september oktober november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "september oktober november 2013"

Transkript

1 Kirke- og Sogneblad Nr. 133 september årgang september oktober november 2013 KIRKEKONCERT MED MORTEN RYELUND Oplev den berømte danske dirigent og violinist i Tjæreborg Kirke GAMGNAM STYLE I KIRKEN? Hvor langt kan præsten gå, uden at kirken bliver et eventbureau? BABYSALMESANG Den kommende vinter (uge 3-13) vil der blive arrangeret babysalmesang. Kun 10 pladser. + Aftensang i Tjæreborg Kirke Høstgudstjeneste traditionen tro To uforglemmelige indtryk Sognedagen Om børn i kirken Foredrag om kirkekunst og kirkearkitektur

2 TJÆREBORG KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Johannes J. Sidelmann Tlf Næstformand S Chresten C Haugaard Kirkeværge Henriette Frandsen Tlf Kasserer Eva Schmidt Tlf Kontaktperson Birgit Grethe Paulsen J M Terkelsens Vej 28, 1 th, 6731 Tjæreborg Annie Jette Winther-Hansen Flemming Riber Nielsen Supplenat John Tobiesen Suppleant Gorm Jakobsen Kirketjener Marie Andersen, Tlf. og fax , tlf Kirkesanger Eyvin Olesen, tlf F O L K E K I R K E N SNEUM KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Inger Moltesen Fogh Tlf Kirkeværge Per Toft Tlf Kasserer Lars E. Nielsen Tlf Personalekontakt Elin Larsen Tlf eller Sabine Noël Andersen Tlf eller Kirketjener Tove Lauesen, Tlf eller Kirkesanger Per Hedevang Tlf Suppleant Jens Langelund-Larsen Tlf Suppleant Hans Jeppe Andersen Tlf Suppleant Lisbeth Kjærsgaard Mariager Tlf eller PRÆSTER Sognepræst (Kbf.): Jens Jermiin Nielsen, Sneum-Tjæreborg Pastorat, Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg. Tlf Privatadresse: Sneumgårdsvej Tjæreborg Tlf Sognepræst (50%): Peter H. Søgaard, Tlf MEDARBEJDERE Præstesekretær Torben Christiansen Tlf Graver Bente Asmussen Allerupvej 1, 6731 Tjæreborg Tlf Gravermedhjælpere: John Gøting Jesper Søndergaard Christiansen Organist Pia Hansen Tlf. og fax Organistvikar Tove Tersbøl Tlf SOGNEHUSET Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg HJEMMESIDE:

3 HUSK DATOEN Aftensang i Tjæreborg kirke Mandag den 28 oktober kl En stille stund i en travl hverdag. Liturgisk andagt med skriftlæsning, kormusik, fællessang og bøn. Medvirkende: Børne og ungdomskoret, Sognekoret, kir kesanger og præst.

4 Nyt fra rådene Af sognepræst Jens Jermiin Nielsen og Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd 4 Bodil Larsen er gået på pension Den 1. juli tog vi afsked med præstesekretær Bodil Larsen, der ønskede at gå på pension efter at have været ansat her i pastoratet siden 1989, i godt 24 år. Bodil blev ansat som sekretær for Jens Jermiin, da sognenes befolkningstal blev så stort, at det ikke længere var muligt for præsten, at følge med til også at skulle klare kirkebogsføring m.v. Mange har i årenes løb lært Bodil at ken - de som en meget kompetent og kyndig, men også yderst hjælpsom og venlig, sekretær i forbindelse med dåb, bryllup, begravelser, attester m.m. Opstod der noget akut, tog hun gerne en ekstra tur i bilen hjemme fra Tarp, for at køre til kontoret i Tjæreborg for at løse et eller andet pres serende problem. Bodils ansættelse omfattede to halve dage om ugen, 8 timer i alt. Man må sige, at vi fik meget for pengene! I de første mange år Bodil var ansat hos os, var det under trange kontormæssige forhold. I præstekontoret var der kun plads til et skrivebord med tilhørende stol. Når så Bodil indtog kontoret mandag og torsdag formiddag, måtte præsten rykke ud og bruge sit køkkenbord som skrivebord. Dette ændrede sig markant, da Sognehuset blev taget i brug for nogle år siden. Her er der er god plads med alle moderne faciliteter. I mellemtiden var arbejdet blevet mere og mere omfattende, idet bureau - kratiet også har holdt sit indtog i kirken. Da kirkebøgerne blev lagt over i IT-systemerne, forudså man en lettelse i arbejdet, men den blev hurtigt ædt op af f.eks. folketingets liberaliserin ger af navnelovgivningen, så man i dag næsten frit kan vælge, hvad man vil mht. navnebrug. I årenes løb gik Bodil også hen og blev ikke så lidt af en tovholder, da præstekontoret var et naturligt midtpunkt i Sognehuset, når hun var der. Ikke mindst de ti år, Jens Jermiin var lånt ud til RAMS, og hvor der var skiftende hjælpepræster. En af de mærkeligste opgaver at løse var nok, da der efter et skybrud sidste sommer var kommet en stor vandskade på kirkebøger og arkivalier. Da måtte Bodil

5 til sammen med præsten i en susende fart få anskaffet en fryser for at få det hele frosset ned, indtil det kunne blive sendt til konservering. Den dag var der overarbejde i stor stil. Det blev taget i stiv arm, for timer var ikke noget, Bodil lagde så megen vægt på at holde regnskab med. I begyndelsen var Bodil sekretær for flere forskellige præster i omegnen, men trap - pede efterhånden ned, så der kun var Sneum-Tjæreborg tilbage til sidst. At hun beholdt os skyldtes måske, at glæden ved at være her var den egentlige drivkraft. Det er en glæde, der har været gensidig. Derfor vil vi gerne benytte anledningen til at sige Bodil tak for veludført arbejde samt ønske, at hun må nyde sit otium med sine mange travle opgaver sammen med Poul. Ny mand på kontoret Torben Christiansen har afløst Bodil som sekretær. Torben bestrider, foruden stillingen i Sneum og Tjæreborg, også som sekretærstillingen ved Guldager Kirke, og han præsenterer efterfølgende sig selv: Af uddannelse er jeg bibliotekar og har efter et par korte vikariater i folkebiblio - teker i 90 erne ellers slået mine folder på Esbjerg Handelsskole og Campus Vejle. Her måtte jeg sammen med mange andre sige farvel sidste år, og siden har biblio teks - stillinger været meget sparsomme. Jeg har været kirkesanger og haft stor fornøjelse af kirkemiljøet og de mennesker man møder her, siden jeg var otte år. Derfor slog det mig, at jeg kunne have lyst til at være kor - degn. Lige så meget fordi mit gamle fag samtidig er en udmærket ballast i forhold til at va - retage kontoropgaver for kirken. I april havde jeg en prak tikperiode i Sædden Kirkes kontor. Jeg havde meget gavn af praktikken, og da stillingen ved Tjæreborg-Sneum kirker samtidig var ledig, var det jo kun naturligt at søge den. Endnu er det med lidt begrænsede beføjelser, da grundkurset for degne i personregisterførelse lige skal gennemføres. Udover kirken interesserer jeg mig levende for allehånde emner. Først og frem mest nok sang og musik, er bl.a. fritidsmusiker. Jeg har stor viden indenfor alverdens ar - kæologi, kulturhistorie og religioner, og så sørger jeg for at få mig noget motionstræ - ning og komme ud på lystfiskeri. Jeg glæder mig meget til at få meget mere med alle kirkens tilknyttede folk at gøre. Og ny mand på kirkegården I sidste nummer af bladet omtalte vi ansættelsen af gravermedhjælper John Gø - ting. John har nu været hos os i nogle uger, og han er faldet godt til. Vi bringer her et billede af John, så I kan genkende ham, hvis I mødes på kirkegården. 5

6 Et kirkeneg, en slapsvans og en høstgudstjeneste Af Jens Jermiin Nielsen Traditionen tro holder vi hvert år hen i september måned høstgudstjeneste i vore to kirker, i år søndag den 22. september. Det er en begivenhed, der er forbundet med mange traditioner, som helst skal være så urørte og intakte som muligt! Kirkerne er smukt pyntet med korn og blomster, dog uden at være overlæssede. Kirketjeneren har i god tid forinden været på høst et eller flere steder i sognet og sikret sig til et kirkeneg. Som regel er der pyntet i stolestaderne og ofte også op ad trappen til koret og på prædikestolen. I Tjæreborg Kirke bliver man allerede i vå - benhuset mødt af det særlige ved dagen, da der er anbragt et par fine høstbuketter i vinduesnicherne. I Sneum er der den særlige tradition, at der bliver bundet et lille neg, der bliver sat op på alteret som udtryk for en symbolsk tak for høsten. Pyntningen er i øvrigt foretaget af menighedsrådet i Sneum, som har været i gang om formiddagen, mens der har været gudstjeneste i Tjæreborg. I Tjæreborg er der ofte barnedåb i for - bindelse med høstgudstjenesten, hvilket er med til at gøre det hele særlig festligt. Sådan en søndag morgen kan septembers himmel godt stadig være så blå, mens mor genduggen i spindelvævene på grav - stederne kun langsomt viger for lyset og dagen. En god dag at holde dåb på, det har som med høsten med tak at gøre. I Sneum er dåb ved høstgudstjenesten kun fore - kommet en enkelt gang i nyere tid, hvilket uden tvivl skyldes, at høstgudstjenesten der finder sted om aftenen. Ofte er denne gudstjeneste lidt af et tilløbs - stykke, som regel med en festlig og fyldig altergang, ledsaget af kirkekorets sang af hjer tens lyst. Det er lyst, når vi går ind og bælg ravende mørkt, når vi går ud af kirken. Det er der noget særligt ved. Jeg hørte for nogle år siden om en ung præst, der var kommet ud i et landsogn uden at have alt for godt styr på det der med høsten. Til høstgudstjenesten mang - lede de store, gamle høstsalmer, og så kan det ellers nok være, at han fik læst og påskrevet af menigheden. Med rette. For gudstjenesten er jo ikke præstens, han er bare sat til at forestå den. Det hører også med til de uskrevne regler, at præsten uanset dagens tekst skal få

7 denne bundet sammen med høsten. Kan man ikke det, er man at betragte som lidt af en slap svans. Men det skulle vel nu heller ikke være sværere end som så, for høsten har jo også meget med årets gang at gøre. Med tiders kommen og gåen. Med livets endelighed. Der er nok at tage fat på, måske er begrænsningens kunst større end dette at se sammenhænge? Forholdt det sig anderledes, ville det være en ren anakronisme at holde høstguds - tjeneste og takke for høsten. Kun et par procent af befolkningen er i dag direkte be skæftiget ved landbruget, og nogen hun gersnød er ikke i sigte; udbuddet af daglige fornødenheder er nærmest over - vældende i enhver butik og ethvert hjem. Men det ændrer ikke ved kernespørgs - målet: Hvil ken sammenhæng er det, vi som men nesker indgår i, og på hvilke vilkår? Det kan høstgudstjenesten på sin egen særlige måde være med til at sætte fokus på. Det kunne man godt tænke sig, men man kunne vel også tænke sig, at man bare gik i kirke til høst sammen med alle de andre, fordi det nu en gang er sådan en skik, vi har. En god skik, der netop kan være med til at sætte skik på tingene for os. Høstgudstjenesten følger til punkt og prikke mønsteret for en højmesse. Og dog. Høstguds - tjenesten er i sin natur ikke mindst en takkegudstjeneste. Salmerne skal være de vel - kend te om høsten her og høsten hist, så der kan synges med af karsken bælg. Gud nåde og trøste den arme præst, der ikke forstår dette!

8 BABY- SALMESANG! Af Annie Winther-Hansen Medlem af Tjæreborg menighedsråd 8 Nyt tilbud i Tjæreborg kirke til babyer mel - lem 0 og 10 måneder og deres forældre. Babysalmesang er et nyere projekt, som kirken har taget op. Initiativet hertil blev taget i København og har herfra på få år og med stor succes bredt sig til mange sogne ud over hele landet. Efterfølg ende er den på linje med minikonfirmand - under visningen blevet en af Folke kirkens seneste succeshistorier. Men hvorfor nu det? Mange mener, at det åndelige traditions - tab har nået sin grænse. Der er i dag hos mange unge forældre en stor trang til at få proppet nogle værdier og traditioner ind i deres børn, eksempelvis i form af gode historier, sange og salmer. De brænder for at give deres poder nogle af de solide, grundlæggende gamle værdier med videre i livet. En tanke, der er modnet og vokset ved at få et barn. Til babysalmesang synger forældre og babyer sammen i kirken af hjertens lyst, og forældrene lærer de mest elskede og slidstærke kernesalmer, som de derefter kan tage med hjem og synge for deres små. Babyerne nyder åbenlyst de mange sanseindtryk i kirken, de bliver fortrolige med rummet, og de synger med på hver deres måde. Det lille barn forstår naturligvis ikke betydningen af det, der bliver sagt og sunget; men det opfanger og fornemmer toner, lyde, stemninger og skift i tempo og rytme. Mange undersøgelser viser, at spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive samt mere interes se - rede i social kontakt. Det tætte samvær mellem mor/far og barn i babysalmesangen er med til at skabe og formidle tryg hed, nærhed, kærlig hed og glæde; kort sagt lærer og fornemmer barn og forældre, at kirkerummet er et rart sted at være sammen, og at baby - salmesang er dåbs op læring på et plan, hvor alle kan være med. Hvordan? Babysalmesangen i Tjæreborg kirke kommer til at bestå af to dele: Første del fra klokken til indeholder sang og aktiviteter i kirken i samvær med og under ledelse af musik pæ dagogen og organisten.

9 Programmet vil bl.a. bestå af enkle salmer og sange, Fadervor, rim, rem ser og lydlege med lette be vægelser til samt brug af for - skellige re kvisitter (f.eks. tøjdyr, balloner, fjer og sæbebobler). Dette vil blive ledsaget og understøttet af musik instru menter. De små og deres for ældre får kort sagt op - levelser sammen for både øjne, øren og krop. Medbring gerne et tæppe eller en dyne, som den lille kan ligge på i kirken. Anden del fra klokken til giver mulighed for hyggeligt samvær. Her vil man kunne nyde en kop kaffe/te eller vand samt frugt eller kage. Man kan få sig en snak, amme sin baby eller skifte ble på den lille; måske få sig et kig bag kulisserne i kirken og træffe andre af kirkens ansatte. Det er tanken at oprette et forårshold, der mødes en hverdag (hvilken er endnu ikke fastlagt) i ugerne 3-6, samt Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig!! Et hold kan af pladsmæssige hensyn kun bestå af 10 babyer med hver en forælder, og deltagelse sker efter først-tilmølle-prin cip pet, til Annie Winther-Han - sen på telefon Prioritet for børn døbt i Sneum-Tjæreborg. Husk at melde fra samme sted, hvis du skulle fortryde, så kan en anden baby overtage din plads. Til at lede aktiviteterne i kirken har vi været meget heldige, idet vi efter anbe - faling fra vores egen dygtige organist Pia Hansen har truffet aftale med fløjtenist, musikpædagog og underviser ved Haderslev Musikskole Karina Hørlyk. Disse to dygtige, engagerede og erfarne piger vil i fællesskab forkæle Tjæreborgs babyer og deres forældre med masser af kreativitet, sang- og musikglæde, når vi mødes til babysalmesang i vores kirke. Hvis dette 1. forløb af babysalmesang bliver en succes, hvad vi selvfølgelig håber og tror, er det meningen, at der hvert år fremover vil blive oprettet et forårs- og et efterårshold efter samme model. 9

10 To uforglemmelige indtryk Af Lotte Demant 10 I sidste nummer af dette blad var der en artikel med dagsbogsnotater fra det dengang igangværende besøg fra Transsylvanien. Vore gæster rejste hjem d. 30. maj. Det er allerede 2½ måned siden, men to oplevelser fra de sidste dage af besøget står stærkt i erindringen: Ved en jægers grav Torben Banke fra Svanninge Bakker ved Fåborg blev også kaldt Brændekongen fra Fyn. Han håndterede som næsten 89-årig selv at opsave de ca. 500 m 3 brænde, som han årligt solgte fra sin gård i bakkerne. Han var medlem af vores forening Øst Vest Luther bedst og deltog i de to seneste af vore besøg i Transsylvanien. Og så var han jæger. Da vi planlagde dette års besøg fra Transsylvanien, tilbød han at invitere værter og gæster på kaffe og lagkage på restaurant Skovlyst i Svanninge bakker. Derfor kom programmet til at indeholde en tur til det Sydfynske. Desværre nåede Torben Banke ikke selv at opleve vores besøg. Han døde kort tid inden. Men han havde nået at pålægge sine døtre, at de skulle sørge for, at hans invitation stod ved magt. Vi besluttede i bestyrelsen, at vi inden kaffen skulle en tur omkring hans grav på Svanninge kirkegård. Hos Tjæreborg Blom - sterstudio bestilte vi en gravdekoration i de ungarske farver. Ved graven skulle Fader vor bedes på ungarsk, hvor efter vi skulle synge Guds ord det er vort arve - gods, som er fælles på begge sprog. Det var det dejligste vejr, da vi ankom til kirkegården i bakkerne. Torbens urne er nedsat i hans forældres gravsted, som ligger omgivet af græs til alle sider. Vi stillede os alle 60 i en kreds rundt om graven, Eva Burjan, som sammen med sin mand Imre havde været værter for Torben, da vi var i Krizba, skulle sætte blomsterdekorationen på graven. Det var hun meget rørt over. Da vi alle var klar, skulle Nimrod, præsten fra Krizba, bede Fadervor. Da skete der noget helt uventet: Arpad Jakab trådte et skridt frem og tog ordet på ungarsk. Vi kunne se på ham, at det betød meget for ham at få sagt det, han sagde. Vi fik det oversat. Han talte om en gammel ungarsk skik ved en jægers grav. På trods af sprogvanskeligheder havde han og Torben haft stor glæde af at tale om deres fælles interesse for jagt, og de havde

11 udvekslet pyntedimser til deres jagthatte. Nu bad han os følge en gammel skik, nemlig at holde et minuts stilhed ved en jægers grav. Der blev øjeblikkeligt muse - stille. Et minut stod vi tavse i solen rundt om Torbens grav. Så anbragte Eva Burjan Henriettes smuk - ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration, der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål. Bagefter sagde Torbens søster, Hanne Sø - ren sen fra Darum, at Torben ville have nydt det, hvis han havde været i live. Nu ler begge Arpis øjne Da vi i november 2011 var nede til indvielsen af den nye kirkeklokke i Krizba, stod det klart, at det var nødvendigt for vort fremtidige samarbejde, at deres for - ening i den lille menighed i Krizba blev udvidet, således at den også kom til at omfatte den meget større menighed i Brasov, en by, som ca. er på størrelse med Aarhus. Det var Pista, som nu er præst i Brasov, men inden da var præst i Krizba, Arpad Illyes (Arpi), menighedsrådsformand i Kriz ba, og undertegnede, der forhandlede. 11

12 Da vi var nået frem til, at udvidelsen var nødvendig og uomgængelig, spurgte jeg Arpi, hvordan han havde det med det. Mit ene øje ler, og det andet græder lød svaret. Da Arpi og jeg om aftenen efter festguds - tjenesten i Darum kirke nu i maj sad over for hinanden ved bordet i Darum Fritidscenter, kom Pista hen og stillede sig bag mig: Kan du se, nu ler begge Arpis øjne! og ganske rigtigt, Arpi var helt enig. På besøgets sidste aften, inden afrejsen med bus ved tre-tiden om natten, holdt Peter og jeg, samt Pista og vores fire gæster nattesæde ude hos Jens Jermiin og Randi der går jo ingen færge fra Fanø om natten. Her benyttede vi på opfordring fra Pista lejligheden til at tale om indtrykkene fra det ugelange besøg. Pista og Arpi fortalte her bl.a., at vore 48 gæster havde holdt fællesaftener en gang om måneden forud for rejsen til Danmark, skiftevis i Krizba og Brasov. Den første gang var i Krizba. Dem fra Krizba havde sat sig i den ene side af lokalet, dem fra Brasov i den anden side. På et tidspunkt blev det foreslået, at man skulle sætte sig på nogle andre pladser det gjorde man så, med det resultat, at nu sad man bare i hver sin modsatte side af lokalet. Ingen skulle nyde noget af at blande sig med dem fra den anden 12

13 menighed. Men efterhånden, som man kom sammen til disse fællesaftener, fandt man ud af, at de andre var flinke nok og også til at tale med. Og at ingen ville tage noget fra hinanden. Da vores gæster var heroppe, blandede de sig med hinanden og havde et indbyrdes godt forhold. Mistilliden mellem Krizba og Brasov er nu blevet forvandlet til tillid. Når man ikke er vokset op i et land med korruption i alle forhold og ikke er vant til at leve under del og hersk- princippet, er det svært at sætte sig ind i den mistillid mellem mennesker og grupper, disse for - hold fremelsker. Derfor var dem fra Krizba bange for, at dem fra Brasov skulle rende med os og mere eller mindre overtage sam - arbejdet med os. Om aftenen ude hos Jens og Randi konstaterede Arpi: Den største gave, I har givet os, er, at I tvang os til at finde sammen med Brasov. Eva Burjan anbragte den smuk ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration ved Torben Bankes grav. Der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål.

14 Kirkeligt event eller klassisk forkyndelse? Af Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd Præsten ved Erritsø Kirke vakte en del opsigt, da han i forbindelse med forårets konfirmation tog udgangspunkt i pop - sang en Gangnam Style, og dansede den til hørende dans i kirken. Præstens præstation blev foreviget i en video kaldet Konfistyle, som blev lagt på Youtube. Konfirmationen i Erritsø blev dermed et event og et mediestunt, og forkyndelsesformen flyttede fokus fra det konfirmationen egentlig handler om, nemlig bekræftelse af dåben, til reklame for en popsang og selviscenesættelse af præsten. I foråret 2013 gav landets biskopper tilladelse til udendørs kirkelig vielse. Her - med åbnedes der for, at også kirkebryllupper kan blive et event, hvor det kirkelige budskab forsvinder i de selvvalgte omgivelser, hvor brudeparret, og måske også præsten, kan blive iscenesat efter ønske. Der er absolut ikke noget galt i, at konfirmanden eller brudeparret er højtids - dagens midtpunkt, og festen efter den kir kelige handling, opfylder i langt det fleste tilfælde fint dette behov. Men skal kirken omdannes til et event - bureau, hvor de kirkelige handlinger kan formes efter de krav, vi hver især ønsker opfyldt? Skal liturgien tilpasses tidens trend, eller skal vi fastholde den, så det der gav mening for os, da vi blev konfir me - rede og viet i kirken, også giver mening for vores børn og børnebørn, når det bliver deres tur? I Sneum og Tjæreborg kirker vil vi ikke opleve en gangnam præst. Vi tilbydes hel ler ikke mulighed for at blive kirkeligt viet i Solbjerg Plantage, på diget ved Roborg, ved Sneum Å eller et andet sted i vores dej lige natur. Det står nemlig præsterne frit for at bestemme, om de vil forrette vielser i det fri, og vores præster har, i overensstemmelse med menighedsrådene, valgt at fastholde, at kirkelige vielser foregår inden - dørs, i den kirke man hører til. Hvorfor så denne modstand mod at popu - larisere og tilpasse de kirkelige handlinger til de strømninger, der hersker i tiden? Fordi disse strømninger ændres konstant. Hvad der er in og tidstypisk dette efterår, 14

15 vil være ændret næste forår, og måske fuldstændig kikset om fem år. Hvis de kirkelige handlinger bliver styret af de modefænomener, der kendetegner den øvrige del af samfundet, ja så bliver de events på linje med alle andre. Hvis vi fremover vil kunne genkende og finde mening i højtideligheden ved dåbs - handlingen, konfirmationen, kirkebryl - luppet og de andre kirkelige handl inger, må de forkyndes som nu og ikke tilsættes Gangnam Style eller andre modeluner. 15

16 Sognedagen november 2013 HUSK N DATOE Gudstjeneste i Sneum Kirke I år har vi igen en lokal gæsteprædikant, idet John Tobiesen fra Tjæreborg Menighedsråd har takket ja til at stå på Sneum Kirkes prædikestol denne dag. John er en af primus motorerne bag vores flotte nye kirke- og sogneblad, og i byen er han kendt for sit succesrige rejsebureau Ung Rejs. Gudstjenesten i Sneum Kirke begynder kl Foredrag i Sognehuset Foredraget kl. 14 i Sognehuset holdes af Elof Westergaard, Silkeborg. Elof Westergaard har været provst i Silkeborg siden 2009 og sognepræst i Mariehøj sogn, siden Tidligere var han sognepræst i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde pastorat ( ). Han er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og valgt som repræsentant for provsterne i Århus Stift. Elof Westergaard er således ikke lokal endnu men da han er mulig kandidat til posten som biskop i Ribe Stift, kan han snart blive det. Elof Westergaard vil tale om hvad der kendetegner dansk kirkegårdskultur anno Koncert i kirken Koncerten i Tjæreborg Kirke kl. 16 bliver med den berømte danske dirigent og violinist Morten Ryelund (oprindeligt fra Gesten). Han medbringer musikerne Bjarke Mogensen, accordeon, Christos Farmakis, bouzouki, Katja Nielsen, bas og Andrea Pellegrini, mezzosopran. Morten Ryelund (f. 1970) fik sin professionelle dirigentdebut med Sønderjyllands Symfoniorkester i Siden har han arbejdet med talrige orkestre og ensembler som f.eks.: Sjællands Symfoni- 16

17 orkester, Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, DR Underholdningsorkestret, Malmö Symfoniorkester, Helsingborg Symfoniorkester, Stockholm Sinfonietta, Bergen Kammerorkester, Pskov Symphony Orchestra (Rusland), Athelas Sinfonietta, DR Radiokoret, Det Kgl. Operakor og Copenhagen Chamber Orchestra. Desuden har han lang og omfattende erfaring i arbejde med unge musikere, og han har gennem hele sin karriere været initiativtager til en række ensembler og orkestre. Morten Ryelund er uddannet dirigent hos Alexander Polischuk ved konservatoriet i Skt. Petersborg Han er desuden violinistuddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (diplomeksamen 1995). Allerede som 24-årig indspillede Morten Ryelund sin første CD (Grieg og Carl Nielsen med Københavns Yngre Strygere).

18 Sommerudflugten 2013 Af Peter Søgaard 18 August er tradition for sommerudflugt for hele sognet. Og i år var ingen undtagelse. Søndag den 25. august efter gudstjenesten i Tjæreborg Kirke, tog omkring 40 del - tagere afsted, i det flot teste sensommervejr med 23 grader og sol fra en blå himmel. Turens første mål var Borbjerg Mølle Kro, i nærheden af Holstebro. Møllens historie går helt tilbage til 1400-tallet, og gennem århundrederne har der foruden mølleri været drevet landbrug, fiskeri og tørvefa - brik på stedet. Før i tiden var det møller konen selv, der beværtede møllens gæster, men siden 1987 har kroen været ejet af Esther Jen sen, der har foretaget en gennemgribende reno - vering og tilføjet stedet et spændende afrikansk udtryk. Mere end 2300 elefantfigurer både ude og inde, et pælehus i tørvemosen, safaritelte i den gamle bøgeskov, og en ombygget land - rover, der ligger ved søbredden er noget af det, der er med til at udgøre Det Jyske Afrika, som Esther Jensen selv kalder stedet. Det afrikanske islæt er blevet til som følge af hendes mange rejser til Syd - afrika, hvorfra hun hver gang har ført nye ting med hjem. I disse særprægede omgivelser indtog vi middagen, der bestod af appelsinmarinerede nakkekoteletter og rabarber-trifli. Bagefter var der tid til at gå rundt i området og studere de mange ting på egen hånd, iagttage det gamle møllehjul, der stadig pisker vandet fra møllesøen gennem Hellegård Å, eller gå en tur ned i kælderen og få indtryk af stemningen i gamle dage i det lille museum, der er ind - rettet i møllersvendens alkove. Godt mætte steg vi ind i bussen og satte kurs mod næste stop, Skærum Mølle. Et sted, der emmer af ligeså meget af historie som Borbjerg Mølle. Gennem tiden har møllen tilhørt både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg, inden den i 1987 blev omdannet til folkeuniversitetscenter. Tidligere lektor Gudrun Aspel, som stod i spidsen for dette projekt, havde længe gået med tanken om at lave et center, som skulle fungere som samlings sted for folkeuniversitetet og udbyde internatkurser, hvor forskere og almindelige mennesker kunne inspirere hinanden. Den drøm gik i opfyldelse med Skærum Mølle, og gen-

19 nem årene er folk fra hele verden kommet til dette natur skønne sted for at fordybe sig i litteratur, kunst, religion og naturvidenskab. På væg gen i kaffestuen hænger så gar et fotografi af Islands tid - ligere præsident Vigdis Finnbogadottir, der for omkring 12 år siden besøgte stedet. Da en journalist engang spurgte den da - værende leder af Skærum Mølle, Anna Elise Villemoes, hvordan det dog kunne gå til at den islandske præsident kom helt herud, da hun jo ikke er hvem som helst, svarede fru Villemoes: Det er vi heller ikke! For uden den gamle møllebygning, der i dag fungerer som kursussted med foredragssal og værelser til overnattende gæs - ter, består den af et gammelt høsehus, som er indrettet til købmandsmuseum, Den gamle Brugs med varer og inventar fra Brugsbutikker landet over; en gammel smedie, der fungerer som teglværks - museum med materiale fra dengang, der blev drevet teglværk på møllen. Og endelig Huset for sten og stjerner, som har sin helt egen historie. Da en af stedets kursister engang ville forære sin store sten- og mineralsamling til Skærum Mølle, og man ikke rigtig havde nogle egnede lokaler, hvor man kunne placere den, kontaktede Gudrun Aspel kunstneren Per Kirkeby og spurgte om han ikke ville tegne et hus af røde teglsten, hvor stensamlingen kunne udstilles. Vi har ingen penge, tilføjede hun, men projektet interesserede Per Kirkeby så meget, at han tilbød at lave bygningen gratis. Måske hjalp det på interessen, at hans gamle lærer, geologiprofessor Arne Noe- Nygaard i sin tid havde været med til at oprette folkeuniversitetscentret på Skæ - rum Mølle. I hvert fald blev huset opført, og fremstår i dag som en stor rød tegl - stensskulptur, der rummer stensamling, bibliotek, kirkeorgel og en stor kuppel på taget som er ved at blive indrettet til observatorium. Mættet af boller og lagkage og masser af spændende indtryk fra Skærum Mølle, begav vi os atter hjem mod Tjæreborg, hvor vi ankom efter godt et par timers kørsel. En god og lærerig dag med hyg ge - ligt samvær og munter snak på kryds og tværs mellem deltagerne var slut, og næs - te år må vi så se, hvor Sneum sogn finder på at tage os hen på sommerudflugt. 19

20 En moderne opfordring fra gamle dage Af Jens Jermiin Nielsen Børn i kirken er et emne, der jævnligt er oppe at vende i debatten. Det er der måske ikke meget nyt i. Allerede Sjællands første lutherske biskop efter Reformationen i 1536, Peder Palladius, drøfter emnet i sin vejledning til sognemenighederne ude omkring i landet. I En visitatsbog skriver nemlig om, hvad man måske kunne kalde for en slags moderne opfordring fra gamle dage: Ligesom I selv gerne går i kirke, skal I også tage jeres unge folk og børn med jer, alle som ikke behøver at være hjemme og passe på hus og ildsted. De andre skal være i kirken. Det er meget vigtigt, og det vil I forstå, hvis I tænker jer om. Når I gamle gerne kommer herind (i kir - ken), så tag de unge med herind, for at de kan vænnes til at sidde herinde og høre Guds ord, når jeres hoved ligger og sover herude på denne kirkegård. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. Derfor er det en ualmindelig god vane, at folk tager også deres små børn med ind i kirken og lader dem sidde på skødet, så de i tide kan vænnes til gudfrygtighed. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. En mor kan bare gå lidt ud på kir - kegulvet med sit barn, hvis det bliver uroligt, indtil det blunder og tier igen. Sådan gør gode kristne alle steder, hvor Guds sande og klare evangelium præ dikes. Det er ikke en skam at tage små børn med i kirke, heller ikke dem, som endnu ikke kan gå eller tale, men det er tværtimod vor herre Jesu Kristi befaling, idet han siger: Lader de små børn komme til mig, I må ikke forbyde dem det, for himme - riges rige hører dem til. Det er, som om han ville sige: Hvis I forbyder dem det, så vil jeg forbyde jer himmeriges rige! Ja, det var bedre siger han om der blev bundet en møllesten om din hals og du blev nedsænket i det dybe hav end at du skulle forbyde og forarge et af mine små børn. Ve være dem i denne verden, som gør dette! For sådanne mennesker skal der virkelig findes. Sådan! Det kan da vist godt kaldes en mo - derne opfordring fra gamle dage? 20

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Marts April Maj 2012 Nr. 1 32. årg. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Sognepræst og provst Anders

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 28 8. Årgang juli 2005 LÆS OM : Mausing Marked At flytte til DK Pileflet H.C. Andersen Salmesang Gruppedag Mannequin Arbejdsdag Kirkenyt Rygsækrejse Mini Zoo Autoværkstedet Tilflytter Annoncører

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere