Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Året faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservationer Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Noter... 29

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 3A: Nøgletal for centrale aktiviteter Tabel 4: Målrapportering Årsregnskabet Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Regnskabstabeller Tabel 5: Udnyttelse af låneramme Tabel 6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 7: Bevillingsregnskab Noter til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Af- og nedskrivninger Note 3: Immaterielle anlægsaktiver Note 4: Materielle anlægsaktiver Note 5: Tilgodehavender Note 6: FF5- og FF7 kontiene Note 7: Hensatte forpligtelser Note 8: Donationer Note 9: Igangværende arbejder for fremmed regning Note 10: Periodeafgrænsningsposter, passiv Obligatorisk bilag Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Landbrugsmuseum, CVRnummer er ansvarlig for Dansk Landbrugsmuseum herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Gl. Estrup, dato Underskrift København, dato Underskrift Museumsdirektør Peter Bavnshøj Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Navn Dansk Landbrugsmuseum er en statsinstitution under Kulturministeriet. Hovedformål og lovgrundlag Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har i henhold til museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af landsbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag. Mission Dansk Landbrugsmuseum er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie identitetsskabende gennem viden, oplevelser og inddragelse. Vision Museet vil være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Hovedopgaver Dansk Landbrugsmuseum har følgende hovedopgaver Formidling Bevaring af kulturarven Forskning Hovedkonti Der aflægges årsrapport for følgende hovedkonto: Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbevilling). Rammeaftale Museet har 27. februar 2012 indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 17,3 22,0 Indtægter 4,6 9,3 Øvrige administrerede Udgifter 0,0 0,0 udgifter og indtægter Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0

6 Side Årets resultater Dansk Landbrugsmuseum vurderer både de faglige og økonomiske resultater i 2014 som værende tilfredsstillende. Årets samlede resultat vurderes dermed som tilfredsstillende Året faglige resultater I 2014 har museet været præget af den store særudstilling om Krigen 1864, som åbnede den 12. marts. I tilknytning til udstillingen har museet også arrangeret rundvisninger og udviklet undervisningsmateriale til brug for museets skoletjeneste. Året har også været præget af de mange fødevareaktiviteter knyttet til projekt Østjyllands Spisekammer med bl.a. deltagelse i Food Festival og deltagelse i andre fødevarearrangementer i de deltagende kommuner. Endelig bør nævnes det store antal særarrangementer, som er afviklet på museet hen over året. Museet har vist fem særudstillinger i 2014, hvoraf udstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864 har været den største og mest ressourcekrævende. Museet har også vist fire kunstudstillinger - Det daglige brød med kunstneren Tim Juel-Jacobsen, forårsudstillingen med Sønderhald Kunstnerne, udstillingen med Ulla Høegh samt udstillingen med Patchwork & naturoplevelser med kunstneren Ilse Fredborg Iversen. Museets kunstudstillinger har et kulturhistorisk perspektiv. Der har været afholdt 16 større offentlige særarrangementer samt 12 weekendarrangementer og aktivitetsdage. Blandt de større offentlige særarrangementer medregnes de særlige ferieaktiviteter for børn, som afvikles over mange dage i skolernes hovedferier vinterferien, påskeferien, sommerferien og efterårsferien. Blandt de nye særarrangementer er der grund til at fremhæve Kulturdagen den 5. april, som blev tilrettelagt i samarbejde med Norddjurs Kommune og de kulturelle foreninger og institutioner, som er hjemmehørende i Kommunen. Arrangementet blev en stor succes, og det er aftalt også at afholde Kulturdag på museet fremover som en fast tradition i samarbejde med Kommunen. Museets to mest velbesøgte særarrangementer Landbrugsmessen og Julemarkedet havde begge besøgsfremgang i forhold til tidligere år, hvorimod enkelte mindre særarrangementer havde faldende besøgstal, hvilket uheldigvis skyldes dårligt vejr i forbindelse med arrangementets afvikling. Museets besøgstal landene i 2014 omtrent på samme niveau som året før. Til det optalte antal besøgende på museet på skal dog lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i kraft af de talrige aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over bl.a. i forbindelse med Food Festivalen i Aarhus. I efteråret kunne museet lægge sidste hånd på et nyt introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Introduktionsafsnittet anvender forskellige IT løsninger, hvor der gennem billeder og tale fortælles om dansk madkultur gennem tiderne. Museets mange besøgende bliver hermed introduceret til en række udstillinger omhandlende disse emner. Gennem den nationale brugerundersøgelse, som er gennemført på museet i 2014 med 792 besvarelser, tegner der sig et nogenlunde klart billede af museets brugere. Museet har lidt flere ældre brugere end gennemsnittet for de kulturhistoriske museer i Danmark. Af muse-

7 Side 7 ets udenlandske besøgende er hele 40 % fra Norge og Sverige, hvilket er atypisk, idet der i gennemsnit kun er 7 % norske og svenske besøgende på de øvrige museer i Danmark. Kønsfordelingen for museets brugere er 41 % mænd og 59 % kvinder, hvilket svarer nøje til gennemsnittet. Til gengæld har museet færre brugere med en lang videregående uddannelse og næsten dobbelt så mange brugere med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med de øvrige museer i landet. I forbindelse med udstillingen om Krigen 1864 udviklede museet et nyt undervisningsmateriale om soldaternes kost og forplejning. Der blev også etableret en række feltkøkkener, hvor børnene selv havde mulighed for at tilberede maden på samme vis som soldaterne under Krigen De øvrige undervisningstilbud i Skoletjenesten har været efterspurgte på et lidt stigende niveau end de forudgående år. Et nyt tiltag er under forberedelse i Skoletjenesten, nemlig at etablere en række skolehaver, hvor børn fra områdets skoler fremover får tildelt havestykker, som skal passes hen over sæsonen gennem en række besøg. Forud for etableringen af udstillingen om Krigen 1864 har museet forsket i periodens madkultur og bl.a. studeret breve og beretninger om soldaternes kost og forplejning. Ud over særudstillingen er projektets forskningsresultater formidlet i en større artikel i skriftserien Dansk Madhistorie nr. 3. Museet har også forsket i den særlige madkultur og de madtraditioner, som knytter sig til Østjylland. Det er sket gennem projektet Det Østjyske Køkken, som er finansieret for eksterne fondsmidler. Museets øvrige forskningsprojekter har været finansieret af Fødevareministeriet og knytter sig til demonstrationsprojekterne om bevaring og bæredygtig udnyttelse plantegenetiske ressourcer. Museet har i 2014 arbejdet med kirsebær, krydderurter, løg og porrer, timian og blomkål. Sidstnævnte projekter om timian og blomkål blev igangsat ved årets begyndelse. Dansk Landbrugsmuseum har gennem sine mange forskellige aktiviteter i 2014 arbejdet indenfor alle sine tre hovedområder - landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Sidst på året har der været afholdt tre seminarer på museet. Den 15. november lagde museet ramme til et seminar afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de danske husdyrgenetiske ressourcer. Den 25. november afholdt museet et seminar om forskningen i madens og måltidets kulturhistorie, hvor oplæggene og debatten kredsede om emnet Mad i krig og krise. Ved samme lejlighed præsenteredes museets nye årbog, bind 3 i skriftserien Dansk Madhistorie med en række artikler omhandlende samme emne. Endelig lagde museet ramme til endnu et seminar den 3. december afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de plantegenetiske ressourcer. I efteråret har museet gennemført tre spændende opgaver for Fødevareministeriet, som har sammenhæng med Fødevareministeriets Handlingsplan for Plantegenetiske Ressourcer. Museet har fået tilskud til en særlig måltidspulje, som har iværksat møder og initiativer for de museer og interessenter, som beskæftiger sig med kulturhistorien omkring maden og måltidet i Danmark. Museet har også afholdt møder med de institutioner og aktører som har formidlet plantegenetiske ressourcer gennem de sidste fire år for at opsamle erfaringerne og give bud på nye organisationsformer og mulig involvering af nye aktører. Endelig har museet haft til opgave at videreudvikle og ajourføre hjemmesiden med undervis-

8 Side 8 ningsmaterialet Planter er også mad, som anvendes af folkeskoler og gymnasier landet over. Det meget omfattende fødevareprojekt Østjyllands Spisekammers mange aktiviteter har fyldt meget i museets dagligdag hen over året. Der har været afholdt forløb på museet for de virksomheder, der er knyttet til projektet, og der har været afholdt en del møder og workshops. Museet har synliggjort de særlige østjyske fødevarer i forbindelse med flere af museets særarrangementer, og vi har desuden deltaget i en lang række arrangementer og aktivitetsdage rundt i de 10 kommuner, som projektet omfatter. Som en særlig forskningsindsats er der indsamlet viden til projektet om særlige østjyske sorter og racer af planter og husdyr, som tidligere var særligt udbredte i området, og om de madtraditioner og den måltidskultur, som kan knyttes til Østjylland. Gennem hele 2014 har museet arbejdet målrettet på at skaffe finansiering til Madens Hus. Det er delvist lykkes, men dog endnu ikke i et tilstrækkeligt omfang til at projektet har kunnet igangsættes. Der er allerede ydet ganske betydelige fondsbidrag til projektet, og der arbejdes forsat på at få den resterende finansiering på plads. Vi håber, at vi kan gå i gang med projektet i løbet af Inden for bevaringsområdet har museet nået målene for konservering, indsamling og registrering. Hvor der i 2013 var fokus på at gennemgå og konservere mindre genstande på magasinerne på Gl. Estrup, har indsatsen i 2014 også omhandlet de større genstande på Kartoffelmelsfabrikken. Det opsatte mål for konservering, pladsregistrering samt publicering af genstande på Museernes Samlinger er fulgt og vil blive afsluttet som aftalt med udgangen af Museet har ikke gennemført kassation i samlingerne i 2014, men er ved at forberede en større kassationssag, som vil blive gennemført i Der er blevet indgået en aftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE om overtagelse af den udvendige bygningsdrift og ansvaret for driften af museets basisinstallationer. Overtagelsen betyder, at vi i de kommende år må afsætte en større del af bevillingerne til det bygningsmæssige område. Problemstillingen med betalingen af dækningsafgiften til Norddjurs Kommune fandt sin endelige afklaring i Takket være hjælp fra Kulturministeriet blev der truffet en aftale med Kommunen, så museet fremover holdes økonomisk skadesløs. I forbindelse med museets kvalitetsvurdering, som blev gennemført af Kulturstyrelsen i maj 2014, var der en del forberedelse til besøget og klargørelse af materiale, som skulle fremsendes forud for selve kvalitetsvurderingsbesøget. Den endelige kvalitetsvurderingsrapport, som museet senere modtog, tilkendegav, at museets opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende, hvilket er glædeligt for ledelse og medarbejdere. Museets samlede indsats i 2014 viser, at vi har været det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark i overensstemmelse med vores mission. Ligeledes har vi været førende i Danmark, når det omhandler landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv, hvilket er vores klare mål i museets gældende vision.

9 Side Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (Beløb i kr., løbende priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger (løn mv.) Heraf af- og nedskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Resultat før finansielle poster (Det negative fortegn er udtryk for et overskud) Årets resultat (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Lånerammen Træk på lånerammen (se note) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 84,4 % 82,3 % 83,3 % 81,9 % 79,5 % Negativ udsvingsrate 94,4 % 141,9 % 0,9 % 8,5 % 0,0 % Overskudsgrad -0,7 % 0,7 % -2,0 % 0,1 % -0,1 % Bevillingsandel 83,2 % 80,3 % 80,5 % 80,6 % 79,4 % Personaleoplysninger Antal årsværk 25,9 23,1 21,9 22,7 27,4 Årsværkspris Lønomkostningsandel 52,2 % 46,1 % 45,3 % 47,8 % 62,3 % Lønsumsloft Lønforbrug Note Fra 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtaget donerede aktiver, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i med tidligere år. Dansk Landbrugsmuseum realiserede i 2014 et underskud på 20 tkr., som ligger meget tæt på det budgetterede nul-resultat.

10 Side 10 Et resultat så tæt på det budgetterede må vurderes som tilfredsstillende og udtryk for, at den stramme aktivitetsstyring fortsat har båret frugt, men bag tallet ligger selvfølgelig både aktiviteter, som er gået bedre end forventet, og aktiviteter, som er gået dårligere. Museet har i 2014 kunnet indtægtsføre tkr. som tilskud fra forskellige institutioner på landbrugs- og fødevareområdet til tilskudsfinansierede aktiviteter, (2013: tkr.). Arbejdet er for en dels vedkommende udført af museets egne medarbejdere, hvor lønnen derfor indregnes under de pågældende aktiviteter. Museet har således i 2014 gennemført store tilskudsfinansierede aktiviteter, hvoraf en del er afsluttet i Museet har ikke i samme omfang modtaget nye tilsagn og såvel omsætningsaktiver som kortfristet gæld viser derfor et mindre fald i forhold til 31. december Med en udnyttelse af lånerammen på 79,5 % er den svagt faldende tendens fra de foregående år fortsat. Museet er en forholdsvis bygningstung institution. Afskrivninger på bygningerne vejer derfor ret tungt i de samlede billede af udviklingen på lånerammen. Med det realiserede resultat (underskud) er det overførte overskud bragt i nul, og den negative udsvingsrate udgør derfor 0 %. Overskudsgraden opgøres som forholdet mellem Årets resultat og Ordinære driftsindtægter, her væsentligst Indtægtsført bevilling. Tallet er derfor en anden måde at se årets resultat på. Det skal bemærkes, at indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter indgår i Andre driftsindtægter, som ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen, 79,4 %, som er forholdet mellem Indtægtsført bevilling og de samlede Ordinære driftsindtægter, udviser et mindre fald i forhold til Også bevillingsandelen skal ses i lyset af, at tilskud ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Stigningen i antallet af årsværk skyldes de omfattende tilskudsfinansierede aktiviteter og stigningen i årsværksprisen skyldes de medarbejderkategorier der er anvendt. Også lønomkostningsandelen er en følge heraf Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver (Beløb i 1000 kr., løbende priser) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration % Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven % Bevaring af kulturarven % Forskning % I alt % Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på formål/aktiviteter. Generel ledelse og administration indeholder blandt andet finansielle omkostninger samt afskrivninger og fælles udgifter vedrørende bygninger med i alt tkr.

11 Side Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nøgletal for centrale aktiviteter , forventet Bevaring af kulturarven Færdigkonserverede genstande Genstande påført supplerende registreringsoplysninger Erhvervede genstande Udfasede genstande Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet 2 2 1,7 2 3 Forskning Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde Formidling Antal besøgende Antal åbningstimer Antal særudstillinger Antal særarrangementer Antal særarrangementer rettet mod børn og unge Skoletjeneste, antal klasser Antal besøgende børn/unge u/ 18 år Antal undervisningstilbud Besøgende på hjemmeside Ikke oplyst Ikke oplyst Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i 86 % 83 % 86 % 94 % brugerundersøgelser Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 87 % 89 % 89 % 94 %

12 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Opgaver Mål Målopfyldelse Formidling Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Bevaring af kulturarven Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gen- Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Målet anses for opfyldt. Museet har afholdt eller deltaget i 52 arrangementer på måltidsområdet. Museet har omsat for kr på måltidsområdet. Museets bedømmes til 7,9 på en skala til 10 for muligheden for at deltage aktivt. Museet har arbejdet med fokusgrupper, når der udvikles nye initiativer på området. Målet anses for opfyldt. Museet har konserveret 3226 genstande. Museet har påført 550 genstande supplerende registreringsoplysninger. Museet har anvendt 2 årsværk på samlingsområdet. Målet anses delvist for opfyldt.

13 Side 13 Opgaver Mål Målopfyldelse nem målrettet indsamling og kassation. Museet har nyindsamlet 350 genstande. Museet har ikke udfaset genstande men er ved at forberede en udskillelse af godt 200 Forskning Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. genstande. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 2 igangværende forskningsprojekter. Museet har deltaget i 52 udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 6 igangværende forskningsprojekter. Museet har afsluttet 3 forskningsprojekter. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Dansk Landbrugsmuseum anser den samlede målopfyldelse for 2014 for tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Beretningen og den skematiske oversigt over målopfyldelsen viser, at museets indsats samlet set har bidraget til, at målsætningen og visionen for museets arbejde i 2014 er nået. Der er således opnået tilfredsstillende resultater indenfor alle museets faglige områder formidling, bevaring af kulturarven og forskning. I det følgende vil de syv mål, som er opsat i rammeaftalen blive uddybet og analyseret. Mål: Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Opgave: Formidling. Museets store særudstilling Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864, har sammen med museets øvrige udstillingsvirksomhed været med til at skabe større indsigt og sammenhæng i landbrugshistorien. Museet har vist i alt 5 særudstillinger i 2014.

14 Side 14 Udstillingen om Krigen 1864 blev etableret i et samarbejde med tre andre museer Fregatten Jylland, Historiecenter Dybbøl Banke og Dannevirke Museum. Anledningen til dette projektsamarbejde var 150 året for Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland. Projektet var finansieret med økonomiske tilskud fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Nordeafonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Dansk Landbrugsmuseum havde i sin del af projektsamarbejdet soldaternes mad og forplejningen ved fronten som særligt tema. Kildematerialet var de mange breve fra soldaterne ved fronten og de officielle beretninger om krigen, der samstemmende berettede om store problemer med soldaternes kost og vanskeligheder ved at fremskaffe tilstrækkelige forsyninger. Denne særlige side af krigens historie har ikke tidligere været i fokus. Museet har i 2014 også færdiggjort det nye digitale introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Dette introduktionsafsnit anvender især IT teknologi. Desuden formidles gennem animation og enkelte tableauer historien om dansk madkultur gennem tiderne. Der tages udgangspunkt i den danske litteraturklassiker, H.C. Andersens eventyr om Svinedrengen, der som bekendt havde en gryde, der kunne afsløre, hvad byens borgere skulle have til aftensmad. Museets gæster bliver i introduktionsafsnittet beredt til de efterfølgende permanente udstillinger om mad og måltid. Det drejer sig bl.a. om udstillingerne Kød på bordet, Mejerigtig, Kartoflens Kulturhistorie, Åh Karoline med flere. Introduktionsafsnittet er blevet finansieret med økonomisk bidrag fra Kulturstyrelsen, Region Midtjylland og Norma og Frode Jacobsens Fond. I forbindelse med begge omtalte udstillingsprojekter har der været arbejdet med fokusgrupper. De mandlige besøgende har i udstillingen om Krigen 1864 haft mulighed for at reflektere over feltrationer gennem tiderne med sammenligninger til, hvad de har oplevet under deres egen soldatertid. Introduktionsafsnittet til udstillingerne Dansk Mad og Måltid er blevet afprøvet i forhold til forskellige brugergrupper. En gruppe unge har bl.a. været inddraget i forbindelse med indretningen og udarbejdelsen af animationen. En anden gruppe har vurderet det næsten færdige resultat med henblik på justeringer og ændringer inden åbning for publikum. Museets udstillinger vurderes højt i den nationale brugerundersøgelse, 8,9, hvilket er højere end gennemsnittet for andre kulturhistoriske museer i Danmark, hvis udstillinger bedømmes til 8,5 i undersøgelsen. Museet har også takket være spændende særudstillinger og relevante permanente basisudstillinger kunnet tiltrække et meget højt antal besøgende i Med særudstillingen og det nye introduktionsafsnit har museet i sammenhæng med de eksisterende udstillinger et meget vidtfavnende udstillingstilbud til publikum. Udstillingerne omhandler forskellige sider af landbokulturen, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Museet har haft et stigen antal besøgende børn og unge under 18 år Museet har også afholdt 35 særarrangementer og haft 92 skoleklasser på besøg i museets Skoletjeneste. Ud over de fysiske antal besøgende på museet på skal lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i forbindelse med de aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over. Museets samlede besøgstal i 2014 overstiger således det anslåede antal på

15 Side 15 Aktiviteterne har været med til at understøtte museets mission, at være det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark. De nye udstillingsinitiativer støtter også visionen, at museet skal være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Mål: Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Opgave: Formidling. Museet har i 2014 foretaget en større omflytning og udtynding af de store genstande, som udstilles i Besøgsmagasinet. Det har især drejet sig om genstandene i den sydligste halvdel af magasinet, hvor der både i kælderetagen og på 1. sal er sket forandringer. I kælderetagen er der i forbindelse med færdiggørelsen af introduktionsafsnittet Dansk Mad og Måltid sket ændringer og foretaget en ny opstilling af genstandene. Museets permanente udstilling Kartoflens Kulturhistorie er blevet nyopstillet, så de udstillede genstande formidles i bedre sammenhæng med en række tekst- og billedbannere. Der er også flyttet rundt på den store vognudstilling, som fortsat befinder sig i Besøgsmagasinets underetage med en bedre opstilling af de udstillede vogne. I overetagen er der tyndet betydeligt ud i antallet af udstillede høstmaskiner, tærskeværker, motorer, kværne m.m. så det nu er færre, men mere velvalgte genstande, der udstilles. Der arbejdes fortsat på at skabe tableauer, så det er muligt at formidle, hvordan de udstillede redskaber og maskiner har fungeret. I den forbindelse har museet fået foretaget en række filmoptagelser af tilsvarende historiske genstande kørende på marken. Optagelserne er nu ved at blive sammenklippet og færdigredigeret og vil i løbet af 2015 blive vist på skærme ved de udstillede genstande, hvorved publikum får en større indsigt i redskabernes og maskinernes anvendelse. I forbindelse med særudstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting viste museet også et afsnit, som formidlede, hvad Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland havde af mere langsigtede virkninger for landbruget og det danske samfund. Her blev der fortalt historier om perioden 1864 til ca. 1900, om hedeopdyrkningen, andelsbevægelsen, landbrugets mekanisering, landvinding med inddæmning af fjorde og sunde og meget andet. Denne del af udstillingen tog sit udgangspunkt i en række store og markante genstande fra museets samlinger. Historien om hedeopdyrkningen blev fortalt med en stor hestetrukken hedeplov, andelsbevægelsen med museets ældste Maglekildecentrifuge fra ca. 1880, landbrugets mekanisering med den danskproducerede Føniks aflægger fra 1864 osv. De beskrevne initiativer har været med til at ændre publikums oplevelse og forståelse af museets store redskaber og maskiner gennem en bedret formidling. Med udgangspunkt i genstandene bliver der formidlet landbrugshistorie, som fanger publikums interesse. Vores opmærksomhed retter sig mod, at genstandene skal indgå en bedre og mere forståelig sammenhæng med andre genstande, hvilket vi mener, er lykkedes med de iværksatte tiltag. Museets udstillinger vurderes til 8,9 i den nationale brugerundersøgelse hvilket som tidligere nævnt er noget over gennemsnittet sammenlignet med andre museers udstillinger,

16 Side 16 der vurderes til 8,5. Vi har herigennem markeret os som det nationale museum for landbrugets kulturhistorie i Danmark og ligeledes bidraget til, at museet er førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opgave: Formidling. I 2014 har museet afviklet mange aktivitetsdage og særarrangementer, hvor publikum har haft mulighed for at arbejde aktivt med historisk madlavning. Museet kan opliste hele 52 arrangementer og aktiviteter på og udenfor museet, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet. Ca. en tredjedel er sket gennem aktiv brugerinddragelse af publikum i forbindelse med offentlige arrangementsdage eller forud bestilte fødevarearrangementer for en lukket kreds. Museets omsætning ved sidstnævnte arrangementer nærmer sig en fordobling i 2014 sammenlignet med året før. De offentlige aktivitetsdage og arrangementer, hvor der har været aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har bl.a. været i forbindelse med Landbrugsmessen, Livet på landet, Middelalderfestival i Horsens, Food Festival i Aarhus, Høstdag hos Aarstiderne i Barritskov, Kalø Økologisk Festival, Jægerliv, Æbledag og Julemarkedet. Blandt de forud bestilte fødevarearrangementer for en lukket personkreds kan næves arrangement for Smag Djursland, Kokke og Restaurationsskolen, Aalborg Universitet, VIA Læreruddannelsen, Østjyllands Spisekammer med flere. I forbindelse med flere af arrangementerne har museet foretaget tilfredshedsundersøgelser hos deltagerne for at udvikle og forbedre tilbuddene yderligere. I den nationale brugerundersøgelse har vi oplevet en lille stigning i sammenligning med året før for muligheden for at deltage aktivt. Vores tilbud med aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har givet publikum en større indsigt og viden. Vi oplever en stigende interesse både blandt private og hos professionelle for madens og måltidets kulturhistorie. I den nationale brugerundersøgelse bedømmes muligheden for læring, oplevelser og inddragelse samlet til 8,6 på en skala til 10. Museets forskellige aktiviteter gennem Østjyllands Spisekammer har fået flere mindre og mellemstore produktions- forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder indenfor fødevareområdet til at interessere sig fødevarehistorien og de muligheder, historien gemmer for at fremme afsætningen og udvikle nye produkter. Museets forskellige aktiviteter for at forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har været med til at tydeliggøre, at vi er museet for landbruget og måltidets kulturhistorie identitetsskabende gennem viden, oplevelser og inddragelse. Initiativerne understøtter også museets vision om at være førende i Danmark, når det handler om måltidets kulturhistorie.

17 Side 17 Mål: Oprette veldokumenterede og velbevarede samlinger. Opgave: Bevaring af kulturarven. Der genstande, som i 2014 er tilgået museet, er for langt størstedelens vedkommende blevet færdigregistreret. Der er desuden ca. 550 af de allerede registrerede genstande i museets samlinger, som er blevet påført supplerende registreringsoplysninger. Som tidligere år er genstandsregistreringen sket sideløbende med en fotoregistrering, en konservering og en pladsregistrering på magasinerne. I 2014 er pladsregistreringen skredet planmæssigt frem mod det endelige mål, at samtlige genstande skal være endelig pladsregistret inden udgangen af Museet har i 2014 fået gennemgået et meget stort antal genstande, 3226 stk., hvoraf en del af tingene har undergået en konservering. Flere genstande har været store ting vogne, plove, høstmaskiner, slagterimaskiner osv. Der er bl.a. konserveret genstande, som har været vist i forbindelse med udstillingen om Krigen Ligeledes er flertallet af de genstande, som er blevet omflyttet eller bortflyttet fra Besøgsmagasinet blevet gennemgået og konserveret. En del af museets allermindste genstande de mange modeller af landbrugsredskaber er også blevet gennemgået. På baggrund af de gode resultater fastholdes målet, at alle genstande skal være gennemgået og i nødvendigt omfang konserveret senest med udgangen af Som nævnt er der imidlertid opstået en uventet bygningsmæssig udfordring mod slutningen af 2014 på museets magasiner på kartoffelmelsfabrikken i Auning. En del af eternittagpladerne på to af magasinerne har vist sig at være ved at smuldre bort, hvilket har givet sig udslag i form af indvendige fugtproblemer på lofter og vægge med risiko for skade på de museumsgenstande, som opbevares i de to bygninger. Museet skal hurtigst muligt have taget hånd om dette problem i Museet bliver næsten daglig kontaktet i faglige spørgsmål vedrørende landbrugsgenstande, og museets samlinger bliver i stor udstrækning benyttet af andre statslige og statsanerkendte museer til udlån til særudstillinger. De mange henvendelser skyldes, at museet har veldokumenterede og velbevarede samlinger, som stilles til rådighed for andre museer. Dansk Landbrugsmuseum kan derfor også her hævde, at vi er det nationale museum for landbrugets og måltidet kulturhistorie. Også her er vi førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation. Opgave: Bevaring af kulturarven. De 350 nyindsamlede genstande er hovedsagelig indsamlet fra de tidligere Karolinepiger, og det drejer sig om effekter, som er med til at dokumentere deres historie og understøtte den fokus, som museet gennem de senere år har haft på Karolines Køkken og Karolinepigerne, bl.a. i form af en permanent udstilling. Indsamlingen er foregået systematisk på baggrund af det forskningsprojekt, som museet gennemførte i 2013.

18 Side 18 Museet har ikke foretaget kassation i samlingerne i 2014, men er gået i gang med at forberede en større udskillelse af godt 200 genstande, som har været langtidsdeponeret på andre statsanerkendte museer. Den endelige udskillelse gennemføres i begyndelsen af Da der i 2014 ikke er gennemført kassation i samlingerne, kan vi derfor kun bedømme målet som delvist opfyldt. I samarbejde med museernes Landbrugspulje og under ledelse af Billund Museum, har museets faginspektør på samlingsområdet været frikøbt i tre måneder til at få et samlet overblik over de danske museers landbrugssamlinger og deres dokumentation og bevaringstilstand. Det er hensigten, at kassation i museernes samlinger, herunder også Dansk Landbrugsmuseums egne samlinger, fremover kan foregå på bedre og grundlag og mere koordineret end hidtil på baggrund af det overblik, der er skabt. Den samme faginspektør bliver ofte konsulteret af museerne i landbrugsfaglige spørgsmål og spørgsmål vedrørende landbrugsgenstande. Der sker også jævnligt henvendelser fra Kulturstyrelsen om en udtalelse og vurdering, når et statsanerkendt museum ønsker udskillelse i samlingerne af landbrugsgenstande. Skønt målet kun vurderes delvist opfyldt på grund af den manglende kassation, så anses museets indsats og centrale rolle på området at være foregået i forhold til missionens og visionens formuleringer, at museet er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie, samt at museet vil være førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie Opgave: Forskning. Museets store forskningsprojekt i 2014 inden for området madens og måltidets kulturhistorie har været undersøgelsen af de mange soldaterbreve og officielle beretninger fra Krigen 1864 omhandlede kosten og forplejningen ved fronten. Dette forskningsarbejde har været det faglige grundlag for museets særudstilling om Krigen Forskningsresultatet er også blevet publiceret i en længere artikel i Dansk Madhistorie bind 3, som museet udgav i november 2014 i forbindelse med et forskningsseminar, hvor temaet var Mad i krig og krise. I forbindelse med seminaret var der faglige oplæg fra såvel internationale som danske fødevareforskere. Museets andet forskningsprojekt inden for fødevareområdet har omhandlet de mad- og måltidstraditioner som knytter sig til det østjyske område. Formålet med denne undersøgelse har bl.a. været, at indsamle viden, som senere skal formidles i særudstillingen Det Østjyske Køkken. Det samlede projekt er som tidligere omtalt finansieret for eksterne fondsmidler. En anden anvendelse af ovennævnte forskningsprojekt har skullet danne grundlag for flere af initiativerne i Østjyllands Spisekammer, hvor det historiske materiale er blevet bearbejdet og transformeret til en nutidig anvendelse. Der har været afholdt workshops, hvor traditionelle østjyske retter er blevet moderniseret og tilrettet til nutidig brug.

19 Side 19 Museet og museets faginspektør for området bliver næsten dagligt kontaktet i faglige spørgsmål vedrørende madens og måltidets kulturhistorie. Det drejer sig om henvendelser fra kolleger fra andre museer, men det drejer sig også om henvendelser fra forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, medier m.fl. Der er bud efter museets kompetencer på området til at levere viden, faglige indlæg, foredrag, artikler osv. Vi har desuden optalt 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde, og 52 aktiviteter, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet. Det drejer sig om foredrag, interviews, radio og TV indslag, formidling af viden til kolleger, erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner osv. Det opsatte mål er derfor nået. Museets arbejde med dansk madkultur har med henvisning til missionen været med til at markere Dansk Landbrugsmuseum, som det nationale museum for måltidets kulturhistorie. Herved har vi også bidraget til visionen om at være førende i Danmark, når det handler om måltidets kulturhistorie. Mål: Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Opgave: Forskning. Museet har i 2014 deltaget i flere forskningsprojekter vedrørende den levende kulturarv alle omhandlende vore gamle fødevareplanter. Fælles for projekterne er, at museet skal forske i planternes kulturhistorie og afdække, hvorledes planterne har været anvendt i husholdningen og maden historisk set. I forbindelse med dette arbejde, som finansieres af Fødevareministeriet, anvendes meget forskelligartede skriftlige kilder, trykte såvel som utrykte. Blandt de trykte kilder anvendes det store antal kogebøger, som er udgivet i Danmark siden midten af 1600 tallet. Museet har også andre roller i projekterne, hvor der samarbejdes med andre forskningsinstitutioner bl.a. Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Agro Tech m.fl. Museet har nemlig også til opgave at dyrke de forskellige sorter i museets nye væksthus eller på friland i Den Landbrugsbotaniske Have. Endelig knytter der sig ofte en praktisk afprøvning til projekterne, hvor materialet høstes og anvendes til forskellige former for afprøvninger i museets køkken med test af smag, farve, konsistens m.m. I 2014 har museet arbejdet med fem forskellige projekter kirsebær, løg og porrer, krydderurter, timian og blomkål. De to af projekterne, nemlig kirsebær og løg og porrer er blevet endelig afsluttet i løbet af 2014, hvorimod de tre øvrige videreføres i De fleste projekter formidles gennem museets særarrangementsdage bl.a. Landbrugsmessen, Livet på landet og Æbledagen ligesom museet også formidler resultaterne gennem udstillinger, udgivelser, foredrag m.m. I forbindelse med projekt Østjyllands Spisekammer er der som en særlig forskningsindsats indsamlet viden om østjyske plantesorter og husdyrracer og om de planter og dyr, som tidligere var almindeligt udbredte i området. Formålet har været, at bibringe virksomhederne denne viden og øge anvendelse af de gamle sorter af nytteplanter og de gamle danske husdyrracer i forbindelse med nutidens og fremtidens fødevareproduktion. Som tidligere omtalt var museet i samarbejde med Fødevareministeriet medarrangør på to seminarer, som blev afholdt på museet den 15. november og den 3. december om hen-

20 Side 20 holdsvis husdyr og planter. Som allerede omtalt har museet løst tre opgaver for Fødevareministeriet i sammenhæng med Fødevareministeriets Handlingsplan for Plantegenetiske Ressourcer. Museet har drevet en Måltidspulje for de museer og aktører, som beskæftiger sig med at dokumentere kulturhistorien omkring maden og måltidet i Danmark. Museet har afholdt møder med de institutioner og aktører, som arbejder med formidling af plantegenetiske ressourcer. Endelig har museet fået midler til at videreudvikle og ajourføre undervisningsmaterialet Planter er også mad, som retter sig mod den danske skoleundervisning på forskellige alderstrin. Gennem de mange arbejdsopgaver med den levende kulturarv kommer museet i berøring med meget forskellige samarbejdspartnere i hele Danmark. Det gælder både indenfor forskningsmiljøerne og erhvervslivet. Museets kompetencer indenfor dette felt muliggør også samarbejde og finansiering til det kulturhistoriske arbejde fra andre kilder end de sædvanlige for de kulturhistoriske museer. Vores arbejde indenfor den levende kulturarv er således i høj grad med til at bidrage med ny kulturhistorisk viden for området. Med de gennemførte aktiviteter viser vi, at vi er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie. Også her arbejder vi ud fra visionen om at være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv Redegørelse for reservationer Dansk Landbrugsmuseum har ved regnskabsårets afslutning ikke foretaget reservation af bevilling Forventninger til kommende år 2015 bliver det fjerde og sidste år med den nuværende rammeaftale med Kulturministeriet. I vinteren 2015 påbegynder museet en større ombygning af den permanente slagteriudstilling Kød på bordet. Dette projekt gennemføres for eksterne midler, idet museet har modtaget en donation på kr fra Norma og Frode Jacobsens Fond til at forbedre udstillingen og til at implementere flere digitale og interaktive elementer. Museets særudstilling Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864 vil også blive vist i første halvår af Denne udstilling forventes i sensommeren 2015 at blive afløst af en særudstilling om unges forhold til vores historie. I museets øvrige særudstillingsområder vil der blive vist to kunstudstillinger med henholdsvis Kunstens Venner og gruppen af professionelle kunstnere i Norddjurs Kommune. Museet har modtaget kr fra Knud Højgaards Fond til en særudstilling om Smagen af Danmark. Museet vil i 2015 arbejde på at søge yderligere midler, så der bliver mulighed for at gennemføre projektet. Langt størstedelen af museets årligt tilbagevendende særarrangementer vil også blive videreført i Et helt nyt arrangement vil dog se dagens lys, nemlig en Fødevaremesse, som afholdes i påsken. Her samarbejder museet med et privat eventbureau Huset Th., som også arrangerer fødevaremesser andre steder i landet. Udstillerne vil især være mindre fødevarevirksomheder, som fremstiller niche- og kvalitetsprodukter med lokale fødevarer.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere