethvert medlem har pligt til at sikre sig, at han/hun til enhver tid står ajourført i denne fortegnelse 4 Indskud Stk. 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør et beløb svarende til 20 % af den for boligen svarende andel af anskaffelsessummen for hele andelsboligen. Indskuddet skal betales kontant jfr. 15 stk. 3. Indskuddet indgår i overdragelsessummen der skal betales kontant. Indskud udgjorde år 2007 et beløb, svarende til: Kr for boligtype A 101 m 2 Kr for boligtype B 124 m 2 Kr for boligtype C 134 m 2 5 Hæftelse Stk. 5.1 Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen jf. stk Stk. 5.2 For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller underpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 5.1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 5.3 En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtigelsen efter stk. 5.1 og stk. 5.2, indtil 4

5 ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtigelsen. 6 Andel Stk. 6.1 Den der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til erhververen. Overdrageren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlig gøre erhververen bekendt med indholdet i 14, 15 stk stk. 1. Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter fastsætter nærmere regler om, hvilke dokumenter og nøgleoplysninger overdrageren skal udlevere til erhververen, formkrav til nøgleoplysninger, hvilke nøgleoplysninger, der skal optages som note til årsregnskabet samt proceduren for udarbejdelse af nøgleoplysninger. Lov af 1. Jan Stk. 6.2 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud med tillæg/fradrag af årlig værdiregulering fordelt efter boligernes bruttoareal. Stk. 6.3 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-18, ved tvangssalg dom med de ændringer, der følger af reglerne i Andelsboligforeningslovens 6 b. Stk. 6.4 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler administrator/bestyrelse gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til Andelsboligforeningslovens 4 a nævnte erklæring, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for evt. vurdering af forbedringer m.v. Stk For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstedeet nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Foreningen kan opkræve gebyr til dækning af omkostninger hertil. 5

6 7 Boligaftale Stk. 7.1 Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligaftale de øvrige vilkår angives. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 7.2En bolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan dog efter anmodning fra andelshaveren give skriftlig tilladelse til erhvervsmæssigt hjemmearbejde i boligen, typisk i form af en kontorarbejdsplads. Tilladelsen kan kun gives under forudsætning af, at boligen ikke derved lider overlast, at der ikke sker skiltning, ikke bliver øget trafik og parkering og at de øvrige beboere i det hele taget ikke generes derved. Stk Boligafgift Til dækning af foreningens udgifter fastsætter generalforsamlingen boligafgiftens størrelse som fordeles efter boligens bruttoareal. Den del af boligafgiften, der modsvarer udgifter til renter og afdrag på lån, ejendomsforsikring og udvendig vedligeholdelse af bygninger samt hensættelser til afdrag på gæld arealfordeles. Den resterende del af boligafgiften fordeles ligeligt med 1/16. Stk. 8.2 Den enkelte andelshaver betaler selv for el, vand og vandafledning, gas, renovation, TV- pakke, tlf. og internetopkobling, evt. parabolopsætning, samt vedligeholdelse af gasfyr v. påfyldning af vand. Stk. 8.3 Boligafgiften betales månedligt den 1. hverdag i måneden. Ved for sen indbetaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. Stk Vedligeholdelse Foreningen er forpligtet til, at foretage al vedligeholde af fælles forsynings- og afløbsledninger. Vedligeholdelse af gulvvarmeledninger, termostater, vinduer, vinduesrammer og udskiftning af hoveddøre, bryggersdøre og terrassedøre påhviler foreningen. Vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse m. vedligeholdelsesplanen. Udgift til nyt gasfyr og al vedligeholdelse af gasfyr v. reparation og reservedele og ved løbende serviceringseftersyn hv. 2. år, ifølge fælles serviceringsaftale påhviler foreningen. På nær hvis årsagen til svigt og beskadigelse af gasfyr skyldes andelshavers manglende påfyldning af vand, i så fald 6

7 pålægges andelshaver udgiften. Bestyrelsen kan beslutte om servicering skal være med eller uden frie tilkald. Stk. 9.2 Andelshaver er forpligtet til, at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, jf. dog stk 5. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, tæpper, køkkenborde, el- og varmemålere, HPFI-relæ, ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer. hårde hvidevarer, sanitet og armaturer. Andelshavernes vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til andelsboligen knyttede haveareal, samt klipning af hæk på begge sider samt sørge for ukrudtsbekæmpelse af have og flisearealer. Andelshaver er forpligtiget til at sørge for renholdelse af vinduer og træværk v. jævnlig rengøring. Samt vedligeholde hegn, carport og redskabsskur m. maling. Vedligeholdelsespligten omfatter også nødvendig udskiftning af bygningsdele, såsom udskiftning af udvendige vandhaner, udvendige el kontakter og udvendige lamper. Stk. 9.3 En andelshaver er forpligtet til at foretage vedligeholdelse af foreningens fælles-areal såsom græsslåning, vanding, lugning m.m. Er andelshaveren ikke selv i stand til at løfte opgaven m. bistand fra anden side, kan bestyrelsen opkræve et honorar ifølge ABF s regler herfor. Beløbet tilfalder foreningen, til vedligeholdelse og forplejning på grønne dage etc. Stk. 9.4 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden nærmere fastsat frist. Bestyrelsen kan beslutte efter 3 skriftlige varsler, at tilkøbe nødvendig faglig assistance udefra til at udføre opgaven for andelshavers regning. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen få vedligeholdsarbejdet udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 mdrs. varsel jfr. 20. Stk. 9.5 Vedtages det på generalforsamlingen at iværksætte forbedringer af ejendommen, kan et medlem ikkemodsætte sig forbedringernes gennemførsel og er forpligtet til at give adgang for respektive håndværkere. Lovlig varsel 3 uger. 7

8 10 Forandringer Stk Indvendige forandringer Andelshaverne er berettigede til at foretage indvendige forandringer i andelsboligen, jf. dog stk. 2 og 3. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 5 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3 hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Stk Såfremt forandringer ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. Stk. 3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i foreningen. Stk En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan, efter stk. 1, 2. pkt., nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. Stk Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Stk Det er tilladt at opføre tilbygninger, såsom udestuer og overdækkede terrasser, efter enhver tid gældende regler for afd. H, og med indhentning af byggetilladelse ved Teknik og Miljø, Svendborg Kommune. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Stk Det er tilladt at opføre drivhuse mod husmur. Det er tilladt at opsætte markiser i dæmpede farver uden tilladelse af bestyrelsen. Det er tilladt at opsætte hegn i max. 180 cm højde rundt om terrasser og ved bøgehæk /skel. 8

9 11 Fremleje af bolig/forældrekøb/omvendt forældrekøb Stk En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, forretningsrejse, sejlads, institutions-anbringelse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lign. I en begrænset periode max. 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Dog skal det være tilladt uden bestyrelsens forudgående samtykke at udleje en ny købt andelsbolig på en tidsbegrænset lejekontrakt frem til den dag, hvor andelshaveren selv ønsker at tiltræde andelen. Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde fremleje andelsboligen af særlige grunde såsom svigtende salg hvis boligen har stået til salg i mindst 1 år. Fremleje max. 2 år evt. m. forkøbsret. Dog kan max 2 andelshavere fremleje. Ved fremleje skal lejer godkendes af bestyrelsen samt alle betingelser for lejemålet. Ved fremleje benyttes standardlejekontrakt type A8. Lejekontrakten skal godkendes af bestyrelsen før fremleje kan finde sted. Den til enhver tid gældende boligafgift vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling indbetales af andelshaver til foreningens driftskonto 21 stk. 3. Hvis der opstår en tvist mellem andelshaver og lejer vedr. manglende indbetaling af husleje er det foreningen uvedkommende. Ved lejers mislighold eller andelshavers manglende vedligehold finder 21 G anvendelse. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen i minimum 1 år før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, overholdes. Stk Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen. Stk Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der erhverver boligen som forældrekøb og erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Denne andelshaver er ikke forpligtet til at flytte ind i, og bebo boligen. Ved forældrekøb forstås, at andelsboligen erhverves af en eller flere forældre, og fremlejes til andelshavernes biologiske eller adoptivforældre eller omvendt at det er børnene/adoptivbørnene som erhverver andelsboligen og fremlejer til forældrene. Opfylder andelshaveren 9

10 ikke længere betingelserne for forældrekøb, er andelshaver forpligtet til at overdrage andelen til en person, som kan godkendes efter 13, stk. 2. E, eller til selv at flytte ind i og beboboligen. Stk En andelshaver, der har erhvervet andelen som forældrekøb/omvendt forældrekøb, kan fremleje denne til biologiske børn og adoptivbørn eller biologiske forældre og adoptivforældre på ubestemt tid. Bestyrelsen skal godkende lejer og betingelserne for fremlejemålet i henhold til lejelovens standardlejekontrakt typeformular A8, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, overholdes. Bestyrelsen kan alene nægte tilladelse, såfremt der kan rejses berettigede og vægtige indsigelser mod den pågældende lejer eller låner. Andelshaver hæfter forsat for alle forpligtigelser over for foreningen. Stk Opkrævning af leje, må ikke overstige den til enhver tid gældende boligafgift inkl. fællesudgifter for andelen med et tillæg af 10 %. Lejer afholder selv forbrugsafgifter. Andelshaver må opkræve op til 6 mdrs. depositum inkl. 1 mdrs. forudbetalt husleje iflg. Huslejenævnet Svendborg. Kommune. Lejer kan til enhver tid gå til Huslejenævnet m. lejekontrakten og få oplyst om huslejen er korrekt fastsat. 12 Husorden Stk Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyr- hold m.v. Stk Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund. Stk Andelshaverne har ret til at holde hund og kat og andre mindre husdyr, så længe det er uden væsentlige gener for øvrige andelshavere. Der må max. holdes 2 husdyr. Kamphunde er forbudt. Hundeejere skal indhegne haven med trådhegn på indersiden af havens hæk, og hunde skal føres i snor. Der må ikke holdes høns. 10

11 Stk Overdragelse af andelen Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andelsbolig efter reglerne i stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den/de nye andelshavere. Nægtes godkendelse, skal der gives en skriftlig begrundelse senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Stk Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A. Den der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, ved bytning, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren. B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed. C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste i foreningen eller på en fælles venteliste for SundParken. D. Andre, der indstilles af den fraflyttede andelshaver. E. Andre personer, som efter bestyrelsens skøn er bedst egnede. Bestyrelsen indkalder ansøgere ved annoncering i dagspressen. Omkostningerne ved annonceringen afholdes af den fraflyttede andelshaver. Stk Foreningen har ikke pligt til at oprette den ovenfornævnte venteliste. Stk Såfremt der ikke kan findes en erhverver, der vil betale maksimalt lovlige pris i henhold til 14, eller overdrageren ønsker at overdrage andelsboligen under den maksimalt lovlige pris til personer, der ikke er nævnt i stk. 2, litra A, skal den erhverver, der ønsker at overtage til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen at prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter stk. 2, litra B og C skal herefter tilbydes andelsboligen igen til den pris, som overdrageren har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før erhververs vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at de indtegnede på ventelisterne, skal meddele, om de ønsker andelsboligen tilbudt igen til en lavere pris, hvis andelsboligen ikke kan overdrages til den udbudte lovlige pris. 11

12 Stk Pris Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i boligen og dens vedligeholdelsestilstand med rimelighed kan betinge. Ved opgørelsen af foreningens formue omsættes ejendommen ved generalforsamlings- beslutning til en af de følgende tre værdier: Stk a. Anskaffelsesprisen afd. H. b. Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant. c. Ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsomvurdering med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurdering, og med et procenttillæg til ejendomsværdien for den værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen. Procenttillægget fastsættes af boligministeren på grundlag af udviklingen i værdiansættelserne ved de to seneste almindelige vurderinger og under hensyn til den forventede videre udvikling i priserne på udlejningsejendomme. Generalforsamlingsbeslutninger er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning. Stk Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse på grund af alder og slitage. Stk A). Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, og aftaler i stk. 3. skal godkendes. Kun en rimelig pris og højst et beløb, opgjort efter nedenstående retningslinjer: Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med evt. prisudvikling, andelsværdistigningen, som senest er godkendt af generalforsamlingen, og under iagttagelse af reglerne i Andelsboligforeningsloven, og under hensyntagen til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingens fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han/hun selv lovligt har betalt, jfr. Andelsboligforeningslovens regler 12

13 herom. En evt. reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et max. for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller væsentlige kursusreguleringer skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den maksimalt lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyntagen til generalforsamlingsbestemte henlæggelser. B). Værdien af forbedringer, jfr. 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse pga. alder og slitage. Hvis andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe, og fliser, trægulve, bordplader, ekstra stik o.a., opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført. C). Værdien af forbedringer og beplantning m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse. D). Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyn tagen til anskaffelsespris, alder og slitage. S E). Såfremt boligens vedligeholdelsestilstand er mangelfuld, beregnes prisnedslag underhensyn hertil. Stk Værdiforringelsen og dermed restværdien af forbedringer fastsættes efter stk. 1. litra B - E på grundlag af en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog, der er fastlagt af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation som vejledende og hvoraf afskrivningsperioden for den enkelte forbedring fremgår. Til brug for beregning af restværdien beregnes fradragsbeløbet som følger: forbedringens anskaffelsespris x antal hele år siden anskaffelse afskrivningsperiode i antal år Værdiforringelsen for en forbedring, der forsat er i brug, kan højst udgøre 90 % af anskaffelsesprisen. Værdiforringelse beregnes tillige for hvidevarer, som boligen som standard er udstyret med som ny. Den 13

14 anskaffelsespris efter stk. 1, litra B - D, der benyttes ved værdiansættelsen, er den dokumenterede anskaffelsespris. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes nedslag efter litra E under hensyn til maskinens alder og forventede normale levetid. Stk Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsøre købet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. Stk Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af sælger i samarbejde med bestyrelsen. Stk Såfremt der opstår uenighed mellem sælger og køber eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller evt. prisnedslag for vedligeholdelsestilstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig mht. de spørgsmål, voldgiften angår, og udpeges af ABF. 15 Fremgangsmåde Stk Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Alle vilkår for overdragelse skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen skal indeholde en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre og evt. pristillæg eller nedslag for vedligeholdesesstand Stk Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysninger, der er krævet inden til enhver tid gældende Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger udarbejdet af 14

15 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, herunder andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, referat fra andelsboligforeningens senest afholdte ordinære generalforsamling og referater fra evt. senere afholdte ekstraordinære generalforsamlinger, vedligeholdelsesplan (såfremt en sådan er udarbejdet), senest udarbejdede energimærke, nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen, nøgleoplysningsskema om den aktuelle andelsbolig, erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden seneste godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema fra andelsboligforeningen. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf. Dokumenterne kan udleveres elektronisk og evt. gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Stk Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/ det garanterede beløb skal frigives til andels-boligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Nøgleoplysningerne om andelsboligforeningen samt erklæringen om evt. væsentlig ændring i nøgleoplysningerne skal foreningen indberette til ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt udlevere til overdrageren senest 10 arbejdsdage efter, at overdrager, har anmodet foreningen herom. Nøgleoplysningsskemaet om andelsbolig til salg skal foreningen udlevere til overdrageren senest 10 arbejdsdage efter at foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer tilpasset løsøre m.v. Stk Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr for bestyrelsens og/eller administrators arbejde med overdragelsessagen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen udgifter til udarbejdelse af el-synsrapport, udgift til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m. samt refundere udgifter og betale et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- og/eller udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion. Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af evt. garanteret lån mhp. frigivelse af garantien provenuet først til evt. rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttede andelshaver. Stk Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til 15

16 sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og fællesudgifter m.v. Såfremt afregning med køberens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af evt. krav i anledning af mangler, konstateret ved overtagelsen. Stk Kort før sælger, fraflytter boligen, skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der skal overtages af den nye andelshaver. Stk Snarest muligt efter købers overtagelse af boligen skal denne sammen med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Køber kan kun komme med mangel-indsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre købers og foreningens evt. krav gældende overfor sælger inden afregning med sælger jfr. stk Såfremt køber forlanger prisnedslag for evt. mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til køber. Beløbet udbetales først, når der ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Stk Alm. slid og ælde, der konstateres ved de i stk. 5 og 6 omtalte boliggennemgange, kan der ikke gives prisnedslag for. Skader konstateret ved den i pkt. 6 omtalte boliggennemgang, udbedres før fraflytning. Ved uenighed om, hvorvidt der er tale om slid og ælde eller om en skade, afgøres uenigheden af bestyrelsen. Hvis intet herom er aftalt i overdragelsesaftalen, udføres malerarbejde og anden alm. klargøring før indflytning af køber. Stk Overdragelsessummen med evt. fradrag, som nævnt i 15 stk. 3, 4, 5, skal afregnes senest 5 hverdage efter slutdatoen for mangelindsigelser jfr. 15 stk. 7, forudsat at beløbet er rettidigt modtaget fra køberen. 16 Ubenyttede boliger Stk. 16.1Har en andelshaver ikke indstillet en anden i sit sted, inden 3 mdr. efter at være fraflyttet sin bolig, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne i 13-14, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i

17 En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, som har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, i det dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. Ved overdragelse af andelsboligen finder 13, stk. 2 litra B og C, 14 og 15, tilsvarende anvendelse. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning. I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17 og 18, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af en ny andelshaver gå frem efter reglerne i 13. stk. 2 og Dødsfald Stk Dør andelshaveren, har ægtefællen/samlever ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Såfremt en ægtefælle/samlever ikke har ønske om, at fortsætte medlemskab og beboelse, har vedkommende ret til efter reglerne i 13 stk. 1 og stk. 2, at indstille, hvem der skal overtage andel i bolig. Stk Hvis der ikke efterlades ægtefælle/samlever, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret efter stk. 1 skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede boligen ved dødsfaldet, og som havde fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtet med den afdøde andelshaver i lige op eller nedstigende linje 13 stk. 3.2 og 16 finder tilsvarende anvendelse. Stk Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 6 måneder efter dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 17 tilsvarende anvendelse. 17

18 Stk Samlivsophævelse Ved ophævelse af samliv mellem ægtefælle/samlever, er den af parterne, der efter egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til andelsboligen, berettiget til at fortsætte medlemskabet af foreningen og benytte andelsboligen til helårsbolig. Stk Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans ægtefælle/ samlever indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i 13, stk. 2. Stk Reglerne i 18 stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer der har haft fælles husstand med andelshaveren. Stk Opsigelse Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overdragelse af andelsboligen. Udtræden af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Stk Eksklusion, betalingsfrister, rykkerprocedure. I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler evt. resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art. B) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti. 18

19 C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. 9. D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. G) I så fald at andelshaver ikke overholder sine forpligtigelser i henhold til fremleje og ved lejers mislighold eller andelshavers manglende vedligehold vil andelshaver modtage skriftligt påbud om at få bragt forholdet i orden. I såfald at påbuddet ikke efterkommes vil andelshaver kunne ekskluderes. Lejer følger med ved andelshavers udtræden af foreningen. Stk Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Afregning finder sted som anført i 15. ved overdragelse af andelsboligen finder 13, stk. 2, litra B og C og 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Stk Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget il at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning. Efter salg finder afregning sted som anført i 15 Boligafgift har forfaldsdag d. 1. hverdag i måneden og betales forud. Forfaldsdatoen for andre skyldige beløb fremgår af opkrævningen eller er besluttet på en generalforsamling. I øvrigt gælder lejelovens bestemmelser for så vidt angår rettidig indbetaling. 19

20 Stk Inden da fremsendes skriftligt påkrav(rykker) til andelshaver med det maksimalt tilladte gebyr samt betalingsfrist efter lejelovens bestemmelser. Af påkravet fremgår tillige, at såfremt andelshaver ikke betaler det skyldige beløb inkl. gebyr inden for betalingsfristen eller kun betaler en del af det skyldige beløb, kan andelshaveren ekskluderes og brugsretten bringes til ophør. Hvis andelshaver ikke ved udløbet af betalingsfristen har betalt såvel restance som rykkergebyr, kontakter bestyrelsen umiddelbart foreningens advokat for at høre om der er grundlag for at ekskludere andelshaver. Eksklusionsbrev sendes både som alm. brev og som anbefalet. Foreningen kan i den forbindelse med eksklusion af en andelshaver kræve, at andelshaver refunderer udgifter og et rimeligt vederlag for advokatens og bestyrelsens ekstraarbejde. 21 Generalforsamling Stk Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med minimum følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af bollig- afgiften. 5. Forslag. 6. Valg. a) Formand b) Bestyrelse c) Suppleant 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Stk Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 20

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde H. Krebsen nr. 2-32. 1 Navn, hjemsted

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde H. Krebsen nr. 2-32. 1 Navn, hjemsted Bestyrelsen A/B Foreningen H Vedtægter gældende pr. 31. Marts 2016 Vedtægter For Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde H. Krebsen nr. 2-32 1 Navn, hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Oktober 2014. ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTER AF OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg

Oktober 2014. ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTER AF OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg Oktober 2014 ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTER AF OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Side Navn og hjemsted 1 1 Formål 2 1 Medlemmer

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMMER... 3 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 4 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFTALE... 4 8. BOLIGAFGIFT...

Læs mere

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 12. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens April 2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Violvej II. 1 Foreningens hjemsted er i Horsens Kommune. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Sammenligningsskema. Kommune.

Sammenligningsskema. Kommune. Sammenligningsskema Særlige bestemmelser for andelsboligforeninger i tæt/lav-bebyggelse er markeret med gråt og særlige bestemmelser for etagebyggeri er markeret med hvid boks. Gammel standardvedtægt for

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Vedtægter for Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing. 1 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

9. May 2015 VEDTÆGTER

9. May 2015 VEDTÆGTER 9. May 2015 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Ørnesædet IV. Cvr. nr gældende fra 16. marts 2016

Vedtægter for Andelsboligforeningen Ørnesædet IV. Cvr. nr gældende fra 16. marts 2016 Vedtægter for Andelsboligforeningen Ørnesædet IV Cvr. nr. 32 42 45 46 gældende fra 16. marts 2016 J.Scott 31-03-2016 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ørnesædet IV.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holbølvej. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder Vedtægter for Andelsboligforeningen SENIORBO Odder!1 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen SENIORBO ODDER. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Odder Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken Juelsminde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Moeslund

Andelsboligforeningen Moeslund Andelsboligforeningen Moeslund Bilag til dagsordenen pkt. 5 forslag om vedtægtsændringer Vedtægter Vedtægter for Andelsboligforeningen Moeslund 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

ABF Sorringhus. ABF Sorringhus VEDTÆGTER

ABF Sorringhus. ABF Sorringhus VEDTÆGTER ABF Sorringhus ABF Sorringhus VEDTÆGTER Vedtaget på generalforsamling den 23. august 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sorringhus. 1 Stk. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Søren Norby. 1.2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Oktober 2014. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger

Oktober 2014. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger Oktober 2014 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lokesvej 1 Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen Matr. nr. 10 i Haar by, Haldum sogn, beliggende Rørsangervej 8382 Hinnerup.

2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen Matr. nr. 10 i Haar by, Haldum sogn, beliggende Rørsangervej 8382 Hinnerup. AB RØRSANGERVEJ Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. marts 1988 Vedtægterne er ændret i.h.t. ABF Standardvedtægter på den ordinære generalforsamling 18/3-2015 1 Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S.

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. 1 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sdr. Fasanvej 96-98/Valby Langgade 44 A-B.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Klokkebo 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål 2 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015

AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015 AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemmer... 1 4 Indskud... 1 5 Hæftelse... 1 6 Andel... 1 7 Benyttelse af andelsboligen... 2 8 Boligafgift... 2 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for A/B Østrigsgården. Østrigsgade 21 25 samt Serbiensgade 3. 2300 København S

Vedtægter for A/B Østrigsgården. Østrigsgade 21 25 samt Serbiensgade 3. 2300 København S Vedtægter for A/B Østrigsgården Østrigsgade 21 25 samt Serbiensgade 3. 2300 København S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Østrigsgården, forkortet A/B Østrigsgården (1.2)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kirsebærdalen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kirsebærdalen Vedtægter for Andelsboligforeningen Kirsebærdalen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirsebærdalen. Foreningens hjemsted er i Silkeborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTERR OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Skærbækken Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg

ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTERR OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Skærbækken Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg ABF - TILPASSET STANDARDVEDTÆGTERR AF OKTOBER 2014 for andelsboligforeningen Skærbækken Skærbækvej 23A - M 8600 Silkeborg Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Side Navn og hjemsted 1 1 Formål 2 1 Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup

Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup v.20.03.14 Vedtægter for AB Elmegården Cvr 31534984 Ejerlav: Borup By, Borup Matrikel: 1ad Hovedgaden 54 4140 Borup 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Elmegården (1.2) Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Rørsangervej

Andelsboligforeningen Rørsangervej Andelsboligforeningen Rørsangervej Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. marts 1988 Følgende ændringer er siden vedtaget: På ekstraordinær generalforsamling den 16.

Læs mere