Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag"

Transkript

1 Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien 14 Tyskland 15 Ungarn 16 Bilag Bilag A: Planlagte aktiviteter 17

2 Indledning v/generalsekretær Finn Andersen Det Danske Kulturinstitut ønsker at bidrage til at styrke den mellemfolkelige forståelse gennem information og udvekslinger baseret på et bredt kulturbegreb, som omfatter kunst, kultur og samfund. Instituttet ser to overordnede tendenser i den moderne samfundsudvikling, som vi i særlig grad ønsker at forholde os til - nemlig regionalisering og globalisering. Verden, og især Europa, er på én og samme tid blevet mindre - fordi europæerne samarbejder om stadigt mere - fordi diverse kulturer og regioner i stigende grad markerer deres særpræg og kræver anerkendelse heraf. Forklaringen på dette paradoks skal især findes i udviklingen af den nye informationsteknologi. Samtidig med, at globaliseringen fejrer nye triumfer, vil mange søge tilbage til mindre enheder, cirkler, regioner og hjem. Diskussionen handler i høj grad om at høre til og høre hjemme, og det er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor alle rejser og bliver mobile. Dette katalog over projekter, som gennemføres af Det Danske Kulturinstitut i Danmark og i udlandet, afspejler begge tendenser. Og én ting mere: Europa. Kaster man et blik på handlingsplanens mange aktiviteter, træder Europa frem i al sin kompleksitet. Nutidens og fremtidens Europa er i høj grad afhængigt af, hvordan vi forvalter den fælleseuropæiske kulturarv i en ny og krævende verden. Med udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande står Europa - og dermed også kulturernes Europa - over for nogle nye store udfordringer i de kommende år. Hvordan kan der samarbejdes om at bevare og styrke den kulturelle mangfoldighed i Europa i en tid, der præges af tendenser til kommercialisering og kulturel ensretning? Det Danske Kulturinstitut, som har afdelinger i fem af de nye og tre af de gamle medlemslande, vil derfor naturligt fokusere på at inddrage disse nye lande mest muligt i såvel et bilateralt samarbejde med Danmark som i det bredere europæiske kulturelle samarbejde. I den forbindelse er det opmuntrende, at Europa- Kommissionens afdeling for Uddannelse og Kultur er begyndt at interessere sig for at styrke et netværkssamarbejde mellem de europæiske kulturinstitutter til fremme af Kommissionens kulturprogrammer både inden for og uden for Europa. Dette er ikke mindst inspireret af et netværkssamarbejde, som har fundet sted gennem flere år mellem de stedlige europæiske kulturinstitutter i Bruxelles (CICEB). SIDE 2 Instituttet savner stadig igen at være repræsenteret i de romansktalende lande i Europa, men et samarbejde med Pro Venezia Komiteen og Venedigs Bystyre om overtagelse af Vestfløjen af Skt. Michele Klostret til brug som kunstnerboliger og et dansk kulturinstitut, giver et vist håb om igen at blive genetableret i Italien. Med udvidelsen i 2004 er EU også rykket tættere på Rusland, og Instituttets nye afdeling i Skt. Petersborg (2003) er således centralt placeret med hensyn til både at kunne bidrage til at forstærke og forny de historiske og kulturelle forbindelser mellem Danmark og Rusland, og - sammen med de øvrige afdelinger i Østersøområdet - medvirke til at knytte hele Regionen tættere sammen. Men med den hastigt voksende globalisering er der også nye opgaver uden for Europa, som trænger sig på for Det Danske Kulturinstitut. Kina er i hastig fremmarch på alle fronter, og har i de senere år kulturelt åbnet sig meget op for omverdenen. I oktober 2003 offentliggjorde den kinesiske regering et nyt EU Policy Paper, hvis kulturafsnit lægger op til etablering af kinesiske kulturinstitutter i en række europæiske hovedstæder på gensidighedsbasis. Det Danske Kulturinstitut søgte allerede for snart fire år siden den kinesiske regering om tilladelse til at åbne en kulturinstitutafdeling i Kina, og fik et i princippet positivt svar på denne henvendelse for 2½ år siden. I november 2004 tilsluttede Folketingets Finansudvalg sig et forslag fra Kulturministeriet om en forhøjelse af Kulturinstituttets tipsmiddelsbevilling, svarende til 1 mio. kr. årligt som tilskud til driften af et Kulturinstitut i Kina fra 1. januar Instituttet er nu registreret i Beijing som wholly foreign owned enterprise med lokaler i den centrale bydel, Jianway Soho, og den officielle åbning fandt sted i september sidste år i nærværelse af HKH Prins Henrik og Kulturminister Brian Mikkelsen. Men også i Latinamerikas største land, Brasilien, foregår der en rivende udvikling økonomisk og kulturelt, hvilket gør tilstedeværelsen af et dansk kulturinstitut dér meget ønskværdigt. Der har vist sig at være meget bred opbakning (også økonomisk offervilje) fra dansk kulturlivs side til at oprette en afdeling af Instituttet i Rio de Janeiro, og fra brasiliansk side har deres kulturminister tilbudt at stille et kæmpe pakhus ved Rios havn gratis til rådighed for Instituttet. Uden et vist statsligt tilskud fra dansk side vil det dog ikke være muligt at tage imod dette generøse tilbud.

3 Instituttet har også gennem de sidste par år arbejdet på at oprette en afdeling i Jerusalem, som skulle fungere som et dialog- og kulturcenter for palæstinensere og israelere til fremme af fred og forsoning i regionen. Som et led i den danske regerings Mellemøstinitiativ har Udenrigsministeriet stillet driftsstøtte i udsigt, såfremt Instituttet kan skaffe de øvrige midler, herunder til etablering. Vision, mission og strategier Det Danske Kulturinstitut har som ambition at være landets fremmeste organisation for formidling af internationale kulturudvekslinger på et bredt kulturelt og mellemfolkeligt grundlag. Kulturens tre søjler Det Danske Kulturinstituts kulturbegreb har fra begyndelsen bygget på tre søjler: Kunsten - den professionelle, fin- og/eller elitekultur Kulturen i bred forstand - værdier, holdninger, traditioner og folkelig kultur Samfundet - indretningen af samfundet med demokratiske, administrative m.v. institutioner og funktioner, undervisnings-, social- og sundhedspolitik, problemløsningsmodeller etc. Danmark har gavn af internationalt samarbejde på alle disse niveauer, og den optimale kulturudveksling opnås gennem et samspil mellem alle tre søjler. I Instituttets formålsparagraf hedder det: Kulturinstituttets formål er i vekselvirkning med udlandet at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv til fremme af den mellemfolkelige forståelse samt fremme af kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Denne mission opfyldes gennem: Dialog og udveksling Gensidig inspiration Varige samarbejder og netværk Synliggørelse af dansk kunst, kultur og samfund Samarbejdspartnere Kulturinstituttet samarbejder bredt med dansk kultur- og samfundsliv, herunder kunstnere, kulturfolk, institutioner og organisationer, foreninger, ministerier og myndigheder på alle niveauer, ambassader. En vigtig samarbejdspartner er Kunststyrelsen, og der foregår i øjeblikket drøftelser om at knytte Instituttet mere formelt til samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Kunststyrelsen. Endvidere er det hensigten at videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet. Det Danske Kulturinstitut ønsker at medvirke til at udvikle og inspirere det danske kulturliv ved at iværksætte aktiviteter, hvorigennem danske og udenlandske kunstnere og kulturfolk mødes. Præsentation af dansk kunst, kultur og samfund over for et udenlandsk publikum, samarbejdet med udenlandske institutioner og enkeltpersoner og den generelle inspiration fra udlandet har historisk været og er fortsat en af de væsentligste kilder til videre udvikling af det danske kulturliv. Gensidig inspiration Instituttet har altid arbejdet med begrebet kulturudveksling i modsætning til kultureksport, som det kendes f.eks. i forbindelse med handelsfremstød. Denne skelnen er central og hænger sammen med bestræbelserne på at medvirke til gensidig inspiration. Det Danske Kulturinstitut lægger hovedvægten på samarbejdet mellem danske og udenlandske kunstnere til gavn for fortsat kulturel udvikling og en dybere forståelse for fremmede kulturer og samfundsforhold. Lokal tilstedeværelse i de områder, hvor kulturudvekslingen finder sted, er et vigtigt særkende for Instituttets arbejdsform. Lokalkendskabet, nærheden og den personlige kontakt til samarbejdspartnere i udlandet, kombineret med hovedkontorets tætte forbindelser til danske institutioner og enkeltpersoner, er et unikt redskab til gennemførelsen af arbejdsopgaverne. Resultataftale Som andre statslige og ikke-statslige institutioner, der modtager statstilskud, er Kulturinstituttet ved at indgå en fireårig resultataftale med Kulturministeriet. Fremtiden To dominerende tendenser i de kommende år vil være på den ene side globalisering/internationalisering og voksende regionalisme på den anden. I takt med ideologiernes tilbagetog bliver kulturen både i snæver forstand, forstået som kunsten, og i bred forstand, forstået som værdier, etik og verdensopfattelse, en væsentlig identitetsskabende faktor. Det Danske Kulturinstitut har som overordnet vision at bidrage til styrkelse af europæisk integration gennem formidlingen af kulturelt samarbejde, der kan belyse og understrege fælles overordnede værdier og de forskellige udtryk, som disse værdier får lokalt, såvel som kunstnerisk og socialt. To hovedtemaer i denne sammenhæng er: Udviklingen af politik, demokrati og den europæiske offentlighed generelt Udviklingen af det multikulturelle samfund SIDE 3

4 Det Danske Kulturinstitut forventer, at tendenserne mod større regionalisering i Europa vil fortsætte og danne baggrund for nye kulturelle netværk og udvekslingsaktiviteter. Nationalstatens traditionelle rolle som baggrund for international kulturudveksling formindskes, og kravene til nytænkning, fleksibilitet, dannelse af nye partnerskaber og nye former for koordinering af aktiviteterne bliver tilsvarende større. Men Europa står også over for stadig større udfordringer udadtil i forhold til den øvrige verden, ikke mindst fra Asien og Latinamerika på grund af den hastige økonomiske udvikling, og Mellemøsten på grund af den politiske situation, og disse forhold kan ikke undgå i stigende grad at influere på Kulturinstituttets strategiske planlægning. Kulturens ambassader Netværket af lokale kulturinstitutter er en betydelig styrke for Danmarks kulturudveksling, og dette netværk bør derfor udbygges. Danmark har diplomatiske repræsentationer i alle politisk væsentlige samarbejdslande, og i takt med kulturens øgede betydning i det internationale samarbejde mener vi, at man i lighed med en lang række andre lande i et vist omfang bør tilstræbe noget lignende på kulturens område, dog prioriteret ud fra kulturelle væsentlighedskriterier. Vurderet ud fra lokal interesse i modtagerlandene, kulturel relevans, egne ønsker og finansieringsmuligheder ønsker Det Danske Kulturinstitut inden for de kommende år at placere afdelinger i: Rio de Janeiro Jerusalem Italien (Venedig) Tyrkiet Barcelona Frankrig Indien Det er det Danske Kulturinstituts ambition at nå op på samme størrelse som Finlandsinstituttet med dets 19 afdelinger. SIDE 4

5 Handlingsplan for hovedkontoret Studierejser Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige studierejser i form af temarejser inden for specifikke faglige emner for mange forskellige grupper; fx politikere, embedsmænd i stat, amter og kommuner, lærere, ledere og pædagoger, foreninger og organisationer osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til besøgsprogrammet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer. kontraktstyring i offentligt regi, udlicitering af opgaver og kommunesammenlægninger. De nye EU-lande tiltrækker sig stor opmærksomhed inden for undervisnings- og samfundsmæssige emner, mens interessen for Kina er stor inden for alle områder - kultur, uddannelse arkitektur osv. Hvad angår de faglige studierejser til Danmark tegner de engelske grupper af lærere, skoleledere og administratorer fra forskellige skoledistrikter i England sig fortsat på en flot første plads. Interessen er stor for at studere det danske uddannelsessystem i praksis på trods af Danmarks dårlige karakterer i diverse udenlandske rapporter. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige interesser, ønsker og forventninger og arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem en lang række engagerede samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Kulturinstituttets ambition er at tilrettelægge udviklingsorienterede studierejser, der er på forkant med tidens krav og tendenser, og som gør en forskel for modtagergruppen. Kodeordene bag er stor faglig ekspertise, et højt professionelt niveau og et stort engagement. Temaer for faglige studierejser er bl.a.: Uddannelsespolitik og uddannelsessystem - resultater og konsekvenser Kommunalreformer og forvaltningsstrukturer, samspillet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder Det multikulturelle samfund, integration af indvandrere/flygtninge/etniske minoriteter Social- og sundhedsvæsenet, ældre- og handicapomsorg Byplanlægning, trafik og miljø, design og arkitektur Demokrati, menneskerettigheder, aktivt medborgerskab, retsvæsenet, mediernes rolle etc. Landbrugspolitik og miljøspørgsmål; biogas installationer og anvendelse af afgasset gylle Kulturarv; historiske bygninger, kultur & historie, kunsthåndværk, kultur- og erhvervsudvikling Mange kommunale og amtslige udvalg rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. Skt. Petersborg er en populær destination inden for det kulturelle område, Holland er en populær destination inden for bl.a. social - og sundhedsområdet, mens Skotland meget aktuelt har stor erfaring med Aktivt medborgerskab er fortsat et meget centralt og hyppigt tilbagevendende tema for mange af studierejserne. Faget er for nylig begyndt at spire frem på det danske skoleskema rundt omkring i landet, mens det har været obligatorisk stof i Storbritannien i flere år. Englænderne har stort udbytte af at opleve, hvordan tanken om engagement og ansvarsbevidsthed stadig fylder meget i den danske debat i hele det danske skolesystem. Til foråret gæster på nuværende tidspunkt fire skoledistrikter Danmark. Som noget nyt sender flere af de nye demokratier i Østeuropa samt Sydafrika grupper til Danmark finansieret af egne midler. For Sydafrikas vedkommende er fokus i modsætning til de engelske grupper oftest rettet mod selve ledelsen af skolen samt tilrettelæggelse af specielle undervisningstiltag, eksempelvis specialundervisning. Mange hollandske og belgiske grupper rejser hvert år på studierejser til Danmark. Mange idéer og løsningsmodeller kan her direkte anvendes på grund af landenes sammenlignelighed. En delegation bestående af repræsentanter fra hollandske kulturforvaltninger, biblioteker og kulturhuse besøger Jylland til februar for at se på danske biblioteker og kulturhuse. Bland andet skal gruppen besøge det nyopførte multifunktionelle bibliotek på Slotsmøllegrunden i Kolding, der har indgået Skandinaviens første offentlige private partnerskabsaftale om biblioteksdrift. Udvekslinger/Job-Swop & -Shadowingaktiviteter Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for skole, kultur, social- og sundhedsområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega, enes om et fælles tema og arrangerer herefter et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til SIDE 5

6 andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-14 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande som en del af deres individuelle efteruddannelse, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I arrangeres Job-Shadowing til blandt andet Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Ungarn, Baltikum, Sydafrika, Canada, USA, Australien og New Zealand. Projekter tilrettelægges også for større faglige grupper efter samme principper som de individuelle Job-Shadowingudvekslinger. børn og unge omkring temaet Celebration of Life. De forskellige workshops ender med udviklingen af en fælles danseforestilling, som vises torsdag d. 9. marts. Arrangementet følges op af en rundrejse i Danmark til tilsvarende institutioner i Jylland og på Fyn og endelig afsluttes projektet med en studierejse til Sydafrika for ledere på danske institutioner for psykisk og fysisk handicappede. Projektet illustrerer således på forbilledlig vis Kulturinstituttets vision om et internationalt kulturelt udviklingssamarbejde, der gennem dialog, dans og musik skaber en platform, hvor fælles værdier, holdninger og traditioner udvikles til gensidig inspiration og til gavn for alle deltagende. Individuelle udvekslinger og studierejser for undervisningsinstitutioner fører ofte senere til et udvekslingsprojekt af elever og lærere. Således arbejdes der for øjeblikket på at etablere en gruppeudveksling af lærere fra en folkeskole i Næstved og skoler i Storbritannien, efter at en enkelt lærer var på Job-Shadowing i Canada. Et nyt udvekslingsprojekt for pædagogstuderende fra Belgien er også i støbeskeen. Tanken er, at belgiske pædagogstuderende skal udveksles med danske tredje års studerende under deres praktikperiode, hvor de arbejder sammen 2 og 2 først i det ene land og siden i det andet. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade 27 L, 2. sal DK-1463 København K tlf fax Ud over de nævnte udvekslinger mellem deltagere fra skole, kultur, social- og sundhedsområdet arrangerer Kulturinstituttet også udvekslinger mellem udøvende kunstnere efter samme skabelon. I samarbejde med Odsherred arbejder vi på at udveksle kunstnere fra en dansk kommune i regionen med kunstnere fra Estland. I tilknytning planlægges kunstudstillinger i Odsherred Kommune med estiske kunstnere, mens danske kunstnere efterfølgende udstiller i Estland. Kulturarrangementer Kulturinstituttet arrangerer en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper, fritidsorganisationer og klubber samt forskellige interesseorganisationer. De baltiske lande og Ungarn er ofte populære destinationer på grund af deres mangeårige kor- og musiktradition. Den forbedrede økonomiske situation i disse lande betyder, at interesserede grupper nu også har bedre økonomiske muligheder for at besøge Danmark. I foråret besøger en sydafrikansk kunstner nu for 3. gang Københavns Amt - et samarbejde, der blev indledt i anledning af Handicapåret Kunstneren, der denne gang er en kvinde fra Cape Town området, laver workshops på forskellige institutioner for fysisk og psykisk handicappede SIDE 6

7 Benelux Kulturinstituttets hovedprioriteringer i er: At styrke Musikindsatsen Det civile samfund: studierejser At styrke kunstindsatsen Udstillinger Instituttet vil styrke samarbejdet med gallerier og virksomheder om flere udstillinger med nulevende danske kunstnere. Instituttet vil styrke de kommercielle muligheder for danske kunstnere. Instituttet har indledt samarbejde med gallerier og med private virksomheder for at få dem til i kommercielt regi at vise danske nulevende kunstnere og købe deres kunst. Dette sker i Galleri Veldpape i Winschoten og på virksomheden Coloplasts afdeling i Belgien. Den første dialog er mellem Carl Norac og Rune T. Kidde og Carl Quist Møller i København. Herefter planlægges det, at Rune T. Kidde og Carl Quist Møller skal på genbesøg i Belgien og møde andre belgiske forfattere. Internationalt samarbejde I CICEB er årets største projekt Eventyr før afgang. Otte institutter arbejder sammen om at skabe et fortælleprojekt, hvor 8-9 fortællere med ligeså mange sprog skal fortælle eventyr i 6 europæiske lufthavne, heriblandt, Frankfurt, Zaventem og København. Meningen er at udbrede kendskabet til fælles og individuelle fortælle- og eventyrtraditioner samt at udbrede kendskabet til de forskellige sprog, deriblandt dansk. Udover at få flere udstillinger i gallerier, vil Instituttet finde udstillingsmuligheder for en udstilling med Finn Mickelborg, Ole Sporring, Hans Christian Rylander og Stig Brøgger. Instituttet har arbejdet med grafik i nogle år, og grafikudstillingen vil i år blive afviklet i CODA-museet i Apeldoorn i Holland og i Borken i Tyskland. Udstillingen hedder Het Gerucht eller Rygtet og er blevet til som et møde mellem hollandske og danske kunstnere. Der deltager 15 danske og 15 hollandske kunstnere. De danske deltagere er bl.a. Sys Hindsbo, John Olsen og Tine Hind. Musik I H.C. Andersen-året har vi fået nye kontakter på musikområdet i Holland. I vil Instituttet bruge de nye kontakter til at få flere danske koncerter til Holland. Samtidig er Liège og Charleroi indsatsområder. Instituttet vil styrke indsatsen over for musikmedier og agenter i Benelux, og dermed bruge koncerterne til at gøre mere reklame for dansk musik. Projektet er samtidig et samarbejde mellem Det Danske Kulturinstituts hovedkontor, samt Bonn og Edinburgh kontorene, der i Frankfurts og Dublins lufthavne får anledning til at gøre opmærksom på danskundervisningen i deres områder. Projektet bliver støttet af EU- kommissionen. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Lone Leth Larsen Deens Cultureel Instituut/Institut Culturel Danois Hoornstraat/Rue du Cornet, 22 B-1040 Bryssel, Belgien tlf fax Koncerter bliver arrangeret med Danmark Radios Big Band, Benjamin Koppel Trio, folkemusikensemblet Afenginn, Concerto Copenhagen og med Jalina Trio i Holland og Belgien. Litteratur I planlægger vi en dialog mellem belgiske og hollandske forfattere i Danmark og arbejder sammen med Den Belgiske og Hollandske Ambassade i København omkring dette. Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux SIDE 7

8 Estland Før optagelsesaftalen med EU i 2004 var der bekymring for Estlands identitet i det fremtidige Europa. Denne bekymring synes nu at være forsvundet. Samtidig er der sket en stigning i det tværnationale kultursamarbejde, hvilket også er tilfældet for de dansk-estiske forbindelser. Der har bl.a. været en markant stigning i interessen for kulturprojekter i Estland fra de lokale danske myndigheders side. Kulturinstituttet iværksatte et møde mellem det estiske kulturministerium og udenlandske institutter fra forskellige europæiske lande i november 2005, som omhandlede fremtidigt internationalt kultursamarbejde. Dette møde har haft særlig stor betydning, idet der forberedes en ajourførelse af den estiske kulturpolitik, som blev godkendt af parlamentet i Der har været stor ændring i den økonomiske støtte til kultur og internationale kulturaktiviteter i hele Europa. Dette har uden tvivl stor betydning for den fremtidige udvikling af tværnationalt samarbejde. Ledelsen inden for kulturområdet er blevet meget mere interesseret i de forretningsmæssige aspekter og ønsker at skabe profit på den kreativitet, som meget finkultur bygger på. Instituttet er i øjeblikket involveret i en diskussion om udvikling af kreative industrier i Estland. Prioritetsområderne for forbliver kunst og kulturel udveksling i bred forstand; højt aktivitetsniveau på alle tre hovedområder i Instituttets arbejde - kultur, kunst og samfundsliv. Gennem årene har Instituttet skabt kontakter imellem forskellige lokale kommuner i Danmark og Estland og planlægger at udvikle et partnersamarbejde som støtter nye initiativer i området. Arbejdet med HCA-projekter i 2005 har skabt mange nye kontakter som gør det muligt for Instituttet at gøre brug af nye netværk til gennemførelse af initiativer inden for uddannelsesområdet. Studieture fra begge lande er også et prioritetsområde i. Vores mål er at skabe nye førstehåndsoplevelser, skabe dialog, vise muligheder for faglige kontakter, samt at sprede viden og sikre dansk deltagelse i kulturelle begivenheder. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Silvi Teesalu Taani Kultuuri Institut Vene 14 EE Tallinn Estland tlf/fax Kunst er en top-prioritet i, da det nye kunstmuseum KUMU åbner og giver nye muligheder for at øge udveksling og samarbejde. Kulturinstituttet vil fortsat fremme udveksling af moderne kunst, samt arrangere møder på det faglige plan og øge kontakten mellem kunstnere. Udover koncertarrangementer vil de musikrelaterede projekter fokusere på at skabe mere permanente kontakter mellem professionelle musikere og koncertinstitutioner for igen at skabe nye projekter og udvide kontakten mellem unge musikere i området. Med åbningen af den baltiske medie- og filmskole i Tallinn ser Instituttet flere muligheder for at øge arbejdet inden for film- og medieområdet. SIDE 8 Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland

9 Kina Instituttet i Beijing er en årsunge i Kulturinstituttets sammenhæng men har, takket været den kinesiske opmærksomhed om H.C. Andersen, haft vind i sejlene fra sin start i I vil Instituttet cementere de samarbejder, der er indgået med kinesiske kulturaktører - på forvaltningsplan, blandt institutioner og producenter og med uafhængige kunstnermiljøer. Hensigten er tosidet, på lang sigt at skabe ordentlige vilkår til fremme af dansk kunst- og kulturliv i et af verdens aktuelle brændpunkter, og på det lidt kortere sigt at sørge for at relevante danske kvalitetsprojekter kan blive tilgængelige for et kinesisk publikum. Selv blandt store kinesiske kulturaktører er viden og forståelse for dansk kunst og kultur imidlertid begrænset. Derfor vil en betydelig del af Instituttets indsats gå på formidling og information, så der kan skabes interesse i områder og miljøer med grobund for den type værdier, som karakteriserer Danmark og dermed vores kulturelle udtryk. I første omgang vil indsatsen fokusere på Beijing-regionen, i næste omgang en række storbyer, som er lydhøre over for samarbejder med danske kunstnere og kulturinstitutioner. Blandt disse byer kan nævnes Shenzhen, Xi an, Guangzhou, Chongqing og Shenyang samt i noget mindre grad Shanghai, Hongkong, Tianjin og Hangzhou. Den kinesiske interesse for H.C. Andersen aftager ikke, selv om det internationale jubilæumsår er overstået. Som omdrejningspunkt for det fremtidige arbejde med H.C. Andersen i Kina har Kulturinstituttet etableret China Andersen Culture Promotion Base sammen med nogle af landets toneangivende kulturaktører. Hensigten er at skabe en platform til produktion og markedsføring af projekter, der tager afsæt i eller er inspireret af Andersens forfatterskab. Tiltaget vil sikre, at ikke bare dansk børne- og ungdomskultur får forbedret vilkårene for samarbejde med kinesiske partnere men også forlag, forfattere og uddannelsesinstitutioner. Kinesiske byer oplever i disse år en eksplosiv forandring, økonomisk såvel som socialt og fysisk. Instituttet vil derfor gå aktivt ind i at skabe samarbejde med en række byer om etableringen af pilotprojekter og undersøgelser om best practice inden for områder som bevarende byfornyelse, trafiksanering, byrumspolitik, park- og fritidspolitik og Agenda 21. Dette vil finde sted gennem forelæsninger og workshops på universiteter foruden udstillinger og generel oplysningsvirksomhed. Endelig vil Kulturinstituttet i Beijing ofre betydelige ressourcer på at udvikle studieture for danske fagfolk og institutioner, så de kan få mulighed for at skabe kvalificerede og brugbare kontakter til ledende personer og virksomheder i det dynamiske kinesiske samfund og kulturliv. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Eric Messerschmidt The Danish Cultural Institute DCI Andersen Cultural Center Jianwai Soho & 2602 Chaoyang Qu Beijing Kina tlf fax Generelt vil danske kunstneres deltagelse på de bedste festivaler være en hovedprioritet - hvad enten der er tale om design og kunsthåndværk, billedkunst, musik eller scenekunst. På musiksiden har Kulturinstituttet sikret, at der kan komme dansk deltagelse på en række af de mest prominente musikarrangementer i Beijing-området. Det gælder Midi Rockfestival, det angår byens prestigefestival Meet in Beijing, Chaoyang Pop Week og Beijing Jazz Festival. Herudover vil Instituttet prioritere sin indsats for, at Shanghai International Arts Festival, Beijing Music Festival, Dashanzi International Arts Festival og flere mindre begivenheder i landet også kan få deltagelse af danske navne. Eric Messerschmidt Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina SIDE 9

10 Letland Kulturinstituttet skal i hele sit virke være fokuseret på at skabe, udvikle og deltage i netværk, både i og mellem Letland, Danmark og regionalt i den Baltiske Region. Creative Industries Samarbejdet med bl.a. det Lettiske Kulturministerium omkring Creative Industries skal udvikles og styrkes, specielt inden for det audiovisuelle, design og musik. Creative Industries tankegangen bør, hvor det er muligt og relevant, indtænkes i alle aktiviteter. Blandt aktiviteterne kan nævnes: Deltagelse i den lettiske mapping af de kulturelle industrier Konsulentstøtte til udvikling af spil Udvikling af en lettisk filmkommission efter dansk forbillede Arbejde med design Creative Industries søges styrket, igennem oprettelsen af regionale samarbejder, og på subregionalt (lokalt) niveau Scenekunst Teater og balletudveksling søges fremmet. Der skal være samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og amatørensembler. Blandt aktiviteterne kan nævnes Det Lettiske Nationalteaters gæstespil i Danmark i august. Endvidere planlægges et uddannelsesprojekt for lettiske kunstnere især skuespillere. Studierejser Der planlægges en betydelig vækst på dette område. Samfundskultur Instituttet vil formidle viden om de danske uddannelsesmuligheder, arrangere en konference om danske erfaringer med den tyske minoritet m.v. Endvidere planlægges der et væsentligt internationalt samarbejde med begivenheder, der belyser dansk litteratur. Film og Medier Samarbejde og udveksling mellem dansk og lettisk film skal styrkes gennem visning af film, seminarer og mulig forøget samproduktion. Dansk film på lettisk. I løbet af året vil der overalt i Letland blive vist et antal danske film med lettiske undertekster. Dansk Filmuge. 7 danske film vil blive vist i Riga og i regionerne. Lovforberedelse. Letland er ved at få ny filmlov. Instituttet assisterer i dette arbejde. Filmskole. Der er ved at blive oprettet en filmskole i Baltikum (Tallinn). Instituttet er konsulent på dette projekt. Instituttet skal sam-producere Radio og TV fra Baltikum og Letland. Musik Samarbejdet skal styrkes og forøges især inden for det rytmiske område, men også inden for klassisk- og folkemusik. Blandt aktiviteterne kan nævnes: Udenfor Alfavej - et musikudvekslingsprojekt mellem unge danske og lettiske musikere, med koncerter både i Letland og i Danmark Carl Nielsen Koncerter Derudover planlægges kor-udveksling m.v. SIDE 10 Litteratur Der planlægges en foredragsrække om dansk litteratur, samt forfatterbesøg. Udstillinger, billedkunst o.s.v. Der søges afholdt en dansk-lettisk fotoudstilling i Riga og måske også i Danmark. Derudover designudstillinger m.v. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Simon Drewsen Holmberg Danijas Kulturas Instituts Marijas iela 13, k.3, 2. LV-1050 Riga Letland tlf fax Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

11 Litauen Det sidste årtis fælles litauisk-danske projektaktiviteter har, uanset projekternes størrelse og varighed, vist, at man i Litauen stadig savner et stærkt borgerligt samfund og nærdemokrati. Og nu, når landet er optaget i EU, og der er et stort behov for en fælles aktiv indsats for at nå fælles målsætninger, kan man især mærke en farlig tendens, hvor man hellere vil forblive passiv og spille en offerrolle. Det er et frygteligt levn af sovjettankegangen: lige meget hvad man gør, alligevel bliver ingenting forandret. erfaringer, men lever under vilkår, der er meget anderledes, og som har en meget anderledes hverdag. Berømte danske stjerner vil deltage i næsten samtlige store internationale arrangementer, der bliver afholdt i Litauen: fem jazzfestivaler, en guitarsangfestival, en country musikfestival, to teaterfestivaler, to folkesang og musikfestivaler; der bliver vist tre danske kunstudstillinger og en fotografiudstilling. Formålet med det nye projekt Community Building er at ændre på den forældede tankegang og opfordre borgere til aktivt at påtage sig ansvar og oprette stærke selvstændige lokale samfund. Der bliver arrangeret et praktisk undervisningsprogram for kommende ledere af lokale samfund og foreninger, hvor de skal lære selvstændigt at lave konkrete handlingsplaner og bruge indflydelse til at løse konkrete opgaver og dække borgernes konkrete behov ude i de lokale samfund. De mange aktuelle sociale problemer, der præger dagligdagen i yderområderne, bliver efterhånden løst i de nyoprettede aktive samfund, og de gode erfaringer vil brede sig som ringe i vandet. Man kan jo ikke bygge velfærden og demokratiet op på landsniveauet, før man har inddraget lokale borgere i magtpyramidens aktiviteter (lokale samfund - kommunerne - staten). Efter 15 års uafhængighed er spørgsmålet om, hvad demokrati er, og hvordan det burde udvikle sig, stadigt aktuelt, især for unge mennesker. Ni år efter Hal Kochs bog blev oversat til litauisk bliver den nu hovedemne og udgangspunkt for diskussioner indledt af landets tredjestørste internetportal og TV1 ungdomsprogram. Der vil være fælles produktion af musicalen Lulu, Blixiana, Sight n Vision, den klassiske guitarduo Corona og Litauens statssymfoniske orkester og B. Januleviciutes bog Litauiskedanske kulturforbindelser. Den største del af handlingsplanen for handler om nye indsatsområder, tilpasset de nye politiske og økonomiske forhold i landet efter optagelsen i EU. Det er nemlig de områder, hvor Danmark betegnes som et foregangsland og et godt forbillede for Litauen, og hvor danske erfaringer og viden kan bruges med størst mulig nytte. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Audra Sabaliauskiene Danijos kulturos institutas Vilniaus 39/6 LT Vilnius Litauen tel fax Med Inger Annebergs bog Sorgen ved selvmord og forfatterens erfaringer som udgangspunkt bliver der indledt en diskussion i samfundet om et problem, der i mange år har været et tabu her i landet. Problemet er smertefuldt for Litauen, der allerede har vundet Europas mesterskab i selvmord. Projektets hovedmål er at ændre samfundets forældede syn på problemet ved effektivt at forebygge selvmord og hjælpe ofrene. Ældreområdet er et nyt indsatsområde, hvor en dansk forening, Seniorer uden grænser, søger faste samarbejdspartnere i Litauen til fælles aktiviteter og udvekslingsprojekter. Det er et meget aktuelt emne for ældre mennesker i Litauen, som har lignende erhvervsmæssige Audra Sabaliauskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen SIDE 11

12 Polen Den vigtigste begivenhed i Polen, hvad angår moderne dansk kultur, vil i være en udstilling med malerier af Ole Sporring, Finn Mickelborg, Stig Brøgger og Hans Christian Rylander arrangeret i samarbejde med Galleri Bram. Udstillingen bliver præsenteret på museer i Wroclaw, Szczecin og på et galleri i Warszawa. Derudover vil Instituttets arbejde fortsat i høj grad være koncentreret omkring aktiviteter forbundet med H.C. Andersens jubilæum. Polen er et land, hvor forfatteren er højst anerkendt og afholdt af generationer af læsere. I 2005 er der blevet afholdt hundredvis af arrangementer landet rundt fra bog- og illustrationsudstillinger, læsninger, professionelle og amatørteaterforestillinger, deriblandt børneforestillinger arrangeret i skoler, tegnekonkurrencer og litterære konkurrencer, m.m. En del af disse aktiviteter fortsætter i. Af de vigtigste kan nævnes en udstilling med dukker og scenografier fra de bedste polske teaterforestillinger baseret på H.C. Andersens eventyr og en udstilling med illustrationer fra polske bogudgaver af eventyrene, som bliver præsenteret hhv. på Etnografisk Museum i Warszawa og på Litteraturmuseet i Poznan. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Boguslawa Sochanska Dunski Instytut Kultury ul. Sw.Marcin 80/82 PL Poznan tlf fax og ul. Niepodleglosci 213 PL Warszawa Polen tlf fax I marts-april udkommer tre-bind udgaven af H.C. Andersens eventyr magen til den danske under kompletudgaven ANDERSEN, oversat af institutlederen (første gang direkte fra dansk). Da der er tale om et stort behov for litterærkritiske tekster vedrørende H.C. Andersens værk, planlægger Instituttet i samarbejde med Nationalbiblioteket at udgive en bog med oplæg fra to konferencer og tre seminarer, der blev afholdt i Polen i forbindelse med H.C. Andersens jubilæum. Udstillingen Hans Christian Andersen 2005 produceret af Odense Bys Museer vil fortsat turnere i landet, og de fem danske film, animationsfilmene for børn: Klods-Hans, Fyrtøjet og Snedronningen, Rumle Hammerichs spillefilm Den unge Andersen og animationsfilmen for voksne H.C. Andersen og den skæve skygge samt en dokumentarfilm om H.C. Andersen produceret af Odense Bys Museer vil fortsat blive vist under flere HCA-arrangementer på biblioteker og kulturcentre. Instituttets medarbejdere har udarbejdet den polske version af teksterne til filmene og til udstillingen. Instituttets medarbejdere har også udarbejdet den polske version af Lise Bostrups Aktivt dansk - grammatik for begyndere, som udkommer i. SIDE 12 Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen

13 Rusland I år vil den store begivenhed for de russisk-danske relationer være genbegravelsen af Kejserinde Dagmar, Marija Fjodorovna, som hun hedder her i Rusland. Begivenheden finder sted d. 28. september. På officielt plan regner man med deltagelse af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, en udstilling af Tuxen i Eremitageslottet, en koncert i Danmark og i Skt. Petersborg med Skt. Petersborgs Filharmoniorkester under ledelse af Mikhael Schønwandt, og deltagelse i en stor russisk udstilling i Manegen i Skt. Petersborg. Kulturinstituttets arrangementer i denne forbindelse vil være at få den Kongelige Livgardes Musikkorps med på en fremtrædende plads i ceremonien samt at organisere to selvstændige koncerter med orkestret evt. i samarbejde med det fornemme russiske Admiralitetets Militærorkester. Derudover planlægges afholdt en række forelæsninger såvel i Danmark som her i Kulturinstituttet med specialister fra Eremitagen og andre af Skt. Petersborgs museer og slotte, hvor der opbevares relikvier fra Marija Fjodorovnas garderober, porcelæn, brevvekslinger, møbler etc. Fra upstairs til downstairs : Skolen for unge halvkriminelle drenge i Sebezh, som på Kulturinstituttets initiativ i H.C. Andersen-året blev kendt i Danmark for sine specielle opdragelsesmetoder, H.C. Andersens eventyrterapi, fik en række H.C. Andersen priser og private sponsoreringer til udvekslinger med tilsvarende danske institutioner. Kulturinstituttet vil fortsat prioritere hjælp til skolen i dens bestræbelser for at forny og styrke pædagogikken og demokratiseringen i skolen gennem danske kontakter. Deltagelse i diverse festivaler i Skt. Petersborg sammen med allerede gode faste russiske samarbejdspartnere (bl.a. Musikkonservatoriet, Konservatorieteatret, SKIF, Jazz Parnas og Nordisk Musik). Der planlægges udbyggelse af netværket til andre byer i Rusland; Petrozavodsk, Murmansk, Jekaterinburg og Tjebuksara, der alle har udtrykt ønske om at få danske kulturbidrag til deres områder. Der er indgået partnerskab mellem Leningrad Oblasts Kulturkomitte og Kulturinstituttet om et større projekt omkring Creative Industries med hovedvægt på museerne i regionen. Kulturinstituttet i Rusland har sammen med institutkolleger i de baltiske lande afholdt de første møder og forbereder nu et større projekt sammen med Nordisk Ministerråd og det Finske Institut. I 2005 gennemførte Nordjyllands Amt sammen med Kulturinstituttet en stor russisk kulturfestival SPUTNIK med 12 russiske professionelle ensembler (96 skuespillere og musikere) i 25 kommuner i Nordjyllands Amt i to uger i september. I samarbejde med Nordjyllands Amt planlægges fortsættelse af de oprettede netværker i. Ligeledes planlægges der i russisk deltagelse i Kulturforum Lys over Lolland. Kulturinstituttet har af BikubenFonden i fået et nyt aktiv, en legatbolig for danske kulturpersoner. Lejligheden er fuldt besat i. Gennem disse legat-gæster oprettes der nye netværker til fremme af kulturkontakterne mellem Rusland og Danmark. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Rikke Helms Datskij Institut Kultury Mojka 42, lit. A, Sankt Petersborg Rusland tlf./fax tlf./fax Den danske landbrugsreformator Carl Kofoed, der i slutningen af 1800-tallet og indtil revolutionen spillede en meget stor rolle i Rusland, har fået en renaissance i Rusland. I samarbejde med Danmarks Landbrugsråd er der fremstillet en plancheudstilling om Carl Kofoeds liv og virke, som Landbrugsrådet nu har foræret til Kulturinstituttet. Udstillingen vises i for russisk publikum i Moskva og Skt. Petersborg og Leningrad oblast. I den forbindelse afholdes seminarer med russiske og danske specialister. Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland SIDE 13

14 Storbritannien I får britiske aktiviteter i Danmark for alvor en stigende eksponering. Hovedformålet er dels at skabe en bedre balance i forhold til de britiske partnere men samtidig også at tilbyde ny inspiration til det danske kunst- og kulturliv, ved at skabe forudsætningerne for nem adgang til britisk kunst i Danmark. Derudover ønsker Instituttet også at skabe større opmærksomhed omkring Instituttets aktiviteter i de danske medier, da det fortsat viser sig vanskeligt at få mediedækning omkring danske aktiviteter i Storbritannien ud over notitsformen. Eksempler på sådanne aktiviteter er to udstillinger med Nordisk-Skotsk Nutidig Grafik, der p.t. vises i Instituttets eget galleri, men fortsætter til Danmark efterfølgende. Derudover er der planlagt to udstillinger med den engelske skulptør Jonathan Clarke, en afgangsudstilling med elever fra Glasgow School of Art i Roskilde, samt en udstillingsturné for den skotske kunstmaler Marianne Greated og hendes utraditionelle miljøkoncept COAST. Især den sidstnævnte udstilling er blevet mødt med stor forhåndsinteresse fra et bredt felt af udstillingssteder, hvoraf flere tilhører det naturhistoriske område. blandede modtagelse i Danmark, er der fortsat store forventninger til den i det britiske, da man her antagelig vil fokusere mere på selve indholdet og præsentationsformen, end på de organisatoriske og finansieringsmæssige aspekter, som har domineret debatten i Danmark. Udstillingen markerer samtidigt afslutningen på H.C. Andersen-fejringen i Storbritannien set fra Instituttets synspunkt. På musikområdet har Instituttet indgået flere aftaler om arrangementer i både England og Skotland, især på det klassiske område, men også enkelte inden for jazz. På nuværende tidspunkt samarbejder Instituttet med Trio con Brio, Københavns Kammerensemble, Ensemble Nordlys og endelig EU Youth Jazz Orchestra, der skal på en længere Europa-tur med otte koncerter i Storbritannien. Derudover, og som det vil ses i aktivitetsoversigten, hører udstillinger med dansk kunst samt filmarrangementer fortsat til de højt prioriterede arrangementstyper på Instituttet i Storbritannien. Dette afspejler til en vis grad efterspørgslen fra britiske partnere, men er også udtryk for aktiviteter, som Instituttet har en god erfaring med. Instituttet har desuden optrappet aktiviteterne på litteraturområdet. Dels er der indledt et samarbejde med Joakim Garff om at medvirke på britiske bogfestivaler med hans Søren Kierkegaard biografi, der nu også er kommet i en engelsk oversættelse. Sideløbende hermed er der indledt et tilsvarende samarbejde med en række danske lyrikere, med henblik på deltagelse på poesifestivaler. Lyrikerne er Marianne Larsen, Pia Tafdrup, Niels Lyngsøe og Benny Andersen, og forventningen er, at begge disse aktiviteter vil medføre en række aftaler i løbet af det kommende år. Derudover er der taget initiativ til en forfatterudveksling mellem to yngre danske og to yngre skotske forfattere, hvor forfatterne skal besøge hinandens respektive lande og deltage i oplæsnings- og debatarrangementer i forskellige litterære organisationer. Deltagerne er: Lars Frost og Carsten René Nielsen fra Danmark samt Anne Donovan og Rodge Glass fra Skotland. Målsætningen er at stimulere interessen for begge landes litteratur i modtagerlandet, samt give deltagerne lejlighed til at opbygge et netværk i, og blive introduceret til, et nyt sprogområde. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Kim Caspersen The Danish Cultural Institute 3 Doune Terrace GB-Edinburgh EH3 6DY Skotland tlf fax Større begivenheder i bliver bl.a. den længe ventede og meget omdiskuterede prestigeudstilling om H.C. Andersen, som tidligere har været vist ved Rosenborg i København. The Greatest Fairy Tale er nu planlagt til at blive vist i City Art Centre i Edinburgh i januar/april, og trods den noget SIDE 14 Kim Caspersen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

15 Tyskland At dyrke den dansk-tyske kulturudveksling i bred forstand vil også i være Kulturinstituttets hovedopgave, som skal løses via dialog og udveksling, gensidig inspiration, etablering og vedligeholdelse af varige netværk samt synliggørelse af dansk kunst, kultur og samfund. I lyset heraf skal Instituttet i og fremover forholde sig til den danske Kulturkanon og formidle kendskabet om de mange facetter, Danmarks kulturarv byder på. Lokal tilstedeværelse i området, hvor kulturudvekslingen finder sted, er en uundværlig forudsætning for at løse arbejdsopgaverne. De afgørende redskaber i denne henseende er lokalkendskabet, nærheden og den personlige kontakt til samarbejdspartnere i opholdslandet. Uanset at Tyskland er Danmarks direkte nabo, er der i opholdslandet fortsat stort behov for oplysningsarbejde og formidling. På denne baggrund vil Instituttet videreudvikle det dansktyske netværk gennem en omfattende dialog med både de danske aktører og en lang række lokale samarbejdspartnere. Som eksempel for denne form af kulturformidlingsarbejde kan nævnes et seminar på Schloss Eichholz (ved Køln) primo maj, med forskellige foredrag om bl.a. dansk nutidslitteratur. Seminaret arrangeres af Konrad Adenauer Stiftung i samarbejde med ambassaden i Berlin. Kulturinstituttet og institutlederen vil deltage aktivt i programmet. Et andet eksempel på det tætte bilaterale samarbejde inden for kulturområdet mellem Danmark og Tyskland er en paneldiskussion om dansk-tysk kulturudveksling med bl.a. Christoph Bartmann og institutlederen, som finder sted i maj på Goethe Instituttet i København. Film-, litteratur- og teaterarrangementer samt udstillinger med dansk kunsthåndværk og design vil fortsat være hovedindsatsområder for Instituttet i Tyskland. Denne prioritering afspejler efterspørgslen fra tyske partnere og medfører typisk en større synlighed for både de danske partnere og Instituttet selv. Et nyt element er en fra tysk side inspireret udvikling af det nordiske samarbejde. I lyset heraf agter Instituttet bl.a. at videreudvikle det tætte samarbejde med de nordiske lektorer ved universiteterne i det tysksprogede område. Et eksempel herfor er en nordisk forfatterlæsning med Christina Hesselholdt og en norsk forfatterkollega, som arrangeres på universitetet i Bonn i januar. Et andet eksempel er et arrangement i anledning af 100-årsdagen for Henrik Ibsens død, som finder sted på Kulturinstituttet i samarbejde med Goethe-Gesellschaft. Derudover arbejder Instituttet i samarbejde med byen Bonns kulturmyndigheder med en dansk-islandsk musik- og litteraturfestival i maj. Med hensyn til studierejser vil Kulturinstituttet i samarbejde med Hovedkontoret gøre en større indsats i. Der er således planer om kulturrejser for danske deltagere til Berlin og Dresden i september samt til delstaten Nordrhein- Westfalen med emnet Industrikultur i oktober. Derudover arbejder Instituttet med tilrettelæggelsen af faglige studieture for tyske målgrupper, som er interesseret i det danske uddannelsessystem, integrationen af indvandrere/flygtninge, social- og sundhedsvæsenet samt design og arkitektur. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber. For at udbrede kendskab om Kulturinstituttets studierejsetilbud bliver der i februar etableret en ny hjemmeside (både på dansk og tysk) for bedre at kunne markedsføre studierejser fra Danmark til Tyskland og omvendt. Hjemmesidens adresse er: I øvrigt skal Instituttet videreudvikle samarbejdet med den private sektor om finansiering af kulturinitiativer, bl.a. via virksomhedssponsorering og via private fondsmidler. Som eksempel kan nævnes en udstilling om nye strømninger i dansk møbeldesign og arkitektur i Berlin i september/ oktober, som vil blive gennemført i samarbejde med Foreningen Dansk Møbelindustri og Denmark Business Consulting. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Bernd Kretschmer Dänisches Kulturinstitut Quantiusstrasse 8 D Bonn Tyskland tlf fax Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland SIDE 15

16 Ungarn Den store begivenhed i Ungarn i er naturligvis 50-året for oktoberopstanden, hvor ungarerne forsøgte at frigøre sig fra ensretning og politisk undertrykkelse, som de var blevet påtvunget af Sovjetunionen. Flere tusinde ungarere mistede livet i de hårde kampe, og endnu flere flygtede til Vesten. Heraf kom mange til Danmark. Instituttet i Ungarn er i dialog med adskillige personer, der som unge enten deltog direkte i kamphandlingerne eller flygtede til Danmark. Der planlægges flere aktiviteter om 56; herunder foredrag samt en læserrejse i samarbejde med et landsdækkende dansk dagblad. I øvrigt vil der blive samarbejdet bredt med danske medier om dækning af Instituttets aktiviteter, mindebegivenheder og den omfattende debat, som markeringerne uden tvivl vil blive genstand for i det ungarske samfund. Ungarn har et levende filmmiljø, der er under dynamisk udvikling med store private investeringer i et sandt ungarsk Hollywood. Tilmed satser den ungarske stat målrettet på filmindustrien i erhvervsudviklingen. Det sker bl.a. med særlige skattelempelser for filmproduktioner, der indspilles i Ungarn. Instituttet vil satse stærkt på at skabe konkret samarbejde mellem de danske og ungarske filmmiljøer i løbet af Endvidere planlægger Instituttet at gøre såvel en dansk filmfestival som en kortfilmkonkurrence til faste årlige begivenheder i Budapest. Som opfølgning på succesen med H.C. Andersen-året præsenteres i moderne dansk litteratur. Det vil ske med udgivelsen af et særnummer af litteraturtidsskriftet Forras. Udgivelsen markeres bl.a. ved en litteraturaften på Instituttet, hvor modtageren af Nordisk Råds litteraturpris 2005, forfatteren Peer Hultberg, vil deltage. I tilknytning hertil planlægges en udstilling med værker af Alfred Wäspi, der har illustreret flere af Hultbergs bøger. På udstillingsområdet er det svært at få plads i kalenderen til de mange, der gerne vil udstille på Kulturinstituttet i Ungarn. Instituttet prioriterer dog den moderne kunst udført af unge kunstnere med nye og spændende vinkler. Traditionen tro vil Instituttet dog fortsat åbne dørene for ungarske udstillinger med danske relationer/vinkler. Ungarske udstillinger er vigtige for Instituttet, fordi de tiltrækker mange mennesker og dermed giver synlighed. Gennem en årrække er der ved Instituttet i Kecskemét undervist i dansk. Der er dog ikke kun tale om sprogindlæring men i lige så høj grad kulturformidling med vægt på litteratur, film, avisartikler m.m. Instituttet står ved årsskiftet uden de menneskelige ressourcer til umiddelbart at fortsætte denne aktivitet. Men da aktiviteten er så vigtig, og interessen fra ungarsk side er overvældende, vil det blive prioriteret højt at finde nye lærerkræfter hurtigt. Der planlægges en række studieture med udgangspunkt i helt aktuelle emner som f.eks. overvågning. Det overvejes, om sidstnævnte skal kædes sammen med markeringen af årets store begivenhed; 50-året for opstanden i 56. En komplet oversigt over planlagte aktiviteter findes i bilag A. Institutleder Hanne Tornøe Dán Kulturális Intezét Zimay L.u. 4 H-6000 Kecskemét Ungarn tlf tlf./fax På det musikalske område går Det Jyske Ensemble og Kodalyinstituttets kor i samarbejde om i november at opføre Haydns store oratorium Skabelsen i Viborg Domkirke. Og der planlægges yderligere opførelser. Instituttet skal desuden i foråret arrangere en koncertturné for Aurehøj Amtsgymnasiums store kor. De danske gymnastik- og idrætsforeninger har gennem en årrække sendt et hold af elitegymnaster verden rundt med en forevisning, der er umiskendelig dansk. I kommer de til Ungarn og i samarbejde med Den Danske Ambassade planlægger Instituttet forevisninger i Bekescsaba og naturligvis Budapest. SIDE 16 Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn

17 Bilag A: Planlagte aktiviteter Opstillet efter det land, hvor aktiviteten finder sted, og herunder under følgende aktivitetsoverskrifter: Film, Litteratur, Musik, Teater, dans og performance, Udstillinger, Job-Swop, Seminarer, konferencer, gå-hjem-møder og foredrag, Studierejser og Andre Aktiviteter. Danmark Litteratur Litteraturmøde Carl Norac og Rune T. Kidde I samarbejde med Den Belgiske Ambassade i Danmark København og Roskilde Forfatterudveksling Danmark-Skotland Et projekt, der sigter på at øge interessen for yngre forfattere i henh. Danmark og Skotland. Deltagerne er: Lars Frost og Carsten René Nielsen fra Danmark samt Anne Donovan og Rodge Glass fra Skotland. Deltagerne skal indgå i oplæsningsarrangementer og debatmøder i litterære fora Skotske forfattere besøger Danmark, bl.a. Litteratur- Haus, Københavns Universitet og Forfatterskolen Musik Skt. Petersborgs Filharmoniorkester Koncert i Danmark og i Skt. Petersborg med Skt. Petersborgs Filharmoniorkester under ledelse af Mikhael Schønwandt København Kodaly-instituttets kor og det jyske ensemble Koncertturné i Danmark med bl.a. Haydns Skabelsen Viborg Amt Teater, dans og performance Sydafrikansk Livsglæde, Dans & Drama Institutioner for udviklingshæmmede Blixiana - Internationalt dukketeaterprojekt Dukketeatre fra Danmark, Sverige, Rusland og Litauen bliver opfordret til i fællesskab at lave en forestilling efter Karen Blixens Sandhedens Hævn. Efter premieren på Bornholm vil forestillingen blive vist på andre deltageres sprog i de pågældende lande. Derudover vil hvert teater vise sin egen forestilling på festivalen Svanekegaarden, Bornholm Nordiske teaterdage - Sight n Vision Klassisk stils biennale, arrangeret af Nordisk Teaterforbund, inviterer professionelle teaterfolk fra de baltiske og nordiske lande. Udover forestillingerne bliver der arrangeret udstillinger og afholdt seminarer og diskussioner København Nordiske Teater Dage I forbindelse med Nordiske Teater Dage optræder Letlands Nationalteater med teaterstykket Blæs, vind på Det Kongelige Teater Det Kongelige Teater, København Udstillinger Joan Baxter & Jenny Hansen - Reverberations/Efterklange Jenny Hansen (Dansker) og Joan Baxter (Skotte) er begge etablerede vævere, der har udvekslet ideer og tanker om deres håndværk siden De to kunstnere arbejder med meget forskellige designprocesser, men det overordnede tema er fælles: naturen og lysets spil Textilforum, Herning H.C. Andersens eventyr illustreret af polske og slovakiske kunstnere Udstillingen arrangeres i samarbejde med Det Slovakiske Institut i Warszawa og med Polens og Slovakiets ambassader i Danmark Kommunebiblioteket, Humlebæk 100 Estiske børnetegninger inspireret af H.C. Andersen Rejsende udstilling fra Estland til Odder Odder kunstmuseum Glaskunst af Eino Mäelt fra Estland Odder kunstmuseum Bogbindere fra Estland med HCA eventyrudstillingen Odder kunstmuseum H.C. Andersen på medaljer Udstilling om H.C. Andersen på medaljer lavet af de lettiske kunstnere. Skal på turné i hele Danmark. Marts Rullende snebold - The Rolling Snowball International udstilling; fortsættelse af projektet My Time as a Pilot fra 1990, da danske kunstnere for første gang satte deres fingeraftryk i Baltikum, som lige havde genvundet friheden. Deltagere fra Danmark, Baltikum, Island, Færøerne, Grønland, Ukraine og Rusland. I forbindelse med jubilæet bliver der udgivet et katalog. Forår, efterår Viborg og Vilnius Jonathan Clarke - Anløbshavne Jonathan Clarke har siden 1981 udstillet sine skulpturer i bl.a. Venedig, Tokyo, New York og adskillige steder i England. Han arbejder primært i materialer som aluminium, træ og glas. Udstillingen bliver evt. kombineret med fire britiske kunstmalere i Dronninglund Gjethuset Dronninglund Glasgow School of Art Afgangselever fra masterafdelingen i fine art v. Professor Sam Ainsley sender hvert år deres afgangsudstilling ud til europæiske udstillere. Denne gang vises den hos Museet for Samtidskunst i Roskilde, og kombineres antagelig med et studiebesøg Museet for Samtidskunst i Roskilde Riga før og nu Danske og lettiske fotografer fortolker den lettiske hovedstad, Riga, omkr og i. November København SIDE 17

18 A k t i v i t e t e r Udstilling af nye illustrationer Inspireret af H.C. Andersen eventyrbøger. Deltagelse af 58 estiske kunstnere Odense Bymuseum danske arbejder (billedkunst, grafik, glas). I forbindelse med udstillingen bliver der udgivet et katalog. Efterår Viborg forbindelse med H.C. Andersen i København, Rude og Odense Danmarks religiøse kunst Dagmar Warming, Lemvig Kunstmuseum. Research om udstillingsmuligheder. Lemvig og Tallinn Poul Gernes Samarbejde med Aalborg Kunstmuseum om mulighederne for at vise Poul Gernes på KUMU Aalborg og Tallinn Udvekslinger & Job-Swop Individuelle udvekslinger mellem Canada, Australien, New Zealand, USA, Sydafrika og Danmark 14 dage, besøg og genbesøg aftales direkte mellem partnerne. Individuelle udvekslinger mellem Baltikum, Bulgarien, England, Polen, Schweiz, Skotland, Tyskland, Ungarn og Danmark 7 dage, besøg og genbesøg aftales direkte mellem partnerne. Job shadowing Alberta, Canada Job shadowing gruppeprojekt, Storbritannien Job shadowing Sydafrika Sydafrikanske lærere besøger danske kolleger. April Job shadowing South Carolina, USA April Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Arkitekturpolitik i Danmark Seminar. Estisk deltagelse. Samarbejde med Gammel Dok. April København COVIKAVI konference Udstillingen er dedikeret til 4 byer: Danmarks og Litauens nuværende og tidligere hovedstæder: København - Vilnius, Viborg - Kaunas. Udstillingen består af individuelle og fælles litauiske og SIDE 18 Shostakovich - today Et internationalt musikvidenskabeligt symposium i anledning af, at Dmitry Shostakovich i år ville være fyldt 100 år Det Kongelige Bibliotek Gå-hjem-møde I anledning af 50-året for 1956-opstanden i Ungarn. I samarbejde med Ungarns Ambassade Skt. Petri Kirke, København Forelæsninger En række forelæsninger omkring Kejserinde Dagmar såvel i Danmark som i Rusland med specialister fra Eremitagen og andre af Skt. Petersborgs museer og slotte, hvor der opbevares relikvier fra Marija Fjodorovnas garderober, porcelæn, brevvekslinger, møbler etc. Rusland og Danmark Studierejser Social Inclusion & Behaviour Support Lærere fra British Council, Storbritannien Dansk-estiske litterære forbindelser Studietur for estiske lærere, forfattere, litteraturkritikere og historikere for at studere litterære kontakter i historisk perspektiv. Marts Rural Education Lærere fra UK/LECT, Storbritannien Cultuurlokaal til Jylland Tema: Borgerindflydelse på kulturpolitik og ungdom Århus, Kolding, Skanderborg og Jelling Dansk Arkitektur Studietur for estiske arkitekter og byplanlæggere, arrangeret af Instituttet for at studere dansk politik omkring byplanlægning. April HCA steder i Danmark Studietur for estiske lærere, arrangeret af Instituttet for at besøge steder, der har Andre aktiviteter Deutsch-dänischer Kulturaustausch - eine Zwischenbilanz Paneldiskussion om den dansk-tyske kulturudveksling med bl.a. Christoph Bartmann og institutlederen. Arrangeret af Goethe Instituttet i København i lyset af, at Christoph Bartmann efter 6 år forlader posten som leder af Goethe Instituttet til sommer Goethe Instituttet, København CATWALK Med modedesignere fra alle institutlande. Århus Festuge Kulturforum Lys over Lolland Kulturinstituttet i Rusland ønsker at få russisk deltagelse i festivalen Vold i familien Fælles projekt med deltagelse fra Danmark, Norge og Baltikum: oprettelse af samarbejdsnettet, seminarer, konferencer, projektet Daphne 3. København og Vilnius Benelux Film Eurociné 25 Europæisk filmfestival med 25 film fra 25 lande på samme tid Forbrydelser, UCG biograf Bryssel Forever Young Filmfestival Europæisk filmfestival med film, der fokuserer på kulturkløften mellem ung og gammel. November Litteratur Den stille pige Præsentation og salg af Peter Høegs nye bog Kulturinstituttet, Bryssel Storytelling before take-off Historiefortællerturné, hvor historiefortællere fra alle de europæiske

19 A k t i v i t e t e r lande skal optræde i diverse lufthavne, med det formål at promovere sprogindlæring samt øge opmærksomheden på de europæiske landes sproglige rigdom Diverse europæiske lufthavne Start på Zaventem Lufthavn Fortællemaraton Pantelone, teater og kulturcenter for børn, Bryssel Musik Aurehøj Gymnasium - Kor, Orkester, Bigband & Jazztrio Koncertturné til Belgien og Holland Swinging Europe Apeldoorn, Groningen og Zwolle (NL) Radioens Big Band På turné i Benelux sammen med José Konings. I samarbejde med Dania Rejser De Oosterpoort Kulturhus Borne Philharmonie Haarlem Afenginn Dranouter Folkfestival Benjamin Koppel Jazz Brugge Udstillinger Lisbeth van Deurs Udstilling af Lisbeth van Deurs malerier og gouacher med moderskabet som tema Coloplast, Belgien H.C. Andersen vandreudstilling Januar-marts Hovedbiblioteket, Aruba Rygtet Grafisk kunstudstilling med deltagelse af 10 hollandske og 10 danske grafiske kunstnere CODA, Apeldoorn (NL) Borken (D) Galleri & Kunsthandel Veldpape Galleriet udstiller dansk kunst Windschoten (NL) Bjørg Thorhallsdottir Udstiller malerier EFTA, Bryssel Erasmus Hogeschool, Bryssel Shape, Mons Ung Dansk Tegnekunst Med Daniel Milan og Sissan Richardt Kulturinstituttet, Bryssel Kunstforening for virksomheder Der arbejdes for tiden på at oprette en kunstforening for danske virksomheders datterselskaber i Benelux. Unge danske kunstnere får muligheden for at udstille og sælge deres kunst i udlandet, mens danske datterselskaber støtter den danske kunstscene. Oktober-november The Multiage Society I forbindelse med UNESCO-projektet The Multiage Society. The cultural dimension of age policies afholdes der en workshop på Instituttet. For at danne ramme for denne workshop vil der være en udstilling udarbejdet i et samarbejde mellem en ung og en ældre kunstner Kulturinstituttet, Bryssel Udstilling om den nordiske jul I samarbejde med nordiske kolleger fra Island, Finland, Norge og Sverige laves en udstilling om den nordiske jul, som de besøgende på julemarkedet på Kasteel van Gaasbeek kan se Kasteel van Gaasbeek Udvekslinger & Job-Swop Se liste under Danmark Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Det danske ældreområde Foredrag i provinsen Groningen Winschoten Belgium - a split country: How to survive cobblestones, a Babylon of languages and odd values. Foredrag i det flamske kulturministerium for nordiske praktikanter Bryssel H.C. Andersen og hans tid Foredrag om H.C. Andersen og guldalderen, kunst og filosofi Aruba Dansk kultur og samfund Foredrag om dansk historie, kultur og samfund Aruba Det danske undervisningssystem Sproginstituttet, Curacao Universitetet, Curacao Universitet og pædagogisk Institut, Aruba Grafik i Danmark og Holland Foredrag i forbindelse med udstillingen Rygtet Museum CODA, Apeldoorn SFO i Danmark Konference om børnepasning. Indledning om den danske situation og tradition Amsterdam (NL) Dansk kulturpolitik I et seminar om lokal kulturpolitik Bryssel European Citizens Consultation (ECC) Internationale og nationale borgermøder om fremtidens EU International Agenda Setting Event, Bryssel The Multiage Society Konference om kultur- og ældrepolitik, med CICEB, ECOSOC, UNESCO og AGE Kulturinstituttet, Bryssel Andre aktiviteter Den skandinaviske sprogskole Holdkurser og privatundervisning i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk. Arrangeres i samarbejde med Alliance Française, Det Finske Kulturinstitut samt Den Svenske og Den Norske Ambassade Kulturinstituttet, Bryssel Sprog og kulturudveksling Seminarer og forberedelseskurser for unge professionelle fra Benelux-landene, der skal på udvekslingsophold igennem Leonardo Da Vinci-programmet. Indeholder bl.a. sprogundervisning i dansk og information om danske arbejds- og kulturforhold Kulturinstituttet, Bryssel Sprogdag Sprogskolen repræsenteres, nordiske sprog promoveres og tegneudstilling åbnes Kulturinstituttet, Bryssel SIDE 19

20 A k t i v i t e t e r Estland Film Film til og fra Danmark Danske film i biografen Sõprus, Tallinn. Filmaftener på Kulturinstituttet. Black Nights Film Festival program HCA minutters stilhed CICEB projekt LARGE: Kulturel festlighed i forbindelse med det nye Europa gennem film. Præsentation af CICEB projekt og film af estisk deltager Ove Musting. Manuskriptforfatter Timo Lehti, Finland; co-producer Albert Vlk, Slovakiet. Film om dansk kunst og kunstnere I samarbejde med Estisk Kunstmuseum KUMU. Maj Litteratur Litterære aftener April Kulturinstituttet, Tallinn Maj Det Nordiske Rum, Estiske Hovedbibliotek Nordisk Litteratur Præsentation af danske forfattere i Nordisk Poesi Uge Tallinn, Tartu og Narva Hele Estlands Eventyr Dag Arrangeret af det Estiske Informationscenter for Børnelitteratur Estiske byer og landsbyer Nordisk Biblioteksuge Præsentation af dansk litteratur. November Tallinn og Tartu Jazzfestival Jazzkaar Kulturinstituttet arbejder med den danske deltagelse i festivalen Tallinn, Tartu og Pärnu Pentagonorkestret Koncerter i Estland, workshops Tallinn og Tartu Rosendal/Earle/Templeton Julejazz. Kulturinstituttet arbejder med den danske deltagelse i festivalen. December Teater, dans og performance Dansk drama Læsninger af nyt dansk drama. I samarbejde med det Nordiske Informationsbureau. April Tallinn Byteater HCA Eventyrkammer Skuespiller Leino Rei skal læse H.C. Andersens eventyr op i et specielt indrettet rum i det Estiske Dukketeater. Den kostumerede skuespiller bliver inviteret til at læse eventyr op i forskellige steder. Eventyrene Fyrtøjet og Skyggen spilles fortsat. Estlands Dukketeater, Tallinn Udstillinger Tommy Sockel & Superflex Dansk deltagelse i åbningsfest af nyt Estisk Kunstmuseum KUMU Tallinn Kunst-kuratorers seminar i Estland I forbindelse med åbning af det nye kunstmuseum KUMU i Tallinn. Arrangement for den danske deltagelse. Februar-marts Leif Nielsen Dansk kunstudstilling. August-december Tallinn, Jõgeva og Pärnu En Dronning - Et demokrati November Kuressaare Teater galleri Danmarks religiøse kunst Dagmar Warming, Lemvig Kunstmuseum. Research om udstillingsmuligheder. Lemvig og Tallinn Poul Gernes Samarbejde med Aalborg Kunstmuseum om mulighederne for at vise Poul Gernes på KUMU Aalborg og Tallinn Udvekslinger & Job-Swop Se liste under Danmark Seminarer, konferencer, gåhjem-møder og foredrag Museer i udvikling Seminar for estiske og danske museums medarbejdere. April Tallinn Nye visioner Foredrag af Kent Martinussen fra Gammel Dok for estiske arkitekter. Alt for perfekt. Syv Nye Danmark. Om udstillings-trilogi DAC RE-Think. I samarbejde med Estisk Arkitektur Forening (M. Mutso, T. Laigu). Juli Dansk-estiske historiske forbindelser - Arkæologi Konference i samarbejde med Tallinn Universitet, Historisk Institut. Oktober Tallinn Musik Opera i Provinsen fra Danmark Kappen af Giacomo Puccini. Musikalsk workshop (Børge Nielsen). Marts Tallinn og Pärnu Scandinavian Guitar Duo Per Pålsson, Jesper Sivebæk på Guitar Musik Festivalen. Marts Tallinn og Tartu Lars Ulrik Mortensen Koncert på V International Hapsicorn Festival Tallinn og Tartu SIDE 20 Møder Udvekslingsudstilling, lavet i samarbejde mellem Nordjyllands Amt og den Estiske Union for Grafikere. April-december Estland Kunstudveksling Odsherred-Estland Projektet involverer udveksling af udstillinger og kunstnere. Projektet forventes at foregå i tre-fire år. Hovedsagelig er Asnæs Hus i Dragsholm udstillingssted. Juli-december Studierejser Estland Elever fra 9.d og 9.e, Gilleleje Gymnasium DGI Gymnaster fra Fjeldsted På festivalen Spring Breeze Tallinn og Tartu

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

03 Å R S B E R E T N I N G

03 Å R S B E R E T N I N G 03 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Hamburg til Danmark... 4 Studierejser og Job-Swop... 5 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen...10 Polen...11

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere