Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Året faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservationer Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Noter... 29

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 3A: Nøgletal for centrale aktiviteter Tabel 4: Målrapportering Årsregnskabet Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Regnskabstabeller Tabel 5: Udnyttelse af låneramme Tabel 6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 7: Bevillingsregnskab Noter til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Af- og nedskrivninger Note 3: Immaterielle anlægsaktiver Note 4: Materielle anlægsaktiver Note 5: Tilgodehavender Note 6: FF5- og FF7 kontiene Note 7: Hensatte forpligtelser Note 8: Donationer Note 9: Igangværende arbejder for fremmed regning Note 10: Periodeafgrænsningsposter, passiv Obligatorisk bilag Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Landbrugsmuseum, CVRnummer er ansvarlig for Dansk Landbrugsmuseum herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Gl. Estrup, dato Underskrift København, dato Underskrift Museumsdirektør Peter Bavnshøj Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Navn Dansk Landbrugsmuseum er en statsinstitution under Kulturministeriet. Hovedformål og lovgrundlag Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har i henhold til museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af landsbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag. Mission Dansk Landbrugsmuseum er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie identitetsskabende gennem viden, oplevelser og inddragelse. Vision Museet vil være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Hovedopgaver Dansk Landbrugsmuseum har følgende hovedopgaver Formidling Bevaring af kulturarven Forskning Hovedkonti Der aflægges årsrapport for følgende hovedkonto: Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbevilling). Rammeaftale Museet har 27. februar 2012 indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 17,3 22,0 Indtægter 4,6 9,3 Øvrige administrerede Udgifter 0,0 0,0 udgifter og indtægter Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0

6 Side Årets resultater Dansk Landbrugsmuseum vurderer både de faglige og økonomiske resultater i 2014 som værende tilfredsstillende. Årets samlede resultat vurderes dermed som tilfredsstillende Året faglige resultater I 2014 har museet været præget af den store særudstilling om Krigen 1864, som åbnede den 12. marts. I tilknytning til udstillingen har museet også arrangeret rundvisninger og udviklet undervisningsmateriale til brug for museets skoletjeneste. Året har også været præget af de mange fødevareaktiviteter knyttet til projekt Østjyllands Spisekammer med bl.a. deltagelse i Food Festival og deltagelse i andre fødevarearrangementer i de deltagende kommuner. Endelig bør nævnes det store antal særarrangementer, som er afviklet på museet hen over året. Museet har vist fem særudstillinger i 2014, hvoraf udstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864 har været den største og mest ressourcekrævende. Museet har også vist fire kunstudstillinger - Det daglige brød med kunstneren Tim Juel-Jacobsen, forårsudstillingen med Sønderhald Kunstnerne, udstillingen med Ulla Høegh samt udstillingen med Patchwork & naturoplevelser med kunstneren Ilse Fredborg Iversen. Museets kunstudstillinger har et kulturhistorisk perspektiv. Der har været afholdt 16 større offentlige særarrangementer samt 12 weekendarrangementer og aktivitetsdage. Blandt de større offentlige særarrangementer medregnes de særlige ferieaktiviteter for børn, som afvikles over mange dage i skolernes hovedferier vinterferien, påskeferien, sommerferien og efterårsferien. Blandt de nye særarrangementer er der grund til at fremhæve Kulturdagen den 5. april, som blev tilrettelagt i samarbejde med Norddjurs Kommune og de kulturelle foreninger og institutioner, som er hjemmehørende i Kommunen. Arrangementet blev en stor succes, og det er aftalt også at afholde Kulturdag på museet fremover som en fast tradition i samarbejde med Kommunen. Museets to mest velbesøgte særarrangementer Landbrugsmessen og Julemarkedet havde begge besøgsfremgang i forhold til tidligere år, hvorimod enkelte mindre særarrangementer havde faldende besøgstal, hvilket uheldigvis skyldes dårligt vejr i forbindelse med arrangementets afvikling. Museets besøgstal landene i 2014 omtrent på samme niveau som året før. Til det optalte antal besøgende på museet på skal dog lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i kraft af de talrige aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over bl.a. i forbindelse med Food Festivalen i Aarhus. I efteråret kunne museet lægge sidste hånd på et nyt introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Introduktionsafsnittet anvender forskellige IT løsninger, hvor der gennem billeder og tale fortælles om dansk madkultur gennem tiderne. Museets mange besøgende bliver hermed introduceret til en række udstillinger omhandlende disse emner. Gennem den nationale brugerundersøgelse, som er gennemført på museet i 2014 med 792 besvarelser, tegner der sig et nogenlunde klart billede af museets brugere. Museet har lidt flere ældre brugere end gennemsnittet for de kulturhistoriske museer i Danmark. Af muse-

7 Side 7 ets udenlandske besøgende er hele 40 % fra Norge og Sverige, hvilket er atypisk, idet der i gennemsnit kun er 7 % norske og svenske besøgende på de øvrige museer i Danmark. Kønsfordelingen for museets brugere er 41 % mænd og 59 % kvinder, hvilket svarer nøje til gennemsnittet. Til gengæld har museet færre brugere med en lang videregående uddannelse og næsten dobbelt så mange brugere med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med de øvrige museer i landet. I forbindelse med udstillingen om Krigen 1864 udviklede museet et nyt undervisningsmateriale om soldaternes kost og forplejning. Der blev også etableret en række feltkøkkener, hvor børnene selv havde mulighed for at tilberede maden på samme vis som soldaterne under Krigen De øvrige undervisningstilbud i Skoletjenesten har været efterspurgte på et lidt stigende niveau end de forudgående år. Et nyt tiltag er under forberedelse i Skoletjenesten, nemlig at etablere en række skolehaver, hvor børn fra områdets skoler fremover får tildelt havestykker, som skal passes hen over sæsonen gennem en række besøg. Forud for etableringen af udstillingen om Krigen 1864 har museet forsket i periodens madkultur og bl.a. studeret breve og beretninger om soldaternes kost og forplejning. Ud over særudstillingen er projektets forskningsresultater formidlet i en større artikel i skriftserien Dansk Madhistorie nr. 3. Museet har også forsket i den særlige madkultur og de madtraditioner, som knytter sig til Østjylland. Det er sket gennem projektet Det Østjyske Køkken, som er finansieret for eksterne fondsmidler. Museets øvrige forskningsprojekter har været finansieret af Fødevareministeriet og knytter sig til demonstrationsprojekterne om bevaring og bæredygtig udnyttelse plantegenetiske ressourcer. Museet har i 2014 arbejdet med kirsebær, krydderurter, løg og porrer, timian og blomkål. Sidstnævnte projekter om timian og blomkål blev igangsat ved årets begyndelse. Dansk Landbrugsmuseum har gennem sine mange forskellige aktiviteter i 2014 arbejdet indenfor alle sine tre hovedområder - landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Sidst på året har der været afholdt tre seminarer på museet. Den 15. november lagde museet ramme til et seminar afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de danske husdyrgenetiske ressourcer. Den 25. november afholdt museet et seminar om forskningen i madens og måltidets kulturhistorie, hvor oplæggene og debatten kredsede om emnet Mad i krig og krise. Ved samme lejlighed præsenteredes museets nye årbog, bind 3 i skriftserien Dansk Madhistorie med en række artikler omhandlende samme emne. Endelig lagde museet ramme til endnu et seminar den 3. december afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de plantegenetiske ressourcer. I efteråret har museet gennemført tre spændende opgaver for Fødevareministeriet, som har sammenhæng med Fødevareministeriets Handlingsplan for Plantegenetiske Ressourcer. Museet har fået tilskud til en særlig måltidspulje, som har iværksat møder og initiativer for de museer og interessenter, som beskæftiger sig med kulturhistorien omkring maden og måltidet i Danmark. Museet har også afholdt møder med de institutioner og aktører som har formidlet plantegenetiske ressourcer gennem de sidste fire år for at opsamle erfaringerne og give bud på nye organisationsformer og mulig involvering af nye aktører. Endelig har museet haft til opgave at videreudvikle og ajourføre hjemmesiden med undervis-

8 Side 8 ningsmaterialet Planter er også mad, som anvendes af folkeskoler og gymnasier landet over. Det meget omfattende fødevareprojekt Østjyllands Spisekammers mange aktiviteter har fyldt meget i museets dagligdag hen over året. Der har været afholdt forløb på museet for de virksomheder, der er knyttet til projektet, og der har været afholdt en del møder og workshops. Museet har synliggjort de særlige østjyske fødevarer i forbindelse med flere af museets særarrangementer, og vi har desuden deltaget i en lang række arrangementer og aktivitetsdage rundt i de 10 kommuner, som projektet omfatter. Som en særlig forskningsindsats er der indsamlet viden til projektet om særlige østjyske sorter og racer af planter og husdyr, som tidligere var særligt udbredte i området, og om de madtraditioner og den måltidskultur, som kan knyttes til Østjylland. Gennem hele 2014 har museet arbejdet målrettet på at skaffe finansiering til Madens Hus. Det er delvist lykkes, men dog endnu ikke i et tilstrækkeligt omfang til at projektet har kunnet igangsættes. Der er allerede ydet ganske betydelige fondsbidrag til projektet, og der arbejdes forsat på at få den resterende finansiering på plads. Vi håber, at vi kan gå i gang med projektet i løbet af Inden for bevaringsområdet har museet nået målene for konservering, indsamling og registrering. Hvor der i 2013 var fokus på at gennemgå og konservere mindre genstande på magasinerne på Gl. Estrup, har indsatsen i 2014 også omhandlet de større genstande på Kartoffelmelsfabrikken. Det opsatte mål for konservering, pladsregistrering samt publicering af genstande på Museernes Samlinger er fulgt og vil blive afsluttet som aftalt med udgangen af Museet har ikke gennemført kassation i samlingerne i 2014, men er ved at forberede en større kassationssag, som vil blive gennemført i Der er blevet indgået en aftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE om overtagelse af den udvendige bygningsdrift og ansvaret for driften af museets basisinstallationer. Overtagelsen betyder, at vi i de kommende år må afsætte en større del af bevillingerne til det bygningsmæssige område. Problemstillingen med betalingen af dækningsafgiften til Norddjurs Kommune fandt sin endelige afklaring i Takket være hjælp fra Kulturministeriet blev der truffet en aftale med Kommunen, så museet fremover holdes økonomisk skadesløs. I forbindelse med museets kvalitetsvurdering, som blev gennemført af Kulturstyrelsen i maj 2014, var der en del forberedelse til besøget og klargørelse af materiale, som skulle fremsendes forud for selve kvalitetsvurderingsbesøget. Den endelige kvalitetsvurderingsrapport, som museet senere modtog, tilkendegav, at museets opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende, hvilket er glædeligt for ledelse og medarbejdere. Museets samlede indsats i 2014 viser, at vi har været det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark i overensstemmelse med vores mission. Ligeledes har vi været førende i Danmark, når det omhandler landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv, hvilket er vores klare mål i museets gældende vision.

9 Side Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (Beløb i kr., løbende priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger (løn mv.) Heraf af- og nedskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Resultat før finansielle poster (Det negative fortegn er udtryk for et overskud) Årets resultat (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Lånerammen Træk på lånerammen (se note) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 84,4 % 82,3 % 83,3 % 81,9 % 79,5 % Negativ udsvingsrate 94,4 % 141,9 % 0,9 % 8,5 % 0,0 % Overskudsgrad -0,7 % 0,7 % -2,0 % 0,1 % -0,1 % Bevillingsandel 83,2 % 80,3 % 80,5 % 80,6 % 79,4 % Personaleoplysninger Antal årsværk 25,9 23,1 21,9 22,7 27,4 Årsværkspris Lønomkostningsandel 52,2 % 46,1 % 45,3 % 47,8 % 62,3 % Lønsumsloft Lønforbrug Note Fra 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtaget donerede aktiver, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i med tidligere år. Dansk Landbrugsmuseum realiserede i 2014 et underskud på 20 tkr., som ligger meget tæt på det budgetterede nul-resultat.

10 Side 10 Et resultat så tæt på det budgetterede må vurderes som tilfredsstillende og udtryk for, at den stramme aktivitetsstyring fortsat har båret frugt, men bag tallet ligger selvfølgelig både aktiviteter, som er gået bedre end forventet, og aktiviteter, som er gået dårligere. Museet har i 2014 kunnet indtægtsføre tkr. som tilskud fra forskellige institutioner på landbrugs- og fødevareområdet til tilskudsfinansierede aktiviteter, (2013: tkr.). Arbejdet er for en dels vedkommende udført af museets egne medarbejdere, hvor lønnen derfor indregnes under de pågældende aktiviteter. Museet har således i 2014 gennemført store tilskudsfinansierede aktiviteter, hvoraf en del er afsluttet i Museet har ikke i samme omfang modtaget nye tilsagn og såvel omsætningsaktiver som kortfristet gæld viser derfor et mindre fald i forhold til 31. december Med en udnyttelse af lånerammen på 79,5 % er den svagt faldende tendens fra de foregående år fortsat. Museet er en forholdsvis bygningstung institution. Afskrivninger på bygningerne vejer derfor ret tungt i de samlede billede af udviklingen på lånerammen. Med det realiserede resultat (underskud) er det overførte overskud bragt i nul, og den negative udsvingsrate udgør derfor 0 %. Overskudsgraden opgøres som forholdet mellem Årets resultat og Ordinære driftsindtægter, her væsentligst Indtægtsført bevilling. Tallet er derfor en anden måde at se årets resultat på. Det skal bemærkes, at indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter indgår i Andre driftsindtægter, som ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen, 79,4 %, som er forholdet mellem Indtægtsført bevilling og de samlede Ordinære driftsindtægter, udviser et mindre fald i forhold til Også bevillingsandelen skal ses i lyset af, at tilskud ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Stigningen i antallet af årsværk skyldes de omfattende tilskudsfinansierede aktiviteter og stigningen i årsværksprisen skyldes de medarbejderkategorier der er anvendt. Også lønomkostningsandelen er en følge heraf Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver (Beløb i 1000 kr., løbende priser) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration % Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven % Bevaring af kulturarven % Forskning % I alt % Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på formål/aktiviteter. Generel ledelse og administration indeholder blandt andet finansielle omkostninger samt afskrivninger og fælles udgifter vedrørende bygninger med i alt tkr.

11 Side Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nøgletal for centrale aktiviteter , forventet Bevaring af kulturarven Færdigkonserverede genstande Genstande påført supplerende registreringsoplysninger Erhvervede genstande Udfasede genstande Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet 2 2 1,7 2 3 Forskning Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde Formidling Antal besøgende Antal åbningstimer Antal særudstillinger Antal særarrangementer Antal særarrangementer rettet mod børn og unge Skoletjeneste, antal klasser Antal besøgende børn/unge u/ 18 år Antal undervisningstilbud Besøgende på hjemmeside Ikke oplyst Ikke oplyst Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i 86 % 83 % 86 % 94 % brugerundersøgelser Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 87 % 89 % 89 % 94 %

12 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Opgaver Mål Målopfyldelse Formidling Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Bevaring af kulturarven Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gen- Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Målet anses for opfyldt. Museet har afholdt eller deltaget i 52 arrangementer på måltidsområdet. Museet har omsat for kr på måltidsområdet. Museets bedømmes til 7,9 på en skala til 10 for muligheden for at deltage aktivt. Museet har arbejdet med fokusgrupper, når der udvikles nye initiativer på området. Målet anses for opfyldt. Museet har konserveret 3226 genstande. Museet har påført 550 genstande supplerende registreringsoplysninger. Museet har anvendt 2 årsværk på samlingsområdet. Målet anses delvist for opfyldt.

13 Side 13 Opgaver Mål Målopfyldelse nem målrettet indsamling og kassation. Museet har nyindsamlet 350 genstande. Museet har ikke udfaset genstande men er ved at forberede en udskillelse af godt 200 Forskning Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. genstande. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 2 igangværende forskningsprojekter. Museet har deltaget i 52 udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 6 igangværende forskningsprojekter. Museet har afsluttet 3 forskningsprojekter. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Dansk Landbrugsmuseum anser den samlede målopfyldelse for 2014 for tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Beretningen og den skematiske oversigt over målopfyldelsen viser, at museets indsats samlet set har bidraget til, at målsætningen og visionen for museets arbejde i 2014 er nået. Der er således opnået tilfredsstillende resultater indenfor alle museets faglige områder formidling, bevaring af kulturarven og forskning. I det følgende vil de syv mål, som er opsat i rammeaftalen blive uddybet og analyseret. Mål: Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Opgave: Formidling. Museets store særudstilling Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864, har sammen med museets øvrige udstillingsvirksomhed været med til at skabe større indsigt og sammenhæng i landbrugshistorien. Museet har vist i alt 5 særudstillinger i 2014.

14 Side 14 Udstillingen om Krigen 1864 blev etableret i et samarbejde med tre andre museer Fregatten Jylland, Historiecenter Dybbøl Banke og Dannevirke Museum. Anledningen til dette projektsamarbejde var 150 året for Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland. Projektet var finansieret med økonomiske tilskud fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Nordeafonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Dansk Landbrugsmuseum havde i sin del af projektsamarbejdet soldaternes mad og forplejningen ved fronten som særligt tema. Kildematerialet var de mange breve fra soldaterne ved fronten og de officielle beretninger om krigen, der samstemmende berettede om store problemer med soldaternes kost og vanskeligheder ved at fremskaffe tilstrækkelige forsyninger. Denne særlige side af krigens historie har ikke tidligere været i fokus. Museet har i 2014 også færdiggjort det nye digitale introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Dette introduktionsafsnit anvender især IT teknologi. Desuden formidles gennem animation og enkelte tableauer historien om dansk madkultur gennem tiderne. Der tages udgangspunkt i den danske litteraturklassiker, H.C. Andersens eventyr om Svinedrengen, der som bekendt havde en gryde, der kunne afsløre, hvad byens borgere skulle have til aftensmad. Museets gæster bliver i introduktionsafsnittet beredt til de efterfølgende permanente udstillinger om mad og måltid. Det drejer sig bl.a. om udstillingerne Kød på bordet, Mejerigtig, Kartoflens Kulturhistorie, Åh Karoline med flere. Introduktionsafsnittet er blevet finansieret med økonomisk bidrag fra Kulturstyrelsen, Region Midtjylland og Norma og Frode Jacobsens Fond. I forbindelse med begge omtalte udstillingsprojekter har der været arbejdet med fokusgrupper. De mandlige besøgende har i udstillingen om Krigen 1864 haft mulighed for at reflektere over feltrationer gennem tiderne med sammenligninger til, hvad de har oplevet under deres egen soldatertid. Introduktionsafsnittet til udstillingerne Dansk Mad og Måltid er blevet afprøvet i forhold til forskellige brugergrupper. En gruppe unge har bl.a. været inddraget i forbindelse med indretningen og udarbejdelsen af animationen. En anden gruppe har vurderet det næsten færdige resultat med henblik på justeringer og ændringer inden åbning for publikum. Museets udstillinger vurderes højt i den nationale brugerundersøgelse, 8,9, hvilket er højere end gennemsnittet for andre kulturhistoriske museer i Danmark, hvis udstillinger bedømmes til 8,5 i undersøgelsen. Museet har også takket være spændende særudstillinger og relevante permanente basisudstillinger kunnet tiltrække et meget højt antal besøgende i Med særudstillingen og det nye introduktionsafsnit har museet i sammenhæng med de eksisterende udstillinger et meget vidtfavnende udstillingstilbud til publikum. Udstillingerne omhandler forskellige sider af landbokulturen, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Museet har haft et stigen antal besøgende børn og unge under 18 år Museet har også afholdt 35 særarrangementer og haft 92 skoleklasser på besøg i museets Skoletjeneste. Ud over de fysiske antal besøgende på museet på skal lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i forbindelse med de aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over. Museets samlede besøgstal i 2014 overstiger således det anslåede antal på

15 Side 15 Aktiviteterne har været med til at understøtte museets mission, at være det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark. De nye udstillingsinitiativer støtter også visionen, at museet skal være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Mål: Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Opgave: Formidling. Museet har i 2014 foretaget en større omflytning og udtynding af de store genstande, som udstilles i Besøgsmagasinet. Det har især drejet sig om genstandene i den sydligste halvdel af magasinet, hvor der både i kælderetagen og på 1. sal er sket forandringer. I kælderetagen er der i forbindelse med færdiggørelsen af introduktionsafsnittet Dansk Mad og Måltid sket ændringer og foretaget en ny opstilling af genstandene. Museets permanente udstilling Kartoflens Kulturhistorie er blevet nyopstillet, så de udstillede genstande formidles i bedre sammenhæng med en række tekst- og billedbannere. Der er også flyttet rundt på den store vognudstilling, som fortsat befinder sig i Besøgsmagasinets underetage med en bedre opstilling af de udstillede vogne. I overetagen er der tyndet betydeligt ud i antallet af udstillede høstmaskiner, tærskeværker, motorer, kværne m.m. så det nu er færre, men mere velvalgte genstande, der udstilles. Der arbejdes fortsat på at skabe tableauer, så det er muligt at formidle, hvordan de udstillede redskaber og maskiner har fungeret. I den forbindelse har museet fået foretaget en række filmoptagelser af tilsvarende historiske genstande kørende på marken. Optagelserne er nu ved at blive sammenklippet og færdigredigeret og vil i løbet af 2015 blive vist på skærme ved de udstillede genstande, hvorved publikum får en større indsigt i redskabernes og maskinernes anvendelse. I forbindelse med særudstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting viste museet også et afsnit, som formidlede, hvad Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland havde af mere langsigtede virkninger for landbruget og det danske samfund. Her blev der fortalt historier om perioden 1864 til ca. 1900, om hedeopdyrkningen, andelsbevægelsen, landbrugets mekanisering, landvinding med inddæmning af fjorde og sunde og meget andet. Denne del af udstillingen tog sit udgangspunkt i en række store og markante genstande fra museets samlinger. Historien om hedeopdyrkningen blev fortalt med en stor hestetrukken hedeplov, andelsbevægelsen med museets ældste Maglekildecentrifuge fra ca. 1880, landbrugets mekanisering med den danskproducerede Føniks aflægger fra 1864 osv. De beskrevne initiativer har været med til at ændre publikums oplevelse og forståelse af museets store redskaber og maskiner gennem en bedret formidling. Med udgangspunkt i genstandene bliver der formidlet landbrugshistorie, som fanger publikums interesse. Vores opmærksomhed retter sig mod, at genstandene skal indgå en bedre og mere forståelig sammenhæng med andre genstande, hvilket vi mener, er lykkedes med de iværksatte tiltag. Museets udstillinger vurderes til 8,9 i den nationale brugerundersøgelse hvilket som tidligere nævnt er noget over gennemsnittet sammenlignet med andre museers udstillinger,

16 Side 16 der vurderes til 8,5. Vi har herigennem markeret os som det nationale museum for landbrugets kulturhistorie i Danmark og ligeledes bidraget til, at museet er førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opgave: Formidling. I 2014 har museet afviklet mange aktivitetsdage og særarrangementer, hvor publikum har haft mulighed for at arbejde aktivt med historisk madlavning. Museet kan opliste hele 52 arrangementer og aktiviteter på og udenfor museet, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet. Ca. en tredjedel er sket gennem aktiv brugerinddragelse af publikum i forbindelse med offentlige arrangementsdage eller forud bestilte fødevarearrangementer for en lukket kreds. Museets omsætning ved sidstnævnte arrangementer nærmer sig en fordobling i 2014 sammenlignet med året før. De offentlige aktivitetsdage og arrangementer, hvor der har været aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har bl.a. været i forbindelse med Landbrugsmessen, Livet på landet, Middelalderfestival i Horsens, Food Festival i Aarhus, Høstdag hos Aarstiderne i Barritskov, Kalø Økologisk Festival, Jægerliv, Æbledag og Julemarkedet. Blandt de forud bestilte fødevarearrangementer for en lukket personkreds kan næves arrangement for Smag Djursland, Kokke og Restaurationsskolen, Aalborg Universitet, VIA Læreruddannelsen, Østjyllands Spisekammer med flere. I forbindelse med flere af arrangementerne har museet foretaget tilfredshedsundersøgelser hos deltagerne for at udvikle og forbedre tilbuddene yderligere. I den nationale brugerundersøgelse har vi oplevet en lille stigning i sammenligning med året før for muligheden for at deltage aktivt. Vores tilbud med aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har givet publikum en større indsigt og viden. Vi oplever en stigende interesse både blandt private og hos professionelle for madens og måltidets kulturhistorie. I den nationale brugerundersøgelse bedømmes muligheden for læring, oplevelser og inddragelse samlet til 8,6 på en skala til 10. Museets forskellige aktiviteter gennem Østjyllands Spisekammer har fået flere mindre og mellemstore produktions- forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder indenfor fødevareområdet til at interessere sig fødevarehistorien og de muligheder, historien gemmer for at fremme afsætningen og udvikle nye produkter. Museets forskellige aktiviteter for at forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet har været med til at tydeliggøre, at vi er museet for landbruget og måltidets kulturhistorie identitetsskabende gennem viden, oplevelser og inddragelse. Initiativerne understøtter også museets vision om at være førende i Danmark, når det handler om måltidets kulturhistorie.

17 Side 17 Mål: Oprette veldokumenterede og velbevarede samlinger. Opgave: Bevaring af kulturarven. Der genstande, som i 2014 er tilgået museet, er for langt størstedelens vedkommende blevet færdigregistreret. Der er desuden ca. 550 af de allerede registrerede genstande i museets samlinger, som er blevet påført supplerende registreringsoplysninger. Som tidligere år er genstandsregistreringen sket sideløbende med en fotoregistrering, en konservering og en pladsregistrering på magasinerne. I 2014 er pladsregistreringen skredet planmæssigt frem mod det endelige mål, at samtlige genstande skal være endelig pladsregistret inden udgangen af Museet har i 2014 fået gennemgået et meget stort antal genstande, 3226 stk., hvoraf en del af tingene har undergået en konservering. Flere genstande har været store ting vogne, plove, høstmaskiner, slagterimaskiner osv. Der er bl.a. konserveret genstande, som har været vist i forbindelse med udstillingen om Krigen Ligeledes er flertallet af de genstande, som er blevet omflyttet eller bortflyttet fra Besøgsmagasinet blevet gennemgået og konserveret. En del af museets allermindste genstande de mange modeller af landbrugsredskaber er også blevet gennemgået. På baggrund af de gode resultater fastholdes målet, at alle genstande skal være gennemgået og i nødvendigt omfang konserveret senest med udgangen af Som nævnt er der imidlertid opstået en uventet bygningsmæssig udfordring mod slutningen af 2014 på museets magasiner på kartoffelmelsfabrikken i Auning. En del af eternittagpladerne på to af magasinerne har vist sig at være ved at smuldre bort, hvilket har givet sig udslag i form af indvendige fugtproblemer på lofter og vægge med risiko for skade på de museumsgenstande, som opbevares i de to bygninger. Museet skal hurtigst muligt have taget hånd om dette problem i Museet bliver næsten daglig kontaktet i faglige spørgsmål vedrørende landbrugsgenstande, og museets samlinger bliver i stor udstrækning benyttet af andre statslige og statsanerkendte museer til udlån til særudstillinger. De mange henvendelser skyldes, at museet har veldokumenterede og velbevarede samlinger, som stilles til rådighed for andre museer. Dansk Landbrugsmuseum kan derfor også her hævde, at vi er det nationale museum for landbrugets og måltidet kulturhistorie. Også her er vi førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation. Opgave: Bevaring af kulturarven. De 350 nyindsamlede genstande er hovedsagelig indsamlet fra de tidligere Karolinepiger, og det drejer sig om effekter, som er med til at dokumentere deres historie og understøtte den fokus, som museet gennem de senere år har haft på Karolines Køkken og Karolinepigerne, bl.a. i form af en permanent udstilling. Indsamlingen er foregået systematisk på baggrund af det forskningsprojekt, som museet gennemførte i 2013.

18 Side 18 Museet har ikke foretaget kassation i samlingerne i 2014, men er gået i gang med at forberede en større udskillelse af godt 200 genstande, som har været langtidsdeponeret på andre statsanerkendte museer. Den endelige udskillelse gennemføres i begyndelsen af Da der i 2014 ikke er gennemført kassation i samlingerne, kan vi derfor kun bedømme målet som delvist opfyldt. I samarbejde med museernes Landbrugspulje og under ledelse af Billund Museum, har museets faginspektør på samlingsområdet været frikøbt i tre måneder til at få et samlet overblik over de danske museers landbrugssamlinger og deres dokumentation og bevaringstilstand. Det er hensigten, at kassation i museernes samlinger, herunder også Dansk Landbrugsmuseums egne samlinger, fremover kan foregå på bedre og grundlag og mere koordineret end hidtil på baggrund af det overblik, der er skabt. Den samme faginspektør bliver ofte konsulteret af museerne i landbrugsfaglige spørgsmål og spørgsmål vedrørende landbrugsgenstande. Der sker også jævnligt henvendelser fra Kulturstyrelsen om en udtalelse og vurdering, når et statsanerkendt museum ønsker udskillelse i samlingerne af landbrugsgenstande. Skønt målet kun vurderes delvist opfyldt på grund af den manglende kassation, så anses museets indsats og centrale rolle på området at være foregået i forhold til missionens og visionens formuleringer, at museet er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie, samt at museet vil være førende i Danmark, når det handler om landbokultur. Mål: Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie Opgave: Forskning. Museets store forskningsprojekt i 2014 inden for området madens og måltidets kulturhistorie har været undersøgelsen af de mange soldaterbreve og officielle beretninger fra Krigen 1864 omhandlede kosten og forplejningen ved fronten. Dette forskningsarbejde har været det faglige grundlag for museets særudstilling om Krigen Forskningsresultatet er også blevet publiceret i en længere artikel i Dansk Madhistorie bind 3, som museet udgav i november 2014 i forbindelse med et forskningsseminar, hvor temaet var Mad i krig og krise. I forbindelse med seminaret var der faglige oplæg fra såvel internationale som danske fødevareforskere. Museets andet forskningsprojekt inden for fødevareområdet har omhandlet de mad- og måltidstraditioner som knytter sig til det østjyske område. Formålet med denne undersøgelse har bl.a. været, at indsamle viden, som senere skal formidles i særudstillingen Det Østjyske Køkken. Det samlede projekt er som tidligere omtalt finansieret for eksterne fondsmidler. En anden anvendelse af ovennævnte forskningsprojekt har skullet danne grundlag for flere af initiativerne i Østjyllands Spisekammer, hvor det historiske materiale er blevet bearbejdet og transformeret til en nutidig anvendelse. Der har været afholdt workshops, hvor traditionelle østjyske retter er blevet moderniseret og tilrettet til nutidig brug.

19 Side 19 Museet og museets faginspektør for området bliver næsten dagligt kontaktet i faglige spørgsmål vedrørende madens og måltidets kulturhistorie. Det drejer sig om henvendelser fra kolleger fra andre museer, men det drejer sig også om henvendelser fra forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, medier m.fl. Der er bud efter museets kompetencer på området til at levere viden, faglige indlæg, foredrag, artikler osv. Vi har desuden optalt 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde, og 52 aktiviteter, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet. Det drejer sig om foredrag, interviews, radio og TV indslag, formidling af viden til kolleger, erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner osv. Det opsatte mål er derfor nået. Museets arbejde med dansk madkultur har med henvisning til missionen været med til at markere Dansk Landbrugsmuseum, som det nationale museum for måltidets kulturhistorie. Herved har vi også bidraget til visionen om at være førende i Danmark, når det handler om måltidets kulturhistorie. Mål: Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Opgave: Forskning. Museet har i 2014 deltaget i flere forskningsprojekter vedrørende den levende kulturarv alle omhandlende vore gamle fødevareplanter. Fælles for projekterne er, at museet skal forske i planternes kulturhistorie og afdække, hvorledes planterne har været anvendt i husholdningen og maden historisk set. I forbindelse med dette arbejde, som finansieres af Fødevareministeriet, anvendes meget forskelligartede skriftlige kilder, trykte såvel som utrykte. Blandt de trykte kilder anvendes det store antal kogebøger, som er udgivet i Danmark siden midten af 1600 tallet. Museet har også andre roller i projekterne, hvor der samarbejdes med andre forskningsinstitutioner bl.a. Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Agro Tech m.fl. Museet har nemlig også til opgave at dyrke de forskellige sorter i museets nye væksthus eller på friland i Den Landbrugsbotaniske Have. Endelig knytter der sig ofte en praktisk afprøvning til projekterne, hvor materialet høstes og anvendes til forskellige former for afprøvninger i museets køkken med test af smag, farve, konsistens m.m. I 2014 har museet arbejdet med fem forskellige projekter kirsebær, løg og porrer, krydderurter, timian og blomkål. De to af projekterne, nemlig kirsebær og løg og porrer er blevet endelig afsluttet i løbet af 2014, hvorimod de tre øvrige videreføres i De fleste projekter formidles gennem museets særarrangementsdage bl.a. Landbrugsmessen, Livet på landet og Æbledagen ligesom museet også formidler resultaterne gennem udstillinger, udgivelser, foredrag m.m. I forbindelse med projekt Østjyllands Spisekammer er der som en særlig forskningsindsats indsamlet viden om østjyske plantesorter og husdyrracer og om de planter og dyr, som tidligere var almindeligt udbredte i området. Formålet har været, at bibringe virksomhederne denne viden og øge anvendelse af de gamle sorter af nytteplanter og de gamle danske husdyrracer i forbindelse med nutidens og fremtidens fødevareproduktion. Som tidligere omtalt var museet i samarbejde med Fødevareministeriet medarrangør på to seminarer, som blev afholdt på museet den 15. november og den 3. december om hen-

20 Side 20 holdsvis husdyr og planter. Som allerede omtalt har museet løst tre opgaver for Fødevareministeriet i sammenhæng med Fødevareministeriets Handlingsplan for Plantegenetiske Ressourcer. Museet har drevet en Måltidspulje for de museer og aktører, som beskæftiger sig med at dokumentere kulturhistorien omkring maden og måltidet i Danmark. Museet har afholdt møder med de institutioner og aktører, som arbejder med formidling af plantegenetiske ressourcer. Endelig har museet fået midler til at videreudvikle og ajourføre undervisningsmaterialet Planter er også mad, som retter sig mod den danske skoleundervisning på forskellige alderstrin. Gennem de mange arbejdsopgaver med den levende kulturarv kommer museet i berøring med meget forskellige samarbejdspartnere i hele Danmark. Det gælder både indenfor forskningsmiljøerne og erhvervslivet. Museets kompetencer indenfor dette felt muliggør også samarbejde og finansiering til det kulturhistoriske arbejde fra andre kilder end de sædvanlige for de kulturhistoriske museer. Vores arbejde indenfor den levende kulturarv er således i høj grad med til at bidrage med ny kulturhistorisk viden for området. Med de gennemførte aktiviteter viser vi, at vi er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie. Også her arbejder vi ud fra visionen om at være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv Redegørelse for reservationer Dansk Landbrugsmuseum har ved regnskabsårets afslutning ikke foretaget reservation af bevilling Forventninger til kommende år 2015 bliver det fjerde og sidste år med den nuværende rammeaftale med Kulturministeriet. I vinteren 2015 påbegynder museet en større ombygning af den permanente slagteriudstilling Kød på bordet. Dette projekt gennemføres for eksterne midler, idet museet har modtaget en donation på kr fra Norma og Frode Jacobsens Fond til at forbedre udstillingen og til at implementere flere digitale og interaktive elementer. Museets særudstilling Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864 vil også blive vist i første halvår af Denne udstilling forventes i sensommeren 2015 at blive afløst af en særudstilling om unges forhold til vores historie. I museets øvrige særudstillingsområder vil der blive vist to kunstudstillinger med henholdsvis Kunstens Venner og gruppen af professionelle kunstnere i Norddjurs Kommune. Museet har modtaget kr fra Knud Højgaards Fond til en særudstilling om Smagen af Danmark. Museet vil i 2015 arbejde på at søge yderligere midler, så der bliver mulighed for at gennemføre projektet. Langt størstedelen af museets årligt tilbagevendende særarrangementer vil også blive videreført i Et helt nyt arrangement vil dog se dagens lys, nemlig en Fødevaremesse, som afholdes i påsken. Her samarbejder museet med et privat eventbureau Huset Th., som også arrangerer fødevaremesser andre steder i landet. Udstillerne vil især være mindre fødevarevirksomheder, som fremstiller niche- og kvalitetsprodukter med lokale fødevarer.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2015 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2015 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2015 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.3. Årets faglige resultat... 5 2.3.1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere