Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag"

Transkript

1 Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien 14 Tyskland 15 Ungarn 16 Bilag Bilag A: Planlagte aktiviteter 17

2 Indledning v/generalsekretær Finn Andersen Det Danske Kulturinstitut ønsker at bidrage til at styrke den mellemfolkelige forståelse gennem information og udvekslinger baseret på et bredt kulturbegreb, som omfatter kunst, kultur og samfund. Instituttet ser to overordnede tendenser i den moderne samfundsudvikling, som vi i særlig grad ønsker at forholde os til - nemlig regionalisering og globalisering. Verden, og især Europa, er på én og samme tid blevet mindre - fordi europæerne samarbejder om stadigt mere - fordi diverse kulturer og regioner i stigende grad markerer deres særpræg og kræver anerkendelse heraf. Forklaringen på dette paradoks skal især findes i udviklingen af den nye informationsteknologi. Samtidig med, at globaliseringen fejrer nye triumfer, vil mange søge tilbage til mindre enheder, cirkler, regioner og hjem. Diskussionen handler i høj grad om at høre til og høre hjemme, og det er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor alle rejser og bliver mobile. Dette katalog over projekter, som gennemføres af Det Danske Kulturinstitut i Danmark og i udlandet, afspejler begge tendenser. Og én ting mere: Europa. Kaster man et blik på handlingsplanens mange aktiviteter, træder Europa frem i al sin kompleksitet. Nutidens og fremtidens Europa er i høj grad afhængigt af, hvordan vi forvalter den fælleseuropæiske kulturarv i en ny og krævende verden. Med udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande står Europa - og dermed også kulturernes Europa - over for nogle nye store udfordringer i de kommende år. Hvordan kan der samarbejdes om at bevare og styrke den kulturelle mangfoldighed i Europa i en tid, der præges af tendenser til kommercialisering og kulturel ensretning? Det Danske Kulturinstitut, som har afdelinger i fem af de nye og tre af de gamle medlemslande, vil derfor naturligt fokusere på at inddrage disse nye lande mest muligt i såvel et bilateralt samarbejde med Danmark som i det bredere europæiske kulturelle samarbejde. I den forbindelse er det opmuntrende, at Europa- Kommissionens afdeling for Uddannelse og Kultur er begyndt at interessere sig for at styrke et netværkssamarbejde mellem de europæiske kulturinstitutter til fremme af Kommissionens kulturprogrammer både inden for og uden for Europa. Dette er ikke mindst inspireret af et netværkssamarbejde, som har fundet sted gennem flere år mellem de stedlige europæiske kulturinstitutter i Bruxelles (CICEB). SIDE 2 Instituttet savner stadig igen at være repræsenteret i de romansktalende lande i Europa, men et samarbejde med Pro Venezia Komiteen og Venedigs Bystyre om overtagelse af Vestfløjen af Skt. Michele Klostret til brug som kunstnerboliger og et dansk kulturinstitut, giver et vist håb om igen at blive genetableret i Italien. Med udvidelsen i 2004 er EU også rykket tættere på Rusland, og Instituttets nye afdeling i Skt. Petersborg (2003) er således centralt placeret med hensyn til både at kunne bidrage til at forstærke og forny de historiske og kulturelle forbindelser mellem Danmark og Rusland, og - sammen med de øvrige afdelinger i Østersøområdet - medvirke til at knytte hele Regionen tættere sammen. Men med den hastigt voksende globalisering er der også nye opgaver uden for Europa, som trænger sig på for Det Danske Kulturinstitut. Kina er i hastig fremmarch på alle fronter, og har i de senere år kulturelt åbnet sig meget op for omverdenen. I oktober 2003 offentliggjorde den kinesiske regering et nyt EU Policy Paper, hvis kulturafsnit lægger op til etablering af kinesiske kulturinstitutter i en række europæiske hovedstæder på gensidighedsbasis. Det Danske Kulturinstitut søgte allerede for snart fire år siden den kinesiske regering om tilladelse til at åbne en kulturinstitutafdeling i Kina, og fik et i princippet positivt svar på denne henvendelse for 2½ år siden. I november 2004 tilsluttede Folketingets Finansudvalg sig et forslag fra Kulturministeriet om en forhøjelse af Kulturinstituttets tipsmiddelsbevilling, svarende til 1 mio. kr. årligt som tilskud til driften af et Kulturinstitut i Kina fra 1. januar Instituttet er nu registreret i Beijing som wholly foreign owned enterprise med lokaler i den centrale bydel, Jianway Soho, og den officielle åbning fandt sted i september sidste år i nærværelse af HKH Prins Henrik og Kulturminister Brian Mikkelsen. Men også i Latinamerikas største land, Brasilien, foregår der en rivende udvikling økonomisk og kulturelt, hvilket gør tilstedeværelsen af et dansk kulturinstitut dér meget ønskværdigt. Der har vist sig at være meget bred opbakning (også økonomisk offervilje) fra dansk kulturlivs side til at oprette en afdeling af Instituttet i Rio de Janeiro, og fra brasiliansk side har deres kulturminister tilbudt at stille et kæmpe pakhus ved Rios havn gratis til rådighed for Instituttet. Uden et vist statsligt tilskud fra dansk side vil det dog ikke være muligt at tage imod dette generøse tilbud.

3 Instituttet har også gennem de sidste par år arbejdet på at oprette en afdeling i Jerusalem, som skulle fungere som et dialog- og kulturcenter for palæstinensere og israelere til fremme af fred og forsoning i regionen. Som et led i den danske regerings Mellemøstinitiativ har Udenrigsministeriet stillet driftsstøtte i udsigt, såfremt Instituttet kan skaffe de øvrige midler, herunder til etablering. Vision, mission og strategier Det Danske Kulturinstitut har som ambition at være landets fremmeste organisation for formidling af internationale kulturudvekslinger på et bredt kulturelt og mellemfolkeligt grundlag. Kulturens tre søjler Det Danske Kulturinstituts kulturbegreb har fra begyndelsen bygget på tre søjler: Kunsten - den professionelle, fin- og/eller elitekultur Kulturen i bred forstand - værdier, holdninger, traditioner og folkelig kultur Samfundet - indretningen af samfundet med demokratiske, administrative m.v. institutioner og funktioner, undervisnings-, social- og sundhedspolitik, problemløsningsmodeller etc. Danmark har gavn af internationalt samarbejde på alle disse niveauer, og den optimale kulturudveksling opnås gennem et samspil mellem alle tre søjler. I Instituttets formålsparagraf hedder det: Kulturinstituttets formål er i vekselvirkning med udlandet at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv til fremme af den mellemfolkelige forståelse samt fremme af kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Denne mission opfyldes gennem: Dialog og udveksling Gensidig inspiration Varige samarbejder og netværk Synliggørelse af dansk kunst, kultur og samfund Samarbejdspartnere Kulturinstituttet samarbejder bredt med dansk kultur- og samfundsliv, herunder kunstnere, kulturfolk, institutioner og organisationer, foreninger, ministerier og myndigheder på alle niveauer, ambassader. En vigtig samarbejdspartner er Kunststyrelsen, og der foregår i øjeblikket drøftelser om at knytte Instituttet mere formelt til samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Kunststyrelsen. Endvidere er det hensigten at videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet. Det Danske Kulturinstitut ønsker at medvirke til at udvikle og inspirere det danske kulturliv ved at iværksætte aktiviteter, hvorigennem danske og udenlandske kunstnere og kulturfolk mødes. Præsentation af dansk kunst, kultur og samfund over for et udenlandsk publikum, samarbejdet med udenlandske institutioner og enkeltpersoner og den generelle inspiration fra udlandet har historisk været og er fortsat en af de væsentligste kilder til videre udvikling af det danske kulturliv. Gensidig inspiration Instituttet har altid arbejdet med begrebet kulturudveksling i modsætning til kultureksport, som det kendes f.eks. i forbindelse med handelsfremstød. Denne skelnen er central og hænger sammen med bestræbelserne på at medvirke til gensidig inspiration. Det Danske Kulturinstitut lægger hovedvægten på samarbejdet mellem danske og udenlandske kunstnere til gavn for fortsat kulturel udvikling og en dybere forståelse for fremmede kulturer og samfundsforhold. Lokal tilstedeværelse i de områder, hvor kulturudvekslingen finder sted, er et vigtigt særkende for Instituttets arbejdsform. Lokalkendskabet, nærheden og den personlige kontakt til samarbejdspartnere i udlandet, kombineret med hovedkontorets tætte forbindelser til danske institutioner og enkeltpersoner, er et unikt redskab til gennemførelsen af arbejdsopgaverne. Resultataftale Som andre statslige og ikke-statslige institutioner, der modtager statstilskud, er Kulturinstituttet ved at indgå en fireårig resultataftale med Kulturministeriet. Fremtiden To dominerende tendenser i de kommende år vil være på den ene side globalisering/internationalisering og voksende regionalisme på den anden. I takt med ideologiernes tilbagetog bliver kulturen både i snæver forstand, forstået som kunsten, og i bred forstand, forstået som værdier, etik og verdensopfattelse, en væsentlig identitetsskabende faktor. Det Danske Kulturinstitut har som overordnet vision at bidrage til styrkelse af europæisk integration gennem formidlingen af kulturelt samarbejde, der kan belyse og understrege fælles overordnede værdier og de forskellige udtryk, som disse værdier får lokalt, såvel som kunstnerisk og socialt. To hovedtemaer i denne sammenhæng er: Udviklingen af politik, demokrati og den europæiske offentlighed generelt Udviklingen af det multikulturelle samfund SIDE 3

4 Det Danske Kulturinstitut forventer, at tendenserne mod større regionalisering i Europa vil fortsætte og danne baggrund for nye kulturelle netværk og udvekslingsaktiviteter. Nationalstatens traditionelle rolle som baggrund for international kulturudveksling formindskes, og kravene til nytænkning, fleksibilitet, dannelse af nye partnerskaber og nye former for koordinering af aktiviteterne bliver tilsvarende større. Men Europa står også over for stadig større udfordringer udadtil i forhold til den øvrige verden, ikke mindst fra Asien og Latinamerika på grund af den hastige økonomiske udvikling, og Mellemøsten på grund af den politiske situation, og disse forhold kan ikke undgå i stigende grad at influere på Kulturinstituttets strategiske planlægning. Kulturens ambassader Netværket af lokale kulturinstitutter er en betydelig styrke for Danmarks kulturudveksling, og dette netværk bør derfor udbygges. Danmark har diplomatiske repræsentationer i alle politisk væsentlige samarbejdslande, og i takt med kulturens øgede betydning i det internationale samarbejde mener vi, at man i lighed med en lang række andre lande i et vist omfang bør tilstræbe noget lignende på kulturens område, dog prioriteret ud fra kulturelle væsentlighedskriterier. Vurderet ud fra lokal interesse i modtagerlandene, kulturel relevans, egne ønsker og finansieringsmuligheder ønsker Det Danske Kulturinstitut inden for de kommende år at placere afdelinger i: Rio de Janeiro Jerusalem Italien (Venedig) Tyrkiet Barcelona Frankrig Indien Det er det Danske Kulturinstituts ambition at nå op på samme størrelse som Finlandsinstituttet med dets 19 afdelinger. SIDE 4

5 Handlingsplan for hovedkontoret Studierejser Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige studierejser i form af temarejser inden for specifikke faglige emner for mange forskellige grupper; fx politikere, embedsmænd i stat, amter og kommuner, lærere, ledere og pædagoger, foreninger og organisationer osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til besøgsprogrammet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer. kontraktstyring i offentligt regi, udlicitering af opgaver og kommunesammenlægninger. De nye EU-lande tiltrækker sig stor opmærksomhed inden for undervisnings- og samfundsmæssige emner, mens interessen for Kina er stor inden for alle områder - kultur, uddannelse arkitektur osv. Hvad angår de faglige studierejser til Danmark tegner de engelske grupper af lærere, skoleledere og administratorer fra forskellige skoledistrikter i England sig fortsat på en flot første plads. Interessen er stor for at studere det danske uddannelsessystem i praksis på trods af Danmarks dårlige karakterer i diverse udenlandske rapporter. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige interesser, ønsker og forventninger og arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem en lang række engagerede samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Kulturinstituttets ambition er at tilrettelægge udviklingsorienterede studierejser, der er på forkant med tidens krav og tendenser, og som gør en forskel for modtagergruppen. Kodeordene bag er stor faglig ekspertise, et højt professionelt niveau og et stort engagement. Temaer for faglige studierejser er bl.a.: Uddannelsespolitik og uddannelsessystem - resultater og konsekvenser Kommunalreformer og forvaltningsstrukturer, samspillet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder Det multikulturelle samfund, integration af indvandrere/flygtninge/etniske minoriteter Social- og sundhedsvæsenet, ældre- og handicapomsorg Byplanlægning, trafik og miljø, design og arkitektur Demokrati, menneskerettigheder, aktivt medborgerskab, retsvæsenet, mediernes rolle etc. Landbrugspolitik og miljøspørgsmål; biogas installationer og anvendelse af afgasset gylle Kulturarv; historiske bygninger, kultur & historie, kunsthåndværk, kultur- og erhvervsudvikling Mange kommunale og amtslige udvalg rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. Skt. Petersborg er en populær destination inden for det kulturelle område, Holland er en populær destination inden for bl.a. social - og sundhedsområdet, mens Skotland meget aktuelt har stor erfaring med Aktivt medborgerskab er fortsat et meget centralt og hyppigt tilbagevendende tema for mange af studierejserne. Faget er for nylig begyndt at spire frem på det danske skoleskema rundt omkring i landet, mens det har været obligatorisk stof i Storbritannien i flere år. Englænderne har stort udbytte af at opleve, hvordan tanken om engagement og ansvarsbevidsthed stadig fylder meget i den danske debat i hele det danske skolesystem. Til foråret gæster på nuværende tidspunkt fire skoledistrikter Danmark. Som noget nyt sender flere af de nye demokratier i Østeuropa samt Sydafrika grupper til Danmark finansieret af egne midler. For Sydafrikas vedkommende er fokus i modsætning til de engelske grupper oftest rettet mod selve ledelsen af skolen samt tilrettelæggelse af specielle undervisningstiltag, eksempelvis specialundervisning. Mange hollandske og belgiske grupper rejser hvert år på studierejser til Danmark. Mange idéer og løsningsmodeller kan her direkte anvendes på grund af landenes sammenlignelighed. En delegation bestående af repræsentanter fra hollandske kulturforvaltninger, biblioteker og kulturhuse besøger Jylland til februar for at se på danske biblioteker og kulturhuse. Bland andet skal gruppen besøge det nyopførte multifunktionelle bibliotek på Slotsmøllegrunden i Kolding, der har indgået Skandinaviens første offentlige private partnerskabsaftale om biblioteksdrift. Udvekslinger/Job-Swop & -Shadowingaktiviteter Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for skole, kultur, social- og sundhedsområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega, enes om et fælles tema og arrangerer herefter et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til SIDE 5

6 andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-14 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande som en del af deres individuelle efteruddannelse, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I arrangeres Job-Shadowing til blandt andet Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Ungarn, Baltikum, Sydafrika, Canada, USA, Australien og New Zealand. Projekter tilrettelægges også for større faglige grupper efter samme principper som de individuelle Job-Shadowingudvekslinger. børn og unge omkring temaet Celebration of Life. De forskellige workshops ender med udviklingen af en fælles danseforestilling, som vises torsdag d. 9. marts. Arrangementet følges op af en rundrejse i Danmark til tilsvarende institutioner i Jylland og på Fyn og endelig afsluttes projektet med en studierejse til Sydafrika for ledere på danske institutioner for psykisk og fysisk handicappede. Projektet illustrerer således på forbilledlig vis Kulturinstituttets vision om et internationalt kulturelt udviklingssamarbejde, der gennem dialog, dans og musik skaber en platform, hvor fælles værdier, holdninger og traditioner udvikles til gensidig inspiration og til gavn for alle deltagende. Individuelle udvekslinger og studierejser for undervisningsinstitutioner fører ofte senere til et udvekslingsprojekt af elever og lærere. Således arbejdes der for øjeblikket på at etablere en gruppeudveksling af lærere fra en folkeskole i Næstved og skoler i Storbritannien, efter at en enkelt lærer var på Job-Shadowing i Canada. Et nyt udvekslingsprojekt for pædagogstuderende fra Belgien er også i støbeskeen. Tanken er, at belgiske pædagogstuderende skal udveksles med danske tredje års studerende under deres praktikperiode, hvor de arbejder sammen 2 og 2 først i det ene land og siden i det andet. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade 27 L, 2. sal DK-1463 København K tlf fax Ud over de nævnte udvekslinger mellem deltagere fra skole, kultur, social- og sundhedsområdet arrangerer Kulturinstituttet også udvekslinger mellem udøvende kunstnere efter samme skabelon. I samarbejde med Odsherred arbejder vi på at udveksle kunstnere fra en dansk kommune i regionen med kunstnere fra Estland. I tilknytning planlægges kunstudstillinger i Odsherred Kommune med estiske kunstnere, mens danske kunstnere efterfølgende udstiller i Estland. Kulturarrangementer Kulturinstituttet arrangerer en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper, fritidsorganisationer og klubber samt forskellige interesseorganisationer. De baltiske lande og Ungarn er ofte populære destinationer på grund af deres mangeårige kor- og musiktradition. Den forbedrede økonomiske situation i disse lande betyder, at interesserede grupper nu også har bedre økonomiske muligheder for at besøge Danmark. I foråret besøger en sydafrikansk kunstner nu for 3. gang Københavns Amt - et samarbejde, der blev indledt i anledning af Handicapåret Kunstneren, der denne gang er en kvinde fra Cape Town området, laver workshops på forskellige institutioner for fysisk og psykisk handicappede SIDE 6

7 Benelux Kulturinstituttets hovedprioriteringer i er: At styrke Musikindsatsen Det civile samfund: studierejser At styrke kunstindsatsen Udstillinger Instituttet vil styrke samarbejdet med gallerier og virksomheder om flere udstillinger med nulevende danske kunstnere. Instituttet vil styrke de kommercielle muligheder for danske kunstnere. Instituttet har indledt samarbejde med gallerier og med private virksomheder for at få dem til i kommercielt regi at vise danske nulevende kunstnere og købe deres kunst. Dette sker i Galleri Veldpape i Winschoten og på virksomheden Coloplasts afdeling i Belgien. Den første dialog er mellem Carl Norac og Rune T. Kidde og Carl Quist Møller i København. Herefter planlægges det, at Rune T. Kidde og Carl Quist Møller skal på genbesøg i Belgien og møde andre belgiske forfattere. Internationalt samarbejde I CICEB er årets største projekt Eventyr før afgang. Otte institutter arbejder sammen om at skabe et fortælleprojekt, hvor 8-9 fortællere med ligeså mange sprog skal fortælle eventyr i 6 europæiske lufthavne, heriblandt, Frankfurt, Zaventem og København. Meningen er at udbrede kendskabet til fælles og individuelle fortælle- og eventyrtraditioner samt at udbrede kendskabet til de forskellige sprog, deriblandt dansk. Udover at få flere udstillinger i gallerier, vil Instituttet finde udstillingsmuligheder for en udstilling med Finn Mickelborg, Ole Sporring, Hans Christian Rylander og Stig Brøgger. Instituttet har arbejdet med grafik i nogle år, og grafikudstillingen vil i år blive afviklet i CODA-museet i Apeldoorn i Holland og i Borken i Tyskland. Udstillingen hedder Het Gerucht eller Rygtet og er blevet til som et møde mellem hollandske og danske kunstnere. Der deltager 15 danske og 15 hollandske kunstnere. De danske deltagere er bl.a. Sys Hindsbo, John Olsen og Tine Hind. Musik I H.C. Andersen-året har vi fået nye kontakter på musikområdet i Holland. I vil Instituttet bruge de nye kontakter til at få flere danske koncerter til Holland. Samtidig er Liège og Charleroi indsatsområder. Instituttet vil styrke indsatsen over for musikmedier og agenter i Benelux, og dermed bruge koncerterne til at gøre mere reklame for dansk musik. Projektet er samtidig et samarbejde mellem Det Danske Kulturinstituts hovedkontor, samt Bonn og Edinburgh kontorene, der i Frankfurts og Dublins lufthavne får anledning til at gøre opmærksom på danskundervisningen i deres områder. Projektet bliver støttet af EU- kommissionen. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Lone Leth Larsen Deens Cultureel Instituut/Institut Culturel Danois Hoornstraat/Rue du Cornet, 22 B-1040 Bryssel, Belgien tlf fax Koncerter bliver arrangeret med Danmark Radios Big Band, Benjamin Koppel Trio, folkemusikensemblet Afenginn, Concerto Copenhagen og med Jalina Trio i Holland og Belgien. Litteratur I planlægger vi en dialog mellem belgiske og hollandske forfattere i Danmark og arbejder sammen med Den Belgiske og Hollandske Ambassade i København omkring dette. Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux SIDE 7

8 Estland Før optagelsesaftalen med EU i 2004 var der bekymring for Estlands identitet i det fremtidige Europa. Denne bekymring synes nu at være forsvundet. Samtidig er der sket en stigning i det tværnationale kultursamarbejde, hvilket også er tilfældet for de dansk-estiske forbindelser. Der har bl.a. været en markant stigning i interessen for kulturprojekter i Estland fra de lokale danske myndigheders side. Kulturinstituttet iværksatte et møde mellem det estiske kulturministerium og udenlandske institutter fra forskellige europæiske lande i november 2005, som omhandlede fremtidigt internationalt kultursamarbejde. Dette møde har haft særlig stor betydning, idet der forberedes en ajourførelse af den estiske kulturpolitik, som blev godkendt af parlamentet i Der har været stor ændring i den økonomiske støtte til kultur og internationale kulturaktiviteter i hele Europa. Dette har uden tvivl stor betydning for den fremtidige udvikling af tværnationalt samarbejde. Ledelsen inden for kulturområdet er blevet meget mere interesseret i de forretningsmæssige aspekter og ønsker at skabe profit på den kreativitet, som meget finkultur bygger på. Instituttet er i øjeblikket involveret i en diskussion om udvikling af kreative industrier i Estland. Prioritetsområderne for forbliver kunst og kulturel udveksling i bred forstand; højt aktivitetsniveau på alle tre hovedområder i Instituttets arbejde - kultur, kunst og samfundsliv. Gennem årene har Instituttet skabt kontakter imellem forskellige lokale kommuner i Danmark og Estland og planlægger at udvikle et partnersamarbejde som støtter nye initiativer i området. Arbejdet med HCA-projekter i 2005 har skabt mange nye kontakter som gør det muligt for Instituttet at gøre brug af nye netværk til gennemførelse af initiativer inden for uddannelsesområdet. Studieture fra begge lande er også et prioritetsområde i. Vores mål er at skabe nye førstehåndsoplevelser, skabe dialog, vise muligheder for faglige kontakter, samt at sprede viden og sikre dansk deltagelse i kulturelle begivenheder. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Silvi Teesalu Taani Kultuuri Institut Vene 14 EE Tallinn Estland tlf/fax Kunst er en top-prioritet i, da det nye kunstmuseum KUMU åbner og giver nye muligheder for at øge udveksling og samarbejde. Kulturinstituttet vil fortsat fremme udveksling af moderne kunst, samt arrangere møder på det faglige plan og øge kontakten mellem kunstnere. Udover koncertarrangementer vil de musikrelaterede projekter fokusere på at skabe mere permanente kontakter mellem professionelle musikere og koncertinstitutioner for igen at skabe nye projekter og udvide kontakten mellem unge musikere i området. Med åbningen af den baltiske medie- og filmskole i Tallinn ser Instituttet flere muligheder for at øge arbejdet inden for film- og medieområdet. SIDE 8 Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland

9 Kina Instituttet i Beijing er en årsunge i Kulturinstituttets sammenhæng men har, takket været den kinesiske opmærksomhed om H.C. Andersen, haft vind i sejlene fra sin start i I vil Instituttet cementere de samarbejder, der er indgået med kinesiske kulturaktører - på forvaltningsplan, blandt institutioner og producenter og med uafhængige kunstnermiljøer. Hensigten er tosidet, på lang sigt at skabe ordentlige vilkår til fremme af dansk kunst- og kulturliv i et af verdens aktuelle brændpunkter, og på det lidt kortere sigt at sørge for at relevante danske kvalitetsprojekter kan blive tilgængelige for et kinesisk publikum. Selv blandt store kinesiske kulturaktører er viden og forståelse for dansk kunst og kultur imidlertid begrænset. Derfor vil en betydelig del af Instituttets indsats gå på formidling og information, så der kan skabes interesse i områder og miljøer med grobund for den type værdier, som karakteriserer Danmark og dermed vores kulturelle udtryk. I første omgang vil indsatsen fokusere på Beijing-regionen, i næste omgang en række storbyer, som er lydhøre over for samarbejder med danske kunstnere og kulturinstitutioner. Blandt disse byer kan nævnes Shenzhen, Xi an, Guangzhou, Chongqing og Shenyang samt i noget mindre grad Shanghai, Hongkong, Tianjin og Hangzhou. Den kinesiske interesse for H.C. Andersen aftager ikke, selv om det internationale jubilæumsår er overstået. Som omdrejningspunkt for det fremtidige arbejde med H.C. Andersen i Kina har Kulturinstituttet etableret China Andersen Culture Promotion Base sammen med nogle af landets toneangivende kulturaktører. Hensigten er at skabe en platform til produktion og markedsføring af projekter, der tager afsæt i eller er inspireret af Andersens forfatterskab. Tiltaget vil sikre, at ikke bare dansk børne- og ungdomskultur får forbedret vilkårene for samarbejde med kinesiske partnere men også forlag, forfattere og uddannelsesinstitutioner. Kinesiske byer oplever i disse år en eksplosiv forandring, økonomisk såvel som socialt og fysisk. Instituttet vil derfor gå aktivt ind i at skabe samarbejde med en række byer om etableringen af pilotprojekter og undersøgelser om best practice inden for områder som bevarende byfornyelse, trafiksanering, byrumspolitik, park- og fritidspolitik og Agenda 21. Dette vil finde sted gennem forelæsninger og workshops på universiteter foruden udstillinger og generel oplysningsvirksomhed. Endelig vil Kulturinstituttet i Beijing ofre betydelige ressourcer på at udvikle studieture for danske fagfolk og institutioner, så de kan få mulighed for at skabe kvalificerede og brugbare kontakter til ledende personer og virksomheder i det dynamiske kinesiske samfund og kulturliv. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Eric Messerschmidt The Danish Cultural Institute DCI Andersen Cultural Center Jianwai Soho & 2602 Chaoyang Qu Beijing Kina tlf fax Generelt vil danske kunstneres deltagelse på de bedste festivaler være en hovedprioritet - hvad enten der er tale om design og kunsthåndværk, billedkunst, musik eller scenekunst. På musiksiden har Kulturinstituttet sikret, at der kan komme dansk deltagelse på en række af de mest prominente musikarrangementer i Beijing-området. Det gælder Midi Rockfestival, det angår byens prestigefestival Meet in Beijing, Chaoyang Pop Week og Beijing Jazz Festival. Herudover vil Instituttet prioritere sin indsats for, at Shanghai International Arts Festival, Beijing Music Festival, Dashanzi International Arts Festival og flere mindre begivenheder i landet også kan få deltagelse af danske navne. Eric Messerschmidt Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina SIDE 9

10 Letland Kulturinstituttet skal i hele sit virke være fokuseret på at skabe, udvikle og deltage i netværk, både i og mellem Letland, Danmark og regionalt i den Baltiske Region. Creative Industries Samarbejdet med bl.a. det Lettiske Kulturministerium omkring Creative Industries skal udvikles og styrkes, specielt inden for det audiovisuelle, design og musik. Creative Industries tankegangen bør, hvor det er muligt og relevant, indtænkes i alle aktiviteter. Blandt aktiviteterne kan nævnes: Deltagelse i den lettiske mapping af de kulturelle industrier Konsulentstøtte til udvikling af spil Udvikling af en lettisk filmkommission efter dansk forbillede Arbejde med design Creative Industries søges styrket, igennem oprettelsen af regionale samarbejder, og på subregionalt (lokalt) niveau Scenekunst Teater og balletudveksling søges fremmet. Der skal være samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og amatørensembler. Blandt aktiviteterne kan nævnes Det Lettiske Nationalteaters gæstespil i Danmark i august. Endvidere planlægges et uddannelsesprojekt for lettiske kunstnere især skuespillere. Studierejser Der planlægges en betydelig vækst på dette område. Samfundskultur Instituttet vil formidle viden om de danske uddannelsesmuligheder, arrangere en konference om danske erfaringer med den tyske minoritet m.v. Endvidere planlægges der et væsentligt internationalt samarbejde med begivenheder, der belyser dansk litteratur. Film og Medier Samarbejde og udveksling mellem dansk og lettisk film skal styrkes gennem visning af film, seminarer og mulig forøget samproduktion. Dansk film på lettisk. I løbet af året vil der overalt i Letland blive vist et antal danske film med lettiske undertekster. Dansk Filmuge. 7 danske film vil blive vist i Riga og i regionerne. Lovforberedelse. Letland er ved at få ny filmlov. Instituttet assisterer i dette arbejde. Filmskole. Der er ved at blive oprettet en filmskole i Baltikum (Tallinn). Instituttet er konsulent på dette projekt. Instituttet skal sam-producere Radio og TV fra Baltikum og Letland. Musik Samarbejdet skal styrkes og forøges især inden for det rytmiske område, men også inden for klassisk- og folkemusik. Blandt aktiviteterne kan nævnes: Udenfor Alfavej - et musikudvekslingsprojekt mellem unge danske og lettiske musikere, med koncerter både i Letland og i Danmark Carl Nielsen Koncerter Derudover planlægges kor-udveksling m.v. SIDE 10 Litteratur Der planlægges en foredragsrække om dansk litteratur, samt forfatterbesøg. Udstillinger, billedkunst o.s.v. Der søges afholdt en dansk-lettisk fotoudstilling i Riga og måske også i Danmark. Derudover designudstillinger m.v. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Simon Drewsen Holmberg Danijas Kulturas Instituts Marijas iela 13, k.3, 2. LV-1050 Riga Letland tlf fax Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

11 Litauen Det sidste årtis fælles litauisk-danske projektaktiviteter har, uanset projekternes størrelse og varighed, vist, at man i Litauen stadig savner et stærkt borgerligt samfund og nærdemokrati. Og nu, når landet er optaget i EU, og der er et stort behov for en fælles aktiv indsats for at nå fælles målsætninger, kan man især mærke en farlig tendens, hvor man hellere vil forblive passiv og spille en offerrolle. Det er et frygteligt levn af sovjettankegangen: lige meget hvad man gør, alligevel bliver ingenting forandret. erfaringer, men lever under vilkår, der er meget anderledes, og som har en meget anderledes hverdag. Berømte danske stjerner vil deltage i næsten samtlige store internationale arrangementer, der bliver afholdt i Litauen: fem jazzfestivaler, en guitarsangfestival, en country musikfestival, to teaterfestivaler, to folkesang og musikfestivaler; der bliver vist tre danske kunstudstillinger og en fotografiudstilling. Formålet med det nye projekt Community Building er at ændre på den forældede tankegang og opfordre borgere til aktivt at påtage sig ansvar og oprette stærke selvstændige lokale samfund. Der bliver arrangeret et praktisk undervisningsprogram for kommende ledere af lokale samfund og foreninger, hvor de skal lære selvstændigt at lave konkrete handlingsplaner og bruge indflydelse til at løse konkrete opgaver og dække borgernes konkrete behov ude i de lokale samfund. De mange aktuelle sociale problemer, der præger dagligdagen i yderområderne, bliver efterhånden løst i de nyoprettede aktive samfund, og de gode erfaringer vil brede sig som ringe i vandet. Man kan jo ikke bygge velfærden og demokratiet op på landsniveauet, før man har inddraget lokale borgere i magtpyramidens aktiviteter (lokale samfund - kommunerne - staten). Efter 15 års uafhængighed er spørgsmålet om, hvad demokrati er, og hvordan det burde udvikle sig, stadigt aktuelt, især for unge mennesker. Ni år efter Hal Kochs bog blev oversat til litauisk bliver den nu hovedemne og udgangspunkt for diskussioner indledt af landets tredjestørste internetportal og TV1 ungdomsprogram. Der vil være fælles produktion af musicalen Lulu, Blixiana, Sight n Vision, den klassiske guitarduo Corona og Litauens statssymfoniske orkester og B. Januleviciutes bog Litauiskedanske kulturforbindelser. Den største del af handlingsplanen for handler om nye indsatsområder, tilpasset de nye politiske og økonomiske forhold i landet efter optagelsen i EU. Det er nemlig de områder, hvor Danmark betegnes som et foregangsland og et godt forbillede for Litauen, og hvor danske erfaringer og viden kan bruges med størst mulig nytte. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Audra Sabaliauskiene Danijos kulturos institutas Vilniaus 39/6 LT Vilnius Litauen tel fax Med Inger Annebergs bog Sorgen ved selvmord og forfatterens erfaringer som udgangspunkt bliver der indledt en diskussion i samfundet om et problem, der i mange år har været et tabu her i landet. Problemet er smertefuldt for Litauen, der allerede har vundet Europas mesterskab i selvmord. Projektets hovedmål er at ændre samfundets forældede syn på problemet ved effektivt at forebygge selvmord og hjælpe ofrene. Ældreområdet er et nyt indsatsområde, hvor en dansk forening, Seniorer uden grænser, søger faste samarbejdspartnere i Litauen til fælles aktiviteter og udvekslingsprojekter. Det er et meget aktuelt emne for ældre mennesker i Litauen, som har lignende erhvervsmæssige Audra Sabaliauskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen SIDE 11

12 Polen Den vigtigste begivenhed i Polen, hvad angår moderne dansk kultur, vil i være en udstilling med malerier af Ole Sporring, Finn Mickelborg, Stig Brøgger og Hans Christian Rylander arrangeret i samarbejde med Galleri Bram. Udstillingen bliver præsenteret på museer i Wroclaw, Szczecin og på et galleri i Warszawa. Derudover vil Instituttets arbejde fortsat i høj grad være koncentreret omkring aktiviteter forbundet med H.C. Andersens jubilæum. Polen er et land, hvor forfatteren er højst anerkendt og afholdt af generationer af læsere. I 2005 er der blevet afholdt hundredvis af arrangementer landet rundt fra bog- og illustrationsudstillinger, læsninger, professionelle og amatørteaterforestillinger, deriblandt børneforestillinger arrangeret i skoler, tegnekonkurrencer og litterære konkurrencer, m.m. En del af disse aktiviteter fortsætter i. Af de vigtigste kan nævnes en udstilling med dukker og scenografier fra de bedste polske teaterforestillinger baseret på H.C. Andersens eventyr og en udstilling med illustrationer fra polske bogudgaver af eventyrene, som bliver præsenteret hhv. på Etnografisk Museum i Warszawa og på Litteraturmuseet i Poznan. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Boguslawa Sochanska Dunski Instytut Kultury ul. Sw.Marcin 80/82 PL Poznan tlf fax og ul. Niepodleglosci 213 PL Warszawa Polen tlf fax I marts-april udkommer tre-bind udgaven af H.C. Andersens eventyr magen til den danske under kompletudgaven ANDERSEN, oversat af institutlederen (første gang direkte fra dansk). Da der er tale om et stort behov for litterærkritiske tekster vedrørende H.C. Andersens værk, planlægger Instituttet i samarbejde med Nationalbiblioteket at udgive en bog med oplæg fra to konferencer og tre seminarer, der blev afholdt i Polen i forbindelse med H.C. Andersens jubilæum. Udstillingen Hans Christian Andersen 2005 produceret af Odense Bys Museer vil fortsat turnere i landet, og de fem danske film, animationsfilmene for børn: Klods-Hans, Fyrtøjet og Snedronningen, Rumle Hammerichs spillefilm Den unge Andersen og animationsfilmen for voksne H.C. Andersen og den skæve skygge samt en dokumentarfilm om H.C. Andersen produceret af Odense Bys Museer vil fortsat blive vist under flere HCA-arrangementer på biblioteker og kulturcentre. Instituttets medarbejdere har udarbejdet den polske version af teksterne til filmene og til udstillingen. Instituttets medarbejdere har også udarbejdet den polske version af Lise Bostrups Aktivt dansk - grammatik for begyndere, som udkommer i. SIDE 12 Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen

13 Rusland I år vil den store begivenhed for de russisk-danske relationer være genbegravelsen af Kejserinde Dagmar, Marija Fjodorovna, som hun hedder her i Rusland. Begivenheden finder sted d. 28. september. På officielt plan regner man med deltagelse af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, en udstilling af Tuxen i Eremitageslottet, en koncert i Danmark og i Skt. Petersborg med Skt. Petersborgs Filharmoniorkester under ledelse af Mikhael Schønwandt, og deltagelse i en stor russisk udstilling i Manegen i Skt. Petersborg. Kulturinstituttets arrangementer i denne forbindelse vil være at få den Kongelige Livgardes Musikkorps med på en fremtrædende plads i ceremonien samt at organisere to selvstændige koncerter med orkestret evt. i samarbejde med det fornemme russiske Admiralitetets Militærorkester. Derudover planlægges afholdt en række forelæsninger såvel i Danmark som her i Kulturinstituttet med specialister fra Eremitagen og andre af Skt. Petersborgs museer og slotte, hvor der opbevares relikvier fra Marija Fjodorovnas garderober, porcelæn, brevvekslinger, møbler etc. Fra upstairs til downstairs : Skolen for unge halvkriminelle drenge i Sebezh, som på Kulturinstituttets initiativ i H.C. Andersen-året blev kendt i Danmark for sine specielle opdragelsesmetoder, H.C. Andersens eventyrterapi, fik en række H.C. Andersen priser og private sponsoreringer til udvekslinger med tilsvarende danske institutioner. Kulturinstituttet vil fortsat prioritere hjælp til skolen i dens bestræbelser for at forny og styrke pædagogikken og demokratiseringen i skolen gennem danske kontakter. Deltagelse i diverse festivaler i Skt. Petersborg sammen med allerede gode faste russiske samarbejdspartnere (bl.a. Musikkonservatoriet, Konservatorieteatret, SKIF, Jazz Parnas og Nordisk Musik). Der planlægges udbyggelse af netværket til andre byer i Rusland; Petrozavodsk, Murmansk, Jekaterinburg og Tjebuksara, der alle har udtrykt ønske om at få danske kulturbidrag til deres områder. Der er indgået partnerskab mellem Leningrad Oblasts Kulturkomitte og Kulturinstituttet om et større projekt omkring Creative Industries med hovedvægt på museerne i regionen. Kulturinstituttet i Rusland har sammen med institutkolleger i de baltiske lande afholdt de første møder og forbereder nu et større projekt sammen med Nordisk Ministerråd og det Finske Institut. I 2005 gennemførte Nordjyllands Amt sammen med Kulturinstituttet en stor russisk kulturfestival SPUTNIK med 12 russiske professionelle ensembler (96 skuespillere og musikere) i 25 kommuner i Nordjyllands Amt i to uger i september. I samarbejde med Nordjyllands Amt planlægges fortsættelse af de oprettede netværker i. Ligeledes planlægges der i russisk deltagelse i Kulturforum Lys over Lolland. Kulturinstituttet har af BikubenFonden i fået et nyt aktiv, en legatbolig for danske kulturpersoner. Lejligheden er fuldt besat i. Gennem disse legat-gæster oprettes der nye netværker til fremme af kulturkontakterne mellem Rusland og Danmark. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Rikke Helms Datskij Institut Kultury Mojka 42, lit. A, Sankt Petersborg Rusland tlf./fax tlf./fax Den danske landbrugsreformator Carl Kofoed, der i slutningen af 1800-tallet og indtil revolutionen spillede en meget stor rolle i Rusland, har fået en renaissance i Rusland. I samarbejde med Danmarks Landbrugsråd er der fremstillet en plancheudstilling om Carl Kofoeds liv og virke, som Landbrugsrådet nu har foræret til Kulturinstituttet. Udstillingen vises i for russisk publikum i Moskva og Skt. Petersborg og Leningrad oblast. I den forbindelse afholdes seminarer med russiske og danske specialister. Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland SIDE 13

14 Storbritannien I får britiske aktiviteter i Danmark for alvor en stigende eksponering. Hovedformålet er dels at skabe en bedre balance i forhold til de britiske partnere men samtidig også at tilbyde ny inspiration til det danske kunst- og kulturliv, ved at skabe forudsætningerne for nem adgang til britisk kunst i Danmark. Derudover ønsker Instituttet også at skabe større opmærksomhed omkring Instituttets aktiviteter i de danske medier, da det fortsat viser sig vanskeligt at få mediedækning omkring danske aktiviteter i Storbritannien ud over notitsformen. Eksempler på sådanne aktiviteter er to udstillinger med Nordisk-Skotsk Nutidig Grafik, der p.t. vises i Instituttets eget galleri, men fortsætter til Danmark efterfølgende. Derudover er der planlagt to udstillinger med den engelske skulptør Jonathan Clarke, en afgangsudstilling med elever fra Glasgow School of Art i Roskilde, samt en udstillingsturné for den skotske kunstmaler Marianne Greated og hendes utraditionelle miljøkoncept COAST. Især den sidstnævnte udstilling er blevet mødt med stor forhåndsinteresse fra et bredt felt af udstillingssteder, hvoraf flere tilhører det naturhistoriske område. blandede modtagelse i Danmark, er der fortsat store forventninger til den i det britiske, da man her antagelig vil fokusere mere på selve indholdet og præsentationsformen, end på de organisatoriske og finansieringsmæssige aspekter, som har domineret debatten i Danmark. Udstillingen markerer samtidigt afslutningen på H.C. Andersen-fejringen i Storbritannien set fra Instituttets synspunkt. På musikområdet har Instituttet indgået flere aftaler om arrangementer i både England og Skotland, især på det klassiske område, men også enkelte inden for jazz. På nuværende tidspunkt samarbejder Instituttet med Trio con Brio, Københavns Kammerensemble, Ensemble Nordlys og endelig EU Youth Jazz Orchestra, der skal på en længere Europa-tur med otte koncerter i Storbritannien. Derudover, og som det vil ses i aktivitetsoversigten, hører udstillinger med dansk kunst samt filmarrangementer fortsat til de højt prioriterede arrangementstyper på Instituttet i Storbritannien. Dette afspejler til en vis grad efterspørgslen fra britiske partnere, men er også udtryk for aktiviteter, som Instituttet har en god erfaring med. Instituttet har desuden optrappet aktiviteterne på litteraturområdet. Dels er der indledt et samarbejde med Joakim Garff om at medvirke på britiske bogfestivaler med hans Søren Kierkegaard biografi, der nu også er kommet i en engelsk oversættelse. Sideløbende hermed er der indledt et tilsvarende samarbejde med en række danske lyrikere, med henblik på deltagelse på poesifestivaler. Lyrikerne er Marianne Larsen, Pia Tafdrup, Niels Lyngsøe og Benny Andersen, og forventningen er, at begge disse aktiviteter vil medføre en række aftaler i løbet af det kommende år. Derudover er der taget initiativ til en forfatterudveksling mellem to yngre danske og to yngre skotske forfattere, hvor forfatterne skal besøge hinandens respektive lande og deltage i oplæsnings- og debatarrangementer i forskellige litterære organisationer. Deltagerne er: Lars Frost og Carsten René Nielsen fra Danmark samt Anne Donovan og Rodge Glass fra Skotland. Målsætningen er at stimulere interessen for begge landes litteratur i modtagerlandet, samt give deltagerne lejlighed til at opbygge et netværk i, og blive introduceret til, et nyt sprogområde. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Kim Caspersen The Danish Cultural Institute 3 Doune Terrace GB-Edinburgh EH3 6DY Skotland tlf fax Større begivenheder i bliver bl.a. den længe ventede og meget omdiskuterede prestigeudstilling om H.C. Andersen, som tidligere har været vist ved Rosenborg i København. The Greatest Fairy Tale er nu planlagt til at blive vist i City Art Centre i Edinburgh i januar/april, og trods den noget SIDE 14 Kim Caspersen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

15 Tyskland At dyrke den dansk-tyske kulturudveksling i bred forstand vil også i være Kulturinstituttets hovedopgave, som skal løses via dialog og udveksling, gensidig inspiration, etablering og vedligeholdelse af varige netværk samt synliggørelse af dansk kunst, kultur og samfund. I lyset heraf skal Instituttet i og fremover forholde sig til den danske Kulturkanon og formidle kendskabet om de mange facetter, Danmarks kulturarv byder på. Lokal tilstedeværelse i området, hvor kulturudvekslingen finder sted, er en uundværlig forudsætning for at løse arbejdsopgaverne. De afgørende redskaber i denne henseende er lokalkendskabet, nærheden og den personlige kontakt til samarbejdspartnere i opholdslandet. Uanset at Tyskland er Danmarks direkte nabo, er der i opholdslandet fortsat stort behov for oplysningsarbejde og formidling. På denne baggrund vil Instituttet videreudvikle det dansktyske netværk gennem en omfattende dialog med både de danske aktører og en lang række lokale samarbejdspartnere. Som eksempel for denne form af kulturformidlingsarbejde kan nævnes et seminar på Schloss Eichholz (ved Køln) primo maj, med forskellige foredrag om bl.a. dansk nutidslitteratur. Seminaret arrangeres af Konrad Adenauer Stiftung i samarbejde med ambassaden i Berlin. Kulturinstituttet og institutlederen vil deltage aktivt i programmet. Et andet eksempel på det tætte bilaterale samarbejde inden for kulturområdet mellem Danmark og Tyskland er en paneldiskussion om dansk-tysk kulturudveksling med bl.a. Christoph Bartmann og institutlederen, som finder sted i maj på Goethe Instituttet i København. Film-, litteratur- og teaterarrangementer samt udstillinger med dansk kunsthåndværk og design vil fortsat være hovedindsatsområder for Instituttet i Tyskland. Denne prioritering afspejler efterspørgslen fra tyske partnere og medfører typisk en større synlighed for både de danske partnere og Instituttet selv. Et nyt element er en fra tysk side inspireret udvikling af det nordiske samarbejde. I lyset heraf agter Instituttet bl.a. at videreudvikle det tætte samarbejde med de nordiske lektorer ved universiteterne i det tysksprogede område. Et eksempel herfor er en nordisk forfatterlæsning med Christina Hesselholdt og en norsk forfatterkollega, som arrangeres på universitetet i Bonn i januar. Et andet eksempel er et arrangement i anledning af 100-årsdagen for Henrik Ibsens død, som finder sted på Kulturinstituttet i samarbejde med Goethe-Gesellschaft. Derudover arbejder Instituttet i samarbejde med byen Bonns kulturmyndigheder med en dansk-islandsk musik- og litteraturfestival i maj. Med hensyn til studierejser vil Kulturinstituttet i samarbejde med Hovedkontoret gøre en større indsats i. Der er således planer om kulturrejser for danske deltagere til Berlin og Dresden i september samt til delstaten Nordrhein- Westfalen med emnet Industrikultur i oktober. Derudover arbejder Instituttet med tilrettelæggelsen af faglige studieture for tyske målgrupper, som er interesseret i det danske uddannelsessystem, integrationen af indvandrere/flygtninge, social- og sundhedsvæsenet samt design og arkitektur. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber. For at udbrede kendskab om Kulturinstituttets studierejsetilbud bliver der i februar etableret en ny hjemmeside (både på dansk og tysk) for bedre at kunne markedsføre studierejser fra Danmark til Tyskland og omvendt. Hjemmesidens adresse er: I øvrigt skal Instituttet videreudvikle samarbejdet med den private sektor om finansiering af kulturinitiativer, bl.a. via virksomhedssponsorering og via private fondsmidler. Som eksempel kan nævnes en udstilling om nye strømninger i dansk møbeldesign og arkitektur i Berlin i september/ oktober, som vil blive gennemført i samarbejde med Foreningen Dansk Møbelindustri og Denmark Business Consulting. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Bernd Kretschmer Dänisches Kulturinstitut Quantiusstrasse 8 D Bonn Tyskland tlf fax Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland SIDE 15

16 Ungarn Den store begivenhed i Ungarn i er naturligvis 50-året for oktoberopstanden, hvor ungarerne forsøgte at frigøre sig fra ensretning og politisk undertrykkelse, som de var blevet påtvunget af Sovjetunionen. Flere tusinde ungarere mistede livet i de hårde kampe, og endnu flere flygtede til Vesten. Heraf kom mange til Danmark. Instituttet i Ungarn er i dialog med adskillige personer, der som unge enten deltog direkte i kamphandlingerne eller flygtede til Danmark. Der planlægges flere aktiviteter om 56; herunder foredrag samt en læserrejse i samarbejde med et landsdækkende dansk dagblad. I øvrigt vil der blive samarbejdet bredt med danske medier om dækning af Instituttets aktiviteter, mindebegivenheder og den omfattende debat, som markeringerne uden tvivl vil blive genstand for i det ungarske samfund. Ungarn har et levende filmmiljø, der er under dynamisk udvikling med store private investeringer i et sandt ungarsk Hollywood. Tilmed satser den ungarske stat målrettet på filmindustrien i erhvervsudviklingen. Det sker bl.a. med særlige skattelempelser for filmproduktioner, der indspilles i Ungarn. Instituttet vil satse stærkt på at skabe konkret samarbejde mellem de danske og ungarske filmmiljøer i løbet af Endvidere planlægger Instituttet at gøre såvel en dansk filmfestival som en kortfilmkonkurrence til faste årlige begivenheder i Budapest. Som opfølgning på succesen med H.C. Andersen-året præsenteres i moderne dansk litteratur. Det vil ske med udgivelsen af et særnummer af litteraturtidsskriftet Forras. Udgivelsen markeres bl.a. ved en litteraturaften på Instituttet, hvor modtageren af Nordisk Råds litteraturpris 2005, forfatteren Peer Hultberg, vil deltage. I tilknytning hertil planlægges en udstilling med værker af Alfred Wäspi, der har illustreret flere af Hultbergs bøger. På udstillingsområdet er det svært at få plads i kalenderen til de mange, der gerne vil udstille på Kulturinstituttet i Ungarn. Instituttet prioriterer dog den moderne kunst udført af unge kunstnere med nye og spændende vinkler. Traditionen tro vil Instituttet dog fortsat åbne dørene for ungarske udstillinger med danske relationer/vinkler. Ungarske udstillinger er vigtige for Instituttet, fordi de tiltrækker mange mennesker og dermed giver synlighed. Gennem en årrække er der ved Instituttet i Kecskemét undervist i dansk. Der er dog ikke kun tale om sprogindlæring men i lige så høj grad kulturformidling med vægt på litteratur, film, avisartikler m.m. Instituttet står ved årsskiftet uden de menneskelige ressourcer til umiddelbart at fortsætte denne aktivitet. Men da aktiviteten er så vigtig, og interessen fra ungarsk side er overvældende, vil det blive prioriteret højt at finde nye lærerkræfter hurtigt. Der planlægges en række studieture med udgangspunkt i helt aktuelle emner som f.eks. overvågning. Det overvejes, om sidstnævnte skal kædes sammen med markeringen af årets store begivenhed; 50-året for opstanden i 56. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Hanne Tornøe Dán Kulturális Intezét Zimay L.u. 4 H-6000 Kecskemét Ungarn tlf tlf./fax På det musikalske område går Det Jyske Ensemble og Kodalyinstituttets kor i samarbejde om i november at opføre Haydns store oratorium Skabelsen i Viborg Domkirke. Og der planlægges yderligere opførelser. Instituttet skal desuden i foråret arrangere en koncertturné for Aurehøj Amtsgymnasiums store kor. De danske gymnastik- og idrætsforeninger har gennem en årrække sendt et hold af elitegymnaster verden rundt med en forevisning, der er umiskendelig dansk. I kommer de til Ungarn og i samarbejde med Den Danske Ambassade planlægger Instituttet forevisninger i Bekescsaba og naturligvis Budapest. SIDE 16 Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn

17 Bilag A: Planlagte aktiviteter Opstillet efter det land, hvor aktiviteten finder sted, og herunder under følgende aktivitetsoverskrifter: Film, Litteratur, Musik, Teater, dans og performance, Udstillinger, Job-Swop, Seminarer, konferencer, gå-hjem-møder og foredrag, Studierejser og Andre Aktiviteter. Danmark Litteratur Litteraturmøde Carl Norac og Rune T. Kidde I samarbejde med Den Belgiske Ambassade i Danmark København og Roskilde Forfatterudveksling Danmark-Skotland Et projekt, der sigter på at øge interessen for yngre forfattere i henh. Danmark og Skotland. Deltagerne er: Lars Frost og Carsten René Nielsen fra Danmark samt Anne Donovan og Rodge Glass fra Skotland. Deltagerne skal indgå i oplæsningsarrangementer og debatmøder i litterære fora Skotske forfattere besøger Danmark, bl.a. Litteratur- Haus, Københavns Universitet og Forfatterskolen Musik Skt. Petersborgs Filharmoniorkester Koncert i Danmark og i Skt. Petersborg med Skt. Petersborgs Filharmoniorkester under ledelse af Mikhael Schønwandt København Kodaly-instituttets kor og det jyske ensemble Koncertturné i Danmark med bl.a. Haydns Skabelsen Viborg Amt Teater, dans og performance Sydafrikansk Livsglæde, Dans & Drama Institutioner for udviklingshæmmede Blixiana - Internationalt dukketeaterprojekt Dukketeatre fra Danmark, Sverige, Rusland og Litauen bliver opfordret til i fællesskab at lave en forestilling efter Karen Blixens Sandhedens Hævn. Efter premieren på Bornholm vil forestillingen blive vist på andre deltageres sprog i de pågældende lande. Derudover vil hvert teater vise sin egen forestilling på festivalen Svanekegaarden, Bornholm Nordiske teaterdage - Sight n Vision Klassisk stils biennale, arrangeret af Nordisk Teaterforbund, inviterer professionelle teaterfolk fra de baltiske og nordiske lande. Udover forestillingerne bliver der arrangeret udstillinger og afholdt seminarer og diskussioner København Nordiske Teater Dage I forbindelse med Nordiske Teater Dage optræder Letlands Nationalteater med teaterstykket Blæs, vind på Det Kongelige Teater Det Kongelige Teater, København Udstillinger Joan Baxter & Jenny Hansen - Reverberations/Efterklange Jenny Hansen (Dansker) og Joan Baxter (Skotte) er begge etablerede vævere, der har udvekslet ideer og tanker om deres håndværk siden De to kunstnere arbejder med meget forskellige designprocesser, men det overordnede tema er fælles: naturen og lysets spil Textilforum, Herning H.C. Andersens eventyr illustreret af polske og slovakiske kunstnere Udstillingen arrangeres i samarbejde med Det Slovakiske Institut i Warszawa og med Polens og Slovakiets ambassader i Danmark Kommunebiblioteket, Humlebæk 100 Estiske børnetegninger inspireret af H.C. Andersen Rejsende udstilling fra Estland til Odder Odder kunstmuseum Glaskunst af Eino Mäelt fra Estland Odder kunstmuseum Bogbindere fra Estland med HCA eventyrudstillingen Odder kunstmuseum H.C. Andersen på medaljer Udstilling om H.C. Andersen på medaljer lavet af de lettiske kunstnere. Skal på turné i hele Danmark. Marts Rullende snebold - The Rolling Snowball International udstilling; fortsættelse af projektet My Time as a Pilot fra 1990, da danske kunstnere for første gang satte deres fingeraftryk i Baltikum, som lige havde genvundet friheden. Deltagere fra Danmark, Baltikum, Island, Færøerne, Grønland, Ukraine og Rusland. I forbindelse med jubilæet bliver der udgivet et katalog. Forår, efterår Viborg og Vilnius Jonathan Clarke - Anløbshavne Jonathan Clarke har siden 1981 udstillet sine skulpturer i bl.a. Venedig, Tokyo, New York og adskillige steder i England. Han arbejder primært i materialer som aluminium, træ og glas. Udstillingen bliver evt. kombineret med fire britiske kunstmalere i Dronninglund Gjethuset Dronninglund Glasgow School of Art Afgangselever fra masterafdelingen i fine art v. Professor Sam Ainsley sender hvert år deres afgangsudstilling ud til europæiske udstillere. Denne gang vises den hos Museet for Samtidskunst i Roskilde, og kombineres antagelig med et studiebesøg Museet for Samtidskunst i Roskilde Riga før og nu Danske og lettiske fotografer fortolker den lettiske hovedstad, Riga, omkr og i. November København SIDE 17

18 A k t i v i t e t e r Udstilling af nye illustrationer Inspireret af H.C. Andersen eventyrbøger. Deltagelse af 58 estiske kunstnere Odense Bymuseum danske arbejder (billedkunst, grafik, glas). I forbindelse med udstillingen bliver der udgivet et katalog. Efterår Viborg forbindelse med H.C. Andersen i København, Rude og Odense Danmarks religiøse kunst Dagmar Warming, Lemvig Kunstmuseum. Research om udstillingsmuligheder. Lemvig og Tallinn Poul Gernes Samarbejde med Aalborg Kunstmuseum om mulighederne for at vise Poul Gernes på KUMU Aalborg og Tallinn Udvekslinger & Job-Swop Individuelle udvekslinger mellem Canada, Australien, New Zealand, USA, Sydafrika og Danmark 14 dage, besøg og genbesøg aftales direkte mellem partnerne. Individuelle udvekslinger mellem Baltikum, Bulgarien, England, Polen, Schweiz, Skotland, Tyskland, Ungarn og Danmark 7 dage, besøg og genbesøg aftales direkte mellem partnerne. Job shadowing Alberta, Canada Job shadowing gruppeprojekt, Storbritannien Job shadowing Sydafrika Sydafrikanske lærere besøger danske kolleger. April Job shadowing South Carolina, USA April Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Arkitekturpolitik i Danmark Seminar. Estisk deltagelse. Samarbejde med Gammel Dok. April København COVIKAVI konference Udstillingen er dedikeret til 4 byer: Danmarks og Litauens nuværende og tidligere hovedstæder: København - Vilnius, Viborg - Kaunas. Udstillingen består af individuelle og fælles litauiske og SIDE 18 Shostakovich - today Et internationalt musikvidenskabeligt symposium i anledning af, at Dmitry Shostakovich i år ville være fyldt 100 år Det Kongelige Bibliotek Gå-hjem-møde I anledning af 50-året for 1956-opstanden i Ungarn. I samarbejde med Ungarns Ambassade Skt. Petri Kirke, København Forelæsninger En række forelæsninger omkring Kejserinde Dagmar såvel i Danmark som i Rusland med specialister fra Eremitagen og andre af Skt. Petersborgs museer og slotte, hvor der opbevares relikvier fra Marija Fjodorovnas garderober, porcelæn, brevvekslinger, møbler etc. Rusland og Danmark Studierejser Social Inclusion & Behaviour Support Lærere fra British Council, Storbritannien Dansk-estiske litterære forbindelser Studietur for estiske lærere, forfattere, litteraturkritikere og historikere for at studere litterære kontakter i historisk perspektiv. Marts Rural Education Lærere fra UK/LECT, Storbritannien Cultuurlokaal til Jylland Tema: Borgerindflydelse på kulturpolitik og ungdom Århus, Kolding, Skanderborg og Jelling Dansk Arkitektur Studietur for estiske arkitekter og byplanlæggere, arrangeret af Instituttet for at studere dansk politik omkring byplanlægning. April HCA steder i Danmark Studietur for estiske lærere, arrangeret af Instituttet for at besøge steder, der har Andre aktiviteter Deutsch-dänischer Kulturaustausch - eine Zwischenbilanz Paneldiskussion om den dansk-tyske kulturudveksling med bl.a. Christoph Bartmann og institutlederen. Arrangeret af Goethe Instituttet i København i lyset af, at Christoph Bartmann efter 6 år forlader posten som leder af Goethe Instituttet til sommer Goethe Instituttet, København CATWALK Med modedesignere fra alle institutlande. Århus Festuge Kulturforum Lys over Lolland Kulturinstituttet i Rusland ønsker at få russisk deltagelse i festivalen Vold i familien Fælles projekt med deltagelse fra Danmark, Norge og Baltikum: oprettelse af samarbejdsnettet, seminarer, konferencer, projektet Daphne 3. København og Vilnius Benelux Film Eurociné 25 Europæisk filmfestival med 25 film fra 25 lande på samme tid Forbrydelser, UCG biograf Bryssel Forever Young Filmfestival Europæisk filmfestival med film, der fokuserer på kulturkløften mellem ung og gammel. November Litteratur Den stille pige Præsentation og salg af Peter Høegs nye bog Kulturinstituttet, Bryssel Storytelling before take-off Historiefortællerturné, hvor historiefortællere fra alle de europæiske

19 A k t i v i t e t e r lande skal optræde i diverse lufthavne, med det formål at promovere sprogindlæring samt øge opmærksomheden på de europæiske landes sproglige rigdom Diverse europæiske lufthavne Start på Zaventem Lufthavn Fortællemaraton Pantelone, teater og kulturcenter for børn, Bryssel Musik Aurehøj Gymnasium - Kor, Orkester, Bigband & Jazztrio Koncertturné til Belgien og Holland Swinging Europe Apeldoorn, Groningen og Zwolle (NL) Radioens Big Band På turné i Benelux sammen med José Konings. I samarbejde med Dania Rejser De Oosterpoort Kulturhus Borne Philharmonie Haarlem Afenginn Dranouter Folkfestival Benjamin Koppel Jazz Brugge Udstillinger Lisbeth van Deurs Udstilling af Lisbeth van Deurs malerier og gouacher med moderskabet som tema Coloplast, Belgien H.C. Andersen vandreudstilling Januar-marts Hovedbiblioteket, Aruba Rygtet Grafisk kunstudstilling med deltagelse af 10 hollandske og 10 danske grafiske kunstnere CODA, Apeldoorn (NL) Borken (D) Galleri & Kunsthandel Veldpape Galleriet udstiller dansk kunst Windschoten (NL) Bjørg Thorhallsdottir Udstiller malerier EFTA, Bryssel Erasmus Hogeschool, Bryssel Shape, Mons Ung Dansk Tegnekunst Med Daniel Milan og Sissan Richardt Kulturinstituttet, Bryssel Kunstforening for virksomheder Der arbejdes for tiden på at oprette en kunstforening for danske virksomheders datterselskaber i Benelux. Unge danske kunstnere får muligheden for at udstille og sælge deres kunst i udlandet, mens danske datterselskaber støtter den danske kunstscene. Oktober-november The Multiage Society I forbindelse med UNESCO-projektet The Multiage Society. The cultural dimension of age policies afholdes der en workshop på Instituttet. For at danne ramme for denne workshop vil der være en udstilling udarbejdet i et samarbejde mellem en ung og en ældre kunstner Kulturinstituttet, Bryssel Udstilling om den nordiske jul I samarbejde med nordiske kolleger fra Island, Finland, Norge og Sverige laves en udstilling om den nordiske jul, som de besøgende på julemarkedet på Kasteel van Gaasbeek kan se Kasteel van Gaasbeek Udvekslinger & Job-Swop Se liste under Danmark Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Det danske ældreområde Foredrag i provinsen Groningen Winschoten Belgium - a split country: How to survive cobblestones, a Babylon of languages and odd values. Foredrag i det flamske kulturministerium for nordiske praktikanter Bryssel H.C. Andersen og hans tid Foredrag om H.C. Andersen og guldalderen, kunst og filosofi Aruba Dansk kultur og samfund Foredrag om dansk historie, kultur og samfund Aruba Det danske undervisningssystem Sproginstituttet, Curacao Universitetet, Curacao Universitet og pædagogisk Institut, Aruba Grafik i Danmark og Holland Foredrag i forbindelse med udstillingen Rygtet Museum CODA, Apeldoorn SFO i Danmark Konference om børnepasning. Indledning om den danske situation og tradition Amsterdam (NL) Dansk kulturpolitik I et seminar om lokal kulturpolitik Bryssel European Citizens Consultation (ECC) Internationale og nationale borgermøder om fremtidens EU International Agenda Setting Event, Bryssel The Multiage Society Konference om kultur- og ældrepolitik, med CICEB, ECOSOC, UNESCO og AGE Kulturinstituttet, Bryssel Andre aktiviteter Den skandinaviske sprogskole Holdkurser og privatundervisning i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk. Arrangeres i samarbejde med Alliance Française, Det Finske Kulturinstitut samt Den Svenske og Den Norske Ambassade Kulturinstituttet, Bryssel Sprog og kulturudveksling Seminarer og forberedelseskurser for unge professionelle fra Benelux-landene, der skal på udvekslingsophold igennem Leonardo Da Vinci-programmet. Indeholder bl.a. sprogundervisning i dansk og information om danske arbejds- og kulturforhold Kulturinstituttet, Bryssel Sprogdag Sprogskolen repræsenteres, nordiske sprog promoveres og tegneudstilling åbnes Kulturinstituttet, Bryssel SIDE 19

20 A k t i v i t e t e r Estland Film Film til og fra Danmark Danske film i biografen Sõprus, Tallinn. Filmaftener på Kulturinstituttet. Black Nights Film Festival program HCA minutters stilhed CICEB projekt LARGE: Kulturel festlighed i forbindelse med det nye Europa gennem film. Præsentation af CICEB projekt og film af estisk deltager Ove Musting. Manuskriptforfatter Timo Lehti, Finland; co-producer Albert Vlk, Slovakiet. Film om dansk kunst og kunstnere I samarbejde med Estisk Kunstmuseum KUMU. Maj Litteratur Litterære aftener April Kulturinstituttet, Tallinn Maj Det Nordiske Rum, Estiske Hovedbibliotek Nordisk Litteratur Præsentation af danske forfattere i Nordisk Poesi Uge Tallinn, Tartu og Narva Hele Estlands Eventyr Dag Arrangeret af det Estiske Informationscenter for Børnelitteratur Estiske byer og landsbyer Nordisk Biblioteksuge Præsentation af dansk litteratur. November Tallinn og Tartu Jazzfestival Jazzkaar Kulturinstituttet arbejder med den danske deltagelse i festivalen Tallinn, Tartu og Pärnu Pentagonorkestret Koncerter i Estland, workshops Tallinn og Tartu Rosendal/Earle/Templeton Julejazz. Kulturinstituttet arbejder med den danske deltagelse i festivalen. December Teater, dans og performance Dansk drama Læsninger af nyt dansk drama. I samarbejde med det Nordiske Informationsbureau. April Tallinn Byteater HCA Eventyrkammer Skuespiller Leino Rei skal læse H.C. Andersens eventyr op i et specielt indrettet rum i det Estiske Dukketeater. Den kostumerede skuespiller bliver inviteret til at læse eventyr op i forskellige steder. Eventyrene Fyrtøjet og Skyggen spilles fortsat. Estlands Dukketeater, Tallinn Udstillinger Tommy Sockel & Superflex Dansk deltagelse i åbningsfest af nyt Estisk Kunstmuseum KUMU Tallinn Kunst-kuratorers seminar i Estland I forbindelse med åbning af det nye kunstmuseum KUMU i Tallinn. Arrangement for den danske deltagelse. Februar-marts Leif Nielsen Dansk kunstudstilling. August-december Tallinn, Jõgeva og Pärnu En Dronning - Et demokrati November Kuressaare Teater galleri Danmarks religiøse kunst Dagmar Warming, Lemvig Kunstmuseum. Research om udstillingsmuligheder. Lemvig og Tallinn Poul Gernes Samarbejde med Aalborg Kunstmuseum om mulighederne for at vise Poul Gernes på KUMU Aalborg og Tallinn Udvekslinger & Job-Swop Se liste under Danmark Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Museer i udvikling Seminar for estiske og danske museums medarbejdere. April Tallinn Nye visioner Foredrag af Kent Martinussen fra Gammel Dok for estiske arkitekter. Alt for perfekt. Syv Nye Danmark. Om udstillings-trilogi DAC RE-Think. I samarbejde med Estisk Arkitektur Forening (M. Mutso, T. Laigu). Juli Dansk-estiske historiske forbindelser - Arkæologi Konference i samarbejde med Tallinn Universitet, Historisk Institut. Oktober Tallinn Musik Opera i Provinsen fra Danmark Kappen af Giacomo Puccini. Musikalsk workshop (Børge Nielsen). Marts Tallinn og Pärnu Scandinavian Guitar Duo Per Pålsson, Jesper Sivebæk på Guitar Musik Festivalen. Marts Tallinn og Tartu Lars Ulrik Mortensen Koncert på V International Hapsicorn Festival Tallinn og Tartu SIDE 20 Møder Udvekslingsudstilling, lavet i samarbejde mellem Nordjyllands Amt og den Estiske Union for Grafikere. April-december Estland Kunstudveksling Odsherred-Estland Projektet involverer udveksling af udstillinger og kunstnere. Projektet forventes at foregå i tre-fire år. Hovedsagelig er Asnæs Hus i Dragsholm udstillingssted. Juli-december Studierejser Estland Elever fra 9.d og 9.e, Gilleleje Gymnasium DGI Gymnaster fra Fjeldsted På festivalen Spring Breeze Tallinn og Tartu

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Brasilien 8 Estland 9 Kina 10 Letland 11 Litauen 12 Polen 13

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 3 Benelux 7 Brasilien 8 Estland 9 Kina 10 Letland 11 Litauen 12 Polen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Handlingsplan 2009 For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato:

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Kultur, Fritid og Nærdemokrati - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST 20 08 2015 Hvad har de politiske partier på kultur programmet? Kulturmødets åbningsdebat Kunst og kultur hører ikke til blandt de største politik områder. Men de fleste partier har en kulturpolitik. Hvad

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune

Notat. FORSLAG til. Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune f Notat FORSLAG til Venskabsaftale mellem Ljusdals Kommun og Assens Kommune Venskabsaftalen bygger på en gensidig overbevisning om betydningen af kontakt, idéudveksling og samarbejde mellem kommunerne

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Region Midtjyllands internationale samarbejder Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 18 Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere