Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011"

Transkript

1 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers udgifter til to arrangementer med fremvisning af biler samt underholdning, traktement m.v. havde karakter af kommerciel gæstfrihed, og derfor måtte anses som repræsentationsudgifter, uanset at denne markedsføring efter bilforhandlerens opfattelse var den mest effektive markedsføringsform, og uanset at bilforhandleren efter aftalen med en af producenterne var forpligtet til at afholde sådanne arrangementer. Sondringen mellem reklame og repræsentation har været en tilbagevendende problemstilling i administrativ praksis og domstolspraksis siden beskæringen af fradragsretten for repræsentationsudgifter til 25 pct. med vedtagelsen af ligningslovens 8, stk. 4 i 1985, jf. lov nr. 534 af 13/ Den reducerede fradragsret skulle dengang bidrage til finansieringen af skattereformen fra 1985 (kartoffelkuren), og selv om der var tale om driftsomkostninger, fandt man beskæringen forsvarlig, når hensås til de betydelige fordele, der generelt er forbundet med skattereformen. Man kan heller ikke se bort fra, at fuld fradragsret for repræsentationsudgifter i visse tilfælde må antages at medvirke til, at udgifterne, der grænser tæt op til privatforbrugsudgifter, kommer til at ligge på et højere niveau, end det er rimeligt og nødvendigt., jf. FT 1985/86, till. A, sp Forud herfor havde repræsentationsudgifter på samme måde som andre driftsomkostninger været forbundet med fuld fradragsret, for så vidt udgifterne havde sigtet mod en indkomsterhvervelse. Det afgørende for fradragsretten var således formålet med udgiftens afholdelse. Det må nok konstateres, at disse nu ophævede regler gav anledning til

2 - 2 megen rundhåndethed, hvor man indenfor visse kredse på skift spenderede frokoster, udvekslede vingaver m. v. Under indtryk af de afgrænsningsproblemer, som man dengang forudså ville blive rejst i praksis mellem på den ene side repræsentationsudgifter og på den anden side bl.a. reklameudgifter, blev der i motiverne til 8, stk. 4 optaget en nærmere beskrivelse af de pågældende udgiftstyper og den indbyrdes afgrænsning heraf. Disse motivudtalelser er siden blevet tillagt meget stor betydning i praksis, herunder i Højesterets praksis, se herved bl.a. TfS 2002, 969 H, JUS 202/51, om den skatteretlige kvalifikation af en ejendomsmæglers udgifter til en reception i anledning af virksomhedens jubilæum og forretningsudvidelse. Af motivudtalelserne fremgår bl.a. den traditionelle afgrænsning af begrebet repræsentation, jf. FT 1985/86, tillæg A, sp. 1226, hvorefter: Repræsentationsudgifter kan imidlertid beskrives som udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og de må være afholdt over for personer, som ikke er knyttet som medarbejdere til erhvervsvirksomheden. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser [udhævet her]. Den kommercielle gæstfrihed antager i mange tilfælde samme former som privat gæstfrihed. Repræsentationsudgifter er således typisk udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser samt endvidere udgifter til underholdning og fornøjelser og deltagelse f.eks. i rejser, udflugter og ferieophold. Disse udgifter grænser tæt op til privatforbrugsområdet og giver anledning til en vanskelig grænsedragning. I mange tilfælde er det også vanskeligt at udsondre repræsentationsudgifter fra andre driftsomkostninger, som f.eks. udgifter til personalegoder, reklame, rejser og salgsomkostninger i øvrigt. Videre anføres i motiverne om afgrænsningen af repræsentationsudgifter overfor særligt reklameudgifter bl.a., jf. FT 1985/85, tillæg A, sp. 1231, at:

3 - 3 Adgangen til at fradrage udgifter til reklame berøres ikke af det foreliggende lovforslag. Repræsentationsudgifter må derfor afgrænses i forhold til reklameudgifter. I modsætning til repræsentationsudgifter er det karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. Der foreligger et særligt problem i relation til gaver og opmærksomheder. Er et firmamærke eller firmanavn påført en gavegenstand, vil udgifterne i almindelighed kunne betragtes som reklameudgifter, såfremt det drejer sig om gaver, der i reklameøjemed er fremstillet i et større antal eksemplarer, og som ikke er særligt kostbare. Herudover vil gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier skulle henføres til repræsentationsudgifter, forudsat at udgifterne har den fornødne tilknytning til virksomhedens drift. Udgifter, som en virksomhed afholder i anledning af virksomhedens jubilæum, indvielse eller lignende, vil som anført normalt være fuldt fradragsberettigede, når udgifterne afholdes over for personalet. I det omfang der inviteres forretningsforbindelser til at deltage i et traktement i en sådan anledning, vil denne del af udgifterne til bespisning og underholdning m.v. normalt være at anse som repræsentationsudgifter. Arrangementet kan dog have en sådan karakter, at der er tale om reklameudgifter. Dette vil være tilfældet, hvor der åbnes adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer. I så fald vil udgifter til mindre servering, der ikke har karakter af bespisning, kunne betragtes som fuldt fradragsberettigede reklameudgifter. Endvidere vil udgifter til genstande af ubetydelig værdi, som uddeles til gæster og kunder, kunne anses som reklameudgifter, selv om disse reklameartikler ikke er forsynet med firmamærke eller firmanavn. På samme måde vil udgifter til mindre traktementer, der afholdes i forbindelse med messer og udstillinger eller pressemøder, hvor der er åben adgang for pressen og andre interesserede, kunne betragtes som reklameudgifter. Motivudtalelserne lader således forstå, at repræsentationsudgifter i første række drejer sig om udgifter afholdt i forhold til forretningsforbindelser. Og videre, at forretnings-

4 - 4 forbindelser har en vis nærmere tilknytning til den virksomhed, der afholder udgiften, jf. formuleringen udgifter til måltider opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier En sådan begrebsfastlæggelse aktualiserer straks spørgsmålet om, hvornår en kunde overgår fra at være omfattet af en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder til at være en forretningsforbindelse. Denne afgrænsning er for så vidt uomtalt i lovforslaget, der i stedet knytter afgrænsningen til udgiftens størrelse samtidig med, at det fastslås, at hvor der er tale om større udgifter, vil der være tale om repræsentation, uanset om udgiften afholdes overfor forretningsforbindelser eller overfor kunder, jf. den ovenfor refererede formulering: På samme måde vil udgifter til mindre traktementer, der afholdes i forbindelse med messer og udstillinger eller pressemøder, hvor der er åben adgang for pressen og andre interesserede, kunne betragtes som reklameudgifter. Nøgleordet synes her at være, om der foreligger en mindre servering, der ikke har karakter af bespisning. Som motivudtalelserne er formuleret, må således bespisning af en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, eksempelvis på en messe, anses som udtryk for repræsentation med begrænset fradragsret. Omvendt må formentlig antages, at mindre udgifter i et vist omfang er forbundet med fuld fradragsret, uanset om udgifterne notorisk afholdes overfor forretningsforbindelser, og anledningen var ejerens fødselsdag henholdsvis en udvidelse af virksomheden, se herved TfS 1996, 161 VL. Med denne afgrænsning har sondringen mellem repræsentationsudgifter og reklameudgifter, i hvert fald indenfor typiske repræsentationsudgiftskategorier så som fortæring og underholdning, således som udgangspunkt ingen materiel betydning, så snart udgiften antager en vis størrelse. Sondringen mellem p.d.e.s. repræsentationsudgifter og p.d.a.s. reklame synes således primært at knytte sig til udgiftens størrelse.

5 - 5 Dette giver muligvis mening i forhold til reglernes oprindelige formål, nemlig finansiering af skattereformen fra 1985, og set i lyset af det synspunkt, at fuld fradragsret for repræsentationsudgifter i visse tilfælde må antages at medvirke til, at udgifterne, der grænser tæt op til privatforbrugsudgifter, kommer til at ligge på et højere niveau, end det er rimeligt og nødvendigt. Men som sagen afgjort ved Højesterets dom af 8/ belyser, fører regelsættet ikke nødvendigvis frem til hensigtsmæssige resultater, der afspejler erhvervslivets behov for målrettet markedsføring. Den konkrete sag drejede sig om et selskab, der drev virksomhed med salg af nye og brugte luksusbiler, bl.a. af mærket Bentley og Lamborghini. I 2006 havde selskabet afholdt en række salgsfremmende arrangementer, herunder dels et arrangement i Norge i samarbejde med en bank og dels et arrangement i København. Arrangementet i Norge var blevet til på initiativ af den pågældende bank, der ligeledes havde udsendt invitationerne til arrangementet, idet invitationer blev uddelt til udvalgte af bankens kunder. Selskabet deltog ikke i udvælgelsen af de pågældende kunder. Selskabets udgifter til dette arrangement androg kr., der omfattede transport af biler til Oslo, fremstilling af markedsføringsmateriale, rejseomkostninger til selskabets 7 medarbejdere samt betaling til eventbureau for praktisk tilrettelæggelse af salgsfremstødet, medens udgifter til underholdning, bespisning m.v. blev afholdt af banken. Arrangementet i København var en Danmarks premiere på 5 nye bilmodeller, og til arrangementet var uddelt invitationer til alle i selskabets kundekartotek, angiveligt Omkostningerne ved arrangementet androg godt kr., der omfattede markedsføringsmateriale, tøj, dekorationer, opstilling af borde og stole, bespisning, drikkevarer, musik og betaling af selskabets medarbejdere. Under sagens behandling ved Højesteret frafaldte selskabet fradragsret for udgifter i form af kuvertprisen for buffeten, og nedsatte således påstanden om fuld fradragsret fra de godt kr. til kr. Efter selskabets opfattelse var events af denne pågældende type den mest effektive markedsføring af selskabets produkter. Det var oplyst under sagen, at selskabet var kon-

6 - 6 traktligt forpligtet overfor Lamborghini til at afholde denne type markedsføringsaktiviteter. Skattemyndighederne og siden Landsskatteretten og Østre Landsret afviste fuld fradragsret for disse udgifter, idet der fandtes at være tale om repræsentationsudgifter. Denne vurdering er nu blevet tiltrådt af Højesteret ved dommen af 8/ Vedrørende retsgrundlaget henviste Højesteret til, at det fremgik af forarbejderne til ligningslovens 8, stk. 4, at repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser, og at repræsentationsudgifter typisk er udgifter til bl.a. måltider, drikkevarer, underholdning og fornøjelser. Ved bedømmelsen af, om udgifter af den nævnte art kan fradrages fuldt ud som reklameudgifter eller begrænset som repræsentationsudgifter, skal der efter forarbejderne bl.a. lægges vægt på, at reklameudgifter normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Om den konkrete sag konstaterede Højesteret herefter, at arrangementet i Oslo blev afholdt af Fokus Merchant Bank i samarbejde med selskabet, at der såvel ved dette arrangement som ved arrangementet i København var underholdning, bespisning og servering af drikkevarer, at det efter det oplyste var Fokus Merchant Bank, der afholdt disse udgifter vedrørende arrangementet i Oslo, og at begge arrangementer var afgrænset til en bestemt kreds af personer og derved adskilte sig fra det, som efter forarbejderne er typisk for reklame. Efter Højesterets opfattelse havde hvert af arrangementerne på denne baggrund samlet set karakter af kommerciel gæstfrihed som beskrevet i forarbejderne til ligningslovens 8, stk. 4. For så vidt angik arrangementet i Oslo, gjaldt dette efter Højesterets opfattelse, selv om arrangementet var for en indbudt del af Fokus Merchant Banks kunder, som banken havde udvalgt. Vedrørende selskabets synspunkter om effektiv markedsføring og selskabets kontraktslige forpligtelser overfor Lamborghini henviste Højesteret til landsrettens præmisser.

7 - 7 Østre Landsret anførte herom for det første, at den omstændighed, at arrangementer af denne type i forhold til produkternes særlige eksklusive art og den meget lille gruppe af kundeemner efter det oplyste måtte antages at være en mere effektiv markedsføring end f.eks. annoncering i dagspressen, ikke kunne føre til en anden skatteretlig vurdering af karakteren af de afholdte udgifter. Efter landsrettens opfattelse kunne heller ikke det forhold, at selskabet var kontraktretligt forpligtet til at udføre markedsføringsaktiviteter af den pågældende karakter for Lamborghini føre til andet resultat. Landsretten uddybede dette synspunkt derhen, at selskabet således ikke havde været kontraktretligt forpligtet i forhold til de personer, der fik serveret mad og drikke ved de pågældende arrangementer, og at forpligtelsen i forhold til Lamborghini derfor ikke fratog ydelserne deres karakter af kommerciel gæstfrihed. Som det fremgår, er afgrænsningen af repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret fortsat tæt knyttet til motivudtalelserne til ligningslovens 8 fra Set i lyset af særligt den skatteretlige vurdering af arrangementet i Norge må det antages, at udgifter til kundemålrettede salgsfremstød som altovervejende hovedregel fortsat vil blive anset som repræsentation, når blot der er tale om et vist minimum af fortæring m.v., se herved TfS 2002, 969 H. Videre fremhæves, at såvel den for selskabet ubekendte kreds af kunder til arrangementet i Norge som selskabets i kundekartoteket registrerede kundekreds på ca personer, efter Højesterets opfattelse måtte anses som en bestemt kreds af personer. Det er samtidig fastslået, at der ved vurderingen af et givet arrangements karakter af repræsentation foretages en samlet vurdering af arrangementet, herunder i første række fortæringens omfang og offentlighedens adgang, uanset om skatteyderen har deltaget i beslutninger herom og om skatteyderen har afholdt udgifter hertil. Uanset at forskellige brancher i sagens natur har behov for tilsvarende forskellige markedsføringstiltag, foretages vurderingen af, om der foreligger reklame eller repræsenta-

8 - 8 tion, efter samme parametre. Hensigtsmæssigheden heraf er tvivlsom, og skismaet bliver mere fremtrædende i takt med produktets karakter, kompleksitet og prissætning. Når henses til, at formålet med at indføre en begrænsning af fradragsretten for udgifter, der grænser tæt op til privatforbrugsudgifter, synes begrebet repræsentationsudgifter at være blevet afgrænset meget bredt i praksis, om end der kan peges på enkelte undtagelser som eksempelvis dommen ref. i TfS 1996, 161 VL. I praksis kommer det da også ofte som en overraskelse for arrangøren, at der kun kan opnås fuld fradragsret, hvis der udvises en påholdenhed i henseende til traktementerne, der ikke er tidssvarende, jf. eksempelvis TfS 2002, 969 H, ligesom nærværende sag viser, at der er behov for en opdatering af området. Et arrangement, der i enhver henseende er hensigtsmæssigt for salg af netop denne type biler, bør ikke kvalificeres som repræsentation. o

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD 12:06 DANSK KUNSTNERRÅD af Gitte Skouby og Torben Juncker 13-03-2009 KUNSTNERNES BESKATNING 2009 KB_Indhold.qxp Side 101 Kunstnernes Beskatning 2009 Gitte Skouby og Torben Juncker ISSN 1604-1291 i samarbejde

Læs mere

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet Forord Beskæftigelsesministeriet udgav i december 2001 en række rapporter om atypisk beskæftigelse. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET

Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET BETÆNKNING NR. 1203 Skatteministeriet Juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr.

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud Juridisk Institut Forfatter: Anders Koldkjær Ruth Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Foreningsbeskatning En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere