KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 900 ISBN Tryk: Kailow Graphic Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra indkørslen til Kroppedals Allé set fra nord. Indsat, fra oven: Kroppedal, Blaakildegaard og Toftekærgård

3 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indholdsfortegnelse Indledning Museets formål og ansvarsområde... 3 Hovedtræk i Museets udvikling i Formidling Udstillinger i Kommende udstillinger...12 Arrangementer og foredrag Publikationer...19 Den digitale formidlingsflade...20 Informationsmateriale Omvisninger og gruppearrangementer Besøgsstatistik...24 Børn, unge og uddannelse Skoletjeneste...26 Fra højkonjunktur til energikrise...26 Hugin & Munin klubben på Vestegnen Seminarudgravning Kurser og praktikanter Markedsføring og presse Markedsføring...28 Presse...29 Astronomi Rumfartshistorie Moderne astronomihistorie At finde vej til søs - på nettet Virtuelle Verdensbilleder...32 Nyere tid Sikring af kulturarven Omkring Folk og Fabrikker...34 Undersøgelser...34 Arkæologi Arkæologiske undersøgelser Forskning Fredede fortidsminder...36 Danefæ og oldsagssamlinger Ekstern opmålingsvirksomhed Lokale arkiver og samlinger Blaakildegaard...38 Toftekærgård

4 Konserveringsenheden Bilag Registrering af genstande og arkivalier...40 Museets navn, ejerforhold og adresser...44 Museets adresser...44 Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejdspartnere i Bestyrelse...48 Repræsentantskab...49 Fast personale i Deltagelse i eksterne råd og bestyrelser...54 Efter- og videreuddannelse Udvalg Samarbejdsudvalg...60 Sikkerhedsudvalg...60 Arkæologiske undersøgelser

5 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indledning Museets formål og ansvarsområde Kroppedal er et selvejende statsanerkendt museum, som blev stiftet i 2002 af Kulturministeriet, Københavns Amt og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Museet arbejder indenfor tre hovedfelter - Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. I museet indgår også to samlinger og lokalarkiver - Toftekærgård i Albertslund og Blaakildegaard i Høje-Taastrup. Sikring af kulturarven Kroppedal har en række ansvarsområder og lovpligtige opgaver, som museet i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og kommunerne løser i henhold til museumsloven: 3

6 Arkæologi Kroppedals arkæologer arbejder i 16 kommuner i hovedstadsområdet for at afdække og sikre kulturarven. Dertil har museet i 2007 også fået overdraget tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden, der indbefatter Bornholm. Nyere Tid Kroppedal rådgiver 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Dertil skal museet gennem undersøgelser og indsamlinger aktivt bidrage til at kaste lys over moderne kulturhistorie. Astronomi Som museum for dansk astronomi har Kroppedal til opgave at sikre astronomiens historie for nutiden og eftertiden. Gennem en aktiv formidlingsindsats bestræber museet sig også på at udbrede den generelle interesse for naturvidenskab. Lokalhistorie Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Det indebærer drift og udvikling af de lokale samlinger og arkiver, som forankrer lokalsamfundet kulturhistorisk. Formidling af kulturarven Alle de opgaver museets medarbejdere løser har i sidste ende til formål at formidle viden og oplevelser til borgerne. Museets formidling skal være vedkommende, ikke blot for de særligt interesserede, men for den almindelige borger, uanset alder og baggrund. Det er en særlig udfordring. 4

7 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Hovedtræk i Museets udvikling i 2007 I begyndelsen af 2007 forelå Kroppedals byggeprogram for etablering af et nyt museums- og oplevelsescenter omfattende et moderne astronomisk folkeobservatorium. Allerede i 2006 var der blevet afholdt møde med en række borgmestre fra den københavnske vestegn med henblik på at afklare kommunernes holdning til etablering og drift af et fælles tværkommunalt museumsprojekt. Realiseringen af folkeobservatoriet skulle gennemføres alene ved fondsbevillinger og driften ved brugerbetaling. Holdningen til museets planer var positiv, og museet iværksatte derfor udarbejdelsen af byggeprogrammet med henblik på at tilrettelægge et beslutningsgrundlag for kommunerne. Udover at beskrive løsninger for et kommende oplevelsescenters nye faciliteter, som især tog sigte på museets fremtidige formidlingsvirksomhed, blev der ligeledes formuleret nye fokusområder for den faglige virksomhed og strategier. Det skete specielt med henblik på den brede formidling og samarbejdet med kommunerne. For at kvalificere museets formidling indenfor den nyeste kulturhistorie - fra 1950erne til nutiden - blev der beskrevet tre fokusområder som i vid udstrækning bearbejdes tværfagligt og som med fokus på mennesket og dets identitet både kan synliggøres centralt på museet og decentralt i den enkelte kommune: By- og bebyggelsesudvikling i forstæderne: Hvordan er udviklingen fra oldtidens landbrugssamfund til moderne bysamfund foregået, hvad præger den eksplosive udvikling og hvad bibringer denne fremtiden? Kulturmøde og integration: Hvad har mødet med de fremmede betydet for kultur og identitet i området fra oldtiden til nutiden og hvordan anvender vi disse erfaringer i fremtidens kulturmøde? Dansk astronomi og rumfart: Hvordan har dansk astronomis store forfædre, og især Ole Rømer, som opdagede lysets tøven, medvirket til kortlægning af stjernehimlen og udviklingen af astronomiske instrumenter. I løbet af foråret og sommeren afholdt museet en række møder med de potentielle ejerkommuners forvaltninger og kulturpolitiske udvalg. Med afsæt i byggeprogrammet præsenterede Kroppedal sine visioner for det nye museum, for samarbejdet med den enkelte kommune og det tværkommunale samarbejde vedrørende kulturarven. Resultatet af kommunerunden blev, at der af økonomiske årsager ikke viste sig tilstrækkelig tilslutning til det fuldt udbyggede museumsprojekt. Det blev derfor i slutningen af 2007 besluttet at nedskalere og formulere et projekt, der i sin 1. etape er realiserbart med færre kommuners medvirken. I en senere etape af museets udbygning er det tanken at invitere en større kreds af kommuner til at medvirke i udbygningen og driften af museet. 5

8 Indtil da vil Kroppedal fortsætte sine bestræbelser på at indgå aftaler om lokalt baserede ydelser med samtlige kommuner i museets ansvarsområde f.eks. vedrørende udstillingsvirksomhed og skoletjeneste. Industrikulturens år I 2007 markerede museer og arkiver landet over Industrikulturens år. På Kroppedal åbnede udstillingen Folk og fabrikker fra baggård til industripark i maj måned, og året ud kunne publikum se aspekter af industriudviklingen på Vestegnen. Arkiverne i Albertslund og Høje-Taastrup deltog ligeledes med mindre lokalt baserede udstillinger. I slutningen af året blev særudstillingerne fulgt op af publikationen Industrihistorier på Vestegnen som blev til i et frugtbart samarbejde mellem Kroppedal, Regionalavisen Vestegnen og en række arkiver fra vestegnskommunerne. Mens publikum kunne glæde sig over museets industriudstilling startede produktionen af det følgende års udstillinger. Udover særudstillinger og aktiviteter på arkiverne blev det besluttet, at foretage renovering og nyopsætning af museets permanente astronomiske udstilling og samtidig åbne en særudstilling om middelalderens verden. Udstillingerne Verdensrummets Mekanik og Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle skulle åbne i marts Fyrsten fra Torslunde Årets store arkæologiske fund blev fyrstegraven fra Torslunde ved Ishøj. I forbindelse med en rutinemæssig udgravning fandt museets arkæologer en meget velbevaret pragtgrav fra romersk jernalder. I de få dage udgravningen stod på, var Fyrsten fra Torslunde forsidestof i den landsdækkende og lokale presse. I starten af 2008 præsenterede museet, i samarbejde med

9 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Ishøj Kommune, fyrstegraven for publikum i en mindre udstilling i Ishøj Kulturcafé. Fredede fortidsminder Vedrørende museets arkæologiske virksomhed blev der i 2007 føjet yderligere til museets ansvarsområde. Som konsekvens af strukturreformen overdrog Kulturarvsstyrelsen ansvaret for tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden til Kroppedal. Indenfor nærmeste fremtid forventer museet ligeledes at få overdraget tilsynet med hele Københavns nyere befæstning. Museets medarbejdere og nye organisation Siden museets etablering i 2002 er mængden af opgaver og krav til kvalitet i opgaveløsning og forvaltning steget betragteligt. For at sikre de administrative arbejdsgange og geare administrationen til nye og større arbejdsopgaver, ansatte museet i begyndelse af 2007 en administrationschef. Administrationschefen indgår i museets ledelse og har et særligt ansvar for de administrative områder (human resources, økonomi, IT) og tværgående supportområder kommunikation, udstilling, butik og bygningsforvaltning. Kroppedals medarbejdere og ledelse arbejder til stadighed med at udvikle museet som virksomhed. Museet skal levere aftalte ydelser og services til kommuner, offentlige myndigheder, bygherrer samt borgere og brugere af museet. Samtidig skal museet også fungere som en god og udviklende arbejdsplads for museets medarbejdere. I 2007 blev selve organisationsstrukturen sat til debat med det resultat, at en ny struktur blev introduceret 1. januar Formålet med den nye struktur er at sikre fælles fokus på: Udvikling og fastholdelse af strategier samt gennemførelse af projektaktiviteter. Faglighed og tværfaglighed, hvor fagligheden er forankret i organisatoriske enheder og tværfagligheden i politikker og mål, der udfordrer de faglige opgaver og samarbejdet mellem museets ansatte. Effektive arbejdsprocesser for det lovpligtige arbejde i samarbejde med forvaltninger og styrelser. Effekten af de nye fokuspunkter er blandt andet: En decentral struktur hvor ansvarsområder i videst mulig omfang er uddelegeret i organisationen. Alle medarbejdere har andel i projekt- og udviklingsaktiviteter. 7

10 Museumschef Organisationsdiagram 1.januar 2008 Administrations chef / souschef Fundraising Kommunikation Budget / IT Regnskab / HR Udstillings koncepter Udstillings produktion Enhed for Astronomi Enhed for arkiver Enhed for lovpligtigt arbejde, bevaring, registrering Enhed for tværgående aktiviteter Butiks- og kustodeteam Bygnings Forvaltnings team Museets driftsopgaver omfatter på årsplan ca sager, der ofte berører både det arkæologiske og det historiske arbejdsfelt og deraf følgende yderligere undersøgelser, udgravninger etc. Museets ledergruppe arbejder med en ledelsesfilosofi, hvor medarbejdere og andre partnere inviteres til samarbejde gennem åben dialog Kroppedal ledes gennem en ledergruppe, på i alt 7 personer. Det er ledergruppens opgave både at fremme medarbejdernes lyst til at tage del 8

11 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Museets faste personale består af 30 medarbejdere, der arbejder på de lokalhistoriske arkiver samt på selve museet. 6 museumsteknikere varetager opmåling af udgravningsområder, konservering, udstillingsproduktion og bygningsforvaltning. 9 kontorassistenter står for lokalhistorisk arkivarbejde, museumsbutikken, kustodevirksomhed, samt økonomi, human resources og IT. 13 akademikere dækker de faglige områder og varetager opgaver omkring kommunikation, information og udstillingskoncepter. 1 museumschef og 1 administrationschef udgør museumsledelsen. Til museet er også knyttet en lang række studentermedhjælpere, der især træder til ved de arkæologiske udgravninger, samt et omviserkorps, der bl.a. formidler museets udstillinger og skoletjenester. i museets udfordringer og samtidig udvikle og supportere den enkeltes kompetencer. I tråd hermed har museet i 2007 nedsat et samarbejdsudvalg, der arbejder offensivt med at formulere fælles personalepolitiske målsætninger og programmer. Der gennemføres fællesmøder for alle ansatte én gang om måneden, og derudover afholdes der møder i de forskellige organisatoriske enheder. Fremover involveres medarbejderne i museets udviklingsaktiviteter gennem workshops og seminarer. 9

12 Formidling Museets formidling skaber og udfordrer identitet Kroppedal har formidling som omdrejningspunkt - som skal være vedkommende, skabe oplevelser for alle samfundsgrupper, udfordre publikum og vække til eftertanke. Udstillinger i 2007 Herstedlund Kroppedal 22. maj januar 2007 Industriundersøgelser Forud for Folk og Fabrikker iværksatte Kroppedal en stor undersøgelse af mere end 40 virksomheder i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. De blev udvalgt blandt 250 virksomheder, som museet indhentede oplysninger om. I en udstilling i museets butik blev den store udgravning ved Herstedlund i Albertslund præsenteret. Gennem tegninger, fotos og fund fra udgravningen formidledes et billede af området, som det så ud i jernalderen med bøndergårde og en gravplads. Snubbekorsgård Kroppedal 30. januar 4. juni 2007 I en udstilling i museets butik blev vikingegravpladsen ved Snubbekorsgård præsenteret. Det var bl.a. muligt at se bronzesmykker og glasperler, samt de brændte knogler fra en død viking og resterne af en begravet hund. For at levendegøre oldtidens viking lånte museet en mands- og en kvindedragt fra Vikingelandsbyen til udstillingen. I tekst og billeder fortaltes historier om gravpladsen og de døde. Folk og Fabrikker Kroppedals særudstilling tog udgangspunkt i, at 2007 var udpeget som Industrikulturens År. For første gang var både museet og begge arkiver inddraget i udstillingen, og det udmøntede sig i tre udstillinger under fællestitlen Folk og Fabrikker. De blev markedsført sammen og havde samme grafiske udtryk, men viste på hver deres vis forskellige aspekter af industrihistorien på Vestegnen. Folk og Fabrikker - fra baggård til industripark Kroppedal 12. maj december 2007 Industriudstillingen førte publikum fra Hersted Industripark, over COOPs varelager og Rockwool til nutidig dansk rumindustri. 10 Den indbød forældre, børn og bedsteforældre til sammen at opleve en tid, der ikke er så fjern, men på mange måder er et afsluttet stykke Danmarkshistorie. Udstillingen fokuserede på perioden fra 1960 og frem til i dag. En tid, hvor industrien oplevede gode tider efterfulgt af meget trange tider efter energikrisen i Det var en periode, hvor kvinderne fik ligeløn og

13 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi for alvor trådte ind på arbejdsmarkedet og gæstearbejderne kom til landet. Disse historier kunne opleves i udstillingen, men museumsgæsterne kunne også fortælle deres egen arbejdslivshistorie for hinanden. Bageri som industri - Glostrup og Omegns Fællesbageri Røde Vejrmølle Albertslund Lokalbibliotek 24. maj juni 2007 Blaakildegaard 1. juli december 2007 Toftekærgårds industriudstilling handlede om industrielt bageri. I 1919 startede Arbejdernes Fællesorganisation i Glostrup den kooperative virksomhed Glostrup og Omegns Fællesbageri A/S, som bestod af bageri og mølle og havde til formål at skaffe arbejderne så sundt og billigt brød som muligt. Frem til 1977 var Røde Vejrmølle en vigtig del af lokalsamfundet, og udstillingen viste billeder af livet på og omkring bageriet. Inde bag glasset - drivhusdrift i Høje-Taastrup Blaakildegaard 26. maj december 2007 Blaakildegaards industriudstilling handlede om gartneridrift. Det var den del af landbruget, hvor industrialiseringen først satte igennem i form af industrielt producerede drivhuse og planteforædling. Ikke mindst i den nuværende Høje-Taastrup Kommune var den industrialiserede drivhusdrift markant. Udstillingen viste den teknologiske udvikling, planteavl, nye plantesorter og gartneriernes indflydelse på det omkringliggende samfund. I Folk og Fabrikker indgik en lang række arrangementer, digital formidling på hjemmesiden og skoletjeneste. Du kan se meget mere om Folk og Fabrikker på Den astronomiske udstilling Kroppedals faste udstilling om Ole Rømer og dansk astronomi havde stået i 30 år. I 2007 blev det besluttet at genopsætte den i foråret Målet var at gentænke formidlingen af dansk astronomihistorie og inddrage nye elementer i museumsoplevelsen. Sideløbende hermed gik museet i gang med at opgradere sin skoletjeneste og sit omviserkorps for at tilgodese de mange, og forskellige grupper, der besøger museet. 11

14 Kommende udstillinger Verdensrummets Mekanik - Ole Rømer og dansk astronomi i 400 år Den 15. marts 2008 slår Kroppedal dørene op for nyopsætningen af den faste astronomiske udstilling. Den bygger bro mellem historie og naturvidenskab. I udstillingen er der rig mulighed for at prøve maskiner og instrumenter. Samtidig er der indarbejdet digital formidling til udstillingen, hvor touch screens og projektorer giver mulighed for animation og ekstra information. Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle - en rejse i middelalderen Den 15. marts 2008 er også dagen, hvor Kroppedal åbner årets store særudstilling. Den handler om dagliglivet i middelalderen og bygger på de mange middelalderfund museets arkæologer har gjort gennem årene. Freden i Høje-Taastrup I anledning af 350-året for fredsforhandlingerne i Taastrup Præstegård, som dannede grundlag for Roskildefreden vises i februar en plancheudstilling på Bibliotekerne i Taastrup Stationscenter og Høje-Taastrup Rådhus. Vejnavnene i Høje-Taastrup I ord og billeder fortæller Blaakildegaard om vejnavnene i kommunen. Udstillingen bygger på Ib Sandahls populære artikelserie til Lokalavisen Taastrup. Fyrsten fra Torslunde - død og begravet I samarbejde med Ishøj Kommune giver Kroppedal i marts og april publikum mulighed for at opleve de første genstande fra fyrstegraven i Ellekilde (se udgravninger under Bilag). Det drejer sig især om genstande, som oldtidens Ishøj-borgere hentede helt nede i Romerriget. Herstedhøje I samarbejde med Vejdirektoratet præsenterer arkæologerne deres fund fra udgravninger gjort i forbindelse med Motorvejens udvidelse. Udstillingen åbner i juli og løber frem til Undervejs vil nye fund løbende blive præsenteret. Thorsbro Vandværk Kroppedal arbejder tæt sammen med Thorsbro Vandværks Musemsforening og Ishøj Kommune. I 2008 fylder Vandværket 100 år. Den 26. september afholdes et jubilæumsarrangement, hvor Værkets historie og nyeste oplysninger om Fyrsten fra Torslunde præsenteres. 12

15 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arrangementer og foredrag Kroppedal indbød i 2007 til en række arrangementer, der dækkede alle museets og arkivernes arbejdsfelter. Der var tilbagevendende akvititeter som Arkæolog for en dag, Ole Rømers fødselsdag, Stjerneaftener og ferietilbud til børnefamilier. Derudover var de fleste aktiviteter knyttet til industriudstillingen Folk og Fabrikker, og også 50-året for rumalderens begyndelse blev markeret. Kroppedal Stjerneaftener 24. januar marts og 3. oktober december Kroppedals ældste tradition fortsatte naturligvis i Hver onsdag aften fra oktober til april var der, hvis vejret tillod det, mulighed for at opleve himmelhvælvet gennem kikkert sammen med Københavns Astronomiske Forening. I 2007 havde Kroppedal flyttet sine aftenarrangementer til onsdagen, således at foredrag kunne forenes med stjernekig, og på stjerneklare aftener holdt museet åbent. Kroppedal by night var populært blandt publikum. M3 - en motorvej gennem baghaven 23. januar Projektchef Jens Holmboe fra Vejdirektoratet fortalte om, hvordan det går med udvidelsen af en af landets mest trafikerede motorveje - M3. Snubbekorsgård 30. januar I forbindelse med udstillingsåbningen blev der holdt foredrag om de spændende fund fra vikingegravpladsen. Hugin og Munin: Forældre- og børnemøde 6. februar Vi talte om årets aktiviteter og bød de mange nye medlemmer velkommen. M3 - og Vestskoven 27. februar Projektleder i Vejdirektoratet, Niels Gottlieb, fortalte om den 1. etape af Frederikssundmotorvejen, der kommer til at tage et lille stykke af Vestskoven. Danmarkshistorien i Vestskoven - Historien i børnehøjde 3. juni Årsarrangementet blev afviklet i Vikingslandsbyen i Albertslund, hvor bl.a. Ib Sandahl fra Blaakildegaard åbnede udstillingen af legetøj fra Bambola og fortalte om fabrikken og legetøjet. 13

16 Historiens dag - børn og fabrikker 3. juni I tilknytning til industriudstillingen Folk og Fabrikker indbød Kroppedal børn, forældre og ikke mindst bedsteforældre til at få et indblik i Arbejdsliv som det tog sig ud i 1960 erne. Arrangementet havde til hensigt at lade bedsteforældrene fortælle om deres arbejdsliv. Hugin og Munin: Historiens dag 3. juni Tur til Bymuseet til en oplevelsesrig dag i selskab med historiske børn. Besøg i COOP 6. juni I tilknytning til industriudstillingen Folk og Fabrikker arrangerede Kroppedal en udflugt til COOPs varelager i Albertslund. Ekspeditionschef i COOP, Karsten Engdahl, fortalte først om centrallageret, som er spisekammer for hele Storkøbenhavn. Dernæst gik turen til Kroppedal og en omvisning i Folk og Fabrikker. Venskabsbesøg på Karmøy, Norge juni Sammen med en gruppe fra Albertslund Kommune deltog Linda Boye fra Kroppedal deltog i et velarrangeret besøg hos Karmøy Kommune i Norge. Besøget omfattede besøg og omvisninger på museer og var tilrettelagt, så alle deltagere fik flest mulige kontakter og information. Arrangør af besøget var leder af pædagogisk center Gert Larsen, som takkes for et fortræffeligt arrangement. Solhverv på Stavemarken 21. juni Kroppedal afholdt et stort åbent hus arrangement på udgravningen Stavemarken i Høje-Taastrup. Rundt omkring på den store udgravning var sporene efter oldtidsbondens huse og hegn markeret. Her kunne publikum se arkæologerne i arbejde og der var også mulighed for selv at prøve at være arkæolog for en aften. Der var også mulighed for at stifte bekendtskab med Tværpilen Vestegnens Amatørarkæologiske Forening, som deltog i arrangementet. Arkæolog for en dag 31. juli og 2. august Museet inviterede børn til at besøge Kroppedals udgravning på Stavemarken i Høje-Taastrup og lære, hvordan arkæologerne foretager en udgravning. Arrangementet indgik i Høje-Taastrup Kommunes aktivitetsprogram Aktiv Sommer. 14 Besøg fra Ängelholm 3. august I anledning af 60-året for venskabsbysamarbejdet mellem Høje-Taastrup og den svenske by Ängelholm, tog Kroppedal fik Kroppedal besøg af repræ-

17 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi sentanter fra Ängelholms kommunalbestyrelse og venskabsbykomité. Markedsdage på Kroppedal 18. og 19. august I tilknytning til udstillingen Folk og Fabrikker holdt Kroppedal markedsdage i 60 ernes tegn. I et herligt sensommervejr tog museet imod 1100 gæster. Den musikalske underholdning blev varetaget af danseparret Twist and Shout, Visens Venner fra Taastrup og bandet Cool Cats. I damefrisørsalonen blev der ikke sparet på hårlak og curler, Albertslund Spejderne arrangerede en udfordrende tikamp og legetanter viste datidens lege. Boderne med candyfloss, pop corn og røde pølser var heller ikke upopulære. Der var mulighed for at gå på kræmmermarked, se seje scootere, blive klogere på Albertslunds og Høje-Taastrups historie, lære om opfindelser hos Peter Cordsen fra Teknologisk Institut eller blot nyde en forfriskning i det gode vejr. Endelig var der to biografer, der viste spillefilm og den første TV-avis fra Arrangementet blev til i samarbejde med Klassisk Scooterklub, Teknologisk Institut, Team Vespa Øst, Uddannelsescentret Roskilde, Visens Venner fra Taastrup og de lokalhistoriske foreninger i Albertslund og Høje-Taastrup. Hugin & Munin: Heldagstur til Nyvang 19. august Udflugt for børn og forældre til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Ole Rømers fødselsdag 25. september Traditionen tro bød Kroppedal og Ole Rømers Venner på lagkage og kaffe. Årets Rømer-foredrag var ved Sune Christian Pedersen fra Post- og Telemuseum Danmark: Det sorte kabinet. Spionage og hemmelige koder på Rømers tid. Hugin & Munin: Befæstningens Dag 30. september Cykeltur på Københavns Befæstning, som afsluttede på Avedøre flyveplads Rejsen ud i rummet - de første 50 år 3. oktober I anledning af 50-året for opsendelsen af Sputnik og rumalderens begyndelse fortalte Helle og Henrik Stub om rumfartens historie, nutid og fremtid. Pressemøde på udgravningen i Torslunde 24.oktober 15

18 I samarbejde med Pia Bennike fra Panum Instituttet inviterede Kroppedal pressen til at bese den rige fyrstegrav på Ellekilde Skole i Torslunde. Årets udgravninger 24. oktober Igen i år fortalte Kroppedals arkæologer om årets mange spændende udgravninger. Det er et tilbagevendende arrangement, hvor der er mulighed for at komme med en tur rundt i museets ansvarsområde, hvilket dennegang bl.a. betød et kig på den nye Egedal Kommune. Der blev vist billeder og fremvist oldsager. En usynlig historie bliver synlig 7. november I samarbejde med Historiens Hus i Hvidovre afholdt Kroppedal et åbent hus arrangement på udgravningen Dybenskær i Avedøre, hvor arkæologi og moderne kulturhistorie blev forenet. Kroppedals arkæolog fortalte de fremmødte om jernalderbondens liv i området og Kitt Boding-Jensen fra Historiens Hus berettede om områdets udvikling i nyere tid. Mod den yderste grænse - mennesket i rummet 7. november Tre fortællinger om rumfartens fortid og fremtid ved pionér og politiker Christian Rovsing, rummedicineren Peter Norsk og Astrid Graabæk, der har designet et rumhotel. Specialøl for kræsne ganer - besøg på Nørresbros Bryghus 18. november Bustur til Nørrebros Bryghus i Baldersbrønde med omvisning af Anders Kismeyer og efterfølgende omvisning i Kroppedals særudstilling Folk og Fabrikker. Hugin & Munin: Jul i Dyrehaven 25. november Årets aktiviteter i Hugin og Munin klubben blev afsluttet med en veslbesøgt udflugt til Dyrehaven og Erimitagen. Juleaktiviteter Hele december Igen i år var museumsnissen Tuske på spil, denne gang som astronominisse hos Professor Rømer. Industrihistorier på Vestegnen 7. december I anledning af udgivelsen af Industrihistorier på Vestegnen afholdt Kroppedal reception på Thorsbro Vandværk i Ishøj. 16

19 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Blaakildegaard Da hesten forsvandt 25. august Høstfest på Blaakildegaard arrangeret i samarbejde med Historisk Forening for Høje-Taastrup. Grønt i Øjenhøjde 5. oktober Hvordan det var at være barn på et gartneri i 1950 erne. Arrangeret i samarbejde med KulturKoen. Toftekærgård Film og Herstedøster og Herstedvester 15. februar Der blev vist to af Lokalhistorisk Samlings film fra om udviklingen i de to landsbyer. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Lidice - byen som ikke ville forsvinde 6. marts Mogens Lethraborg fortalte om tyskernes udryddelse af Lidice i 1942, og om Albertslunds borgeres medvirken til, at 82 bronzeskulpturer af de døde børn kunne støbes og sættes op i Lidices mindepark.arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Fra gartneri til ridecenter 17. april Ib Berg fortalte om Vestegnens største champignongartneri, der efter nedlæggelsen blev hjemsted for Albertslund Rideklub og siden også for Albertslund Ridecenter. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. 17

20 Røde Vejrmølle om kornmølleriet i Danmark 30. maj på Albertslund Bibliotek Frilandsmuseets mølleekspert Boum Pyndiah fortalte om møller, herunder Røde Vejrmølle, og om mølleerhvervet. Reception i anledning af genudgivelsen af bogen Et tilbageblik: Erindringer fra Vridsløselille 11. juni Albertslund Lokalhistoriske Forening og Lokalhistorisk Samling fejredegenudgivelsen sammen med bogens tilskudsgivere. Hvad har Roskilde Kro med slaget ved Waterloo at gøre? 28. august Per Gustafsson fortalte om Træskoslaget ved Køge, og om hvordan vores lokalområde blev invaderet af de engelske styrker før slaget. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Fællesbageriet på Røde Vejrmølle 15.oktober Jette Janstrup fortalte ved et billedforedrag om den kooperative brødfabrik, der var en del af Albertslunds historie fra 1919 til Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Danmarks største industrikvarter 6. november i Hersted Industriparks højhus Et arrangement om Hersted Industriparks historie og visionerne for fremtiden. Landevejskroer 20. november Henning Sørensen fortalte om Roskilde Kros brændevinsproduktion, der havde karakter af en hel industri i 1800-tallet. Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. Julearrangement 11. december Arrangeret af Albertslund Lokalhistoriske Forening. 18

21 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Publikationer Danneskiold-Samsøe, J.F.C. m.fl. (red.): Vänner, patroner och klienter i Norden Rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti Reykjavik Hansen, Anne B. (red.): Byggeprogram Hansen, Anne B.: Arkæologisk undersøgelse ved afkørsel 20, Gladsaxe, Gladsaxe lokalhistoriske Forenining. Årbog Janstrup, Jette: Arbejdernes egen brødfabrik, Glimt fra Albertslunds Historie: Årsskrift for 2007, s Janstrup, Jette: Her samles Albertslunds historie, 60+, s.8-9. Janstrup, Jette: Arbejdernes egen brødfabrik, Industrihistorier på Vestegnen, s. 19. Janstrup, Jette: Fra landbrugsjord til industricentrum, Industrihistorier på Vestegnen, s. 41. Skodborg, Lene m.fl.: Børn i Historien, Skoleavisen dot com nr. 18. Skodborg, Lene m.fl.: Industri Industri 25 stk. industriminder. Gads Forlag Skodborg, Lene (red. med Jakob Fälling): Industrihistorier på Vestegnen. Kroppedal Sparrevohn, Lotte Reedtz: De første bønder i Taastrup området, Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Årsskrift 2007, Blaakildegaard Sparrevohn, Lotte Reedtz: Fra Knardrup til Snydebro. Mosegaardens Vindekildesamling. Witherløse, Årsskrift 2007 for Værløseegnens Historiske Forening, Værløseegnens Historiske Forening Sunderland, Robert (red. med Jørgen Hegner Christiansen og Eva Sylvest): Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Årsskrift Tybjerg, Karin: Practical Mathematics i J. P. Oleson The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, Oxford University Press

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18 Skoletjenesten 2012 2013 indhold ARKÆOLOGI Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomi Ole Rømer 19 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne.

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. FORNY DIN FORSTAD. KROPPEDAL MUSEUM Afrapportering til KUAS Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. Projektets titel Forny

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2009 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Forside: Signe Bisgaard

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008 Københavns Befæstningsdag Søndag den 28. september 2008 2008 Københavns befæstningsdag søndag den 28. september 2008 Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag den 28. september For godt 200 år siden

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere