Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Året faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservationer Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Noter... 29

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 3A: Nøgletal for centrale aktiviteter Tabel 4: Målrapportering Årsregnskabet Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Regnskabstabeller Tabel 5: Udnyttelse af låneramme Tabel 6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 7: Bevillingsregnskab Noter til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Af- og nedskrivninger Note 3: Immaterielle anlægsaktiver Note 4: Materielle anlægsaktiver Note 5: Tilgodehavender Note 6: FF5- og FF7 kontiene Note 7: Hensatte forpligtelser Note 8: Donationer Note 9: Igangværende arbejder for fremmed regning Note 10: Periodeafgrænsningsposter, passiv Obligatorisk bilag Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Landbrugsmuseum, CVRnummer er ansvarlig for Dansk Landbrugsmuseum herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Gl. Estrup, dato Underskrift København, dato Underskrift Museumsdirektør Peter Bavnshøj Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Navn Dansk Landbrugsmuseum er en statsinstitution under Kulturministeriet. Hovedformål og lovgrundlag Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har i henhold til museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af landsbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag. Mission Dansk Landbrugsmuseum er det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie identitetsskabende gennem viden, oplevelser og inddragelse. Vision Museet vil være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Hovedopgaver Dansk Landbrugsmuseum har følgende hovedopgaver Formidling Bevaring af kulturarven Forskning Hovedkonti Der aflægges årsrapport for følgende hovedkonto: Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbevilling). Rammeaftale Museet har 27. februar 2012 indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 17,3 22,0 Indtægter 4,6 9,3 Øvrige administrerede Udgifter 0,0 0,0 udgifter og indtægter Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0

6 Side Årets resultater Dansk Landbrugsmuseum vurderer både de faglige og økonomiske resultater i 2014 som værende tilfredsstillende. Årets samlede resultat vurderes dermed som tilfredsstillende Året faglige resultater I 2014 har museet været præget af den store særudstilling om Krigen 1864, som åbnede den 12. marts. I tilknytning til udstillingen har museet også arrangeret rundvisninger og udviklet undervisningsmateriale til brug for museets skoletjeneste. Året har også været præget af de mange fødevareaktiviteter knyttet til projekt Østjyllands Spisekammer med bl.a. deltagelse i Food Festival og deltagelse i andre fødevarearrangementer i de deltagende kommuner. Endelig bør nævnes det store antal særarrangementer, som er afviklet på museet hen over året. Museet har vist fem særudstillinger i 2014, hvoraf udstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864 har været den største og mest ressourcekrævende. Museet har også vist fire kunstudstillinger - Det daglige brød med kunstneren Tim Juel-Jacobsen, forårsudstillingen med Sønderhald Kunstnerne, udstillingen med Ulla Høegh samt udstillingen med Patchwork & naturoplevelser med kunstneren Ilse Fredborg Iversen. Museets kunstudstillinger har et kulturhistorisk perspektiv. Der har været afholdt 16 større offentlige særarrangementer samt 12 weekendarrangementer og aktivitetsdage. Blandt de større offentlige særarrangementer medregnes de særlige ferieaktiviteter for børn, som afvikles over mange dage i skolernes hovedferier vinterferien, påskeferien, sommerferien og efterårsferien. Blandt de nye særarrangementer er der grund til at fremhæve Kulturdagen den 5. april, som blev tilrettelagt i samarbejde med Norddjurs Kommune og de kulturelle foreninger og institutioner, som er hjemmehørende i Kommunen. Arrangementet blev en stor succes, og det er aftalt også at afholde Kulturdag på museet fremover som en fast tradition i samarbejde med Kommunen. Museets to mest velbesøgte særarrangementer Landbrugsmessen og Julemarkedet havde begge besøgsfremgang i forhold til tidligere år, hvorimod enkelte mindre særarrangementer havde faldende besøgstal, hvilket uheldigvis skyldes dårligt vejr i forbindelse med arrangementets afvikling. Museets besøgstal landene i 2014 omtrent på samme niveau som året før. Til det optalte antal besøgende på museet på skal dog lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i kraft af de talrige aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over bl.a. i forbindelse med Food Festivalen i Aarhus. I efteråret kunne museet lægge sidste hånd på et nyt introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Introduktionsafsnittet anvender forskellige IT løsninger, hvor der gennem billeder og tale fortælles om dansk madkultur gennem tiderne. Museets mange besøgende bliver hermed introduceret til en række udstillinger omhandlende disse emner. Gennem den nationale brugerundersøgelse, som er gennemført på museet i 2014 med 792 besvarelser, tegner der sig et nogenlunde klart billede af museets brugere. Museet har lidt flere ældre brugere end gennemsnittet for de kulturhistoriske museer i Danmark. Af muse-

7 Side 7 ets udenlandske besøgende er hele 40 % fra Norge og Sverige, hvilket er atypisk, idet der i gennemsnit kun er 7 % norske og svenske besøgende på de øvrige museer i Danmark. Kønsfordelingen for museets brugere er 41 % mænd og 59 % kvinder, hvilket svarer nøje til gennemsnittet. Til gengæld har museet færre brugere med en lang videregående uddannelse og næsten dobbelt så mange brugere med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med de øvrige museer i landet. I forbindelse med udstillingen om Krigen 1864 udviklede museet et nyt undervisningsmateriale om soldaternes kost og forplejning. Der blev også etableret en række feltkøkkener, hvor børnene selv havde mulighed for at tilberede maden på samme vis som soldaterne under Krigen De øvrige undervisningstilbud i Skoletjenesten har været efterspurgte på et lidt stigende niveau end de forudgående år. Et nyt tiltag er under forberedelse i Skoletjenesten, nemlig at etablere en række skolehaver, hvor børn fra områdets skoler fremover får tildelt havestykker, som skal passes hen over sæsonen gennem en række besøg. Forud for etableringen af udstillingen om Krigen 1864 har museet forsket i periodens madkultur og bl.a. studeret breve og beretninger om soldaternes kost og forplejning. Ud over særudstillingen er projektets forskningsresultater formidlet i en større artikel i skriftserien Dansk Madhistorie nr. 3. Museet har også forsket i den særlige madkultur og de madtraditioner, som knytter sig til Østjylland. Det er sket gennem projektet Det Østjyske Køkken, som er finansieret for eksterne fondsmidler. Museets øvrige forskningsprojekter har været finansieret af Fødevareministeriet og knytter sig til demonstrationsprojekterne om bevaring og bæredygtig udnyttelse plantegenetiske ressourcer. Museet har i 2014 arbejdet med kirsebær, krydderurter, løg og porrer, timian og blomkål. Sidstnævnte projekter om timian og blomkål blev igangsat ved årets begyndelse. Dansk Landbrugsmuseum har gennem sine mange forskellige aktiviteter i 2014 arbejdet indenfor alle sine tre hovedområder - landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Sidst på året har der været afholdt tre seminarer på museet. Den 15. november lagde museet ramme til et seminar afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de danske husdyrgenetiske ressourcer. Den 25. november afholdt museet et seminar om forskningen i madens og måltidets kulturhistorie, hvor oplæggene og debatten kredsede om emnet Mad i krig og krise. Ved samme lejlighed præsenteredes museets nye årbog, bind 3 i skriftserien Dansk Madhistorie med en række artikler omhandlende samme emne. Endelig lagde museet ramme til endnu et seminar den 3. december afviklet i samarbejde med Fødevareministeriet omhandlende bevaringen og formidlingen af de plantegenetiske ressourcer. I efteråret har museet gennemført tre spændende opgaver for Fødevareministeriet, som har sammenhæng med Fødevareministeriets Handlingsplan for Plantegenetiske Ressourcer. Museet har fået tilskud til en særlig måltidspulje, som har iværksat møder og initiativer for de museer og interessenter, som beskæftiger sig med kulturhistorien omkring maden og måltidet i Danmark. Museet har også afholdt møder med de institutioner og aktører som har formidlet plantegenetiske ressourcer gennem de sidste fire år for at opsamle erfaringerne og give bud på nye organisationsformer og mulig involvering af nye aktører. Endelig har museet haft til opgave at videreudvikle og ajourføre hjemmesiden med undervis-

8 Side 8 ningsmaterialet Planter er også mad, som anvendes af folkeskoler og gymnasier landet over. Det meget omfattende fødevareprojekt Østjyllands Spisekammers mange aktiviteter har fyldt meget i museets dagligdag hen over året. Der har været afholdt forløb på museet for de virksomheder, der er knyttet til projektet, og der har været afholdt en del møder og workshops. Museet har synliggjort de særlige østjyske fødevarer i forbindelse med flere af museets særarrangementer, og vi har desuden deltaget i en lang række arrangementer og aktivitetsdage rundt i de 10 kommuner, som projektet omfatter. Som en særlig forskningsindsats er der indsamlet viden til projektet om særlige østjyske sorter og racer af planter og husdyr, som tidligere var særligt udbredte i området, og om de madtraditioner og den måltidskultur, som kan knyttes til Østjylland. Gennem hele 2014 har museet arbejdet målrettet på at skaffe finansiering til Madens Hus. Det er delvist lykkes, men dog endnu ikke i et tilstrækkeligt omfang til at projektet har kunnet igangsættes. Der er allerede ydet ganske betydelige fondsbidrag til projektet, og der arbejdes forsat på at få den resterende finansiering på plads. Vi håber, at vi kan gå i gang med projektet i løbet af Inden for bevaringsområdet har museet nået målene for konservering, indsamling og registrering. Hvor der i 2013 var fokus på at gennemgå og konservere mindre genstande på magasinerne på Gl. Estrup, har indsatsen i 2014 også omhandlet de større genstande på Kartoffelmelsfabrikken. Det opsatte mål for konservering, pladsregistrering samt publicering af genstande på Museernes Samlinger er fulgt og vil blive afsluttet som aftalt med udgangen af Museet har ikke gennemført kassation i samlingerne i 2014, men er ved at forberede en større kassationssag, som vil blive gennemført i Der er blevet indgået en aftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE om overtagelse af den udvendige bygningsdrift og ansvaret for driften af museets basisinstallationer. Overtagelsen betyder, at vi i de kommende år må afsætte en større del af bevillingerne til det bygningsmæssige område. Problemstillingen med betalingen af dækningsafgiften til Norddjurs Kommune fandt sin endelige afklaring i Takket være hjælp fra Kulturministeriet blev der truffet en aftale med Kommunen, så museet fremover holdes økonomisk skadesløs. I forbindelse med museets kvalitetsvurdering, som blev gennemført af Kulturstyrelsen i maj 2014, var der en del forberedelse til besøget og klargørelse af materiale, som skulle fremsendes forud for selve kvalitetsvurderingsbesøget. Den endelige kvalitetsvurderingsrapport, som museet senere modtog, tilkendegav, at museets opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende, hvilket er glædeligt for ledelse og medarbejdere. Museets samlede indsats i 2014 viser, at vi har været det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark i overensstemmelse med vores mission. Ligeledes har vi været førende i Danmark, når det omhandler landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv, hvilket er vores klare mål i museets gældende vision.

9 Side Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (Beløb i kr., løbende priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger (løn mv.) Heraf af- og nedskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Resultat før finansielle poster (Det negative fortegn er udtryk for et overskud) Årets resultat (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Lånerammen Træk på lånerammen (se note) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 84,4 % 82,3 % 83,3 % 81,9 % 79,5 % Negativ udsvingsrate 94,4 % 141,9 % 0,9 % 8,5 % 0,0 % Overskudsgrad -0,7 % 0,7 % -2,0 % 0,1 % -0,1 % Bevillingsandel 83,2 % 80,3 % 80,5 % 80,6 % 79,4 % Personaleoplysninger Antal årsværk 25,9 23,1 21,9 22,7 27,4 Årsværkspris Lønomkostningsandel 52,2 % 46,1 % 45,3 % 47,8 % 62,3 % Lønsumsloft Lønforbrug Note Fra 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtaget donerede aktiver, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i med tidligere år. Dansk Landbrugsmuseum realiserede i 2014 et underskud på 20 tkr., som ligger meget tæt på det budgetterede nul-resultat.

10 Side 10 Et resultat så tæt på det budgetterede må vurderes som tilfredsstillende og udtryk for, at den stramme aktivitetsstyring fortsat har båret frugt, men bag tallet ligger selvfølgelig både aktiviteter, som er gået bedre end forventet, og aktiviteter, som er gået dårligere. Museet har i 2014 kunnet indtægtsføre tkr. som tilskud fra forskellige institutioner på landbrugs- og fødevareområdet til tilskudsfinansierede aktiviteter, (2013: tkr.). Arbejdet er for en dels vedkommende udført af museets egne medarbejdere, hvor lønnen derfor indregnes under de pågældende aktiviteter. Museet har således i 2014 gennemført store tilskudsfinansierede aktiviteter, hvoraf en del er afsluttet i Museet har ikke i samme omfang modtaget nye tilsagn og såvel omsætningsaktiver som kortfristet gæld viser derfor et mindre fald i forhold til 31. december Med en udnyttelse af lånerammen på 79,5 % er den svagt faldende tendens fra de foregående år fortsat. Museet er en forholdsvis bygningstung institution. Afskrivninger på bygningerne vejer derfor ret tungt i de samlede billede af udviklingen på lånerammen. Med det realiserede resultat (underskud) er det overførte overskud bragt i nul, og den negative udsvingsrate udgør derfor 0 %. Overskudsgraden opgøres som forholdet mellem Årets resultat og Ordinære driftsindtægter, her væsentligst Indtægtsført bevilling. Tallet er derfor en anden måde at se årets resultat på. Det skal bemærkes, at indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter indgår i Andre driftsindtægter, som ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen, 79,4 %, som er forholdet mellem Indtægtsført bevilling og de samlede Ordinære driftsindtægter, udviser et mindre fald i forhold til Også bevillingsandelen skal ses i lyset af, at tilskud ikke indregnes i Ordinære driftsindtægter. Stigningen i antallet af årsværk skyldes de omfattende tilskudsfinansierede aktiviteter og stigningen i årsværksprisen skyldes de medarbejderkategorier der er anvendt. Også lønomkostningsandelen er en følge heraf Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver (Beløb i 1000 kr., løbende priser) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration % Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven % Bevaring af kulturarven % Forskning % I alt % Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på formål/aktiviteter. Generel ledelse og administration indeholder blandt andet finansielle omkostninger samt afskrivninger og fælles udgifter vedrørende bygninger med i alt tkr.

11 Side Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nøgletal for centrale aktiviteter , forventet Bevaring af kulturarven Færdigkonserverede genstande Genstande påført supplerende registreringsoplysninger Erhvervede genstande Udfasede genstande Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet 2 2 1,7 2 3 Forskning Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde Formidling Antal besøgende Antal åbningstimer Antal særudstillinger Antal særarrangementer Antal særarrangementer rettet mod børn og unge Skoletjeneste, antal klasser Antal besøgende børn/unge u/ 18 år Antal undervisningstilbud Besøgende på hjemmeside Ikke oplyst Ikke oplyst Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i 86 % 83 % 86 % 94 % brugerundersøgelser Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 87 % 89 % 89 % 94 %

12 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Opgaver Mål Målopfyldelse Formidling Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Bevaring af kulturarven Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gen- Målet anses for opfyldt. Museet har haft besøgende. Museets udstillinger bedømmes til 8,9 på en skala til 10 i brugerundersøgelser. Museet arbejder i flere tilfælde med fokusgrupper, når nye udstillinger etableres. Målet anses for opfyldt. Museet har afholdt eller deltaget i 52 arrangementer på måltidsområdet. Museet har omsat for kr på måltidsområdet. Museets bedømmes til 7,9 på en skala til 10 for muligheden for at deltage aktivt. Museet har arbejdet med fokusgrupper, når der udvikles nye initiativer på området. Målet anses for opfyldt. Museet har konserveret 3226 genstande. Museet har påført 550 genstande supplerende registreringsoplysninger. Museet har anvendt 2 årsværk på samlingsområdet. Målet anses delvist for opfyldt.

13 Side 13 Opgaver Mål Målopfyldelse nem målrettet indsamling og kassation. Museet har nyindsamlet 350 genstande. Museet har ikke udfaset genstande men er ved at forberede en udskillelse af godt 200 Forskning Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. genstande. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 2 igangværende forskningsprojekter. Museet har deltaget i 52 udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Målet anses for opfyldt. Museet har deltaget i 6 igangværende forskningsprojekter. Museet har afsluttet 3 forskningsprojekter. Museet har haft mindst 40 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde. Dansk Landbrugsmuseum anser den samlede målopfyldelse for 2014 for tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Beretningen og den skematiske oversigt over målopfyldelsen viser, at museets indsats samlet set har bidraget til, at målsætningen og visionen for museets arbejde i 2014 er nået. Der er således opnået tilfredsstillende resultater indenfor alle museets faglige områder formidling, bevaring af kulturarven og forskning. I det følgende vil de syv mål, som er opsat i rammeaftalen blive uddybet og analyseret. Mål: Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Opgave: Formidling. Museets store særudstilling Uden mad og drikke er helten ingenting om Krigen 1864, har sammen med museets øvrige udstillingsvirksomhed været med til at skabe større indsigt og sammenhæng i landbrugshistorien. Museet har vist i alt 5 særudstillinger i 2014.

14 Side 14 Udstillingen om Krigen 1864 blev etableret i et samarbejde med tre andre museer Fregatten Jylland, Historiecenter Dybbøl Banke og Dannevirke Museum. Anledningen til dette projektsamarbejde var 150 året for Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland. Projektet var finansieret med økonomiske tilskud fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Nordeafonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Dansk Landbrugsmuseum havde i sin del af projektsamarbejdet soldaternes mad og forplejningen ved fronten som særligt tema. Kildematerialet var de mange breve fra soldaterne ved fronten og de officielle beretninger om krigen, der samstemmende berettede om store problemer med soldaternes kost og vanskeligheder ved at fremskaffe tilstrækkelige forsyninger. Denne særlige side af krigens historie har ikke tidligere været i fokus. Museet har i 2014 også færdiggjort det nye digitale introduktionsafsnit til de permanente udstillinger omhandlende Dansk Mad og Måltid. Dette introduktionsafsnit anvender især IT teknologi. Desuden formidles gennem animation og enkelte tableauer historien om dansk madkultur gennem tiderne. Der tages udgangspunkt i den danske litteraturklassiker, H.C. Andersens eventyr om Svinedrengen, der som bekendt havde en gryde, der kunne afsløre, hvad byens borgere skulle have til aftensmad. Museets gæster bliver i introduktionsafsnittet beredt til de efterfølgende permanente udstillinger om mad og måltid. Det drejer sig bl.a. om udstillingerne Kød på bordet, Mejerigtig, Kartoflens Kulturhistorie, Åh Karoline med flere. Introduktionsafsnittet er blevet finansieret med økonomisk bidrag fra Kulturstyrelsen, Region Midtjylland og Norma og Frode Jacobsens Fond. I forbindelse med begge omtalte udstillingsprojekter har der været arbejdet med fokusgrupper. De mandlige besøgende har i udstillingen om Krigen 1864 haft mulighed for at reflektere over feltrationer gennem tiderne med sammenligninger til, hvad de har oplevet under deres egen soldatertid. Introduktionsafsnittet til udstillingerne Dansk Mad og Måltid er blevet afprøvet i forhold til forskellige brugergrupper. En gruppe unge har bl.a. været inddraget i forbindelse med indretningen og udarbejdelsen af animationen. En anden gruppe har vurderet det næsten færdige resultat med henblik på justeringer og ændringer inden åbning for publikum. Museets udstillinger vurderes højt i den nationale brugerundersøgelse, 8,9, hvilket er højere end gennemsnittet for andre kulturhistoriske museer i Danmark, hvis udstillinger bedømmes til 8,5 i undersøgelsen. Museet har også takket være spændende særudstillinger og relevante permanente basisudstillinger kunnet tiltrække et meget højt antal besøgende i Med særudstillingen og det nye introduktionsafsnit har museet i sammenhæng med de eksisterende udstillinger et meget vidtfavnende udstillingstilbud til publikum. Udstillingerne omhandler forskellige sider af landbokulturen, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Museet har haft et stigen antal besøgende børn og unge under 18 år Museet har også afholdt 35 særarrangementer og haft 92 skoleklasser på besøg i museets Skoletjeneste. Ud over de fysiske antal besøgende på museet på skal lægges et tal på mere end , som museet har været i berøring med andre steder i landet i forbindelse med de aktiviteter og arrangementer, vi har deltaget i landet over. Museets samlede besøgstal i 2014 overstiger således det anslåede antal på

15 Side 15 Aktiviteterne har været med til at understøtte museets mission, at være det nationale museum for landbrugets og måltidets kulturhistorie i Danmark. De nye udstillingsinitiativer støtter også visionen, at museet skal være førende i Danmark, når det handler om landbokultur, måltidets kulturhistorie og den levende kulturarv. Mål: Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Opgave: Formidling. Museet har i 2014 foretaget en større omflytning og udtynding af de store genstande, som udstilles i Besøgsmagasinet. Det har især drejet sig om genstandene i den sydligste halvdel af magasinet, hvor der både i kælderetagen og på 1. sal er sket forandringer. I kælderetagen er der i forbindelse med færdiggørelsen af introduktionsafsnittet Dansk Mad og Måltid sket ændringer og foretaget en ny opstilling af genstandene. Museets permanente udstilling Kartoflens Kulturhistorie er blevet nyopstillet, så de udstillede genstande formidles i bedre sammenhæng med en række tekst- og billedbannere. Der er også flyttet rundt på den store vognudstilling, som fortsat befinder sig i Besøgsmagasinets underetage med en bedre opstilling af de udstillede vogne. I overetagen er der tyndet betydeligt ud i antallet af udstillede høstmaskiner, tærskeværker, motorer, kværne m.m. så det nu er færre, men mere velvalgte genstande, der udstilles. Der arbejdes fortsat på at skabe tableauer, så det er muligt at formidle, hvordan de udstillede redskaber og maskiner har fungeret. I den forbindelse har museet fået foretaget en række filmoptagelser af tilsvarende historiske genstande kørende på marken. Optagelserne er nu ved at blive sammenklippet og færdigredigeret og vil i løbet af 2015 blive vist på skærme ved de udstillede genstande, hvorved publikum får en større indsigt i redskabernes og maskinernes anvendelse. I forbindelse med særudstillingen Uden mad og drikke er helten ingenting viste museet også et afsnit, som formidlede, hvad Krigen 1864 og tabet af Sønderjylland havde af mere langsigtede virkninger for landbruget og det danske samfund. Her blev der fortalt historier om perioden 1864 til ca. 1900, om hedeopdyrkningen, andelsbevægelsen, landbrugets mekanisering, landvinding med inddæmning af fjorde og sunde og meget andet. Denne del af udstillingen tog sit udgangspunkt i en række store og markante genstande fra museets samlinger. Historien om hedeopdyrkningen blev fortalt med en stor hestetrukken hedeplov, andelsbevægelsen med museets ældste Maglekildecentrifuge fra ca. 1880, landbrugets mekanisering med den danskproducerede Føniks aflægger fra 1864 osv. De beskrevne initiativer har været med til at ændre publikums oplevelse og forståelse af museets store redskaber og maskiner gennem en bedret formidling. Med udgangspunkt i genstandene bliver der formidlet landbrugshistorie, som fanger publikums interesse. Vores opmærksomhed retter sig mod, at genstandene skal indgå en bedre og mere forståelig sammenhæng med andre genstande, hvilket vi mener, er lykkedes med de iværksatte tiltag. Museets udstillinger vurderes til 8,9 i den nationale brugerundersøgelse hvilket som tidligere nævnt er noget over gennemsnittet sammenlignet med andre museers udstillinger,

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Journalnummer: 15/00054 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere