september oktober november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "september oktober november 2013"

Transkript

1 Kirke- og Sogneblad Nr. 133 september årgang september oktober november 2013 KIRKEKONCERT MED MORTEN RYELUND Oplev den berømte danske dirigent og violinist i Tjæreborg Kirke GAMGNAM STYLE I KIRKEN? Hvor langt kan præsten gå, uden at kirken bliver et eventbureau? BABYSALMESANG Den kommende vinter (uge 3-13) vil der blive arrangeret babysalmesang. Kun 10 pladser. + Aftensang i Tjæreborg Kirke Høstgudstjeneste traditionen tro To uforglemmelige indtryk Sognedagen Om børn i kirken Foredrag om kirkekunst og kirkearkitektur

2 TJÆREBORG KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Johannes J. Sidelmann Tlf Næstformand S Chresten C Haugaard Kirkeværge Henriette Frandsen Tlf Kasserer Eva Schmidt Tlf Kontaktperson Birgit Grethe Paulsen J M Terkelsens Vej 28, 1 th, 6731 Tjæreborg Annie Jette Winther-Hansen Flemming Riber Nielsen Supplenat John Tobiesen Suppleant Gorm Jakobsen Kirketjener Marie Andersen, Tlf. og fax , tlf Kirkesanger Eyvin Olesen, tlf F O L K E K I R K E N SNEUM KIRKE OG MENIGHEDSRÅD Formand Inger Moltesen Fogh Tlf Kirkeværge Per Toft Tlf Kasserer Lars E. Nielsen Tlf Personalekontakt Elin Larsen Tlf eller Sabine Noël Andersen Tlf eller Kirketjener Tove Lauesen, Tlf eller Kirkesanger Per Hedevang Tlf Suppleant Jens Langelund-Larsen Tlf Suppleant Hans Jeppe Andersen Tlf Suppleant Lisbeth Kjærsgaard Mariager Tlf eller PRÆSTER Sognepræst (Kbf.): Jens Jermiin Nielsen, Sneum-Tjæreborg Pastorat, Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg. Tlf Privatadresse: Sneumgårdsvej Tjæreborg Tlf Sognepræst (50%): Peter H. Søgaard, Tlf MEDARBEJDERE Præstesekretær Torben Christiansen Tlf Graver Bente Asmussen Allerupvej 1, 6731 Tjæreborg Tlf Gravermedhjælpere: John Gøting Jesper Søndergaard Christiansen Organist Pia Hansen Tlf. og fax Organistvikar Tove Tersbøl Tlf SOGNEHUSET Østre Strandvej 7-9, 6731 Tjæreborg HJEMMESIDE:

3 HUSK DATOEN Aftensang i Tjæreborg kirke Mandag den 28 oktober kl En stille stund i en travl hverdag. Liturgisk andagt med skriftlæsning, kormusik, fællessang og bøn. Medvirkende: Børne og ungdomskoret, Sognekoret, kir kesanger og præst.

4 Nyt fra rådene Af sognepræst Jens Jermiin Nielsen og Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd 4 Bodil Larsen er gået på pension Den 1. juli tog vi afsked med præstesekretær Bodil Larsen, der ønskede at gå på pension efter at have været ansat her i pastoratet siden 1989, i godt 24 år. Bodil blev ansat som sekretær for Jens Jermiin, da sognenes befolkningstal blev så stort, at det ikke længere var muligt for præsten, at følge med til også at skulle klare kirkebogsføring m.v. Mange har i årenes løb lært Bodil at ken - de som en meget kompetent og kyndig, men også yderst hjælpsom og venlig, sekretær i forbindelse med dåb, bryllup, begravelser, attester m.m. Opstod der noget akut, tog hun gerne en ekstra tur i bilen hjemme fra Tarp, for at køre til kontoret i Tjæreborg for at løse et eller andet pres serende problem. Bodils ansættelse omfattede to halve dage om ugen, 8 timer i alt. Man må sige, at vi fik meget for pengene! I de første mange år Bodil var ansat hos os, var det under trange kontormæssige forhold. I præstekontoret var der kun plads til et skrivebord med tilhørende stol. Når så Bodil indtog kontoret mandag og torsdag formiddag, måtte præsten rykke ud og bruge sit køkkenbord som skrivebord. Dette ændrede sig markant, da Sognehuset blev taget i brug for nogle år siden. Her er der er god plads med alle moderne faciliteter. I mellemtiden var arbejdet blevet mere og mere omfattende, idet bureau - kratiet også har holdt sit indtog i kirken. Da kirkebøgerne blev lagt over i IT-systemerne, forudså man en lettelse i arbejdet, men den blev hurtigt ædt op af f.eks. folketingets liberaliserin ger af navnelovgivningen, så man i dag næsten frit kan vælge, hvad man vil mht. navnebrug. I årenes løb gik Bodil også hen og blev ikke så lidt af en tovholder, da præstekontoret var et naturligt midtpunkt i Sognehuset, når hun var der. Ikke mindst de ti år, Jens Jermiin var lånt ud til RAMS, og hvor der var skiftende hjælpepræster. En af de mærkeligste opgaver at løse var nok, da der efter et skybrud sidste sommer var kommet en stor vandskade på kirkebøger og arkivalier. Da måtte Bodil

5 til sammen med præsten i en susende fart få anskaffet en fryser for at få det hele frosset ned, indtil det kunne blive sendt til konservering. Den dag var der overarbejde i stor stil. Det blev taget i stiv arm, for timer var ikke noget, Bodil lagde så megen vægt på at holde regnskab med. I begyndelsen var Bodil sekretær for flere forskellige præster i omegnen, men trap - pede efterhånden ned, så der kun var Sneum-Tjæreborg tilbage til sidst. At hun beholdt os skyldtes måske, at glæden ved at være her var den egentlige drivkraft. Det er en glæde, der har været gensidig. Derfor vil vi gerne benytte anledningen til at sige Bodil tak for veludført arbejde samt ønske, at hun må nyde sit otium med sine mange travle opgaver sammen med Poul. Ny mand på kontoret Torben Christiansen har afløst Bodil som sekretær. Torben bestrider, foruden stillingen i Sneum og Tjæreborg, også som sekretærstillingen ved Guldager Kirke, og han præsenterer efterfølgende sig selv: Af uddannelse er jeg bibliotekar og har efter et par korte vikariater i folkebiblio - teker i 90 erne ellers slået mine folder på Esbjerg Handelsskole og Campus Vejle. Her måtte jeg sammen med mange andre sige farvel sidste år, og siden har biblio teks - stillinger været meget sparsomme. Jeg har været kirkesanger og haft stor fornøjelse af kirkemiljøet og de mennesker man møder her, siden jeg var otte år. Derfor slog det mig, at jeg kunne have lyst til at være kor - degn. Lige så meget fordi mit gamle fag samtidig er en udmærket ballast i forhold til at va - retage kontoropgaver for kirken. I april havde jeg en prak tikperiode i Sædden Kirkes kontor. Jeg havde meget gavn af praktikken, og da stillingen ved Tjæreborg-Sneum kirker samtidig var ledig, var det jo kun naturligt at søge den. Endnu er det med lidt begrænsede beføjelser, da grundkurset for degne i personregisterførelse lige skal gennemføres. Udover kirken interesserer jeg mig levende for allehånde emner. Først og frem mest nok sang og musik, er bl.a. fritidsmusiker. Jeg har stor viden indenfor alverdens ar - kæologi, kulturhistorie og religioner, og så sørger jeg for at få mig noget motionstræ - ning og komme ud på lystfiskeri. Jeg glæder mig meget til at få meget mere med alle kirkens tilknyttede folk at gøre. Og ny mand på kirkegården I sidste nummer af bladet omtalte vi ansættelsen af gravermedhjælper John Gø - ting. John har nu været hos os i nogle uger, og han er faldet godt til. Vi bringer her et billede af John, så I kan genkende ham, hvis I mødes på kirkegården. 5

6 Et kirkeneg, en slapsvans og en høstgudstjeneste Af Jens Jermiin Nielsen Traditionen tro holder vi hvert år hen i september måned høstgudstjeneste i vore to kirker, i år søndag den 22. september. Det er en begivenhed, der er forbundet med mange traditioner, som helst skal være så urørte og intakte som muligt! Kirkerne er smukt pyntet med korn og blomster, dog uden at være overlæssede. Kirketjeneren har i god tid forinden været på høst et eller flere steder i sognet og sikret sig til et kirkeneg. Som regel er der pyntet i stolestaderne og ofte også op ad trappen til koret og på prædikestolen. I Tjæreborg Kirke bliver man allerede i vå - benhuset mødt af det særlige ved dagen, da der er anbragt et par fine høstbuketter i vinduesnicherne. I Sneum er der den særlige tradition, at der bliver bundet et lille neg, der bliver sat op på alteret som udtryk for en symbolsk tak for høsten. Pyntningen er i øvrigt foretaget af menighedsrådet i Sneum, som har været i gang om formiddagen, mens der har været gudstjeneste i Tjæreborg. I Tjæreborg er der ofte barnedåb i for - bindelse med høstgudstjenesten, hvilket er med til at gøre det hele særlig festligt. Sådan en søndag morgen kan septembers himmel godt stadig være så blå, mens mor genduggen i spindelvævene på grav - stederne kun langsomt viger for lyset og dagen. En god dag at holde dåb på, det har som med høsten med tak at gøre. I Sneum er dåb ved høstgudstjenesten kun fore - kommet en enkelt gang i nyere tid, hvilket uden tvivl skyldes, at høstgudstjenesten der finder sted om aftenen. Ofte er denne gudstjeneste lidt af et tilløbs - stykke, som regel med en festlig og fyldig altergang, ledsaget af kirkekorets sang af hjer tens lyst. Det er lyst, når vi går ind og bælg ravende mørkt, når vi går ud af kirken. Det er der noget særligt ved. Jeg hørte for nogle år siden om en ung præst, der var kommet ud i et landsogn uden at have alt for godt styr på det der med høsten. Til høstgudstjenesten mang - lede de store, gamle høstsalmer, og så kan det ellers nok være, at han fik læst og påskrevet af menigheden. Med rette. For gudstjenesten er jo ikke præstens, han er bare sat til at forestå den. Det hører også med til de uskrevne regler, at præsten uanset dagens tekst skal få

7 denne bundet sammen med høsten. Kan man ikke det, er man at betragte som lidt af en slap svans. Men det skulle vel nu heller ikke være sværere end som så, for høsten har jo også meget med årets gang at gøre. Med tiders kommen og gåen. Med livets endelighed. Der er nok at tage fat på, måske er begrænsningens kunst større end dette at se sammenhænge? Forholdt det sig anderledes, ville det være en ren anakronisme at holde høstguds - tjeneste og takke for høsten. Kun et par procent af befolkningen er i dag direkte be skæftiget ved landbruget, og nogen hun gersnød er ikke i sigte; udbuddet af daglige fornødenheder er nærmest over - vældende i enhver butik og ethvert hjem. Men det ændrer ikke ved kernespørgs - målet: Hvil ken sammenhæng er det, vi som men nesker indgår i, og på hvilke vilkår? Det kan høstgudstjenesten på sin egen særlige måde være med til at sætte fokus på. Det kunne man godt tænke sig, men man kunne vel også tænke sig, at man bare gik i kirke til høst sammen med alle de andre, fordi det nu en gang er sådan en skik, vi har. En god skik, der netop kan være med til at sætte skik på tingene for os. Høstgudstjenesten følger til punkt og prikke mønsteret for en højmesse. Og dog. Høstguds - tjenesten er i sin natur ikke mindst en takkegudstjeneste. Salmerne skal være de vel - kend te om høsten her og høsten hist, så der kan synges med af karsken bælg. Gud nåde og trøste den arme præst, der ikke forstår dette!

8 BABY- SALMESANG! Af Annie Winther-Hansen Medlem af Tjæreborg menighedsråd 8 Nyt tilbud i Tjæreborg kirke til babyer mel - lem 0 og 10 måneder og deres forældre. Babysalmesang er et nyere projekt, som kirken har taget op. Initiativet hertil blev taget i København og har herfra på få år og med stor succes bredt sig til mange sogne ud over hele landet. Efterfølg ende er den på linje med minikonfirmand - under visningen blevet en af Folke kirkens seneste succeshistorier. Men hvorfor nu det? Mange mener, at det åndelige traditions - tab har nået sin grænse. Der er i dag hos mange unge forældre en stor trang til at få proppet nogle værdier og traditioner ind i deres børn, eksempelvis i form af gode historier, sange og salmer. De brænder for at give deres poder nogle af de solide, grundlæggende gamle værdier med videre i livet. En tanke, der er modnet og vokset ved at få et barn. Til babysalmesang synger forældre og babyer sammen i kirken af hjertens lyst, og forældrene lærer de mest elskede og slidstærke kernesalmer, som de derefter kan tage med hjem og synge for deres små. Babyerne nyder åbenlyst de mange sanseindtryk i kirken, de bliver fortrolige med rummet, og de synger med på hver deres måde. Det lille barn forstår naturligvis ikke betydningen af det, der bliver sagt og sunget; men det opfanger og fornemmer toner, lyde, stemninger og skift i tempo og rytme. Mange undersøgelser viser, at spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive samt mere interes se - rede i social kontakt. Det tætte samvær mellem mor/far og barn i babysalmesangen er med til at skabe og formidle tryg hed, nærhed, kærlig hed og glæde; kort sagt lærer og fornemmer barn og forældre, at kirkerummet er et rart sted at være sammen, og at baby - salmesang er dåbs op læring på et plan, hvor alle kan være med. Hvordan? Babysalmesangen i Tjæreborg kirke kommer til at bestå af to dele: Første del fra klokken til indeholder sang og aktiviteter i kirken i samvær med og under ledelse af musik pæ dagogen og organisten.

9 Programmet vil bl.a. bestå af enkle salmer og sange, Fadervor, rim, rem ser og lydlege med lette be vægelser til samt brug af for - skellige re kvisitter (f.eks. tøjdyr, balloner, fjer og sæbebobler). Dette vil blive ledsaget og understøttet af musik instru menter. De små og deres for ældre får kort sagt op - levelser sammen for både øjne, øren og krop. Medbring gerne et tæppe eller en dyne, som den lille kan ligge på i kirken. Anden del fra klokken til giver mulighed for hyggeligt samvær. Her vil man kunne nyde en kop kaffe/te eller vand samt frugt eller kage. Man kan få sig en snak, amme sin baby eller skifte ble på den lille; måske få sig et kig bag kulisserne i kirken og træffe andre af kirkens ansatte. Det er tanken at oprette et forårshold, der mødes en hverdag (hvilken er endnu ikke fastlagt) i ugerne 3-6, samt Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig!! Et hold kan af pladsmæssige hensyn kun bestå af 10 babyer med hver en forælder, og deltagelse sker efter først-tilmølle-prin cip pet, til Annie Winther-Han - sen på telefon Prioritet for børn døbt i Sneum-Tjæreborg. Husk at melde fra samme sted, hvis du skulle fortryde, så kan en anden baby overtage din plads. Til at lede aktiviteterne i kirken har vi været meget heldige, idet vi efter anbe - faling fra vores egen dygtige organist Pia Hansen har truffet aftale med fløjtenist, musikpædagog og underviser ved Haderslev Musikskole Karina Hørlyk. Disse to dygtige, engagerede og erfarne piger vil i fællesskab forkæle Tjæreborgs babyer og deres forældre med masser af kreativitet, sang- og musikglæde, når vi mødes til babysalmesang i vores kirke. Hvis dette 1. forløb af babysalmesang bliver en succes, hvad vi selvfølgelig håber og tror, er det meningen, at der hvert år fremover vil blive oprettet et forårs- og et efterårshold efter samme model. 9

10 To uforglemmelige indtryk Af Lotte Demant 10 I sidste nummer af dette blad var der en artikel med dagsbogsnotater fra det dengang igangværende besøg fra Transsylvanien. Vore gæster rejste hjem d. 30. maj. Det er allerede 2½ måned siden, men to oplevelser fra de sidste dage af besøget står stærkt i erindringen: Ved en jægers grav Torben Banke fra Svanninge Bakker ved Fåborg blev også kaldt Brændekongen fra Fyn. Han håndterede som næsten 89-årig selv at opsave de ca. 500 m 3 brænde, som han årligt solgte fra sin gård i bakkerne. Han var medlem af vores forening Øst Vest Luther bedst og deltog i de to seneste af vore besøg i Transsylvanien. Og så var han jæger. Da vi planlagde dette års besøg fra Transsylvanien, tilbød han at invitere værter og gæster på kaffe og lagkage på restaurant Skovlyst i Svanninge bakker. Derfor kom programmet til at indeholde en tur til det Sydfynske. Desværre nåede Torben Banke ikke selv at opleve vores besøg. Han døde kort tid inden. Men han havde nået at pålægge sine døtre, at de skulle sørge for, at hans invitation stod ved magt. Vi besluttede i bestyrelsen, at vi inden kaffen skulle en tur omkring hans grav på Svanninge kirkegård. Hos Tjæreborg Blom - sterstudio bestilte vi en gravdekoration i de ungarske farver. Ved graven skulle Fader vor bedes på ungarsk, hvor efter vi skulle synge Guds ord det er vort arve - gods, som er fælles på begge sprog. Det var det dejligste vejr, da vi ankom til kirkegården i bakkerne. Torbens urne er nedsat i hans forældres gravsted, som ligger omgivet af græs til alle sider. Vi stillede os alle 60 i en kreds rundt om graven, Eva Burjan, som sammen med sin mand Imre havde været værter for Torben, da vi var i Krizba, skulle sætte blomsterdekorationen på graven. Det var hun meget rørt over. Da vi alle var klar, skulle Nimrod, præsten fra Krizba, bede Fadervor. Da skete der noget helt uventet: Arpad Jakab trådte et skridt frem og tog ordet på ungarsk. Vi kunne se på ham, at det betød meget for ham at få sagt det, han sagde. Vi fik det oversat. Han talte om en gammel ungarsk skik ved en jægers grav. På trods af sprogvanskeligheder havde han og Torben haft stor glæde af at tale om deres fælles interesse for jagt, og de havde

11 udvekslet pyntedimser til deres jagthatte. Nu bad han os følge en gammel skik, nemlig at holde et minuts stilhed ved en jægers grav. Der blev øjeblikkeligt muse - stille. Et minut stod vi tavse i solen rundt om Torbens grav. Så anbragte Eva Burjan Henriettes smuk - ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration, der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål. Bagefter sagde Torbens søster, Hanne Sø - ren sen fra Darum, at Torben ville have nydt det, hvis han havde været i live. Nu ler begge Arpis øjne Da vi i november 2011 var nede til indvielsen af den nye kirkeklokke i Krizba, stod det klart, at det var nødvendigt for vort fremtidige samarbejde, at deres for - ening i den lille menighed i Krizba blev udvidet, således at den også kom til at omfatte den meget større menighed i Brasov, en by, som ca. er på størrelse med Aarhus. Det var Pista, som nu er præst i Brasov, men inden da var præst i Krizba, Arpad Illyes (Arpi), menighedsrådsformand i Kriz ba, og undertegnede, der forhandlede. 11

12 Da vi var nået frem til, at udvidelsen var nødvendig og uomgængelig, spurgte jeg Arpi, hvordan han havde det med det. Mit ene øje ler, og det andet græder lød svaret. Da Arpi og jeg om aftenen efter festguds - tjenesten i Darum kirke nu i maj sad over for hinanden ved bordet i Darum Fritidscenter, kom Pista hen og stillede sig bag mig: Kan du se, nu ler begge Arpis øjne! og ganske rigtigt, Arpi var helt enig. På besøgets sidste aften, inden afrejsen med bus ved tre-tiden om natten, holdt Peter og jeg, samt Pista og vores fire gæster nattesæde ude hos Jens Jermiin og Randi der går jo ingen færge fra Fanø om natten. Her benyttede vi på opfordring fra Pista lejligheden til at tale om indtrykkene fra det ugelange besøg. Pista og Arpi fortalte her bl.a., at vore 48 gæster havde holdt fællesaftener en gang om måneden forud for rejsen til Danmark, skiftevis i Krizba og Brasov. Den første gang var i Krizba. Dem fra Krizba havde sat sig i den ene side af lokalet, dem fra Brasov i den anden side. På et tidspunkt blev det foreslået, at man skulle sætte sig på nogle andre pladser det gjorde man så, med det resultat, at nu sad man bare i hver sin modsatte side af lokalet. Ingen skulle nyde noget af at blande sig med dem fra den anden 12

13 menighed. Men efterhånden, som man kom sammen til disse fællesaftener, fandt man ud af, at de andre var flinke nok og også til at tale med. Og at ingen ville tage noget fra hinanden. Da vores gæster var heroppe, blandede de sig med hinanden og havde et indbyrdes godt forhold. Mistilliden mellem Krizba og Brasov er nu blevet forvandlet til tillid. Når man ikke er vokset op i et land med korruption i alle forhold og ikke er vant til at leve under del og hersk- princippet, er det svært at sætte sig ind i den mistillid mellem mennesker og grupper, disse for - hold fremelsker. Derfor var dem fra Krizba bange for, at dem fra Brasov skulle rende med os og mere eller mindre overtage sam - arbejdet med os. Om aftenen ude hos Jens og Randi konstaterede Arpi: Den største gave, I har givet os, er, at I tvang os til at finde sammen med Brasov. Eva Burjan anbragte den smuk ke rød-hvid-grønne blomsterdekoration ved Torben Bankes grav. Der blev bedt Fadervor, sunget på dansk og ungarsk og til slut istemte ungarerne helt impulsivt en hymne på deres moders mål.

14 Kirkeligt event eller klassisk forkyndelse? Af Johannes J. Sidelmann, formand, Tjæreborg Menighedsråd Præsten ved Erritsø Kirke vakte en del opsigt, da han i forbindelse med forårets konfirmation tog udgangspunkt i pop - sang en Gangnam Style, og dansede den til hørende dans i kirken. Præstens præstation blev foreviget i en video kaldet Konfistyle, som blev lagt på Youtube. Konfirmationen i Erritsø blev dermed et event og et mediestunt, og forkyndelsesformen flyttede fokus fra det konfirmationen egentlig handler om, nemlig bekræftelse af dåben, til reklame for en popsang og selviscenesættelse af præsten. I foråret 2013 gav landets biskopper tilladelse til udendørs kirkelig vielse. Her - med åbnedes der for, at også kirkebryllupper kan blive et event, hvor det kirkelige budskab forsvinder i de selvvalgte omgivelser, hvor brudeparret, og måske også præsten, kan blive iscenesat efter ønske. Der er absolut ikke noget galt i, at konfirmanden eller brudeparret er højtids - dagens midtpunkt, og festen efter den kir kelige handling, opfylder i langt det fleste tilfælde fint dette behov. Men skal kirken omdannes til et event - bureau, hvor de kirkelige handlinger kan formes efter de krav, vi hver især ønsker opfyldt? Skal liturgien tilpasses tidens trend, eller skal vi fastholde den, så det der gav mening for os, da vi blev konfir me - rede og viet i kirken, også giver mening for vores børn og børnebørn, når det bliver deres tur? I Sneum og Tjæreborg kirker vil vi ikke opleve en gangnam præst. Vi tilbydes hel ler ikke mulighed for at blive kirkeligt viet i Solbjerg Plantage, på diget ved Roborg, ved Sneum Å eller et andet sted i vores dej lige natur. Det står nemlig præsterne frit for at bestemme, om de vil forrette vielser i det fri, og vores præster har, i overensstemmelse med menighedsrådene, valgt at fastholde, at kirkelige vielser foregår inden - dørs, i den kirke man hører til. Hvorfor så denne modstand mod at popu - larisere og tilpasse de kirkelige handlinger til de strømninger, der hersker i tiden? Fordi disse strømninger ændres konstant. Hvad der er in og tidstypisk dette efterår, 14

15 vil være ændret næste forår, og måske fuldstændig kikset om fem år. Hvis de kirkelige handlinger bliver styret af de modefænomener, der kendetegner den øvrige del af samfundet, ja så bliver de events på linje med alle andre. Hvis vi fremover vil kunne genkende og finde mening i højtideligheden ved dåbs - handlingen, konfirmationen, kirkebryl - luppet og de andre kirkelige handl inger, må de forkyndes som nu og ikke tilsættes Gangnam Style eller andre modeluner. 15

16 Sognedagen november 2013 HUSK N DATOE Gudstjeneste i Sneum Kirke I år har vi igen en lokal gæsteprædikant, idet John Tobiesen fra Tjæreborg Menighedsråd har takket ja til at stå på Sneum Kirkes prædikestol denne dag. John er en af primus motorerne bag vores flotte nye kirke- og sogneblad, og i byen er han kendt for sit succesrige rejsebureau Ung Rejs. Gudstjenesten i Sneum Kirke begynder kl Foredrag i Sognehuset Foredraget kl. 14 i Sognehuset holdes af Elof Westergaard, Silkeborg. Elof Westergaard har været provst i Silkeborg siden 2009 og sognepræst i Mariehøj sogn, siden Tidligere var han sognepræst i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde pastorat ( ). Han er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og valgt som repræsentant for provsterne i Århus Stift. Elof Westergaard er således ikke lokal endnu men da han er mulig kandidat til posten som biskop i Ribe Stift, kan han snart blive det. Elof Westergaard vil tale om hvad der kendetegner dansk kirkegårdskultur anno Koncert i kirken Koncerten i Tjæreborg Kirke kl. 16 bliver med den berømte danske dirigent og violinist Morten Ryelund (oprindeligt fra Gesten). Han medbringer musikerne Bjarke Mogensen, accordeon, Christos Farmakis, bouzouki, Katja Nielsen, bas og Andrea Pellegrini, mezzosopran. Morten Ryelund (f. 1970) fik sin professionelle dirigentdebut med Sønderjyllands Symfoniorkester i Siden har han arbejdet med talrige orkestre og ensembler som f.eks.: Sjællands Symfoni- 16

17 orkester, Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, DR Underholdningsorkestret, Malmö Symfoniorkester, Helsingborg Symfoniorkester, Stockholm Sinfonietta, Bergen Kammerorkester, Pskov Symphony Orchestra (Rusland), Athelas Sinfonietta, DR Radiokoret, Det Kgl. Operakor og Copenhagen Chamber Orchestra. Desuden har han lang og omfattende erfaring i arbejde med unge musikere, og han har gennem hele sin karriere været initiativtager til en række ensembler og orkestre. Morten Ryelund er uddannet dirigent hos Alexander Polischuk ved konservatoriet i Skt. Petersborg Han er desuden violinistuddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (diplomeksamen 1995). Allerede som 24-årig indspillede Morten Ryelund sin første CD (Grieg og Carl Nielsen med Københavns Yngre Strygere).

18 Sommerudflugten 2013 Af Peter Søgaard 18 August er tradition for sommerudflugt for hele sognet. Og i år var ingen undtagelse. Søndag den 25. august efter gudstjenesten i Tjæreborg Kirke, tog omkring 40 del - tagere afsted, i det flot teste sensommervejr med 23 grader og sol fra en blå himmel. Turens første mål var Borbjerg Mølle Kro, i nærheden af Holstebro. Møllens historie går helt tilbage til 1400-tallet, og gennem århundrederne har der foruden mølleri været drevet landbrug, fiskeri og tørvefa - brik på stedet. Før i tiden var det møller konen selv, der beværtede møllens gæster, men siden 1987 har kroen været ejet af Esther Jen sen, der har foretaget en gennemgribende reno - vering og tilføjet stedet et spændende afrikansk udtryk. Mere end 2300 elefantfigurer både ude og inde, et pælehus i tørvemosen, safaritelte i den gamle bøgeskov, og en ombygget land - rover, der ligger ved søbredden er noget af det, der er med til at udgøre Det Jyske Afrika, som Esther Jensen selv kalder stedet. Det afrikanske islæt er blevet til som følge af hendes mange rejser til Syd - afrika, hvorfra hun hver gang har ført nye ting med hjem. I disse særprægede omgivelser indtog vi middagen, der bestod af appelsinmarinerede nakkekoteletter og rabarber-trifli. Bagefter var der tid til at gå rundt i området og studere de mange ting på egen hånd, iagttage det gamle møllehjul, der stadig pisker vandet fra møllesøen gennem Hellegård Å, eller gå en tur ned i kælderen og få indtryk af stemningen i gamle dage i det lille museum, der er ind - rettet i møllersvendens alkove. Godt mætte steg vi ind i bussen og satte kurs mod næste stop, Skærum Mølle. Et sted, der emmer af ligeså meget af historie som Borbjerg Mølle. Gennem tiden har møllen tilhørt både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg, inden den i 1987 blev omdannet til folkeuniversitetscenter. Tidligere lektor Gudrun Aspel, som stod i spidsen for dette projekt, havde længe gået med tanken om at lave et center, som skulle fungere som samlings sted for folkeuniversitetet og udbyde internatkurser, hvor forskere og almindelige mennesker kunne inspirere hinanden. Den drøm gik i opfyldelse med Skærum Mølle, og gen-

19 nem årene er folk fra hele verden kommet til dette natur skønne sted for at fordybe sig i litteratur, kunst, religion og naturvidenskab. På væg gen i kaffestuen hænger så gar et fotografi af Islands tid - ligere præsident Vigdis Finnbogadottir, der for omkring 12 år siden besøgte stedet. Da en journalist engang spurgte den da - værende leder af Skærum Mølle, Anna Elise Villemoes, hvordan det dog kunne gå til at den islandske præsident kom helt herud, da hun jo ikke er hvem som helst, svarede fru Villemoes: Det er vi heller ikke! For uden den gamle møllebygning, der i dag fungerer som kursussted med foredragssal og værelser til overnattende gæs - ter, består den af et gammelt høsehus, som er indrettet til købmandsmuseum, Den gamle Brugs med varer og inventar fra Brugsbutikker landet over; en gammel smedie, der fungerer som teglværks - museum med materiale fra dengang, der blev drevet teglværk på møllen. Og endelig Huset for sten og stjerner, som har sin helt egen historie. Da en af stedets kursister engang ville forære sin store sten- og mineralsamling til Skærum Mølle, og man ikke rigtig havde nogle egnede lokaler, hvor man kunne placere den, kontaktede Gudrun Aspel kunstneren Per Kirkeby og spurgte om han ikke ville tegne et hus af røde teglsten, hvor stensamlingen kunne udstilles. Vi har ingen penge, tilføjede hun, men projektet interesserede Per Kirkeby så meget, at han tilbød at lave bygningen gratis. Måske hjalp det på interessen, at hans gamle lærer, geologiprofessor Arne Noe- Nygaard i sin tid havde været med til at oprette folkeuniversitetscentret på Skæ - rum Mølle. I hvert fald blev huset opført, og fremstår i dag som en stor rød tegl - stensskulptur, der rummer stensamling, bibliotek, kirkeorgel og en stor kuppel på taget som er ved at blive indrettet til observatorium. Mættet af boller og lagkage og masser af spændende indtryk fra Skærum Mølle, begav vi os atter hjem mod Tjæreborg, hvor vi ankom efter godt et par timers kørsel. En god og lærerig dag med hyg ge - ligt samvær og munter snak på kryds og tværs mellem deltagerne var slut, og næs - te år må vi så se, hvor Sneum sogn finder på at tage os hen på sommerudflugt. 19

20 En moderne opfordring fra gamle dage Af Jens Jermiin Nielsen Børn i kirken er et emne, der jævnligt er oppe at vende i debatten. Det er der måske ikke meget nyt i. Allerede Sjællands første lutherske biskop efter Reformationen i 1536, Peder Palladius, drøfter emnet i sin vejledning til sognemenighederne ude omkring i landet. I En visitatsbog skriver nemlig om, hvad man måske kunne kalde for en slags moderne opfordring fra gamle dage: Ligesom I selv gerne går i kirke, skal I også tage jeres unge folk og børn med jer, alle som ikke behøver at være hjemme og passe på hus og ildsted. De andre skal være i kirken. Det er meget vigtigt, og det vil I forstå, hvis I tænker jer om. Når I gamle gerne kommer herind (i kir - ken), så tag de unge med herind, for at de kan vænnes til at sidde herinde og høre Guds ord, når jeres hoved ligger og sover herude på denne kirkegård. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. Derfor er det en ualmindelig god vane, at folk tager også deres små børn med ind i kirken og lader dem sidde på skødet, så de i tide kan vænnes til gudfrygtighed. Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. En mor kan bare gå lidt ud på kir - kegulvet med sit barn, hvis det bliver uroligt, indtil det blunder og tier igen. Sådan gør gode kristne alle steder, hvor Guds sande og klare evangelium præ dikes. Det er ikke en skam at tage små børn med i kirke, heller ikke dem, som endnu ikke kan gå eller tale, men det er tværtimod vor herre Jesu Kristi befaling, idet han siger: Lader de små børn komme til mig, I må ikke forbyde dem det, for himme - riges rige hører dem til. Det er, som om han ville sige: Hvis I forbyder dem det, så vil jeg forbyde jer himmeriges rige! Ja, det var bedre siger han om der blev bundet en møllesten om din hals og du blev nedsænket i det dybe hav end at du skulle forbyde og forarge et af mine små børn. Ve være dem i denne verden, som gør dette! For sådanne mennesker skal der virkelig findes. Sådan! Det kan da vist godt kaldes en mo - derne opfordring fra gamle dage? 20

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere