Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)"

Transkript

1 Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version februar Baseline version DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED DOC. NO: 13/ Energinet.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer Udgivelse Indledning Introduktion Grundlag for specifikationen Forretningsprocesser BRS-001: Leverandørskift BRS-002: Leveranceophør BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift BRS-004: Oprettelse af målepunkt BRS-005: Anmodning om stamdata BRS-006: Fremsendelse af stamdata - Netvirksomhed BRS-007: Nedlæggelse af målepunkt BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet BRS-009: Tilflytning BRS-010: Fraflytning BRS-011: Fejlagtige flytninger BRS-012: Skift af afregningsform BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt BRS-014: Målerhåndtering BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug - Netvirksomhed BRS-018: Fremsend tællerstand elleverandør BRS-019: Fremsend tællerstand - Netvirksomhed BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt BRS-022: Fremsendelse af andelstal BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier BRS-024: Anmodning om historiske data BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier BRS-027: Aggregering af engrosydelser BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste BRS-033: Opdatering af tarif prisliste BRS-034: Anmodning om prisliste BRS-035: Udgået slået sammen med BRS BRS-036: Ændring af aftagepligt BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed BRS-040: Elleverandørs skift af balanceansvarlig aktør BRS-041: Udgået BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift BRS-043: Leverandørskift med kort varsel Dok. 13/ / 291

3 4.44 BRS-044: Tvunget leverandørskifte på målepunkt BRS-045: Fremsendelse af hullerlog BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed BRS-047: Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør BRS-048: Anmodning om historisk årsforbrug Bilag Stamdata målepunkt Stamdata kunde Principper for håndtering af målepunkter og målepunktsstrukturer ITX Forventede ændringer til BRS-dokumentet som følge af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende flexafregning Indledning BRS-012 Skift af afregningsform BRS-021 Fremsendelse af måledata for et målepunkt BRS-022 Fremsendelse af andelstal BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier BRS Aggregering af engrosydelser Dok. 13/ / 291

4 1. Ændringer Ændringer er altid ændringer i forhold til den tidligere udgivne version. Det vil sige, at ændringer markeret med version er ændringer i forhold til version Version BRS nummer Afsnit Rettelse Dok. 13/ / 291

5 2. Udgivelse Denne version af "Forretningsprocesser for det danske elmarked", træder i kraft den og omfatter implementeringen af engrosmodellen samt ændringerne i forbindelse med indførelsen af leveringspligt. Denne version består af følgende forretningsprocesser: Proces BRS-001 BRS-002 BRS-003 BRS-004 BRS-005 BRS-006 BRS-007 BRS-008 BRS-009 BRS-010 BRS-011 BRS-012 BRS-013 BRS-014 BRS-015 BRS-016 BRS-017 BRS-018 BRS-019 BRS-020 BRS-021 BRS-022 BRS-023 BRS-024 BRS-025 BRS-026 BRS-027 BRS-028 BRS-029 BRS-030 BRS-031 BRS-032 BRS-033 BRS-034 BRS-035 BRS-036 BRS-037 BRS-038 BRS-039 BRS-040 BRS-041 BRS-042 BRS-043 BRS-044 Navn Leverandørskift Leveranceophør Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Oprettelse af målepunkt Anmodning om stamdata Fremsendelse af stamdata Nedlæggelse af målepunkt Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Tilflytning Fraflytning Fejlagtige flytninger Skift af afregningsform Afbrydelse og genåbning af målepunkt Målerhåndtering Fremsendelse af kundestamdata Fremsend forventet årsforbrug - elleverandør Fremsend forventet årsforbrug netvirksomhed Fremsend tællerstand elleverandør Fremsend tællerstand netvirksomhed Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Fremsendelse af måledata for et målepunkt Fremsendelse af andelstal Fremsendelse af beregnede energitidsserier Anmodning om historiske data Anmodning om måledata på et målepunkt Anmodning om beregnede energitidsserier Aggregering af engrosydelser Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer Anmodning om aggregerede tariffer Anmodning om afregningsgrundlag Opdatering abonnement prisliste Opdatering gebyr prisliste Opdatering tarif prisliste Anmodning om prisliste Udgået sammenlagt med BRS-037 Ændring af aftagepligt Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt Anmodning om serviceydelse fra netvirksomhed Skift af balanceansvarlig Anmodning om elvarme år til dato Kundens adgang til at annullere et leverandørskift Leverandørskift med kort varsel Tvunget leverandørskifte på målepunkt Dok. 13/ / 291

6 BRS-045 BRS-046 BRS-047 BRS-048 Fremsendelse af hullerlog Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør Anmodning om historisk årsforbrug Dok. 13/ / 291

7 3. Indledning 3.1 Introduktion Denne specifikation skal benyttes af alle aktører på det danske elmarked, som skal udveksle meddelelser med. Målgruppen for specifikationen er alle aktører og deres IT-leverandører. Specifikationen bygger på den nordeuropæiske standard specificeret af ebix, men er tilpasset den danske markedsmodel og et elmarked, hvori der indgår en. 3.2 Grundlag for specifikationen Grundlaget for dette dokument er markedsforskrifterne på det danske elmarked, herunder særligt: - Forskrift H1: "Skift af elleverandør, flytning m.v." - Forskrift H2: "Skabelonafregning m.v." - Forskrift H3: "Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold" - Forskrift D1: "Afregningsmåling" - Forskrift I: "Stamdata" - Forskrift F1: "EDI-kommunikation" - Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Dokumentet er gældende for alle afregningsmålepunkter, som er defineret i Forskrift I. Dog kan der for produktionsmålepunkter være særlige forhold gældende, som i så fald er angivet i afsnittet Særligt for produktionsmålepunkter i hver enkelt BRS. Med hensyn til beskrivelsen og anvendelsen af meddelelser henvises der til Bilagsrapport 1 EDI Transaktioner for det danske Elmarked (EDI Guide RSM). De betydende datafelter i meddelelserne, som indgår i de enkelte forretningsprocesser, vil være beskrevet under afsnittet Dataindhold i hver enkelt forretningsproces. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til. Dok. 13/ / 291

8 4. Forretningsprocesser I dette afsnit beskrives forretningsprocesserne på det danske elmarked. Forretningsprocesserne beskrives via Use case diagrammer, sekvensdiagrammer og tilhørende beskrivelse af de forretningsmæssige procedurer og regler. Use case diagrammer I forretningsprocesserne bliver der anvendt Use case diagrammer. Use case diagrammer viser relationer mellem relevante aktører og i de enkelte forretningsprocesser. I use case diagrammet er der nogle tegne-tekniske forhold, man skal være opmærksom på for at få det optimale udbytte af diagrammet. Den initierende aktør er markeret med en ekstra tyk streg i diagrammet. Fremtidig elleverandører Use Case eksempel Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Figur 1 Eksempel på use case diagram for proces Sekvensdiagrammer Sekvensdiagrammerne viser en oversigt over meddelelsesudvekslingerne i en given forretningsproces, se figur 2 nedenfor. Sekvensdiagrammerne, repræsenterer EDItransaktioner med tilhørende EDI-meddelelser i form af vandrette pile mellem aktørerne og. EDI-meddelelser er identificeret med unikke navne, for eksempel RSM-001: Anmod start af leverance. En gul bjælke angiver en manuel procedure/aktivitet, som ikke direkte er omfattet af EDI-transaktionerne. Dok. 13/ / 291

9 Fremtidig elleverandør Kunden har indgået kontrakt med fremtidig elleverandør Anmod om leverandørskifte (RSM-001/E03) Godkend anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Afvis anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E03) Information om kundestamdata (RSM-028/E03) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E03) Figur 2 Eksempel på sekvensdiagram for proces Valideringsregler For hver forretningsproces er der beskrevet et antal valideringsregler, som anvendes til at frasortere fejlagtige meddelelser. Valideringsreglerne er formuleret positivt, dvs. at meddelelser, hvor valideringsbetingelsen er opfyldt, bliver accepteret mens meddelelser, hvor valideringsbetingelsen ikke er opfyldt, resulterer i den fejl, som fremgår af valideringsskemaet. I de tilfælde, hvor der ikke er angivet en specifik meddelelsestype til brug for fejlmeddelelser fremsender en RSM-009: Kvittering (fejlrapport). Dette gælder f.eks. ved fejl i måledata (BRS-020 og BRS-021). RSM-009 er ikke medtaget i afsnittene vedrørende Identifikation af proces og transaktioner og heller ikke i sekvensdiagrammerne, men vil blive anvendt af, hvis der i en BRS ikke er angivet en specifik meddelelsestype til rapportering af en fejl i en fra markedet modtaget meddelelse. Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet har status nyoprettet, tilsluttet eller afbrudt Figur 3 Eksempel på valideringsskema Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert Tidsfrister Tidsfrister i dette dokument er opgjort i enten arbejdsdage, kalenderdage eller år. Arbejdsdage er defineret i Forskrift D1. Dok. 13/ / 291

10 De fleste frister i dette dokument er angivet som Indmeldes senest X arbejdsdage før skæringsdato. Betydningen heraf er illustreret i nedenstående eksempel, hvor fristen er 3 arbejdsdage: Figur 4 Fortolkning af tidsfrist Som det fremgår af figuren betyder senest X arbejdsdage før skæringsdato at der mellem indmeldelsesdatoen og skæringsdatoen skal være mindst 3 hele arbejdsdage, de to nævnte datoer eksklusive. For hver forretningsproces er der indeholdt en tabel, som viser de tidsfrister, der er gældende for forretningsprocessen i henhold til markedsforskrifterne. Afsender Modtager Tidsfrist Fremtidig elleverandør Indmeldelse af leverandørskift til skal ske senest 10 arbejdsdage før skæringsdato og hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse. Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fjernkøb med 14 kalenderdages fortrydelsesret skal indarbejdes i leverandørens egne tidsfrister. Et leverandørskift kan anmeldes op til 10 år frem i tiden. Hvis gældende tidsfrister for anmeldelse af leverandørskift overholdes, kan der skiftes elleverandør på en vilkårlig dag. Elleverandør sender godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af anmodning om leverandørskift. Figur 5 Eksempel på tidsfrister Umiddelbart efter fremsendelse af godkendelse sender stamdata for målepunktet. Dok. 13/ / 291

11 Dataindhold For hver forretningsproces er de i processen anvendte meddelelser (RSM) beskrevet. Listen over datafelter er ikke udtømmende, hvorfor der altid henvises til dokumentet EDI transaktioner for det danske elmarked, som indeholder alle relevante felter. Forretningsårsag Skift af elleverandør Startdato for leverance Elleverandør ID Balanceansvarlig aktør CPR Enten CPR eller CVR skal udfyldes CVR Figur 6 Eksempel på dataindhold (RSM-001) Dok. 13/ / 291

12 4.1 BRS-001: Leverandørskift Overblik Fremtidig Elleverandør Leverandørskift Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Figur 7 Use case diagram for leverandørskift Med leverandørskift forstås et skift af elleverandør på et givet målepunkt. Det er altid den elleverandør, der skal overtage målepunktet (fremtidig elleverandør), der skal melde leverandørskift til. Det er ikke tilladt for kunden selv at oplyse det. Leverandørskift sker for et forbrugs- eller produktions målepunkt. Et målepunkt angiver den mindste enhed i elsystemet, der kan skiftes elleverandør for. Et målepunkt er i EDI kommunikationen identificeret med et GSRN nr. på 18 cifre. Almindelig kontraktfornyelse med aktuel elleverandør er som udgangspunkt ikke et leverandørskift. Dog kan elleverandøren vælge at gennemføre processen for leverandørskift ved et produktskifte, hvis elleverandøren finder dette hensigtsmæssigt af interne årsager. I disse tilfælde modtager elleverandøren ikke en aflæsning for et skabelonafregnet målepunkt. Dok. 13/ / 291

13 4.1.2 Oversigt over udvekslinger Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Kunden har indgået kontrakt med fremtidig elleverandør Anmod om leverandørskifte (RSM-001/E03) Godkend anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Afvis anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E03) Information om kundestamdata (RSM-028/E03) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E03) Anmodning om aflæsning (RSM-004/E53) Opdater kundestamdata (RSM-027/E03) Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E03) Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E03) Ved evt. annullering eller manglende indsendelse af kundestamdata stopper proces her og fortsætter i andet sekvensdiagram Ved annulleringsfristens udløb Information om stop af leverance (RSM-004/E03) Information om kundestamdata (RSM-028/E03) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Enten forbrugsopgørelse (skabelonafregnet MP) eller Tællerstand (flexafregnet MP) Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Figur 8 Sekvensdiagram for Leverandørskift Totalt forløb Starttilstand Inden et leverandørskift må påbegyndes, har kunden og den fremtidige elleverandør indgået kontrakt om levering af el til et målepunkt fra og med en given dato (skæringsdato), jævnfør Forskrift H1. Dok. 13/ / 291

14 4.1.4 Forløb for leverandørskift Efter kontrakten er indgået, sender den fremtidige elleverandør en EDI meddelelse Anmod om leverandørskifte med forretningsårsag Skift af elleverandør til. Meddelelsen skal indeholde et CPR-nummer eller et CVR-nummer. En beskrivelse af indholdet i CPR/CVR i kan findes i forskrift I: Stamdata. Den konkrete håndtering af CPR/CVR i er beskrevet i BRS-015 Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør. Som svar på elleverandørens anmeldelse af skift af leverandør, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Elleverandøren skal være opmærksom på, at leverandørskiftet afvises, hvis der er anmeldt et leveranceophør på målepunktet og tidsfristen for at indmelde af BRS-043: Leverandørskift med kort varsel er opfyldt. Hvis leverandørskiftet godkendes, sendes EDI meddelelser indeholdende relevante stamdata for målepunktet til elleverandør. Hvis der til målepunktet er tilknyttet øvrige målepunkter vil stamdata på disse målepunkter blive medsendt. Elleverandøren skal være opmærksom på, at elleverandørens system skal være i stand til at modtage stamdata på tilknyttede målepunkter (child-målepunkter) før stamdata på parent målepunktet. For meddelelsen Information om kunde stamdata gælder, at der kun sendes de data, som ikke er tilknyttet den hidtidige elleverandør. Dette betyder, at der ikke sendes information vedrørende CPR-numre. For Information om tilknytninger på målepunktet fremsendes kun de abonnementer, gebyrer og tariffer, som er registreret som valide på skæringsdatoen og fremad. Det er elleverandørens ansvar ud fra kundenavnet og målepunktets adresse at kontrollere, at leverandørskiftet er foretaget for det rigtige målepunkt og til den rigtige kunde. Hvis det ikke er tilfældet, skal elleverandøren inden udløb af annulleringsfrist annullere leverandørskiftet. Det sker ved, at elleverandøren sender en EDI meddelelse Anmod om annullering af leverandørskifte med funktionskode Annullering. Hvis elleverandøren inden for tidsfrist for annullering annullerer leverandørskiftet, stopper forretningsprocessen. Når den fremtidige elleverandør har konstateret, at leverandørskiftet er foretaget korrekt, skal elleverandøren kontrollere de oplysninger, som elleverandøren i henhold til Forskrift I er ansvarlig for, og senest inden udløb af tidsfrist for annullering, fremsende Opdater kundestamdata med forretningsårsag skift af elleverandør til. De fremsendte kundestamdata for målepunktet skal altid indeholde information om kundenavn(e) med tilhørende CPR/CVR-nummer. Hvis der er to kunder på målepunktet, skal der være CPR-nummer på begge. For CVR gælder, at der altid skal registreres to CVR-numre: Kunde- CVR, der anvendes til styring af flytning og leverandørskift samt et dataadgangs-cvr, der anvendes til styring af dataadgang til måledata for tredjepart. De to CVR-numre kan være identiske, hvis samme CVR anvendes til begge funktioner. Bemærk at kun første kundenavn må udfyldes ved anvendelse af CVR. Der er ikke tilknyttet et navn til dataadgangs-cvr. Dok. 13/ / 291

15 De fremsendte stamdata vil blive valideret efter reglerne, som er angivet i BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør. Eventuelle andre fremtidige elleverandører på målepunktet vil jævnfør BRS-015 få tilsendt Information om kundestamdata med forretningsårsag opdater stamdata kunde. En fremtidig elleverandør skal være opmærksom på, at det er de kundestamdata, som den fremtidige elleverandør oprindeligt fremsendte i forbindelse med leverandørskiftet eller tilflytningen, der bliver gældende fra skæringsdagen. Dette gælder uanset om den fremtidige elleverandør har modtaget senere opdateringer af kundestamdata. Det vil derfor være den fremtidige elleverandørs ansvar at ajourføre kundestamdata på skæringsdag, hvis elleverandøren ønsker at anvende disse senere modtagne kundestamdata. Hvis ikke har modtaget stamdatameddelelsen indeholdende ovenstående information fra den fremtidige elleverandør inden udløb af annulleringsfristen, vil annullere leverandørskiftet. I så fald vil sende en Information om misligholdelse af proces til den fremtidige elleverandør. I de tilfælde hvor der er sendt en Anmodning om aflæsning til netvirksomheden efter denne proces vil sende en Information om annullering af aflæsning. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet og elleverandør status aktiv, gennemføres processen som et leverandørskift for et tilsluttet målepunkt. Dog foretages der ikke aflæsning af forbruget eller tællerstand på målepunktet. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet, og kunde er angivet som (ukendt) vil anmodning om leverandørskifte blive afvist. Elleverandøren skal i denne situation anvende BRS-009: Tilflytning. Levering af el starter dog først når og derefter elleverandøren har modtaget en stamdatameddelelse med tilslutningsstatus tilsluttet og skæringsdato for start af leverance. Hvis elleverandøren foretager et produktskifte, kan det ske ved indsendelse af EDI meddelelse Anmod om leverandørskifte med forretningsårsag Skift af elleverandør. Der vil ikke ske en aflæsning ved et sådant produktskifte Valideringsregler for anmod om leverandørskift For valideringer af fremsendelse af kundestamdata se BRS-015 Fremsendelse af kundestamdata. Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er registreret som et forbrugseller produktionsmålepunkt Målepunktet er registreret som et produktionsmålepunkt og er ikke i aftagepligt Målepunktet har status nyoprettet, tilsluttet eller afbrudt Målepunktet har elleverandør status Aktiv Kunde på målepunktet er ikke registreret som (ukendt) Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype ikke korrekt E22 Målepunkt blokeret for skift D16 Tilslutningsstatus er forkert E22 Målepunkt blokeret for skift E22 Målepunkt blokeret for skift Dok. 13/ / 291

16 Elleverandøren er legitim aktør Den balanceansvarlige aktør er legitim aktør Der er ikke foretaget leverandørskift på dagen Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist CPR / CVR svarer til registrerede oplysninger *) Der er ikke anmeldt flytning på målepunkt på eller før skæringsdag Der er ikke anmeldt leveranceophør på målepunktet med en skæringsdato, der ligger tidligere end først mulige dato for leverandørskift E16 Elleverandør er ikke korrekt E18 Balanceansvarlig aktør er ikke korrekt E22 Målepunkt blokeret for skift E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D17 CPR/CVR er ikke korrekt D07 Igangværende flytning D39 Igangværende leveranceophør *) Valideringen af CPR/CVR foregår efter følgende regelsæt: CPR: Såfremt mindst en af de registrerede kunder på målepunktet har et blankt CPRnummer i, accepteres leverandørskiftet. Såfremt der ikke er kunder med blankt CPR-nummer på målepunktet, accepteres leverandørskiftet kun, hvis der er match med et af de på målepunktet registrerede CPR-numre. CVR (kunde-cvr): Såfremt kunde-cvr-feltet i er blankt accepteres leverandørskiftet. Såfremt kunde-cvr-feltet i ikke er blankt, accepteres leverandørskiftet, hvis der er match med det på målepunktet registrerede kunde-cvr. Bemærk at et skift fra CPR til CVR og omvendt skal gennemføres som en flytning Orientering af netvirksomhed Hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, sender en EDI meddelelse Anmod om aflæsning til netvirksomheden med angivelse af skæringsdato og målepunkts ID. Inden fremsendelse tjekker, om der allerede er afsendt en aflæsningsanmodning for dagen. Herudover tjekkes, om elleverandøren er den eksisterende elleverandør på skiftedatoen. Hvis et af disse er tilfældet, sendes der ikke en EDI meddelelse til netvirksomheden. Efter annulleringsfristens udløb sender kundestamdata til netvirksomheden med forretningsårsag skift af elleverandør Information om stop af leverance For målepunkter, hvorpå der er sendt accept af leverandørskiftet, og hvor fremtidig elleverandør har sendt opdaterede kundestamdata til, orienterer den hidtidige elleverandør om stop af leverance umiddelbart efter udløb af annulleringsfristen ved at sende en EDI meddelelse Information om stop af leverance med dato for stop. Dok. 13/ / 291

17 Bemærk, at den hidtidige elleverandør ikke kan afvise, at leverancen ophører. Dette gælder også, selv om kunden er bundet af en kontrakt, jævnfør Forskrift H Skæringsdato For målepunkter, hvor der er sendt accept på leverandørskiftet, aktiverer skiftet på skæringsdatoen. Den fremtidige elleverandør starter leverancen på skæringsdatoen. Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdatoen Fremsende forbrugsopgørelse/tællerstand Den fremtidige elleverandør kan fremsende både tællerstand og forventet årsforbrug til jævnfør BRS-018: Fremsend tællerstand Elleverandør og BRS-016 Fremsend forventet årsforbrug Elleverandør. Fremsendelse kan dog tidligst ske på skæringsdato for leverancestart. For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Hvis netvirksomheden har modtaget tællerstand fra en elleverandør, kan netvirksomheden vælge at anvende disse værdier som grundlag for sin aflæsning. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. For fysiske skabelon- og flexafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den fremtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. For et skabelonafregnet målepunkt vil forbrugsopgørelsen ofte resultere i en ny værdi for forventet årsforbrug. Hvis dette er tilfældet, fremsender netvirksomheden det opdaterede årsforbrug via forretningsprocessen, BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed. Dok. 13/ / 291

18 Bemærk; hvis forbrugeren er tilknyttet nettoafregningsgruppe 6, skal der ved leverandørskift indsendes en eventuel overskudsproduktion på D04- målepunktet Annullere leverandørskift Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Manglende opdatering af kundestamdata fra elleverandør Information om misligholdelse af proces (RSM-004/D11) Ved manglende opdatering af kundestamdata stopper proces til elleverandør her Elleverandørens annullering af leverandørskifte Anmod om annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Godkend annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Afvis annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Information til netvirksomhed ved annullering eller misligholdt proces Information om annullering af aflæsning (RSM-004/D12) Figur 9 Sekvensdiagram for Leverandørskift Annullering Som nævnt i afsnit annullerer leverandørskiftet, såfremt elleverandøren ikke indsender opdaterede kundestamdata indenfor tidsfristen. sender i så fald en EDI meddelelse Information om misligholdelse af proces til den fremtidige elleverandør. Hvis elleverandøren ønsker at annullere leverandørskiftet sendes en EDI meddelelse Anmod om annullering af leverandørskifte med forretningsårsag Skift af elleverandør og funktionskode Annullering til. Dette skal f.eks. ske, hvis elleverandøren ved modtagelse af bekræftelse af leverandørskiftet opdager, at der er tale om et fejlagtigt leverandørskift, eller hvis kunden fortryder aftalen. validerer meddelelsen, jævnfør nedenstående valideringsregler for annullering. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning af annullering skal angive en begrundelse. Hvis har sendt en EDI meddelelse Anmodning om aflæsning til netvirksomheden i forbindelse med leverandørskiftet, vil ved godkendelse af annullering eller misligholdelse af proces sende en Information om annullering af aflæsning til netvirksomheden, således at netvirksomheden kan annullere den ventende aflæsning. Herefter afsluttes processen. Hvis tidsfrist for annullering overskrides, og forudsætningerne som angivet i Forskrift H1 er opfyldt, skal annullering af leverandørskifte gennemføres som beskrevet i forretningsprocessen, BRS-003: Fejlagtigt leverandørskift. Dok. 13/ / 291

19 Valideringsregler for annullering Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er lig med målepunkt i oprindelig meddelelse Elleverandøren er samme elleverandør som ved anmodning Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Funktionskode er annullering Referencen er til den oprindelige anmodning fra elleverandøren Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D05 Målepunkt svarer ikke til målepunkt fra originalt dokument E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor tidsfrist D19 Funktionskode er ikke tilladt D06 Reference til transaktions ID svarer ikke til Id fra originalt dokument Særligt for produktionsmålepunkter vil afvise leverandørskift på produktionsmålepunkter omfattet af aftagepligt. Kunden skal kontakte Energinet.dk og opgive sin ret til aftagepligt efter gældende regler, hvorefter Energinet.dk fjerner blokeringen for at gennemføre leverandørskift på målepunktet Tidsfrister for leverandørskift Afsender Modtager Tidsfrist Fremtidig elleverandør Indmeldelse af leverandørskift til skal ske senest 10 arbejdsdage før skæringsdato og hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse. Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fjernkøb med 14 kalenderdages fortrydelsesret skal indarbejdes i leverandørens egne tidsfrister. Et leverandørskift kan anmeldes op til 10 år frem i tiden. Hvis gældende tidsfrister for anmeldelse af leverandørskift overholdes, kan der skiftes elleverandør på en vilkårlig dag. Fremtidig Elleverandør sender godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af anmodning om leverandørskift. Umiddelbart efter fremsendelse af godkendelse sender stamdata for målepunktet. Netvirksomhed sender Anmodning om aflæsning 9 arbejdsdage før skæringsdato til netvirksomheden. Dok. 13/ / 291

20 Fremtidig elleverandør Fremtidig elleverandør Fremtidig elleverandør Hidtidig elleverandør Annullering af et leverandørskifte skal indsendes til senest 3 arbejdsdage før skæringsdato for leverandørskiftet. Ny elleverandør skal fremsende kundestamdata inden udløb af annulleringsfristen. Senest 1 time efter udløb af annulleringsperiode sender Information om misligholdelse af proces til den fremtidige elleverandør, hvis kundestamdata ikke er modtaget Senest 1 time efter udløb af annulleringsperiode sender meddelelse om stop til den hidtidige elleverandør. Netvirksomhed Senest 1 time efter udløb af annulleringsperiode sender kundestamdata til netvirksomheden. Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Hidtidig elleverandør Fremtidig elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse. videresender evt. tællerstand for målepunktet senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om leverandørskifte (RSM-001/E03) Anmod start af leverance Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Startdato for leverance Elleverandør ID Balanceansvarlig ID CPR Enten CPR eller CVR skal udfyldes CVR Kunde-CVR Godkend anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Godkend start af leverance Dok. 13/ / 291

21 Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Reference til Anmod start af leverance Afvis anmodning om leverandørskifte (RSM-001/E03) Afvis start af leverance Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Reference til Anmod start af leverance Afvisningsårsag Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E03) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance Elleverandør GLN for elleverandør Start af leverance Startdato for leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E03) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/E03/E34) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E03 E34 Skift af elleverandør Opdater stamdata kunde (fremtidige elleverandører) Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Dok. 13/ / 291

22 Elvarme Afgiftsstart Webaccess kode* DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn Kunde-CVR Dataadgangs-CVR* Elleverandør status Notifikation om stamdata, kunde Dato for start af beregning Aktiv/Inaktiv. Sendes kun til netvirksomhed Adresse(r) Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør og netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Netvirksomheden modtager ikke data markeret med * Opdater kundestamdata (RSM-027/E03) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance DE branchekode Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Adresse(r) CPR skal angives for hver registreret kunde Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata kan elleverandør fremsende jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E03) Godkend opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E03) Afvis opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Dok. 13/ / 291

23 Anmod om annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Anmod annuller start af leverance Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Funktionskode Annullering Reference Reference til Anmod start af leverance Godkend annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Godkend annuller af start af leverance Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Reference til Anmod annuller start af leverance Afvis annullering af leverandørskifte (RSM-002/E03) Afvis annuller af start af leverance Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod annuller start af leverance Information om stop af leverance (RSM-004/E03) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E03 Skift af elleverandør (til elleverandør) Skæringsdato Anmodning om aflæsning (RSM-004/E53) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E53 Anmod om aflæsning Skæringsdato Information om annullering af aflæsning (RSM-004/D12) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D12 Annuller aflæsningsanmodning Skæringsdato Dok. 13/ / 291

24 Information om misligholdelse af proces (RSM-004/D11) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D11 Misligholdt proces Skæringsdato Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-001 Leverandørskift RSM-001 Start af leverance RSM-002 Annuller start af leverance RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata Dok. 13/ / 291

25 RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-027 Ændring af kundestamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

26 4.2 BRS-002: Leveranceophør Overblik Hidtidig Elleverandør Leveranceophør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Figur 10 Use case diagram for Leveranceophør En elleverandør fortsætter med at være ansvarlig for et målepunkt, indtil en anden elleverandør overtager målepunktet, målepunktet nedlægges, eller elleverandøren giver besked om leveranceophør til efter denne proces med det gældende varsel. Processen leveranceophør er kun aktuel, hvis den nuværende kontrakt med kunden ophører, og den nuværende elleverandør ikke inden den faktiske skæringsdato har modtaget en stopmeddelelse på grund af flytning eller leverandørskift. Elleverandøren kan herudover selv annullere processen indtil meddelelse om den faktiske ophørsdato er modtaget. Modtages en annullering eller en stopmeddelelse fra en anden forretningsproces inden processen for leveranceophør er gennemført, dvs. inden den faktisk skæringsdato, stopper processen. Leveranceophør har forskelligt forløb afhængigt af om netområdet er med forsyningspligt eller med leverancepligt. I områder med leverancepligt er leveranceophøret først fuldt gennemført, når netvirksomheden som led i processen har afbrudt målepunktet. Processen har derfor en ønsket skæringsdato og en faktisk skæringsdato, hvor sidstnævnte er datoen, hvorfra ansvaret for målepunktet ophører. Da netvirksomheden ikke altid vil kunne afbryde målepunktet på den ønskede skæringsdato, kan den faktiske skæringsdato ligge senere, men aldrig tidligere, end den ønskede skæringsdato. I områder med forsyningspligt gennemføres leveranceophøret på elleverandørens ophørsdato og målepunktet overgår til forsyningspligtig elleverandør. Dok. 13/ / 291

27 4.2.2 Oversigt over udvekslinger fælles for alle netområder Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20) Godkend anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20) Afvis anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20) Processens videre forløb er beskrevet i to separate sekvensdiagrammer a) Hvis målepunktet er i et netområde med leverancepligt eller hvis den hidtidige elleverandør er den forsyningspligtige elleverandør i netområdet. b) Hvis målepunktet er i et netområde med forsyningspligt Figur 11 Sekvensdiagram for Leveranceophør Starttilstand Elleverandøren er klar over, at kontrakten med kunden ophører, og har informeret kunden efter reglerne i Forskrift H Forløb for leveranceophør Elleverandøren sender ophør af leverance på målepunktet med en ønsket skæringsdato for ophøret (typisk dagen efter kundens kontraktudløb) med EDI meddelelsen Anmodning om leveranceophør. Som svar på elleverandørens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne Valideringsregler for anmodning om leveranceophør Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandør er legitim aktør til målepunktet Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Målepunktet er registreret som et forbrugseller produktionsmålepunkt Der findes ikke et indmeldt leveranceophør på målepunkt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D18 Målepunktstype ikke korrekt E22 Målepunkt blokeret for skift Leveranceophør i netområder med leverancepligt Dok. 13/ / 291

28 Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Såfremt elleverandøren annullerer leveranceophøret inden meddelelse om faktiske skæringsdato for leveranceophøret modtages, stopper processen fremsender umiddelbart efter godkend anmodning om leveranceophør en Anmod om afbrydelse med standard årsag Anmod om afbrydelse (RSM-020/E20) Hvis elleverandør ønsker at fremsende yderligere information omkring den kommende afbrydelse fremsendes en ny afbrydelsesanmodning til. Anmodningen kan fremsendes flere gange indtil afbrydelse er gennemført af netvirksomheden og også efter at have modtaget en afvisning af afbrydelsen. Afbrydelsesanmodningen kan indeholde information om, at forholdet, der var grundlag for netvirksomhedens afvisning, er bragt i orden af elleverandøren. Anmod om afbrydelse (RSM-020/E20) Accept modtagelse af afbrydelsesforslag (RSM-020/E20) Afvis modtagelse af afbrydelsesforslag (RSM-020/E20) Kan fremsendes flere gange af elleverandør og efterfølgende evt. afvises af netvirksomhed Anmod om afbrydelse (RSM-020/E20) Afvis anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20) Afvis anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20) Figur 12 Sekvensdiagram for Leveranceophør - gælder kun i netområder med leverancepligt (del 1) Dok. 13/ / 291

29 Hidtidig elleverandør Netvirksomhed På den ønskede skæringsdato for leveranceophøret åbnes mulighed for gennemførelse af afbrydelse Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet eller afbrudt bekræfter netvirksomheden uden ugrundet ophold leveranceophøret ved at sende EDI meddelelsen Ændr tilslutningsstatus til med uændret tilslutningsstatus (se nedenfor når afbrydelse er/bliver mulig ). Hvis målepunktet har tilslutningsstatus tilsluttet foretager netvirksomheden afbrydelse uden ugrundet ophold. (se nedenfor når afbrydelse er/bliver mulig ). Hvis afbrydelse af målepunktet ikke er mulig, fremsender netvirksomheden en afvisning af afbrydelsesanmodningen inkl. årsagen til den manglende afbrydelse. Det er herefter elleverandørens opgave, at sikre, at afbrydelse bliver gjort mulig, alternativt må elleverandøren annullere leveranceophøret. Når elleverandøren mener, at afbrydelse er mulig, fremsendes Anmodning om afbrydelse til (Se figur 12 (del 1) ovenfor. Når afbrydelse er/bliver mulig gennemfører netvirksomheden afbrydelsen uden ugrundet ophold Ændr tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Godkend ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Information om faktisk stopdato (RSM-004/E20) Afvis ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Information om kundestamdata (RSM-028/E20) Processen afsluttes med fremsendelse af forbrugsopgørelse og evt. tællerstand Figur 13 Sekvensdiagram for Leveranceophør - gælder kun i netområder med leverancepligt (del 2) Processen i dette afsnit gennemføres alene i netområder med leverancepligt eller i det tilfælde, at den hidtidige elleverandør er identisk med den forsyningspligtige elleverandør i netområdet og ønsker at gennemføre et leveranceophør på målepunktet. Såfremt elleverandøren er bekendt med, at afbrydelse ikke er umiddelbart mulig for netvirksomheden uden eventuel assistance fra elleverandøren, har elleverandøren mulighed for at fremsende en afbrydelsesanmodning til under anvendelse af EDI meddelelsen Anmod om afbrydelse med forretningsårsag leveranceophør og en serviceart, der angiver, hvilken handling elleverandøren allerede har gennemført for at muliggøre afbrydelsen. En sådan anmodning kan sendes til fra det tidspunkt elleverandøren har modtaget EDI-meddelelsen Godkend anmodning om leveranceophør fra og indtil afbrydelse har fundet sted. Dok. 13/ / 291

30 Som svar på anmodningen om afbrydelse, sender en EDI meddelelse med accept eller afvisning af modtagelse af anmodningen. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler i afsnit Bemærk at denne accept fra kun er en accept af modtagelse af meddelelsen og at denne formelt er i orden. Umiddelbart efter accept af anmodning om leveranceophør er sendt til elleverandør, sender en EDI meddelelse Anmod om afbrydelse til netvirksomhed med serviceart afbrydelse ved leveranceophør og slutdato for leverance som ønsket udførelsesdag. Elleverandøren kan fremsende de afbrydelsesanmodninger, elleverandøren mener, der er behov for. videresender disse anmodninger til netvirksomheden indenfor tidsfrist. Hvis netvirksomheden ikke kan acceptere anmodningen, sender netvirksomheden en afvisning med en afvisningsårsag. Bemærk at den ønskede skæringsdato er den tidligste dato, hvorpå netvirksomheden må afbryde målepunktet eller bekræfte leveranceophøret (se nedenfor) efter denne proces. På skæringsdatoen kontrollerer netvirksomheden tilslutningsstatus for målepunktet og fortsætter processen afhængig af målepunktets tilslutningsstatus. Hvis målepunktet på skæringsdatoen har tilslutningsstatus nyoprettet eller afbrudt, skal netvirksomheden fremsende accept af leveranceophøret uden ugrundet ophold gennem fremsendelse af EDI meddelelsen Ændr tilslutningsstatus med uændret tilslutningsstatus. Hvis tilslutningsstatus er tilsluttet igangsætter netvirksomheden processen for afbrydelse af målepunktet uden ugrundet ophold. Hvis netvirksomheden ikke kan afbryde målepunktet fremsender netvirksomheden EDI meddelelsen Afvis anmodning om afbrydelse til indeholdende årsag for den manglende afbrydelse. registrerer afvisningen og sender EDI meddelelsen Afvis anmodning om afbrydelse indeholdende afvisningsårsag til elleverandøren. Når forudsætningerne for en afbrydelse er blevet bragt på plads, indsender elleverandøren en ny Anmod om afbrydelse til indeholdende den relevante serviceart. Som svar på anmodningen om afbrydelse, sender en EDI meddelelse med accept eller afvisning af modtagelse af anmodningen. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler i afsnit Såfremt der igen sker afvisning fra netvirksomhedens side, kan processen gentages flere gange af elleverandøren, indtil afbrydelse bliver mulig. Når afbrydelse af målepunktet enten er eller bliver gjort mulig, afbryder netvirksomheden målepunktet og sender en EDI meddelelse Ændr tilslutningsstatus til med tilslutningsstatus Afbrudt og dato for afbrydelse. Som nævnt ovenfor anvendes tilslutningsstatus Afbrudt også, hvis målepunkt allerede har denne status på skæringsdagen. Dok. 13/ / 291

31 I det tilfælde, hvor målepunktet på skæringsdatoen har tilslutningsstatus nyoprettet, fremsendes EDI meddelelsen med tilslutningsstatus nyoprettet til. Gyldighedsdatoen for EDI meddelelsen bliver samtidig den faktiske skæringsdato for leveranceophøret. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler. Ved godkendelse opdaterer stamdata. Kunde, elleverandør og balanceansvarlig aktør fjernes fra målepunktet og feltet elleverandør status sættes til inaktiv. sender herefter EDI meddelelse Information om faktisk stopdato til hidtidig elleverandør med den faktisk skæringsdato for leveranceophør. Samtidig sender EDI meddelelsen Information om kundestamdata til netvirksomheden med den faktisk skæringsdato for leveranceophør. Dette for at sikre, at netvirksomheden bliver opmærksom på, at der ikke længere er elleverandør og kunde(r) på målepunktet, hvorfor netvirksomheden skal indhente tællerstand og opgøre forbruget. Hvis der er registreret fremtidige leverandørskift og fraflytninger for målepunktet, sendes der også en meddelelse Information om stop af leverance med forretningsårsag leveranceophør til fremtidige elleverandør(er) Valideringsregler for meddelelse om afbrydelse Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er registreret som et forbrugseller produktionsmålepunkt Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Hvis målepunkt har status nyoprettet i skal tilslutningsstatus være nyoprettet Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D16 Tilslutningsstatus er forkert Dok. 13/ / 291

32 4.2.8 Leveranceophør i netområder med forsyningspligt Såfremt elleverandøren annullerer leveranceophøret senest dagen før den faktiske skæringsdato for leveranceophøret stopper processen Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Såfremt elleverandøren annullerer leveranceophøret senest dagen før skæringsdato for leveranceophøret stopper processen På skæringsdagen for leveranceophør gennemføres nedenstående Information om faktisk stopdato (RSM-004/E20) Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør (RSM-004/E06) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Anmodning om aflæsning (RSM-004/E53) Processen afsluttes med fremsendelse af forbrugsopgørelse og evt. tællerstand Figur 14 Sekvensdiagram for Leveranceophør - gælder kun i netområder med forsyningspligt Processen i dette afsnit gennemføres alene i netområder med forsyningspligt. Bemærk, at hvis det er forsyningspligtig elleverandør, der anmelder et leveranceophør på et målepunkt i sit eget forsyningspligtsområde, bliver leveranceophøret håndteret efter den ovenfor beskrevne proces for Leveranceophør i netområder med leverancepligt. Hvis det ikke er den forsyningspligtige elleverandør, der har anmeldt leveranceophøret, fremsender på den ønskede skæringsdato en EDI meddelelse Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør til forsyningspligtig elleverandør om start af leverance indeholdende startdato svarende til den ønskede skæringsdato indmeldt af den hidtidige elleverandør og efterfølgende sendes relevant information om stamdata på målepunktet. Den forsyningspligtig elleverandør kan ikke afvise overtagelse af målepunktet. Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdatoen. fremsender EDI meddelelse Information om faktisk stopdato til hidtidig elleverandør med faktisk skæringsdato for stop af leverance. Forsyningspligtig elleverandør starter leverancen på skæringsdatoen. fremsender på skæringsdatoen EDI meddelelsen Anmodning om aflæsning til netvirksomheden, idet der skal indhentes tællerstand og opgøres forbrug på ophørsdagen. Dok. 13/ / 291

33 4.2.9 Annuller ophør af leverance Hidtidig elleverandør Anmod om annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Godkend annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Afvis annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Netvirksomhed Ved annullering inden udløb af anmeldelsesfristen for leveranceophør stopper processen her Ved annullering efter udløb af anmeldelsesfristen for leveranceophør gennemføres nedenstående trin i netområder med leverencepligt og processen stopper herefter Information om annullering af anmodning om afbrydelse (RSM-004/D37) Hvis netvirksomhed allerede har gennemført fysisk afbrydelse, gentilsluttes målepunktet hurtigst muligt af netvirksomheden via BRS-013 Afbrydelse og genåbning af målepunkt. Hvis netvirksomheden ikke selv initierer gentilslutning fremsender elleverandøren anmodning herom med proces BRS-039 Anmodning om serviceydelse. Figur 15 Sekvensdiagram for Annullering af Leveranceophør Den hidtidige elleverandør har mulighed for at annullere leveranceophør, fx hvis kunden betaler, efter at leveranceophør er meldt til. Det sker ved, at elleverandøren sender EDI meddelelsen Annuller leveranceophør med forretningsårsag leveranceophør og funktionskode Annuller til. validerer meddelelsen jævnfør nedenstående valideringsregler for annullering. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). I netområder med forsyningspligt stopper processen herefter. I netområder med leverancepligt vil ved godkendelse af annullering sende en Information om annullering af anmodning om afbrydelse til netvirksomheden, således at netvirksomheden indstiller afbrydelsen af målepunktet. Såfremt fysisk afbrydelse allerede har fundet sted, når annulleringsmeddelelsen modtages, skal netvirksomheden hurtigst muligt gentilslutte målepunktet. Når gentilslutning er gennemført fremsendes besked til med BRS-013 Afbrydelse og genåbning af målepunkt. Såfremt gentilslutning ikke sker på netvirksomhedens eget initiativ, kan elleverandøren anmode herom ved at fremsende BRS-039 Anmodning om serviceydelse. Dok. 13/ / 291

34 Valideringsregler for annullering Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er lig med målepunkt i oprindelig meddelelse Elleverandøren er samme elleverandør som ved anmodning Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Referencen er til den oprindelige anmodning fra elleverandøren Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D05 Målepunkt svarer ikke til målepunkt fra originalt dokument E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D06 Reference til transaktions ID svarer ikke til Id fra originalt dokument Fremsende forbrugsopgørelse Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Enten forbrugsopgørelse (skabelonafregnet MP) eller Tællerstand (flexafregnet MP) Figur 16 Sekvensdiagram for Fremsendelse af forbrugsopgørelse For et skabelonafregnet målepunkt indhenter netvirksomheden en tællerstand og opgør forbrug for den faktiske skæringsdato i henhold til netvirksomhedens regler. Hvis netvirksomheden har modtaget tællerstand fra hidtidig elleverandør, kan netvirksomheden vælge at anvende denne værdi som grundlag for sin aflæsning. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter og tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Dok. 13/ / 291

35 Der kan fra forskellige processer være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. Hvis målepunktet er i et forsyningspligts netområde og målepunktet er et fysisk målepunkt sender en EDI meddelelse til den forsyningspligtige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato Særligt for produktionsmålepunkter I netområder omfattet af forsyningspligt overføres målepunktet ikke til den forsyningspligtige elleverandør ved leveranceophør, men håndteres på linje med produktionsmålepunkter i netområder med leverancepligt Tidsfrister for leveranceophør Afsender Modtager Tidsfrist Hidtidig elleverandør Elleverandøren skal sende EDI meddelelse om leveranceophør til senest 3 arbejdsdage før ønsket skæringsdato. Anmodningen kan tidligst fremsendes 60 kalenderdage før ønsket skæringsdato. Hidtidig elleverandør Hidtidig elleverandør Tidligst indsendelse af serviceanmodning er umiddelbart efter godkendelse af leveranceophør skal sende godkendelse/afvisning herpå senest 1 time efter modtagelse af anmodningen. Netvirksomhed fremsender 14 dage før ønsket ophørsdato Anmod om afbrydelse til netvirksomheden. Hvis ønsket ophørsdato er tidligere end om 14 dage fremsendes Anmod om afbrydelse til netvirksomheden senest en 1 time efter godkendelse af anmodning om leveranceophør. Hidtidig elleverandør Hidtidig elleverandør I netområder med forsyningspligt kan elleverandøren annullere et ophør af leverance til og med dagen før skæringsdato for leveranceophøret. I netområder uden forsyningspligt kan elleverandøren annullere leveranceophøret indtil har godkendt netvirksomhedens besked om at afbrydelse er gennemført. Netvirksomhed Senest 1 time efter godkendelse af annullering af et leveranceophør, som indmeldes senere end 3 arbejdsdage før skæringsdato for leveranceophør, sender Information om annullering af afbrydelse til netvirksomhed. Forsyningspligtig elleverandør Senest 1 time efter påbegyndelse af skæringsdato skal i netområder omfattet af forsyningspligt sende EDI meddelelse om overtagelse til forsyningspligtig elleverandør. (kun i netområder med forsyningspligt) Dok. 13/ / 291

36 Forsyningspligtig elleverandør Umiddelbart efter fremsendelse af EDI meddelelse om overtagelse skal i netområder omfattet af forsyningspligt sende meddelelse om stamdata til forsyningspligtig elleverandør (kun i netområder med forsyningspligt) Netvirksomhed Senest 1 time efter påbegyndelse af skæringsdato skal i netområder omfattet af forsyningspligt sende anmodning om aflæsning til netvirksomhed (kun i netområder med forsyningspligt) Netvirksomhed Indmeldelsen af afbrydelsen kan ske på dagen, hvor afbrydelsen gennemføres, alternativt skal indmeldelse finde sted på skæringsdatoen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag og ellers senest på første arbejdsdag efter skæringsdato. Bemærk at skæringsdatoen for afbrydelsen altid skal være dagen efter den dag, hvor afbrydelsen er gennemført fysisk. Hidtidig elleverandør sender EDI meddelelse om faktisk skæringsdato til hidtidig elleverandør senest 1 time efter godkendelse af afbrydelsen. Netvirksomhed sender EDI stamdata meddelelse til netvirksomhed senest 1 time efter godkendelse af afbrydelsen. Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato i netområder omfattet af forsyningspligt, jævnfør Forskrift D1. Hidtidig elleverandør Forsyningspligtig elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse. videresender evt. tællerstand for målepunktet senest 1 time efter modtagelse. (kun i netområder med forsyningspligt) Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om leveranceophør (RSM-005/E20) Anmod om leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Slutdato for leverance Dok. 13/ / 291

37 Godkend anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20) Godkend leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Reference til Anmod om leveranceophør Afvis anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20) Afvis leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Reference til Anmod om leveranceophør Afvisningsårsag Anmod om afbrydelse (RSM-020/E20) Anmod om serviceydelse Forretningsårsag E20 Leveranceophør Målepunkts ID Serviceart Ønsket udførelsesdato Aktør Afbrydelse ved leveranceophør (anvendes af, hvis ingen anmodning er fremsendt at elleverandør) Kommunen er inddraget i afbrydelsen Politiet er inddraget i afbrydelsen Fogedretten er inddraget i afbrydelse Afbrydelse - aftalt med kunden Anden årsag Dato skal være indmeldt ophørsdato eller senere dato Elleverandørens GLN nummer - Udfyldes af Accept modtagelse af afbrydelsesforslag (RSM-020/E20) Godkend serviceydelse Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Reference til Anmod om serviceydelse (RSM-020) Afvis modtagelse af afbrydelsesforslag (RSM-020/E20) Afvis serviceydelse Forretningsårsag E20 Leveranceophør Dok. 13/ / 291

38 Reference Afvisningsårsag Afvis serviceydelse Reference til Anmod om serviceydelse (RSM-020) Afvis anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20) Afvis serviceydelse Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Afvisningsårsag Netvirksomhed: Reference til Anmod om serviceydelse. (RSM-020) Elleverandør: Reference til Anmod om leveranceophør (RSM-005) Kommunen skal inddrages i afbrydelsen Politiet skal inddrages i afbrydelsen Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen Anden afvisningsårsag Information om faktisk stopdato (RSM-004/E20) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Skæringsdato Dato for stop af leverance Ændre tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E20 Leveranceophør Gyldighedsdato Skæringsdatoen for afbrydelsen skal altid være dagen efter den dag, hvor afbrydelsen er gennemført fysisk Afbrudt / Nyoprettet Tilslutningsstatus Øvrige stamdata fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20) Afvis opdater stamdata, målepunkt Dok. 13/ / 291

39 Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Anmodning om aflæsning (RSM-004/E53) Forretningsårsag E53 Anmod om aflæsning Skæringsdato Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør (RSM-004/E06) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Skæringsdato Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance Webaccess kode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Fjernes fra målepunkt Kunde-CVR Dataadgangs - CVR Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om kundestamdata (RSM-028/E20) (Til netvirksomhed) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E20 Leveranceophør Dok. 13/ / 291

40 Notifikation om stamdata, kunde Gyldighedsdato Dato for leveranceophør Kundenavn 1 Sættes til (ukendt) Kundenavn 2 Sættes til blank Elleverandør status Inaktiv Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Anmod om annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Anmod annuller leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Funktionskode Annullering Reference Reference til Anmod leveranceophør (oprindelig meddelelse) Godkend annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Godkend annuller leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Reference til Anmod annuller leveranceophør Afvis annullering af leveranceophør (RSM-008/E20) Afvis annuller leveranceophør Forretningsårsag E20 Leveranceophør Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod annuller leveranceophør Dok. 13/ / 291

41 Information om annullering af anmodning om afbrydelse (RSM-004/D37) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D37 Annuller serviceanmodning Skæringsdato Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID BRS-002 Leveranceophør RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-005 Ophør af leverance fra elleverandør RSM-008 Annuller leveranceophør RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-020 Forespørg om serviceydelse RSM-021 Dok. 13/ / 291

42 RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

43 4.3 BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Overblik Håndtering af fejlagtig leverandørskift Nuværende eller fremtidig elleverandør Hidtidig elleverandør Figur 17 Use case diagram for Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Den nuværende elleverandør igangsætter processen efter at være blevet gjort opmærksom på, at der er sket et fejlagtigt leverandørskift, jævnfør Forskrift H1. Annulleringsfrist: Leverandørskift anmeldes 3. arb. dag inden leverancestart - herefter informeres netvirksomhed og gl.. elleverandør Leverancestart Situation 1: Fejl opdages Situation 2: Fejl opdages Situation 3: Fejl opdages Figur 18 Situationer for opdagelse af fejl i forbindelse med leverandørskift Processen er delvis manuel og delvis baseret på udveksling af EDI meddelelser. Når processen er igangsat, kan den ikke annulleres. Situation 1 behandles i BRS-001: Skift af elleverandør, således denne proces kun omhandler situation 2 og 3. Processen resulterer efterfølgende i, at kunden enten får sin hidtidige elleverandør tilbage, såfremt forudsætninger for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt eller forbliver hos den nuværende elleverandør, såfremt aftalen i mellemtiden er udløbet Oversigt over udvekslinger Dok. 13/ / 291

44 Nuværende elleverandør Hidtidig elleverandør Anmelder fejlagtig leverandørskifte via skærmbillede i Kontaktinformation på hidtidige elleverandør samt anmeldelsesfrist og skiftedag sendes via til nuværende og hidtidige elleverandør Nuværende elleverandør kontakter hidtidig elleverandør Anmod om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Information om stop pga. genoptagelse (RSM-004/D34) Godkend anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Information om at fortsætte leverance (RSM-004/D35) Nuværende elleverandør får enten besked om at stoppe eller besked om at fortsætte Afvis anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D07) Information om kundestamdata (RSM-028/D07 Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D07) Hvis målepunkt er time eller flexafregnet Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D42) Hvis målepunkt er skabelonafregnet evt. fremsendte forbrugsopgørelse Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Figur 19 Sekvensdiagram for Håndtering af fejlagtigt leverandørskift Starttilstand Kunden har gjort opmærksom på, at der er sket et fejlagtigt leverandørskift hos den "nye" elleverandør Forløb for fejlagtigt leverandørskift Den nuværende elleverandør anmelder det fejlagtige leverandørskift via skærmbillede i. Der sker en registrering i af den modtagne information inklusiv anmeldelsesdato. sender efterfølgende en tekstbesked med kontaktinformation på den nuværende og hidtidige elleverandør, herunder telefonnummer til begge involverede elleverandører. Desuden indeholder tekstbeskeden information om det fejlagtige leverandørskift, herunder dato for udløb af svarfrist. sender desuden en EDI meddelelse Anmod om genoptagelse af leverance til hidtidige elleverandør indeholdende startdato. Den hidtidige elleverandør skal inden udløb af tidsfrist sende godkend / afvis til. Den hidtidige elleverandør kan ikke afvise at tage kunden tilbage med mindre, at aftaleforholdet overfor kunden er opsagt fra leverandørens side (jævnfør forskrift H1). Afhængigt af svaret fra den hidtidige elleverandør fortsætter processen på forskellig vis. Dok. 13/ / 291

45 4.3.5 Hidtidig elleverandør genoptager leverance Den hidtidige elleverandør sender godkend genoptagning af leverance. sender herefter stamdatameddelelser på målepunktet. Bemærk inden fremsendelse af kundestamdata fjernes eventuel CPR nr. fra målepunktet. For afregningsstamdata skal alle tilknytninger foretaget på målepunkt fra den oprindelige stopdato til dagsdato sendes til den hidtidige elleverandør, og det vil være elleverandørens opgave at foretage de nødvendige tilpasninger af afgifter og Energinet.dk s tariffer fra skæringsdato. Hvis den hidtidige elleverandør ikke overholder tidsfrist for svar, får den hidtidige elleverandør jævnfør forskrift H1 automatisk overdraget målepunktet. sender i dette tilfælde stamdatameddelelser ved udløb af tidsfrist. Den forurettede kunde har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var hændt jævnfør forskrift H1. sender en EDI meddelelse Information om stop pga. genoptagelse med dato for start af det fejlagtige leverandørskift til nuværende elleverandør. Hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, sendes de aflæsninger der er indsendt til siden hidtidige elleverandør stoppede leverance. For et flex eller timeafregnet målepunkt sender måledata for hele perioden til hidtidig elleverandør, hvis denne overtager målepunktet. retter med tilbagevirkende kraft elleverandøren på målepunktet, således at det periodiserede forbrug tilskrives den rigtige elleverandør. Herefter udreder de implicerede parter de økonomiske konsekvenser efter retningslinjerne i Forskrift H Hidtidig elleverandør er ikke villig til at genoptage leverance Hvis hidtidig elleverandør har afvist genoptagelse af leverance inden for tidsfrist, sendes en EDI meddelelse Information om fortsættelse af leverance med dato for start af det fejlagtige leverandørskift til nuværende elleverandør Tidsfrister for fejlagtigt leverandørskift Afsender Modtager Tidsfrist Hidtidig elleverandør Den hidtidige elleverandør skal inden for 3 arbejdsdag sende EDI meddelelse med godkend / afvis på anmod om tilbageføring til. Hidtidig elleverandør Nuværende/ fremtidige elleverandør skal sende stamdata umiddelbart efter godkend eller ved udløb af ovenstående tidsfrist. skal sende Information om stop pga. genoptagelse til den elleverandør, der allerede har målepunktet senest en time efter godkendelse eller umiddelbart efter udløb af tidsfrist. Dok. 13/ / 291

46 Nuværende/ fremtidige elleverandør Hidtidig elleverandør skal sende Information om fortsættelse af leverance til den elleverandør, der allerede har målepunktet senest en time efter godkendelse. skal sende EDI meddelelse om skabelon, flex- eller timeafregnet forbrug fra den fejlagtige skæringsdato til den elleverandør, der overtager målepunktet, umiddelbart efter at skiftet er gennemført Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Anmod tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Startdato for leverance Godkend anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Godkend tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Reference Reference til Anmod tilbageføring af elleverandør Afvis anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D07) Afvis tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Reference Afvisningsårsag D29 Ingen kontrakt Reference til Anmod tilbageføring af elleverandør Information om stop pga. genoptagelse (RSM-004/D34) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D34 Information om stop pga. genoptagelse Skæringsdato Dok. 13/ / 291

47 Information om fortsættelse af leverance (RSM-004/D35) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D35 Information om fortsættelse af leverance Skæringsdato Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D07) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Gyldighedsdato Startdato for genoptagelse Elleverandør Start af leverance Dato for genoptagelse af leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D07) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/D07) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D07 Genoptag leverance Gyldighedsdato Startdato for genoptagelse CPR Medsendes ikke til hidtidig elleverandør Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Dok. 13/ / 291

48 Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D42) Notifikation om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D42 Periodisk forbrugsopgørelse Periodisk flex opgørelse Tidsperiode for mængde Produkt Aktiv energi Målepunktstype Forbrug Produktion Afregningsform For forbrug: Time/ Flex/ Skabelon Tidsopløsning Time /Kvarter/Måned Kvantum kwh Op til 3 decimaler Kvantum status Skønnet Målt Manglende Korrektion (kun fra ) Eventuelle måledata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-003 Håndtering af fejlagtigt leverandørskift RSM-003 Genoptag leverance på målepunkt RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Dok. 13/ / 291

49 4.4 BRS-004: Oprettelse af målepunkt Overblik Oprettelse af målepunkt Netvirksomhed Figur 20 Use case diagram for Oprettelse af målepunkt Denne proces skal benyttes ved oprettelse af et målepunkt, som beskrevet i Forskrift H1. Netvirksomheden opretter målepunktet, men leverancen af el påbegyndes først, når målepunktet er tilsluttet. Hvis netvirksomheden konstaterer, at målepunktet aldrig vil blive tilsluttet, kan netvirksomheden nedlægge målepunktet via forretningsprocessen, BRS-007: Nedlæggelse af Målepunkt Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Opret målepunkt (RSM-021/E02) Godkend oprettelse af målepunkt (RSM-021/E02) Afvis oprettelse af målepunkt (RSM-021/E02) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E02) Netvirksomheden modtager kun tilknytninger for elafgift Såfremt målepunkt er oprettet som child målepunkt og der er tilknyttet elleverandør til parent målepunkt fortsætter processen Information om nyt målepunkt (RSM-022/E02) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E02) Figur 21 Sekvensdiagram for Oprettelse af målepunkt Starttilstand Netvirksomheden opretter et målepunkt i sit system. Dok. 13/ / 291

50 4.4.4 Forløb for oprettelse af målepunkt Netvirksomheden opretter et målepunkt i sit system og sender en anmodning om oprettelse af målepunkt til med forretningsårsag Nyt målepunkt. Tilslutningsstatus for målepunkt angives som nyoprettet. Ved modtagelsen i valideres stamdatameddelelsen, og sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. opretter målepunktet ved godkendelse. registrerer herefter de forskellige tilknytninger fra TSO som er relevant for målepunkstypen. Umiddelbart derefter sender de tilknytninger på målepunktet, som er registreret som afgift til netvirksomheden med meddelelsen Information om tilknytninger på målepunkt med forretningsårsag nyt målepunkt. Såfremt netvirksomheden ønsker at registrere et forventet årsforbrug i forbindelse oprettelse af et nyt målepunkt, skal oplysningen sendes til som beskrevet i forretningsproces BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed med samme gyldighedsdag som for oprettelse af nyt målepunkt. Bemærk hvis netvirksomheden har fået oprettet et målepunkt med forkert målepunktstype kan dette korrigeres så længe målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet og leverandørstatus er inaktivt. Dette sker ved en stamdataopdatering jævnfør BRS-006. Processen for oprettelse af nyt målepunkt med tilslutningsstatus nyoprettet stopper her. Ændring af tilslutningsstatus til tilsluttet sker via forretningsprocessen, BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet. Bemærk at i netområder uden forsyningspligt kan BRS-008 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet tidligst gennemføres, når der er sket en tilflytning på målepunktet med BRS-009 Tilflytning Valideringsregler Validering Målepunktet er ikke identificerbart. (Findes ikke i i forvejen) Målepunktets tilslutningsstatus er nyoprettet Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Parent målepunkt er et forbrugs- eller produktionsmålepunkt Child målepunkt er ikke et forbrugs- eller produktionsmålepunkt Hvis målepunktsarten er fysisk er der registreret en måler på målepunktet Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D18 Målepunktstype ikke korrekt D18 Målepunktstype ikke korrekt D31 Registrering af måler er ikke i overensstemmelse med regler Dok. 13/ / 291

51 Hvis målepunktsarten er virtuel eller beregnet er der ikke registreret en måler på målepunktet Et child målepunkt har samme netområde som parent målepunktet Parent målepunktets tilslutningsstatus er ikke nedlagt D31 Registrering af måler er ikke i overensstemmelse med regler D46 Netområde er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert Forløb for fremsendelse af stamdata fra Såfremt målepunktet bliver oprettet som et child målepunkt og der er registreret en elleverandør på parent målepunktet skal denne have tilsendt Information om nyt målepunkt med forretningsårsag nyt målepunkt samt alle automatisk oprettede tilknytninger på målepunktet med meddelelsen Information om tilknytninger på målepunkt med forretningsårsag nyt målepunkt. sender alle stamdata til den nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører for målepunktet. Dato for, hvornår ændringen træder i kraft (gyldighedsdato), vil være den gyldighedsdato, som netvirksomheden fremsendte. Bemærk at dette betyder, at en fremtidig elleverandør skal kunne modtage stamdatameddelelser, før leveringen er påbegyndt Beskrivelse af målepunktstyper Ethvert målepunkt i er identificeret ved en målepunktstype. Der skelnes mellem fire grupper af målepunktstyper. Gruppe 1 omfatter de målepunkter, der indgår i elmarkedet, dvs. at der kan foretages leverandørskifte og flytninger på disse målepunkter. Gruppe 2 omfatter udvekslingsmålepunkter, der ikke indgår i elmarkedet, dvs. at der ikke kan foretages leverandørskifte og flytninger på disse målepunkter. Gruppe 3 og 4 kaldes også øvrige målepunkter. Øvrige målepunkter indgår ikke direkte i elmarkedet, men gruppe 3 målepunkter vil, hvis de tilknyttes gruppe 1 målepunkt, blive behandlet sammen med dette målepunkt, hvad angår elleverandør, kunde og afregning. Gruppe 1, 2 og 3 er afregningsrelevante og skal derfor udover målepunktstype også have tilknyttet en målepunktsart (se afsnit 4.4.7). Afregningsrelevante målepunkter skal opfylde en af nedenstående betingelser: - Målepunktet indgår i enten balance- eller engrosafregning - Målepunktet er en forudsætning for korrekt fakturering jfr. Faktureringsbekendtgørelsen - Målepunktet er nødvendigt for at kunne overføre lovpligtig information fra netvirksomheden til elleverandøren. Gruppe 1: Indgår i balanceafregningen og kan indgå i engrosafregning Målepunktstype Anvendelse Forkortet navn E17 E18 Forbrugsmålepunkt Produktionsmålepunkt Dok. 13/ / 291

52 Gruppe 2: Indgår i balanceafregningen Målepunktstype Anvendelse Forkortet navn E20 Udvekslingsmålepunkt Gruppe 3: Indgår ikke i balanceafregningen, men kan indgå i engrosafregning Målepunktstype Anvendelse Forkortet navn D01 VE produktion (andel) VE D04 Overskudsproduktion gruppe 6 D05 Nettoproduktion M1 D06 Leveret til net M2 D07 Forbrugt fra net M3 D08 Afregningsgrundlag/ Information D09 Egenproduktion EP D10 Netto fra net NFN D11 Netto til net NTN D12 Brutto forbrug BF D13 Nettabskorrektion NT D14 Elvarme D15-D20 Reserveret til senere brug Gruppe 4: Indgår hverken i balanceafregning eller engrosafregning Målepunktstype Anvendelse Forkortet navn D02 D99 Særlige målepunkter uden afregningsrelevans Anvendes af Energinet.dk og aktørerne til diverse beregninger Analysemålepunkt Intern beregning Beskrivelse af målepunktsart Til ethvert afregningsrelevant målepunkt er der knyttet en målepunktsart, som enten er fysisk, virtuel eller beregnet. Målepunktsarten beskriver, hvordan forbruget på Dok. 13/ / 291

53 målepunktet er fremkommet. Forbruget kan enten være målt baseret på en enkelt måler, beregnet baseret på flere målere eller alternativt estimeret. Fysiske målepunkter Et målepunkt er et fysisk målepunkt såfremt energimængden på målepunktet måles af netvirksomheden på en enkelt fysisk måler. Fra et fysisk målepunkt indsender netvirksomheden energimængder og tællerstande til i henhold til kravene i forskrifterne. For større kunder med flere fysiske målere defineres hver af disse målere i udgangspunktet som et målepunkt. Flere målere kan dog alternativt aggregeres til ét (virtuelt) målepunkt (se nedenfor). Ethvert fysisk målepunkt har tilknyttet en og kun en måler i. Måleren er identificeret gennem et af netvirksomheden valgt måler ID. Virtuelle målepunkter Et virtuelt målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden beregnes af netvirksomheden som funktion af 2 eller flere fysiske målere eller alternativt estimeres baseret på andet grundlag (f.eks. målepunkter uden måler). For et virtuelt målepunkt indsender netvirksomheden energimængder til i henhold til kravene i forskrifterne. Tællerstande indsendes ikke og virtuelle målepunkter har ikke tilknyttet en måler. Større kunders målepunkter, som angivet i og i netvirksomhedens systemer er meget ofte virtuelle målepunkter, der er sammensat af flere fysiske målere. Det samme gælder for produktionsanlæg. Nettab skal altid repræsenteres ved et virtuelt målepunkt. Beregnede målepunkter Et beregnet målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden er beregnet i baseret på den beregningsmotor, der er en del af. Ved hjælp af beregningsmotoren konstrueres ud fra fysiske og virtuelle målepunkter de beregnede målepunkter, som er nødvendige for en korrekt afregningshåndtering. For nettoafregnede egen producenter gælder dette f.eks. forbrugsmålepunktet (E17), produktionsmålepunktet (E18) og egenproduktionen (D09), der ofte er beregnede målepunkter. Der kan ikke indsendes energimængder eller tællerstande til beregnede målepunkter, der derfor heller ikke har tilknyttet en måler Tilknytning af afgifter og Energinet.dk tariffer Bemærk at ved nyoprettelse af et målepunkt tilknytter relevante afgifter og Energinet.dk s tariffer til målepunktet. Disse afregningsstamdata videresendes til målepunktets elleverandør, når en sådan bliver tilknyttet målepunktet. Det er herefter elleverandørens ansvar at vedligeholde disse stamdata for afgifter og PSO således, at de er i overensstemmelse med afgiftsforholdene for det konkrete målepunkt Tidsfrister for oprettelse af nyt målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Netvirksomheden sender stamdata med tilslutningsstatus nyoprettet til uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag, efter at netvirksomheden har sendt anvisningen af tilslutningspunktet til ejer eller installatør. Dok. 13/ / 291

54 Elleverandør skal sende eventuelle stamdatameddelelser til den elleverandør, der har parent målepunktet senest en time efter godkendelse Netvirksomhed skal sender eventuelle tilknytninger markeret som afgift til netvirksomhed senest en time efter registrering i Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opret målepunkt (RSM-021/E02) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E02 Nyt målepunkt Parent målepunkts ID Gyldighedsdato Dato for oprettelse Målepunkt adresse Se bilag Tilslutningsstatus Nyoprettet Afregningsform Time/Flex/Skabelon Aflæsningsfrekvens ANDET/Time/Kvarter/Måned Nominel aflæsningsdag Op til 12 datoer Kun for skabelonafregnet målepunkt Aflæsningsform Fjernaflæst/Manuel. Kun skabelonafregnet målepunkt Timedata Ja/Nej Kun for skabelonafregnet målepunkt Målepunktsart Fysisk/Virtuel/Beregnet Målepunktstype Forbrug/Produktion/Øvrig Afbrydelsesart Fjernafbrydelig / Manuel afbrydelig. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt Tilslutningstype Direkte tilsluttet / Installationstilsluttet. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0 Nettoafregningsgruppe Netområde Effektgrænse kw Effektgrænse Ampere Anlægskapacitet Produkt Energienhed Ignorer Obligatorisk grænse VærksGSRN FraNet TilNet I kw - er obligatorisk for forbrugs-, produktions målepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0. Er tilladt for D01 og D05 til D12 målepunkter. GLN kode Enhed hvormed målepunkt måles Kun skabelonafregnede målepunkt Kun produktionsmålepunkt Kun udvekslingsmålepunkter Kun udvekslingsmålepunkter Dok. 13/ / 291

55 Anmod opdater stamdata, målepunkt Målepunktskommentar Kan anvendes til at angive den fysiske placering Vaskeanvisning Vaskbar/ Ikke vaskbar. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt Måler ID Kun for målepunktsart fysik Målercifre Kun for målepunktsart fysik Måleromregningsfaktor Kun for målepunktsart fysik Målerenhedstype Kun for målepunktsart fysik Typisk kwh Målertype Kun for målepunktsart fysik Akkumulerende/Salderende Godkend oprettelse af målepunkt (RSM-021/E02) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E02 Nyt målepunkt Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis oprettelse af målepunkt (RSM-021/E02) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E02 Nyt målepunkt Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om nyt målepunkt (RSM-022/E02) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E02 Nyt målepunkt Gyldighedsdato Dato for oprettelse Elleverandør GLN for elleverandør Start af leverance Startdato for leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E02) Sendes kun til elleverandør og netvirksomhed, såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E02 Nyt målepunkt Dok. 13/ / 291

56 Gyldighedsdato Funktionskode Aktør Pristype Pristype ID Antal Notifikation om stamdata afregning Dato for målepunktstilknytning lig dato for oprettelse Opret GLN for Netvirksomhed Abonnement/gebyr/tarif Aktørens ID for pristype Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-004 Oprettelse af målepunkt RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

57 4.5 BRS-005: Anmodning om stamdata Overblik Netvirksomhed Anmodning om stamdata Elleverandør Figur 22 Use case diagram for Anmodning om stamdata Anmodning om stamdata kan anvendes af en elleverandør eller en netvirksomhed til at indhente oplysninger på et målepunkt. Anmodning om afregningsstamdata skal ske via BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt. Elleverandøren kan anvende processen enten under tilbudsfasen til at indhente målepunktsadresse, kundenavn(e), forventet årsforbrug m.v., fra accept af leverandørskift, eller når leverance er påbegyndt til at hente alle stamdata på målepunkt Oversigt over udvekslinger Elleverandør / Netvirksomhed Forespørg om stamdata (RSM-006/E0G) Afvis forespørgsel om stamdata (RSM-006/E0G) Information om målepunktsstamdata (RSM-023/E0G Information om kundestamdata (RSM-029/E0G) Figur 23 Sekvensdiagram for Anmodning om stamdata Starttilstand Elleverandøren eller netvirksomheden ønsker oplysninger om et målepunkt Forløb for anmodning om stamdata Elleverandøren eller netvirksomheden sender en EDI meddelelse til med en anmodning om stamdata på målepunkt. Dok. 13/ / 291

58 Bemærk at en elleverandør kun kan forespørge på forbrugs- og produktionsmålepunkter samt øvrige målepunkter, der er registreret som et child målepunkt. En netvirksomhed kan søge på egne målepunkter. Som svar på elleverandørens anmodning om stamdata, sender EDI meddelelser med relevante stamdata for målepunktet eller en afvisning. Ved afvisning skal angive en begrundelse jævnfør nedenstående valideringsregler Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Netvirksomhed er legitim aktør til målepunktet Elleverandøren er legitim aktør Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt E16 Elleverandør er ikke korrekt kontrollerer, om anmodningen kommer fra en netvirksomhed, en potentiel ny elleverandør på målepunktet (tilbudsfasen), en fremtidig elleverandør eller elleverandøren på målepunktet og sender derefter stamdata meddelelser med de relevante informationer til aktøren. Liste over attributter der fremsendes til de forskellige aktører findes i afsnit 5.1 stamdata. Stamdata fremsendes, som de er gældende på anmodningsdatoen Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til. Bemærk, de forskellige aktører får kun de stamdata de er berettiget til at modtage Forespørg om stamdata (RSM-006/E0G) Forespørg stamdata Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Afvis forespørgsel om stamdata (RSM-006/E0G) Afvis forespørg stamdata Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Reference Reference til Forespørg stamdata Dok. 13/ / 291

59 Afvisningsårsag Afvis forespørg stamdata Information om målepunktsstamdata (RSM-023/E0G) Svar forespørg stamdata, målepunkt Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Gyldighedsdato Dags dato Reference Reference til Forespørg stamdata Child-målepunkt ID Liste over child-målepunkter til målepunktet og deres målepunktstype. Øvrige stamdata fremsendes jævnfør kapitel 5: bilag Information om kundestamdata (RSM-029/E0G) Svar forespørg stamdata, kunde Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Gyldighedsdato Dags dato Reference Reference til Forespørg stamdata Øvrige stamdata fremsendes jævnfør kapitel 5: bilag Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-005 Anmodning om stamdata RSM-006 Forespørg om stamdata RSM-023 Forespørg om målepunkt stamdata (svar) RSM-029 Forespørg om kundestamdata (svar) Dok. 13/ / 291

60 4.6 BRS-006: Fremsendelse af stamdata - Netvirksomhed Overblik Netvirksomhed Fremsendelse af stamdata Elleverandør Figur 24 Use case diagram for Fremsendelse af stamdata Hvis der sker ændringer i de stamdata, som er registreret i og som netvirksomheden har ansvaret for, skal netvirksomheden straks fremsende de ændrede stamdata til, som videresender informationen til de elleverandører, der er legitime modtagere. I relation til ændringer af målerinformation må denne proces kun anvendes i forbindelse med korrektion af fejl. I andre tilfælde, hvor der ikke er tale om fejl, anvendes BRS-014: Målerhåndtering. Både nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører, som er registreret på et målepunkt, vil modtage informationen. Fremsendelsen af de ændrede stamdata sker efter denne forretningsproces. Netvirksomheden må ikke fremsende stamdata uden grund. Fremsendelse af stamdata indgår i mange strukturerede forretningsprocesser, og denne proces skal ikke anvendes i disse tilfælde. Sådanne forretningsprocesser, hvor stamdata indgår i, er for eksempel BRS-012: Skift af afregningsform. Denne proces omfatter kun netvirksomhedens opdatering af stamdata for et målepunkt med forretningsårsag Opdater stamdata målepunkt. Processen kan omfatte flere samtidige ændringer Oversigt over udvekslinger Dok. 13/ / 291

61 Figur 25 Sekvensdiagram for Fremsendelse af stamdata Starttilstand Netvirksomheden har konstateret, at en eller flere af egenskaberne for et målepunkt er ændret, og disse ændringer falder ikke ind under nogen af de øvrige forretningsprocesser Forløb for fremsendelse af stamdata fra netvirksomheden Netvirksomheden sender en EDI meddelelse til for målepunktet, med forretningsårsag Opdater stamdata målepunkt. Stamdatameddelelsen indeholder alle ændringer, der er på målepunktet på gyldighedsdagen. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved godkendelse opdaterer målepunktet med de nye informationer. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der angivet nedenfor under valideringsreglerne. Bemærk hvis netvirksomheden ønsker at opdatere et forventet årsforbrug, skal oplysningen sendes til som beskrevet i forretningsproces BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed. Dok. 13/ / 291

62 Bemærk at målepunktstype kan ændres, hvis tilslutningsstatus er nyoprettet, elleverandør status er inaktiv og målepunktstype er et forbrugs- eller produktionsmålepunkt. For et udvekslingsmålepunkt eller et øvrigt målepunkt, som ikke er tilknyttet et parent målepunkt, kan målepunktstype ændres, hvis tilslutningsstatus er nyoprettet. Hvis målepunktstype ændres indsendes de attributter, der er relevante for den ny målepunktstype, og den nye meddelelse bliver behandlet efter reglerne i BRS- 004: Oprettelse af målepunkt. Alle tidligere indsendte informationer på målepunktet bliver fjernet af. Bemærk ændring af afregningsform skal foretages, som beskrevet i BRS-012: Skift af afregningsform. Bemærk vil i disse tilfælde ændre gyldighedsdato ved registrering af stamdata til målepunktets oprettelsesdato. Hvis målepunktstype ændres, skal afgifter og Energinet.dk s tariffer opdateres. Netvirksomheden modtager kun tariffer som er registreret som afgift Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Netvirksomhed er legitim aktør Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Parent målepunkt er et forbrugs- eller produktionsmålepunkt Child målepunkt er ikke et forbrugs- eller produktionsmålepunkt Hvis målepunktsarten er fysisk, er der registreret en måler på målepunktet Hvis målepunktsarten er virtuel eller beregnet er der ikke registreret en måler på målepunktet Et child målepunkt har samme netområde som parent målepunktet Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Parent målepunktets tilslutningsstatus er ikke nedlagt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert D18 Målepunktstype ikke korrekt D18 Målepunktstype ikke korrekt D32 Forkert målepunktsart D32 Forkert målepunktsart D46 Netområde er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D16 Tilslutningsstatus er forkert Forløb for fremsendelse af stamdata fra videresender alle målepunktets stamdata til den nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører for målepunktet. Efter modtagelsen af de nye stamdata korrigerer den/de modtagende elleverandør(er) deres systemer med de tilsendte stamdata. Hvis elleverandøren under kontrollen af stamdata finder, at oplysningerne ikke stemmer overens med de oplysninger, som kunden har oplyst, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Dok. 13/ / 291

63 Dato for, hvornår ændringen træder i kraft (gyldighedsdato), vil være den gyldighedsdato, som netvirksomheden fremsendte. Bemærk at dette betyder, at en fremtidig elleverandør skal kunne modtage stamdatameddelelser, før leveringen er påbegyndt. I de tilfælde hvor feltet Parent målepunkt ID opdateres vil der ske følgende afhængig af ændringen: Målepunkts ID tilføjes, dvs. der etableres Parent relation og hvis der er elleverandør tilknyttet parent målepunktet, sendes meddelelsen Information om tilknytninger på målepunkt med forretningsårsag Opdater stamdata målepunkt til elleverandør på parent målepunkt. Målepunkts ID slettes, dvs. Parent relation fjernes og hvis der er elleverandør tilknyttet parent målepunktet, sendes meddelelsen Information om fjernelse af child målepunkt til elleverandør af det tidligere parent målepunkt indeholdende målepunkts ID på child målepunkt og dato for ændringen. Målepunkts ID ændres, dvs. Parent relation flyttes til andet målepunkt og hvis der er elleverandør tilknyttet parent målepunktet sendes meddelelsen Information om fjernelse af child målepunkt til elleverandør af det tidligere parent målepunkt indeholdende målepunkts ID på child målepunkt og dato for ændringen. Desuden sendes meddelelsen Information om tilknytninger på målepunkt med forretningsårsag Opdater stamdata målepunkt til elleverandør på det nye parent målepunkt Særlige forhold for de enkelte ændringer For en detaljeret beskrivelse af stamdata på et målepunkt henvises til Forskrift I for stamdata - krav og definitioner. Dog skal bemærkes, at der for følgende stamdata gælder: Målepunktadresse Angiver adressen for installationen af den måler, hvor målepunktet gælder. Netvirksomheden fastsætter denne adresse ud fra sine interne regler. I visse situationer (fx en hjørneejendom) kan den afvige fra den adresse, som kunden anser for stedets adresse. Adressen oplyses opdelt i vejnavn og husnummer, hvor det sidste må udelades for specielle lokationer uden officiel adresse. Det er muligt at angive kodet adresse ud over adresse som almindelig tekst. Hvis netvirksomheden anvender dette, skal den kodede adresse oplyses. Aflæsningsdag Dette er den dag, som et skabelonafregnet målepunkt forventes aflæst på. Dagen opgives som MMDD (måned og dag). For et virtuelt målepunkt er aflæsningsdagen den dag, som forbrugsopgørelsen baseres på. Ved flere aflæsningsdage i et år repeteres feltet for hver aflæsningsdag. Timedata Angiver om der skal sendes tidsserier med timeværdier for et skabelonafregnet målepunkt (Ja/Nej). Ved skift af aflæsningsform fra fjernaflæst til manuelt aflæst sletter indhold af dette felt. Målepunktsart Et målepunkt kan enten være fysik, virtuel eller beregnet jævnfør beskrivelse i BRS-004: Oprettelse af målepunkt. Ændring af målepunktsart til og fra status fysisk kan kun ske gennem forretningsproces BRS-014: Målerhåndtering. Dok. 13/ / 291

64 Aflæsningsform Angiver om et målepunkt (skabelonafregnet) bliver automatisk eller manuelt aflæst. Effektgrænse kw Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt kw træk. Effektgrænse Ampere Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt ampere træk. Nettoafregningsgruppe Angiver nettoafregningsgruppe for målepunktet. Ved skift af nettoafregningsgruppe til gruppe 0 sletter indhold af feltet Tilslutningstype og Anlægskapacitet. Afbrydelsesart Angiver om et målepunkt kan fjernafbrydes. Tilslutningstype Angiver om et nettoafregnet målepunkt er direkte eller installationstilsluttet. Anlægskapacitet Angiver i kw et anlægs effekt Vaskeanvisning Angiver om et målepunkt kan vaskes eller er vasket mod et offentligt register Målercifre Antal cifre på måleren. Måleromregningsfaktor Omregningsfaktor på måleren, anvendes i forbindelse med udregning af forbrug på måleren, der defineres som: målt forbrug * måleomregningsfaktor. Målerenhedstype Enhed, som angivet i kodeliste, som måler energiforbruget (normalt kwh). Målertype Fortæller om måler akkumulerer eller salderer (nulstilles ved aflæsning) Tidsfrister for fremsendelse af stamdata Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato på afsendelsesdagen eller arbejdsdagen før Elleverandører skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af ændringer. Elleverandør skal sende eventuelle stamdatameddelelser til den elleverandør, der har parent målepunktet senest en time efter godkendelse Dok. 13/ / 291

65 4.6.9 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater målepunktsstamdata (RSM-021/E32) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E32 Opdater stamdata målepunkt Parent målepunkt ID Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Målepunkt adresse Se bilag Aflæsningsfrekvens ANDET/Måned/Time/Kvarter Timedata Ja/Nej Nominel aflæsningsdag Op til 12 datoer Aflæsningsform Fjernaflæst/Manuel. Kun skabelonafregnet målepunkt Målepunktstype Forbrug/Produktion/Udveksling/Øvrig. Kan ændres hvis status nyoprettet og der ikke er elleverandør på målepunkt. Afbrydelsesart Fjernafbrydelig / Manuel afbrydelig. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt Tilslutningstype Direkte tilsluttet / Installationstilsluttet. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0 Målepunktsart Fysisk/Virtuelt/Beregnet Målepunktsart kan ikke ændres til og fra fysisk målepunkt Afregningsform Time/Flex/Skabelon Nettoafregningsgruppe Effektgrænse kw Effektgrænse Ampere Anlægskapacitet VærksGSRN FraNet TilNet Produkt Energienhed IgnorerObligatoriskGræn se Målepunktskommentar Vaskeanvisning Måler ID Målercifre Måleromregningsfaktor I kw - er obligatorisk for forbrugs-, produktions målepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0. Er tilladt for D01 og D05 til D12 målepunkter. Kun udvekslingsmålepunkt Kun udvekslingsmålepunkt GLN kode Enhed hvormed målepunkt måles Ja/Nej. Kun for skabelonafregnet målepunkt. Sættes til ja hvis forventet årsforbrug må overstige den obligatoriske grænse Kan anvendes til at beskrive målers fysiske placering. Vaskbar/ Ikke vaskbar. Kun forbrugs- og produktionsmålepunkt Dok. 13/ / 291

66 Anmod opdater stamdata, målepunkt Målerenhedstype Typisk kwh Målertype Akkumulerende/Salderende Øvrige stamdata fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af målepunktsstamdata (RSM-021/E32) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E32 Opdater stamdata målepunkt Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis opdatering af målepunktsstamdata (RSM-021/E32) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E32 Opdater stamdata målepunkt Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om opdatering af målepunktsstamdata (RSM-022/E32) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E32 Opdater stamdata målepunkt Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E32) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E32 Opdater stamdata målepunkt Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Pristype ID Antal Abonnement/gebyr/tarif Aktørens ID for pristype Dok. 13/ / 291

67 Information om fjernelse af child målepunkt (RSM-004/D40) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D40 Parent relation fjernet fra målepunkt Målepunkt id på child målepunkt Skæringsdato Gyldighedsdato for stamdata Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-006 Fremsendelse af stamdata RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Notifikation om stamdata for et målepunkt RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

68 4.7 BRS-007: Nedlæggelse af målepunkt Overblik Nedlæggelse af målepunkt Netvirksomhed Elleverandør Figur 26 Use case diagram for Nedlæggelse af målepunkt Hvis forudsætningerne, som angivet i Forskrift H1 er opfyldt, kan denne forretningsproces anvendes i tilfælde af, at den nuværende kunde ønsker at nedlægge et målepunkt, og informerer netvirksomheden om dette. Gennemførelse af denne proces vil medføre, at målepunktet nedlægges. Bemærk i den sammenhæng at et nedlagt målepunkts ID ikke kan genanvendes eller genoplives Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Nedlæg målepunkt (RSM-021/D14) Godkend nedlæggelse af målepunkt (RSM-021/D14) Afvis nedlæggelse af målepunkt (RSM-021/D14) Information om nedlæggelse af målepunkt (RSM-004/D14) Hvis skabelonafregnet målepunkt Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Hvis flexafregnet målepunkt Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Dok. 13/ / 291

69 Figur 27 Sekvensdiagram for Nedlæggelse af målepunkt Starttilstand Netvirksomheden ønsker at nedlægge et målepunkt på en given dato Forløb for nedlæggelse Netvirksomheden registrerer nedlæggelsen med skæringsdato og tilslutningsstatus nedlagt, og netvirksomheden afbryder netforbindelsen til målepunktet. Netvirksomheden sender en meddelelse Nedlæg målepunkt til. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse registrerer meddelelsen med dato for nedlæggelse og tilslutningsstatus Nedlagt. Kundeoplysninger, leverandøroplysninger og det eventuelle parent målepunkts relation fjernes fra målepunktet. Hvis et målepunkt, som ønskes nedlagt har tilhørende målepunkter tilknyttet, skal disse målepunkter have fjernet deres parent målepunkts relation ved opdatering af stamdata jævnfør BRS-006: Fremsendelse af stamdata - netvirksomheden før målepunktet kan nedlægges Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Netvirksomhed er ansvarlig for målepunktet Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Målepunktet indgår ikke i beregningsformel Målepunktet har ikke en tilhørende målepunkts relation Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D33 Målepunkt er en del af beregningsstruktur D34 Der er child-målepunkter til målepunkt Information om stop af leverance sender en EDI meddelelse Information om nedlæggelse af målepunkt til elleverandøren om stop af leverance. Hvis der er registreret fremtidige leverandørskift/flytninger for målepunktet, sendes der også en meddelelse Information om nedlæggelse af målepunkt til de fremtidige elleverandør(er) med stopdato lig dato for nedlæggelse. Den hidtidige elleverandør registrerer stoppet i sit system, og stopper leverancen på skæringsdatoen. Dok. 13/ / 291

70 Eventuelle fremtidige elleverandører fjerner informationen om leverancestart fra deres systemer Fremsende forbrugsopgørelse For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen for nedlæggelsen i henhold til netvirksomhedens regler. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer komme krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden Tidsfrister for nedlæggelse Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Anmodning om nedlæggelse kan tidligst meldes 30 kalenderdage før skæringsdato og skal senest meldes 1 arbejdsdag efter skæringsdato til. Elleverandør Meddelelse om stop af leverance til den hidtidige elleverandør (og eventuelle fremtidige elleverandører) skal sendes umiddelbart efter godkendelse og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. Netvirksomhed Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt eller Fremsend tællerstand sendes hurtigst muligt, dog senest 35 kalenderdage efter skæringsdato til. Elleverandør videresender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt senest 1 time efter modtagelse. Dok. 13/ / 291

71 4.7.9 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Nedlæg målepunkt (RSM-021/D14) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D14 Nedlæg målepunkt Gyldighedsdato Dato for nedlæggelse Tilslutningsstatus Nedlagt Øvrige stamdata fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend nedlæggelse af målepunkt (RSM-021/D14) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D14 Nedlæg målepunkt Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis nedlæggelse af målepunkt (RSM-021/D14) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D14 Nedlæg målepunkt Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om nedlæggelse af målepunkt (RSM-004/D14) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D14 Nedlæg målepunkt Skæringsdato Dato for nedlæggelse Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Dok. 13/ / 291

72 Afregningsform Kvantum Kvantum status Tællerstand Notifikation om måleraflæsning Skabelonafregnet kwh uden decimaler Målt/Skønnet Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-007 Nedlæggelse af målepunkt RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok. 13/ / 291

73 4.8 BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Overblik Netvirksomhed Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Elleverandør Figur 28 Use case diagram for Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Denne proces anvendes, når netvirksomheden vil ændre tilslutningsstatus på et målepunkt fra nyoprettet til tilsluttet. I netområder, hvor der er forsyningspligt, vil et forbrugsmålepunkt efter tilslutning bliver overført til forsyningspligtig elleverandør, såfremt elleverandør status er inaktiv. Indsendelse af måledata påbegyndes fra den dag, målepunktet bliver tilsluttet. For skabelonafregnede målepunkter skal startdato for første opgørelse svare til dato for tilslutning Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Tilslut målepunkt (RSM-021/D15) Godkend tilslutning af målepunkt (RSM-021/D15) Afvis tilslutning af målepunkt (RSM-021/D15) Information om tilslutning af målepunkt (RSM-022/D15) Figur 29 Sekvensdiagram for Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet Starttilstand Netvirksomheden tilslutter et målepunkt og opdaterer sit system. Dok. 13/ / 291

74 4.8.4 Forløb for tilslutning af målepunkt Netvirksomheden sender en EDI meddelelse Anmod opdater stamdata til med tilslutningsstatus Tilsluttet og forretningsårsag Tilslut målepunkt. Ved modtagelsen i valideres stamdatameddelelsen jævnfør valideringsreglerne. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Udvekslings og øvrige målepunkter kan tilsluttes umiddelbart efter de er oprettet. Det samme gælder for forbrugsmålepunkter i netområder omfattet af forsyningspligt. For øvrige målepunkter gælder at der skal tilknyttes en elleverandør før tilslutning kan gennemføres. opdaterer målepunkt med den nye status. sender stamdatameddelelsen videre til nuværende og evt. fremtidige elleverandører. Netvirksomheden skal være opmærksom på ved fremsendelse af måleværdier, at disse skal disse have samme startdato som dato for tilslutning Fremsende tællerstand Ved ændring af tilslutningsstatus til tilsluttet skal netvirksomheden være opmærksom på at det er netvirksomhedens pligt at fremsende tællerstand på målepunktet med forretningsproces BRS-019: Fremsend tællerstand netvirksomhed, hvis dette ikke er sket i forbindelse med en anden forretningsproces Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Anmodet skift af tilslutningsstatus er fra nyoprettet til tilsluttet Hvis målepunktet er registreret som et forbrugseller produktionsmålepunkt er elleverandør status aktiv Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Fejl meddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert D36 Målepunkt kan ikke tilsluttes E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist Dok. 13/ / 291

75 4.8.7 Overflytning til forsyningspligtig elleverandør. (Gælder kun netområder med forsyningspligt) Forsyningspligtig elleverandør Information om overtagelse af nyt målepunkt (RSM-004/E06) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Figur 30 Sekvensdiagram for overflytning til forsyningspligtig elleverandør Hvis målepunktet er et forbrugsmålepunkt i et netområde med forsyningspligt sender umiddelbart efter godkendelse af tilslutning en EDI meddelelse Information om overtagelse af nyt målepunkt til den forsyningspligtige elleverandør. Efterfølgende sendes de relevante stamdatameddelelser på målepunktet. Den forsyningspligtige elleverandør må ikke afvise målepunktet. I EDI meddelelsen kundestamdata vil attributten Kundenavn være angivet med (ukendt) Tidsfrister for tilslutning af et målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato på afsendelsesdagen eller højst 5 arbejdsdage før afsendelsesdagen Elleverandør skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af ændringer. Forsyningspligtig elleverandør I netområder med forsyningspligt sender besked til forsyningspligtig elleverandør umiddelbart efter registrering af målepunkt som tilsluttet og senest 1 time efter modtagelse. Dok. 13/ / 291

76 4.8.9 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Tilslut målepunkt (RSM-021/D15) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D15 Tilslut målepunkt Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Tilslutningsstatus Tilsluttet Øvrige stamdata kan fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend tilslutning af målepunkt (RSM-021/D15) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D15 Tilslut målepunkt Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis tilslutning af målepunkt (RSM-021/D15) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D15 Tilslut målepunkt Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om tilslutning af målepunkt (RSM-022/D15) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D15 Tilslut målepunkt Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder jævnfør tidsfrist Tilslutningsstatus Tilsluttet Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør (RSM-004/E06) Notifikation om skift af elleverandør Dok. 13/ / 291

77 Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Skæringsdato Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Kun forsyningspligtig elleverandør Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E06 Overflytning til forsyningspligt Gyldighedsdato Startdato for leverance Tilslutningsstatus Tilsluttet Elleverandør GLN for forsyningspligtig elleverandør Start af leverance Startdato for leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Sendes kun til forsyningspligtig elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E06 Overflytning til forsyningspligt Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Kun forsyningspligtig elleverandør Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E06 Overflytning til forsyningspligt Gyldighedsdato Startdato for leverance Webaccesskode Kundenavn og evt. andet Kundenavn (ukendt) Angives af Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Dok. 13/ / 291

78 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-008 Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

79 4.9 BRS-009: Tilflytning Overblik Fremtidig Elleverandør Tilflytning Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Figur 31 Use case diagram for Tilflytning Denne forretningsproces anvendes, når elleverandøren skal tilflytte en ny kunde til et målepunkt. I processen kan anvendes tre forskellige forretningsårsager: Almindelig tilflytning, Tilflytning af anden årsag, Tilflytning sekundær. Forretningsårsag Almindelig tilflytning anvendes ved normal tilflytning på et målepunkt. En sådan tilflytning vil blive behandlet efter først til mølle princippet. Altså kan der efterfølgende ikke indmeldes andre tilflytninger med samme skæringsdato. Ved tilflytning med forretningsårsag Almindelig tilflytning skal CPR/CVR være forskelligt fra registrerede CPR/CVR i. Forretningsårsag Tilflytning af anden årsag anvendes i de situationer, hvor en skilsmisse, et dødsfald eller konkurs kræver ændring af aftale med elleverandør angående kundeforhold og hvor der samtidig skal indgå en slutaflæsning. Tilflytning af anden årsag behandles også efter først til mølle princippet. Ved tilflytning med forretningsårsag Tilflytning af anden årsag skal CPR/CVR være lig med et registreret CPR/CVR i. Forretningsårsag Tilflytning sekundær anvendes ved tilflytninger, som viger i forhold til flytninger med andre årsagskode. I modsætning til de to ovenfor nævnte tilflytningstyper vil den sidst modtagne sekundære tilflytning på samme dato have forrang i forhold til tidligere indmeldte sekundære tilflytninger. Ved tilflytning med forretningsårsag Tilflytning sekundær skal CPR/CVR være forskelligt fra registrerede CPR/CVR i. Tilflytninger med forretningsårsagerne Almindelig tilflytning eller Tilflytning af anden årsag vil altid have forrang for tilflytninger med forretningsårsag Tilflytning sekundær Hvis der skal gennemføres leverandørskift uden skift af kunde, skal BRS-001: Leverandørskift anvendes. Dok. 13/ / 291

80 4.9.2 Oversigt over udvekslinger Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Godkend tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Afvis tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E65/D21/D29) Information om kundestamdata (RSM-028/E65/D21/D29) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E65/D21/D29) Opdater kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Ved evt. annullering stopper proces her og fortsætter i andet sekvensdiagram Ved annuleringsfristens udløb Information om tilflytning (RSM-004/E65) Information om kunde stamdata (RSM-028/E65) Kundestamdata sendes til netvirksomheden efter opdatering fra elleverandør eller efter fast tidsperiode. Information om stop af leverance (RSM-004/E01) Figur 32 Sekvensdiagram for Tilflytning - Hovedproces Starttilstand En kunde har indgået aftale med en elleverandør om levering af el på et målepunkt, som kunden vil tilflytte på en given skæringsdato Forløb for tilflytning Kunden oplyser et målepunkts ID og en indflytningsdato til elleverandøren. Hvis kunden ikke kender målepunkts ID, må elleverandøren slå nummeret op i. Kunden oplyser også sit navn samt CPR/CVR nummer. CPR/CVR skal angives efter retningslinjerne, som er beskrevet i Forskrift I: Stamdata og BRS-015 Fremsendelse af kundestamdata elleverandør. Dok. 13/ / 291

81 Elleverandøren sender en EDI meddelelse tilflytning på målepunkt til med en af de tilladte forretningsårsager. Som svar på anmeldelsen sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Elleverandøren modtager ved accept af tilflytningen alle stamdata på målepunktet herunder også kundestamdata, dog medsendes kontaktadresser ikke til elleverandør. Det er den nye elleverandørs opgave at opdatere kundestamdata. Hvis der ønskes to kunder på målepunktet, skal begge fremsendes i opdater kundestamdata med tilhørende CPR-numre. De fremsendte stamdata vil blive valideret efter reglerne, som er angivet i BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør. Elleverandøren skal returnere de opdaterede stamdata til inden udløb af tidsfrist. Såfremt ikke modtager den nødvendige stamdatainformation fra elleverandøren inden for tidsfristen, rykkes elleverandøren herfor via mail. Eventuelle andre fremtidige elleverandører på målepunktet vil jævnfør BRS-015 også få tilsendt Information om kundestamdata med forretningsårsag opdater stamdata kunde. Den fremtidige elleverandør skal være opmærksom på, at det er de kundestamdata, som den fremtidige elleverandør oprindeligt fremsendte i forbindelse med tilflytningen, der bliver gældende fra skæringsdagen. Dette gælder uanset om den fremtidige elleverandør har modtaget senere opdateringer af kundestamdata. Det vil derfor være den fremtidige elleverandørs ansvar at ajourføre kundestamdata på skæringsdag, hvis elleverandøren ønsker at anvende disse senere modtagne kundestamdata. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet, stopper processen her, med at den nye elleverandør overtager målepunktet på skæringsdatoen. Elleverandøren skal være opmærksom på, at levering af strøm først kan finde sted, når elleverandøren modtager en stamdatameddelelse med tilslutningsstatus tilsluttet og gyldighedsdato for start af strømleverance. Den nye elleverandør starter leverancen på skæringsdato Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Elleverandøren er legitim aktør Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert E16 Elleverandør er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

82 Den balanceansvarlige aktør er legitim aktør Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist CPR / CVR svarer ikke til registrerede oplysninger, hvis forretningsårsag er Almindelig tilflytning CPR / CVR svarer ikke til registrerede oplysninger, hvis forretningsårsag er Tilflytning sekundær CPR / CVR svarer til registrerede oplysninger, hvis forretningsårsag er Tilflytning af anden årsag Der er ikke anmeldt almindelig flytning på målepunktet på skæringsdatoen Målepunktet er registreret som et forbrugsmålepunkt eller et produktionsmålepunkt Kundenavn er medtaget E18 Balanceansvarlig aktør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D17 CPR/CVR er ikke korrekt D17 CPR/CVR er ikke korrekt D17 CPR/CVR er ikke korrekt D07 Igangværende flytning D18 Målepunktstype ikke korrekt D03 Kundeinformation er ikke korrekt Orientering af netvirksomhed Ved annulleringsfristens udløb modtager netvirksomheden en EDI meddelelse information om tilflytning med dato for tilflytning. Efter elleverandøren har opdateret kundestamdata fremsendes disse til netvirksomheden. Har elleverandør undtagelsesvis ikke fremsendt kundestamdata som beskrevet, fremsender 60 kalenderdage efter skæringsdagen de kundestamdata, der er registreret på målepunktet på. Forretningsprocessen afsluttes herefter. Kundestamdata fremsendes med forretningsårsag Almindelig tilflytning. Hvis målepunktet har status nyoprettet og elleverandør status er aktiv kan netvirksomheden påbegynde procedure for tilslutning. Netvirksomheden skal være opmærksom på at elleverandør ikke er ansvarlig før tilflytningsdatoen Information om stop af leverance sender EDI meddelelse Information om stop af leverance med forretningsårsag Flytning til den hidtidige elleverandør. Hvis den hidtidige elleverandør er den samme som den nye elleverandør på målepunktet, skal elleverandøren relatere stoppet af leverance til den hidtidige kunde. Hvis der er registreret fremtidige leverandørskift for målepunktet, sendes der også en meddelelse Information om stop af leverance med forretningsårsag Flytning til fremtidige elleverandør(er). Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdato. Eventuelle fremtidige elleverandører fjerner informationen om leverancestart fra deres systemer Fremsende forbrugsopgørelse Efterfølgende delprocesser udføres ikke, hvis fraflytter har meldt fraflytning, og der er lavet forbrugsopgørelse for denne i henhold til forretningsproces BRS-010: Fraflytning. Dok. 13/ / 291

83 Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Enten forbrugsopgørelse (skabelonafregnet MP) eller Tællerstand (flexafregnet MP) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Fremsend tæller stand (RSM-011/D19) Figur 33 Sekvensdiagram for Tilflytning (tællerstand/opgørelse) Den fremtidige elleverandør kan, når leverance er påbegyndt, fremsende tællerstand på skæringsdato for tilflytning og opdateret forventet årsforbrug til jævnfør BRS- 018 Fremsend tællerstand Elleverandør og BRS-016 Fremsend forventet årsforbrug Elleverandør. videreformidler disse oplysninger til netvirksomheden. For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Netvirksomheden kan i den forbindelse gøre brug af den af elleverandøren fremsendte tællerstand. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. For et skabelonafregnet målepunkt vil forbrugsopgørelsen ofte resultere i en ny værdi for forventet årsforbrug. Hvis dette er tilfældet, fremsender netvirksomheden det opdaterede årsforbrug via forretningsprocessen, BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed. For fysiske skabelon- og flexafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den fremtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Dok. 13/ / 291

84 Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden Annullere tilflytning Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Anmod om annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Godkend annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Afvis annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Figur 34 Sekvensdiagram for Tilflytning Annullering Hvis elleverandøren ved modtagelse af bekræftelse opdager, at der er tale om en fejlagtigt flytning, eller kunden fortryder aftalen, skal flytning annulleres. Det sker ved, at elleverandøren sender en EDI meddelelse Anmod om annullering af tilflytning med forretningsårsag Almindelig tilflytning og funktionskode Annullering til. validerer meddelelsen, jævnfør nedenstående valideringsregler for annullering. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning af annullering skal angive en begrundelse. Hvis tidsfrist for annullering overskrides, og forudsætningerne som angivet i Forskrift H1 er opfyldt, skal processen gennemføres som beskrevet i forretningsprocessen, BRS-011: Fejlagtigt flytning Valideringsregler for annullering Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er lig med målepunkt i oprindelig meddelelse Elleverandøren er legitim aktør Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Referencen er til den oprindelige anmodning fra elleverandøren Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D05 Målepunkt svarer ikke til målepunkt fra originalt dokument E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor tidsfrist D06 Reference til transaktions ID svarer ikke til Id fra originalt dokument Dok. 13/ / 291

85 Særligt for produktionsmålepunkter vil afvise tilflytninger til produktionsmålepunkter omfattet af aftagepligt. Kunden skal kontakte Energinet.dk og opgive sin ret til aftagepligt efter gældende regler, hvorefter Energinet.dk fjerner blokeringen for at gennemføre tilflytning på målepunktet Tidsfrister for tilflytning - meldt til elleverandøren Afsender Modtager Tidsfrist Fremtidig elleverandør Tilflytningen skal meldes af elleverandøren senest 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen for timeafregnede målepunkter og senest 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen for skabelon- og flexafregnede målepunkter og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdato. Fremtidig elleverandør Fremtidig elleverandør sender godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af Anmeld start af leverance. videresender stamdata meddelelser til elleverandøren senest 1 time efter modtagelse af godkendelse af tilflytning. Netvirksomhed sender information om tilflytning til netvirksomheden senest 1 time efter udløb af annulleringsfristen. Fremtidig elleverandør Tilflytningen kan af elleverandøren annulleres senest 3 arbejdsdage før skæringsdato. Fremtidig elleverandør Opdatering af stamdata, kunde kan ske indtil udløb af annulleringsfrist. Ved tilflytning med skæringsdato efter tidsfristen for annullering sendes Opdatering af stamdata, kunde senest 5 arbejdsdage efter godkendelse af tilflytning Netvirksomhed sender kundestamdata til netvirksomheden senest 1 time efter udløb af annulleringsfristen, hvis stamdata er modtaget fra elleverandøren. Ellers fremsendes kundestamdata senest 1 time efter modtagelse i. Hvis kundestamdata ikke er modtaget fra elleverandøren senest 60 kalenderdage efter skæringsdato, fremsendes de i registrerede kundestamdata til netvirksomheden. Hidtidig elleverandør sender oplysning om stop til den hidtidige elleverandør senest 1 time efter annulleringsfristens udløb. Ved tilflytninger tilbage i tid sker dette på dagen for indmeldelse (og dermed senest 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen for timeafregnede målepunkter og senest 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen for skabelon- og flexafregnede målepunkter). Dok. 13/ / 291

86 Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Hidtidig elleverandør Fremtidig elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse. videresender evt. tællerstand for målepunktet senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Anmod start af leverance Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Startdato for leverance Elleverandør ID Balanceansvarlig ID Kunde navn Navn på tilflytter CPR Enten CPR eller CVR skal udfyldes CVR Kunde-CVR Godkend tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Godkend start af leverance Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Reference Reference til Anmod start af leverance Afvis tilflytning på målepunkt (RSM-001/E65/D21/D29) Afvis start af leverance Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Reference Reference til Anmod start af leverance Dok. 13/ / 291

87 Afvisningsårsag Afvis start af leverance Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E65/D21/D29) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Gyldighedsdato Startdato for leverance Startdato for leverance Elleverandør ID Balanceansvarlig ID Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E65/D21/D29) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/E65/D21/D29/E34) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E65 D21 D29 E34 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Opdater stamdata kunde Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning Webaccesskode Ny webaccesskode DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Op til 2 CPR. Medsendes ikke fra Kunde-CVR Dataadgangs - CVR Dok. 13/ / 291

88 Notifikation om stamdata, kunde Adresse(r) Kontaktinformation sendes ikke til elleverandør Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Opdater kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Adresse(r) Op til 2 CPR. Begge skal udfyldes hvis der 2 kunder Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata kan fremsendes af elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Godkend opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E65 D21 D29 Almindelig tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Reference Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E65/D21/D29) Afvis opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E65 D21 D29 Tilflytning Tilflytning af anden årsag Tilflytning sekundær Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Anmod om annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Anmod annuller start af leverance Dok. 13/ / 291

89 Anmod annuller start af leverance Forretningsårsag E65 Almindelig tilflytning Funktionskode Annullering Reference Reference til Anmod start af leverance Godkend annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Godkend annuller af start af leverance Forretningsårsag E65 Almindelig tilflytning Reference Reference til Anmod annuller start af leverance Afvis annullering af tilflytning (RSM-002/E65) Afvis annuller af start af leverance Forretningsårsag E65 Almindelig tilflytning Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod annuller start af leverance Information om stop af leverance (RSM-004/E01) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E01 Flytning Skæringsdato Information om tilflytning (RSM-004/E65) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E65 Almindelig tilflytning Skæringsdato Information om kundestamdata (RSM-028/E65) Til netvirksomhed Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E65 Almindelig tilflytning Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning DE branchekode Dok. 13/ / 291

90 Notifikation om stamdata, kunde Kundenavn og evt. andet Kundenavn Kunde-CVR Elleverandør status Aktiv Adresse(r) Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata kan fremsendes af elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-009 Tilflytning RSM-001 Start af leverance RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

91 4.10 BRS-010: Fraflytning Overblik Fraflytning Elleverandør Netvirksomhed Figur 35 Use case diagram for Fraflytning En kunde har kontaktet sin elleverandør angående fraflytning af bopæl. Bemærk: Hvis en kunde går konkurs, gælder de almindelige tidsfrister for fraflytning fortsat. Dok. 13/ / 291

92 Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør Fraflyt målepunkt (RSM-005/E66) Godkend fraflytning af målepunkt (RSM-005/E66) Afvis fraflytning af målepunkt (RSM-005/E66) Ved evt. annullering stopper proces her og fortsætter i andet sekvensdiagram Information om kundestamdata (RSM-028/E66) Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør (RSM-004/E06) Kun i forsyningspligts netområder Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Information om flytning (RSM-004/E01) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Kun i forsyningspligts netområder Figur 36 Sekvensdiagram for Fraflytning Starttilstand Kunden tager kontakt til elleverandøren om en forestående fraflytning på en given dato Forløb for fraflytning Elleverandøren sender en EDI meddelelse fraflyt målepunkt til. Som svar på elleverandørens anmodning fraflytning, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Ved annulleringsfristens udløb opdateres med de modtagne oplysninger om flyttedato og tilslutningsstatus. Desuden fjernes CPR/CVR oplysninger, webaccesskode, kundenavn sættes til (ukendt). Dok. 13/ / 291

93 Valideringsregler Validering Elleverandør er legitim aktør til målepunktet Målepunktet er identificerbart Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Der er ikke anmeldt flytning på målepunkt Målepunktet er registreret som et forbrugsmålepunkt eller et produktionsmålepunkt Målepunktet har status nyoprettet, tilsluttet eller afbrudt Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt E10 Problem med målepunkt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D07 Igangværende flytning D18 Målepunktstype ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert Orientering af netvirksomhed Ved annulleringsfristens udløb sender en EDI meddelelse information om kundestamdata til netvirksomhed Orientering af forsyningspligtig elleverandør Processen i dette afsnit gennemføres kun i netområder med forsyningspligt. På skæringsdato sender en EDI meddelelse Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør til den forsyningspligtige elleverandør om start af leverance, indeholdende startdato, og efterfølgende sendes stamdata meddelelser på målepunktet med kundenavn lig (ukendt). Forsyningspligtig elleverandør må ikke afvise tilflytningen, men kan efterfølgende lave aftale med relevante parter angående betaling, hvis det er nødvendigt. På basis af fraflytters oplysninger og forsyningspligtige elleverandørs kendskab til ejerforhold m.v. afgøres det videre forløb af den forsyningspligtige elleverandør. Jævnfør forskrift H1 kan den forsyningspligtige elleverandør indsende BRS-002 Leveranceophør på målepunktet, hvis der ikke kan findes en kunde. I områder med forsyningspligt sendes en meddelelse Information om flytning til den hidtidige elleverandør om at stoppe på fraflytningsdag Information om stop af leverance Hvis der er registreret fremtidige leverandørskift for målepunktet, sendes der også en meddelelse om stop af leverance med forretningsårsag Flytning til fremtidige elleverandør(er). I forsyningspligtområder stopper den hidtidige elleverandør leverancen på målepunktet på skæringsdato. I øvrige netområder er det kun kundeforholdet, der stopper på skæringsdato. Eventuelle fremtidige elleverandører fjerner informationen om leverancestart fra deres systemer. Dok. 13/ / 291

94 Fremsende forbrugsopgørelse Den hidtidige elleverandør kan fremsende tællerstand til jævnfør BRS-018 Fremsend tællerstand Elleverandør. For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen for fraflytningen og opgør forbrug til skæringsdato. Hvis netvirksomheden har modtaget tællerstand fra elleverandør, kan netvirksomheden vælge at anvende disse værdier som grundlag for sin aflæsning. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer komme krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. For fysiske målepunkter sender i netområder med forsyningspligt en EDI meddelelse til den forsyningspligtige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. Dok. 13/ / 291

95 Annullere fraflytning Elleverandør Netvirksomhed Anmod om annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Godkend annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Afvis annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Figur 37 Sekvensdiagram for Fraflytning Annullering Hvis elleverandøren ved modtagelse af bekræftelse opdager, at der er tale om et fejlagtigt flytning, eller kunden fortryder aftalen, skal flytning annulleres. Det sker ved, at elleverandøren sender en EDI meddelelse Anmod om annullering af fraflytning med forretningsårsag fraflytning og funktionskode Annullering til. validerer meddelelsen, jævnfør nedenstående valideringsregler for annullering. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning af annullering skal angive en begrundelse Valideringsregler for annullering Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er lig med målepunkt i oprindelig meddelelse Elleverandøren er legitim aktør Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Referencen er til den oprindelige anmodning fra elleverandøren Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D05 Målepunkt svarer ikke til målepunkt fra originalt dokument E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor tidsfrist D06 Reference til transaktions ID svarer ikke til Id fra originalt dokument Særligt for produktionsmålepunkter Produktionsmålepunkter overføres ikke til den forsyningspligtige elleverandør i netområder omfattet af forsyningspligt. Dok. 13/ / 291

96 Tidsfrister for fraflytning meldt til elleverandøren Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Fraflytning skal meldes af elleverandøren senest 3 arbejdsdage før skæringsdato. Elleverandør Fraflytning meldes tidligst 60 kalenderdage før skæringsdato af elleverandøren. Elleverandør sender godkendelse/afvisning inden for 1 time til elleverandøren. Netvirksomhed sender information om fraflytning til netvirksomhed inden for 1 time efter annulleringsfristens udløb. Elleverandør Annullering af fraflytning skal meldes af elleverandøren senest 3 arbejdsdage før skæringsdato. Elleverandør sender godkendelse/afvisning af annullering inden for 1 time til elleverandøren. Elleverandør sender information om annullering af flytning inden for 1 time efter godkendelse til elleverandøren. Fremtidig elleverandør Forsyningspligtig elleverandør Hidtidig elleverandør Meddelelse om stop af leverance til eventuelle fremtidige elleverandører sendes umiddelbart efter udløb af annulleringsfrist I netområder med forsyningspligt sender besked til forsyningspligtig elleverandør på skæringsdag. I netområder med forsyningspligt sender besked om stop til hidtidig elleverandør på skæringsdag. Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse. Forsyningspligtig elleverandør videresender evt. tællerstand for målepunktet senest 1 time efter modtagelse. (kun i netområder med forsyningspligt) Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fraflyt målepunkt (RSM-005/E66) Anmod om leveranceophør Dok. 13/ / 291

97 Anmod om leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Slutdato for leverance Godkend fraflytning af målepunkt (RSM-005/E66) Godkend leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Reference Reference til Anmod om leveranceophør Afvis fraflytning af målepunkt (RSM-005/E66) Afvis leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Reference Reference til Anmod om leveranceophør Afvisningsårsag Anmod om annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Anmod annuller leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Funktionskode Annullering Reference Reference til Anmod leveranceophør (oprindelig meddelelse) Godkend annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Godkend annuller leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Reference Reference til Anmod annuller leveranceophør Afvis annullering af fraflytning (RSM-008/E66) Afvis annuller leveranceophør Forretningsårsag E66 Fraflytning Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod annuller leveranceophør Dok. 13/ / 291

98 Information om kundestamdata (RSM-028/E66) (Til netvirksomhed) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E66 Fraflytning Gyldighedsdato Dato for leveranceophør Kundenavn 1 (ukendt) Kundenavn 2 blank Øvrige stamdata fremsendes til netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Information om overflyt til forsyningspligtig elleverandør (RSM-004/E06) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Skæringsdato Information om målepunktsstamdata (RSM-022/E06) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/E06) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/E06) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag E06 Overflyt til forsyningspligtig elleverandør Gyldighedsdato Startdato for leverance Dok. 13/ / 291

99 Notifikation om stamdata, kunde Kundenavn og evt. andet (ukendt) Kundenavn CPR Alle CPR fjernes Kunde-CVR Fjernes Dataadgangs-CVR Fjernes Webaccesskode Fjernes Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om flytning (RSM-004/E01) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag E01 Flytning Skæringsdato Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Lig med skæringsdato Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID BRS-010 Fraflytning RSM-005 Ophør af leverance fra elleverandør RSM-004 Dok. 13/ / 291

100 RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn Notifikation om skift af elleverandør RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata RSM-008 Annuller leveranceophør Dok. 13/ / 291

101 4.11 BRS-011: Fejlagtige flytninger Overblik Nuværende eller fremtidig elleverandør Håndtering af fejlagtig leverandørskift Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Figur 38 Use case diagram for Fejlagtige flytninger En anmeldt til- eller fraflytning på et forbrugs- eller produktionsmålepunkt, som viser sig fejlagtig, jf. Forskrift H1, håndteres med denne proces. Har elleverandøren alene anmeldt fejlagtige kundestamdata, kan disse rettes med BRS- 015: Fremsendes af kundestamdata elleverandør. Denne proces kan kun anvendes, hvor tidsfristen for annullering af flytninger er overskredet. Bemærk endvidere, at det kun er elleverandøren, som har anmeldt flytningen, der kan indmelde en fejlagtig flytning. Processen for fejlagtige flytninger er, hvis det er muligt, håndteret automatisk, men kan efter omstændighederne være manuelt håndteret af Support. Når processen er igangsat, kan den ikke annulleres Starttilstand Elleverandøren, som har anmeldt en flytning på et målepunkt, bliver efter annulleringsfristens udløb opmærksom på, at flytningen er fejlagtig, jf. forudsætningerne for en fejlagtig flytning i Forskrift H Proces for fejlagtig flytning Elleverandøren anmelder en fejlagtig flytning via markedsportalen(gui). I markedsportalen er det på forhånd markeret om processen kan blive håndteret automatisk (simpel) eller kun manuelt (kompleks). Fejlagtige flytninger håndteres forskelligt afhængig af deres kompleksitet. 1) En simpel fejlagtig flytning: En fejlagtig tilflytning, som er kendetegnet ved, at der siden annulleringsfristens udløb ikke er annulleret, stoppet, gennemført eller anmeldt processer (fx leverandørskift, leveranceophør mv.), som gør, at Dok. 13/ / 291

102 flytningen ikke er et anliggende som kan afklares rent mellem den fejlagtige- og den hidtidige elleverandør. Rent tekniske forhindringer kan ligeledes hindre en automatisk flytning. En simpel fejlagtig flytning kan håndteres automatisk af uden Energinet.dk s direkte involvering, jf. nedenfor i kapitel Elleverandøren har mulighed for at vælge manuel proces i markedsportalen, såfremt forholdene tilsiger det. Elleverandøren skal i så fald angive årsagen hertil, jf. forskrift H1. 2) Kompleks fejlagtig flytning: En fejlagtig til- eller fraflytning som er kendetegnet ved, at foreligger særlige forhold, fx at det er sket hændelser efter annulleringsfristens udløb, som påvirker andre aktører i markedet end den fejlagtige- og den hidtidige elleverandør. Tekniske forhold kan ligeledes ligge til grund for kompleksiteten. En kompleks fejlagtig flytning kan ikke håndteres automatisk af og kræver Supports direkte involvering(manuel håndtering), jf. nedenfor i kapitel Involverede aktører vil efterfølgende blive orienteret direkte af Support om den fundne løsning Manuel fejlagtig flytning Er den fejlagtige flytning kompleks, eller er manuel proces valgt, sender som bekræftelse på anmeldelsen i markedsportalen en webform til Energinet.dk og den fejlagtige elleverandør, med gengivelse af information indtastet i markedsportalen og med information om, at processen håndteres manuelt af Support. Processen genopretter målepunktet, som det så ud umiddelbart før den fejlagtige flytning, herunder genoprettes evt. fremtidige leverandørskift på målepunktet, som i forbindelse med flytningen er blevet annulleret. Fremtidige leverandørskift genoprettes kun efter aftale med de berørte elleverandører (f.eks. via webform, telefonisk eller e- mail). Support vil endvidere kontakte netvirksomheden, hvis denne berøres af ændringen. Dok. 13/ / 291

103 Manuel: Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed Energinet.dk Fremtidig elleverandør Anmelder fejlagtig flytning via skærmbillede i Markedsportal Energinet.dk opdatere Datahub vedrørende fejlagtig flytning Information om skift af elleverandør (RSM-004/E01) Information om kundestamdata (RSM-028/D36) Information om leverandørskifte (RSM-004/D36) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D36) Information om kundestamdata (RSM-028/D36) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D36) Manuel: Forløb for fejlagtige flytninger (Benyttes kun af Support) Såfremt der er tale om en fejlagtig flytning, som skal korrigeres af Support, gennemføres korrektionen efter følgende procedure: 1. Oplysninger fra elleverandøren til korrektion af den fejlagtige flytning kontrolleres. 2. Flytningen på det forkerte målepunkt korrigeres (kunde og evt. leverandørinformation) Evt. fremtidige leverandørskift genoprettes. 3. Der fremsendes stamdata til den nuværende, evt. fremtidige elleverandører og netvirksomhed med anmodning om start af leverance, samt stop til den evt. hidtidige (fejlagtige) elleverandør. Bemærk, det vil ikke altid være muligt for at sende EDI meddelelser til berørte aktører (elleverandører og netvirksomhed) på grund af kompleksiteten af den fundne løsning på et problem. I så fald skal aktørerne selv anmode om stamdata jævnfør BRS-005 Anmodning om stamdata Manuel: Tidsfrister fejlagtige flytninger Afsender Modtager Tidsfrist Energinet.dk Energinet.dk behandler forespørgsel om fejlagtig flytning Manuel: Dataindhold Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering Information om skift af elleverandør (RSM-004/D36) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D36 Genoptag kundeforhold Skæringsdato Dok. 13/ / 291

104 Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D36) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D36 Genoptag kundeforhold Gyldighedsdato Øvrige stamdata fremsendes jævnfør bilag Startdato for leverance Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D36) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata, afregning Forretningsårsag D36 Genoptag kundeforhold Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Øvrige stamdata fremsendes jævnfør bilag Information om kundestamdata (RSM-028/D36) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D36 Genoptag kundeforhold Gyldighedsdato Dato for leverance Øvrige stamdata fremsendes jævnfør bilag Automatisk fejlagtig flytning Er den fejlagtige flytning simpel, sker der efter anmeldelsen i markedsportalen en registrering i af den modtagne information inklusiv anmeldelsesdato. Processen genopretter målepunktet, som det så ud umiddelbart før den fejlagtige flytning Automatisk: Oversigt over udvekslinger Dok. 13/ / 291

105 Nuværende elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Anmelder fejlagtig flytning via skærmbillede i Markedsportal Kontaktinformation på hidtidige elleverandør samt anmeldelsesfrist og skiftedag sendes via til nuværende og hidtidige elleverandør Nuværende elleverandør kontakter hidtidig elleverandør Nedenstående gælder kun for den automatiske håndtering Anmod om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Information om stop pga. genoptagelse (RSM-004/D34) Information om at fortsætte leverance (RSM-004/D35) Nuværende elleverandør får enten besked om at stoppe eller besked om at fortsætte Information om kundestamdata (RSM-028/D36) Godkend anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Afvis anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D33) Information om kundestamdata (RSM-028/D33) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D33) Hvis målepunkt er time eller flexafregnet Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D42) Hvis målepunkt er skabelonafregnet evt. fremsendte forbrugsopgørelse Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Figur 39 Sekvensdiagram for Håndtering af fejlagtigt flytning Automatisk: Forløb for proces sender efter anmeldelsen i markedsportalen, en webform med gengivelse af information indtastet i markedsportalen og med kontaktinformation på den nuværende og hidtidige elleverandør, herunder telefonnummer til begge involverede elleverandører. Desuden indeholder information om den fejlagtige flytning, herunder dato for udløb af svarfrist. sender en EDI meddelelse Anmod om genoptagelse af leverance til hidtidige elleverandør indeholdende startdato. Den hidtidige elleverandør skal inden udløb af tidsfrist sende godkend / afvis til. Den hidtidige elleverandør skal indenfor tidsfristen godkende eller afvise genoptagelsen. Svares ikke inden tidsfristen anses det for en accept. Afhængigt af svaret fra den hidtidige elleverandør fortsætter processen på forskellig vis. Hidtidig elleverandør genoptager leverance Den hidtidige elleverandør sender godkend genoptagning af leverance. sender herefter stamdatameddelelser på målepunktet fra før flytningen. Bemærk inden fremsendelse af kundestamdata fjernes eventuel CPR nr. fra målepunktet. sender en EDI meddelelse Information om stop pga. genoptagelse med dato for start af den fejlagtige flytning til nuværende elleverandør. Dok. 13/ / 291

106 sender en meddelelse Fremsend kunde stamdata med forretningsårsag Fejlagtig flytning med opdaterede kunde stamdata og dato for start af den fejlagtige flytning til netvirksomheden. Hvis der er tale om et skabelonafregnet målepunkt, fremsendes eventuelt modtaget forbrugsopgørelse. Efterfølgende reguleringer foretages over saldoopgørelsen. For et timeafregnet målepunkt sender måledata for hele perioden til hidtidig elleverandør, hvis denne overtager målepunktet. Hidtidig elleverandør er ikke villig til at genoptage leverance Hvis hidtidig elleverandør har afvist genoptagelse af leverance indenfor tidsfrist, sendes en EDI meddelelse Information om fortsættelse af leverance med dato for start af den fejlagtige flytning til nuværende elleverandør Automatisk: Tidsfrister for fejlagtigt flytning Afsender Modtager Tidsfrist Hidtidig elleverandør identificerer indenfor 1 time efter modtagelse af anmeldelse af fejlagtig flytning om processen er simpel eller kompleks. Hvis processen er simpel sender straks en anmodning om genoptagelse af leverance til den hidtidige elleverandør. Hidtidig Elleverandør Er processen kompleks sendes webform til fejlagtig- og Energinet.dk og processen håndteres manuelt. Den hidtidige elleverandør skal inden for 3 arbejdsdage sende EDI meddelelse med godkend / afvis på anmod om genoptagelse til. Hidtidig elleverandør skal sende stamdata umiddelbart efter godkend eller ved udløb af ovenstående tidsfrist. Netvirksomhed skal sende stamdata umiddelbart efter godkend eller ved udløb af ovenstående tidsfrist. Nuværende/ fremtidige elleverandør Hidtidig elleverandør skal sende Information om stop pga. genoptagelse til den elleverandør, der allerede har målepunktet senest en time efter godkendelse eller umiddelbart efter udløb af tidsfrist. skal sende EDI meddelelse om timeafregnet forbrug fra den fejlagtige skæringsdato til den elleverandør, der overtager målepunktet, umiddelbart efter at skiftet er gennemført. Dok. 13/ / 291

107 Automatisk: Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den forretningsmæssige håndtering Anmod om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Anmod tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Startdato for leverance Godkend anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Godkend tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Reference Reference til Anmod tilbageføring af elleverandør Afvis anmodning om genoptagelse af leverance (RSM-003/D33) Afvis tilbageføring af elleverandør Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Reference Afvisningsårsag D29 Ingen kontrakt Reference til Anmod tilbageføring af elleverandør Information om stop pga. genoptagelse (RSM-004/D34) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D34 Information om stop pga. genoptagelse Skæringsdato Information om fortsættelse af leverance (RSM-004/D35) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D35 Information om fortsættelse af leverance Skæringsdato Dok. 13/ / 291

108 Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D33) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Gyldighedsdato Startdato for genoptagelse Elleverandør GLN for elleverandør Start af leverance Dato for genoptagelse af leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D33) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/D33) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D33 Fejlagtig flytning Gyldighedsdato Startdato for genoptagelse CPR Medsendes ikke til hidtidig elleverandør og netvirksomhed Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør. Dok. 13/ / 291

109 Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D42) Notifikation om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D42 Periodisk forbrugsopgørelse Periodisk flex opgørelse Tidsperiode for mængde Produkt Aktiv energi Målepunktstype Forbrug Produktion Afregningsform For forbrug: Time/ Flex/ Skabelon Tidsopløsning Time /Kvarter/Måned Kvantum kwh Op til 3 decimaler Kvantum status Skønnet Målt Manglende Korrektion (kun fra ) Eventuelle måledata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-011 Håndtering af fejlagtigt flytning RSM-003 Genoptag leverance på målepunkt RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Dok. 13/ / 291

110 4.12 BRS-012: Skift af afregningsform Forventes ændret lidt som følgende af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende flexafregning (se afsnit 6.2) Overblik Netvirksomhed Skift af afregningsform Figur 40 Use case diagram for Skift af afregningsform Elleverandør Processen omhandler skift mellem skabelon- flex- eller timeafregning for et målepunkt. Følgende skift af afregningsform er mulige: 1. Fra skabelonafregnet til flexafregnet 2. Fra skabelonafregnet til timeafregnet 3. Fra flexafregnet til timeafregnet 4. Fra timeafregnet til flexafregnet Afregningsformen skifter af følgende årsager: Årsag 1. Efter krav fra netvirksomheden, som nedsætter den obligatoriske grænse for timeafregning, eller på grund af en generel sænkning af grænsen. Årsag 2. Kundens registrerede årsforbrug overstiger/falder under den obligatoriske grænse for timeafregning. Årsag 3. Efter ønske fra kunden om at blive timeafregnet/flexafregnet. Kunden kan kontakte elleverandør og netvirksomhed. Kontakter kunden netvirksomheden skal netvirksomheden meddele dette til elleverandøren via webformular. De enkelte målepunkter, der efterfølgende skifter til timeafregning på grund af årsag 1, skal oplyses til elleverandøren efter denne forretningsproces, og skal altid ske til den 1. i en måned. Skift efter årsag 2 og 3 skal meddeles elleverandøren efter denne forretningsproces, og kan ske på et vilkårligt tidspunkt i måneden. Dok. 13/ / 291

111 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Ændre afregningsform (RSM-021/E75) Godkend ændring af afregningsform (RSM-021/E75) Afvis ændring af afregningsform (RSM-021/E75) For skift fra skabelonafregnet målepunkt Information om ændret afregningsform (RSM-022/E75) Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) For skift fra flexafregnede målepunkt og til flexafregnet fra timafregnet målepunkt Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Figur 41 Sekvensdiagram for Skift af afregningsform Starttilstand om skift af afregningsform Netvirksomheden skal skifte afregningsform for et målepunkt Forløb for skift af afregningsform Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med stamdata til, indeholdende den nye afregningsform, forretningsårsag Ændr afregningsform og en gyldighedsdato, der skal være tidspunktet for skift af afregningsform. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de fejlmeddelelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdaterer målepunktet med de nye informationer. videresender EDI meddelelsen til den elleverandør, der er leverandør på gyldighedsdatoen og til eventuelt fremtidige elleverandører for målepunktet. Ved skift af afregningsform tager automatisk hensyn til skiftet ved opgørelsen af andelstal for den følgende måned. Dok. 13/ / 291

112 Elleverandøren skal ved skift til flex- og timeafregning forberede, at forbrugsdata fremover modtages som tidsserier Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er registreret som et forbrugsmålepunkt Anmodet skift er til en anden end nuværende afregningsform Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Anmodet skift er fra skabelonafregnet til flex- eller timeafregnet alternativt skift mellem timeafregnet og flexafregnet Målepunktet er ikke registreret med nettoafregningsgruppe 6 Skæringsdato for skift af afregningsform er ikke tidligere end skæringsdatoen for et leverandørskift, en flytning eller et leveranceophør, som netvirksomheden har modtaget orientering om fra Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype ikke korrekt D15 Afregningsform er forkert D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D15 Afregningsform er forkert D15 Afregningsform er forkert D07 Igangværende flytning Fremsende forbrugsopgørelse Hvis der er tale om skift fra skabelon til time- eller flexafregning, skal der ske en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler, såfremt tilslutningsstatus er forskellig fra nyoprettet. Netvirksomheden sender en forbrugsopgørelse per skæringsdato til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. Der kan fra forskellige processer komme krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun sende én forbrugsopgørelse til. videresender forbrugsopgørelsen inklusiv eventuel tællerstand til elleverandøren. Hvis der er skiftet fra skabelon til flex- eller timeafregning, sendes forbrugsopgørelserne efter skiftet i overensstemmelse med forretningsprocessen BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt. Ved skift mellem flexafregning og timeafregning på et målepunkt med målepunktsart fysisk sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. videresender tællerstand til elleverandøren med forretningsårsag Tællerstand. Dok. 13/ / 291

113 Såfremt netvirksomheden ændrer forventet årsforbrug i forbindelse med skift af afregningsform, skal oplysningen sendes til som beskrevet i forretningsproces BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed med samme gyldighedsdag som for skift af afregningsform. På gyldighedsdatoen sender meddelelse med det forventede årsforbrug til den nuværende og eventuelt fremtidige elleverandører på målepunktet Tidsfrister for skift af afregningsform Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om skift af afregningsform skal så vidt muligt sendes til i så god tid, at der kan tages højde for ændringen ved opgørelsen af andelstal for den følgende måned. Meddelelsen må tidligst sendes 3 måneder før, og senest 1 arbejdsdag efter ændringen. Netvirksomhed sender godkendelse/afvisning inden for 1 time til netvirksomhed. Netvirksomhed Ved ændring til timeafregnet forbrug må måledata ikke fremsendes af netvirksomheden til tidligere end 1 arbejdsdag efter gyldighedsdato. Elleverandør sender stamdatameddelelse til elleverandøren inden for 1 time efter modtagelsen. Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Ændre afregningsform (RSM-021/E75) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E75 Ændr afregningsform Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Afregningsform Time/Flex Aflæsningsfrekvens Time Dok. 13/ / 291

114 Anmod opdater stamdata, målepunkt Målepunktstype E17 Forbrug Godkend ændring af afregningsform (RSM-021/E75) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E75 Ændr afregningsform Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis ændring af afregningsform (RSM-021/E75) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E75 Ændr afregningsform Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om ændring af afregningsform (RSM-022/E75) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E75 Ændr afregningsform Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Afregningsform Time/Flex Aflæsningsfrekvens Time/Kvarter Timedata Ja/Nej Nominel aflæsningsdag Op til 12 datoer Aflæsningsform Fjernaflæst Målepunktstype Forbrug/Produktion Målepunktstart Fysisk/Virtuel/Beregnet Effektgrænse kw Effektgrænse Ampere Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Dok. 13/ / 291

115 Tællerstand Notifikation om måleraflæsning Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Lig med skæringsdato Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-012 Skift af afregningsform RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok. 13/ / 291

116 4.13 BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt Overblik Netvirksomhed Afbrydelse og genåbning af målepunkt Elleverandør Figur 42 Use case diagram for Afbrydelse og genåbning af målepunkt Denne proces anvendes, når netvirksomheden afbryder og genåbner et målepunkt. Bemærk alle typer af målepunktpunkter kan afbrydes. Netvirksomheden skal afbryde målepunktet, hvis der opstår behov for en teknisk afbrydelse af kunden med en forventet varighed på mere end et kalenderdøgn. Hvis afbrydelsen forventes at have en kortere varighed end dette, skal proces for afbrydelse ikke igangsættes. Genåbning kan inden for tidsfristerne indsendes til samme dag som en afbrydelse, såfremt afbrydelsen er kortere end forventet. Hvis en elleverandør, efter aftale med kunden, ønsker at få et målepunkt afbrudt eller genåbnet, skal elleverandøren henvende sig til netvirksomheden ved anvendelse af BRS- 039: Anmodning om serviceydelse fra netvirksomhed. Netvirksomheden skal herefter afbryde målepunktet i henhold til reglerne i forskrift H1. Afbrydelse i forbindelse med leveranceophør håndteres ikke som udgangspunkt via denne proces, men som en del af BRS-002: Leveranceophør. Dok. 13/ / 291

117 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Netvirksomhed afbryder eller genåbner målepunkt Ændre tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Godkend ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Afvis ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Information om ændring af tilslutningsstatus (RSM-022/E79) Figur 43 Sekvensdiagram for Afbrydelse og genåbning af målepunkt Starttilstand Processen igangsættes ved, at en netvirksomhed ønsker at afbryde et målepunkt Forløb for afbrydelse af målepunkt Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med stamdata til med forretningsårsag Ændr tilslutningsstatus og tilslutningsstatus Afbrudt. Skæringsdato for afbrydelsen er den kalenderdag, der følger døgnet, hvori den fysiske afbrydelse finder sted. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. sender stamdatameddelelsen videre til nuværende og evt. fremtidige elleverandører Forløb for gentilslutning af målepunkt Netvirksomheden gentilslutter målepunktet til elnettet og sender en EDI meddelelse med stamdata til med forretningsårsag Ændr tilslutningsstatus og tilslutningsstatus Tilsluttet. Skæringsdato for gentilslutning er den kalenderdag, hvor den fysiske gentilslutning finder sted. Samme valideringer vil finde sted som ved afbrydelse af målepunktet. Dok. 13/ / 291

118 videresender stamdatameddelelsen til nuværende og evt. fremtidige elleverandører Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Anmodet skift af tilslutningsstatus er fra tilsluttet til afbrudt eller omvendt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Ved gentilslutning af målepunkt, som er registreret som et forbrugs- eller produktionsmålepunkt, er elleverandør status aktiv Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D36 Målepunkt kan ikke tilsluttes Tidsfrister for afbrydelse/genåbning af et målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om afbrydelse må først sendes til, efter at fysisk afbrydelse er gennemført. Indmeldelsen af afbrydelsen kan ske på dagen, hvor afbrydelsen gennemføres, alternativt skal indmeldelse finde sted på skæringsdatoen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag og ellers senest på første arbejdsdag efter skæringsdato. Bemærk at skæringsdatoen for afbrydelsen altid skal være dagen efter den dag, hvor afbrydelsen er gennemført fysisk (se definition i ). Netvirksomhed Meddelelse om genåbning må først sendes til, efter at fysisk gentilslutning er gennemført. Indmeldelse til kan ske på dagen for fysisk gentilslutning, alternativt skal indmeldelse til senest ske på første arbejdsdag efter skæringsdato (se for definition heraf). Netvirksomhed sender godkendelse/afvisning inden for 1 time til netvirksomhed. Elleverandør sender stamdatameddelelsen senest 1 time efter modtagelse. Dok. 13/ / 291

119 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Ændre tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E79 Ændr tilslutningsstatus Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Tilslutningsstatus Afbrudt/Tilsluttet Godkend ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E79 Ændr tilslutningsstatus Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E79) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E79 Ændr tilslutningsstatus Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om ændring af tilslutningsstatus (RSM-022/E79) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E79 Ændr tilslutningsstatus Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Tilslutningsstatus Afbrudt/Tilsluttet Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Dok. 13/ / 291

120 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-013 Afbrydelse og genåbning af målepunkt RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata Dok. 13/ / 291

121 4.14 BRS-014: Målerhåndtering Overblik Målerhåndtering Netvirksomhed Elleverandør Figur 44 Use case diagram for målerhåndtering Forretningsprocessen benyttes til opsætning, nedtagning og skift af måler på fysiske målepunkter. Korrektion af fejl i stamdata vedrørende måler rettes via BRS-006: Fremsendelse af stamdata Netvirksomhed. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med brugen af BRS-014 kan være anledning til at ændre andre stamdata på målepunktet: Afregningsform (time/ flex/skabelonafregnet). Behandles i BRS-012: Skift af afregningsform Aflæsningsform (fjernaflæst, manuelt aflæst). Behandles i BRS-006: Fremsendelse af stamdata - netvirksomhed Aflæsningsfrekvens (ANDET/Time/Kvarter). Behandles i BRS-006: Fremsendelse af stamdata - netvirksomhed Tilknytning af abonnement og gebyr og tariffer. Behandles af BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer. Såfremt proces for målerhåndtering gennemføres flere gange samme dag, vil kun registrere sidst indsendte meddelelse på målepunktet (dvs. tidligere indsendelser annulleres, men elleverandør får alle EDI meddelelser information om målepunktsstamdata). Dok. 13/ / 291

122 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Opdatering af måler (RSM-021/E67) Godkend opdatering af måler (RSM-021/E67) Hvis skabelonafregnet målepunkt Afvis opdatering af måler (RSM-021/E67) Fremsend forbrugsopgørelse (gammel måler) (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (ny måler) (RSM-011/D19) Information om opdatering af måler (RSM-022/E67) Fremsend forbrugsopgørelse (gammel måler) (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (ny måler) (RSM-011/D19) For målepunkter, der ikke er skabelonafregnede Fremsend tællerstand (gammel måler) (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (ny måler) (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (gammel måler) (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (ny måler) (RSM-011/D19) Figur 45 Sekvensdiagram for skift af måler Starttilstand Netvirksomheden ønsker at opsætte, nedtage eller skifte måler på et målepunkt og verificere den tekniske information på den nye måler Opsætning af måler Netvirksomheden sender EDI meddelelse Opdatering af måler med funktionskode Opret til. Anmodningen skal indeholde alle relevante stamdata for den nye måler, herunder at målepunktsart skal være fysisk. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Netvirksomheden skal efterfølgende sende: Dok. 13/ / 291

123 Start tællerstand for den nye måler Nedtagning af måler Netvirksomheden sender EDI meddelelse Opdatering af måler med funktionskode Stop til. Anmodningen skal indeholde måler ID samt målepunktsart virtuel eller beregnet, idet der ikke længere er en måler på målepunktet. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Netvirksomheden skal efterfølgende sende: Forbrugsopgørelse og tællerstand på den gamle måler Skift af måler Såfremt der er tale om et skift af måler, sender netvirksomheden EDI meddelelse Opdatering af måler med funktionskode Ændr til. Anmodningen skal indeholde alle relevante stamdata for den nye måler, herunder at målepunktsart skal være fysisk. Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Netvirksomheden skal efterfølgende sende: Forbrugsopgørelse og tællerstand på den gamle måler Start tællerstand for den nye måler Bemærk følgende undtagelse for målepunkter omfattet af Nettoafregningsgruppe 6. Disse skal udelukkende indeholde tællerstand og sendes med EDI meddelelse Fremsend tællerstand Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktsart er fysisk for funktionskoderne Opret og Ændr eller virtuel for funktionskoden Stop Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D37 Målepunktsart er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

124 Netvirksomhed er legitim aktør Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Funktionskode er Opret/Ændr/Stop Hvis funktionskoden er Opret må der ikke allerede være en måler på målepunktet Hvis funktionskoden er Ændr eller Stop skal der være en måler på målepunktet E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D19 Funktionskode er ikke tilladt D19 Funktionskode er ikke tilladt D19 Funktionskode er ikke tilladt Elleverandør modtager information om opdatering af måler videresender EDI meddelelse om opdatering af måler til den nuværende og evt. fremtidige elleverandør(er). Efter modtagelsen af de nye stamdata korrigerer den/de modtagende elleverandør(er) deres systemer med de tilsendte stamdata. Hvis elleverandøren under kontrol af stamdata finder, at oplysningerne ikke stemmer overens med de oplysninger, som elleverandøren har, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Dato for, hvornår ændringen træder i kraft (gyldighedsdato), vil være den gyldighedsdato, som netvirksomheden fremsendte. Bemærk at dette betyder, at en fremtidig elleverandør skal kunne modtage stamdatameldinger, før leveringen er påbegyndt. sender alle meddelelser relateret til ændringen på måleren inklusiv forbrugsopgørelse og tællerstand til de legitime modtagere. Det kan ikke garanteres, at sender meddelelserne i en bestemt rækkefølge. Systemer i markedet skal derfor kunne håndtere modtagelse af meddelelser for den samme hændelse i en vilkårlig rækkefølge. Opdatering af måler kan falde sammen med andre forretningsprocesser som BRS-001: Leverandørskift, BRS-002: Leveranceophør og BRS-009: Tilflytning. Disse og andre processer kan medføre, at alle informationer ikke skal sendes til alle elleverandører Tidsfrister for skift af måler Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato på afsendelsesdagen eller arbejdsdagen før Dok. 13/ / 291

125 Elleverandør skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelon- og flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdatering af måler (RSM-021/E67) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E67 Skift af måler Funktionskode Opret/Ændr/Stop Måler ID Nyt ID hvis funktionskode er Opret eller Ændr Gyldighedsdato Dato for målerskifte, oprettelse eller stop Målepunktsart Skal være fysisk for Opret/Ændr og virtuel eller beregnet for Stop Målercifre Måleromregningsfaktor Målerenhedstype Typisk kwh Målertype Akkumulerende/Salderende Øvrige stamdata kan fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af måler (RSM-021/E67) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E67 Skift af måler Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis opdatering af måler (RSM-021/E67) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag E67 Skift af måler Dok. 13/ / 291

126 Reference Afvisningsårsag Afvis opdater stamdata, målepunkt Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om opdatering af måler (RSM-022/E67) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E67 Skift af måler Funktionskode Opret/Ændr/Stop Måler ID Nyt ID hvis funktionskode er Opret eller Ændr Gyldighedsdato Dato for målerskifte, oprettelse eller stop Målepunktsart Er fysisk for Opret/Ændr og virtuel eller beregnet for Stop Målercifre Måleromregningsfaktor Målerenhedstype Typisk kwh Målertype Akkumulerende/Salderende Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Måler ID Gammel måler Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Måler ID Gammel måler/ny måler Aflæsningsdato Dato for målerændring Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Dok. 13/ / 291

127 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-014 Målerhåndtering RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-011 Notifikation om måleraflæsning Dok. 13/ / 291

128 4.15 BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør Overblik Elleverandør Fremsendelse af kundestamdata Netvirksomhed Figur 46 Use case diagram for Fremsendelse af kundestamdata Hvis der sker ændringer i de kundestamdata, som er registreret i, og som elleverandøren har ansvaret for, skal elleverandøren straks fremsende de ændrede kundestamdata til, som videresender informationen til netvirksomheden og eventuelle fremtidige elleverandører. Fremsendelsen af de ændrede kundestamdata sker efter denne forretningsproces. Fremsendelse af kundestamdata indgår i mange strukturerede forretningsprocesser, og denne proces skal ikke anvendes i disse tilfælde. Sådanne forretningsprocesser, hvor kundestamdata indgår i, er for eksempel: BRS-001: Leverandørskift BRS-009: Tilflytning Denne proces omfatter kun opdatering af kundestamdata på et målepunkt fra elleverandør med forretningsårsag Opdater stamdata kunde. Processen kan omfatte flere samtidige ændringer Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed / Fremtidig elleverandør Opdater kundestamdata (RSM-027/E34) Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E34) Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E34) Information om opdatering af kundestamdata (RSM-028/E34) Dok. 13/ / 291

129 Figur 47 Sekvensdiagram for Fremsendelse af stamdata - elleverandør Starttilstand Elleverandøren har konstateret, at en eller flere af egenskaberne for målepunktet er ændret. Og disse ændringer falder ikke ind under de øvrige forretningsprocesser Forløb for fremsendelse af stamdata fra elleverandøren Elleverandøren sender en EDI meddelelse til for målepunktet med en forretningsårsag Opdater stamdata kunde. Bemærk at en elleverandør først må anvende denne forretningsproces for et målepunkt på skæringsdag for leverandørskiftet. Meddelelsen indeholder alle data, som elleverandøren er ansvarlig for på målepunktet og indeholder alle de ændringer, der er på målepunktet på gyldighedsdagen. Som svar på elleverandørens anmeldelse, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er registreret som et forbrugs- eller produktionsmålepunkt Elleverandøren er registreret som elleverandør på målepunkt Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Gyldighedsdato er på eller efter dato for start af elleverandørens leverance Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist CVR/CPR er teknisk valide Kundenavn er forskelligt fra (ukendt) Der er ikke registreret en ventende kundeopdatering med en tidligere skæringsdag på målepunkt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype ikke korrekt E16 Elleverandør er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D17 CPR/CVR er ikke korrekt D03 Kundeinformation er ikke korrekt D40 Ugyldig proces Forløb for fremsendelse af stamdata fra videresender kundestamdata til netvirksomheden og eventuelle fremtidige elleverandører for målepunktet. Dok. 13/ / 291

130 En fremtidig elleverandør og netvirksomheden skal være opmærksom på, at de ved enhver ændring i stamdata vil få fremsendt en stamdataopdatering. Dette sker uanset om ændringen vedrører oplysninger, som de ikke modtager med stamdataopdateringen. Efter modtagelsen af de nye stamdata korrigerer netvirksomheden eller fremtidig elleverandør sit system, hvis der er ændringer i forhold til det registrerede. Hvis netvirksomheden eller fremtidig elleverandør under kontrol af stamdata finder, at oplysningerne ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, som de besidder, kan de gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular, som sendes til nuværende elleverandør Særlige forhold for de enkelte stamdataændringer For en detaljeret beskrivelse af stamdata på et målepunkt henvises til Forskrift I for stamdata - krav og definitioner. Dog skal bemærkes, at for følgende stamdata gælder: Elvarme Det angives om kunden er berettiget til reduktion i elafgiften grundet elvarme. Informationen skal ved afgiftsberigtigelse sammenholdes med feltet Elvarmeafgiftsstartdato. Tilladte værdier: Ja / Nej Elvarmeafgiftsstart Datoen hvorfra der gives reduktion i afgiften. Det er tidligst samme dato, som startdato for anvendelse af elvarme i BBR-registreringen. fjerner Elvarmeafgiftsstart dato fra målepunktet ved stop af elvarme. Webaccesskode For alle afregningsmålepunkter tildeles automatisk en webaccesskode fra, som elleverandøren er ansvarlig for at fremsende til kunden. Webaccesskoden kan ikke ændres af elleverandør ved fremsendelse af stamdata, men kun ved særskilt proces i. DE branchekode Indikation af hvilken elforbrugskategori målepunktet hører under. Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver bekendt med kategorien/ ændring af kategorien. Kundenavn Skal angives. Kunden for målepunktet kan være en fysisk (privat) eller en juridisk (virksomhed eller andet med et CVR nummer) person. Hvis kunden er en fysisk person, kan der registreres op til to kunder for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for målepunktet, hvis kunden er en juridisk person. Hvis kunde står som (ukendt) kan navn kun ændres som følge at en tilflytning på målepunktet. CPR-nummer CPR-nummer anvendes for privatkunder (op til to per målepunkt) og er enten kundens danske CPR-nummer eller for privatkunder, der ikke råder over et dansk CPR-nummer fødselsdato efterfulgt af fire nuller ddmmyy0000. Hvis fødselsdato er ukendt anvendes I forbindelse med fremtidige leverandørskift og tilflytninger er der krav om indmeldelse af CPR-nummer, idet CPR-nummeret bruges til validering af leverandørskift og tilflytning. Dok. 13/ / 291

131 videreformidler aldrig CPR-information via EDI, men opbevarer alene informationen til kontrolformål. Den nuværende elleverandør vil kunne se CPR-nummer via GUI. Da de ikke fra starten af har været muligt at registrere CPR-numre, vil en del kunder have et blankt CPR-nummer i. Bemærk at udskiftning af CPR-nummer med CVR-nummer gennemføres som en flytning. CVR-nummer CVR-nummer anvendes, hvis kunden er erhvervsdrivende. CVR nummer er enten kundens danske CVR-nummer eller for erhvervsdrivende / foreninger, der ikke råder over et dansk CVR-nummer koden I forbindelse med fremtidige leverandørskift og tilflytninger er der for erhvervsdrivende krav om indmeldelse af CVR-nummer, idet CVR-nummer bruges til validering af leverandørskift og tilflytning. Udover over kunde-cvr skal dataadgangs-cvr også udfyldes. Dataadgangs-CVR bruges til at styre adgang til måledata for 3. part. Dataadgangs-CVR kan være identisk med kunde-cvr, såfremt kunden selv styrer dataadgangen. CVR-information videreformidles på linje med anden kunde information. Da der fra starten af ikke har været krav om CVR-nummer, vil en del kunder have et blankt CVR-nummer i. Bemærk at udskiftning af CVR-nummer med CPR-nummer gennemføres som en flytning. Kontaktadresser Ingen eller flere kontaktadresser kan angives. Disse angives med en type: selvaflæsningskort afbryderkort valgkort adresse 4 Det er muligt at angive adressekode udover adressetekst. Hvis aktøren anvender kode, skal den kodede adresse oplyses, da det muliggør en automatisk håndtering af adressen i elleverandørens system. Hvis en eller flere af adresserne er lig med målepunktsadressen, kan dette angives i meddelelsen. For en nærmere beskrivelse af adresseopbygning henvises til bilag under afsnit Tidsfrister for fremsendelse af stamdata Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandører Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato på afsendelsesdagen eller arbejdsdagen før Netvirksomhed skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af ændringer Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til. Dok. 13/ / 291

132 Opdater kundestamdata (RSM-027/E34) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E34 Opdater stamdata kunde Gyldighedsdato Ikrafttrædelsesdato for stamdata Elvarme Ja/Nej Elvarme afgiftsstart Dato for start af beregning DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Op til 2 CPR. Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Adresse(r) Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag under afsnit 5 Øvrige stamdata fremsendes af elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/E34) Godkend opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E34 Opdater stamdata kunde Reference Reference til Anmod opdater stamdata, kunde Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/E34) Afvis opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E34 Opdater stamdata kunde Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, kunde Information om opdatering af kundestamdata (RSM-028/E34) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag E34 Opdater stamdata kunde Gyldighedsdato Ikrafttrædelsesdato for stamdata Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Medsendes ikke fra Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Medsendes ikke fra Adresse(r) Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag under afsnit 5 Dok. 13/ / 291

133 Anmod opdater stamdata, kunde Øvrige stamdata fremsendes af elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS-015 BRS navn Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM-027 Ændring af kundestamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

134 4.16 BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør Overblik Elleverandør Fremsend forventet årsforbrug elleverandør Netvirksomhed Figur 48 Use case diagram for Fremsend forventet årsforbrug elleverandør Hvis en elleverandør ønsker en ændring af årsforbrug på målepunktet, anvendes denne proces. Da det er netvirksomheden, som forholder sig til, hvorvidt det fremsendte årsforbrug skal anvendes, registreres forslag til årsforbrug ikke i Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed Data lagres ikke i Forslag om forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Forslag om forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Figur 49 Sekvensdiagram for Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør Starttilstand En eksisterende eller fremtidig elleverandør har modtaget et forventet årsforbrug Forløb for fremsendelse af forventet årsforbrug - elleverandør Kun den elleverandør, som har leverancen til målepunktet, kan fremsende denne EDI meddelelse. Dette betyder, at en fremtidig elleverandør tidligst kan fremsende et Dok. 13/ / 291

135 forventet årsforbrug på datoen for start af leverance. Elleverandøren sender EDI meddelelse med forretningsårsag Forventet årsforbrug indeholdende forslag til det forventede årsforbrug til. modtager meddelelsen og denne valideres i jævnfør nedenfor anførte valideringsregler. Det forventede årsforbrug fremsendt af elleverandøren gemmes ikke i Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er leverandør på målepunktet på indsendelsesdatoen Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Forventet årsforbrug har et gyldigt format Forventet årsforbrug er positiv eller 0 Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E86 Ukorrekt værdi E98 Måling har forkert fortegn Netvirksomhed modtager information om forventet årsforbrug fremsender meddelelsen til netvirksomheden. Netvirksomheden tager stilling til, om netvirksomheden ønsker at anvende det fremsendte forventede årsforbrug. Såfremt netvirksomheden vil anvende det forventede årsforbrug fremsendes det til med forretningsproces BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug Netvirksomhed Tidsfrister for fremsendelse af forventet årsforbrug Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Forventet årsforbrug kan indsendes af elleverandøren på et hvilket som helst tidspunkt. Netvirksomhed skal fremsende data vedrørende forventet årsforbrug senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Forslag om forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Notifikation om forbrugsoplysning Dok. 13/ / 291

136 Notifikation om forbrugsoplysning Forretningsårsag E80 Forventet årsforbrug Gyldighedsdato Kvantum For fremtidige elleverandører vil denne dato være på eller efter skæringsdato for eget leverandørskift Forventet årsforbrug Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS-016 BRS navn Fremsend forventet årsforbrug elleverandør EDI transaktioner: RSM ID RSM-010 RSM navn Fremsend diverse forbrugsopgørelser Dok. 13/ / 291

137 4.17 BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug - Netvirksomhed Overblik Netvirksomhed Fremsend forventet årsforbrug netvirksomhed Elleverandør Figur 50 Use case diagram for Fremsend forventet årsforbrug netvirksomhed En netvirksomhed kan for eksempel fremsende et forventet årsforbrug til i forbindelse med en periodisk aflæsning eller hvis et forventet årsforbrug modtages fra en elleverandør Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Fremsend forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Fremsend forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Figur 51 Sekvensdiagram for Fremsend forventet årsforbrug - netvirksomhed Starttilstand En netvirksomhed konstaterer en ændring i forbruget og ønsker at ændre forventet årsforbrug. Dok. 13/ / 291

138 Forløb for fremsendelse af forventet årsforbrug - Netvirksomhed Netvirksomheden sender EDI meddelelse med forretningsårsag forventet årsforbrug indeholdende det nye forventede årsforbrug til. Det er ikke muligt at korrigere et forventet årsforbrug bagud i tid. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Forventet årsforbrug er positiv eller 0 Netvirksomhed er legitim aktør Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Målepunktet er ikke registreret som et udvekslingsmålepunkt (E20), internt målepunkt (D99) eller nettabskorrektion (D13) Forventet årsforbrug har et gyldigt format Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D16 Tilslutningsstatus er forkert E98 Måling har forkert fortegn E0I Netvirksomhed er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D18 Målepunktstype ikke korrekt E86 Ukorrekt værdi Forløb for fremsendelse af forventet årsforbrug fra fremsender det forventede årsforbrug til elleverandøren og evt. fremtidige elleverandører Tidsfrister for fremsendelse af forventet årsforbrug Netvirksomhed Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato på afsendelsesdagen eller arbejdsdagen før Elleverandør skal fremsende forventet årsforbrug senest 1 time efter modtagelsen af data Dok. 13/ / 291

139 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend forventet årsforbrug (RSM-010/E80) Notifikation om forbrugsoplysning Forretningsårsag E80 Forventet årsforbrug Gyldighedsdato Kvantum Forventet årsforbrug Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS-017 BRS navn Fremsend forventet årsforbrug netvirksomhed EDI transaktioner: RSM ID RSM-010 RSM navn Fremsend diverse forbrugsopgørelser Dok. 13/ / 291

140 4.18 BRS-018: Fremsend tællerstand elleverandør Overblik Elleverandør Fremsend tællerstand elleverandør Netvirksomhed Figur 52 Use case diagram for Fremsend tællerstand elleverandør Hvis en elleverandør modtager en tællerstand fra en kunde, kan elleverandøren vælge at orientere netvirksomheden om tællerstanden. Dette sker efter denne proces. Det er netvirksomheden, som forholder sig til, hvorvidt den fremsendte tællerstand skal anvendes, derfor registreres tællerstand ikke i. Kun den elleverandør, der har leverancen til målepunktet kan fremsende denne EDImeddelelse. Dette betyder, at det i forbindelse med flytninger og leverandørskifte normalt vil være den fremtidige elleverandør, som indsender meddelelsen, idet tællerstanden tidligst kan aflæses på skæringsdatoen for flytningen/leverandørskiftet Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed Data lagres ikke i Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Figur 53 Sekvensdiagram for Fremsend tællerstand - elleverandør Dok. 13/ / 291

141 Starttilstand En elleverandør modtager en tællerstand fra kunden Forløb for fremsendelse af tællerstand fra elleverandør Elleverandøren sender en EDI meddelelse med forretningsårsag Tællerstand indeholdende den kundeaflæste tællerstand til. modtager meddelelsen og denne valideres i jævnfør nedenfor anførte valideringsregler. Den indsendte tællerstand bliver ikke gemt i Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er leverandør på målepunktet på indsendelsesdatoen Målepunktet har tilslutningsstatus tilsluttet eller afbrudt Målepunktet er et fysisk målepunkt Tællerstand har et gyldigt format Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert D37 Målepunktsart er ikke korrekt E86 Ukorrekt værdi Forløb for fremsendelse af tællerstand fra Netvirksomheden modtager EDI meddelelse med tællerstand fra. Bemærk at elleverandør kan fremsende tællerstand for alle målepunktstyper, og det er op til netvirksomheden at beslutte om de fremsendte tællerstande skal nyttiggøres. Hvis tællerstanden nyttiggøres fremsendes den til i overensstemmelse med BRS- 019: Fremsend tællerstand Netvirksomhed eller BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Tidsfrister for fremsendelse af tællerstand Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Tællerstand kan indsendes af elleverandøren på et hvilket som helst tidspunkt Netvirksomhed skal fremsende tællerstand senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend kundeaflæst tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Dok. 13/ / 291

142 Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Tællerstand Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-018 Fremsend tællerstand elleverandør RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok. 13/ / 291

143 4.19 BRS-019: Fremsend tællerstand - Netvirksomhed Overblik Netvirksomhed Fremsend tællerstand netvirksomhed Elleverandør Figur 54 Use case diagram for Fremsend tællerstand - Netvirksomhed Denne proces anvendes af netvirksomheden til fremsendelse at tællerstande for fysiske målepunkter. Bemærk at alle tællerstande relateret til opsætning, skift eller nedtagning af måler sendes via BRS-014 Målerhåndtering. For skabelonafregnede målepunkter fremsender netvirksomheden tællerstand for fysiske målepunkter sammen med en forbrugsopgørelse via BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt. Ved tilslutning af skabelonafregnet fysisk målepunkt anvendes denne proces til fremsendelse af starttællerstand Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Figur 55 Sekvensdiagram for Fremsend tællerstand - netvirksomhed Dok. 13/ / 291

144 Starttilstand En netvirksomhed vil indberette en tællerstand for et fysisk målepunkt, som netvirksomheden selv har fremskaffet eller modtaget fra en elleverandør Forløb for fremsendelse af tællerstand - Netvirksomhed Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med forretningsårsag Tællerstand med den nye tællerstand til. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Findes der allerede en tællerstand på aflæsningsdatoen, overskrives den eksisterende tællerstand (betragtes som korrektion) Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Netvirksomheden er legitim aktør Målepunktet har tilslutningsstatus tilsluttet eller afbrudt Målepunktet er et fysisk målepunkt Tællerstand har et gyldigt format Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert D37 Målepunktsart er ikke korrekt E86 Ukorrekt værdi Elleverandør modtager information om tællerstand sender EDI meddelelse til elleverandøren med tællerstanden. Elleverandøren kan herefter anvende tællerstanden som information til kunden Tidsfrister for fremsendelse af tællerstand - netvirksomhed Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Tællerstand kan indsendes af netvirksomhed på et hvilket som helst tidspunkt. Elleverandør skal fremsende tællerstand senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Dok. 13/ / 291

145 Aflæsningsdato Tællerstand Notifikation om måleraflæsning Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-019 Fremsend tællerstand - Netvirksomhed RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok. 13/ / 291

146 4.20 BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Overblik Netvirksomhed Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Elleverandør Figur 56 Use case diagram for Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt En forbrugsopgørelse for et skabelonafregnet målepunkt består af forbruget for en given periode samt tællerstanden på periodens sidste dato (aflæsningsdatoen). Såfremt målepunktet er uden måler (virtuelt eller beregnet målepunkt) indgår tællerstanden ikke i forbrugsopgørelsen. Det er netvirksomhedens ansvar at indsende forbrugsopgørelse for ethvert skabelonafregnet målepunkt mindst en gang årligt. Det sker efter denne forretningsproces. Herudover indgår forretningsprocessen i flere af de øvrige forretningsprocesser, for eksempel ved flytning og leverandørskift. Følgende typer af forbrugsopgørelse behandles i denne forretningsproces: Forbrugsopgørelse ved normalt aflæsningstidspunkt Forbrugsopgørelse uden for normalt aflæsningstidspunkt Elleverandøren skal have oplyst forbrug og tællerstand af hensyn til faktureringen af kunden. Dok. 13/ / 291

147 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Måler aflæst og forbrug opgjort Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Figur 57 Sekvensdiagram for Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Starttilstand Netvirksomheden har aflæst tællerstanden eller modtaget tællerstand fra elleverandøren og opgjort forbruget på et skabelonafregnet målepunkt samt foretaget kvalitetskontrol heraf i henhold til selskabets procedurer Forløb for forbrugsopgørelse på skabelonafregnet målepunkt Netvirksomheden sender en EDI meddelelse til som en originalmeddelelse med forretningsårsag skabelonafregnet forbrug. Forbrugsopgørelser skal sendes i en ubrudt sekvens, således at forrige sluttidspunkt er lig med næste starttidspunkt. Der kan fra forskellige processer komme krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun sende én forbrugsopgørelse til. Netvirksomheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er nødvendigt for at overholde tidsfristerne. kontrollerer data efter reglerne i Forskrift D1 afsnit 5.1, 8.1 og 10.3, og sender forbrugsopgørelsen til elleverandøren uden unødig forsinkelse inden for 1 time. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. vil løbende kontrollere for manglende indsendelse af forbrugsopgørelser og vil orientere netvirksomheden herom via en rykker Valideringsregler Validering Netvirksomheden er legitim aktør Målepunktet er identificerbart Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt E10 Problem med målepunkt Dok. 13/ / 291

148 Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Afregningsform er skabelon og målepunktsart er enten fysisk eller virtuel Målepunktet skal have tilslutningsstatus tilsluttet eller afbrudt i hele forbrugsperioden Hvis målepunktsarten er status fysisk er tællerstand og kvantum udfyldt Målepunktet er registreret som et forbrugsmålepunkt Funktionskode er original eller korrektion Ved korrektionsmeddelelser for et forbrugsinterval er der modtaget en eller flere originalmeddelelser for intervallet Kvantum har et gyldigt format Alle anmodninger om forbrugsopgørelser på tidligere datoer er modtaget Kvantum og tællerstand er heltal Kvantum og tællerstand indeholder positive værdier Der er ikke registreret en ventende aflæsning med en tidligere skæringsdag på målepunkt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D15 Afregningsform er forkert D16 Tilslutningsstatus er forkert E86 Ukorrekt værdi D18 Målepunktstype ikke korrekt D19 Funktionskode er ikke tilladt D19 Funktionskode er ikke tilladt E86 Ukorrekt værdi E50 Invalid periode E51 Antal decimaler er forkert E98 Måling har forkert fortegn E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist Korrektion af forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Hvis netvirksomheden opdager, at der er fejl i en tidligere fremsendt forbrugsopgørelse for et målepunkt, skal en ny korrekt forbrugsopgørelse sendes som korrektionsmeddelelse med benyttelse af kode, der viser, at opgørelsen erstatter den tidligere sendte. Korrektioner af forbrug eller tællerstand for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke ændres, skal fremsendes af netvirksomheden som korrektionsmeddelelse. Elleverandøren vil herefter modtage den korrigerede forbrugsopgørelse fra som en korrektionsmeddelelse. Korrektioner af aflæsningstidspunkter foretages ved en annullering af alle tidligere fremsendte forbrugsopgørelser til og med den periode, hvor den nye forbrugsopgørelse skal være gældende. Annullering foretages successivt startende med annullering af den yngste periode (se eksempler nedenfor). Når annulleringen er gennemført, fremsendes de nye korrekte forbrugsopgørelser i korrekt rækkefølge som normalt, det er netvirksomhedens ansvar at sikre forbrugsopgørelser for krævede aflæsningsdatoer overholdes. Elleverandøren vil først modtage annulleringerne af de gamle forbrugsopgørelser fra og herefter modtage de nye forbrugsopgørelser som originale meddelelser. Bemærk at den anvendte metode kan medføre, at en i øvrigt korrekt forbrugsopgørelse først annulleres og efterfølgende genfremsendes uden reel ændring i hverken periode eller forbrug. Dok. 13/ / 291

149 Korrektionseksempler En netvirksomhed har sendt følgende forbrugsopgørelser med tilhørende tællerstande til : Opgørelse Periode Forbrug Tællerstand I forbindelse med korrektion af perioder anvendes annullering af forbrugsopgørelser. Dette gælder også ved ændring af slutdato for seneste forbrugsopgørelse. Eksempel 1, hvor periode 5 ( ) med 1 forbrugsopgørelse opdeles i 2 forbrugsopgørelser. a) forbrug 50, tællerstand b) forbrug 75, tællerstand mens periode 6 ikke ændres. c) forbrug 120, tællerstand Netvirksomheden annullerer først forbrugsopgørelse 6 og derefter forbrugsopgørelse 5. Netvirksomheden fremsender herefter de nye forbrugsopgørelser i rækkefølgen a), b) og c). De relevante elleverandør(er) modtager de to annulleringer fra. De relevante elleverandører modtager de nye forbrugsopgørelser som original. Eksempel 2, hvor slutdatoen for periode 6 ( ) ændres til d) forbrug 140, tællerstand Netvirksomheden annullerer forbrugsopgørelse 6 Netvirksomheden fremsender herefter den nye forbrugsopgørelse d) Den relevante elleverandør modtager annulleringen fra. Den relevante elleverandør modtager den nye forbrugsopgørelse som original Tidsfrister for forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse er 35 kalenderdage fra den aktuelle aflæsningsdag. Netvirksomhed Korrektioner kan indsendes til for perioder med periode start op til 3 år tilbage i tid. Elleverandør skal fremsende forbrugsopgørelse senest 1 time efter modtagelsen af data Dok. 13/ / 291

150 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Funktionskode Original /Korrektion/Annullering Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato. Aflæsningstidspunkt sættes altid til starten af døgnet lokal tid, dvs. kl. 22/23 dagen før i UTC Produkt Aktiv energi Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-020 Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok. 13/ / 291

151 4.21 BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt Forventes ændret lidt som følgende af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende flexafregning (se afsnit 6.3) Overblik Netvirksomhed Fremsendelse af måledata for et målepunkt TSO Elleverandør Figur 58 Use case diagram for Fremsendelse af måledata for et målepunkt Denne forretningsproces skal anvendes ved fremsendelse af basale måletidsserier. Det vil sige tidsserier på kvarters eller timebasis (15/60-værdier) på målepunktsniveau, hvilket omfatter: Forbrug for timeafregnet målepunkt Forbrug for flexafregnet målepunkt Produktion for et målepunkt Udvekslinger for et målepunkt Øvrige målepunkter Forbrug for timeaflæst skabelonafregnede målepunkter For de to sidstnævnte kan der gælde en anderledes procedure for fremsendelse af data jævnfør Forskrift D1. For timeaflæste skabelonafregnede målepunkter vil for eksempel huller kunne tillades, og tidsfrister for fremsendelse vil ligeledes være anderledes. Processen gælder både for fremsendelse af måledata til og fra. Det vil primært være netvirksomheden, der er ansvarlig for at indsamle måledata og sende disse til. Dok. 13/ / 291

152 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D06/D42) Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D06/D42) Netvirksomhed/ Elleverandør/ TSO Figur 59 Sekvensdiagram for Fremsendelse af måledata for et målepunkt Starttilstand For forbrug, produktion, udvekslingsmålinger og øvrige måledata m.v. hjemtager netvirksomheden dagligt målingerne, validerer dem, og gør dem klar til forsendelse. Dette sker efter reglerne i Forskrift D1. Bemærk at tidsserier per målepunkt kun må angives med positive værdier. Et udvekslingspunkt i nettet skal således, om nødvendigt, opdeles i 2 målepunkter, hvor fra net og til net er ombyttet. Til net - og fra net skal angives i stamdata for målepunktet Forløb for fremsendelse af måledata for et målepunkt til Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med de klargjorte tidsserier til. Meddelelsen skal angives som original, og kan indeholde en eller flere tidsserier til. Eneste begrænsning er maksimal fysisk størrelse af forsendelsen jævnfør Forskrift F. Netvirksomhederne sender tidsserierne til, straks når de er hjemtaget. Alle værdier skal mærkes med kode for kvantum status. Der er følgende muligheder: Manglende værdi Skønnet værdi Målt værdi Hvis en tidsserie indeholder manglende værdier for tidsperioder, skal netvirksomheden efterfølgende, inden udløb af indsamlingsperioden for timeafregnede målepunkter sende tidsserien igen med en skønnet eller målt værdi for alle de manglende værdier. For flexafregnede målepunkter gælder imidlertid, at manglende måledata kan indsendes til senest 5. arbejdsdag i 2. måned efter driftsmåneden Modtagere af enkelt målepunkter (tidsserier) Målepunktstype/afregningsform Symbol Modtager Aktør Forbrug - timeafregnet FBh Elleverandør (DDQ) Forbrug - flexafregnet FBf Elleverandør (DDQ) Forbrug - skabelonafregnet FBp Elleverandør (DDQ) Dok. 13/ / 291

153 Produktion P Elleverandør, Systemansvarlig (DDQ, EZ) Udveksling Ex Nabo netvirksomhed (DDM) Øvrige målepunkter T Systemansvarlig (EZ) Elleverandør (DDQ): Øvrige målepunkter, der er tilknyttet et parent målepunkt Valideringsregler Validering Netvirksomhed er legitim aktør Målepunktet er identificerbart Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Målepunkt har status ny eller nedlagt for den indsendte periode Kvantum indeholder korrekt antal decimaler Energienhed svarer til Energienhed på målepunktet Kvantum er valid (positivt tal) Kvantum eller tæller indeholder ikke decimaler Kvantum er indenfor interval (overskrider ikke grænse) Kvantum status er korrekt Ved forbrugsmålepunkt er afregningsform udfyldt Målepunktsopløsning er time for forbrug Målepunktsopløsning er kvarter/time for produktion Målepunktsopløsning er kvarter/time/måned for analyse, øvrige og egenproduktionsmålepunkter Målepunktet har tilslutningsstatus tilsluttet eller afbrudt Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt E10 Problem med målepunkt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist E50 Invalid periode E51 Antal decimaler er forkert E73 Måleenhed ikke korrekt E86 Ukorrekt værdi E87 Antal decimaler er forkert E90 Måledata er udenfor grænse D12 Invalid kvantumstatus kode D15 Afregningsform er forkert D23 Tidsopløsning ikke korrekt D23 Tidsopløsning ikke korrekt D23 Tidsopløsning ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert Løbende efterkontrol af måledata Netvirksomheden gennemgår de fremsendte tidsserier. Er der kommet en rykker fra, eller har netvirksomheden selv fundet fejl eller manglende værdier, skal den erstattes med en målt værdi eller en endelig skønnet værdi. Netvirksomheden sender en EDI meddelelse med de tidsserier, der er ændret siden sidste fremsendelse. Meddelelsen sendes stadig som original. Dok. 13/ / 291

154 Efter udløb af kontrolperioden for timeafregnede målepunkter fikserer Energinet.dk datagrundlaget for flex- og timeafregnede målepunkter for døgnet, og måledataene kan herefter anvendes til balanceafregning Fremsendelse af korrektion af måledata til efter fiksering Hvis netvirksomheden efter fikseringen bliver opmærksom på, at der er fejl i de fremsendte data, skal disse korrigeres. Dette gælder også, hvis fejlen opdages så sent, at den ikke kommer til at indgå i en korrektion af balanceafregningen (korrektionsafregning). står permanent åben for modtagelse af korrektioner fra netvirksomhederne indtil forældelsesfristen på 3 år. Eventuelle korrektioner sendes med en EDI meddelelse, der kun indeholder korrigerede tidsserier. Korrektioner sendes som en tidsserie, der indeholder de nye værdier, det vil sige ikke forskellen fra tidligere værdi. Der må ikke være "huller i tidsserien. For værdier der ikke er ændret, skal den tidligere fremsendte værdi indsættes. Meddelelsen sendes som en originalmeddelelse Forløb for fremsendelse af måledata for et målepunkt fra kontrollerer de modtagne tidsseriedata for åbenlyse fejl jævnfør Forskrift D1, og registrerer derefter de modtagne data. sender de modtagne måledata til de relevante modtagere. Værdier, der sendes, vil mærkes med den kode for kvantum status, de er modtaget med, første gang data sendes videre. Det vil sige med følgende status: Manglende værdi Skønnet værdi Målt værdi Ved efterfølgende forsendelser vil kontrollere om der er tale om ændring af værdier. Hvis dette er tilfældet, vil angive i statuskoden, at det er en korrigeret værdi, altså med: Korrektion af værdi Det vil sige, at når sender data per målepunkt, overskrives den modtagne værdi med statuskoden Korrigeret, uanset denne er skønnet eller målt. Meddelelsen sendes som en originalmeddelelse Modtagelse af korrektion af måledata efter fiksering Modtagere af korrektioner fra har to muligheder. De kan enten lade deres systemer stå åbne som, eller de kan lukke deres systemer. Valg heraf skal angives i aktørstamdata. Bemærk, at det ikke er muligt at lukke for timeværdier fra flexafregnede målepunkter Åbne systemer Ved åbne systemer sender de modtagne måledata til de relevante modtagere uden unødvendig forsinkelse. Ved forsendelser vil kontrollere, hvor der er tale om ændring af værdier og angive i statuskoden, at det er en korrigeret værdi. Dok. 13/ / 291

155 Meddelelsen sendes som en korrektionsmeddelelse Lukkede systemer Ved lukkede systemer vil sende en automatisk genereret (med målepunkts ID er) til aktøren om, at der ligger korrektioner i. Det er herefter aktørens eget ansvar at hente de korrigerede data hjem, hvilket kan gøres på 2 måder: Aktøren sender en anmodning om måledata med forretningsproces BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt. Aktøren kan via webinterface til finde og aktivere fremsendelse af de ønskede måledata Tidsfrister for basale måledata for et målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist for indsendelse til Netvirksomhed Indsamlingsperioden for timeafregnede time-/kvartersaflæste målepunkter Senest kl den 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet (torsdag kl for driftsdøgnet mandag). Kontrolperioden for timeafregnede time- /kvartersaflæste målepunkter Senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. Indsamlingsperioden for timeaflæste flexafregnede målepunkter Senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet skal timedata for 95 % af netområdets flexafregnede målepunkter være indsendt. Færdiggørelsesperioden - for timeaflæste flexafregnede målepunkter Senest 5. arbejdsdag i 2. måned efter driftsmåneden kl skal timedata for alle flexafregnede målepunkter være indsendt Tidsfrist - for måneds-/kvartalsaflæste produktionsmålepunkter Senest kl den 3. arbejdsdag efter driftsmåneden. Tidsfrist - for andre månedsaflæste målepunkter - VE andel af produktion Senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsmåneden. Modtager sender de modtagne måledata til modtagerne senest 1 time efter modtagelse. Dok. 13/ / 291

156 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D06/D42) Notifikation om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D42 D06 Periodisk forbrugsopgørelse Periodisk flex opgørelse Skabelonafregnet timemålt målepunkt Tidsperiode for mængde Produkt Målepunktstype Aktiv energi Reaktiv energi Brændsel Forbrug Produktion Udveksling VE Produktion Nettoafregnet Øvrig For forbrug: Time/ Flex/Skabelon Time /Kvarter /Måned Afregningsform Tidsopløsning Kvantum kwh Op til 3 decimaler Kvantum status Skønnet Målt Manglende Korrektion (kun fra ) Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-021 Fremsendelse af måledata for et målepunkt RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Dok. 13/ / 291

157 4.22 BRS-022: Fremsendelse af andelstal Overblik Fremsendelse af andelstal Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netvirksomhed Figur 60 Use case diagram for Fremsendelse af andelstal Andelstal beregnes af per netområde. Beregning og fremsendelse af andelstal er en månedlig rutine, som igangsætter, således at tidsfrister for udsendelse af andelstal kan overholdes. Processen består af en 1) manuel procedure mellem netvirksomhed og 2) en EDI proces Den manuelle procedure og beregningen af andelstal er beskrevet i Forskrift H2, hvortil der henvises. Den følgende beskrivelse starter, når den manuelle proces er afsluttet Oversigt over udvekslinger Elleverandør Balanceansvarlig Netvirksomhed Fremsend andelstal (RSM-013/D02) Fremsend andelstal (RSM-013/D02) Fremsend andelstal (RSM-013/D02) Figur 61 Sekvensdiagram for Fremsendelse af andelstal Dok. 13/ / 291

158 Starttilstand for månedlig fremsendelse Den manuelle del af processen er gennemført i, og andelstal per netområde skal nu sendes til elleverandører, balanceansvarlig aktør og netvirksomheder ved denne proces Forløb for fremsendelse af andelstal Fremsende andelstal til elleverandører sender en meddelelse til hver elleverandør med en sum af andelstal per netområde, andelstal per tarif, og elleverandørens andelstal per netområde Fremsende andelstal til balanceansvarlige aktører sender en meddelelse med sum af andelstal per netområde, den balanceansvarlige aktørs andelstal per netområde, og andelstal for de elleverandører den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for - specificeret per netområde. Såfremt der er tale om nye andels-tidsserier på grund af, at en aktør bliver aktiv i et netområde fremsendes disse af uden på forhånd at orientere modtageren. Når en elleverandør eller balanceansvarlig aktør ikke længere er aktiv i området, stopper med at sende andelstal til vedkommende Fremsende andelstal til netvirksomheder sender en meddelelse med sum af andelstal per netområde for egne tariffer og tariffer markeret som afgift Korrektion af andelstal Elleverandører, netvirksomheder og balanceansvarlige aktører sammenligner værdierne med egne estimater. Hvis der konstateres (væsentlige) fejl i de modtagne værdier, skal Energinet.dk gøres opmærksom herpå hurtigst muligt. Dette sker ikke ved EDI udveksling, men ved en manuel proces. Hvis der ikke er konstateret fejl i de fremsendte andelstal, er forretningsprocessen slut. Hvis der er konstateret fejl, fortsættes med følgende punkter. beregner nye korrigerede andelstal ud fra de oplysninger, der er til rådighed. De korrigerede andelstal genfremsendes til alle berørte modtagere, jævnfør sekvensdiagrammet ovenfor. Efter udløb af fristen for genfremsendelse, kan andelstallene for pågældende måned ikke rettes. Ved konkurs m.v. kan fremtidige andelstal dog omfordeles mellem de aktører, der er involveret i den pågældende konkurs. sender andelstal med en EDI meddelelse med status original både ved den første fremsendelse og ved en eventuel senere korrektion Tidsfrister for fremsendelse af andelstal Følgende tidsfrister inkluderer også den manuelle proces. Dok. 13/ / 291

159 Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netvirksomhed igangsætter beregning af andelstal senest 13 arbejdsdage før månedsskift kl genberegner andelstallene senest 8 arbejdsdage før månedsskiftet kl , hvis der er behov for dette. Elleverandør Balanceansvarlig aktør sender andelstal per EDI senest kl arbejdsdage før månedsskiftet til alle modtagere. Modtagerne har en frist frem til kl arbejdsdage før månedsskiftet til at melde eventuelle fejl til. Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netvirksomhed Eventuelt korrigerede andelstal sendes af senest kl arbejdsdage før månedsskiftet Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend andelstal (RSM-013/D02) Notifikation om andelstal Forretningsårsag D02 Andelstal Tidsperiode for mængde Start og slut for måned Tidsopløsning Måned Målepunktstype Forbrug Aggregering Balanceansvarlig aktør Netområde (DE nummer) Elleverandør Tarif / Aktør (GLN) Kvantum kwh Uden decimaler Kvantum status Målt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-022 Fremsendelse af andelstal RSM-013 Fremsend andelstal Dok. 13/ / 291

160 4.23 BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier Forventes ændret lidt som følgende af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende flexafregning (se afsnit 6.5) Overblik Balanceansvarlig Balanceafregnings ansvarlig Fremsendelse af beregnede tidsserier TSO Netvirksomhed Elleverandør Figur 62 Use case diagram for Fremsendelse af beregnede energitidsserier Denne forretningsproces anvendes til fremsendelse af beregnede energitidsserier fra til legitime modtagere, som kan være: Netvirksomhed Elleverandør Balanceansvarlig aktør Balanceafregningsansvarlig Systemansvarlig Denne proces anvendes til at fremsende tidsserier, 1-4 arbejdsdag(e) efter driftsdøgnet fremsende tidsserier ved fiksering fremsende tidsserier efter fiksering fremsende tidsserier ved refiksering fremsende tidsserier ved korrektionsafregning Der henvises til Forskrift D1 for en nærmere beskrivelse af, hvilke summer der udveksles samt nedenstående beskrivelser. Dok. 13/ / 291

161 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Balanceansvarlig aktør Balanceafregningsansvarlig Systemansvarlig Fremsend aggregerede måledata (RSM-014/D03/D04/D05/D32) Figur 63 Sekvensdiagram for Fremsendelse af beregnede energitidsserier Starttilstand har beregnet de forskellige summer og residualforbrug jævnfør forskrift D1 baseret på indsendte basale måledata. angiver en statuskode for disse summer og andre beregnede værdier. Der er følgende muligheder: Manglende værdi Skønnet værdi Målt værdi En beregnet værdi, der i de underliggende data per målepunkt indeholder blot én estimeret værdi, angives som skønnet. Det samme gælder med manglende værdier i det underliggende datagrundlag Summer der udsendes fra og deres modtagere Målepunktstype Symbol Forbrug timeafregnet FBh Forbrug flexafregnet FBf Forbrug skabelonafregnet FBp Produktion P Nettabskorrektion NT Udveksling Ex Øvrige målepunkter T Modtagere af aggregeringer (summer per netområde): Aggregering Meddelelse Modtager Aktør Årsag Udvekslinger + Ex(TilNet) - Ex(FraNet) Samlet produktion P MPType = Udveksling (E20) Aggregering - Netområde MPType = Produktion (E18) Aggregering - Netområde Netvirksomhed, Systemansvarlig (MDR, EZ) Netvirksomhed, Systemansvarlig (MDR, EZ) D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D32 Dok. 13/ / 291

162 Samlet forbrug NFB = Ex+ P Samlet Timeafregnet forbrug Samlet Flexafregnet forbrug FBh FBf Residualforbrug RESNFB = NFB - FBh - FBf Timeafregnet Forbrug per Elleverandør Flexafregnet Forbrug per Elleverandør Timeafregnet Forbrug per Balanceansvarlig Flexafregnet Forbrug per Balanceansvarlig FBh per DDQ FBf pr. DDQ FBh per DDK FBf pr. DDK MPType = Forbrug (E17) Aggregering - Netområde MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Timeafregnet (E02) Aggregering - Netområde MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = flexafregnet (D01) Aggregering - Netområde MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Skabelonafregnet (E01) Aggregering - Netområde MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Timeafregnet (E02) Aggregering - Netområde - Elleverandør MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Flexafregnet (D01) Aggregering - Netområde - Elleverandør MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Timeafregnet (E02) Aggregering - Netområde - Balanceansvarlig MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Flexafregnet (D01) Aggregering - Netområde Netvirksomhed, Systemansvarlig (MDR, EZ) Netvirksomhed (MDR) Netvirksomhed (MDR) Balanceansvarlig aktør, Elleverandør, Netvirksomhed, Systemansvarlig (DDK, DDQ, MDR, EZ) Balanceansvarlig aktør, Elleverandør, Systemansvarlig (DDK, DDQ, EZ) - DDQ modtager alle - DDK modtager D03, D04, D05 - Balanceansvarlig aktør, Elleverandør, Systemansvarlig (DDK, DDQ, EZ) - DDQ modtager alle - DDK modtager D03, D04, D05 - Balanceansvarlig aktør, Balanceafregningsansvarlig (DDK, DDX) Balanceansvarlig aktør, Balanceafregningsansvarlig (DDK, DDX) D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D03 D04 D05 Dok. 13/ / 291

163 - Balanceansvarlig Fordelt Forbrug per Elleverandør (inkl. Nettab) Fordelt Forbrug per Balanceansvarlig (inkl. Nettab) Produktion per Elleverandør per Balanceansvarlig Produktion per Balanceansvarlig Periodiseret Forbrug per Elleverandør (ekskl. Nettab) Periodiseret Nettab RESNFB fordelt per Load Share ~ ( FBp per DDQ) RESNFB fordelt per Load Share ~ ( FBp per DDK) P per DDQ per DDK P per DDK FBp per DDQ Nettab, som opgjort ved saldoafregning Timenettab NT = korrektion (FPh, FPf, P, Ex) MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Skabelonafregnet (E01) Aggregering: - Netområde - Elleverandør MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Skabelonafregnet (E01) Aggregering - Netområde - Balanceansvarlig MPType = Produktion (E18) Aggregering - Netområde - Elleverandør - Balanceansvarlig MPType = Produktion (E18) Aggregering - Netområde - Balanceansvarlig MPType = Forbrug (E17) Afregningsform = Skabelonafregnet (E01) Aggregering: - Netområde - Elleverandør MPType = Nettabskorrektion (D13) Afregningsform = Skabelonafregnet (E01) Aggregering - Netområde MPType = Nettabskorrektion (D13) Afregningsform = Time (E02/D01) Aggregering - Netområde Balanceansvarlig aktør, Elleverandør (DDK, DDQ) Balanceansvarlig aktør, Balanceafregningsansvarlig (DDK, DDX) Balanceansvarlig aktør, Elleverandør, Systemansvarlig (DDK, DDQ, EZ) - DDQ modtager alle - DDK modtager - D03, D04, D05 Balanceansvarlig aktør, Balanceafregningsansvarlig (DDK, DDX) Elleverandør (DDQ) Elleverandør, Netvirksomhed (DDQ, MDR) Elleverandør, Netvirksomhed, Systemansvarlig (DDQ, MDR, EZ) D04 D05 D04 D05 D03 D04 D05 D32 D03 D04 D05 D32 D32 D32 Dok. 13/ / 291

164 Forløb for fremsendelse af beregnede tidsserier til legitime modtagere indtil fiksering sender de forskellige sumserier, 1-4 arbejdsdag(e) efter driftsdøgnet til de legitime modtagere. Disse tidsserier kan indeholde status manglende værdi for perioder, men ved tidspunkt for fikseringen skal alle værdier være til stede. For flexafregnede målepunkter kan der dog være op til 5 % målepunkter der mangler i aggregeringerne ved fiksering. Meddelelserne skal være angivet som originale, og kan indeholde en eller flere tidsserier til modtagerne. Bemærk, at af hensyn til elleverandørernes kontrol af konsistens mellem måledata per målepunkt og sum per elleverandør suspenderer fremsendelsen af måledata per målepunkt fra kl , og indtil fremsendelse af summer per elleverandør er tilendebragt Forløb for fremsendelse af beregnede tidsserier til legitime modtagere ved fiksering sender de fikserede summer til de respektive elleverandører, balanceansvarlige aktører, netvirksomheder og systemansvarlig. Disse tidsserier vil normalt ikke indeholde status manglende værdi. Meddelelserne skal være angivet som original meddelelse og kan indeholde en eller flere tidsserier til modtagerne Forløb for fremsendelse af beregnede tidsserier til legitime modtagere efter fiksering Mellem fiksering og refiksering fremsender ikke per automatik beregnede værdier til aktørerne. De kan derimod få fremsendt disse data under anvendelse af BRS Anmodning om beregnede energitidsserier Forløb for fremsendelse af beregnede tidsserier til legitime modtagere ved refiksering sender de refikserede summer til de respektive elleverandører, balanceansvarlige, netvirksomheder og systemansvarlig. Disse tidsserier vil normalt ikke indeholde status manglende værdi. Meddelelserne skal være angivet som original meddelelse og kan indeholde en eller flere tidsserier til modtagerne Forløb for fremsendelse af beregnede tidsserier til legitime modtagere ved korrektionsafregning sender i forbindelse med korrektionsafregning, dvs. ved afregning af engrosydelser efter refiksering, de korrigerede energi-summer til de respektive elleverandører. Dok. 13/ / 291

165 Disse tidsserier vil normalt ikke indeholde status manglende værdi. Meddelelserne skal være angivet som original meddelelse og kan indeholde en eller flere tidsserier til modtagerne Tidsfrister for fremsendelse af beregnede tidsserier Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Elleverandør Balanceansvarlig aktør Systemansvarlig Balanceafregning sansvarlig sender hver dag, 1-4 arbejdsdag(e) efter driftsdøgnet, de dagligt beregnede summer senest kl til legitime modtagere. Netvirksomhed Elleverandør Balanceansvarlig aktør Systemansvarlig Balanceafregning sansvarlig Netvirksomhed Elleverandør Balanceansvarlig aktør Systemansvarlig Balanceafregning sansvarlig Elleverandør Netvirksomhed sender fikserede sumtidsserier senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet til alle legitime modtagere. Hvis driftsdøgnet er mandag, skal sumtidsserier således normalt være sendt senest mandag kl i den efterfølgende uge. sender refikserede sumtidsserier senest kl den 3. sidste arbejdsdag før månedsskiftet i den måned, der ligger 4 måneder efter driftsmåneden til alle legitime modtagere. sender korrigerede sumtidsserier, herunder som minimum ved saldoafregning, samt 3 år efter udløbet af driftsmåneden Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend aggregerede måledata (RSM-014 D03/D04/D05/D32) Notifikation om aggregerede tidsserier Forretningsårsag D03 D04 D05 D32 Foreløbig (indtil 5. dagen) Fiksering Refiksering Korrektionsafregning Version fx 18. Version udsendes ikke ved forretningsårsag D03 Målepunktstype Afregningsform Forbrug/Produktion/Udveksling/Øvrig Time/ Flex/ Skabelon (anvendes kun ved forbrugsmålepunkter) Dok. 13/ / 291

166 Notifikation om aggregerede tidsserier Produkt Energi Tidsopløsning Time jævnfør forskrift D1 Tidsperiode for værdier Kvantum kwh Op til 3 decimaler, udveksling og residualforbrug til og med fiksering kan indeholde negative værdier, øvrige er altid positive Kvantum status Skønnet Målt Manglende Aggregering Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netområde Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn BRS-023 Fremsendelse af beregnede energitidsserier RSM-014 Fremsend beregnede tidsserier Notifikation om aggregerede tidsserier Dok. 13/ / 291

167 4.24 BRS-024: Anmodning om historiske data Overblik Anmodning om historiske data Elleverandør Figur 64 Use case diagram for Anmodning om historiske data Indhentning af historiske data bruges ved tilbudsgivningen til kunden. En potentiel elleverandør kan alene indhente historiske måledata om det seneste års forbrug (1 værdi) i. Hvis en elleverandør ønsker yderligere information om måledata skal dette ske via kunde accept på kundeportalen. Forretningsprocessen kan anvendes frem til start af leverance. Efterfølgende kan forretningsprocessen BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt anvendes Oversigt over udvekslinger Elleverandør Anmod om historiske data (RSM-015/E30) Afvis anmodning om historiske data (RSM-015/E30) Fremsend historisk årsforbrug (RSM-010/E30) Figur 65 Sekvensdiagram for Anmodning om historiske data Starttilstand Elleverandøren har behov for et historisk årsforbrug for at kunne give et tilbud til kunden Forløb for indhentning af historiske data Elleverandøren sender en anmodning om historiske data til med angivelse af målepunkts ID. Til senere kontrol af om anmodningen er berettiget, registrerer (logger) anmodningen. Dok. 13/ / 291

168 Som svar på elleverandørens anmodning sender en EDI meddelelse med forbruget for det sidste år eller en afvisning. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Hvis anmodning er godkendt, sendes en EDI meddelelse indeholdende det seneste årsforbrug på målepunktet. For skabelonafregnede målepunkter fremsendes summen af forbrug dækkende minimum 1 år (perioden kan således være længere, hvis der er aflæst på andre tidspunkter). For time- og flexafregnede målepunkter fremsendes summen af timeværdier for et år (365 dage). Selvom der været skift af afregningsform i den periode, der skal sendes forbrug for, vil der kun blive sendt et samlet forbrug Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er ikke nuværende elleverandør på målepunkt Der er data tilgængelige i perioden Anmodning er modtaget efter skæringsdato Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmodning om historiske data (RSM-015/E30) Anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag E30 Historiske data Afvis anmodning om historiske data (RSM-015/E30) Afvis anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag E30 Historiske data Reference Reference til Anmod om måledata, målepunkt Dok. 13/ / 291

169 Afvisningsårsag Afvis anmod om måledata, målepunkt Fremsend historisk årsforbrug (RSM-010/E30) Notifikation om forbrugsoplysning Forretningsårsag E30 Historiske data Periode 1 år men perioden kan afhængig af aflæsninger være større Kvantum kwh uden decimaler - beregnet sum Reference Reference til Anmod om måledata, målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn BRS-024 Anmodning om historiske data RSM-015 Anmod om måledata på målepunkt Anmod om måledata, målepunkt RSM-010 Fremsend diverse forbrugsopgørelser Notifikation om forbrugsoplysning Dok. 13/ / 291

170 4.25 BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt Overblik Netvirksomhed Anmodning om måledata på et målepunkt TSO Elleverandør Figur 66 Use case diagram for Anmodning om måledata Hvis aktøren har behov for måledata på et eller flere målepunkter, kan aktøren anvende denne proces til indhentning af disse data. Processen finder anvendelse på såvel flex-, time- som skabelonafregnede målepunkter. Denne proces kan anvendes af alle legitime modtagere til at fremsøge data for et målepunkt. Processen kan ikke benyttes i tilbudsfasen, her anvendes forretningsproces BRS-024: Anmodning om historiske data Oversigt over udvekslinger Elleverandør/ Netvirksomhed/ TSO Anmod om måledata for et målepunkt (RSM-015/E23/D10/D06/D42) Afvis anmodning om måledata (RSM-015/E23/D10/D06/D42) Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D06/D42) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10/D19) Ikke TSO Figur 67 Sekvensdiagram for Anmodning om måledata Dok. 13/ / 291

171 Starttilstand Aktør har behov for måledata på et målepunkt til et eller flere formål Forløb for anmodning om måledata Aktøren sender en EDI besked med anmodning om måledata til på et målepunkt. Søgning kan ske for en dato eller en periode. Perioden må kun omfatte tidspunkter, hvor elleverandøren har været leverandør på målepunktet. Bemærk at hvis søgning angår et skabelonafregnet målepunkt, vil alle forbrugsopgørelser i perioden blive sendt (det betyder, at startdato af den første forbrugsopgørelse kan være før periode start). En elleverandør som tidligere har været elleverandør på et målepunkt kan også anvende denne proces til at fremsøge data for den periode, hvor elleverandøren har været tilknyttet målepunktet. Som svar på aktørens anmodning sender en EDI meddelelse med de relevante måledata eller en afvisning. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Hvis anmodningen er godkendt, sendes en EDI meddelelse indeholdende de relevante måledata på målepunktet for perioden Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er legitim aktør Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Der er data tilgængelige i perioden Leverandøren har været eller er leverandør på målepunktet i den efterspurgte periode Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig E50 Invalid periode Tidsfrister for anmodning om måledata Afsender Modtager Tidsfrist Aktør Senest 1 time efter modtagelsen af anmodning fremsender de relevante data eller afvisning. Dok. 13/ / 291

172 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om måledata for et målepunkt (RSM-015/E23/D10/D19/D06/D42) Anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D06 D42 D10 D19 Periodiske forbrugsopgørelser Skabelonafregnet timemålt målepunkt Periodisk flex opgørelse Skabelonafregnet forbrug Tællerstand Tidsperiode Afvis anmodning om måledata (RSM-015/E23/D10/D06/D42) Afvis anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D06 D42 D10 D19 Periodiske forbrugsopgørelser Skabelonafregnet timemålt målepunkt Periodisk flex opgørelse Skabelonafregnet forbrug Tællerstand Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod om måledata, målepunkt Fremsend måleraflæsning (RSM-011/ D10 /D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 D19 Skabelonafregnet forbrug Tællerstand Periode Start og slut tidspunkt for periode Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler positiv værdi inkl. 0/ Årsværdi Kvantum status Målt/Skønnet Reference Reference til Anmod om måledata, målepunkt Fremsend måledata på et målepunkt (RSM-012/E23 /D06/D42) Notifikation om måledata, målepunkt Dok. 13/ / 291

173 Forretningsårsag Notifikation om måledata, målepunkt E23 Periodisk forbrugsopgørelse D42 Periodisk flex opgørelse D06 Skabelonafregnet timemålt målepunkt Tidsperiode for mængde Målepunktstype Forbrug Produktion Afregningsform For forbrug: Time/ Flex/ Skabelon Tidsopløsning Time /Kvarter /Anden periode (år) Kvantum kwh Op til 3 decimaler Kvantum status Skønnet/Målt Reference Reference til Anmod om måledata, målepunkt Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn BRS-025 Anmodning om måledata på et målepunkt RSM-015 Anmod om måledata på målepunkt Anmod om måledata, målepunkt RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Notifikation om måleraflæsning RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Notifikation om måledata, målepunkt Dok. 13/ / 291

174 4.26 BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier Overblik Netvirksomhed Anmodning om beregnede energitidsserier TSO Balananceansvarlig aktør Elleverandør Figur 68 Use case diagram for Anmodning om måledata Hvis aktøren har behov for summerede måledata og beregnede værdier, kan aktøren anvende denne proces til indhentning af disse data Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed/ Elleverandør/ Balanceansvarlig aktør/ TSO Anmod om aggregerede måledata (RSM-016/D03/D04/D05/D09/D32) Afvis anmod om aggregerede måledata (RSM-016/D03/D04/D05/D09/D32) Fremsend aggregerede måledata (RSM-014/D03/D04/D05/D09/D32) Figur 69 Sekvensdiagram for Anmodning om beregnede energitidsserier Starttilstand En aktør har behov for måledata i aggregerede energitidsserier til et eller flere formål. Dok. 13/ / 291

175 Forløb for anmodning om måledata Aktøren sender en EDI besked med anmodning om måledata til på summer eller beregnede værdier for de aggregeringer, som er angivet i BRS-023: Fremsendelse af beregnede tidsserier. Søgning kan ske for en dato eller en periode. Søgning på aggregerede værdier ved forskellige søgekriterier: Balanceansvarlig aktør Netområde Elleverandør Type af målepunkt Afregningsform (kun forbrugsmålepunkter) De forskellige aggregerede tidsserier er beskrevet i BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier. Der kan anmodes om data som er: Foreløbige Fikserede Refikserede Korrektionsafregning Måledata baseret på aktuelle værdier (ikke afregningsvalide) Aktøren bør være opmærksom på nedenstående søgekombinationer, når der anmodes om aggregerede måledata. Målepunktstype skal altid anvendes sammen med de øvrige kombinationer. Hvis målepunktstype er forbrug skal det altid kombineres med afregningsmetode. Elleverandør skal altid anvendes sammen med netområde. Elleverandør er ikke tilladt sammen med prisområde. Elleverandør kan kombineres med balanceansvarlig aktør. Balanceansvarlig aktør skal altid kombineres med enten netområde eller prisområde. Netområde kan anvendes alene. Som svar på elleverandørens anmodning sender en EDI meddelelse med de relevante måledata eller en afvisning. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler. Hvis anmodning er godkendt, sendes en EDI meddelelse indeholdende de relevante måledata for perioden Valideringsregler Validering Elleverandøren er legitim aktør i det forespurgte datointerval Den balanceansvarlige aktør er legitim aktør i det forespurgte datointerval Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt E18 Balanceansvarlig aktør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

176 Der er data tilgængelige i perioden Dato eller datointerval er valid Kombination af søgekriterier er mulig E0H Ingen data tilgængelig E50 Invalid periode D11 Kombination af søgekriterier er ikke mulig Tidsfrister for anmodning om måledata Afsender Modtager Tidsfrist Aktør Senest 1 time efter modtagelsen af anmodning fremsender de relevante data eller afvisning Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om aggregerede måledata (RSM-016/D03/D04/D05/D09/D32) Anmod om aggregerede måledata Forretningsårsag D03 D04 D05 D09 D32 Foreløbig Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Målepunktstype Forbrug/Produktion/Udveksling/ Nettabskorrektion Tidsperiode Afregningsform Time/ Flex/ Skabelon (anvendes kun ved forbrugsmålepunkter) Aggregering Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netområde Afvis anmod om aggregerede måledata (RSM-016/D03/D04/D05/D09/D32) Afvis anmod om aggregerede måledata Forretningsårsag D03 D04 D05 D09 D32 Foreløbig Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Reference Reference til Anmod om måledata, aggregerede Afvisningsårsag Dok. 13/ / 291

177 Fremsend aggregerede måledata (RSM-014/D03/D04/D05/D09/D32) Notifikation om aggregerede tidsserier Forretningsårsag D03 D04 D05 D09 D32 Foreløbig (indtil 5. dagen) Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Version Nyeste / Blank(aktuelle værdier) Målepunktstype Forbrug/Produktion/Udveksling/ Nettabskorrektion Afregningsform Time/ Flex/ Skabelon (anvendes kun ved forbrugsmålepunkter) Tidsopløsning Time Tidsperiode for værdier Kvantum kwh Op til 3 decimaler, udveksling og residualforbrug til og med fiksering kan indeholde negative værdier, øvrige er altid positive Kvantum status Skønnet Målt Manglende Aggregering Elleverandør Balanceansvarlig aktør Netområde Reference Reference til Anmod om måledata, aggregerede Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn BRS-026 Anmodning om beregnede energitidsserier RSM-016 Anmod om aggregerede måledata Anmod om måledata, aggregerede RSM-014 Fremsend beregnede tidsserier Notifikation om aggregerede tidsserier Dok. 13/ / 291

178 4.27 BRS-027: Aggregering af engrosydelser Forventes ændret lidt som følgende af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende flexafregning (se afsnit 6.6) Overblik Figur 70 Use case diagram for Aggregering af engrosydelser Til netvirksomhedens brug for fakturering af elleverandøren, beregnes engrosydelserne ved fiksering 5. hverdag efter driftsdøgnet. Derudover beregnes yderligere en månedsaggregering ved fikseringen 5. hverdag efter driftsmåneden. Engrosydelserne genberegnes ved refiksering og efterfølgende ved korrektionsafregninger. Elleverandører modtager data fordelt per netområde. Netvirksomheder og TSO modtager data for egne netområder fordelt per elleverandør. Bemærk at for engrosydelser markeret som en afgift, modtager netvirksomheden aggregeringerne for disse. Dok. 13/ / 291

179 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør TSO Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D32) Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D32) Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D32) Figur 71 Sekvensdiagram for Aggregering af engrosydelser Starttilstand har fikseret datagrundlaget 5. hverdag efter driftsdøgnet, 5. hverdag efter driftsmåneden, ved refiksering eller ved korrektionsafregning og har beregnet de forskellige energi summer for dagen, jævnfør forskrift D Forløb for aggregering af engrosydelser beregner efter fikseringen de aggregerede engrosydelser for det samlede forbrug og produktion per elleverandør for hvert netområde i følgende opdeling: Ved fiksering: 5. hverdag efter driftsdøgnet udsendes: Aggregerede kwh per tarif (dag/time) Tarifpris (dag/time) Beregnet sum (DKK) per tarif (dag/time) Aggregeringerne per tarif ved fiksering vil være fordelt på time, flex og skabelonafregnede forbrug opgjort hhv. per time eller baseret på anslået årsforbrug periodiseret per dag/time. Bemærk, at tariftypen afgør, om kwh per tariftype fremsendes per dag/time. Aggregeret antal per gebyr (dag) Pris per gebyr (dag) Beregnet sum (DKK) per gebyr (dag) Aggregeret antal per abonnement (dag) Beregnet dagspris per abonnement (dag) Beregnet sum (DKK) per abonnement (dag) Ved fiksering af sidste driftsdøgn i en måned: 5. hverdag efter driftsmåneden aggregeres de allerede udsendte dagsaggregeringer i en månedsaggregering: Aggregeret sum (DKK) per tarif (måned) Aggregeret sum (DKK) per gebyr (måned) Dok. 13/ / 291

180 Aggregeret sum (DKK) per abonnement (måned) Beregnet totalsum (DKK) (måned) Bemærk, at aggregerede kwh pr tarif samt antal per gebyr og abonnementer ikke aggregeres på månedsbasis. Aktøren kan til kontrolformål summere de daglige udsendte aggregeringer. Ved refiksering: Ved refiksering (ca. 3½ måned efter driftsmåneden) gentages aggregeringerne for hver dag i pågældende måned samt for månedsaggregeringen. Ved refiksering gennemføres en genberegning af afregningsgrundlaget og der tages højde for korrektioner modtaget efter fikseringen på time- og flexafregnede målepunkter, herunder: Leverandørskift, herunder på grund af flytninger. Annullering af fejlagtigt leverandørskift eller flytninger. Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. Skift af afregningsformer. Korrektioner til fejlagtige tilknytninger af tariffer, gebyrer og abonnementer. Korrektioner i priser for tariffer, gebyrer og abonnementer. Ved korrektionsafregning: Korrektionsafregning gennemføres som minimum ved saldoafregning, når årsopgørelsen for samtlige skabelonafregnede målepunkter foreligger, samt 3 år efter udløbet af driftsmåneden, jf. forskrift H2 samt forskrift H3. Ved korrektionsafregning gennemføres en fuld genberegning af afregningsgrundlaget og der tages højde for korrektioner modtaget efter refiksering og evt. tidligere korrektionsafregninger for alle målepunktstyper, herunder: Leverandørskift, herunder på grund af flytninger. Annullering af fejlagtigt leverandørskift eller flytninger. Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. Skift af afregningsformer. Korrektioner til fejlagtige tilknytninger af tariffer, gebyrer og abonnementer. Korrektioner i priser for tariffer, gebyrer og abonnementer. Forskellen mellem det fordelte og det periodiserede forbrug. Ved genberegningen af afregningsgrundlaget i forbindelse med saldoafregningen, samt ved genberegningen 3 år efter driftsmåneden gentages aggregeringerne for hver dag i den pågældende måned samt for månedsaggregeringen. Korrektionsafregningen kan i undtagelsestilfælde genkøres ad hoc. sender kun data til de legitime modtagere Aktører modtager data sender efter udsendelsen af BRS Fremsendelse af beregnede energitidsserier de aggregerede engrosydelser til de respektive elleverandører og netvirksomheder som flere tidsserier. Netvirksomheder modtager aggregeringer for egne netområder både for egne engrosydelser, og for engrosydelser der er markeret som en afgift. Mellem fiksering, refiksering og korrektionssafregning fremsender ikke per automatik beregnede værdier til aktørerne. De kan derimod få fremsendt data på en af følgende måder: Dok. 13/ / 291

181 Ved at sende en anmodning til efter de relevante forretningsprocesser(brs-028, BRS-029 og BRS-030), hvorefter automatisk sender de data, der er specificeret i anmodningen. Ved at gå ind på s markedsportal og herfra aktivere fremsendelsen. Aktøren bør gemme de daglige aggregeringer for tariffer, gebyrer og abonnementer til senere kontrol af modtagne månedssummer. Bemærk at beløbssummerne, som fremsendes via BRS-027 kun er til kontrolformål. Det er netvirksomhedens ansvar at summerne for energi- og engrosydelser faktureres korrekt, jævnfør forskrift H Tidsfrister for Aggregering af engrosydelser Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandører Netvirksomhed TSO sender aggregerede engrosydelser senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet til alle modtagere. Hvis driftsdøgnet er mandag, skal sumtidsserier således normalt være sendt senest mandag kl i den efterfølgende uge. Elleverandører Netvirksomhed TSO Elleverandører Netvirksomhed TSO sender månedsaggregerede engrosydelser i forbindelse med fiksering senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsmåneden til alle legitime modtagere. sender genberegnede aggregerede engrosydelser i forbindelse med refiksering senest kl den 3. sidste arbejdsdag før månedsskiftet i den måned, der ligger 4 måneder efter driftsmåneden til alle legitime modtagere. Elleverandører Netvirksomhed TSO sender genberegnede aggregerede engrosydelser i forbindelse med saldoafregning, samt 3 år efter udløbet af driftsmåneden, til alle legitime modtagere Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D32) Notifikation om aggregerede engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D32 Fiksering Refiksering Korrektionsafregning Version fx 25 Målepunktstype Forbrug/Produktion/Øvrig Afregningsform Time/ Flex/Skabelon (skabelon anvendes kun ved forbrugsmålepunkter) Produkt Tarif (dækker al afregning) Tidsopløsning Time/Dag/Måned jævnfør forskrift D1 Dok. 13/ / 291

182 Tidsperiode for værdier Kvantum Kvantum status Aggregering Pristype Pristype ID Aktør Enhedspris Beløb Notifikation om aggregerede engrosydelser kwh ved tarif, op til 3 decimaler, positiv Stk. ved abonnement og gebyr Beregnet Elleverandør Netområde Abonnement /Gebyr/Tarif Priselementets ID GLN for aktør DKK per stk. eller kwh inkl. 6 decimaler DKK inkl. 6decimaler Månedsaggregering dog DKK inkl. 2 decimaler Ved fiksering af sidste driftsdøgn i en måned aggregeres yderligere månedsaggregering, som medsendes Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-027 Aggregering af engrosydelser RSM-019 Fremsend beregnede engrosydelser Dok. 13/ / 291

183 4.28 BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer Overblik Figur 72 Use case diagram for Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer Hvis der opstår et behov for at få gensendt de dagligt aggregerede engrosydelser for abonnementer eller gebyrer, kan en elleverandør eller netvirksomhed sende anmodning efter denne forretningsproces om at få disse tilsendt Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed/ Elleverandør/ TSO Anmod om engrosydelser (abonnement/gebyr) (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Afvis anmodning om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Fremsend engrosydelser (abonnement/gebyr) (RSM-019/D04/D05/D09/D32) Figur 73 Sekvensdiagram for Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer Dok. 13/ / 291

184 Starttilstand Der opstår et behov hos en aktør for at få data vedrørende aggregerede engrosydelser fra for abonnement eller gebyr Forløb for anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer En netvirksomhed eller elleverandør kan sende anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer til. En aktør kan anvende følgende søgekriterier: Netområde Elleverandør (kun for netvirksomhed og systemansvarlig) Priselementejer (aktør) Pristype (abonnement eller gebyr) Priselement ID Dato interval (obligatorisk) Der kan anmodes om data, som er: Fikserede Refikserede Måledata baseret på aktuelle værdier (ikke afregningsvalid) Korrektionsafregning modtager meddelelsen og validerer data, jævnfør de nedenfor anførte valideringsregler. Såfremt datavalideringen forårsager en fejlmeddelelse fremsendes denne til meddelelsesafsender Valideringsregler Validering Elleverandøren er legitim aktør i det forespurgte datointerval Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Der er data tilgængelige i perioden Dato eller datointerval er valid Kombination af søgekriterier er mulig Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig E50 Invalid periode D11 Kombination af søgekriterier er ikke mulig Meddelelsesafsender modtager information om aggregerede abonnementer eller gebyrer Meddelelsesafsender modtager herefter data vedrørende gebyr eller abonnement direkte fra. Dok. 13/ / 291

185 Tidsfrister for anmod om aggregerede abonnementer eller gebyrer Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Elleverandør TSO Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt Meddelelsesafsender skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af anmodningen Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Netområde Elleverandør ID Kun netvirksomheder og Systemansvarlig Dato interval Pristype Gebyr/Abonnement Pristype ID Aktør GLN for aktør som ejer priselement Afvis anmod om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Afvis anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Reference Reference til Anmod om engros ydelser Afvisningsårsag Årsag til afvisning Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D09/D32) Notifikation om aggregerede engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Version Nyeste / Blank (aktuelle værdier) Målepunktstype Afregningsform Time/Flex/Skabelon Produkt Tarif (dækker al afregning) Dok. 13/ / 291

186 Tidsopløsning Tidsperiode for værdier Kvantum Kvantum status Aggregering Pristype Pristype ID Aktør Enhedspris Beløb Reference Notifikation om aggregerede engrosydelser Dag Stk. Beregnet Elleverandør Netområde Abonnement /Gebyr GLN for aktør DKK inkl. 6 decimaler per kvantum DKK inkl. 6 decimaler Reference til Anmod om engros ydelser Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-028 Anmod om aggregerede abonnementer eller gebyrer RSM-017 Anmod om engros ydelser RSM-019 Fremsend beregnede engrosydelser Dok. 13/ / 291

187 4.29 BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer Overblik Figur 74 Use case diagram for Anmod om aggregerede tariffer Hvis der opstår et behov for at få gensendt de dagligt aggregerede tariffer kan en elleverandør, netvirksomhed eller TSO anmode om at få disse tilsendt efter denne proces. Dok. 13/ / 291

188 Oversigt over udvekslinger Elleverandør/ Netvirksomhed/ TSO Anmod om engrosydelser (tarif) (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Afvis anmod om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Fremsend engrosydelser (tarif) (RSM-019/D04/D05/D09/D32) Figur 75 Sekvensdiagram for Anmodning om aggregerede tariffer Starttilstand Der opstår et behov hos en aktør for at få data omkring aggregerede tariffer Forløb for anmodning om aggregerede tariffer En netvirksomhed, elleverandør eller TSO kan sende anmodning om aggregerede tariffer til. En aktør kan anvende følgende søgekriterier: Netområde Elleverandør (kun for netvirksomhed og TSO) Priselementejer (aktør) Pristype (tarif) Priselement ID Dato interval (obligatorisk) Der kan anmodes om data, som er: Fikserede Refikserede Måledata baseret på aktuelle værdier (ikke afregningsvalid) Korrektionsafregning modtager meddelelsen og validerer data, jævnfør de nedenfor anførte valideringsregler. Såfremt datavalideringen forårsager en fejlmeddelelse fremsendes denne til meddelelsesafsender Valideringsregler Validering Elleverandøren er legitim aktør i det forespurgte datointerval Netvirksomhed er legitim aktør Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

189 TSO er legitim aktør Der er data tilgængelige i perioden Dato eller datointerval er valid Kombination af søgekriterier er mulig D26 TSO er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig E50 Invalid periode D11 Kombination af søgekriterier er ikke mulig Meddelelsesafsender modtager information om aggregerede tariffer Meddelelsesafsender modtager herefter data om aggregerede engrosydelser for tariffer direkte fra Tidsfrister for anmod om aggregerede tariffer Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Elleverandør TSO Anmodning aggregerede engrosydelser for tariffer kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt Meddelelsesafsender skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af anmodningen Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Netområde Elleverandør ID Kun netvirksomheder og systemansvarlig Dato interval Pristype Tarif Priselement ID Aktør GLN for aktør som ejer priselement Afvis anmod om engrosydelser (RSM-017/D04/D05/D09/D32) Afvis anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Dok. 13/ / 291

190 Reference Afvisningsårsag Afvis anmod om engrosydelser Reference til Anmod om engros ydelser Årsag til afvisning Fremsend engrosydelser (RSM-019/D04/D05/D09/D32) Notifikation om aggregerede engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D09 D32 Fiksering Refiksering Måledata baseret på aktuelle værdier Korrektionsafregning Version Tom = Aktuelle værdier Målepunktstype Forbrug/ Produktion /Øvrig Afregningsform Time/Flex/Skabelon Produkt Tarif (dækker al afregning) Tidsopløsning Dag/Time Tidsperiode for værdier Kvantum kwh, op til 3 decimaler - altid positiv Kvantum status Beregnet Aggregering Elleverandør Netområde Pristype Tarif Pristype ID Aktør GLN for aktør Enhedspris DKK inkl. 6 decimaler per kvantum Beløb DKK inkl. 6 decimaler Reference Reference til Anmod om engros ydelser Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-029 Anmodning om aggregerede tariffer RSM-017 Anmod om engrosydelser RSM-019 Fremsend beregnede engrosydelser Dok. 13/ / 291

191 4.30 BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag Overblik Figur 76 Use case diagram for Anmodning om afregningsgrundlag Hvis der opstår behov for at få gensendt information om månedsaggregeringerne, kan elleverandør, netvirksomhed eller TSO anmode om at få dem tilsendt via denne proces Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed/ Elleverandør/ TSO Anmod om afregningsgrundlag (RSM-017/D04/D05/D32) Afvis anmodning om afregningsgrundlag (RSM-017/D04/D05/D32) Fremsend afregningsgrundlag (RSM-019/D04/D05/D32) Figur 77 Sekvensdiagram for anmodning om afregningsgrundlag Dok. 13/ / 291

192 Starttilstand Der opstår et behov hos en elleverandør, netvirksomhed eller Energinet.dk for at få tilsendt månedsaggregeringerne Forløb for anmodning om afregningsgrundlag En aktør indsender anmodning til med hvilken måned, der ønskes modtaget Søgekriterier I meddelelsen kan følgende søgekriterier anvendes: Netområde Elleverandør (Kun for netvirksomhed og Energinet.dk) Dato interval/dato (Kun hele måneder) Priselementejer (aktør) Pristype Priselement ID Der kan anmodes om data, som er: Fikserede Refikserede Korrektionsafregning modtager meddelelsen og validerer data, jævnfør de nedenfor anførte Valideringsregler. Såfremt datavalideringen forårsager en fejlmeddelelse fremsendes denne til meddelelsesafsender Valideringsregler Validering Elleverandøren er legitim aktør i det forespurgte datointerval Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Der er data tilgængelige i perioden Dato eller datointerval er valid Kombination af søgekriterier er mulig Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig E50 Invalid periode D11 Kombination af søgekriterier er ikke mulig Aktør modtager data Aktør modtager herefter data jævnfør den angivne årsag. Hvis aktøren finder, at data ikke stemmer, kan aktøren enten kontakte dataejer direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Dok. 13/ / 291

193 Tidsfrister for anmodning om afregningsgrundlag Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Netvirksomhed TSO skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af anmodning Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om afregningsgrundlag (RSM-017/D04/D05/D32) Anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D32 Fiksering Refiksering Korrektionsafregning Netområde Elleverandør ID Kun netvirksomheder og Systemansvarlig Dato interval Hele måneder Pristype Gebyr/Abonnement/Tarif Pristype ID Aktør GLN for aktør som ejer priselement Afvis anmodning om afregningsgrundlag (RSM-017/D04/D05/ D32) Afvis anmod om engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D32 Fiksering Refiksering Korrektionsafregning Reference Reference til Anmod om engrosydelser Afvisningsårsag Årsag til afvisning Fremsend afregningsgrundlag (RSM-019/D04/D05/D32) Notifikation om aggregerede engrosydelser Forretningsårsag D04 D05 D32 Fiksering Refiksering Korrektionsafregning Version Nyeste / Blank (aktuelle værdier) Målepunktstype Forbrug/ Produktion/Øvrig Afregningsform Time/Flex/Skabelon Produkt Tarif (dækker al afregning) Tidsopløsning Måned jævnfør forskrift H3 Tidsperiode for værdier Aggregering Elleverandør Netområde Pristype Abonnement /Gebyr/Tarif Dok. 13/ / 291

194 Pristype ID Aktør Beløb Reference Notifikation om aggregerede engrosydelser GLN for aktør DKK inkl. 2 decimaler Reference til Anmod om engrosydelser Der medsendes månedsaggregeringerne for alle hele måneder angivet i datointervallet i Anmod om afregningsgrundlag. Hvis der i søgekriterie er angivet perioden 15. januar til 15. april returneres månedsaggregeringer for februar og marts Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-030 Anmod om afregningsgrundlag RSM-017 Anmod om engrosydelser RSM-019 Fremsend beregnede engrosydelser Dok. 13/ / 291

195 4.31 BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste Overblik Netvirksomhed Opdatering af abonnement prisliste TSO Elleverandør Figur 78 Use case diagram for Opdatering af abonnement prisliste Et abonnement er en fast pris for ydelser vedrørende nettilslutninger og tilhørende services. I skal abonnement altid angives pr. måned. En netvirksomhed eller TSO, der opretter eller ændrer et abonnement, skal fremsende dette til. Tilknytning af abonnementer til målepunkter sker efter BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer Oversigt over udvekslinger TSO/ Netvirksomhed Elleverandør Opdater prisliste (RSM-033/D18) Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Hvis abonnement stoppes Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Figur 79 Sekvensdiagram for Opdatering af abonnement prisliste Dok. 13/ / 291

196 Starttilstand Hos netvirksomheden eller TSO opstår et behov for at oprette, ændre eller stoppe et abonnement Forløb for opdatering abonnement prisliste Netvirksomheden eller TSO fremsender en EDI meddelelse med forretningsårsag Opdater stamdata prisinformation og den dato abonnementet er gældende fra til. Netvirksomheden eller TSO skal være opmærksom på, at såfremt der ligger allerede fremsendte ændringer efter skæringsdatoen, vil den fremsendte besked kun være gældende indtil førstkommende abonnementsændring. Som svar på netvirksomhedens eller TSO anmodning om opdatering af abonnement, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsregler. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Ved stop af et abonnement, sætter de eksisterende tilknytninger, som abonnementet har til målepunkter i, til at stoppe på skæringsdatoen. Disse opdateringer sendes til berørte elleverandører med meddelelsen Information om tilknytninger på målepunkt. Tilknytninger bliver fjernet uanset om priselementet fortsat er aktivt fra en senere dato. Såfremt der er indmeldt senere ændringer til priselementet skal disse opdateres med et Stop for fuldstændigt at stoppe priselementet Valideringsregler Validering Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Ved ændring eller nedlæggelse af eksisterende abonnement er abonnement identificerbar (funktionskode = ændr eller stop) Ved funktionskode opret findes det indsendte abonnements ID ikke allerede (eller er stoppet) inden for netområdet Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Tidsopløsning er korrekt Abonnement ejes af den opdaterende aktør Abonnement er mindre end 1 million kr. Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt D19 Funktionskode er ikke tilladt D14 Afregningsstamdata er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D23 Tidsopløsning ikke korrekt D27 Anmodning er ikke lovlig E90 Måledata er udenfor grænse Dok. 13/ / 291

197 Abonnement har netop en pris Ved funktionskode ændr er momsgruppe ikke ændret E87 Antal værdier passer ikke med tidsopløsning E86 Ukorrekt værdi Forløb for fremsendelse af abonnement prisliste fra videresender meddelelse om de nye eller ændrede abonnementer til alle elleverandører. Efter modtagelsen af Information om opdatering af prisliste opdaterer elleverandørerne deres systemer med de tilsendte abonnementer. Bemærk, at dette betyder, at en elleverandør skal kunne modtage information om abonnementer for netområder, hvor elleverandøren ikke er aktiv. Hvis elleverandøren finder, at oplysningerne ikke stemmer, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Såfremt korrektionen vedrører bindende midlertidige prisnedsættelser, så skal elleverandørerne medtage abonnementsnavn og den nye pris på fakturaen til de relevante kunder Korrektioner til indsendte data Netvirksomheder eller TSO kan kun ændre et abonnement, hvis ændringen ligger inden varslingsfristen for abonnement ved fremsendelse af EDI-meddelelsen med funktionskode ændr. Meddelelsen fremsendes umiddelbart efter godkendelsen i til alle elleverandører. Ved indsendelse med funktionskode stop vil tilknytninger ligeledes blive stoppet på skæringsdatoen. Denne stop-proces udføres efter varslingsfristens udløb for priselementet. Efter varslingsfristens udløb kan korrektioner udelukkende foregå ved henvendelse til Support. Hvis fejlen vurderes som væsentlig, og der gennemføres en korrektion i, sendes Information om opdatering af prisliste umiddelbart derefter til alle elleverandører Tidsfrister for indsendelse af abonnement prisliste Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed TSO Fremsendelse af Opdater prisliste skal ske minimum 31 kalenderdage inden skæringsdato. Bemærk at jævnfør Forskrift H3 kan der forekomme længere varslingsfrister, og fremsendelse af meddelelse om Opdater prisliste til skal ske i overensstemmelse med disse varslingsfrister. Elleverandør Fremsendelse af meddelelse Information om opdatering af tilknytninger på målepunkt skal ske 31 kalenderdage inden skæringsdato. Dok. 13/ / 291

198 Elleverandør skal fremsende Information om opdatering af prisliste senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater prisliste (RSM-033/D18) Anmod opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Abonnement Aktør GLN for netvirksomhed Pristype ID Netvirksomhedens eget abonnement ID Gyldighedsdato Dato hvor abonnement starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på abonnement Beskrivelse En forklarende tekst om abonnementet Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Afgift er ikke en del af abonnement Opløsning Måned Abonnement er altid opgivet for en måned Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Godkend opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdater prisliste Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdatering prisliste Afvisningsårsag Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Notifikation om prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Dok. 13/ / 291

199 Notifikation om prisliste Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Abonnement Aktør GLN for netvirksomhed Pristype ID Netvirksomhedens eget abonnement ID Gyldighedsdato Dato hvor abonnement starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på abonnement Beskrivelse En forklarende tekst om abonnementet Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Afgift er ikke en del af abonnement Opløsning Måned Abonnement er altid opgivet for en måned Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Funktionskode Stop Gyldighedsdato Stopdato for målepunktstilknytning Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Pristype ID Antal GSRN Abonnement Aktørens abonnement ID Antal gange det samme abonnement eller gebyr skal opkræves. Skal være positivt. Ved funktionskode stop ignoreres antal Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-031 Opdatering abonnement prisliste RSM-033 Ændring af prisliste RSM-034 Fremsend prisliste RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

200 4.32 BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste Overblik Netvirksomhed Opdatering af gebyr prisliste TSO Elleverandør Figur 80 Use case diagram for Opdatering af gebyr prisliste Et gebyr er en pris for en enkeltstående service eller opgave en given dato. En netvirksomhed eller TSO, der opretter eller ændrer et gebyr, skal fremsende dette til. Elleverandører får adgang til disse data via og fremsendte meddelelser. Tilknytning af gebyrer til målepunkter sker efter BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer Oversigt over udvekslinger TSO/ Netvirksomhed Elleverandør Opdater prisliste (RSM-033/D18) Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Hvis gebyr stoppes Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Figur 81 Sekvensdiagram for opdatering gebyr prisliste Dok. 13/ / 291

201 Starttilstand En netvirksomhed eller TSO ændrer et eksisterende gebyr, opretter et nyt gebyr eller stopper et gebyr Forløb for opdatering af gebyr prisliste Netvirksomheden eller TSO sender en EDI meddelelse med forretningsårsag Opdater stamdata prisinformation til. Som svar på netvirksomhedens eller TSO anmod om opdatering af gebyr, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Ved stop af et gebyr sætter de eksisterende tilknytninger, som gebyret har til målepunkter, til at stoppe på skæringsdatoen. Disse opdateringer sendes til berørte elleverandører med meddelelsen Information om opdatering af tilknytninger på målepunkt. Tilknytninger bliver fjernet uanset om priselementet fortsat er aktivt fra en senere dato. Såfremt der er indmeldt senere ændringer til priselementet skal disse opdateres med et Stop for fuldstændigt at stoppe priselementet Valideringsregler Validering Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Ved ændring eller nedlæggelse af eksisterende gebyr er gebyret identificerbar (funktionskode = ændr eller stop) Ved funktionskode opret findes det indsendte gebyr ID ikke allerede inden for netområdet Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Tidsopløsning er korrekt Gebyr ejes af den opdaterende aktør Gebyr er mindre end 1 million kr. Gebyr har netop en pris tilknyttet Ved funktionskode ændr er momsgruppe ikke ændret Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt D19 Funktionskode er ikke tilladt D14 Afregningsstamdata er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D23 Tidsopløsning ikke korrekt D27 Anmodning er ikke lovlig E90 Måledata er udenfor grænse E87 Antal værdier passer ikke med tidsopløsning E86 Ukorrekt værdi Dok. 13/ / 291

202 Forløb for fremsendelse af gebyr prisliste fra videresender information om gebyrer til alle elleverandører. Efter modtagelsen af information om gebyrer korrigerer elleverandørerne deres systemer med de tilsendte gebyrer. Hvis elleverandøren finder, at oplysningerne ikke stemmer, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Bemærk, at dette betyder, at en elleverandør skal kunne modtage information om gebyrer for netområder, hvor elleverandøren ikke er aktiv. Såfremt korrektionen vedrører bindende midlertidige prisnedsættelser, så skal elleverandørerne medtage gebyrnavn og den nye pris på fakturaen til de relevante kunder Korrektioner til indsendte data Netvirksomheder eller TSO kan kun ændre et gebyr, hvis ændringen ligger inden varslingsfristen for gebyrer. Ændringer sker ved fremsendelse af prislistemeddelelse med funktionskode ændr. Meddelelsen fremsendes umiddelbart efter godkendelse i til alle elleverandører. Ved indsendelse med funktionskode stop vil tilknytninger ligeledes blive stoppet på skæringsdatoen. Denne stop-proces udføres efter varslingsfristens udløb for priselementet. Efter varslingsfristens udløb kan korrektioner udelukkende foregå ved henvendelse til Support. Hvis fejlen vurderes som væsentlig og der gennemføres en korrektion i, sendes Information om opdatering af prisliste umiddelbart derefter til alle elleverandører Tidsfrister for fremsend af gebyr prisliste Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed TSO Fremsendelse af meddelelse Opdater prisliste skal ske minimum 31 kalenderdage inden skæringsdato Bemærk at jævnfør forskrift H3 kan der forekomme længere varslingsfrister, og fremsendelse af meddelelse Opdater prisliste til skal ske i overensstemmelse med disse varslingsfrister. Elleverandør Fremsendelse af meddelelse Information om opdatering af tilknytninger på målepunkt skal ske 31 kalenderdage inden skæringsdato. Elleverandør skal fremsende Information om opdatering af prisliste senest 1 time efter modtagelsen af data Dok. 13/ / 291

203 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater prisliste (RSM-033/D18) Anmod opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Gebyr Aktør GLN for netvirksomhed Pristype ID Netvirksomhedens eget gebyr ID Gyldighedsdato Dato hvor gebyr starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på gebyr Beskrivelse En forklarende tekst om gebyret Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Afgift er ikke en del af gebyr Opløsning Dag Gebyr er altid opgivet for en specifik skæringsdag Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Godkend opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdater prisliste Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdater prisliste Afvisningsårsag Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Notifikation om prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Gebyr Aktør GLN for netvirksomhed Pristype ID Netvirksomhedens eget gebyr ID Gyldighedsdato Dato hvor gebyr starter, ændrer eller stopper Dok. 13/ / 291

204 Notifikation om prisliste Navn Navnet på gebyr Beskrivelse En forklarende tekst om gebyret Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Afgift er ikke en del af gebyr Opløsning Dag Gebyr er altid opgivet for en specifik skæringsdag Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Funktionskode Stop Gyldighedsdato Stopdato for målepunktstilknytning Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Pristype ID Antal GSRN Gebyr Aktørens gebyr ID Antal gange det samme abonnement eller gebyr skal opkræves. Skal være positivt. Ved funktionskode stop ignoreres antal Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-032 Opdatering af gebyr prisliste RSM-033 Ændring af prisliste RSM-034 Fremsend prisliste RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

205 4.33 BRS-033: Opdatering af tarif prisliste Overblik Netvirksomhed Opdatering af tarif prisliste TSO Elleverandør Figur 82 Use case diagram for Opdatering af tarif prisliste En tarif er en pris for netvirksomhedens og TSO s ydelser, og udgør en pris per kwh. En netvirksomhed eller TSO, der opretter eller ændrer en tarif, skal fremsende dette til. Afgifter er i håndteret som tariffer, og TSO opretter afgifter fra SKAT i. Elleverandører får adgang til disse data via og fremsendte meddelelser. Netvirksomhed får adgang til tariffer markeret som afgift via og fremsendte meddelelser. Tilknytning af tariffer til målepunkter sker efter forretningsproces BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer. Dok. 13/ / 291

206 Oversigt over udvekslinger TSO/ Netvirksomhed Opdater prisliste (RSM-033/D18) Elleverandør Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Nedenstående modtager netvirksomheden kun for tariffer markeret som elafgift Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Hvis tarif stoppes Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Figur 83 Sekvensdiagram for Tarif prisliste Starttilstand Hos netvirksomheden eller TSO opstår et behov for at oprette, ændre eller stoppe en tarif Forløb for Tarif prisliste Netvirksomheden eller TSO opretter, ændrer eller stopper en tarif og sender en EDI meddelelse med årsagskode Opdater stamdata prisinformation til. Netvirksomheden eller TSO skal være opmærksom på, at såfremt der ligger allerede fremsendte ændringer efter skæringsdatoen, vil den fremsendte besked kun være gældende indtil førstkommende tarifs ændring. Som svar på aktørens anmodning om opdatering af priselement, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Ved stop af tarif sætter de eksisterende tilknytninger, som tariffen har til målepunkter, til at stoppe på skæringsdatoen. Disse opdateringer sendes til berørte elleverandører og netvirksomheder med meddelelsen Information om opdatering af tilknytninger på målepunkt. Tilknytninger bliver fjernet uanset om fortsat er aktivt fra en senere dato. Såfremt der er indmeldt senere ændringer til priselementet skal disse opdateres med et Stop for fuldstændigt at stoppe priselementet Valideringsregler Dok. 13/ / 291

207 Validering Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Ved ændring eller nedlæggelse af eksisterende tarif er tarif identificerbar (Funktionskode = ændr eller stop) Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Ved funktionskode opret findes det indsendte tarif ID ikke allerede inden for netområdet Tidsopløsning er korrekt Tarif ejes af den opdaterende aktør Tarif er mindre end 1 million Tarif har tilknyttet det rigtige antal værdier Opløsning skal stemme overens med eksisterende opløsning ved funktionskode Ændr. Ved funktionskode ændr er momsgruppe ikke ændret Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt D19 Funktionskode er ikke tilladt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D14 Afregningsstamdata er ikke korrekt D23 Tidsopløsning ikke korrekt D27 Anmodning er ikke lovlig E90 Måledata er udenfor grænse E87 Antal værdier passer ikke med tidsopløsning D23 Tidsopløsning ikke korrekt E86 Ukorrekt værdi Forløb for fremsend af tarif prisliste fra videresender information om tarif til alle elleverandører, og for tariffer markeret som afgift til netvirksomhederne. Efter modtagelsen af information om tarif korrigerer elleverandørerne og netvirksomheden deres systemer med de tilsendte tariffer. Hvis elleverandøren finder, at oplysningerne ikke stemmer, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Bemærk at dette betyder, at en elleverandør vil modtage information om tariffer for netområder, hvor elleverandøren ikke er aktiv. Såfremt data vedrører bindende midlertidige prisnedsættelser (lovbestemt regulering) så skal elleverandørerne medtage tarifnavn og den nye pris på faktura til de relevante kunder. Hvis netvirksomheden finder, at oplysningerne om tariffer markeret som afgift ikke stemmer, kan netvirksomheden kontakte Support direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Dok. 13/ / 291

208 Korrektioner til indsendte data Aktører kan kun ændre tariffer, hvis ændringen ligger inden varslingsfristen for tariffer. Ændringer sker ved fremsendelse af tarifmeddelelse med funktionskode ændr. Meddelelsen fremsendes umiddelbart efter godkendelse i til alle elleverandører. Ved indsendelse med funktionskode stop vil tilknytninger ligeledes blive stoppet på skæringsdatoen. Denne stop-proces udføres efter varslingsfristens udløb for priselementet. Efter varslingsfristens udløb kan korrektioner udelukkende foregå ved henvendelse til Support. Hvis fejlen vurderes som væsentlig og der gennemføres en korrektion i, sendes Information om opdatering af prisliste umiddelbart derefter til alle elleverandører Tidsfrister for fremsendelse af tarif prisliste Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed TSO Fremsendelse af meddelelse Opdater prisliste skal ske minimum 31 kalenderdage inden skæringsdato. Netvirksomhed Elleverandør Bemærk at jævnfør forskrift H3 kan der forekomme længere varslingsfrister, og fremsendelse af meddelelse Opdater prisliste til skal ske i overensstemmelse med disse varslingsfrister. Fremsendelse af meddelelse Information om opdatering af tilknytninger på målepunkt skal ske 31 kalenderdage inden skæringsdato. Elleverandør skal sende Information om opdatering af prisliste senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater prisliste (RSM-033/D18) Anmod opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Tarif Aktør GLN for netvirksomhed (inkl. TSO) Pristype ID Aktørens egen tarif ID Gyldighedsdato Dato hvor tariffen starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på tarif Beskrivelse En forklarende tekst om tarif Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Dok. 13/ / 291

209 Anmod opdater prisliste Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Opløsning Tarif er opgivet for en dag eller time Information om opdatering af prisliste (RSM-034/D18) Notifikation om prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Funktionskode Opret/Ændr/Stop Pristype Tarif Aktør GLN for netvirksomhed (inkl. TSO) Pristype ID Aktørens egen tarif ID Gyldighedsdato Dato hvor tariffen starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på tarif Beskrivelse En forklarende tekst om tarif Pris Eksklusiv moms, med op til 6 decimaler Momsgruppe Ingen moms Moms Viderefakturering Ja/Nej Afgift Om tariffen er en afgift - Ja/Nej Opløsning Tarif er opgivet for en dag eller time Godkend opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Godkend opdater prisliste Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdater prisliste Afvis opdatering af prisliste (RSM-033/D18) Afvis opdater stamdata, kunde Forretningsårsag D18 Opdater stamdata prisinformation Reference Reference til Anmod opdater prisliste Afvisningsårsag Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Funktionskode Stop Gyldighedsdato Stopdato for målepunktstilknytning Aktør GLN for Netvirksomhed Dok. 13/ / 291

210 Notifikation om stamdata afregning GSRN Pristype Tarif Pristype ID Aktørens tarif ID Antal 1 Antal sættes altid til 1 for tariffer Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-033 Opdatering af tarif prisliste RSM-033 Ændring af prisliste RSM-034 Fremsend prisliste RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

211 4.34 BRS-034: Anmodning om prisliste Overblik Netvirksomhed Anmodning om prisliste TSO Elleverandør Figur 84 Use case diagram for Anmodning om prisliste Hvis der opstår behov for at få gensendt Information om prisliste, kan en aktør anmode om at få disse tilsendt. Elleverandør kan anmode om alle prislister. Netvirksomhed og TSO kan anmode om egne data eksempelvis egne tariffer Oversigt over udvekslinger TSO/ Netvirksomhed/ Elleverandør Forespørg om prisliste (RSM-035/E0G) Afvis forespørgsel om prisliste (RSM-035/E0G) Information om prisliste (RSM-035/E0G) Figur 85 Sekvensdiagram for Anmodning om prisliste Starttilstand Der opstår et behov hos en elleverandør, netvirksomhed eller TSO for at få information om prisliste. Dok. 13/ / 291

212 Forløb for anmodning om prisliste Aktøren sender EDI meddelelse Forespørg om prisliste til. Aktøren kan anvende en kombination af én eller flere af nedenstående søgekriterier. Som svar på netvirksomhedens anmodning sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Hvis anmodningen er godkendt, sendes en EDI meddelelse indeholdende de relevante prislister på målepunktet for perioden Søgekriterier I meddelelsen kan følgende søgekriterier anvendes: Aktør Pristype (Abonnement, gebyr eller tarif) Pristype ID Dato interval/dato (Søgning kan ske for en dato eller en periode, dog maks. 14 mdr. af hensyn til datamængden) Valideringsregler Validering Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Elleverandøren er legitim aktør Dato eller datointerval er valid Der er data tilgængelige i perioden Fejlmeddelelse E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt E16 Elleverandør er ikke korrekt E50 Invalid periode E0H Ingen data tilgængelig Indhold i svarbeskeder Indholdet i svarbeskeden svarer til alle priselementer som er/var gældende i hele forespørgselsperioden. Der skelnes på de forskellige forekomster på dato og på funktionskoden. Det vil sige, hvis for eksempel et abonnement AA oprettes den 1.1. og prisen ændres den og priselementet nedlægges igen den og denne BRS bruges til at forespørge efter abonnement AA i perioden den , så vil beskeden indeholde Dato Priselement Funktionskode 1.1 AA Opret 15.1 AA Ændr Dok. 13/ / 291

213 20.1 AA Stop Spørger man kun i perioden den vil man stadig få det samme sæt data, da oprettelsen som skete den 1.1. er den aktive forekomst den Funktionskoden vil afspejle det forhold som priselementet blev dannet med. Det betyder også, at hvis man i sit eget system mangler den første post og kun forespørger i perioden og frem, så vil den første post man modtager være en ændr post, hvormed man reelt skal oprette posten og ikke ændre posten i eget system Tidsfrister for anmodning om prisliste Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Netvirksomhed TSO Senest 1 time efter modtagelsen af anmodning fremsender de relevante data eller afvisning Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Forespørg om prisliste (RSM-035/E0G) Forespørg om prisliste Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Aktør Pristype Pristype ID Periode GLN for Netvirksomhed / TSO Abonnement /Gebyr /Tarif Datointerval/Dato Der kan søges på et øjebliksbillede på en bestemt dag ved kun at udfylde startdato Afvis forespørgsel om prisliste (RSM-035/E0G) Afvis forespørg om prisliste Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Reference Reference til Forespørg om prisliste Afvisningsårsag Information om prisliste (RSM-035/E0G) Svar forespørg om prisliste Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Aktør GLN for Netvirksomhed / TSO Pristype Abonnement /Gebyr /Tarif Dok. 13/ / 291

214 Svar forespørg om prisliste Pristype ID Aktørens eget ID Skæringsdato Dato hvor pristype starter, ændrer eller stopper Navn Navnet på priselement Beskrivelse En forklarende tekst om priselement Pris Eksklusiv moms Momsgruppe Ingen moms Moms afholdes Viderefakturering Ja/Nej Afgift Nej Opløsning Priselementet opløses over Time/ Dag eller Måned Reference Reference til Forespørg om prisliste Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-034 Anmodning om abonnement, gebyr eller tarif prisliste RSM-035 Forespørg om prisliste Dok. 13/ / 291

215 4.35 BRS-035: Udgået slået sammen med BRS-037 Dok. 13/ / 291

216 4.36 BRS-036: Ændring af aftagepligt Overblik Ændring af aftagepligt TSO Elleverandør Figur 86 Use case diagram for Ændring af aftagepligt TSO kan opdatere om et produktionsmålepunkt er omfattet af aftagepligt eller ej. Denne forretningsproces anvendes af TSO til at opdatere stamdatainformation herom. På målepunkter omfattet af aftagepligten, kan elleverandører ikke gennemføre leverandørskift og kun den elleverandør som er registreret for aftagepligt, kan gennemføre tilflytninger. Opdatering til aftagepligt medfører, at alle fremtidige leverandørskift og flytninger på målepunktet annulleres eller stoppes. TSO kan kun opdatere stamdata såfremt den elleverandør, som varetager aftagepligten, er registreret som elleverandør på målepunktet Oversigt over udvekslinger TSO Elleverandør Opdater aftagepligt (RSM-021/D39) Godkend opdatering af aftagepligt (RSM-021/D39) Information om stop af leverance (RSM-004/D39) Afvis opdatering af aftagepligt (RSM-021/D39) Dok. 13/ / 291

217 Figur 87 Sekvensdiagram for Fremsendelse af stamdata - TSO Starttilstand TSO har konstateret, at et målepunkt skal enten tilknyttes eller fjernes fra aftagepligt Forløb for fremsendelse af stamdata fra TSO TSO sender en EDI meddelelse til for målepunktet, med forretningsårsag Opdater aftagepligt. Som svar på anmeldelsen fra TSO, sender en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved godkendelse opdaterer målepunktet med de nye informationer. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der angivet nedenfor under valideringsreglerne Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart TSO er legitim aktør Målepunktet er registreret som et produktionsmålepunkt Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Elleverandøren på skæringsdatoen er den aftagepligtige elleverandør Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D26 TSO er ikke korrekt D18 Målepunktstype ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E16 Elleverandør er ikke korrekt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist Forløb for fremsendelse information fra fremsender ingen data på baggrund af opdateringen. annullerer dog eventuelt fremtidige leverandørskift eller flytninger på målepunktet og sender stop til de pågældende elleverandører Tidsfrister for fremsendelse af stamdata Afsender Modtager Tidsfrist TSO Meddelelse om ændrede stamdata efter denne forretningsproces skal have gyldighedsdato senest 3 arbejdsdage efter afsendelsesdagen eller arbejdsdagen før Elleverandører skal fremsende eventuelle data senest 1 time efter modtagelsen af ændringer. Dok. 13/ / 291

218 Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater målepunktsstamdata (RSM-021/D39) Anmod opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D39 Aftagepligt Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Aftagepligt Ja / Nej Øvrige stamdata fremsendes af netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Godkend opdatering af målepunktsstamdata (RSM-021/D39) Godkend opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D39 Aftagepligt Reference Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Afvis opdatering af målepunktsstamdata (RSM-021/D39) Afvis opdater stamdata, målepunkt Forretningsårsag D39 Aftagepligt Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, målepunkt Information om stop af leverance (RSM-004/D39) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D39 Aftagepligt Skæringsdato Dok. 13/ / 291

219 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-036 Ændring af aftagepligt RSM-021 Ændring af målepunkt stamdata Dok. 13/ / 291

220 4.37 BRS-037: Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer Overblik Netvirksomhed Afregningsstamdata for et målepunkt TSO Elleverandør Figur 88 Use case diagram for afregningsstamdata et målepunkt Denne proces håndterer abonnements-, gebyr- og tariftilknytninger for et målepunkt. For at skabe et korrekt engrosafregningsgrundlag, skal priselementerne i de fremsendte prislister tilknyttes målepunkterne i og disse tilknytninger skal videresendes til de relevante elleverandører. Netvirksomheder og TSO skal fremsende tilknytninger af egne abonnementer, gebyrer og tariffer per målepunkt til. tilknytter ved oprettelse af målepunkter samtlige relevante afgifter (og TSO tariffer), hvorefter stamdata videreformidles til de relevante elleverandører. Det er herefter elleverandørens ansvar, at vedligeholde disse stamdata for afgifter og PSO, således at de er i overensstemmelse med opkrævningsforholdene for det konkrete målepunkt. Hvis tilknytningen omhandler en tarif, der er markeret som afgift, er det elleverandøren på målepunktet, som er ansvarlig for korrekt tilknytning for et målepunkt. Alle tilknytninger videreformidles af til de relevante elleverandører, og tilknytninger vedrørende tariffer, der er markeret som afgift til relevant netvirksomhed Oversigt over udvekslinger Dok. 13/ / 291

221 TSO/ Netvirksomhed/ Elleverandør Elleverandør/ Elleverandør Netvirksomhed Opdater tilknytning (RSM-030/D17) Godkend opdatering af tilknytning (RSM-030/D17) Afvis opdatering af tilknytning (RSM-030/D17) Netvirksomheden modtager kun tilknytninger for elafgift Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Figur 89 Sekvensdiagram for afregningsstamdata for et målepunkt Starttilstand Der opstår et behov hos en aktør for at oprette eller fjerne en tilknytning (abonnement, gebyr eller tarif) på et målepunkt alternativt et behov for at ændre datafeltet antal for et abonnement eller et gebyr Forløb for tilknytning af afregningsstamdata for et målepunkt Netvirksomheden eller TSO sender en EDI meddelelse Opdater tilknytning med funktionskode Opret til med oplysning om hvilke abonnementer, gebyrer og tariffer, der skal tilknyttes målepunktet. Elleverandøren sender en EDI meddelelse Opdater tilknytning med funktionskode Opret til med tilknytninger af tariffer på målepunktet, idet afgifter og PSO håndteres som tariffer i. Som svar på anmeldelsen fra netvirksomhed, TSO eller elleverandør sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Den skæringsdato, hvor der tilknyttes et abonnement, er den dato, hvor abonnementet er gældende fra, og det vil være gældende fremadrettet (og det antal gange per måned, som er angivet i meddelelsen). Et gebyr opkræves kun på skæringsdatoen (og det antal gange, som er angivet i meddelelsen). En tarif tilknyttes på skæringsdatoen og gælder fremadrettet. Der er ikke mulighed for at anvende datafeltet antal for tariffer feltet er altid sat til Forløb for stop af afregningsstamdata for et målepunkt For at stoppe en tilknytning af et priselement til et målepunkt fremsender aktøren en EDI meddelelse Opdater tilknytning med funktionskode Stop til. Meddelelsen Dok. 13/ / 291

222 indeholder oplysning om, hvilke abonnementer, gebyrer eller tariffer, der ikke fremover skal være tilknyttet til målepunktet. Gyldighedsdatoen er dato for stop af tilknytning. Som svar på anmeldelsen fra aktøren sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer. Ved stop af et abonnement, gebyr eller tarif efter forretningsprocesserne BRS-031: Opdatering af abonnementsprisliste, BRS-032: Opdatering af gebyrprisliste eller BRS- 033: Opdatering af tarifprisliste sætter automatisk de pågældende tilknytninger på målepunktet til at ophøre fra og med skæringsdatoen for det indmeldte stop. sender herefter meddelelsen Information om opdatering af tilknytninger med de berørte målepunkter til de relevante elleverandører. Bemærk at et stop af en tilknytning kun vedrører tilknytningen på gyldighedsdatoen og ikke senere tilknytninger (inkl. ændringer) med samme pristype ID, dvs. disse skal også opdateres med et Stop for fuldstændigt at stoppe tilknytningen af pristype ID Forløb for ændring af afregningsstamdata for et målepunkt Denne proces kan kun anvendes til at ændre datafeltet Antal for abonnements- og gebyrtilknytninger på en bestemt dato. Bemærk at en ændring af en tilknytning kun vedrører tilknytningen på gyldighedsdatoen og ikke senere tilknytninger (inkl. ændringer) med samme pristype ID, dvs. disse skal også opdateres med det nye antal såfremt ændringen skal gælde for disse tidspunkter. For at ændre datafeltet Antal for en eksisterende tilknytning til et målepunkt fremsender den stamdataansvarlige aktør en EDI meddelelse Opdater tilknytning med funktionskode Ændr til med oplysning om nyt indhold i datateltet Antal og datoen for ændringen. Som svar på anmeldelsen fra aktøren sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse opdateres med de nye informationer Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er ikke registreret som et udvekslingsmålepunkt (E20), et analysemålepunkt (D02) eller målepunkt til intern beregning (D99) Elleverandøren er legitim aktør Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype er ikke korrekt E16 Elleverandør er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

223 Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Ved oprettelse af afregningsstamdata findes samme afregningsstamdata ikke på målepunktet Pristype ID på afregningsstamdata er eksisterende på skæringsdato Målepunktet er ikke registreret som nedlagt Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist Gyldighedsdato er korrekt i forhold til målepunktets status E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt D14 Afregningsstamdata er ikke korrekt D14 Afregningsstamdata er ikke korrekt D16 Tilslutningsstatus er forkert E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist E50 Invalid periode Forløb for afregningsstamdata målepunkt fra sender EDI meddelelse Information om tilknytninger på et målepunkt om de nye eller ændrede stamdata på målepunktet til de relevante elleverandører. Med relevante elleverandører menes i denne sammenhæng: Ved gebyrer er det den elleverandør, som er leverandør på målepunktet på effektueringsdatoen. Ved abonnementer er det den elleverandør, som er leverandør på målepunktet på effektueringsdatoen og alle fremtidige elleverandører. Ved tariffer er det den elleverandør, som er leverandør på effektueringsdatoen og alle fremtidige elleverandører. Efter modtagelsen af afregningsstamdata korrigerer elleverandørerne deres systemer med de tilsendte informationer. Hvis elleverandøren finder, at oplysningerne ikke stemmer, kan elleverandøren enten kontakte netvirksomheden direkte eller gøre opmærksom på problemstillingen ved udfyldelse af en webformular. Bemærk, at dette betyder, at en fremtidig elleverandør skal kunne modtage meddelelser om afregningsstamdata, før leveringen er påbegyndt. En elleverandør skal også kunne modtage meddelelser om afregningsstamdata efter leveringen på et målepunkt er afsluttet af hensyn til evt. korrektioner. Såfremt afregningsstamdata berører abonnementer/gebyr/tariffer som er markeret som obligatorisk viderefakturering, så skal elleverandørerne medtage abonnement-/gebyr tarifnavn og den nye pris på faktura til de relevante kunder. sender EDI meddelelse Information om tilknytninger på et målepunkt vedrørende tariffer, der er markeret som afgift til den relevante netvirksomhed. Efter modtagelsen af afregningsstamdata korrigerer netvirksomheden sit system med de tilsendte informationer. Dok. 13/ / 291

224 Bemærk at afregningsstamdata ikke videresendes til den aktør, der har indsendt meddelelsen Opdater tilknytning Korrektioner Meddelelser med skæringdato mellem 2 og 90 dage tilbage i tid opfattes som korrektioner. De modtages på normal vis med en skæringsdato udover den i forskriften tilladte tidsfrist. Korrektioner udføres af aktøren selv og må kun finde sted ved korrektion reelle fejl. Efter tidsfristens udløb kan korrektioner kun foregå ved henvendelse til Support. Hvis der gennemføres en rettelse i, sendes Information om tilknytninger på målepunkt umiddelbart efter korrektionen til alle relevante elleverandører Tidsfrister for afregningsstamdata på et målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed TSO Anmod opdatering afregningsstamdata skal ske senest 90 kalenderdage efter skæringsdatoen. Bemærk at jævnfør forskrift H3 kan der forekomme andre tidsfrister som skal overholdes. Normalt senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen, dog 35 kalenderdage for gebyrer. Elleverandør TSO Afgift tilknytning: Fremsendelse af oplysning om afregningsstamdata skal ske senest 90 kalenderdage efter skæringsdatoen. Bemærk at jævnfør forskrift H3 kan der forekomme andre tidsfrister som skal overholdes. Normalt senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. Elleverandør skal sende data senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Opdater afregningsstamdata (RSM-030/D17) Anmod opdater stamdata afregning/ Dok. 13/ / 291

225 Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Funktionskode Opret/Ændr/Stop Aktør Ejer af priselement. GLN for Netvirksomhed / TSO (elleverandør skal anvende GLN for TSO ved tariftilknytninger) Målepunkts ID GSRN Pristype Abonnement/Gebyr/Tarif Pristype ID Aktørens ID for abonnement/gebyr/tarif Gyldighedsdato Startdato for ændring af målepunktstilknytning Antal Antal gange det samme abonnement eller gebyr skal opkræves. Skal være positivt. Ved funktionskode stop ignoreres antal. Antal sættes altid til 1 for tariffer Godkend om opdatering af afregningsstamdata (RSM-030/D17) Godkend opdater stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Reference Reference til Anmod opdater stamdata afregning Afvis om opdatering af afregningsstamdata (RSM-030/D17) Afvis opdater stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata afregning Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D17) Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D17 Opdater stamdata afregning Funktionskode Opret/Ændr/Stop Aktør GLN for Netvirksomhed / TSO Målepunkts ID Pristype Pristype ID Gyldighedsdato Antal GSRN Tarif Aktørens ID for tarif Dato hvor målepunktstilknytning træder i kraft Antal gange det samme abonnement eller gebyr skal opkræves. Skal være positivt. Ved funktionskode stop ignoreres antal. Antal sættes altid til 1 for tariffer Dok. 13/ / 291

226 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-037 Afregningsstamdata for målepunkt - Tarif RSM-030 Ændring af afregningsstamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

227 4.38 BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt Overblik Netvirksomhed Anmodning om prisliste TSO Elleverandør Figur 90 Use case diagram for Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt For at se hvilke abonnementer, gebyrer og tariffer, der skal betales på et givent målepunkt, kan en elleverandør (nuværende, hidtidig eller potentiel), netvirksomhed eller TSO anmode om at få fremsendt afregningsstamdata på målepunktet Oversigt over udvekslinger TSO/ Netvirksomhed/ Elleverandør Forespørg om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Afvis forespørgsel om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Information om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Figur 91 Sekvensdiagram for Anmodning om afregningsstamdata målepunkt Starttilstand Netvirksomhed eller elleverandør har behov for at se afregnings tilknytninger på et målepunkt eller TSO har behov for at se tariftilknytninger. Dok. 13/ / 291

228 Forløb for fremsend af anmodning om afregningsstamdata En aktør sender en EDI meddelelse med anmodning om afregningsstamdata til. Som svar på aktørens forespørgsel sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse sender en EDI meddelelse indeholdende de relevante data for målepunkter til aktøren Søgekriterium Det er muligt at anvende følgende som søgekriterium for anmodning om afregningsstamdata. Målepunkts ID Dato interval/dato (Søgning kan ske for en dato eller en periode, dog maks. 14 mdr. af hensyn til datamængden) Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er legitim aktør Dato eller datointerval er valid Netvirksomhed er legitim aktør TSO er legitim aktør Der er data tilgængelige Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt E50 Invalid periode E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D26 TSO er ikke korrekt E0H Ingen data tilgængelig Indhold i svarbesked Indholdet i svarbeskeden svarer til alle tilknytningsforhold som er/var gældende i hele forespørgselsperioden. Der skelnes på de forskellige forekomster på dato og på funktionskoden. Det vil sige, hvis for eksempel tilknytningen til abonnement AA oprettes den 1.1. og antallet ændres den og tilknytningen stoppes igen den og denne BRS bruges til at forespørge tilknytninger for perioden den , så vil beskeden indeholde: Dato Priselement Antal Funktionskode 1.1 AA 1 Opret 15.1 AA 3 Ændr 20.1 AA 0 Stop Dok. 13/ / 291

229 Spørger man kun i perioden den vil man stadig få det samme sæt data, da tilknytningen som skete den 1.1. er den aktive tilknytning den Funktionskoden vil afspejle det forhold som tilknytningen blev dannet med. Det betyder også, at hvis man i sit eget system mangler den første post og kun forespørger i perioden og frem, så vil den første post man modtager være en ændr post, hvormed man reelt skal oprette posten og ikke ændre posten i eget system Tidsfrister for anmodning om afregningsstamdata på målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Elleverandør TSO Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt Dataindhold Netvirksomhed Elleverandør skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af anmodningen. For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Forespørg om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Forespørg stamdata afregning Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Målepunkts ID Periode Datointerval/Dato Der kan søges på et øjebliksbillede på en bestemt dag ved kun at udfylde startdato Afvis forespørgsel om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Afvis forespørg om stamdata afregning Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Målepunkts ID Reference Afvisningsårsag Reference til Forespørg stamdata afregning Information om afregningsstamdata (RSM-032/E0G) Svar forespørg om stamdata afregning Forretningsårsag E0G Stamdata til kontrol Målepunkts ID Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Pristype ID Abonnement, gebyr eller tarif Aktør abonnements, gebyr eller tarif ID Dok. 13/ / 291

230 Svar forespørg om stamdata afregning Gyldighedsdato Antal Reference Identifikation af proces og transaktioner Reference til Forespørg stamdata afregning I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-038 Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt RSM-032 Forespørg om afregningsstamdata Dok. 13/ / 291

231 4.39 BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed Overblik Anmodning om serviceydelse fra netvirksomheden Elleverandør Netvirksomhed Figur 92 Use case diagram for Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed Denne forretningsproces giver en elleverandør mulighed for via en EDI meddelelse at anmode en netvirksomhed om at gennemføre udvalgte veldefinerede serviceydelser. Netvirksomheden kan enten gennemføre eller afvise serviceanmodningen. Følgende serviceydelser er omfattet: 1. Ordinær afbrydelse af målepunkt* 2. Genåbning af målepunkt 3. Ekstra aflæsning 4. Nedlæggelse af målepunkt 5. Målerundersøgelse 6. Skift til Flexafregning 7. Skift til Timeafregning 8. Etabler elvarme 9. Fjern elvarme *Bemærk: Ønske om afbrydelse i forbindelse med udløb af aftale med kunden kan ikke håndteres via denne proces, men skal gennemføres via BRS-002 Leveranceophør. Anmodning om Ordinær afbrydelse må kun indsendes af elleverandøren efter aftale med kunden på målepunktet. Anmodning om tilslutning, genåbning, skift af afregningsform og nedlæggelse af målepunkt må ligeledes kun indsendes af elleverandøren efter aftale med kunden på målepunktet. Netvirksomhedens accept af en serviceanmodning, medfører at netvirksomheden skal igangsætte de relevante forretningsprocesser for serviceydelsen ved indsendelse af meddelelse til. Dok. 13/ / 291

232 Oversigt over udvekslinger Elleverandør Netvirksomhed Anmod om ydelse (RSM-020/D22) Afvis anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Anmod om ydelse (RSM-020/D22) Godkend anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Godkend anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Afvis anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Afvis anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Hvis svarfrist fra netvirksomheden overskrides Afvis anmodning om ydelse (RSM-020/D22) Annullering af serviceanmodning (RSM-004/D37) Figur 93 Sekvensdiagram for Anmodning om serviceydelse fra netvirksomhed Starttilstand En elleverandør har et behov for en serviceydelse på et målepunkt fra en netvirksomhed Forløb for anmodning om serviceydelse Elleverandøren sender en EDI meddelelse med anmodning om en ydelse til. registrerer anmodningen og validerer meddelelsen inden videre sendelse til netvirksomhed. Ved afvisning sender en EDI meddelelse med svarstatus afvist til elleverandør og angiver en af de begrundelser, der er givet nedenfor under valideringsreglerne. Ved godkendelse videresender den anmodning, som kom fra elleverandøren til netvirksomheden. Netvirksomheden sender som svar på elleverandørens anmodning en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist) til, der videresender svaret til elleverandøren og herefter afslutter processen. Netvirksomheden fremsender svaret til elleverandøren, når netvirksomheden har konstateret, om handlingen kan gennemføres i henhold til gældende lovgivning, forskrifter, brancheaftaler m.v. Ved afvisning skal netvirksomheden angive en af de begrundelser, som er angivet i tabellen Afvis Anmod om serviceydelse. Hvis anmodning godkendes, iværksætter netvirksomheden den ønskede serviceydelse, og igangsætter den relevante forretningsproces ved indmelding til. Dok. 13/ / 291

233 Hvis netvirksomheden ikke svarer indenfor tidsfristen sender afvisning til elleverandør med afvisningsårsag tidsfrist udløbet Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Elleverandøren er leverandør til målepunktet på skæringsdagen Netvirksomhed er aktør for målepunkt Anmodningen er korrekt udfyldt Serviceart er korrekt udfyldt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt E16 Elleverandør er ikke korrekt E0I Netvirksomhed er ikke korrekt D27 Anmodning er ikke lovlig D27 Anmodning er ikke lovlig Tidsfrister for anmodning om serviceydelse Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør Anmodning kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt Netvirksomhed skal fremsende anmodning til netvirksomheden senest 1 time efter modtagelsen Netvirksomhed Netvirksomhed skal sende svar hurtigst muligt. Hvis der ikke er svaret senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen bliver denne slettet i og fremsender besked til elleverandøren og netvirksomheden med forretningsårsag annuller serviceanmodning Elleverandør skal fremsende svar senest 1 time efter modtagelse af svar fra netvirksomhed eller efter udløb af tidsfristen for svar fra netvirksomhed Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om serviceydelse (RSM-020/D22) Anmod om serviceydelse Dok. 13/ / 291

234 Forretningsårsag D22 Serviceanmodning Målepunkts ID Serviceart Ønsket udførelsesperiode Aktør Ordinær afbrydelse Genåbning Ekstra aflæsning Nedlæggelse Målerundersøgelse Skift til Flexafregning Skift til Timeafregning Etabler elvarme Fjern elvarme Anført tidsperiode skal være i det tidsinterval hvor elleverandøren er elleverandør på målepunktet Elleverandørens GLN nummer. Skal udfyldes, hvis servicearten er Ordinær afbrydelse For øvrige servicearter er det frivilligt, om elleverandøren udfylder feltet Godkend serviceydelse (RSM-020/D22) Godkend serviceydelse Forretningsårsag D22 Serviceanmodning Reference Reference til Anmod om ydelse Afvis serviceydelse (RSM-020/D22) Afvis serviceydelse Forretningsårsag D22 Serviceanmodning Reference Reference til Anmod om ydelse Afvisningsårsag Netvirksomhed skal anvende følgende afvisningsårsag: D28 (Anmodning om serviceydelse er afvist) Ved manglende svar fra netvirksomhed angives D20 (Misligholdt proces) Information om annullering af anmodning om serviceydelse (RSM-004/D37) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D37 Annuller serviceanmodning Dok. 13/ / 291

235 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-039 Anmod om ydelse fra netvirksomhed RSM-020 Forespørg om serviceydelse RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør Dok. 13/ / 291

236 4.40 BRS-040: Elleverandørs skift af balanceansvarlig aktør Overblik Skift af balanceansvarlig aktør Elleverandør Figur 94 Use case diagram for elleverandørs skifte af balanceansvarlig aktør Denne proces anvendes af elleverandøren til at skifte balanceansvarlig aktør på forbrugsog produktionsmålepunkter. Et skift af balanceansvarlig aktør anmeldes til via markedsportalen. Processen er manuel. Bemærk, at det for forbrugsmålepunkter gælder, at elleverandøren skifter balanceansvarlig aktør for hele netområdet, idet en elleverandør kun kan have én balanceansvarlig aktør per netområde. For produktionsmålepunkter kan der skiftes balanceansvarlig aktør enten for hele netområdet eller for et til flere udvalgte målepunkter i et netområde, idet en elleverandør kan have flere balanceansvarlige aktører i et netområde Oversigt over udvekslinger Datahub Elleverandør Information om ændring af balanceansvarlig aktør (RSM-022/E56) Elleverandør skifter balanceansvarlig aktør via markedsportal i Figur 95 BRS-040: Elleverandørs skifte af balanceansvarlig aktør Starttilstand for elleverandørs skifte af balanceansvarlig aktør En elleverandør har indgået kontrakt med en ny balanceansvarlig fra et givet tidspunkt gældende for enten samtlige forbrugs- eller produktionsmålepunkter i et eller flere netområder eller for udvalgte produktionsmålepunkter i et eller flere netområder Forløb for elleverandørs skifte af balanceansvarlig Elleverandøren kan efter indgåelse af aftale med balanceansvarlig aktør skifte den balanceansvarlig aktør i via markedsportalen. Elleverandøren kan i markedsportalen vælge, hvorvidt skal sende besked til elleverandøren i forbindelse med skifte af balanceansvarlig, vedrørende de berørte Dok. 13/ / 291

237 målepunkter. Elleverandøren kan vælge, at der skal sendes og/eller stamdatameddelelse Orientering af balanceansvarlig aktør Balanceansvarlig aktør vil modtage en med oplysning om hvilken elleverandør og for hvilke netområde(r) elleverandøren har angivet den balanceansvarlige aktør. For produktionsmålepunkter kan balanceansvarlig aktør evt. være angivet på målepunktsniveau Tidsfrister for elleverandørs skifte af balanceansvarlig aktør Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør En elleverandør kan efter indgåelse af aftale med en godkendt balanceansvarlig skifte balanceansvarlig med 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dato. Elleverandør Skift af balanceansvarlig kan tidligst ske 60 dage før skæringsdato. Elleverandør skal sende stamdatameddelelse senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato Dataindhold Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Information om ændring af balanceansvarlig aktør (RSM-022/E56) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag E56 Skift af balanceansvarlig aktør Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede stamdata gælder Elleverandør Start af leverance Balanceansvarlig aktør Navn på den nye balanceansvarlige aktør Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-040 Elleverandørs skifte af balanceansvarlig RSM-022 Notifikation om stamdata for et målepunkt Dok. 13/ / 291

238 4.41 BRS-041: Udgået Dok. 13/ / 291

239 4.42 BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift Overblik Nuværende eller fremtidig elleverandør Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift Kunde Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Figur 96 Use case diagram for Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift En kunde skal have adgang til at igangsætte en proces for fejlagtigt leverandørskift i via kundeportalen. Når en kunde igangsætter processen for at annullere et leverandørskift, skelnes der ikke mellem, om fristen for annullering 3. arbejdsdag er indtruffet eller ej. Annulleringsfrist: Leverandørskift anmeldes 3. arb. dag inden leverancestart - herefter informeres netvirksomhed og gl.. elleverandør Leverancestart Situation 1: Fejl opdages Situation 2: Fejl opdages Situation 3: Fejl opdages Figur 97 Situationer for opdagelse af fejl i forbindelse med leverandørskift Processen er delvis manuel og delvis baseret på udveksling af EDI meddelelser. Når processen er igangsat, er der forskellige udfald afhængigt af, om den nuværende eller fremtidige fejlagtige elleverandør accepterer, at der er sket en fejl og i bekræftende fald, om den hidtidige elleverandør tager kunden tilbage eller ej. Det betyder, at processen efterfølgende resulterer i en af følgende situationer: at kundens nuværende / fremtidige elleverandør afviser, at der er sket en fejl at kunden får sin hidtidige elleverandør tilbage Dok. 13/ / 291

240 at kunden beholder sin nuværende elleverandør Kunden skal gøres opmærksom på, at selv hvis den nuværende eller fremtidige fejlagtige elleverandør accepterer en annullering, kan kunden alligevel ende med at beholde den nuværende elleverandør, hvis den hidtidige elleverandør ikke tager kunden tilbage Oversigt over udvekslinger Nuværende/ fremtidig elleverandør Netvirksomhed Kunden aktiverer annulleringsproces ved anmeldelse til. orienterer elleverandøren Hvis elleverandør afviser kundens ønske om annullering. og elleverandøren orienterer kunder herom Hvis elleverandør accepterer kundens ønske om annullering og tidspunkt for annullering iht. BRS-001 er IKKE udløbet Information om misligholdelse af proces (RSM-004/D11) Nedenstående sendes hvis anmodning allerede er sendt Information om annullering af aflæsning (RSM-004/D12) Elleverandøren accepterer kundens ønske om annullering og tidspunkt for annullering iht. BRS-001 er udløbet. Der fortsættes med BRS-003: Fejlagtig leverandørskifte Figur 98 Sekvensdiagram for Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift Starttilstand Kunden har via kundeportalen anvendt sin mulighed for at anmelde et fejlagtigt leverandørskift Forløb for kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift registrerer kundens anmeldelse og processen fortsætter med, at sender en webformular med kundens anmeldelse til den efter kundens opfattelse fejlagtige elleverandør. Webformular skal indeholde oplysninger om målepunkts ID, kundenavn, årsag til anmodning om annullering (fortrydelse eller fejl) samt dato for elleverandørens senest mulige accept eller afvisning af kundens anmodning om annullering. Elleverandøren skal inden udløb af tidsfristen returnere webformular med accept eller afvisning af kundens anmodning om annullering. Dok. 13/ / 291

241 Elleverandør afviser kundens anmodning om at annullere leverandørskift Hvis elleverandøren vurderer (eventuelt efter kontakt til kunden), at kundens anmeldelse ikke er korrekt, returneres webformular til med svaret. Elleverandøren skal desuden meddele dette direkte til kunden. Kunden modtager også meddelelse fra om elleverandørens afvisning på kundens log-on side, hvor der også gives oplysning om kundens muligheder for klageadgang indenfor elforsyningsområdet samt oplysning om generel adgang til leverandørskift med 10 arbejdsdages varsel. Kunden gøres ligeledes opmærksom på, at det kan medføre eventuelle økonomiske konsekvenser, hvis en gyldig kontrakt afbrydes. Processen afsluttes derefter i Elleverandør accepterer kundens ønske om at annullere leverandørskift Hvis elleverandøren accepterer kundens anmodning, eller hvis elleverandøren ikke sender svarer indenfor tidsfristen, igangsættes processen for at annullere det indgåede leverandørskift. Elleverandørens manglende svar på webform bliver i den sammenhæng ligestillet med en accept. Herudover vil det blive logget, at elleverandøren ikke har reageret indenfor tidsfrist. Processen fortsætter nu afhængigt af om accept (formel eller manglende) er givet før eller efter udløb af annulleringsfristen for leverandørskift. Situation 1: Hvis der er tale om en fremtidig elleverandør og accept gives inden udløb af annulleringsfristen, vil annullere leverandørskiftet umiddelbart efter elleverandørens accept. sender en Information om misligholdelse af proces til den fremtidige elleverandør. Hvis har sendt en EDI meddelelse Anmodning om aflæsning til netvirksomheden i forbindelse med leverandørskiftet, vil ved annullering sende en Information om annullering af aflæsning til netvirksomheden, således at netvirksomheden kan annullere den ventende aflæsning. Hermed er den igangværende BRS-001 proces afsluttet og proces BRS-042 afsluttes samtidig. Situation 2 og 3: Hvis accept er efter udløb af annulleringsfrist forsættes med BRS-003: Fejlagtig leverandørskifte Tidsfrister for fejlagtigt leverandørskift Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør(er) sender en webformular senest 1time efter modtagelse af kundens anmodning Nuværende / kommende elleverandør Elleverandør skal via webformular inden for 5 arbejdsdage sende godkend / afvis anmeldelse til. Dok. 13/ / 291

242 Elleverandør Hvis elleverandør ikke har reageret indenfor tidsfrist, fortsætter processen senest 1 time efter udløb af tidsfrist Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Information om misligholdelse af proces (RSM-004/D11) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D11 Misligholdt proces Skæringsdato Startdato for fejlagtigt leverandørskift Information om annullering af aflæsning (RSM-004/D12) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D12 Annuller aflæsningsanmodning Skæringsdato Startdato for fejlagtigt leverandørskift Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-042 Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør Dok. 13/ / 291

243 4.43 BRS-043: Leverandørskift med kort varsel Overblik Fremtidig Elleverandør Leverandørskift Med kort varsel Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Figur 99 Use case diagram for leverandørskift med kort varsel Med leverandørskift forstås et skift af elleverandør på et givet målepunkt. Det er altid den elleverandør, der skal overtage målepunktet (fremtidig elleverandør), der skal melde leverandørskift til. Det er ikke tilladt for kunden selv at oplyse det. Leverandørskift sker for et forbrugs- eller produktions målepunkt. Et målepunkt angiver den mindste enhed i elsystemet, der kan skiftes elleverandør for. Et målepunkt er i EDI kommunikationen identificeret med et GSRN nr. på 18 cifre. Denne proces må kun anvendes under følgende omstændigheder: Der er indmeldt leveranceophør på målepunktet (BRS-002: Leveranceophør) Der er maksimalt 10 arbejdsdage til skæringsdato for det kommende leveranceophør. Leverandørskiftet effektueres hurtigst muligt (dvs. dags dato), dog tidligst på skæringsdatoen for det indmeldte leveranceophør. Leverandørskift med kort varsel kan ikke annulleres. Almindelig kontraktfornyelse med aktuel elleverandør er som udgangspunkt ikke et leverandørskift og kan ikke anvendes. Dok. 13/ / 291

244 Oversigt over udvekslinger Fremtidig elleverandør Netvirksomhed Hidtidig elleverandør Start af leverance (RSM-001/D30) Godkend start af leverance (RSM-001/D30) Afvis start af leverance (RSM-001/D30 Information om faktisk start af leverance (RSM-004/D30) Information om skift elleverandør (RSM-004/D30) Information om stop af leverance (RSM-004/D38) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D30) Information om kundestamdata (RSM-028/D30) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D30) Opdater kundestamdata (RSM-027/D30) Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/D30) Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/D30) Hvis ikke modtaget inden tidsfrist sendes der en webform til elleverandør Information om kunde stamdata (RSM-028/D30) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Enten forbrugsopgørelse (skabelonafregnet MP) eller Tællerstand (flexafregnet MP) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse(rsm-011/d10) Fremsend tæller stand (RSM-011/D19) Figur 100 Sekvensdiagram for Leverandørskift med kort varsel Starttilstand Inden et leverandørskift må påbegyndes, har den fremtidige elleverandør have fået oplyst af kunden, at der er indmeldt et ophør på målepunktet. Hvis der ikke er indmeldt ophør vil leverandørskiftet blive afvist Forløb for leverandørskiftmed kort varsel Efter kontrakten er indgået, sender den fremtidige elleverandør en EDI meddelelse Anmod om leverandørskifte med forretningsårsag skift med kort varsel til. Dok. 13/ / 291

245 En nærmere beskrivelse af indholdet i CPR/CVR kan findes i Forskrift I: Stamdata. Den konkrete håndtering af CPR/CVR i er beskrevet i BRS-015 Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør. Som svar på elleverandørens anmeldelse af skift af elleverandør, sender en EDI meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist). Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under valideringsreglerne. Hvis leverandørskiftet godkendes, sender en EDI-meddelelse Information om faktisk start af leverance med den korrekte skæringsdato til den fremtidige elleverandør, da denne nødvendigvis ikke kender skæringsdagen på anmeldelsestidspunktet. Efterfølgende sender EDI meddelelser indeholdende relevante stamdata for målepunktet til elleverandør. Hvis der til målepunktet er child-målepunkter vil stamdata på disse målepunkter blive medsendt. Elleverandøren skal være opmærksom på at elleverandørens system skal være i stand til at modtage child-målepunkter før parent målepunktet. For meddelelsen Information om kunde stamdata gælder, at der kun sendes de data, som ikke er tilknyttet den hidtidige elleverandør. Dette betyder, at der ikke sendes information vedrørende CPR-numre. For Information om tilknytninger på målepunktet fremsendes kun de informationer, som er registreret som valide på skæringsdatoen og fremad. Det er elleverandørens ansvar ud fra kundenavnet og målepunktets adresse at kontrollere, at leverandørskiftet er foretaget for det rigtige målepunkt og til den rigtige kunde. Netvirksomheden vil blive orienteret om, at der er kommet en elleverandør på målepunktet ved at fremsender EDI meddelelse Information om skift af elleverandør med forretningsårsag Skift med kort varsel. Når den fremtidige elleverandør har konstateret, at leverandørskiftet er foretaget korrekt, skal elleverandøren kontrollere de oplysninger, som elleverandøren i henhold til Forskrift I er ansvarlig for, og senest inden udløb af tidsfrist, fremsende Opdater kundestamdata med forretningsårsag skift med kort varsel til. De fremsendte kundestamdata for målepunktet skal altid indeholde information om kundenavn(e) med tilhørende CPR/CVR-nummer. Hvis der er to kunder på målepunktet, skal der være CPR-nummer på begge. De fremsendte stamdata vil blive valideret efter reglerne, som er angivet i BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør. Elleverandøren skal returnere de opdaterede stamdata til inden udløb af tidsfrist. Eventuelle andre fremtidige elleverandører på målepunktet vil jævnfør BRS-015 også få tilsendt Information om kundestamdata med forretningsårsag opdater stamdata kunde. Såfremt ikke modtager den nødvendige stamdatainformation fra elleverandøren inden for tidsfristen, rykkes elleverandøren herfor via en webform. Dok. 13/ / 291

246 En fremtidig elleverandør skal være opmærksom på, at de fremsendte kundestamdata bliver gældende fra skæringsdag. Dette gælder uanset om fremtidige elleverandør har modtaget senere opdateringer af kundestamdata. Det vil derfor være fremtidige elleverandørs ansvar at ajourføre kundestamdata på skæringsdag, hvis elleverandøren ønsker at anvende disse senere fremsendte kundestamdata. Hvis målepunktet har tilslutningsstatus nyoprettet, gennemføres processen som et leverandørskift for et tilsluttet målepunkt. Dog foretages der ikke aflæsning af forbruget eller tællerstand på målepunktet. Levering af el starter dog først efter, at elleverandøren har modtaget en stamdatameddelelse med tilslutningsstatus tilsluttet og skæringsdato for start af leverance Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Målepunktet er registreret som et forbrugseller produktionsmålepunkt Målepunktet er registreret som et produktionsmålepunkt og er ikke i aftagepligt Der er indmeldt leveranceophør på målepunktet Der er mindre end 10 dage til skæringsdag for leveranceophør Målepunktet har status nyoprettet, tilsluttet eller afbrudt Målepunktet har elleverandør status Aktiv Kunde på målepunktet er ikke registreret som (ukendt) Elleverandøren er legitim aktør Den balanceansvarlige aktør er legitim aktør Der er ikke foretaget leverandørskift på dagen Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist CPR / CVR svarer til registrerede oplysninger *) Der er ikke anmeldt flytning på målepunkt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt D18 Målepunktstype ikke korrekt E22 Målepunkt blokeret for skift D38 Leveranceophør er ikke meldt på målepunkt E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D16 Tilslutningsstatus er forkert E22 Målepunkt blokeret for skift E22 Målepunkt blokeret for skift E16 Elleverandør er ikke korrekt E18 Balanceansvarlig aktør er ikke korrekt E22 Målepunkt blokeret for skift E17 Dato er ikke indenfor angivet tidsfrist D17 CPR/CVR er ikke korrekt D07 Igangværende flytning *) Valideringen af CPR/CVR foregår efter følgende regelsæt: CPR: Såfremt mindst en af de registrerede kunder på målepunktet har et blankt CPRnummer i, accepteres leverandørskiftet. Dok. 13/ / 291

247 Såfremt der ikke er kunder med blankt CPR-nummer på målepunktet, accepteres leverandørskiftet kun, hvis der er match med et af de på målepunktet registrerede CPR-numre. CVR (kunde-cvr) Såfremt kunde-cvr-feltet i er blankt accepteres leverandørskiftet. Såfremt kunde-cvr-feltet i ikke er blankt, accepteres leverandørskiftet, hvis der er match med det på målepunktet registrerede CVR-nummer. Bemærk at et skift fra CPR til CVR og omvendt skal gennemføres som en flytning Orientering af netvirksomhed sender Information om skift af elleverandør umiddelbart efter at leverandørskiftet er blevet godkendt. Netvirksomheden er forpligtiget til at stoppe en eventuel afbrydelsesproces umiddelbart efter modtagelse af denne besked. sender kundestamdata til netvirksomheden efter modtagelse fra elleverandøren. Har elleverandør undtagelsesvis ikke fremsendt kundestamdata som beskrevet, fremsender 60 kalenderdage efter skæringsdagen de kundestamdata, der er registreret på målepunktet. Forretningsprocessen afsluttes herefter. Kundestamdata fremsendes med forretningsårsag Almindelig tilflytning Information om stop af leverance For målepunkter, hvorpå der er sendt accept af leverandørskiftet, orienterer den hidtidige elleverandør om stop af leverance umiddelbart efter godkendelsen ved at sende en EDI meddelelse Information om stop af leverance med dato for stop Skæringsdato For målepunkter, hvor der er sendt accept på leverandørskiftet, aktiverer skiftet på skæringsdatoen. Den fremtidige elleverandør starter leverancen på skæringsdatoen. Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdatoen Fremsende forbrugsopgørelse/tællerstand Den fremtidige elleverandør kan fremsende både tællerstand og forventet årsforbrug til jævnfør BRS-018: Fremsend tællerstand Elleverandør og BRS-016 Fremsend forventet årsforbrug Elleverandør. Fremsendelse kan dog tidligst ske på skæringsdato for leverancestart. For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Hvis netvirksomheden har modtaget tællerstand fra en elleverandør, kan netvirksomheden vælge at anvende disse værdier som grundlag for sin aflæsning. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Dok. 13/ / 291

248 Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. For fysiske skabelon- og flexafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den fremtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. For et skabelonafregnet målepunkt vil forbrugsopgørelsen ofte resultere i en ny værdi for forventet årsforbrug. Hvis dette er tilfældet, fremsender netvirksomheden det opdaterede årsforbrug via forretningsprocessen, BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug - Netvirksomhed Bemærk; hvis forbrugeren er tilknyttet nettoafregningsgruppe 6, skal der ved leverandørskift indsendes en eventuel overskudsproduktion på D04 målepunktet Særligt for produktionsmålepunkter vil afvise leverandørskift væk fra produktionsmålepunkter omfattet af aftagepligt. Kunden skal kontakte Energinet.dk og opgive sin ret til aftagepligt efter gældende regler, hvorefter Energinet.dk fjerner blokeringen for at gennemføre leverandørskift på målepunktet. Dok. 13/ / 291

249 Tidsfrister for leverandørskift med kort varsel Afsender Modtager Tidsfrist Fremtidig elleverandør Leverandørskift efter denne proces kan kun foretages på målepunkter, hvor der er indmeldt leveranceophør. Leverandørskift med kort varsel kan anmeldes til tidligst 10 arbejdsdage før og senest på skæringsdato for leveranceophør og skal anmeldes til hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse. Leverandørskiftet kan indmeldes til at ske på skæringsdato for leveranceophøret frem til og med sidste arbejdsdag før skæringsdatoen, herefter kan leverandørskifte ske dagsdato frem til at netvirksomheden meddeler afbrydelse af målepunktet. Elleverandør sender godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af anmodning om leverandørskift. Hidtidig Elleverandør Umiddelbart efter fremsendelse af godkendelse sender stamdata for målepunktet. sender information om stop af leverance umiddelbart efter godkendelse af leverandørskiftet. Netvirksomhed sender Information om skift af elleverandør umiddelbart efter godkendelse af leverandørskiftet. Fremtidig elleverandør Fremtidig elleverandør skal fremsende kundestamdata senest 4 arbejdsdage efter skæringsdato. Hvis dette ikke sker, rykkes elleverandøren for kundestamdata, der efterfølgende indsendes til med forretningsproces BRS- 015:Fremsendelse af kundestamdata. Netvirksomhed sender kundestamdata til netvirksomheden senest 1 time efter modtagelse fra fremtidig elleverandør. Hvis kundestamdata ikke er modtaget fra elleverandøren senest 60 kalenderdage efter skæringsdato, fremsendes de i registrerede kundestamdata til netvirksomheden. Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt og evt. tællerstand for skabelonog flexafregnet målepunkt hurtigst muligt og senest 35 kalenderdage efter skæringsdato, jævnfør Forskrift D1. Hidtidig elleverandør videresender forbrugsopgørelsen og/eller evt. tællerstand for målepunkt senest 1 time efter modtagelse. Dok. 13/ / 291

250 Fremtidig elleverandør videresender evt. tællerstand for målepunktet senest 1 time efter modtagelse Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om leverandørskifte (RSM-001/D30) Anmod start af leverance Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Startdato for leverance Dags dato Elleverandør ID Balanceansvarlig ID CPR Enten CPR eller CVR skal udfyldes CVR Kunde-CVR Godkend anmodning om leverandørskifte (RSM-001/D30) Godkend start af leverance Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Reference Reference til Anmod start af leverance Afvis anmodning om leverandørskifte (RSM-001/D30) Afvis start af leverance Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Reference Reference til Anmod start af leverance Afvisningsårsag Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D30) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Gyldighedsdato Startdato for leverance Elleverandør GLN for elleverandør Start af leverance Startdato for leverance Balanceansvarlig ID GLN Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør. Dok. 13/ / 291

251 Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D30) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/D30) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning Webaccess kode DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Adresse(r) Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør og netvirksomhed jævnfør kapitel 5: bilag Opdater kundestamdata (RSM-027/D30) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Gyldighedsdato DE branchekode Elvarme Elvarme Afgiftsstart Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Adresse(r) Startdato for leverance lig ophørsdato indtil denne, derefter dagsdato Ja/Nej Dato for start af beregning CPR skal angives for hver registreret kunde Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Øvrige stamdata kan elleverandør fremsende jævnfør kapitel 5: bilag Dok. 13/ / 291

252 Godkend opdatering af kundestamdata (RSM-027/D30) Godkend opdater stamdata, kunde Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Reference Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Afvis opdatering af kundestamdata (RSM-027/D30) Afvis opdater stamdata, kunde Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod opdater stamdata, elleverandør Information om kundestamdata (RSM-028/D30/E34) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D30 E34 Skift med kort varsel Opdater stamdata kunde (fremtidige elleverandører) Gyldighedsdato Startdato for leverance Elvarme Ja/Nej Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning Webaccess kode* DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR* Op til 2 CPR. Medsendes ikke fra Kunde-CVR Dataadgangs-CVR* Adresse(r) Øvrige stamdata fremsendes jævnfør bilag Netvirksomheden modtager ikke data markeret med * Aflæsningskort/valgkort/afbryderkort/ adr esse 4. Se bilag Information om faktisk start af leverance (RSM-004/D30) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Skæringsdato Dato for start af leverance Information om skift af elleverandør (RSM-004/D30) Notifikation om skift af elleverandør Dok. 13/ / 291

253 Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D30 Skift med kort varsel Skæringsdato Dato for start af leverance Information om stop af leverance (RSM-004/D38) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D38 Stop af leverance med kort varsel Skæringsdato Dato for stop af leverance Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-043 Leverandørskift med kort varsel RSM-001 Start af leverance RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør Dok. 13/ / 291

254 RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-027 Ændring af kundestamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

255 4.44 BRS-044: Tvunget leverandørskifte på målepunkt Overblik Tvunget leverandørskifte på målepunkt Hidtidig Elleverandør Netvirksomhed Fremtidig elleverandør Figur 101 Use case diagram for tvunget leverandørskifte på målepunkt I det tilfælde hvor en elleverandør går konkurs eller hvis en anden elleverandør skal overtage alle målepunkter fra en anden elleverandør kan det ske efter denne proces med det gældende varsel. Ved konkurs sker fordelingen af målepunkter ud fra Energistyrelsens metode hertil jævnfør forskrift H1. Dok. 13/ / 291

256 Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Fremtidig elleverandør Hidtidig elleverandør Information om overflyt af målepunkt (RSM-004/D31) Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D31) Information om kundestamdata (RSM-028/D31) Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D31) Anmodning om aflæsning (RSM-004/D31) Information om stop af leverance (RSM-004/D31) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tæller stand (RSM-011/D19) Enten forbrugsopgørelse (skabelonafregnet MP) eller Tællerstand (flexafregnet MP) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Figur 102 Sekvensdiagram for tvunget leverandørskifte på målepunkt Starttilstand initierer det tvungen leverandørskifte Forløb for tvunget leverandørskift af målepunkt sender en EDI meddelelse Information om overflyt af målepunkt til fremtidig elleverandør indeholdende startdato for leverance. Efterfølgende sender EDI meddelelser indeholdende relevante stamdata for målepunktet til den fremtidige elleverandør. Hvis der til målepunktet er childmålepunkter vil stamdata på disse målepunkter blive medsendt. Elleverandøren skal være opmærksom på at elleverandørens system skal være i stand til at modtage child-målepunkter før parent målepunktet. For meddelelsen Information om kunde stamdata gælder, at der kun sendes de data, som ikke er tilknyttet den hidtidige elleverandør. Dette betyder, at der ikke sendes information vedrørende CPR-numre. For Information om tilknytninger på målepunktet fremsendes kun de informationer, som er registreret som valide på skæringsdatoen og fremad. Dok. 13/ / 291

257 Bemærk at overflytning til den fremtidige elleverandør sker med start af leverance til den skæringsdato, som følger af loven. Datoen kan derfor være tilbage i tid. Den fremtidige elleverandør må ikke afvise overtagelse af målepunktet. CPR-nr., som er registreret på målepunktet, videregives ikke og slettes derfor i. Elleverandøren skal efter skæringsdatoen kontrollere kundestamdata for de tildelte kunder, som en del af det almindelige stamdataansvar og om nødvendigt indsende opdaterede kundestamdata til efter BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata fra elleverandør. orienterer den hidtidige elleverandør om stop af leverance ved at sende en EDI meddelelse Information om stop af leverance med dato for stop. Bemærk, at den hidtidige elleverandør ikke kan afvise, at leverancen ophører Orientering af netvirksomhed sender en Anmodning om aflæsning på målepunktet til netvirksomheden såfremt målepunktet ikke har status nyoprettet. Inden fremsendelse tjekker, om der allerede er afsendt en aflæsningsanmodning for dagen. I så fald sendes der ikke en EDI meddelelse til netvirksomheden Skæringsdato Den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdatoen. Fremtidig elleverandør starter leverancen på skæringsdatoen Fremsende forbrugsopgørelse Den hidtidige elleverandør kan fremsende tællerstand til jævnfør BRS-018 Fremsend tællerstand Elleverandør. For et skabelonafregnet målepunkt foretager netvirksomheden en aflæsning på skæringsdatoen i henhold til netvirksomhedens regler. Hvis netvirksomheden har modtaget tællerstand fra elleverandør, kan netvirksomheden vælge at anvende disse værdier som grundlag for sin aflæsning. For skabelonafregnede målepunkter sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender netvirksomheden en EDI meddelelse til med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Der kan fra forskellige processer være krav om aflæsning på samme dato. Netvirksomheden skal i disse tilfælde kun foretage én aflæsning og sende denne. For skabelonafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Skabelonafregnet forbrug til brug for slutafregningen. Meddelelsen indeholder altid en forbrugsopgørelse og for fysiske målepunkter også tællerstand på skæringsdatoen. Dok. 13/ / 291

258 For fysiske målepunkter, der er flexafregnede sender en EDI meddelelse til den hidtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato. Den hidtidige elleverandør sender slutafregning til kunden. For fysiske skabelon- og flexafregnede målepunkter sender en EDI meddelelse til den fremtidige elleverandør med forretningsårsag Tællerstand. Meddelelsen indeholder tællerstanden på skæringsdato Særligt for produktionsmålepunkter Produktionsmålepunkter overføres ikke til den forsyningspligtige elleverandør i netområder omfattet af forsyningspligt Tidsfrister for tvunget leverandørskifte på målepunkt Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Netvirksomheden fremsender forbrugsopgørelsen og evt. tællerstand senest 35 kalenderdage efter skæringsdato til jævnfør Forskrift D Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmodning om aflæsning (RSM-004/D31) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Skæringsdato Information om overflyt af målepunkt (RSM-004/D31) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Skæringsdato Information om målepunktsstamdata (RSM-022/D31) Notifikation om stamdata, målepunkt Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Dok. 13/ / 291

259 Notifikation om stamdata, målepunkt Gyldighedsdato Startdato for leverance Elleverandør Start af leverance Balanceansvarlig ID Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Eventuelle stamdata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Information om tilknytninger på målepunkt (RSM-031/D31) Sendes kun til elleverandør såfremt der er tilknytninger på målepunktet. Notifikation om stamdata afregning Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Gyldighedsdato Dato for målepunktstilknytning Funktionskode Registreret værdi for tilknytning (Opret/Ændr/Stop) Aktør GLN for Netvirksomhed Pristype Abonnement/gebyr/tarif Pristype ID Aktørens ID for pristype Antal Eventuelle stamdata for tilknyttede målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør, såfremt der er tilknytninger på målepunktet Information om kundestamdata (RSM-028/D31) Notifikation om stamdata, kunde Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Gyldighedsdato Startdato for leverance Webaccess kode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Fjernes fra målepunkt Kunde-CVR Dataadgangs-CVR Øvrige stamdata fremsendes til elleverandør jævnfør kapitel 5: bilag Information om stop af leverance (RSM-004/D31) Notifikation om skift af elleverandør Forretningsårsag D31 Overflyt målepunkt Skæringsdato Fremsend forbrugsopgørelse (RSM-011/D10) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D10 Skabelonafregnet forbrug Dok. 13/ / 291

260 Notifikation om måleraflæsning Periode Fra sidste aflæsningsdato til skæringsdato Målepunktstype Forbrug Afregningsform Skabelonafregnet Kvantum kwh uden decimaler Kvantum status Målt/Skønnet Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle opgørelser for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend tællerstand (RSM-011/D19) Notifikation om måleraflæsning Forretningsårsag D19 Tællerstand Aflæsningsdato Dato for leverandørskift Tællerstand Skal fremsendes for et fysisk målepunkt Eventuelle tællerstande for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør Fremsend måledata på målepunkt (RSM-012/E23/D42) Notifikation om måledata, målepunkt Forretningsårsag E23 D42 Periodisk forbrugsopgørelse Periodisk flex opgørelse Tidsperiode for mængde Produkt Målepunktstype Aktiv energi Reaktiv energi Brændsel Forbrug Produktion Udveksling VE Produktion Nettoafregnet Teknisk For forbrug: Time/ Flex/Skabelon Time /Kvarter /Måned Afregningsform Tidsopløsning Kvantum kwh Op til 3 decimaler Kvantum status Skønnet Målt Manglende Korrektion (kun fra ) Eventuelle måledata for child-målepunkter vil også blive medsendt til elleverandør. Dok. 13/ / 291

261 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn RSM ID RSM navn BRS-044 Tvunget leverandørskifte på målepunkt RSM-004 Notifikation om skift af elleverandør Fremsend afregningsstamdata RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata RSM-028 Fremsend kundestamdata RSM-031 Fremsend afregningsstamdata RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand RSM-012 Fremsend måledata for et målepunkt Dok. 13/ / 291

262 4.45 BRS-045: Fremsendelse af hullerlog Overblik Fremsendelse af hullerlog Figur 103 Use case diagram for Fremsendelse af hullerlog Netvirksomhed Hullerlog udsendes dagligt fra per netområde og omfatter tre meddelelser til netvirksomheden. Forretningsårsag Kriterier Time (D25) Alle Forbrugsmålepunkter (E17) som er timeafregnede (E02). Alle Produktionsmålepunkter (E18) som er time- eller kvartersaflæste Alle Udvekslingsmålepunkter (E20) som er time- eller kvartersaflæste Alle child-målepunkter som er koblet til E17/E02-parent eller E18- parent målepunkter. Øvrige målepunkter (D01-D99) som er månedsaflæste Øvrige målepunkter (D01-D99) som er time- eller kvartersaflæste Flex (D26) Alle Forbrugsmålepunkter (E17) som er flexafregnet (D01) Alle child-målepunkter som er knyttet til E17/D01-parent målepunkter. Skabelon (D27) Alle Forbrugsmålepunkter (E17) som er skabelonafregnede (E01). Alle child-målepunkter som er knyttet til E17/E01-parent målepunkter. Inkluderet Periode 3-10 driftsdøgn før skæringsdato (dags dato) 3-10 dage efter driftsmåneden rykkes for data 5-65 driftsdøgn før skæringsdato (dags dato) 5-65 driftsdøgn før skæringsdato (dags dato) Fra 21 driftsdøgn og op til 3 år før skæringsdøgnet For alle huller gælder, at der tages udgangspunkt i, hvordan stamdata så ud, da hullet indtraf. For eksempel hvis der mangler data for 30 dage siden og målepunktet på det tidspunkt var skabelonafregnet og der mangler data for 6 dage siden og målepunktet på det tidspunkt var ændret til timeafregnet, så vil målepunktet komme i listen for både Time og Skabelon. Bemærk der ikke udsendes rykkere for D04-målepunkter, da der ikke er krav om indsendelse af måledata på disse målepunkter. Dok. 13/ / 291

263 Ud over den daglige fremsendelse via EDI meddelelser kan netvirksomheden anmode om at få fremsendt oversigt over manglende indsendelser via portalen Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Fremsend hullerlog (RSM-018/D25/D26/D27) Figur 104 Sekvensdiagram for Fremsendelse af hullerlog Starttilstand for fremsendelse tjekker en gang dagligt for manglende måledata Forløb for fremsendelse af hullerlog sender en EDI meddelelse til hver netvirksomhed med målepunkter over manglende måledata. Hvis der ikke er fundet manglende data, sendes en meddelelse til netvirksomheden uden detaljer Tidsfrister for fremsendelse af hullerlog Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed udsender hullerlog dagligt Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend hullerlog (RSM-018/D25/D26/D27) Notifikation om hullerlog Forretningsårsag D25 D26 D27 Hullerlog timeafregnet Hullerlog flexafregnet Hullerlog skabelonafregnet Målepunkts Id Dato Angives i UTC tid med timer og minutter Dok. 13/ / 291

264 Årsag Gentagelse Notifikation om hullerlog For skabelonafregnet målepunkt angives forretningsårsag for manglende aflæsning (F.eks. tilflytning E65) Antal gange der er rykket Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-045 Fremsendelse af hullerlog RSM-018 Fremsend hullerlog Dok. 13/ / 291

265 4.46 BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed Overblik Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed Netvirksomhed Elleverandør Figur 105 Use case diagram for Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed Hvis en netvirksomhed har oplysninger om kontaktadresser, som ikke er modtaget fra elleverandøren, kan netvirksomheden vælge at orientere elleverandøren om dette. Dette sker efter denne proces. Det er elleverandøren, som forholder sig til, hvorvidt de fremsendte kontaktadresser skal anvendes, derfor registreres kontaktadresserne ikke i Oversigt over udvekslinger Netvirksomhed Elleverandør Data lagres ikke i Information om kundestamdata (RSM-028/D28) Information om kundestamdata (RSM-028/D28) Figur 106 Sekvensdiagram for Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed Starttilstand En netvirksomhed har oplysning om kontaktinformation, som den ikke har modtaget fra elleverandør Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed En netvirksomhed sender en EDI meddelelse med forretningsårsag Forslag kundeinformation til. modtager meddelelsen og denne valideres i jævnfør nedenfor anførte valideringsregler. Den indsendte kundeinformation bliver ikke gemt i. Dok. 13/ / 291

266 Netvirksomheden skal fremsende et samlet forslag til ny kontaktinformation, det vil sige også fremsende eksisterende information, der ikke ønskes ændret. Hvis netvirksomheden fremsender stamdata meddelelse uden kontaktinformation, er det et forslag til at få fjernet eksisterende kontaktinformation fra målepunktet Valideringsregler Validering Målepunktet er identificerbart Netvirksomheden er legitim aktør Elleverandøren er legitim aktør Målepunktet er registreret som et forbrugs eller produktionsmålepunkt Fejlmeddelelse E10 Problem med målepunkt Netvirksomhed er ikke korrekt E0I E16 Elleverandør er ikke korrekt D18 Målepunktstype ikke korrekt Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed fra Hidtidig elleverandører modtager EDI meddelelse med information om kontaktaddresser fra. Elleverandøren kan vælge at nyttiggøre de fremsendte informationer. Hvis elleverandøren ønsker at anvende kundeinformationen fremsendes den til i overensstemmelse med BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - elleverandør Tidsfrister for fremsendelse af kontaktadresser Afsender Modtager Tidsfrist Netvirksomhed Kundeinformation kan indsendes af netvirksomheden på et hvilket som helst tidspunkt Elleverandør skal fremsende kundeinformation senest 1 time efter modtagelsen af data Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til. Bemærk, de forskellige aktører får kun de stamdata, de er berettiget til at modtage Information om kundestamdata (RSM-028/D28) Anmod opdater stamdata, kunde Forretningsårsag D28 Forslag kontaktinformation Dok. 13/ / 291

267 Anmod opdater stamdata, kunde Gyldighedsdato Dagsdato Adresse(r) Hvis ikke medsendt forslag til at fjerne kontaktadresse(r) Navn1 Navn2 Kan evt. anvendes til att. / Postboks Vejnavn Vejkode Husnummer Etage Dør Stednavn Postnr. By Land Kommunekode Tlf. Mobil Adressekode Identisk med MP Ikrafttrædelsesdato for stamdata Kode for land angives Kode for kontaktinformation Ja/Nej. Hvis adresse er den samme som for målepunkt angives Ja Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-046 Fremsendelse af kontaktadresser fra netvirksomhed RSM-028 Fremsend kundestamdata Dok. 13/ / 291

268 4.47 BRS-047: Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør Overblik Fremsendelse af historisk årsforbrug Elleverandør Figur 107 Use case diagram for Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør Jævnfør energisparebekendtgørelsen skal elleverandøren uanset om denne har haft kontrakt med kunden i hele perioden have fremsendt årsforbrug for de sidste 3 års forbrug (plus evt. indeværende år) fra, dog kun i den periode kunden har været registreret på målepunktet. Informationen vil blive fremsendt til elleverandøren afhængigt af type af afregningsform. For flex- og timeafregnede målepunkter bliver årssum gældende for hele år (fra 1. januar til 31. december) udsendt umiddelbart efter årsskiftet. For skabelonafregnede målepunkter er det de nominelle aflæsningsdato(er), der er afgørende for, at der beregnes og udsendes de 4 seneste årsværdier efter modtagelse af aflæsning dvs. umiddelbart efter aflæsningerne kan elleverandøren forvente årssummerne (hvilket principielt kan ske op til 12 gange årligt). Årssummen beregnes og udsendes efter den nominelle aflæsning. Ved mere end en nominel aflæsning pr. år vil årssummerne være forskellig for hver udsendelse i året. Såfremt en ny elleverandør på et målepunkt har behov for årssummer, de endnu ikke har modtaget, kan de hentes med BRS-48: Anmodning om historisk årsforbrug Oversigt over udvekslinger Elleverandør Fremsend årsforbrug (RSM-010/D43) Figur 108 Sekvensdiagram for fremsendelse af historiske årsforbrug til elleverandør Starttilstand for fremsendelse beregner årsforbrug på gældende tidspunkter Forløb for fremsendelse af historiske årsforbrug til elleverandør sender en EDI meddelelse Fremsend årsforbrug til elleverandør. Dok. 13/ / 291

269 Tidsfrister for fremsendelse af historisk årsforbrug Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør For flex og timeafregnede målepunkter fremsendes årsforbrug første arbejdsdag efter den 10. januar. For skabelonafregnede målepunkter senest 35 kalenderdage efter nominelle aflæsningsmåned Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Fremsend årsforbrug (RSM-010/D43) Notifikation om forbrugsoplysning Forretningsårsag D43 Forbrugsinformation Periode For flex og timeafregnede målepunkter følger periode kalenderåret. For skabelonafregnede målepunkter følges afregningsperioden Kvantum kwh uden decimaler - beregnet sum Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn BRS-047 Fremsendelse af historiske årsforbrug til elleverandør RSM-010 Fremsend diverse forbrugsopgørelser Dok. 13/ / 291

270 4.48 BRS-048: Anmodning om historisk årsforbrug Overblik Anmodning om historisk årsforbrug Elleverandør Figur 109 Use case diagram for Anmodning historisk årsforbrug Hvis der opstår behov f.eks. i forbindelse med en tilflytning eller leverandørskifte for at få sendt tilsendt historisk årsforbrug, kan elleverandør anmode om at få det tilsendt Oversigt over udvekslinger Elleverandør Anmod om historisk årsforbrug (RSM-015/D43) Afvis anmod om historisk årsforbrug (RSM-015/D43) Fremsend historisk årsforbrug (RSM-010/D43) Figur 110 Sekvensdiagram for Anmodning om historisk årsforbrug Starttilstand Der opstår et behov hos en elleverandør for at få tilsendt historisk årsforbrug Forløb for anmodning om historisk årsforbrug Elleverandøren sender en anmodning om historisk årsforbrug til med angivelse af målepunkts ID. Som svar på elleverandørens anmodning om historisk årsforbrug sender en EDI meddelelse med svarstatus afvist, hvis anmodningen ikke kan imødekommes. Ved afvisning skal angive en af de begrundelser, der er registreret under afsnit med valideringsregler. Hvis anmodning er godkendt, sendes en EDI meddelelse indeholdende de sidst beregnede historisk årsforbrug for målepunktet uanset målepunktets afregningsform. De historiske årsforbrug dækker hele perioden (de sidste 3 års forbrug plus evt. indeværende år), dog kun den periode kunden har været registreret på målepunktet Valideringsregler Validering Elleverandøren er legitim aktør Fejlmeddelelse E16 Elleverandør er ikke korrekt Dok. 13/ / 291

271 Der er data tilgængelige i perioden Målepunktet er identificerbart E0H Ingen data tilgængelig E10 Problem med målepunkt Tidsfrister for anmodning om historisk årsforbrug Afsender Modtager Tidsfrist Elleverandør skal fremsende data senest 1 time efter modtagelsen af anmodning Dataindhold For den udtømmende liste over datafelter henvises til EDI transaktioner for det danske elmarked. Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til Anmod om historisk årsforbrug (RSM-015/D43) Anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag D43 Forbrugsinformation Afvis anmod om historisk årsforbrug (RSM-015/D43) Afvis anmod om måledata, målepunkt Forretningsårsag D43 Forbrugsinformation Reference Afvisningsårsag Reference til Anmod om historisk årsforbrug Fremsend historisk årsforbrug (RSM-010/D43) Notifikation om forbrugsoplysning Forretningsårsag D43 Forbrugsinformation Periode Kvantum kwh uden decimaler - beregnet sum Reference Reference til Anmod om historisk årsforbrug Dok. 13/ / 291

272 Identifikation af proces og transaktioner I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI transaktioner. BRS ID BRS navn EDI transaktioner: RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn RSM ID RSM navn Meddelelsesnavn BRS-048 Anmodning om historisk årsforbrug RSM-010 Fremsend diverse forbrugsopgørelser Notifikation om forbrugsoplysning RSM-015 Anmod om måledata på målepunkt Anmod om måledata, målepunkt Dok. 13/ / 291

273 5. Bilag Bilagets indhold er en kopi af indhold i RSM dokumentet og ved uoverensstemmelse er det RSM dokumentet, der er gældende. 5.1 Stamdata målepunkt Målepunktsadresse er beskrevet i afsnit Format for stamdata Navn Bemærkning Anvendelse Forretningsårsag Årsag til at stamdata Altid udveksles GRSN på målepunktet Altid Parent målepunkt ID Hvis målepunktet har en Kun child målepunkt tilknytning til et parent målepunkt angives det her Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede Altid stamdata gælder Tilslutningsstatus Nyoprettet/Tilsluttet/Afbrudt Altid /Nedlagt Når målepunkt har status nedlagt kan det ikke gentilsluttes. Afregningsform Time/Flex/Skabelon Kun forbrugsmålepunkt Aflæsningsfrekvens ANDET/Time/Kvarter Nominel aflæsningsdag Op til 12 datoer. Kun skabelonafregnet forbrugsmålepunkt Aflæsningsform Fjernaflæst/Manuel. Kun skabelonafregnet forbrugsmålepunkt Timedata Ja/Nej. Sættes til Nej for fjernaflæst Kun skabelonafregnet fjernaflæst forbrugsmålepunkt skabelonmålepunkter, hvor timedata ikke fremsendes. Målepunktsart Fysisk/Virtuelt/Beregnet Altid Målepunktstype Forbrug/Produktion/Udveksli Altid ng/øvrige Afbrydelsesart Fjernafbrydelig / Manuel afbrydelig Obligatorisk for forbrugs- og produktionsmålepunkt Tilslutningstype Direkte tilsluttet / Installationstilsluttet Nettoafregningsgruppe Netområde Angives ved oprettelse. Kan ikke ændres Obligatorisk for forbrugs- og produktions målepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0 Altid for forbrugs- og produktions målepunkt Altid Effektgrænse kw Optionel Effektgrænse Ampere Optionel Anlægskapacitet I kw I kw - er obligatorisk for forbrugs-, produktions målepunkt, hvor nettoafregning er forskellig fra gruppe 0. Er tilladt for D01 og D05 til D12 målepunkter. Forventet årsforbrug Kan ikke ændres i stamdata. Forventet årsværdi skal Skal angives for forbrugsmålepunkt ellers optionel være til stede for et forbrugsmålepunkt. Produkt GLN kode Altid Dok. 13/ / 291

274 Navn Bemærkning Anvendelse Energienhed Enhed hvormed målepunkt Altid måles Ignorer tilladt grænse Som standard sættes værdi til nej Kun skabelonafregnet forbrugsmålepunkt Sendes IKKE til elleverandør VærksGSRN Obligatorisk for produktionsmålepunkt og D01. Optionel for D05-D12 Aftagepligt Kan kun opdateres af Kun produktionsmålepunkt Energinet.dk FraNet Kun for udvekslingsmålepunkter TilNet Kun for udvekslingsmålepunkter Målepunktskommentar Målepunktskommentar Kan anvendes til at beskrive hvor målepunktet er placeret i bygninger eller på større arealer. For eksempel Bygning 12, ved bagdøren eller Vindmølle 17, 2. række nr. 2 Optionel Elleverandør GLN Sendes IKKE til netvirksomhed Startdato Startdato for leverance fra elleverandør. Sendes IKKE til netvirksomhed Balanceansvarlig aktør GLN Sendes IKKE til netvirksomhed Måler Nummer Optionel. Skal angives hvis målepunktsart er Fysisk Måleromregningsfaktor Optionel. Skal angives, hvis målepunktsart er Fysisk Målercifre Optionel. Skal angives, hvis målepunktsart er Fysisk Målertype Kode. Akkumulerende/Salderende Optionel. Skal angives, hvis målepunktsart er Fysisk Målerenhedstype Typisk kwh, men øvrige tilladte værdier er MWh, Optionel. Skal angives, hvis målepunktsart er Fysisk kvarh og MVAr Vaskeanvisning Vaskbar / Ikke vaskbar Obligatorisk for forbrugs- og produktionsmålepunkt Vejnavn Vejnavn skal angives. Hvis vejen ikke har fået tildelt et Optionel skal angives hvis adresse anvendes navn angives ukendt Vejkode Vejkoden fra BBR angives, Optionel hvis den haves. Husnummer Husnummer og eventuelt Optionel bogstav. Etage Etagen angives med et tal Optionel og ved kælder angives det som K1, K2 osv. I boligblokke hvor der anvendes TH, MF mv angives denne information i feltet Dør Lejligheds ID Anvendes til at angive lejlighedsnumre og lejlighedsplaceringer i etagebyggeri. Optionel Dok. 13/ / 291

275 Navn Bemærkning Anvendelse Supplerende bynavn Områdenavn eller lokalnavn. Optionel Postnummer Optionel skal angives hvis adresse anvendes Postdistrikt Bynavnet Optionel skal angives hvis adresse anvendes Kommunekode Landekode Reference Child Målepunkts ID Den trecifrede kode som bruges af myndighederne. Skal angives, hvis muligt Skal angives med to tegn efter ISO alpha koden. try_names_and_code_eleme nts. Liste med alle childmålepunkter. Optionel Optionel Skal anvendes, hvis stamdata er svar på anmodning Anvendes kun i svar på anmodning om stamdata. 5.2 Stamdata kunde Kontaktadresse er beskrevet i afsnit Format for stamdata Navn Bemærkning Anvendelse Forretningsårsag Årsag til at stamdata Altid udveksles GSRN Altid Gyldighedsdato Dato for hvilken de ændrede Altid stamdata gælder Elvarme Ja/Nej Altid Elvarme Afgiftsstart Dato for start af beregning Fremsendes kun hvis elvarme er sat til ja Webaccess kode Kode som kunden skal anvende for adgang til kundeportal Ikke til netvirksomhed og potentiel elleverandør DE branchekode Kundenavn og evt. andet Kundenavn CPR Kunde-CVR Dataadgangs-CV* Elleverandør status Ved firma med CVR nummer må kun første kundenavn udfyldes Op til 2 CPR. Medsendes ikke fra. Altid 2 CVR numre fra elleverandør (kunde og dataadgang) Kan være identisk med kunde-cvr Aktiv/Inaktiv Sættes af. Angiver om der er elleverandør på målepunkt. Ved fraflytning og leveranceophør sendes (ukendt) i kunde 1 og blank i kunde 2 Sendes aldrig fra Nuværende elleverandør kan opdatere CPR Ikke til netvirksomhed, potentiel elleverandør og fremtidig elleverandør i forbindelse med tilflytning Kun netvirksomhed og potentiel elleverandør Dok. 13/ / 291

276 Start af Leverance Adresse(r) Adressetype Valgkort Aflæsningskort Afbryderkort Adresse 4 Der tillades en adresse for hver type. Ikke til potentiel elleverandør og netvirksomhed Skal gentages for hver adressetype Sendes ALDRIG til potentiel elleverandør og fremtidig elleverandør i forbindelse med tilflytning Skal udfyldes hvis kontaktadresse skal med Identisk med MP Ja/Nej Svar er obligatorisk hvis kontaktadresse skal med Navn1 Navnet på virksomheden eller personen som anføres som kontakt. Optionel Navn2 (Att. / Postboks) Vejnavn Vejkode Husnummer Etage Lejligheds ID Hvis navnet ikke kan indeholdes alene i feltet anvendes eventuelt feltet Navn2 eller der forkortes i henhold til CPR-registerets regler for adresseringsnavn. 1 Dette er et supplementsfelt til Navn. Det kan anvendes til attention eller postboks Vejnavn skal angives. Hvis vejen ikke har fået tildelt et navn angives ukendt Vejkoden fra BBR angives, hvis den haves. Husnummer og eventuelt bogstav. Etagen angives med et tal og ved kælder angives det som K1, K2 osv. I boligblokke hvor der anvendes TH, MF mv angives denne information i feltet Dør Anvendes til at angive lejlighedsnumre og lejlighedsplaceringer i etagebyggeri. Optionel Optionel skal angives hvis adresse anvendes Optionel Optionel Optionel Optionel Supplerende bynavn Områdenavn eller lokalnavn. Optionel Postnummer Optionel skal angives hvis adresse anvendes Postdistrikt Bynavnet Optionel skal angives hvis adresse anvendes Kommunekode Den trecifrede kode som bruges af myndighederne. Skal angives, hvis muligt Optionel 1 Maskinelt dannet forkortelse: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn etc.. Dok. 13/ / 291

277 Landekode Tlf. Mobil Reference Skal angives med to tegn efter ISO alpha koden. try_names_and_code_eleme nts En adresse. Hvis der ønskes flere adskilles de med semikolon. Et kontaktnummer. Ved udenlandske numre angives for eksempel 0044 som +44 Et kontaktnummer. Ved udenlandske numre angives for eksempel 0044 som +44 Skal anvendes hvis stamdata er svar på anmodning Optionel Optionel Optionel Optionel 5.3 Principper for håndtering af målepunkter og målepunktsstrukturer Målepunkts tilstande Ethvert målepunkt i kan være i en af følgende tre tilstande: 1. Enkeltstående målepunkt Et målepunkt, der ikke er hverken parent eller childmålepunkt 2. Parent-målepunkt Et målepunkt, hvor der er tilknyttet et eller flere childmålepunkter 3. Child-målepunkt Et målepunkt, som er tilknyttet et og kun et parent-målepunkt Et målepunkt kan kun være i en af ovenstående tilstande. Altså kan et parent-målepunkt ikke være child-målepunkt til et andet parent-målepunkt og et child-målepunkt kan ikke være parent-målepunkt for andre child-målepunkter Målepunktsstrukturer Målepunktstrukturen er, som det fremgår af ovenstående en to-niveau struktur. I dette bilag beskrives, hvordan man sammenkobler grupper af målepunkter. I afsnit er begrebet målepunktstyper defineret og beskrevet. Kun forbrugsmålepunkter (E17) eller produktionsmålepunkter (E18) kan være parentmålepunkter. Child-målepunkter kan være målepunkter af gruppe 3 eller gruppe 4 jævnfør afsnit Som det også fremgår, er det alene forbrugsmålepunkter (E17), produktionsmålepunkter (E18) og udvekslingsmålepunkter (E20), der indgår i balanceafregningen og kun forbrugog produktions- målepunkter, som indgår direkte i elmarkedet (leverandørskift og flytning kan kun gennemføres på disse to målepunktstyper). Øvrige målepunktstyper (gruppe 3 eller gruppe 4) er oprettet med henblik på at kunne håndtere information om energimængder, tællerstande og engrosydelser, der ikke umiddelbart kan håndteres direkte på et forbrugs- eller produktions målepunkt. Disse målepunktstyper er altid enten enkeltstående målepunkter eller child-målepunkter. Når et af disse oprettes som enkeltstående målepunkt, skyldes dette normalt, at det endnu ikke er afgjort, i hvilken struktur målepunktet skal indgå eller alternativt, at målepunktet er et rent analysemålepunkt eller at det anvendes til mellemregning i en beregningsstruktur i. Dok. 13/ / 291

278 Child-målepunkter oprettes, når der på et forbrugs eller produktions-målepunkt er behov for at kunne håndtere mere information eller flere engrosydelser på en installation end et enkelt målepunkt kan indeholde. Child-målepunkter har ingen kundestamdata og mangler en række andre attributter på målepunktsstamdata f.eks. elleverandør og balanceansvarlig (se fuldstændig oversigt over mulige attributter i tabellen i afsnit 5.3.1). Child-målepunkter følger parent-målepunktet i relation til kunde, elleverandør og balanceansvarlig, dvs. at child-målepunktet i forbindelse med flytning og leverandørskift følger med parent-målepunktet fra den dato hvor de sammenkobles. Dvs. hvis der laves en tilknytning på et gebyr på et enkeltstående målepunkt til en dato og målepunktet først efter den dato bliver tilknyttet et parent-målepunkt, så vil gebyret ikke blive afregnet. Når der er behov for at beskrive en mere kompleks installation (f.eks. en installation med flere forbrugsmålere eller en nettoafregnet installation) opbygges en målepunktsfamilie, der består af et parent-målepunkt, hvortil der knyttes det nødvendige antal childmålepunkter. Sammenkoblingen mellem parent og child etableres gennem stamdatafeltet Parent Målepunkts ID, der for child-målepunkter udfyldes med det relevante parentmålepunktsnummer. Man kan ikke på parent-målepunktets stamdata se hvilke child-målepunkter, der er tilknyttet målepunktet. Ønskes en sådan liste kan den dog altid hentes af aktøren ved hjælp af BRS-005 Anmodning om stamdata. I nedenstående figur ses, hvordan målepunktsstrukturer kan anvendes i forbindelse med beskrivelsen af en solcelle installation Stamdata håndtering Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter samt ændringer i stamdata på et målepunkt håndteres generelt på samme måde uanset målepunktstype og de relevante aktører orienteres automatisk om disse ændringer i henhold til reglerne. Dog kan et parentmålepunkt ikke nedlægges før de tilknyttede child-målepunkter enten er nedlagt eller frakoblet parent-målepunktet. Dok. 13/ / 291

279 Bemærk, at såfremt der til et målepunkt er eller bliver tilknyttet et child-målepunkt eller der sker ændringer i stamdata på allerede tilknyttede child-målepunkter, vil de relevante aktører automatisk modtage information herom. Bemærk at rækkefølgen ved fremsendelse af stamdata ikke kan garanteres og at det derfor skal være muligt at modtage stamdata for child-målepunkter i aktørens system før modtagelse af stamdata for det tilhørende parent-målepunkt Til- og frakobling af child-målepunkter Til- og frakobling af child-målepunkter gøres gennem en stamdata opdatering på målepunktet. Ved tilkobling udfyldes feltet Parent målepunkts ID med det relevante parent-målepunkts ID, mens en frakobling gennemføres ved enten at tømme feltet eller ændre det til et andet parent-målepunkts ID. Når et child-målepunkt tilkobles et parent-målepunkt identificeres elleverandøren for parent-målepunktet og relevante stamdata for child-målepunktet udsendes til den nuværende og eventuelt fremtidige elleverandører på parent-målepunktet. Når et child-målepunkt frakobles fra et parent-målepunkt, sendes tilsvarende en meddelelse Information om fjernelse af child-målepunkt til den nuværende og eventuelt fremtidige elleverandører på parent-målepunktet Forkert definerede relationer Valideringsregler i forhindrer, at der kan tilknyttes child-målepunkter til parentmålepunkter, som ikke eksisterer Afregningsforhold Child-målepunkter indgår som allerede nævnt ikke i balanceafregningen af markedsel. Til gengæld indgår de i beregningen af engrosydelser, dvs. at engrosydelser tilknyttet et child-målepunkt vil indgå i de aggregeringer, som elleverandøren på det tilhørende parent-målepunkt modtager og dermed vil blive faktureret for. Elleverandørerne skal herudover være opmærksomme på, at der på child-målepunkterne kan være indeholdt information om energimængder og tællerstande, som skal videreformidles til kunden på parent-målepunktet Nettoafregnede installationer Parent/child strukturerne vil primært blive anvendt til at beskrive nettoafregnede installationer. For korrekt oprettelse af disse installationer i henvises til dokumentet Retningslinjer for nettoafregning af egen producenter Målepunkter der ikke indgår i hverken balance eller engrosafregning Der kan oprettes målepunkter i, der hverken indgår i balanceafregning eller engrosafregning, men alene er oprettet til analyseformål eller lignende. Såfremt netvirksomheden eller TSO tilknytter engrosydelser til sådanne enkeltstående målepunkter, vil disse ikke blive medregnet i aggregeringer, idet der ikke er en elleverandør på denne type målepunkter. 5.4 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i som kaldes ITX. ITX står for Interacting Transaction execution og har flere funktioner. Den primære Dok. 13/ / 291

280 opgave er at afvikle processer korrekt i forhold til hinanden, men der håndteres også andre ting, som modtagelse og annullering af processer. Forståelsen for ITX er vigtig, da det er ITX som annullerer en proces, hvis den har lavere rang end en anden proces eller hvis et fremtidigt leverandørskift skal annulleres på grund af en tilflytning. For eksakte regler henvises til et regneark indeholdende ITX-regler som forefindes på Energinet.dks hjemmeside sammen med BRS-guiden. En proces er en BRS og alle processer er i en af to typer processer: Straksprocesser. Disse processer behandles og lægges i øjeblikkelig. Dermed vil de data som for eksempel medsendes i sådan en proces blive kendt overfor andre processer. Et eksempel er BRS-007 Nedlæggelse af målepunkt med en skæringsdato i fremtiden. Hvis man herefter laver en BRS-009 Tilflytning med en senere skæringsdato vil denne blive afvist fordi ved, at målepunktet er nedlagt på en given dato i fremtiden. Som standard er alle processer straksprocesser. Afventende processer. Disse processer sættes i en kø således, at kun afsenderen kan arbejde med processen. På et tidspunkt forud for skæringsdatoen, som typisk er lig med annulleringsfristens udløb, sker der en prioritering og afvikling af de indkomne processer. På dette tidspunkt kan det ske, at en proces som hidtil har været godkendt, bliver annulleret grundet en anden proces. Processer i denne kategori er: o o o o BRS-001 Leverandørskift BRS-002 Leveranceophør BRS-009 Tilflytning BRS-010 Fraflytning ITX styrer afviklingen af processerne i forhold til hinanden og da der findes mange processer giver det milliarder af kombinationsmuligheder. Til at beskrive disse forhold er der lavet en række regeltabeller som findes i et særskilt regelregneark. Nedenstående er en kort beskrivelse af regeltabellerne Tabel 1.x beskriver de indbyrdes regler ved modtagelsen af en proces. Tabel 2 beskriver prioriteringen af afviklingen, hvis to processer ligger til samme skæringsdato. Tabel 3.x beskriver hvilke andre processer som skal annulleres grundet den eksekverede proces som blev valgt i tabel 2. Tabel 4 beskriver hvilke fremtidige elleverandører der får hvilke informationer som følge af den eksekverede proces som blev valgt i tabel 2. Tabel 5.x beskriver hvilke tilpasninger der skal ske i den eksekverede proces og/eller andre processer på grund af andre processer. Når det hele sættes sammen til et system fremgår det af nedenstående figur hvordan det hele hænger sammen. Dok. 13/ / 291

281 Numrene i figuren modsvarer de regeltabeller som er nævnt foroven. Det skal bemærkes, at en proces som er kommet i kø-systemet kan komme ud af køen på to måder. Enten ved at den er eksekveret og lagt i som en gennemført proces eller ved, at den er annulleret. En annulleret proces vil stadig fremgå i i transaktionslisten som annulleret. De eksakte regler for de forskellige tabeller fremgår af ITX-regel regnearket. Særligt for eksekverede processer Det kan godt ske, at der som en del af eksekveret proces medfølger en RSM-004 med stop af leverance med det samme. Dette skyldes, at der ligger en kendt fremtidig hændelse i forhold til den indsendte skæringsdato. For eksempel ved indsendelse af et leverandørskift til om 10 dage og der ligger en nedtag målepunkt senere, så vil man sammen med leverandørskiftet modtage en RSM-004 for nedlukningen af målepunktet i samme proces. Særligt for annullerede processer En annulleret proces kan blive annulleret på tre måder og hver måde har sin egen business årsagskode. Ved annullering af en proces udsendes RSM-004 med en af nedenstående årsagskoder: D11 Misligholdt transaktion. Denne koder kommer, hvis den indsendende aktør ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til krav om indsendte data eller overholdelse af tidsfrister. Et eksempel er hvis en elleverandør ikke indsender kundestamdata rettidigt, så vil processen blive afbrudt med D11. D44 Annulleret af den indsendende aktør. Hvis en proces har sendt informationer ud til andre parter og processen annulleres på normal vis, vil der komme en D44 ud, medmindre andet er angivet i selve BRS-beskrivelsen. D45 Annulleret af anden ITX proces. Denne bruges, hvis en anden proces med højere rang har annulleret en proces. Dette kan opstå, hvis der sendes et leverandørskift ind på en given skæringsdato og der efterfølgende sendes en tilflytning ind på samme skæringsdato. Under prioriteringen (pkt. 2) vil flytningen Dok. 13/ / 291

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 15. oktober 2014 Version 1.0 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør I forbindelse med Leverandørskift, Flytning og forbrugsopgørelser

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - NETVIRKSOMHED 20. december 2013 Version 0.6 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/77 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 8 1.1 Versionsoversigt... 8 1.2 Reference

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul End2End test Teknik og dialog Mogens Juul 19-11-2014 1 Agenda Hvor er vi Hvad er processen BRS-Oversigt Releaseoversigt 2 Status: End2End pilot August September Oktober November Kopi af produktion Data

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 3

Teknik- & implementeringsmøde 3 Teknik- & implementeringsmøde 3 19. december 2016 19. december 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 3 1 Agenda 1 Actionliste 3 2 Releaseplan og kendte fejl 4 3 Orientering: Projekter 5 4 Orientering:

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde august Dok. nr.: 14/

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde august Dok. nr.: 14/ Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 24 18. august 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed milepælsopfølgning 3. Spørgsmål til afklaring a. En enkelt

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere