september oktober november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "september oktober november 2013"

Transkript

1 Kirke- og Sogneblad Nr. 133 september årgang september oktober november 2013 KIRKEKONCERT MED MORTEN RYELUND Oplev den berømte danske dirigent og violinist i Tjæreborg Kirke GAMGNAM STYLE I KIRKEN? Hvor langt kan præsten gå, uden at kirken bliver et eventbureau? BABYSALMESANG Den kommende vinter (uge 3-13) vil der blive arrangeret babysalmesang. Kun 10 pladser. + Aftensang i Tjæreborg Kirke Høstgudstjeneste traditionen tro To uforglemmelige indtryk Sognedagen Om børn i kirken Foredrag om kirkekunst og kirkearkitektur

2 TJÆREBORG KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Johannes J. Sidelmann Tlf Næstformand S Chresten C Haugaard Kirkeværge Henriette Frandsen Tlf Kasserer Eva Schmidt Tlf Kontaktperson Birgit Grethe Paulsen J M Terkelsens Vej 28, 1 th, 6731 Tjæreborg Annie Jette Winther-Hansen Flemming Riber Nielsen Supplenat John Tobiesen Suppleant Gorm Jakobsen Kirketjener Marie Andersen, Tlf. og fax , tlf Kirkesanger Eyvin Olesen, tlf F O L K E K I R K E N SNEUM KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Inger Moltesen Fogh Tlf Kirkeværge Per Toft Tlf Kasserer Lars E. Nielsen Tlf Personalekontakt Elin Larsen Tlf eller Sabine Noël Andersen Tlf eller Kirketjener Tove Lauesen, Tlf eller Kirkesanger Per Hedevang Tlf Suppleant Jens Langelund-Larsen Tlf Suppleant Hans Jeppe Andersen Tlf Suppleant Lisbeth Kjærsgaard Mariager Tlf eller PRÆSTER Sognepræst (Kbf.): Jens Jermiin Nielsen, Sneum-Tjæreborg Pastorat, Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg. Tlf Privatadresse: Sneumgårdsvej Tjæreborg Tlf Sognepræst (50%): Peter H. Søgaard, Tlf MEDARBEJDERE Præstesekretær Torben Christiansen Tlf Graver Bente Asmussen Allerupvej 1, 6731 Tjæreborg Tlf Gravermedhjælpere: John Gøting Jesper Søndergaard Christiansen Organist Pia Hansen Tlf. og fax Organistvikar Tove Tersbøl Tlf SOGNEHUSET Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg HJEMMESIDE:

3 HUSK DATOEN Aftensang i Tjæreborg kirke Mandag den 28 oktober kl En stille stund i en travl hverdag. Liturgisk andagt med skriftlæsning, kormusik, fællessang og bøn. Medvirkende: Børne og ungdomskoret, Sognekoret, kir kesanger og præst.

4 Nyt fra rådene Af sognepræst Jens Jermiin Nielsen og Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd 4 Bodil Larsen er gået på pension Den 1. juli tog vi afsked med præstesekretær Bodil Larsen, der ønskede at gå på pension efter at have været ansat her i pastoratet siden 1989, i godt 24 år. Bodil blev ansat som sekretær for Jens Jermiin, da sognenes befolkningstal blev så stort, at det ikke længere var muligt for præsten, at følge med til også at skulle klare kirkebogsføring m.v. Mange har i årenes løb lært Bodil at ken - de som en meget kompetent og kyndig, men også yderst hjælpsom og venlig, sekretær i forbindelse med dåb, bryllup, begravelser, attester m.m. Opstod der noget akut, tog hun gerne en ekstra tur i bilen hjemme fra Tarp, for at køre til kontoret i Tjæreborg for at løse et eller andet pres serende problem. Bodils ansættelse omfattede to halve dage om ugen, 8 timer i alt. Man må sige, at vi fik meget for pengene! I de første mange år Bodil var ansat hos os, var det under trange kontormæssige forhold. I præstekontoret var der kun plads til et skrivebord med tilhørende stol. Når så Bodil indtog kontoret mandag og torsdag formiddag, måtte præsten rykke ud og bruge sit køkkenbord som skrivebord. Dette ændrede sig markant, da Sognehuset blev taget i brug for nogle år siden. Her er der er god plads med alle moderne faciliteter. I mellemtiden var arbejdet blevet mere og mere omfattende, idet bureau - kratiet også har holdt sit indtog i kirken. Da kirkebøgerne blev lagt over i IT-systemerne, forudså man en lettelse i arbejdet, men den blev hurtigt ædt op af f.eks. folketingets liberaliserin ger af navnelovgivningen, så man i dag næsten frit kan vælge, hvad man vil mht. navnebrug. I årenes løb gik Bodil også hen og blev ikke så lidt af en tovholder, da præstekontoret var et naturligt midtpunkt i Sognehuset, når hun var der. Ikke mindst de ti år, Jens Jermiin var lånt ud til RAMS, og hvor der var skiftende hjælpepræster. En af de mærkeligste opgaver at løse var nok, da der efter et skybrud sidste sommer var kommet en stor vandskade på kirkebøger og arkivalier. Da måtte Bodil

5 til sammen med præsten i en susende fart få anskaffet en fryser for at få det hele frosset ned, indtil det kunne blive sendt til konservering. Den dag var der overarbejde i stor stil. Det blev taget i stiv arm, for timer var ikke noget, Bodil lagde så megen vægt på at holde regnskab med. I begyndelsen var Bodil sekretær for flere forskellige præster i omegnen, men trap - pede efterhånden ned, så der kun var Sneum-Tjæreborg tilbage til sidst. At hun beholdt os skyldtes måske, at glæden ved at være her var den egentlige drivkraft. Det er en glæde, der har været gensidig. Derfor vil vi gerne benytte anledningen til at sige Bodil tak for veludført arbejde samt ønske, at hun må nyde sit otium med sine mange travle opgaver sammen med Poul. Ny mand på kontoret Torben Christiansen har afløst Bodil som sekretær. Torben bestrider, foruden stillingen i Sneum og Tjæreborg, også som sekretærstillingen ved Guldager Kirke, og han præsenterer efterfølgende sig selv: Af uddannelse er jeg bibliotekar og har efter et par korte vikariater i folkebiblio - teker i 90 erne ellers slået mine folder på Esbjerg Handelsskole og Campus Vejle. Her måtte jeg sammen med mange andre sige farvel sidste år, og siden har biblio teks - stillinger været meget sparsomme. Jeg har været kirkesanger og haft stor fornøjelse af kirkemiljøet og de mennesker man møder her, siden jeg var otte år. Derfor slog det mig, at jeg kunne have lyst til at være kor - degn. Lige så meget fordi mit gamle fag samtidig er en udmærket ballast i forhold til at va - retage kontoropgaver for kirken. I april havde jeg en prak tikperiode i Sædden Kirkes kontor. Jeg havde meget gavn af praktikken, og da stillingen ved Tjæreborg-Sneum kirker samtidig var ledig, var det jo kun naturligt at søge den. Endnu er det med lidt begrænsede beføjelser, da grundkurset for degne i personregisterførelse lige skal gennemføres. Udover kirken interesserer jeg mig levende for allehånde emner. Først og frem mest nok sang og musik, er bl.a. fritidsmusiker. Jeg har stor viden indenfor alverdens ar - kæologi, kulturhistorie og religioner, og så sørger jeg for at få mig noget motionstræ - ning og komme ud på lystfiskeri. Jeg glæder mig meget til at få meget mere med alle kirkens tilknyttede folk at gøre. Og ny mand på kirkegården I sidste nummer af bladet omtalte vi ansættelsen af gravermedhjælper John Gø - ting. John har nu været hos os i nogle uger, og han er faldet godt til. Vi bringer her et billede af John, så I kan genkende ham, hvis I mødes på kirkegården. 5

6 Et kirkeneg, en slapsvans og en høstgudstjeneste Af Jens Jermiin Nielsen Traditionen tro holder vi hvert år hen i september måned høstgudstjeneste i vore to kirker, i år søndag den 22. september. Det er en begivenhed, der er forbundet med mange traditioner, som helst skal være så urørte og intakte som muligt! Kirkerne er smukt pyntet med korn og blomster, dog uden at være overlæssede. Kirketjeneren har i god tid forinden været på høst et eller flere steder i sognet og sikret sig til et kirkeneg. Som regel er der pyntet i stolestaderne og ofte også op ad trappen til koret og på prædikestolen. I Tjæreborg Kirke bliver man allerede i vå - benhuset mødt af det særlige ved dagen, da der er anbragt et par fine høstbuketter i vinduesnicherne. I Sneum er der den særlige tradition, at der bliver bundet et lille neg, der bliver sat op på alteret som udtryk for en symbolsk tak for høsten. Pyntningen er i øvrigt foretaget af menighedsrådet i Sneum, som har været i gang om formiddagen, mens der har været gudstjeneste i Tjæreborg. I Tjæreborg er der ofte barnedåb i for - bindelse med høstgudstjenesten, hvilket er med til at gøre det hele særlig festligt. Sådan en søndag morgen kan septembers himmel godt stadig være så blå, mens mor genduggen i spindelvævene på grav - stederne kun langsomt viger for lyset og dagen. En god dag at holde dåb på, det har som med høsten med tak at gøre. I Sneum er dåb ved høstgudstjenesten kun fore - kommet en enkelt gang i nyere tid, hvilket uden tvivl skyldes, at høstgudstjenesten der finder sted om aftenen. Ofte er denne gudstjeneste lidt af et tilløbs - stykke, som regel med en festlig og fyldig altergang, ledsaget af kirkekorets sang af hjer tens lyst. Det er lyst, når vi går ind og bælg ravende mørkt, når vi går ud af kirken. Det er der noget særligt ved. Jeg hørte for nogle år siden om en ung præst, der var kommet ud i et landsogn uden at have alt for godt styr på det der med høsten. Til høstgudstjenesten mang - lede de store, gamle høstsalmer, og så kan det ellers nok være, at han fik læst og påskrevet af menigheden. Med rette. For gudstjenesten er jo ikke præstens, han er bare sat til at forestå den. Det hører også med til de uskrevne regler, at præsten uanset dagens tekst skal få

7 denne bundet sammen med høsten. Kan man ikke det, er man at betragte som lidt af en slap svans. Men det skulle vel nu heller ikke være sværere end som så, for høsten har jo også meget med årets gang at gøre. Med tiders kommen og gåen. Med livets endelighed. Der er nok at tage fat på, måske er begrænsningens kunst større end dette at se sammenhænge? Forholdt det sig anderledes, ville det være en ren anakronisme at holde høstguds - tjeneste og takke for høsten. Kun et par procent af befolkningen er i dag direkte be skæftiget ved landbruget, og nogen hun gersnød er ikke i sigte; udbuddet af daglige fornødenheder er nærmest over - vældende i enhver butik og ethvert hjem. Men det ændrer ikke ved kernespørgs - målet: Hvil ken sammenhæng er det, vi som men nesker indgår i, og på hvilke vilkår? Det kan høstgudstjenesten på sin egen særlige måde være med til at sætte fokus på. Det kunne man godt tænke sig, men man kunne vel også tænke sig, at man bare gik i kirke til høst sammen med alle de andre, fordi det nu en gang er sådan en skik, vi har. En god skik, der netop kan være med til at sætte skik på tingene for os. Høstgudstjenesten følger til punkt og prikke mønsteret for en højmesse. Og dog. Høstguds - tjenesten er i sin natur ikke mindst en takkegudstjeneste. Salmerne skal være de vel - kend te om høsten her og høsten hist, så der kan synges med af karsken bælg. Gud nåde og trøste den arme præst, der ikke forstår dette!

8 BABY- SALMESANG! Af Annie Winther-Hansen Medlem af Tjæreborg menighedsråd 8 Nyt tilbud i Tjæreborg kirke til babyer mel - lem 0 og 10 måneder og deres forældre. Babysalmesang er et nyere projekt, som kirken har taget op. Initiativet hertil blev taget i København og har herfra på få år og med stor succes bredt sig til mange sogne ud over hele landet. Efterfølg ende er den på linje med minikonfirmand - under visningen blevet en af Folke kirkens seneste succeshistorier. Men hvorfor nu det? Mange mener, at det åndelige traditions - tab har nået sin grænse. Der er i dag hos mange unge forældre en stor trang til at få proppet nogle værdier og traditioner ind i deres børn, eksempelvis i form af gode historier, sange og salmer. De brænder for at give deres poder nogle af de solide, grundlæggende gamle værdier med videre i livet. En tanke, der er modnet og vokset ved at få et barn. Til babysalmesang synger forældre og babyer sammen i kirken af hjertens lyst, og forældrene lærer de mest elskede og slidstærke kernesalmer, som de derefter kan tage med hjem og synge for deres små. Babyerne nyder åbenlyst de mange sanseindtryk i kirken, de bliver fortrolige med rummet, og de synger med på hver deres måde. Det lille barn forstår naturligvis ikke betydningen af det, der bliver sagt og sunget; men det opfanger og fornemmer toner, lyde, stemninger og skift i tempo og rytme. Mange undersøgelser viser, at spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive samt mere interes se - rede i social kontakt. Det tætte samvær mellem mor/far og barn i babysalmesangen er med til at skabe og formidle tryg hed, nærhed, kærlig hed og glæde; kort sagt lærer og fornemmer barn og forældre, at kirkerummet er et rart sted at være sammen, og at baby - salmesang er dåbs op læring på et plan, hvor alle kan være med. Hvordan? Babysalmesangen i Tjæreborg kirke kommer til at bestå af to dele: Første del fra klokken til indeholder sang og aktiviteter i kirken i samvær med og under ledelse af musik pæ dagogen og organisten.

9 Programmet vil bl.a. bestå af enkle salmer og sange, Fadervor, rim, rem ser og lydlege med lette be vægelser til samt brug af for - skellige re kvisitter (f.eks. tøjdyr, balloner, fjer og sæbebobler). Dette vil blive ledsaget og understøttet af musik instru menter. De små og deres for ældre får kort sagt op - levelser sammen for både øjne, øren og krop. Medbring gerne et tæppe eller en dyne, som den lille kan ligge på i kirken. Anden del fra klokken til giver mulighed for hyggeligt samvær. Her vil man kunne nyde en kop kaffe/te eller vand samt frugt eller kage. Man kan få sig en snak, amme sin baby eller skifte ble på den lille; måske få sig et kig bag kulisserne i kirken og træffe andre af kirkens ansatte. Det er tanken at oprette et forårshold, der mødes en hverdag (hvilken er endnu ikke fastlagt) i ugerne 3-6, samt Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig!! Et hold kan af pladsmæssige hensyn kun bestå af 10 babyer med hver en forælder, og deltagelse sker efter først-tilmølle-prin cip pet, til Annie Winther-Han - sen på telefon Prioritet for børn døbt i Sneum-Tjæreborg. Husk at melde fra samme sted, hvis du skulle fortryde, så kan en anden baby overtage din plads. Til at lede aktiviteterne i kirken har vi været meget heldige, idet vi efter anbe - faling fra vores egen dygtige organist Pia Hansen har truffet aftale med fløjtenist, musikpædagog og underviser ved Haderslev Musikskole Karina Hørlyk. Disse to dygtige, engagerede og erfarne piger vil i fællesskab forkæle Tjæreborgs babyer og deres forældre med masser af kreativitet, sang- og musikglæde, når vi mødes til babysalmesang i vores kirke. Hvis dette 1. forløb af babysalmesang bliver en succes, hvad vi selvfølgelig håber og tror, er det meningen, at der hvert år fremover vil blive oprettet et forårs- og et efterårshold efter samme model. 9

10 To uforglemmelige indtryk Af Lotte Demant 10 I sidste nummer af dette blad var der en artikel med dagsbogsnotater fra det dengang igangværende besøg fra Transsylvanien. Vore gæster rejste hjem d. 30. maj. Det er allerede 2½ måned siden, men to oplevelser fra de sidste dage af besøget står stærkt i erindringen: Ved en jægers grav Torben Banke fra Svanninge Bakker ved Fåborg blev også kaldt Brændekongen fra Fyn. Han håndterede som næsten 89-årig selv at opsave de ca. 500 m 3 brænde, som han årligt solgte fra sin gård i bakkerne. Han var medlem af vores forening Øst Vest Luther bedst og deltog i de to seneste af vore besøg i Transsylvanien. Og så var han jæger. Da vi planlagde dette års besøg fra Transsylvanien, tilbød han at invitere værter og gæster på kaffe og lagkage på restaurant Skovlyst i Svanninge bakker. Derfor kom programmet til at indeholde en tur til det Sydfynske. Desværre nåede Torben Banke ikke selv at opleve vores besøg. Han døde kort tid inden. Men han havde nået at pålægge sine døtre, at de skulle sørge for, at hans invitation stod ved magt. Vi besluttede i bestyrelsen, at vi inden kaffen skulle en tur omkring hans grav på Svanninge kirkegård. Hos Tjæreborg Blom - sterstudio bestilte vi en gravdekoration i de ungarske farver. Ved graven skulle Fader vor bedes på ungarsk, hvor efter vi skulle synge Guds ord det er vort arve - gods, som er fælles på begge sprog. Det var det dejligste vejr, da vi ankom til kirkegården i bakkerne. Torbens urne er nedsat i hans forældres gravsted, som ligger omgivet af græs til alle sider. Vi stillede os alle 60 i en kreds rundt om graven, Eva Burjan, som sammen med sin mand Imre havde været værter for Torben, da vi var i Krizba, skulle sætte blomsterdekorationen på graven. Det var hun meget rørt over. Da vi alle var klar, skulle Nimrod, præsten fra Krizba, bede Fadervor. Da skete der noget helt uventet: Arpad Jakab trådte et skridt frem og tog ordet på ungarsk. Vi kunne se på ham, at det betød meget for ham at få sagt det, han sagde. Vi fik det oversat. Han talte om en gammel ungarsk skik ved en jægers grav. På trods af sprogvanskeligheder havde han og Torben haft stor glæde af at tale om deres fælles interesse for jagt, og de havde

11 udvekslet pyntedimser til deres jagthatte. Nu bad han os følge en gammel skik, nemlig at holde et minuts stilhed ved en jægers grav. Der blev øjeblikkeligt muse - stille. Et minut stod vi tavse i solen rundt om Torbens grav. Så anbragte Eva Burjan Henriettes smuk - ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration, der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål. Bagefter sagde Torbens søster, Hanne Sø - ren sen fra Darum, at Torben ville have nydt det, hvis han havde været i live. Nu ler begge Arpis øjne Da vi i november 2011 var nede til indvielsen af den nye kirkeklokke i Krizba, stod det klart, at det var nødvendigt for vort fremtidige samarbejde, at deres for - ening i den lille menighed i Krizba blev udvidet, således at den også kom til at omfatte den meget større menighed i Brasov, en by, som ca. er på størrelse med Aarhus. Det var Pista, som nu er præst i Brasov, men inden da var præst i Krizba, Arpad Illyes (Arpi), menighedsrådsformand i Kriz ba, og undertegnede, der forhandlede. 11

12 Da vi var nået frem til, at udvidelsen var nødvendig og uomgængelig, spurgte jeg Arpi, hvordan han havde det med det. Mit ene øje ler, og det andet græder lød svaret. Da Arpi og jeg om aftenen efter festguds - tjenesten i Darum kirke nu i maj sad over for hinanden ved bordet i Darum Fritidscenter, kom Pista hen og stillede sig bag mig: Kan du se, nu ler begge Arpis øjne! og ganske rigtigt, Arpi var helt enig. På besøgets sidste aften, inden afrejsen med bus ved tre-tiden om natten, holdt Peter og jeg, samt Pista og vores fire gæster nattesæde ude hos Jens Jermiin og Randi der går jo ingen færge fra Fanø om natten. Her benyttede vi på opfordring fra Pista lejligheden til at tale om indtrykkene fra det ugelange besøg. Pista og Arpi fortalte her bl.a., at vore 48 gæster havde holdt fællesaftener en gang om måneden forud for rejsen til Danmark, skiftevis i Krizba og Brasov. Den første gang var i Krizba. Dem fra Krizba havde sat sig i den ene side af lokalet, dem fra Brasov i den anden side. På et tidspunkt blev det foreslået, at man skulle sætte sig på nogle andre pladser det gjorde man så, med det resultat, at nu sad man bare i hver sin modsatte side af lokalet. Ingen skulle nyde noget af at blande sig med dem fra den anden 12

13 menighed. Men efterhånden, som man kom sammen til disse fællesaftener, fandt man ud af, at de andre var flinke nok og også til at tale med. Og at ingen ville tage noget fra hinanden. Da vores gæster var heroppe, blandede de sig med hinanden og havde et indbyrdes godt forhold. Mistilliden mellem Krizba og Brasov er nu blevet forvandlet til tillid. Når man ikke er vokset op i et land med korruption i alle forhold og ikke er vant til at leve under del og hersk- princippet, er det svært at sætte sig ind i den mistillid mellem mennesker og grupper, disse for - hold fremelsker. Derfor var dem fra Krizba bange for, at dem fra Brasov skulle rende med os og mere eller mindre overtage sam - arbejdet med os. Om aftenen ude hos Jens og Randi konstaterede Arpi: Den største gave, I har givet os, er, at I tvang os til at finde sammen med Brasov. Eva Burjan anbragte den smuk ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration ved Torben Bankes grav. Der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål.

14 Kirkeligt event eller klassisk forkyndelse? Af Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd Præsten ved Erritsø Kirke vakte en del opsigt, da han i forbindelse med forårets konfirmation tog udgangspunkt i pop - sang en Gangnam Style, og dansede den til hørende dans i kirken. Præstens præstation blev foreviget i en video kaldet Konfistyle, som blev lagt på Youtube. Konfirmationen i Erritsø blev dermed et event og et mediestunt, og forkyndelsesformen flyttede fokus fra det konfirmationen egentlig handler om, nemlig bekræftelse af dåben, til reklame for en popsang og selviscenesættelse af præsten. I foråret 2013 gav landets biskopper tilladelse til udendørs kirkelig vielse. Her - med åbnedes der for, at også kirkebryllupper kan blive et event, hvor det kirkelige budskab forsvinder i de selvvalgte omgivelser, hvor brudeparret, og måske også præsten, kan blive iscenesat efter ønske. Der er absolut ikke noget galt i, at konfirmanden eller brudeparret er højtids - dagens midtpunkt, og festen efter den kir kelige handling, opfylder i langt det fleste tilfælde fint dette behov. Men skal kirken omdannes til et event - bureau, hvor de kirkelige handlinger kan formes efter de krav, vi hver især ønsker opfyldt? Skal liturgien tilpasses tidens trend, eller skal vi fastholde den, så det der gav mening for os, da vi blev konfir me - rede og viet i kirken, også giver mening for vores børn og børnebørn, når det bliver deres tur? I Sneum og Tjæreborg kirker vil vi ikke opleve en gangnam præst. Vi tilbydes hel ler ikke mulighed for at blive kirkeligt viet i Solbjerg Plantage, på diget ved Roborg, ved Sneum Å eller et andet sted i vores dej lige natur. Det står nemlig præsterne frit for at bestemme, om de vil forrette vielser i det fri, og vores præster har, i overensstemmelse med menighedsrådene, valgt at fastholde, at kirkelige vielser foregår inden - dørs, i den kirke man hører til. Hvorfor så denne modstand mod at popu - larisere og tilpasse de kirkelige handlinger til de strømninger, der hersker i tiden? Fordi disse strømninger ændres konstant. Hvad der er in og tidstypisk dette efterår, 14

15 vil være ændret næste forår, og måske fuldstændig kikset om fem år. Hvis de kirkelige handlinger bliver styret af de modefænomener, der kendetegner den øvrige del af samfundet, ja så bliver de events på linje med alle andre. Hvis vi fremover vil kunne genkende og finde mening i højtideligheden ved dåbs - handlingen, konfirmationen, kirkebryl - luppet og de andre kirkelige handl inger, må de forkyndes som nu og ikke tilsættes Gangnam Style eller andre modeluner. 15

16 Sognedagen november 2013 HUSK N DATOE Gudstjeneste i Sneum Kirke I år har vi igen en lokal gæsteprædikant, idet John Tobiesen fra Tjæreborg Menighedsråd har takket ja til at stå på Sneum Kirkes prædikestol denne dag. John er en af primus motorerne bag vores flotte nye kirke- og sogneblad, og i byen er han kendt for sit succesrige rejsebureau Ung Rejs. Gudstjenesten i Sneum Kirke begynder kl Foredrag i Sognehuset Foredraget kl. 14 i Sognehuset holdes af Elof Westergaard, Silkeborg. Elof Westergaard har været provst i Silkeborg siden 2009 og sognepræst i Mariehøj sogn, siden Tidligere var han sognepræst i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde pastorat ( ). Han er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og valgt som repræsentant for provsterne i Århus Stift. Elof Westergaard er således ikke lokal endnu men da han er mulig kandidat til posten som biskop i Ribe Stift, kan han snart blive det. Elof Westergaard vil tale om hvad der kendetegner dansk kirkegårdskultur anno Koncert i kirken Koncerten i Tjæreborg Kirke kl. 16 bliver med den berømte danske dirigent og violinist Morten Ryelund (oprindeligt fra Gesten). Han medbringer musikerne Bjarke Mogensen, accordeon, Christos Farmakis, bouzouki, Katja Nielsen, bas og Andrea Pellegrini, mezzosopran. Morten Ryelund (f. 1970) fik sin professionelle dirigentdebut med Sønderjyllands Symfoniorkester i Siden har han arbejdet med talrige orkestre og ensembler som f.eks.: Sjællands Symfoni- 16

17 orkester, Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, DR Underholdningsorkestret, Malmö Symfoniorkester, Helsingborg Symfoniorkester, Stockholm Sinfonietta, Bergen Kammerorkester, Pskov Symphony Orchestra (Rusland), Athelas Sinfonietta, DR Radiokoret, Det Kgl. Operakor og Copenhagen Chamber Orchestra. Desuden har han lang og omfattende erfaring i arbejde med unge musikere, og han har gennem hele sin karriere været initiativtager til en række ensembler og orkestre. Morten Ryelund er uddannet dirigent hos Alexander Polischuk ved konservatoriet i Skt. Petersborg Han er desuden violinistuddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (diplomeksamen 1995). Allerede som 24-årig indspillede Morten Ryelund sin første CD (Grieg og Carl Nielsen med Københavns Yngre Strygere).

18 Sommerudflugten 2013 Af Peter Søgaard 18 August er tradition for sommerudflugt for hele sognet. Og i år var ingen undtagelse. Søndag den 25. august efter gudstjenesten i Tjæreborg Kirke, tog omkring 40 del - tagere afsted, i det flot teste sensommervejr med 23 grader og sol fra en blå himmel. Turens første mål var Borbjerg Mølle Kro, i nærheden af Holstebro. Møllens historie går helt tilbage til 1400-tallet, og gennem århundrederne har der foruden mølleri været drevet landbrug, fiskeri og tørvefa - brik på stedet. Før i tiden var det møller konen selv, der beværtede møllens gæster, men siden 1987 har kroen været ejet af Esther Jen sen, der har foretaget en gennemgribende reno - vering og tilføjet stedet et spændende afrikansk udtryk. Mere end 2300 elefantfigurer både ude og inde, et pælehus i tørvemosen, safaritelte i den gamle bøgeskov, og en ombygget land - rover, der ligger ved søbredden er noget af det, der er med til at udgøre Det Jyske Afrika, som Esther Jensen selv kalder stedet. Det afrikanske islæt er blevet til som følge af hendes mange rejser til Syd - afrika, hvorfra hun hver gang har ført nye ting med hjem. I disse særprægede omgivelser indtog vi middagen, der bestod af appelsinmarinerede nakkekoteletter og rabarber-trifli. Bagefter var der tid til at gå rundt i området og studere de mange ting på egen hånd, iagttage det gamle møllehjul, der stadig pisker vandet fra møllesøen gennem Hellegård Å, eller gå en tur ned i kælderen og få indtryk af stemningen i gamle dage i det lille museum, der er ind - rettet i møllersvendens alkove. Godt mætte steg vi ind i bussen og satte kurs mod næste stop, Skærum Mølle. Et sted, der emmer af ligeså meget af historie som Borbjerg Mølle. Gennem tiden har møllen tilhørt både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg, inden den i 1987 blev omdannet til folkeuniversitetscenter. Tidligere lektor Gudrun Aspel, som stod i spidsen for dette projekt, havde længe gået med tanken om at lave et center, som skulle fungere som samlings sted for folkeuniversitetet og udbyde internatkurser, hvor forskere og almindelige mennesker kunne inspirere hinanden. Den drøm gik i opfyldelse med Skærum Mølle, og gen-

19 nem årene er folk fra hele verden kommet til dette natur skønne sted for at fordybe sig i litteratur, kunst, religion og naturvidenskab. På væg gen i kaffestuen hænger så gar et fotografi af Islands tid - ligere præsident Vigdis Finnbogadottir, der for omkring 12 år siden besøgte stedet. Da en journalist engang spurgte den da - værende leder af Skærum Mølle, Anna Elise Villemoes, hvordan det dog kunne gå til at den islandske præsident kom helt herud, da hun jo ikke er hvem som helst, svarede fru Villemoes: Det er vi heller ikke! For uden den gamle møllebygning, der i dag fungerer som kursussted med foredragssal og værelser til overnattende gæs - ter, består den af et gammelt høsehus, som er indrettet til købmandsmuseum, Den gamle Brugs med varer og inventar fra Brugsbutikker landet over; en gammel smedie, der fungerer som teglværks - museum med materiale fra dengang, der blev drevet teglværk på møllen. Og endelig Huset for sten og stjerner, som har sin helt egen historie. Da en af stedets kursister engang ville forære sin store sten- og mineralsamling til Skærum Mølle, og man ikke rigtig havde nogle egnede lokaler, hvor man kunne placere den, kontaktede Gudrun Aspel kunstneren Per Kirkeby og spurgte om han ikke ville tegne et hus af røde teglsten, hvor stensamlingen kunne udstilles. Vi har ingen penge, tilføjede hun, men projektet interesserede Per Kirkeby så meget, at han tilbød at lave bygningen gratis. Måske hjalp det på interessen, at hans gamle lærer, geologiprofessor Arne Noe- Nygaard i sin tid havde været med til at oprette folkeuniversitetscentret på Skæ - rum Mølle. I hvert fald blev huset opført, og fremstår i dag som en stor rød tegl - stensskulptur, der rummer stensamling, bibliotek, kirkeorgel og en stor kuppel på taget som er ved at blive indrettet til observatorium. Mættet af boller og lagkage og masser af spændende indtryk fra Skærum Mølle, begav vi os atter hjem mod Tjæreborg, hvor vi ankom efter godt et par timers kørsel. En god og lærerig dag med hyg ge - ligt samvær og munter snak på kryds og tværs mellem deltagerne var slut, og næs - te år må vi så se, hvor Sneum sogn finder på at tage os hen på sommerudflugt. 19

20 En moderne opfordring fra gamle dage Af Jens Jermiin Nielsen Børn i kirken er et emne, der jævnligt er oppe at vende i debatten. Det er der måske ikke meget nyt i. Allerede Sjællands første lutherske biskop efter Reformationen i 1536, Peder Palladius, drøfter emnet i sin vejledning til sognemenighederne ude omkring i landet. I En visitatsbog skriver nemlig om, hvad man måske kunne kalde for en slags moderne opfordring fra gamle dage: Ligesom I selv gerne går i kirke, skal I også tage jeres unge folk og børn med jer, alle som ikke behøver at være hjemme og passe på hus og ildsted. De andre skal være i kirken. Det er meget vigtigt, og det vil I forstå, hvis I tænker jer om. Når I gamle gerne kommer herind (i kir - ken), så tag de unge med herind, for at de kan vænnes til at sidde herinde og høre Guds ord, når jeres hoved ligger og sover herude på denne kirkegård. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. Derfor er det en ualmindelig god vane, at folk tager også deres små børn med ind i kirken og lader dem sidde på skødet, så de i tide kan vænnes til gudfrygtighed. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. En mor kan bare gå lidt ud på kir - kegulvet med sit barn, hvis det bliver uroligt, indtil det blunder og tier igen. Sådan gør gode kristne alle steder, hvor Guds sande og klare evangelium præ dikes. Det er ikke en skam at tage små børn med i kirke, heller ikke dem, som endnu ikke kan gå eller tale, men det er tværtimod vor herre Jesu Kristi befaling, idet han siger: Lader de små børn komme til mig, I må ikke forbyde dem det, for himme - riges rige hører dem til. Det er, som om han ville sige: Hvis I forbyder dem det, så vil jeg forbyde jer himmeriges rige! Ja, det var bedre siger han om der blev bundet en møllesten om din hals og du blev nedsænket i det dybe hav end at du skulle forbyde og forarge et af mine små børn. Ve være dem i denne verden, som gør dette! For sådanne mennesker skal der virkelig findes. Sådan! Det kan da vist godt kaldes en mo - derne opfordring fra gamle dage? 20

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere