Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis."

Transkript

1 Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 akkrediteret det ansøgte udbud i Odense af professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement (overbygning) positivt, jf. akkrediteringslovens 14 stk Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Rådet har vurderet udbuddet ud fra de kriterier for kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til uddannelsesakkreditering (nye uddannelser og udbud), 30. september Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2020, jf. akkrediteringslovens 15, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information. Akkrediteringsrådet 28. november 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 14/ Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (akkrediteringsloven) 2 Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) Side 1/1

2 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMI LILLEBÆLT, ODENSE

3 Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 3

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement i Odense til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Dog vurderer panelet det som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Panelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt af uddannelseschefen og en ansvarlig underviser, som har kontakt til videngrundlaget. Desuden vurderes det, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø gennem inddragelse i løsning af mindre opgaver i tilknytning til undervisernes forsknings- og udviklingsarbejde, og ved at underviserne selv bringer ny relevant viden ind i undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, herunder vil det blive sikret, at underviserne har de rette kompetencer til at undervise på engelsk. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre både studieophold og praktikforløb i udlandet inden for den normerede studietid, og praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Aftagere og andre interessenter vil blive inddraget i evalueringer af det samlede udbud gennem et kommende uddannelsesråd, praktikevalueringer og dimittendundersøgelser. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer vil blive kvalitetssikret. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Rasmus Klarskov Storm, cand.scient.adm., ph.d., senioranalytiker i Idrættens Analyseinstitut, hvor han bl.a. analyserer og formidler idrætssociologiske, idrætspolitiske og sportsøkonomiske emner. Ann Hartl, HA almen, ph.d., adjunkt på leisure management-uddannelsen på University College Sjælland. Forsknings- og undervisningserfaring inden for leisure (turisme, sport og event) og oplevelsesøkonomi med særligt fokus på turisme og destinationer. International indsigt fra arbejdsophold i Nordeuropa og Nordamerika. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 4

6 Liv Kox Gregersen, serviceøkonom med speciale i sports- og eventmanagement, studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement på University College Nordjylland. Sportsansvarlig i Aalborg Vikings og har tidligere været i praktik i Queens Park Rangers. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under økonomisk-merkantilt hovedområde. Forventet optag 35 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af bekendtgørelse nr af 03/11/2009 (bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement). Professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement er en 1½-årig bacheloruddannelse (90 ECTS-point), som fungerer som top-up på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom samt andre beslægtede uddannelser. Viden Skal have viden om professionens/fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis Skal kunne forstå teori og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Færdigheder Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 5

7 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 03/11/2009 (bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement) og studieordning for professionsbachelor i sportsmanagement, maj Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademiet Lillebælt har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde (bilag ) i Jf. udregning spørgsmål 1, Kriterium IV ii Skøn jf. erfaringer med andre PBA-uddannelser på EAL iii Skøn jf. erfaringer med andre PBA-uddannelser på EAL iv Jf. en semesterbelastning (30 ECTS = 825 timer eller 412½ time til henholdsvis praktik og bachelorprojekt). Reelt aftales praktikophold som 10 uger à 37 timer eller 12 uger à 30 timer. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 6

8 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt delvist tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Dog vurderer panelet det som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Udbuddet vil blive tilrettelagt af uddannelseschefen og en ansvarlig underviser, som selv har kontakt til flere udviklingsprojekter og samarbejder. Desuden vil de studerende få kontakt til det relevante videngrundlag gennem inddragelse i løsning af mindre opgaver i tilknytning til undervisernes forsknings- og udviklingsarbejde, og ved at underviserne selv bringer ny relevant viden ind i undervisningen. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet bliver tilknyttet relevante faglige miljøer inden for sportsmanagement, men det vurderes som en svaghed, at det ikke er tydeligt, hvordan viden fra det samlede videngrundlag vil tilgå den samlede undervisergruppe. Institutionen har redegjort for, at der på erhvervsakademiet er ansat syv undervisere, som vil blive tilknyttet udbuddet. Underviserne er tilknyttet uddannelserne til hhv. serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom samt professionsbacheloruddannelserne i hhv. hospitality management og innovation og entreprenørskab. Disse undervisere har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur., cand.merc., cand.negot. og cand.mag. Desuden har alle underviserne erfaringer med og kontakter i idrætsmiljøer som eksempelvis ledere, bestyrelsesmedlemmer eller instruktører. Enkelte har været undervisere eller censorer på idrætsorganisationernes egne interne uddannelser og diplomuddannelser inden for sportsledelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne samlet set lever op til kravene til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der på forskellig vis vil tilgå viden fra forskningsfelter og udviklingsprojekter. Institutionen har redegjort for et formelt samarbejde med Högskolan Dalarna, der har 12 års erfaring med udbud af sportsmanagementuddannelsen på bachelorniveau. Samarbejdsaftalen inkluderer lærerudveksling, forelæsninger, viden- og erfaringsudvekslinger og en double degree-aftale om udveksling af studerende. Institutionen har redegjort for, at samarbejdet vil blive formaliseret med hensyn til dette udbud, hvor det ifølge institutionen vil give god mening at de to institutioner udveksler cases, litteratur og undervisere. Derudover har institutionen redegjort for, at der vil blive arrangeret studierejser til Dalarna med fokus på afvikling af store internationale idrætsevents. Panelet vurderer samarbejdet relevant for udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive tilført ny udviklings- og forskningsviden gennem institutionens samarbejde med Syddansk Universitet. Det vil bl.a. ske ved, at der vil blive gjort brug af relevant publiceret Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 7

9 litteratur, cases og gæsteundervisere fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Institut for Idræt og Biomekanik (IOB). Syddansk Universitet udbyder desuden HA- og cand.merc.-uddannelserne i sports- og eventmanagement i Esbjerg og Slagelse, og institutionen har redegjort for, at undervisere herfra med fordel vil kunne inddrages som timelærere, gæsteundervisere og foredragsholdere på udbuddet. Akkrediteringspanelet vurderer, at viden fra IOB og CISC er relevant for udbuddet, og at det er sandsynliggjort, at viden herfra vil tilgå udbuddet. Desuden vurderer panelet, at det ikke er sandsynliggjort, at viden fra HA- og cand.merc.-uddannelserne i sports- og eventmanagement vil tilgå udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der vil blive etableret tilknytning til de ovenstående projekter og samarbejder, ved at underviserne vil deltage eller være repræsenteret (supplerende dokumentation af , s. 2). Det er desuden beskrevet, at der vil ske en videndeling mellem underviserne (supplerende dokumentation af , s. 5). Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er sandsynliggjort, hvordan viden fra alle projekter og samarbejder, vil tilgå undervisergruppen. Institutionen har redegjort for, at en af underviserne deltager i forskernetværket CiFri (Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed), der har fokus på idræt, personlige relationer til ledere i såvel DGI som specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Derudover deltager underviseren i forsknings- og udviklingssamarbejdet EVINN et Interreg IVA-projekt (om eventbaseret innovation) med fokus på samarbejde mellem forskere, virksomheder, turisme- og erhvervsfremmeorganisationer og uddannelsesinstitutioner om udvikling af teknologi m.m. til store idrætsevents. Samarbejdet er mellem Danmark, Norge og Sverige. Desuden er underviseren medlem af International Olympic Academy Participants Association, som er et netværk af forskere, undervisere, ledere (offentlige og private) samt nuværende og tidligere topidrætsudøvere. Akkrediteringspanelet vurderer, at disse netværk og samarbejder er relevante, og at det er sandsynliggjort, at viden herfra vil tilgå udbuddet gennem underviserens tilknytning. Institutionen har fremlagt et skema, der viser sammenhængen mellem uddannelsens fag og videngrundlaget. Skemaet viser eksempelvis, at der vil blive inddraget forskningsviden fra SDU-samarbejdet og viden fra praksis gennem cases fra idrætsklubber og foreninger i fagelementet sportsmarketing. Akkrediteringspanelet vurderer, at der samlet set er sammenhæng mellem uddannelsens fag og udbuddets videngrundlag. Dog vurderer panelet, at det er en mindre svaghed, at det ikke fremgår af skemaet, at alle projekter og samarbejder vil blive inddraget i uddannelsens fag. Institutionen har redegjort for, at to af underviserne på udbuddet forventes at påbegynde hver et ph.d.-projekt. Det ene omhandler kulturturisme og vil fokusere på udvikling af ny viden om forretningsudvikling og kommercialisering inden for kulturturisme, herunder sportsevents. Den anden undervisers ph.d.-projekt vil tage udgangspunkt i hospitality-industrien. Projektet har fokus på begrebet delt værtsskab med afsæt i klassiske modeller for god service inden for turismebranchen. Akkrediteringspanelet vurderer, at ph.d.-projekterne i nogen grad er relevante for udbuddet, men bemærker, at disse ph.d.-projekter endnu ikke er godkendt. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggerne har kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen og en af underviserne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af udbuddet. Uddannelseschefen er chef for universet Event, turisme og oplevelser, hvor udbuddet bliver forankret. Uddannelseschefen har tidligere praksiserfaring fra arbejde i organisationer inden for oplevelsesøkonomi samt event og turisme. Underviseren, der har et særligt overordnet ansvar for tilrettelæggelsen af udbuddet, er tilknyttet videngrundlaget gennem bl.a. deltagelse i forskernetværket CiFri (Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed). Desuden er underviseren inddraget i forsknings- og udviklingssamarbejdet EVINN et Interreg IVA-projekt (om eventbaseret innovation). Derudover er underviseren medlem af International Olympic Academy Participants Association (IOAPA). Institutionen har desuden redegjort for, at den resterende undervisergruppe vil blive involveret i tilrettelæggelsen af undervisningen. Underviserne samles i et team, som diskuterer litteraturvalg og afdækning af muligheder for Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 8

10 tværfaglige projekter og opgaver med hensyn til inddragelse af eksterne aktører og teoretiske cases (supplerende dokumentation af , s. 4). Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har redegjort for, at de studerende bliver inddraget i videngrundlaget via konkrete problemstillinger, cases og analysearbejde, som underviserne inddrager i undervisningen. Derudover har institutionen redegjort for, at det kan være, ved at de studerende kan indgå i løsning af mindre opgaver i forbindelse med forskningen, eksempelvis i forbindelse med omsætning af teori til praksis, afprøvning af forløb, spørgeskemaundersøgelser, løsning af afgrænsede problemstillinger (research questions), udarbejdelse af guider eller manualer i forbindelse med sportsevents m.m. Desuden vil det være muligt for de studerende at deltage i virksomhedsbesøg, og der vil også blive afholdt gæsteoplæg på udbuddet (supplerende dokumentation af , s. 2). Derudover har institutionen redegjort for, at der vil blive etableret en sparrings- eller coachfunktion, hvor alle studerende får en underviser som fast kontaktperson, og som de kan henvende sig til med spørgsmål af faglig karakter. Denne funktion er på institutionen under implementering på bl.a. serviceøkonomuddannelsen (supplerende dokumentation af , s. 3). Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 9

11 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, herunder vil det blive sikret, at underviserne har de rette kompetencer til at undervise på engelsk. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre både studieophold og praktikforløb i udlandet inden for den normerede studietid, og at praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 90 ECTS-point. Institutionen har redegjort for, at studieaktiviteten er fordelt på forskellige aktivitetstyper gennem uddannelsen, svarende til et fuldtidsstudium. Der er dels undervisningslektioner og vejledning, dels et praktikforløb og et bachelorprojekt. Institutionen har redegjort for, at antallet af arbejdstimer fastsættes til 27,5 timer pr. ECTS-point, hvilket giver den studerende i alt 825 arbejdstimer. Heraf udgør undervisningstimer 180 timer, og læsning og eksamen 462 timer, mens vejledning og bundne forudsætninger udgør 183 timer. Akkrediteringspanelet vurderer, at de planlagte arbejds- og undervisningsformer i de enkelte fag vil gøre det muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at der vil blive anvendt undervisningsformer bestående af arbejde med tværfaglige cases og seminarer, skemalagt undervisning eller holdundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, studieforberedelse, skriftlige arbejder eller øvelsesrækker (bundne forudsætninger og læringsaktiviteter), studenterpræsentationer, virksomhedsbesøg, selvstudium og projekter i udvalgte virksomheder. Institutionen har redegjort for, at der forud for hvert semester for hvert fagelement vil blive udarbejdet en detaljeret indholds- og strukturoversigt. Denne oversigt skal angive pensum, fagets mål, metoder, omfang og afprøvningsform. Det er underviserens ansvar, at oversigten sikrer et Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 10

12 match med studieordningen, så læringsmålene indfries. Institutionen har derudover med hensyn til fagelementet sportsmarketing eksemplificeret, at den, for at sikre, at læringsmålene nås, vil indgå samarbejde med én eller flere konkrete aktører (opdragsgivere) om et gennemgående projekt eller udviklingsforløb for hele 5. semester. Et projekt eller udviklingsforløb, der skal være med til at sikre, at alle læringselementer i studieordningen bliver berørt med hensyn til teori og praksis. Derudover oplister institutionen en række samarbejdspartnere, fx Dansk Firmaidrætsforbund og Ultimate Sport Service. Institutionen har desuden redegjort for, at der for de studerende, som har andre faglige forudsætninger end serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom, arrangeres studie- og erfaringsgrupper. For hver enkelt af disse studerende vil det blive vurderet, hvordan vedkommende kan superviseres og guides med hensyn til tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i fag, hvor den pågældende måtte have svagere forudsætninger end de øvrige studerende. Dette er desuden særligt relevant, fordi uddannelsen udbydes på engelsk og dermed sandsynligvis vil optage udenlandske studerende. Institutionen har redegjort for, at disse udenlandske studerende ved studiestarten støttes gennem studie- og erfaringsgrupper. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne på udbuddet er pædagogisk kvalificerede. Institutionen har redegjort for, at en del af underviserne er lektorer og har gennemført erhvervsakademiernes lektorkvalificeringsforløb. Undervisere, som ikke er lektorer, og nyansatte undervisere skal gennemføre samme lektorkvalificeringsforløb. Desuden vil der for alle undervisere på institutionen blive afholdt pædagogisk temadage for at sikre kvalificering af undervisernes pædagogiske kompetencer (ansøgningen, s. 19). Institutionen har desuden redegjort for undervisernes engelsksproglige kompetencer. Alle undervisere, som bliver tilknyttet udbuddet, underviser i forvejen på engelsk på forskellige uddannelser, fx på uddannelsen til professionsbachelor i hospitality management. Som et redskab til at sikre undervisernes engelskkompetencer vil underviserne blive sendt på udvekslingsophold på udenlandske partnerinstitutioner i Europa (supplerende dokumentation af , s. 6). Institutionen har redegjort for, at undervisernes pædagogiske niveau indgår i den interne evaluering af undervisningen, som de studerende gennemfører (ansøgningen, s. 18). Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at følgende dele af uddannelsen kan gennemføres i udlandet: 6. semester (30 ECTS-point): sportsjura, sportsmarketing, sportsmanagement, sportsøkonomi, tema 3 7. semester (15 ECTS-point): praktik. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil være i stand til at understøtte, at de studerende kan gennemføre en del af uddannelsen i udlandet uden studietidsforlængelse. Institutionen har redegjort for, at der er indgået flere partnerskabsaftaler inden for EU, og at der løbende indgås aftaler med uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis er der allerede indgået et formelt samarbejde med Högskolan Dalarna, der har 12 års erfaring i at udbyde en tilsvarende uddannelse på bachelorniveau. Institutionen har også redegjort for, at der er et veletableret internationalt kontor på udbudsstedet. Hvert efterårssemester vil kontoret afholde en inspirationsdag med fokus på studier og praktik i udlandet. For hver studerende skal institutionen godkende uddannelsesinstitution, fagligt indhold og niveau samt undervisningens art og omfang (målt i ECTS-point) for det søgte uddannelsesforløb. Dog bemærker akkrediteringspanelet, at det for de fag på 6. semester, der strækker sig over både 5. og 6. semester, er mindre sandsynligt, at det er muligt at finde et fag på en udenlandsk institution med samme faglige niveau og indhold. Ved praktikophold i udlandet skal institutionen godkende praktikstedet, jf. det gældende regelgrundlag og praksis på institutionens øvrige uddannelser. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 11

13 Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læring både på og uden for institutionen gensidigt vil supplere hinanden, og at uddannelsen dermed er fagligt sammenhængende i alle sine dele. Institutionen har redegjort for, at praktikforløbet på 7. semester er en integreret del af uddannelsen. Udbudsstedet vil sikre, at den studerendes teoretiske viden kan blive bragt i spil på praktikstedet gennem en dialog mellem praktikstedet og udbuddets vejleder i begyndelsen af praktikperioden. Den viden, som de studerende har opnået under praktikforløbet, vil blive bragt i spil i det afsluttende bachelorprojekt. Institutionen har desuden redegjort for, at viden fra praktikken inddrages i forbindelse med vejledning i forbindelse med praktikrapport og bachelorprojekt. Institutionen har derudover redegjort for, at studieophold i udlandet på 6. semester vil blive en integreret del af uddannelsen. Det vil gennem indgåelse af de føromtalte samarbejdsaftaler blive sikret, at studieopholdet bygger videre på den teoretiske undervisning på 5. semester. Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil være et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de studerende. Institutionen har indhentet tilkendegivelser om, at 12 organisationer, foreninger, klubber mv. vil stille praktikpladser til rådighed. Det er virksomheder som fx Club La Santa, DGI og KFUM. Flere af virksomhederne tilkendegiver, at de er interesserede i at modtage udenlandske praktikanter, enten i egen virksomhed eller hos deres internationale samarbejdspartnere. Institutionen har redegjort for tidligere erfaringer med udenlandske studerende på praktikophold i Danmark. Bl.a. har udenlandske studerende været i praktik i forbindelse med EM i svømning i Herning og VM i wheelchair rugby i Odense. For at etablere danske praktikpladser til udenlandske studerende vil diverse nationale idrætsforbund og -organisationer og private eventbureauer blive kontaktet af den internationale afdeling. Derudover har institutionen redegjort for, at udenlandske studerende på institutionens andre engelske udbud i stort omfang får praktikpladser i deres hjemland. Erhvervsakademiet har redegjort for, at der er etableret kontakter i bl.a. Polen, Tyskland og Spanien, og at det ikke forventes at være problematisk at etablere kontakter i de øvrige EU-lande. For at sikre, at de studerende får en praktikplads, bliver institutionens internationale afdeling inddraget og gør i den forbindelse brug af kontakterne til europæiske partnerskoler. Institutionens karrierecenter vil få ansvar for at vejlede de studerende i praktikpladssøgning og administrerer også en netbaseret jobbank, hvorigennem studerende og arbejdsgivere kan finde hinanden. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 12

14 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Aftagere og andre interessenter vil blive inddraget i evalueringer af udbuddet gennem et kommende uddannelsesråd, praktikevalueringer og dimittendundersøgelser. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer vil blive kvalitetssikret gennem studenterevalueringerne. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Erhvervsakademiet Lillebælt har redegjort for, at institutionens samlede kvalitetssikringssystem vil blive anvendt på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at der årligt udarbejdes en kvalitetsrapport gældende for det faglige univers, som udbuddet bliver tilknyttet. Et univers består af flere uddannelser inden for samme fagområde, og udbuddet er tilknyttet universet Events, oplevelser og turisme. Kvalitetsrapporten indeholder information fra en studentertilfredshedsmåling, som skal gennemføres årligt, data om videngrundlaget i universet med viden om undervisernes tilknytning til faglige miljøer, censorindberetninger og advisoryboard-referater. Kvalitetsrapporten vil blive fremlagt og diskuteret på den årlige kvalitets- og udviklingskonference, som er et møde mellem undervisere og uddannelseschefer fra de uddannelser, som indgår i det univers, som udbuddet er tilknyttet. Institutionen har redegjort for, at der en gang årligt vil blive foretaget en studentertilfredshedsundersøgelse (ENNOVA), hvor de studerende spørges om undervisningsformen, underviserne, udbyttet, det fysiske miljø, administrationen m.m. Institutionen har desuden redegjort for, at der ved afslutning af hvert modul vil blive gennemført en elektronisk fagevaluering blandt de studerende. Denne evaluering er uddannelseschefen på udbuddet ansvarlig for at iværksætte og gennemføre. Derudover vil udbuddet sammenholde karaktererne for hvert afsluttet hold, hvilket sammen med studenterevalueringen danner grundlag for en samtale uddannelseschefen og underviseren imellem for at sikre pædagogisk og faglig kvalitet. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 13

15 Akkrediteringspanelet vurderer, at det er tydeligt, hvem der vil behandle informationerne og træffe beslutninger om evt. handling. Institutionen har redegjort for, at uddannelseschefen som opfølgning og tilbagemelding på hvert undervisningsmodul vil afholde møder med hver underviser. Denne opfølgning skal tage udgangspunkt i hhv. den elektroniske evaluering, de afgivne karakterer, censorrapporter, underviserens egne observationer mv. Yderligere har institutionen redegjort for, at uddannelseschefen på baggrund af drøftelserne på konferencerne er ansvarlig for at opstille mål og standarder for det kommende års arbejde. Denne proces vil foregå i dialog med kvalitetsenheden. Det vil blive uddannelsesledernes ansvar at udmelde mål og standarder for, hvad der anses som acceptable resultater. På institutionen er det fastlagt, at uddannelseschefen iværksætter en handleplan, hvis der scores under 65 % på et af tilfredshedsundersøgelsens indsatsområder. Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet i kraft af den årlige kvalitetsrapport opsummerer evalueringer af udbuddet i en samlet rapport. Den samlede kvalitetsrapport indeholder resultaterne fra dimittendundersøgelser, censorindberetninger, viden fra praktikvirksomheder og det kommende uddannelsesudvalg. Dog vurderer panelet, at det er en mindre svaghed, at det ikke er sandsynliggjort, at aftagere, som er dækkende for den samlede uddannelse, vil blive inddraget i uddannelsesudvalget. Institutionen har redegjort for, at der årligt for det univers, som udbuddet vil blive tilknyttet, vil blive udarbejdet en kvalitetsrapport, der samler evalueringsresultaterne for det samlede udbud. Denne årlige kvalitetsrapport for universet indeholder referater fra det eksisterende advisoryboard. Advisoryboardet diskuterer ved halvårlige møder uddannelsernes vægtning, fokus og udvikling. Institutionen har redegjort for, at der vil blive nedsat et uddannelsesråd i stedet for advisoryboardet, men med samme formål. Udbuddet vil sammen med de andre uddannelser i universet blive tilknyttet dette uddannelsesråd. Institutionen har redegjort for, at vil der blive foretaget en dimittendundersøgelse, som gennemføres et og fem år efter dimission, og som ligeledes indgår i kvalitetsrapporten. Censorindberetningerne indgår også som i den samlede kvalitetsrapport. Derudover har institutionen redegjort for, at viden fra praktikvirksomhederne vil indgå i kvalitetsrapporten. Der vil blive foretaget evalueringer af praktikantens kvalifikationer i forhold til virksomhedens arbejdsopgaver. Evalueringsresultaterne vil desuden indgå i den besøgsrapport, som praktikvejlederen udarbejder på baggrund af dialog med praktikvirksomhederne. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med tilstrækkelig kvalitet. Institutionen har redegjort for, at der i studentertilfredshedsundersøgelsen vil indgå spørgsmål om de fysiske faciliteter og materielle ressourcer. Resultaterne fra evalueringerne vil løbende blive brugt til at tilpasse de fysiske faciliteter til de indholdsmæssige og pædagogiske krav, som studieordningens rammer sætter. Hvis de studerende ikke er tilfredse med de fysiske faciliteter, skal underviserne og uddannelseschefen afklare årsagen og udarbejde en handleplan. Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at kvaliteten af praktikforløb både i Danmark og i udlandet vil blive sikret. Institutionen har redegjort for, at den studerende får en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson fra virksomheden. Med udgangspunkt i studieordningens læringsmål for praktikken fastlægger den studerende og kontaktpersonen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte i forbindelse med praktikperioden. Denne aftale er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. For at sikre det optimale praktikforløb skal den studerende, erhvervsakademiet og virksomheden i samarbejde udarbejde en plan for praktikken. Planen skal være en del af praktikaftalen og skal godkendes af Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 14

16 praktikvejlederen. For at sikre en løbende kvalitet af praktikopholdet afleverer den studerende ugerapporter til praktikvejlederen. Praktikvejlederen giver en tilbagemelding på ugeplanen med hensyn til, om der er overensstemmelse mellem kravene til praktikken og det udførte arbejde i praktikperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter praktikvejlederen virksomheden. Praktikvejlederen besøger mindst én gang i praktikforløbet de studerende, som er i praktik inden for institutionens dækningsområde. For praktikanter uden for erhvervsakademiets dækningsområde kan praktikbesøg foregå virtuelt via Skype. Praktikbesøg afrapporteres i erhvervsakademiets CRM-system i form af besøgsrapporter. Besøgsrapporterne drøftes af undervisere og uddannelseschefen på den årlige kvalitets- og udviklingskonference. Ved praktikkens afslutning skal den studerende udarbejde en praktikrapport, som evalueres af praktikkoordinatoren (ansøgningen, s. 28). Derudover skal de studerende og praktikvirksomhederne evaluere det samlede praktikforløb. Institutionen har redegjort for, at læringsmålene i forbindelse med praktikophold i udlandet jf. studieordningen skal kunne opfyldes på samme vilkår som i forbindelse med praktik i Danmark. Erhvervsakademiets praktikvejleder vil have kontakt til den studerende via Skype og under opholdet (supplerende dokumentation af , s. 8). Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at studieophold i udlandet vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at det for at sikre kvaliteten af studieophold kræves af den internationale afdeling, at studerende skal indgå en såkaldt learning agreement. Hvis der sker ændringer undervejs i forløbet, skal det aftales skriftligt både med den internationale afdeling og med værtsinstitutionen. Desuden skal den studerende efter endt ophold skrive en rapport om studieopholdet. Kvaliteten sikres, ved at den internationale afdeling gennemlæser de studerendes rapporter og evaluerer opholdet sammen med den studerende og uddannelseschefen. Hvis der er konstateret afvigelser i forhold til kontrakten, kontakter den internationale afdeling værtsinstitutionen og vurderer, om institutionen kan bruges i fremtiden. Information herom indgår i universets kvalitetsrapport og bliver diskuteret på den årlige kvalitets- og udviklingskonference. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 15

17 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Mia Holm Andreasen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 16

18 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen den 1. oktober 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag -- Kriterium 2 Bilag CVer på uddannelseschef og undervisere.pdf Bilag Mail fra IHK Flensburg til uddannelseschef Jane Hansen.pdf Bilag Støtteerklæringer til uddannelsen.pdf Bilag Spørgeskemaer vedr. behov og praktik.pdf Bilag Praktikker hos Udvikling Fyn og Odense Sport og event.pdf Bilag -- Kriterium 3 Bilag Sammenhæng læringsmål.pdf Bilag -- Kriterium 4 Bilag Skema og definitioner Studiekaktivitet.pdf Bilag International possibilities.pdf Bilag Oversigt over Partner Institutioner.pdf Bilag Praktikaftaleformular.pdf Bilag -- Kriterium 5 Bilag Kvalitetspolitik Sådan gør vi.pdf Bilag Udkast til kvalitetsrapport for universet Events, Oplevelser og Turisme.pdf Bilag Udkast til evalueringsskema.pdf Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 22. august 2014 Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement (overbygning) Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Side 17

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING)

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 9. december 2015 truffet afgørelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere