Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis."

Transkript

1 Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 akkrediteret det ansøgte udbud i Odense af professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement (overbygning) positivt, jf. akkrediteringslovens 14 stk Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Rådet har vurderet udbuddet ud fra de kriterier for kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til uddannelsesakkreditering (nye uddannelser og udbud), 30. september Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2020, jf. akkrediteringslovens 15, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information. Akkrediteringsrådet 28. november 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 14/ Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (akkrediteringsloven) 2 Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) Side 1/1

2 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMI LILLEBÆLT, ODENSE

3 Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 3

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement i Odense til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Dog vurderer panelet det som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Panelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt af uddannelseschefen og en ansvarlig underviser, som har kontakt til videngrundlaget. Desuden vurderes det, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø gennem inddragelse i løsning af mindre opgaver i tilknytning til undervisernes forsknings- og udviklingsarbejde, og ved at underviserne selv bringer ny relevant viden ind i undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, herunder vil det blive sikret, at underviserne har de rette kompetencer til at undervise på engelsk. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre både studieophold og praktikforløb i udlandet inden for den normerede studietid, og praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Aftagere og andre interessenter vil blive inddraget i evalueringer af det samlede udbud gennem et kommende uddannelsesråd, praktikevalueringer og dimittendundersøgelser. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer vil blive kvalitetssikret. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Rasmus Klarskov Storm, cand.scient.adm., ph.d., senioranalytiker i Idrættens Analyseinstitut, hvor han bl.a. analyserer og formidler idrætssociologiske, idrætspolitiske og sportsøkonomiske emner. Ann Hartl, HA almen, ph.d., adjunkt på leisure management-uddannelsen på University College Sjælland. Forsknings- og undervisningserfaring inden for leisure (turisme, sport og event) og oplevelsesøkonomi med særligt fokus på turisme og destinationer. International indsigt fra arbejdsophold i Nordeuropa og Nordamerika. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 4

6 Liv Kox Gregersen, serviceøkonom med speciale i sports- og eventmanagement, studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement på University College Nordjylland. Sportsansvarlig i Aalborg Vikings og har tidligere været i praktik i Queens Park Rangers. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under økonomisk-merkantilt hovedområde. Forventet optag 35 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af bekendtgørelse nr af 03/11/2009 (bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement). Professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement er en 1½-årig bacheloruddannelse (90 ECTS-point), som fungerer som top-up på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom samt andre beslægtede uddannelser. Viden Skal have viden om professionens/fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis Skal kunne forstå teori og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Færdigheder Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 5

7 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 03/11/2009 (bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement) og studieordning for professionsbachelor i sportsmanagement, maj Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademiet Lillebælt har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde (bilag ) i Jf. udregning spørgsmål 1, Kriterium IV ii Skøn jf. erfaringer med andre PBA-uddannelser på EAL iii Skøn jf. erfaringer med andre PBA-uddannelser på EAL iv Jf. en semesterbelastning (30 ECTS = 825 timer eller 412½ time til henholdsvis praktik og bachelorprojekt). Reelt aftales praktikophold som 10 uger à 37 timer eller 12 uger à 30 timer. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 6

8 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt delvist tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Dog vurderer panelet det som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Udbuddet vil blive tilrettelagt af uddannelseschefen og en ansvarlig underviser, som selv har kontakt til flere udviklingsprojekter og samarbejder. Desuden vil de studerende få kontakt til det relevante videngrundlag gennem inddragelse i løsning af mindre opgaver i tilknytning til undervisernes forsknings- og udviklingsarbejde, og ved at underviserne selv bringer ny relevant viden ind i undervisningen. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet bliver tilknyttet relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, men det vurderes som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Institutionen har redegjort for, at der på erhvervsakademiet er ansat syv undervisere, som vil blive tilknyttet udbuddet. Underviserne er tilknyttet uddannelserne til hhv. serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom samt professionsbacheloruddannelserne i hhv. hospitality management og innovation og entreprenørskab. Disse undervisere har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur., cand.merc., cand.negot. og cand.mag. Desuden har alle underviserne erfaringer med og kontakter i idrætsmiljøer som eksempelvis ledere, bestyrelsesmedlemmer eller instruktører. Enkelte har været undervisere eller censorer på idrætsorganisationernes egne interne uddannelser og diplomuddannelser inden for sportsledelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne samlet set lever op til kravene til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der på forskellig vis vil tilgå viden fra forskningsfelter og udviklingsprojekter. Institutionen har redegjort for et formelt samarbejde med Högskolan Dalarna, der har 12 års erfaring med udbud af sportsmanagementuddannelsen på bachelorniveau. Samarbejdsaftalen inkluderer lærerudveksling, forelæsninger, viden- og erfaringsudvekslinger og en double degree-aftale om udveksling af studerende. Institutionen har redegjort for, at samarbejdet vil blive formaliseret med hensyn til dette udbud, hvor det ifølge institutionen vil give god mening at de to institutioner udveksler cases, litteratur og undervisere. Derudover har institutionen redegjort for, at der vil blive arrangeret studierejser til Dalarna med fokus på afvikling af store internationale idrætsevents. Panelet vurderer samarbejdet relevant for udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive tilført ny udviklings- og forskningsviden gennem institutionens samarbejde med Syddansk Universitet. Det vil bl.a. ske ved, at der vil blive gjort brug af relevant publiceret Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 7

9 litteratur, cases og gæsteundervisere fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Institut for Idræt og Biomekanik (IOB). Syddansk Universitet udbyder desuden HA- og cand.merc.-uddannelserne i sports- og eventmanagement i Esbjerg og Slagelse, og institutionen har redegjort for, at undervisere herfra med fordel vil kunne inddrages som timelærere, gæsteundervisere og foredragsholdere på udbuddet. Akkrediteringspanelet vurderer, at viden fra IOB og CISC er relevant for udbuddet, og at det er sandsynliggjort, at viden herfra vil tilgå udbuddet. Desuden vurderer panelet, at det ikke er sandsynliggjort, at viden fra HA- og cand.merc.-uddannelserne i sports- og eventmanagement vil tilgå udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive etableret tilknytning til de ovenstående projekter og samarbejder, ved at underviserne vil deltage eller være repræsenteret (supplerende dokumentation af , s. 2). Det er desuden beskrevet, at der vil ske en videndeling mellem underviserne (supplerende dokumentation af , s. 5). Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er sandsynliggjort, hvordan viden fra alle projekter og samarbejder, vil tilgå undervisergruppen. Institutionen har redegjort for, at en af underviserne deltager i forskernetværket CiFri (Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed), der har fokus på idræt, personlige relationer til ledere i såvel DGI som specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Derudover deltager underviseren i forsknings- og udviklingssamarbejdet EVINN et Interreg IVA-projekt (om eventbaseret innovation) med fokus på samarbejde mellem forskere, virksomheder, turisme- og erhvervsfremmeorganisationer og uddannelsesinstitutioner om udvikling af teknologi m.m. til store idrætsevents. Samarbejdet er mellem Danmark, Norge og Sverige. Desuden er underviseren medlem af International Olympic Academy Participants Association, som er et netværk af forskere, undervisere, ledere (offentlige og private) samt nuværende og tidligere topidrætsudøvere. Akkrediteringspanelet vurderer, at disse netværk og samarbejder er relevante, og at det er sandsynliggjort, at viden herfra vil tilgå udbuddet gennem underviserens tilknytning. Institutionen har fremlagt et skema, der viser sammenhængen mellem uddannelsens fag og videngrundlaget. Skemaet viser eksempelvis, at der vil blive inddraget forskningsviden fra SDU-samarbejdet og viden fra praksis gennem cases fra idrætsklubber og foreninger i fagelementet sportsmarketing. Akkrediteringspanelet vurderer, at der samlet set er sammenhæng mellem uddannelsens fag og udbuddets videngrundlag. Dog vurderer panelet, at det er en mindre svaghed, at det ikke fremgår af skemaet, at alle projekter og samarbejder vil blive inddraget i uddannelsens fag. Institutionen har redegjort for, at to af underviserne på udbuddet forventes at påbegynde hver et ph.d.-projekt. Det ene omhandler kulturturisme og vil fokusere på udvikling af ny viden om forretningsudvikling og kommercialisering inden for kulturturisme, herunder sportsevents. Den anden undervisers ph.d.-projekt vil tage udgangspunkt i hospitality-industrien. Projektet har fokus på begrebet delt værtsskab med afsæt i klassiske modeller for god service inden for turismebranchen. Akkrediteringspanelet vurderer, at ph.d.-projekterne i nogen grad er relevante for udbuddet, men bemærker, at disse ph.d.-projekter endnu ikke er godkendt. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne har kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen og en af underviserne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af udbuddet. Uddannelseschefen er chef for universet Event, turisme og oplevelser, hvor udbuddet bliver forankret. Uddannelseschefen har tidligere praksiserfaring fra arbejde i organisationer inden for oplevelsesøkonomi samt event og turisme. Underviseren, der har et særligt overordnet ansvar for tilrettelæggelsen af udbuddet, er tilknyttet videngrundlaget gennem bl.a. deltagelse i forskernetværket CiFri (Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed). Desuden er underviseren inddraget i forsknings- og udviklingssamarbejdet EVINN et Interreg IVA-projekt (om eventbaseret innovation). Derudover er underviseren medlem af International Olympic Academy Participants Association (IOAPA). Institutionen har desuden redegjort for, at den resterende undervisergruppe vil blive involveret i tilrettelæggelsen af undervisningen. Underviserne samles i et team, som diskuterer litteraturvalg og afdækning af muligheder for Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 8

10 tværfaglige projekter og opgaver med hensyn til inddragelse af eksterne aktører og teoretiske cases (supplerende dokumentation af , s. 4). Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at de studerende bliver inddraget i videngrundlaget via konkrete problemstillinger, cases og analysearbejde, som underviserne inddrager i undervisningen. Derudover har institutionen redegjort for, at det kan være, ved at de studerende kan indgå i løsning af mindre opgaver i forbindelse med forskningen, eksempelvis i forbindelse med omsætning af teori til praksis, afprøvning af forløb, spørgeskemaundersøgelser, løsning af afgrænsede problemstillinger (research questions), udarbejdelse af guider eller manualer i forbindelse med sportsevents m.m. Desuden vil det være muligt for de studerende at deltage i virksomhedsbesøg, og der vil også blive afholdt gæsteoplæg på udbuddet (supplerende dokumentation af , s. 2). Derudover har institutionen redegjort for, at der vil blive etableret en sparrings- eller coachfunktion, hvor alle studerende får en underviser som fast kontaktperson, og som de kan henvende sig til med spørgsmål af faglig karakter. Denne funktion er på institutionen under implementering på bl.a. serviceøkonomuddannelsen (supplerende dokumentation af , s. 3). Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 9

11 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, herunder vil det blive sikret, at underviserne har de rette kompetencer til at undervise på engelsk. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre både studieophold og praktikforløb i udlandet inden for den normerede studietid, og at praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Institutionen har redegjort for, at studieaktiviteten er fordelt på forskellige aktivitetstyper gennem uddannelsen, svarende til et fuldtidsstudium. Der er dels undervisningslektioner og vejledning, dels et praktikforløb og et bachelorprojekt. Institutionen har redegjort for, at antallet af arbejdstimer fastsættes til 27,5 timer pr. ECTS-point, hvilket giver den studerende i alt 825 arbejdstimer. Heraf udgør undervisningstimer 180 timer, og læsning og eksamen 462 timer, mens vejledning og bundne forudsætninger udgør 183 timer. Akkrediteringspanelet vurderer, at de planlagte arbejds- og undervisningsformer i de enkelte fag vil gøre det muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at der vil blive anvendt undervisningsformer bestående af arbejde med tværfaglige cases og seminarer, skemalagt undervisning eller holdundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, studieforberedelse, skriftlige arbejder eller øvelsesrækker (bundne forudsætninger og læringsaktiviteter), studenterpræsentationer, virksomhedsbesøg, selvstudium og projekter i udvalgte virksomheder. Institutionen har redegjort for, at der forud for hvert semester for hvert fagelement vil blive udarbejdet en detaljeret indholds- og strukturoversigt. Denne oversigt skal angive pensum, fagets mål, metoder, omfang og afprøvningsform. Det er underviserens ansvar, at oversigten sikrer et Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 10

12 match med studieordningen, så læringsmålene indfries. Institutionen har derudover med hensyn til fagelementet sportsmarketing eksemplificeret, at den, for at sikre, at læringsmålene nås, vil indgå samarbejde med én eller flere konkrete aktører (opdragsgivere) om et gennemgående projekt eller udviklingsforløb for hele 5. semester. Et projekt eller udviklingsforløb, der skal være med til at sikre, at alle læringselementer i studieordningen bliver berørt med hensyn til teori og praksis. Derudover oplister institutionen en række samarbejdspartnere, fx Dansk Firmaidrætsforbund og Ultimate Sport Service. Institutionen har desuden redegjort for, at der for de studerende, som har andre faglige forudsætninger end serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom, arrangeres studie- og erfaringsgrupper. For hver enkelt af disse studerende vil det blive vurderet, hvordan vedkommende kan superviseres og guides med hensyn til tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i fag, hvor den pågældende måtte have svagere forudsætninger end de øvrige studerende. Dette er desuden særligt relevant, fordi uddannelsen udbydes på engelsk og dermed sandsynligvis vil optage udenlandske studerende. Institutionen har redegjort for, at disse udenlandske studerende ved studiestarten støttes gennem studie- og erfaringsgrupper. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne på udbuddet er pædagogisk kvalificerede. Institutionen har redegjort for, at en del af underviserne er lektorer og har gennemført erhvervsakademiernes lektorkvalificeringsforløb. Undervisere, som ikke er lektorer, og nyansatte undervisere skal gennemføre samme lektorkvalificeringsforløb. Desuden vil der for alle undervisere på institutionen blive afholdt pædagogisk temadage for at sikre kvalificering af undervisernes pædagogiske kompetencer (ansøgningen, s. 19). Institutionen har desuden redegjort for undervisernes engelsksproglige kompetencer. Alle undervisere, som bliver tilknyttet udbuddet, underviser i forvejen på engelsk på forskellige uddannelser, fx på uddannelsen til professionsbachelor i hospitality management. Som et redskab til at sikre undervisernes engelskkompetencer vil underviserne blive sendt på udvekslingsophold på udenlandske partnerinstitutioner i Europa (supplerende dokumentation af , s. 6). Institutionen har redegjort for, at undervisernes pædagogiske niveau indgår i den interne evaluering af undervisningen, som de studerende gennemfører (ansøgningen, s. 18). Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at følgende dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet: 6. semester (30 ECTS-point): sportsjura, sportsmarketing, sportsmanagement, sportsøkonomi, tema 3 7. semester (15 ECTS-point): praktik. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil være i stand til at understøtte, at de studerende kan gennemføre en del af uddannelsen i udlandet uden studietidsforlængelse. Institutionen har redegjort for, at der er indgået flere partnerskabsaftaler inden for EU, og at der løbende indgås aftaler med uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis er der allerede indgået et formelt samarbejde med Högskolan Dalarna, der har 12 års erfaring i at udbyde en tilsvarende uddannelse på bachelorniveau. Institutionen har også redegjort for, at der er et veletableret internationalt kontor på udbudsstedet. Hvert efterårssemester vil kontoret afholde en inspirationsdag med fokus på studier og praktik i udlandet. For hver studerende skal institutionen godkende uddannelsesinstitution, fagligt indhold og niveau samt undervisningens art og omfang (målt i ECTS-point) for det søgte uddannelsesforløb. Dog bemærker akkrediteringspanelet, at det for de fag på 6. semester, der strækker sig over både 5. og 6. semester, er mindre sandsynligt, at det er muligt at finde et fag på en udenlandsk institution med samme faglige niveau og indhold. Ved praktikophold i udlandet skal institutionen godkende praktikstedet, jf. det gældende regelgrundlag og praksis på institutionens øvrige uddannelser. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 11

13 Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læring både på og uden for institutionen gensidigt vil supplere hinanden, og at uddannelsen dermed er fagligt sammenhængende i alle sine dele. Institutionen har redegjort for, at praktikforløbet på 7. semester er en integreret del af uddannelsen. Udbudsstedet vil sikre, at den studerendes teoretiske viden kan blive bragt i spil på praktikstedet gennem en dialog mellem praktikstedet og udbuddets vejleder i begyndelsen af praktikperioden. Den viden, som de studerende har opnået under praktikforløbet, vil blive bragt i spil i det afsluttende bachelorprojekt. Institutionen har desuden redegjort for, at viden fra praktikken inddrages i forbindelse med vejledning i forbindelse med praktikrapport og bachelorprojekt. Institutionen har derudover redegjort for, at studieophold i udlandet på 6. semester vil blive en integreret del af uddannelsen. Det vil gennem indgåelse af de føromtalte samarbejdsaftaler blive sikret, at studieopholdet bygger videre på den teoretiske undervisning på 5. semester. Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil være et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de studerende. Institutionen har indhentet tilkendegivelser om, at 12 organisationer, foreninger, klubber mv. vil stille praktikpladser til rådighed. Det er virksomheder som fx Club La Santa, DGI og KFUM. Flere af virksomhederne tilkendegiver, at de er interesserede i at modtage udenlandske praktikanter, enten i egen virksomhed eller hos deres internationale samarbejdspartnere. Institutionen har redegjort for tidligere erfaringer med udenlandske studerende på praktikophold i Danmark. Bl.a. har udenlandske studerende været i praktik i forbindelse med EM i svømning i Herning og VM i wheelchair rugby i Odense. For at etablere danske praktikpladser til udenlandske studerende vil diverse nationale idrætsforbund og -organisationer og private eventbureauer blive kontaktet af den internationale afdeling. Derudover har institutionen redegjort for, at udenlandske studerende på institutionens andre engelske udbud i stort omfang får praktikpladser i deres hjemland. Erhvervsakademiet har redegjort for, at der er etableret kontakter i bl.a. Polen, Tyskland og Spanien, og at det ikke forventes at være problematisk at etablere kontakter i de øvrige EU-lande. For at sikre, at de studerende får en praktikplads, bliver institutionens internationale afdeling inddraget og gør i den forbindelse brug af kontakterne til europæiske partnerskoler. Institutionens karrierecenter vil få ansvar for at vejlede de studerende i praktikpladssøgning og administrerer også en netbaseret jobbank, hvorigennem studerende og arbejdsgivere kan finde hinanden. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 12

14 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Aftagere og andre interessenter vil blive inddraget i evalueringer af udbuddet gennem et kommende uddannelsesråd, praktikevalueringer og dimittendundersøgelser. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer vil blive kvalitetssikret gennem studenterevalueringerne. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Erhvervsakademiet Lillebælt har redegjort for, at institutionens samlede kvalitetssikringssystem vil blive anvendt på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der årligt udarbejdes en kvalitetsrapport gældende for det faglige univers, som udbuddet bliver tilknyttet. Et univers består af flere uddannelser inden for samme fagområde, og udbuddet er tilknyttet universet Events, oplevelser og turisme. Kvalitetsrapporten indeholder information fra en studentertilfredshedsmåling, som skal gennemføres årligt, data om videngrundlaget i universet med viden om undervisernes tilknytning til faglige miljøer, censorindberetninger og advisoryboard-referater. Kvalitetsrapporten vil blive fremlagt og diskuteret på den årlige kvalitets- og udviklingskonference, som er et møde mellem undervisere og uddannelseschefer fra de uddannelser, som indgår i det univers, som udbuddet er tilknyttet. Institutionen har redegjort for, at der en gang årligt vil blive foretaget en studentertilfredshedsundersøgelse (ENNOVA), hvor de studerende spørges om undervisningsformen, underviserne, udbyttet, det fysiske miljø, administrationen m.m. Institutionen har desuden redegjort for, at der ved afslutning af hvert modul vil blive gennemført en elektronisk fagevaluering blandt de studerende. Denne evaluering er uddannelseschefen på udbuddet ansvarlig for at iværksætte og gennemføre. Derudover vil udbuddet sammenholde karaktererne for hvert afsluttet hold, hvilket sammen med studenterevalueringen danner grundlag for en samtale uddannelseschefen og underviseren imellem for at sikre pædagogisk og faglig kvalitet. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 13

15 Akkrediteringspanelet vurderer, at det er tydeligt, hvem der vil behandle informationerne og træffe beslutninger om evt. handling. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen som opfølgning og tilbagemelding på hvert undervisningsmodul vil afholde møder med hver underviser. Denne opfølgning skal tage udgangspunkt i hhv. den elektroniske evaluering, de afgivne karakterer, censorrapporter, underviserens egne observationer mv. Yderligere har institutionen redegjort for, at uddannelseschefen på baggrund af drøftelserne på konferencerne er ansvarlig for at opstille mål og standarder for det kommende års arbejde. Denne proces vil foregå i dialog med kvalitetsenheden. Det vil blive uddannelsesledernes ansvar at udmelde mål og standarder for, hvad der anses som acceptable resultater. På institutionen er det fastlagt, at uddannelseschefen iværksætter en handleplan, hvis der scores under 65 % på et af tilfredshedsundersøgelsens indsatsområder. Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet i kraft af den årlige kvalitetsrapport opsummerer evalueringer af udbuddet i en samlet rapport. Den samlede kvalitetsrapport indeholder resultaterne fra dimittendundersøgelser, censorindberetninger, viden fra praktikvirksomheder og det kommende uddannelsesudvalg. Dog vurderer panelet, at det er en mindre svaghed, at det ikke er sandsynliggjort, at aftagere, som er dækkende for den samlede uddannelse, vil blive inddraget i uddannelsesudvalget. Institutionen har redegjort for, at der årligt for det univers, som udbuddet vil blive tilknyttet, vil blive udarbejdet en kvalitetsrapport, der samler evalueringsresultaterne for det samlede udbud. Denne årlige kvalitetsrapport for universet indeholder referater fra det eksisterende advisoryboard. Advisoryboardet diskuterer ved halvårlige møder uddannelsernes vægtning, fokus og udvikling. Institutionen har redegjort for, at der vil blive nedsat et uddannelsesråd i stedet for advisoryboardet, men med samme formål. Udbuddet vil sammen med de andre uddannelser i universet blive tilknyttet dette uddannelsesråd. Institutionen har redegjort for, at vil der blive foretaget en dimittendundersøgelse, som gennemføres et og fem år efter dimission, og som ligeledes indgår i kvalitetsrapporten. Censorindberetningerne indgår også som i den samlede kvalitetsrapport. Derudover har institutionen redegjort for, at viden fra praktikvirksomhederne vil indgå i kvalitetsrapporten. Der vil blive foretaget evalueringer af praktikantens kvalifikationer i forhold til virksomhedens arbejdsopgaver. Evalueringsresultaterne vil desuden indgå i den besøgsrapport, som praktikvejlederen udarbejder på baggrund af dialog med praktikvirksomhederne. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med tilstrækkelig kvalitet. Institutionen har redegjort for, at der i studentertilfredshedsundersøgelsen vil indgå spørgsmål om de fysiske faciliteter og materielle ressourcer. Resultaterne fra evalueringerne vil løbende blive brugt til at tilpasse de fysiske faciliteter til de indholdsmæssige og pædagogiske krav, som studieordningens rammer sætter. Hvis de studerende ikke er tilfredse med de fysiske faciliteter, skal underviserne og uddannelseschefen afklare årsagen og udarbejde en handleplan. Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at kvaliteten af praktikforløb både i Danmark og i udlandet vil blive sikret. Institutionen har redegjort for, at den studerende får en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson fra virksomheden. Med udgangspunkt i studieordningens læringsmål for praktikken fastlægger den studerende og kontaktpersonen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte i forbindelse med praktikperioden. Denne aftale er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. For at sikre det optimale praktikforløb skal den studerende, erhvervsakademiet og virksomheden i samarbejde udarbejde en plan for praktikken. Planen skal være en del af praktikaftalen og skal godkendes af Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 14

16 praktikvejlederen. For at sikre en løbende kvalitet af praktikopholdet afleverer den studerende ugerapporter til praktikvejlederen. Praktikvejlederen giver en tilbagemelding på ugeplanen med hensyn til, om der er overensstemmelse mellem kravene til praktikken og det udførte arbejde i praktikperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter praktikvejlederen virksomheden. Praktikvejlederen besøger mindst én gang i praktikforløbet de studerende, som er i praktik inden for institutionens dækningsområde. For praktikanter uden for erhvervsakademiets dækningsområde kan praktikbesøg foregå virtuelt via Skype. Praktikbesøg afrapporteres i erhvervsakademiets CRM-system i form af besøgsrapporter. Besøgsrapporterne drøftes af undervisere og uddannelseschefen på den årlige kvalitets- og udviklingskonference. Ved praktikkens afslutning skal den studerende udarbejde en praktikrapport, som evalueres af praktikkoordinatoren (ansøgningen, s. 28). Derudover skal de studerende og praktikvirksomhederne evaluere det samlede praktikforløb. Institutionen har redegjort for, at læringsmålene i forbindelse med praktikophold i udlandet jf. studieordningen skal kunne opfyldes på samme vilkår som i forbindelse med praktik i Danmark. Erhvervsakademiets praktikvejleder vil have kontakt til den studerende via Skype og under opholdet (supplerende dokumentation af , s. 8). Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at studieophold i udlandet vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at det for at sikre kvaliteten af studieophold kræves af den internationale afdeling, at studerende skal indgå en såkaldt learning agreement. Hvis der sker ændringer undervejs i forløbet, skal det aftales skriftligt både med den internationale afdeling og med værtsinstitutionen. Desuden skal den studerende efter endt ophold skrive en rapport om studieopholdet. Kvaliteten sikres, ved at den internationale afdeling gennemlæser de studerendes rapporter og evaluerer opholdet sammen med den studerende og uddannelseschefen. Hvis der er konstateret afvigelser i forhold til kontrakten, kontakter den internationale afdeling værtsinstitutionen og vurderer, om institutionen kan bruges i fremtiden. Information herom indgår i universets kvalitetsrapport og bliver diskuteret på den årlige kvalitets- og udviklingskonference. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 15

17 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Mia Holm Andreasen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 16

18 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen den 1. oktober 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag -- Kriterium 2 Bilag CVer på uddannelseschef og undervisere.pdf Bilag Mail fra IHK Flensburg til uddannelseschef Jane Hansen.pdf Bilag Støtteerklæringer til uddannelsen.pdf Bilag Spørgeskemaer vedr. behov og praktik.pdf Bilag Praktikker hos Udvikling Fyn og Odense Sport og event.pdf Bilag -- Kriterium 3 Bilag Sammenhæng læringsmål.pdf Bilag -- Kriterium 4 Bilag Skema og definitioner Studiekaktivitet.pdf Bilag International possibilities.pdf Bilag Oversigt over Partner Institutioner.pdf Bilag Praktikaftaleformular.pdf Bilag -- Kriterium 5 Bilag Kvalitetspolitik Sådan gør vi.pdf Bilag Udkast til kvalitetsrapport for universet Events, Oplevelser og Turisme.pdf Bilag Udkast til evalueringsskema.pdf Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 22. august 2014 Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 17

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING)

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Nyt udbud af ny uddannelse Nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Professionsbacheloruddannelse (overbygning)

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved s Erhvervsakademi i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-50

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Erhvervsakademi Aarhus Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelse i energiteknologi, Erhvervsakademi

Læs mere