Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i. EJEndoMSHANDEL"

Transkript

1 Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2

3 Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

4 Håndbog i ejendomshandel og lejeret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2009 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel I. Fast ejendom Begrebet fast ejendom Tinglysning Servitutter Hævd Kapitel II. Forbrugerbeskyttelse Lov om forbrugerbeskyttelse Energimærkning Kapitel III. Byggeteknik Materialer og konstruktioner Olietanke Kapitel IV. Reguleringslovgivning Zoneinddeling Planloven Byggelovgivningen Forurenet jord Hegnslovgivning Kapitel V. Erhvervelse af fast ejendom Erhvervelse af fast ejendom i Danmark Kapitel VI. Tvangsauktion over fast ejendom Auktionssagens forløb Tvangsauktion den sagkyndiges opgaver Kapitel VII. Lejelovgivning Bolig Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde Lejekontrakter Lejefastsættelse Omkostningsbestemt leje Forudbetalt leje og depositum

6 22. Mangler ved det lejede og vedligeholdelse Tvangsadministration Lejerens brug af det lejede, installationsret og fremleje Varmeregnskab Fællesantenner Vandudgifter Skatte- og afgiftsforhøjelser Forbedringer m.v Lejemålets ophør Bytteret, afståelse m.m Beboerrepræsentation Husorden Dusør Tilbudspligt Benyttelse og sammenlægning af boliger Huslejenævn og boligretter Tinglysning af lejeaftaler Kapitel VIII. Lejelovgivningen Erhverv Erhvervslejeloven og dens anvendelsesområde Lejeaftalen Lejefastsættelse og lejeregulering Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser Udlejers adgang til det lejede og forbedringer Betaling af leje, varme og vand Lejerens brug af det lejede og brugsrettens overgang til andre Opsigelse og ophævelse Lejeaftaler indgået inden den 1. januar Kapitel IX. Salg m.m. af særlige ejendomstyper Ejerlejligheder vedtægter og organisation Køb og salg af ejerlejligheder Køb, salg og pantsætning af andelsboliger Boligaktieselskaber m.m Køb og salg af ideelle anparter Salg og udleje af fritidsboliger Kapitel X. Skat Skattemæssige konsekvenser af udlejning Forældrekøb og udleje af boliger

7 56. Offentlig ejendomsvurdering Ejendomsbeskatning Ejendomsværdiskat Beskatning ved salg af fast ejendom Skattefrihed ved ejendomssalg»parcelhusreglen« Kapitel XI. Ejendomshandlens berigtigelse Ejendomshandelens forberedelse Købsaftalen og skødet Refusions- og reguleringsopgørelser Forkortelsesliste Stikordsregister

8

9 Forord Forord Denne bog, er en ajourføring af visse afsnit fra mine bøger»ejendomshandel en håndbog bind I og II«suppleret med nye afsnit, særligt inden for bygningsteknologi. Bogen indeholder emner som Lejelovgivning, herunder Erhvervsleje, Tvangsauktion, Salg af ejerboliger, Andelsboliger, Skat ved salg og udlejning af ejendomme, Byggeteknik og det praktiske forløb ved en ejendomshandels gennemførelse. I afsnittet om Byggeteknik er de nyeste regler om energimærkning beskrevet, lige som reglerne for olietanke er medtaget. Endvidere er der i afsnittet om Materiale og konstruktioner nærmere beskrevet forhold, der er relevante for en vurdering af byggeriets kvalitet. Bogen er tænkt som en nyttig opslagsbog, for alle der beskæftiger sig med omsætning og udleje af fast ejendom. Bogens afsnit om Materialer og konstruktioner er skrevet af advokat Kåre Stattau, der også er uddannet ejendomsmægler og valuar. Lyngby den 26. juni 2009 Jytte Holm-Larsen Advokat

10

11 KAPITEL I Fast ejendom Kapitel I Fast ejendom 1. Begrebet fast ejendom 1. Begrebet fast ejendom Begrebet fast ejendom optræder mange steder i lovgivningen. Der findes imidlertid ikke nogen entydig og overordnet definition af, hvad der forstås ved en fast ejendom. Begrebet er skabt af lovgiver, og en definition deraf må foretages afhængigt af, hvilken sammenhæng og hvilken lov begrebet benyttes i. I det følgende vil en definition af begrebet i tinglysningsmæssig forstand blive foretaget. Definition Med til definitionen af en fast ejendom i tinglysningsmæssig forstand hører for det første et jordstykke. Herefter må der tages stilling til, hvorvidt genstande, der befinder sig på jorden, kan anses for en naturlig del af denne eller må betragtes som selvstændigt løsøre. Planter, buske og andre vækster, der befinder sig på jorden, anses som en naturlig del af denne og henregnes derfor til den faste ejendom. Bygninger, der er opført på jorden, henregnes også til den faste ejendom. Dog stilles der som en afgørende betingelse, at bygningen er bestemt til en varig forbliven på grunden. Det samme gælder eksempelvis garager, drivhuse, og tekniske anlæg. Det har ikke nogen betydning, hvilket materiale bygningen er opført i. Definition i relation til tinglysning Når domstolene vurderer, hvorvidt en bygning kan anses for omfattet af begrebet fast ejendom lægges der også vægt på bygningens placering, indretning og fundament. Eksempelvis i dommen U V blev det statueret, at en vindmølle ikke kunne pantsættes efter løsørereglerne, idet den måtte sidestilles med en bygning. Vindmøllen var fastboltet på et betonfundament, der gik mere end 2 meter under jordoverfladen. Også dommen U V er illustrativ. Et træsommerhus på lejet grund ønskedes pantsat efter løsørereglerne, idet man angav i pantebrevet, at huset ikke var bestemt til en varig forbliven på grunden. Pantsætning efter løsøre- Bygningens placering m.v.

12 12 Kapitel I Fast ejendom reglerne blev ikke tilladt, idet landsretten fandt, at der var tale om en selvstændig fast ejendom. I denne forbindelse blev der blandt andet lagt vægt på indretningen omkring huset, hvor der var anlagt veranda med fliser. Lejet grund Ejerlejligheder Sammenfattende Såfremt bygningen tilhører en anden end grundens ejer, får bygningen sit eget ejendomsblad i tingbogen. En sådan bygning, som ejes af en anden end grundens ejer, behandles efter tinglysningslovens 19 som en selvstændig fast ejendom. Det samme gør sig gældende for så vidt angår bygninger, der er opført på forstranden eller søterritoriet. En fælles betingelse er dog, at disse bygninger er bestemt til en varig forbliven på stedet. Ejerlejligheder er ligeledes omfattet af begrebet fast ejendom, hvilket fremgår direkte af lov om ejerlejligheder 4 stk. 1. Sammenfattende kan begrebet fast ejendom i tinglysningsmæssig forstand kan herefter defineres som 1) et jordstykke med eller uden bygninger, 2) vækster, som gror på jordstykket, 3) bygninger på et lejet, forpagtet eller lånt jordstykke, 4) bygninger opført på forstrand eller søterritoriet og 5) ejerlejligheder.

13 2. Tinglysning Tinglysning 2. Tinglysning Tinglysning kan defineres som en kundgørelse fra retten af vigtige privatretlige kendsgerninger særligt vedrørende fast ejendom, men også løsøre, til hvis forskellige led der knyttes retsvirkninger, navnlig over for tredjemand, men også mellem parterne. Tinglysningslovens regler (TL) vedrører hovedsageligt fast ejendom og indeholder kun enkelte regler om løsøre. Der er således nødvendigt at foretage en sondring mellem løsøre og fast ejendom for at afgøre, om tinglysningslovens regler finder anvendelse. Begrebet fast ejendom er defineret ovenfor. Efter TL 1 skal rettigheder over fast ejendom tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og retsforfølgning. Det følger heraf, at en erhverver af rettigheder over en fast ejendom som udgangspunkt kan se bort fra rettigheder, som ikke fremgår af tingbogen. Denne omsætningsbeskyttelse opnås ved tinglysning, der således er sikringsakt for rettigheder over fast ejendom. Reglen i TL 1 omfatter som hovedregel alle rettigheder over fast ejendom med undtagelse af de i 2-4 nævnte undtagelser samt øvrige lovhjemlede undtagelser, jf. nedenfor. Kravet om tinglysningen gør tingbogen til en troværdig oplysningskilde om rettigheder over fast ejendom, hvorfra købere, panthavere, kreditorer m.fl. kan blive bekendt med indholdet og indrette sig herefter. Der sker tinglysning ved registrering af aftaler, kreditorforfølgning mod visse aktiver, oprettelse af ægtepagt, umyndiggørelse m.v. I hver retskreds findes et til byretten knyttet tinglysningskontor med tingbøger indeholdende en fuldstændig fortegnelse over retskredsens faste ejendomme ordnet efter matrikelnummer. Der er et tingbogsblad for hver ejendom med oplysning om ejendommens matr.nr., ejer, prioriteter, servitutter m.v. I dag foreligger tingbøgerne elektronisk med oplysning om de aktuelle forhold vedrørende ejendommen. Brugere kan tegne abonnement og således selv trække de fornødne oplysninger. Definition og begreb Tinglysningsloven Sikringsakt Tingbogen Ud over tingbogen findes Personbogen, Bilbogen og Andelsboligbogen.

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere