KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 900 ISBN Tryk: Kailow Graphic Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra indkørslen til Kroppedals Allé set fra nord. Indsat, fra oven: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård

3 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indholdsfortegnelse Indledning Museets formål og ansvarsområde... 3 Hovedtræk i Museets udvikling i Formidling Udstillinger i Kommende udstillinger...12 Arrangementer og foredrag Publikationer...19 Den digitale formidlingsflade...20 Informationsmateriale Omvisninger og gruppearrangementer Besøgsstatistik...24 Børn, unge og uddannelse Skoletjeneste...26 Fra højkonjunktur til energikrise...26 Hugin & Munin klubben på Vestegnen Seminarudgravning Kurser og praktikanter Markedsføring og presse Markedsføring...28 Presse...29 Astronomi Rumfartshistorie Moderne astronomihistorie At finde vej til søs - på nettet Virtuelle Verdensbilleder...32 Nyere tid Sikring af kulturarven Omkring Folk og Fabrikker...34 Undersøgelser...34 Arkæologi Arkæologiske undersøgelser Forskning Fredede fortidsminder...36 Danefæ og oldsagssamlinger Ekstern opmålingsvirksomhed Lokale arkiver og samlinger Blaakildegaard...38 Toftekærgård

4 Konserveringsenheden Bilag Registrering af genstande og arkivalier...40 Museets navn, ejerforhold og adresser...44 Museets adresser...44 Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejdspartnere i Bestyrelse...48 Repræsentantskab...49 Fast personale i Deltagelse i eksterne råd og bestyrelser...54 Efter- og videreuddannelse Udvalg Samarbejdsudvalg...60 Sikkerhedsudvalg...60 Arkæologiske undersøgelser

5 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indledning Museets formål og ansvarsområde Kroppedal er et selvejende statsanerkendt museum, som blev stiftet i 2002 af Kulturministeriet, Københavns Amt og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Museet arbejder indenfor tre hovedfelter - Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. I museet indgår også to samlinger og lokalarkiver - Toftekærgård i Albertslund og Blaakildegaard i Høje-Taastrup. Sikring af kulturarven Kroppedal har en række ansvarsområder og lovpligtige opgaver, som museet i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og kommunerne løser i henhold til museumsloven: 3

6 Arkæologi Kroppedals arkæologer arbejder i 16 kommuner i hovedstadsområdet for at afdække og sikre kulturarven. Dertil har museet i 2007 også fået overdraget tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden, der indbefatter Bornholm. Nyere Tid Kroppedal rådgiver 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Dertil skal museet gennem undersøgelser og indsamlinger aktivt bidrage til at kaste lys over moderne kulturhistorie. Astronomi Som museum for dansk astronomi har Kroppedal til opgave at sikre astronomiens historie for nutiden og eftertiden. Gennem en aktiv formidlingsindsats bestræber museet sig også på at udbrede den generelle interesse for naturvidenskab. Lokalhistorie Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Det indebærer drift og udvikling af de lokale samlinger og arkiver, som forankrer lokalsamfundet kulturhistorisk. Formidling af kulturarven Alle de opgaver museets medarbejdere løser har i sidste ende til formål at formidle viden og oplevelser til borgerne. Museets formidling skal være vedkommende, ikke blot for de særligt interesserede, men for den almindelige borger, uanset alder og baggrund. Det er en særlig udfordring. 4

7 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Hovedtræk i Museets udvikling i 2007 I begyndelsen af 2007 forelå Kroppedals byggeprogram for etablering af et nyt museums- og oplevelsescenter omfattende et moderne astronomisk folkeobservatorium. Allerede i 2006 var der blevet afholdt møde med en række borgmestre fra den københavnske vestegn med henblik på at afklare kommunernes holdning til etablering og drift af et fælles tværkommunalt museumsprojekt. Realiseringen af folkeobservatoriet skulle gennemføres alene ved fondsbevillinger og driften ved brugerbetaling. Holdningen til museets planer var positiv, og museet iværksatte derfor udarbejdelsen af byggeprogrammet med henblik på at tilrettelægge et beslutningsgrundlag for kommunerne. Udover at beskrive løsninger for et kommende oplevelsescenters nye faciliteter, som især tog sigte på museets fremtidige formidlingsvirksomhed, blev der ligeledes formuleret nye fokusområder for den faglige virksomhed og strategier. Det skete specielt med henblik på den brede formidling og samarbejdet med kommunerne. For at kvalificere museets formidling indenfor den nyeste kulturhistorie - fra 1950erne til nutiden - blev der beskrevet tre fokusområder som i vid udstrækning bearbejdes tværfagligt og som med fokus på mennesket og dets identitet både kan synliggøres centralt på museet og decentralt i den enkelte kommune: By- og bebyggelsesudvikling i forstæderne: Hvordan er udviklingen fra oldtidens landbrugssamfund til moderne bysamfund foregået, hvad præger den eksplosive udvikling og hvad bibringer denne fremtiden? Kulturmøde og integration: Hvad har mødet med de fremmede betydet for kultur og identitet i området fra oldtiden til nutiden og hvordan anvender vi disse erfaringer i fremtidens kulturmøde? Dansk astronomi og rumfart: Hvordan har dansk astronomis store forfædre, og især Ole Rømer, som opdagede lysets tøven, medvirket til kortlægning af stjernehimlen og udviklingen af astronomiske instrumenter. I løbet af foråret og sommeren afholdt museet en række møder med de potentielle ejerkommuners forvaltninger og kulturpolitiske udvalg. Med afsæt i byggeprogrammet præsenterede Kroppedal sine visioner for det nye museum, for samarbejdet med den enkelte kommune og det tværkommunale samarbejde vedrørende kulturarven. Resultatet af kommunerunden blev, at der af økonomiske årsager ikke viste sig tilstrækkelig tilslutning til det fuldt udbyggede museumsprojekt. Det blev derfor i slutningen af 2007 besluttet at nedskalere og formulere et projekt, der i sin 1. etape er realiserbart med færre kommuners medvirken. I en senere etape af museets udbygning er det tanken at invitere en større kreds af kommuner til at medvirke i udbygningen og driften af museet. 5

8 Indtil da vil Kroppedal fortsætte sine bestræbelser på at indgå aftaler om lokalt baserede ydelser med samtlige kommuner i museets ansvarsområde f.eks. vedrørende udstillingsvirksomhed og skoletjeneste. Industrikulturens år I 2007 markerede museer og arkiver landet over Industrikulturens år. På Kroppedal åbnede udstillingen Folk og fabrikker fra baggård til industripark i maj måned, og året ud kunne publikum se aspekter af industriudviklingen på Vestegnen. Arkiverne i Albertslund og Høje-Taastrup deltog ligeledes med mindre lokalt baserede udstillinger. I slutningen af året blev særudstillingerne fulgt op af publikationen Industrihistorier på Vestegnen som blev til i et frugtbart samarbejde mellem Kroppedal, Regionalavisen Vestegnen og en række arkiver fra vestegnskommunerne. Mens publikum kunne glæde sig over museets industriudstilling startede produktionen af det følgende års udstillinger. Udover særudstillinger og aktiviteter på arkiverne blev det besluttet, at foretage renovering og nyopsætning af museets permanente astronomiske udstilling og samtidig åbne en særudstilling om middelalderens verden. Udstillingerne Verdensrummets Mekanik og Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle skulle åbne i marts Fyrsten fra Torslunde Årets store arkæologiske fund blev fyrstegraven fra Torslunde ved Ishøj. I forbindelse med en rutinemæssig udgravning fandt museets arkæologer en meget velbevaret pragtgrav fra romersk jernalder. I de få dage udgravningen stod på, var Fyrsten fra Torslunde forsidestof i den landsdækkende og lokale presse. I starten af 2008 præsenterede museet, i samarbejde med

9 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Ishøj Kommune, fyrstegraven for publikum i en mindre udstilling i Ishøj Kulturcafé. Fredede fortidsminder Vedrørende museets arkæologiske virksomhed blev der i 2007 føjet yderligere til museets ansvarsområde. Som konsekvens af strukturreformen overdrog Kulturarvsstyrelsen ansvaret for tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden til Kroppedal. Indenfor nærmeste fremtid forventer museet ligeledes at få overdraget tilsynet med hele Københavns nyere befæstning. Museets medarbejdere og nye organisation Siden museets etablering i 2002 er mængden af opgaver og krav til kvalitet i opgaveløsning og forvaltning steget betragteligt. For at sikre de administrative arbejdsgange og geare administrationen til nye og større arbejdsopgaver, ansatte museet i begyndelse af 2007 en administrationschef. Administrationschefen indgår i museets ledelse og har et særligt ansvar for de administrative områder (human resources, økonomi, IT) og tværgående supportområder kommunikation, udstilling, butik og bygningsforvaltning. Kroppedals medarbejdere og ledelse arbejder til stadighed med at udvikle museet som virksomhed. Museet skal levere aftalte ydelser og services til kommuner, offentlige myndigheder, bygherrer samt borgere og brugere af museet. Samtidig skal museet også fungere som en god og udviklende arbejdsplads for museets medarbejdere. I 2007 blev selve organisationsstrukturen sat til debat med det resultat, at en ny struktur blev introduceret 1. januar Formålet med den nye struktur er at sikre fælles fokus på: Udvikling og fastholdelse af strategier samt gennemførelse af projektaktiviteter. Faglighed og tværfaglighed, hvor fagligheden er forankret i organisatoriske enheder og tværfagligheden i politikker og mål, der udfordrer de faglige opgaver og samarbejdet mellem museets ansatte. Effektive arbejdsprocesser for det lovpligtige arbejde i samarbejde med forvaltninger og styrelser. Effekten af de nye fokuspunkter er blandt andet: En decentral struktur hvor ansvarsområder i videst mulig omfang er uddelegeret i organisationen. Alle medarbejdere har andel i projekt- og udviklingsaktiviteter. 7

10 Museumschef Organisationsdiagram 1.januar 2008 Administrations chef / souschef Fundraising Kommunikation Budget / IT Regnskab / HR Udstillings koncepter Udstillings produktion Enhed for Astronomi Enhed for arkiver Enhed for lovpligtigt arbejde, bevaring, registrering Enhed for tværgående aktiviteter Butiks- og kustodeteam Bygnings Forvaltnings team Museets driftsopgaver omfatter på årsplan ca sager, der ofte berører både det arkæologiske og det historiske arbejdsfelt og deraf følgende yderligere undersøgelser, udgravninger etc. Museets ledergruppe arbejder med en ledelsesfilosofi, hvor medarbejdere og andre partnere inviteres til samarbejde gennem åben dialog Kroppedal ledes gennem en ledergruppe, på i alt 7 personer. Det er ledergruppens opgave både at fremme medarbejdernes lyst til at tage del 8

11 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Museets faste personale består af 30 medarbejdere, der arbejder på de lokalhistoriske arkiver samt på selve museet. 6 museumsteknikere varetager opmåling af udgravningsområder, konservering, udstillingsproduktion og bygningsforvaltning. 9 kontorassistenter står for lokalhistorisk arkivarbejde, museumsbutikken, kustodevirksomhed, samt økonomi, human resources og IT. 13 akademikere dækker de faglige områder og varetager opgaver omkring kommunikation, information og udstillingskoncepter. 1 museumschef og 1 administrationschef udgør museumsledelsen. Til museet er også knyttet en lang række studentermedhjælpere, der især træder til ved de arkæologiske udgravninger, samt et omviserkorps, der bl.a. formidler museets udstillinger og skoletjenester. i museets udfordringer og samtidig udvikle og supportere den enkeltes kompetencer. I tråd hermed har museet i 2007 nedsat et samarbejdsudvalg, der arbejder offensivt med at formulere fælles personalepolitiske målsætninger og programmer. Der gennemføres fællesmøder for alle ansatte én gang om måneden, og derudover afholdes der møder i de forskellige organisatoriske enheder. Fremover involveres medarbejderne i museets udviklingsaktiviteter gennem workshops og seminarer. 9

12 Formidling Museets formidling skaber og udfordrer identitet Kroppedal har formidling som omdrejningspunkt - som skal være vedkommende, skabe oplevelser for alle samfundsgrupper, udfordre publikum og vække til eftertanke. Udstillinger i 2007 Herstedlund Kroppedal 22. maj januar 2007 Industriundersøgelser Forud for Folk og Fabrikker iværksatte Kroppedal en stor undersøgelse af mere end 40 virksomheder i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. De blev udvalgt blandt 250 virksomheder, som museet indhentede oplysninger om. I en udstilling i museets butik blev den store udgravning ved Herstedlund i Albertslund præsenteret. Gennem tegninger, fotos og fund fra udgravningen formidledes et billede af området, som det så ud i jernalderen med bøndergårde og en gravplads. Snubbekorsgård Kroppedal 30. januar 4. juni 2007 I en udstilling i museets butik blev vikingegravpladsen ved Snubbekorsgård præsenteret. Det var bl.a. muligt at se bronzesmykker og glasperler, samt de brændte knogler fra en død viking og resterne af en begravet hund. For at levendegøre oldtidens viking lånte museet en mands- og en kvindedragt fra Vikingelandsbyen til udstillingen. I tekst og billeder fortaltes historier om gravpladsen og de døde. Folk og Fabrikker Kroppedals særudstilling tog udgangspunkt i, at 2007 var udpeget som Industrikulturens År. For første gang var både museet og begge arkiver inddraget i udstillingen, og det udmøntede sig i tre udstillinger under fællestitlen Folk og Fabrikker. De blev markedsført sammen og havde samme grafiske udtryk, men viste på hver deres vis forskellige aspekter af industrihistorien på Vestegnen. Folk og Fabrikker - fra baggård til industripark Kroppedal 12. maj december 2007 Industriudstillingen førte publikum fra Hersted Industripark, over COOPs varelager og Rockwool til nutidig dansk rumindustri. 10 Den indbød forældre, børn og bedsteforældre til sammen at opleve en tid, der ikke er så fjern, men på mange måder er et afsluttet stykke Danmarkshistorie. Udstillingen fokuserede på perioden fra 1960 og frem til i dag. En tid, hvor industrien oplevede gode tider efterfulgt af meget trange tider efter energikrisen i Det var en periode, hvor kvinderne fik ligeløn og

13 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi for alvor trådte ind på arbejdsmarkedet og gæstearbejderne kom til landet. Disse historier kunne opleves i udstillingen, men museumsgæsterne kunne også fortælle deres egen arbejdslivshistorie for hinanden. Bageri som industri - Glostrup og Omegns Fællesbageri Røde Vejrmølle Albertslund Lokalbibliotek 24. maj juni 2007 Blaakildegaard 1. juli december 2007 Toftekærgårds industriudstilling handlede om industrielt bageri. I 1919 startede Arbejdernes Fællesorganisation i Glostrup den kooperative virksomhed Glostrup og Omegns Fællesbageri A/S, som bestod af bageri og mølle og havde til formål at skaffe arbejderne så sundt og billigt brød som muligt. Frem til 1977 var Røde Vejrmølle en vigtig del af lokalsamfundet, og udstillingen viste billeder af livet på og omkring bageriet. Inde bag glasset - drivhusdrift i Høje-Taastrup Blaakildegaard 26. maj december 2007 Blaakildegaards industriudstilling handlede om gartneridrift. Det var den del af landbruget, hvor industrialiseringen først satte igennem i form af industrielt producerede drivhuse og planteforædling. Ikke mindst i den nuværende Høje-Taastrup Kommune var den industrialiserede drivhusdrift markant. Udstillingen viste den teknologiske udvikling, planteavl, nye plantesorter og gartneriernes indflydelse på det omkringliggende samfund. I Folk og Fabrikker indgik en lang række arrangementer, digital formidling på hjemmesiden og skoletjeneste. Du kan se meget mere om Folk og Fabrikker på Den astronomiske udstilling Kroppedals faste udstilling om Ole Rømer og dansk astronomi havde stået i 30 år. I 2007 blev det besluttet at genopsætte den i foråret Målet var at gentænke formidlingen af dansk astronomihistorie og inddrage nye elementer i museumsoplevelsen. Sideløbende hermed gik museet i gang med at opgradere sin skoletjeneste og sit omviserkorps for at tilgodese de mange, og forskellige grupper, der besøger museet. 11

14 Kommende udstillinger Verdensrummets Mekanik - Ole Rømer og dansk astronomi i 400 år Den 15. marts 2008 slår Kroppedal dørene op for nyopsætningen af den faste astronomiske udstilling. Den bygger bro mellem historie og naturvidenskab. I udstillingen er der rig mulighed for at prøve maskiner og instrumenter. Samtidig er der indarbejdet digital formidling til udstillingen, hvor touch screens og projektorer giver mulighed for animation og ekstra information. Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle - en rejse i middelalderen Den 15. marts 2008 er også dagen, hvor Kroppedal åbner årets store særudstilling. Den handler om dagliglivet i middelalderen og bygger på de mange middelalderfund museets arkæologer har gjort gennem årene. Freden i Høje-Taastrup I anledning af 350-året for fredsforhandlingerne i Taastrup Præstegård, som dannede grundlag for Roskildefreden vises i februar en plancheudstilling på Bibliotekerne i Taastrup Stationscenter og Høje-Taastrup Rådhus. Vejnavnene i Høje-Taastrup I ord og billeder fortæller Blaakildegaard om vejnavnene i kommunen. Udstillingen bygger på Ib Sandahls populære artikelserie til Lokalavisen Taastrup. Fyrsten fra Torslunde - død og begravet I samarbejde med Ishøj Kommune giver Kroppedal i marts og april publikum mulighed for at opleve de første genstande fra fyrstegraven i Ellekilde (se udgravninger under Bilag). Det drejer sig især om genstande, som oldtidens Ishøj-borgere hentede helt nede i Romerriget. Herstedhøje I samarbejde med Vejdirektoratet præsenterer arkæologerne deres fund fra udgravninger gjort i forbindelse med Motorvejens udvidelse. Udstillingen åbner i juli og løber frem til Undervejs vil nye fund løbende blive præsenteret. Thorsbro Vandværk Kroppedal arbejder tæt sammen med Thorsbro Vandværks Musemsforening og Ishøj Kommune. I 2008 fylder Vandværket 100 år. Den 26. september afholdes et jubilæumsarrangement, hvor Værkets historie og nyeste oplysninger om Fyrsten fra Torslunde præsenteres. 12

15 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arrangementer og foredrag Kroppedal indbød i 2007 til en række arrangementer, der dækkede alle museets og arkivernes arbejdsfelter. Der var tilbagevendende akvititeter som Arkæolog for en dag, Ole Rømers fødselsdag, Stjerneaftener og ferietilbud til børnefamilier. Derudover var de fleste aktiviteter knyttet til industriudstillingen Folk og Fabrikker, og også 50-året for rumalderens begyndelse blev markeret. Kroppedal Stjerneaftener 24. januar marts og 3. oktober december Kroppedals ældste tradition fortsatte naturligvis i Hver onsdag aften fra oktober til april var der, hvis vejret tillod det, mulighed for at opleve himmelhvælvet gennem kikkert sammen med Københavns Astronomiske Forening. I 2007 havde Kroppedal flyttet sine aftenarrangementer til onsdagen, således at foredrag kunne forenes med stjernekig, og på stjerneklare aftener holdt museet åbent. Kroppedal by night var populært blandt publikum. M3 - en motorvej gennem baghaven 23. januar Projektchef Jens Holmboe fra Vejdirektoratet fortalte om, hvordan det går med udvidelsen af en af landets mest trafikerede motorveje - M3. Snubbekorsgård 30. januar I forbindelse med udstillingsåbningen blev der holdt foredrag om de spændende fund fra vikingegravpladsen. Hugin og Munin: Forældre- og børnemøde 6. februar Vi talte om årets aktiviteter og bød de mange nye medlemmer velkommen. M3 - og Vestskoven 27. februar Projektleder i Vejdirektoratet, Niels Gottlieb, fortalte om den 1. etape af Frederikssundmotorvejen, der kommer til at tage et lille stykke af Vestskoven. Danmarkshistorien i Vestskoven - Historien i børnehøjde 3. juni Årsarrangementet blev afviklet i Vikingslandsbyen i Albertslund, hvor bl.a. Ib Sandahl fra Blaakildegaard åbnede udstillingen af legetøj fra Bambola og fortalte om fabrikken og legetøjet. 13

16 Historiens dag - børn og fabrikker 3. juni I tilknytning til industriudstillingen Folk og Fabrikker indbød Kroppedal børn, forældre og ikke mindst bedsteforældre til at få et indblik i Arbejdsliv som det tog sig ud i 1960 erne. Arrangementet havde til hensigt at lade bedsteforældrene fortælle om deres arbejdsliv. Hugin og Munin: Historiens dag 3. juni Tur til Bymuseet til en oplevelsesrig dag i selskab med historiske børn. Besøg i COOP 6. juni I tilknytning til industriudstillingen Folk og Fabrikker arrangerede Kroppedal en udflugt til COOPs varelager i Albertslund. Ekspeditionschef i COOP, Karsten Engdahl, fortalte først om centrallageret, som er spisekammer for hele Storkøbenhavn. Dernæst gik turen til Kroppedal og en omvisning i Folk og Fabrikker. Venskabsbesøg på Karmøy, Norge juni Sammen med en gruppe fra Albertslund Kommune deltog Linda Boye fra Kroppedal deltog i et velarrangeret besøg hos Karmøy Kommune i Norge. Besøget omfattede besøg og omvisninger på museer og var tilrettelagt, så alle deltagere fik flest mulige kontakter og information. Arrangør af besøget var leder af pædagogisk center Gert Larsen, som takkes for et fortræffeligt arrangement. Solhverv på Stavemarken 21. juni Kroppedal afholdt et stort åbent hus arrangement på udgravningen Stavemarken i Høje-Taastrup. Rundt omkring på den store udgravning var sporene efter oldtidsbondens huse og hegn markeret. Her kunne publikum se arkæologerne i arbejde og der var også mulighed for selv at prøve at være arkæolog for en aften. Der var også mulighed for at stifte bekendtskab med Tværpilen Vestegnens Amatørarkæologiske Forening, som deltog i arrangementet. Arkæolog for en dag 31. juli og 2. august Museet inviterede børn til at besøge Kroppedals udgravning på Stavemarken i Høje-Taastrup og lære, hvordan arkæologerne foretager en udgravning. Arrangementet indgik i Høje-Taastrup Kommunes aktivitetsprogram Aktiv Sommer. 14 Besøg fra Ängelholm 3. august I anledning af 60-året for venskabsbysamarbejdet mellem Høje-Taastrup og den svenske by Ängelholm, tog Kroppedal fik Kroppedal besøg af repræ-

17 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi sentanter fra Ängelholms kommunalbestyrelse og venskabsbykomité. Markedsdage på Kroppedal 18. og 19. august I tilknytning til udstillingen Folk og Fabrikker holdt Kroppedal markedsdage i 60 ernes tegn. I et herligt sensommervejr tog museet imod 1100 gæster. Den musikalske underholdning blev varetaget af danseparret Twist and Shout, Visens Venner fra Taastrup og bandet Cool Cats. I damefrisørsalonen blev der ikke sparet på hårlak og curler, Albertslund Spejderne arrangerede en udfordrende tikamp og legetanter viste datidens lege. Boderne med candyfloss, pop corn og røde pølser var heller ikke upopulære. Der var mulighed for at gå på kræmmermarked, se seje scootere, blive klogere på Albertslunds og Høje-Taastrups historie, lære om opfindelser hos Peter Cordsen fra Teknologisk Institut eller blot nyde en forfriskning i det gode vejr. Endelig var der to biografer, der viste spillefilm og den første TV-avis fra Arrangementet blev til i samarbejde med Klassisk Scooterklub, Teknologisk Institut, Team Vespa Øst, Uddannelsescentret Roskilde, Visens Venner fra Taastrup og de lokalhistoriske foreninger i Albertslund og Høje-Taastrup. Hugin & Munin: Heldagstur til Nyvang 19. august Udflugt for børn og forældre til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Ole Rømers fødselsdag 25. september Traditionen tro bød Kroppedal og Ole Rømers Venner på lagkage og kaffe. Årets Rømer-foredrag var ved Sune Christian Pedersen fra Post- og Telemuseum Danmark: Det sorte kabinet. Spionage og hemmelige koder på Rømers tid. Hugin & Munin: Befæstningens Dag 30. september Cykeltur på Københavns Befæstning, som afsluttede på Avedøre flyveplads Rejsen ud i rummet - de første 50 år 3. oktober I anledning af 50-året for opsendelsen af Sputnik og rumalderens begyndelse fortalte Helle og Henrik Stub om rumfartens historie, nutid og fremtid. Pressemøde på udgravningen i Torslunde 24.oktober 15

18 I samarbejde med Pia Bennike fra Panum Instituttet inviterede Kroppedal pressen til at bese den rige fyrstegrav på Ellekilde Skole i Torslunde. Årets udgravninger 24. oktober Igen i år fortalte Kroppedals arkæologer om årets mange spændende udgravninger. Det er et tilbagevendende arrangement, hvor der er mulighed for at komme med en tur rundt i museets ansvarsområde, hvilket dennegang bl.a. betød et kig på den nye Egedal Kommune. Der blev vist billeder og fremvist oldsager. En usynlig historie bliver synlig 7. november I samarbejde med Historiens Hus i Hvidovre afholdt Kroppedal et åbent hus arrangement på udgravningen Dybenskær i Avedøre, hvor arkæologi og moderne kulturhistorie blev forenet. Kroppedals arkæolog fortalte de fremmødte om jernalderbondens liv i området og Kitt Boding-Jensen fra Historiens Hus berettede om områdets udvikling i nyere tid. Mod den yderste grænse - mennesket i rummet 7. november Tre fortællinger om rumfartens fortid og fremtid ved pionér og politiker Christian Rovsing, rummedicineren Peter Norsk og Astrid Graabæk, der har designet et rumhotel. Specialøl for kræsne ganer - besøg på Nørresbros Bryghus 18. november Bustur til Nørrebros Bryghus i Baldersbrønde med omvisning af Anders Kismeyer og efterfølgende omvisning i Kroppedals særudstilling Folk og Fabrikker. Hugin & Munin: Jul i Dyrehaven 25. november Årets aktiviteter i Hugin og Munin klubben blev afsluttet med en veslbesøgt udflugt til Dyrehaven og Erimitagen. Juleaktiviteter Hele december Igen i år var museumsnissen Tuske på spil, denne gang som astronominisse hos Professor Rømer. Industrihistorier på Vestegnen 7. december I anledning af udgivelsen af Industrihistorier på Vestegnen afholdt Kroppedal reception på Thorsbro Vandværk i Ishøj. 16

19 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Blaakildegaard Da hesten forsvandt 25. august Høstfest på Blaakildegaard arrangeret i samarbejde med Historisk Forening for Høje-Taastrup. Grønt i Øjenhøjde 5. oktober Hvordan det var at være barn på et gartneri i 1950 erne. Arrangeret i samarbejde med KulturKoen. Toftekærgård Film og Herstedøster og Herstedvester 15. februar Der blev vist to af Lokalhistorisk Samlings film fra om udviklingen i de to landsbyer. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Lidice - byen som ikke ville forsvinde 6. marts Mogens Lethraborg fortalte om tyskernes udryddelse af Lidice i 1942, og om Albertslunds borgeres medvirken til, at 82 bronzeskulpturer af de døde børn kunne støbes og sættes op i Lidices mindepark.arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Fra gartneri til ridecenter 17. april Ib Berg fortalte om Vestegnens største champignongartneri, der efter nedlæggelsen blev hjemsted for Albertslund Rideklub og siden også for Albertslund Ridecenter. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. 17

20 Røde Vejrmølle om kornmølleriet i Danmark 30. maj på Albertslund Bibliotek Frilandsmuseets mølleekspert Boum Pyndiah fortalte om møller, herunder Røde Vejrmølle, og om mølleerhvervet. Reception i anledning af genudgivelsen af bogen Et tilbageblik: Erindringer fra Vridsløselille 11. juni Albertslund Lokalhistoriske Forening og Lokalhistorisk Samling fejredegenudgivelsen sammen med bogens tilskudsgivere. Hvad har Roskilde Kro med slaget ved Waterloo at gøre? 28. august Per Gustafsson fortalte om Træskoslaget ved Køge, og om hvordan vores lokalområde blev invaderet af de engelske styrker før slaget. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Fællesbageriet på Røde Vejrmølle 15.oktober Jette Janstrup fortalte ved et billedforedrag om den kooperative brødfabrik, der var en del af Albertslunds historie fra 1919 til Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Danmarks største industrikvarter 6. november i Hersted Industriparks højhus Et arrangement om Hersted Industriparks historie og visionerne for fremtiden. Landevejskroer 20. november Henning Sørensen fortalte om Roskilde Kros brændevinsproduktion, der havde karakter af en hel industri i 1800-tallet. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Julearrangement 11. december Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. 18

21 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Publikationer Danneskiold-Samsøe, J.F.C. m.fl. (red.): Vänner, patroner och klienter i Norden Rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti Reykjavik Hansen, Anne B. (red.): Byggeprogram Hansen, Anne B.: Arkæologisk undersøgelse ved afkørsel 20, Gladsaxe, Gladsaxe lokalhistoriske Forenining. Årbog Janstrup, Jette: Arbejdernes egen brødfabrik, Glimt fra Albertslunds Historie: Årsskrift for 2007, s Janstrup, Jette: Her samles Albertslunds historie, 60+, s.8-9. Janstrup, Jette: Arbejdernes egen brødfabrik, Industrihistorier på Vestegnen, s. 19. Janstrup, Jette: Fra landbrugsjord til industricentrum, Industrihistorier på Vestegnen, s. 41. Skodborg, Lene m.fl.: Børn i Historien, Skoleavisen dot com nr. 18. Skodborg, Lene m.fl.: Industri Industri 25 stk. industriminder. Gads Forlag Skodborg, Lene (red. med Jakob Fälling): Industrihistorier på Vestegnen. Kroppedal Sparrevohn, Lotte Reedtz: De første bønder i Taastrup området, Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Årsskrift 2007, Blaakildegaard Sparrevohn, Lotte Reedtz: Fra Knardrup til Snydebro. Mosegaardens Vindekildesamling. Witherløse, Årsskrift 2007 for Værløseegnens Historiske Forening, Værløseegnens Historiske Forening Sunderland, Robert (red. med Jørgen Hegner Christiansen og Eva Sylvest): Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Årsskrift Tybjerg, Karin: Practical Mathematics i J. P. Oleson The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, Oxford University Press

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Oldtid og arkæologi på kanten af forstaden, Ballerup Kommune.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Vestegnssamarbejdet ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Projektbeskrivelse for PLAN 09 eksempelprojekt Februar 2007 Plan09 eksempelprojekt Side 1 1. BAGGRUND & HOVEDMÅL Nedenfor beskrives i afsnit 1.1 og 1.2

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

industrikulturensår velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR

industrikulturensår velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR industrikulturensår 2007 velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR HVorFor industrikultur? Det 19. og 0. århundredes industrisamfund har på afgørende vis formet det danske kulturlandskab, det danske samfund og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere