Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / salgsvækst er målt i lokale valutaer) Udviklingen i salg og indtjening i første kvartal var tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne: Nettoomsætningen steg med 8 % til 609 mio. DKK (558). Vaccinesalget steg 8 %. Justeret for politiske prisindgreb i Tyskland, var væksten 14 %. Salgsvæksten var bredt funderet og især drevet af udviklingen i Frankrig, Spanien, Holland og USA. Primært driftsresultat (EBITDA) steg 78 % til 242 mio. DKK (136). Politiske indgreb over for medicinpriser har reduceret indtjeningen med ca. 30 mio. DKK. ALK har indtægtsført 134 mio. DKK af upfront-betalingen på 224 mio. DKK fra Torii. Kvartalets resultat blev 127 mio. DKK (75). Den fri pengestrøm blev 270 mio. DKK (52), og de likvide beholdninger steg til 520 mio. DKK. ALK opnåede en række forretningsmæssige fremskridt i kvartalet: ALK indgik en aftale med Torii om udvikling og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan. Merck har fortsat dialogen med FDA om registreringsforløbet for GRAZAX. Tidspunktet for indsendelse af registreringsansøgningen til myndighederne er fortsat under overvejelse. Resultaterne fra to fase III studier i USA med ragweedvaccinen ventes at være tilgængelige i GRAZAX blev lanceret i Frankrig, og produktet har fået en lovende modtagelse blandt allergilægerne. Lægemiddelstyrelsen har i april tildelt GRAZAX generelt tilskud i Danmark. Uændrede forventninger til 2011 For regnskabsåret 2011 forventer ALK fortsat en vækst i salget af allergivacciner på 5 %, målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen forventes fortsat at være stort set uændret i forhold til året før som følge af udfasningen af det indlicenserede adrenalinprodukt og efterfølgende lancering af ALKs egenudviklede adrenalinpen, Jext. Det primære driftsresultat (EBITDA) forventes fortsat at stige 25 % til 360 mio. DKK (287). ALK vil i 2011 indtægtsføre ca. 150 mio. DKK af betalingen på 224 mio. DKK, som ALK modtog i forbindelse med indgåelsen af samarbejdet med Torii i Japan. Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, telefon Hørsholm, den 10. maj 2011 ALK-Abelló A/S ALK afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor Jens Bager (adm. direktør) og Flemming Pedersen (finansdirektør) gennemgår resultaterne. Deltagere i telefonkonferencen bedes ringe ind senest kl (CET). Danske deltagere skal ringe på tlf , mens internationale deltagere skal ringe på Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Side 1 af 15

2 HOVED- OG NØGLETAL (urevideret) 2011 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (9) 7 15 Resultat før skat (EBT) Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (14) (30) (345) - heraf til investering i materielle aktiver (13) (30) (138) Fri pengestrøm (71) Aktiedata Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal Bruttomargin % EBITDA-margin % Resultat pr. aktie (EPS) DKK 12,82 7,55 12,91 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 12,82 7,55 12,91 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 28,68 8,25 27,65 Børskurs/Indre værdi 1,5 2,3 1,6 Definitioner: se sidste side Side 2 af 15

3 RESULTATOPGØRELSE 2011 % % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) ØKONOMISKE RESULTATER (Vækstrater for omsætning er angivet som vækst målt i lokale valutaer, medmindre andet er angivet) Nettoomsætningen i første kvartal steg 8 % til 609 mio. DKK (558) med en vækst i vaccinesalget ligeledes på 8 %. Salgsvæksten var bredt funderet, hvor især udviklingen i Frankrig, Spanien, Holland og USA bidrog til fremgangen. I gennemførte de tyske myndigheder en række politiske indgreb over for medicinpriser, som i første kvartal har reduceret ALKs salg med ca. 30 mio. DKK. Virksomhedsopkøb har påvirket salgsvæksten positivt med ca. 6 procentpoint. Valutakurser har påvirket den rapporterede vækst positivt med ca. 1 procentpoint. Mio. DKK Nettoomsætning fordelt på produktlinjer (% = vækst målt i lokale valutaer) -2 % +21 % +16 % +11 % SCIT SLIT AIT Øvrige produkter 2011 Nettoomsætning produktlinjer I første kvartal faldt salget af SCIT med 2 % til 261 mio. DKK (264). Udviklingen har været positiv i USA og i Nord- og Sydeuropa, hvor lanceringen af det forbedrede SCIT-produkt, AVANZ, i Italien og Spanien bidrog til fremgangen. Den positive udvikling blev imidlertid modsvaret af et faldende salg i Tyskland. Det tyske salg var i særlig grad påvirket af de politiske prisindgreb, ligesom en mild pollensæson i har betydet, at færre patienter efterfølgende har påbegyndt vaccinationsbehandlinger. Salget af injektionsbaserede vacciner udgør 43 % (47) af selskabets samlede omsætning. Salget af SLIT steg med 21 % til 205 mio. DKK (169). Udviklingen har især været positiv i Frankrig, ligesom købet af en hollandsk virksomhed i sikrede en samlet salgsfremgang i Holland. SLITprodukter udgjorde 34 % (30) af selskabets samlede omsætning. Salget af AIT, tabletbaserede produkter (GRAZAX ), steg med 16 % til 51 mio. DKK (43). Side 3 af 15

4 I januar blev GRAZAX lanceret i Frankrig, og produktet har fået en lovende modtagelse blandt de franske allergilæger. Allerede få måneder efter lanceringen har ALK i væsentlig grad øget sin markedsandel af nye patienter inden for græspollenvaccination til nu at udgøre mere end 50 %. Tabletsalget udgør 8 % (8) af selskabets samlede omsætning. Salget af øvrige produkter (adrenalinpenne, diagnostik mv.) steg med 11 % til 92 mio. DKK (82). Fremgangen skyldtes primært salget af et indlicenseret adrenalinprodukt i Storbritannien. Distributionen af det indlicenserede produkt i en række europæiske lande vil nu gradvist ophøre afhængig af forsyningssituationen i de enkelte lande. Produktet bliver i stedet afløst af ALKs egenudviklede og forbedrede adrenalinpen, Jext, som forventes at blive lanceret på de første markeder i andet halvår af Salget af øvrige produkter udgjorde 15 % (15) af selskabets samlede omsætning. Mio. DKK Nettoomsætning fordelt på markeder (% = vækst målt i lokale valutaer) +36 % -14 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder % +16 % Nettoomsætning markeder I den nordeuropæiske region steg salget med 36 % til 150 mio. DKK (108). Udviklingen var især positivt påvirket af købet af en hollandsk virksomhed i samt af et stigende salg af adrenalinpenne i Storbritannien og SCIT-produkter i Skandinavien. I Mellemeuropa faldt salget med 14 % til 199 mio. DKK (231), primært som følge af de politiske indgreb over for medicinpriser i Tyskland. Tidligere gennemførte ændringer i de tyske allergispecialisters aflønningssystemer har desuden vist sig generelt at mindske deres anvendelse af allergivacciner. I den sydeuropæiske region steg salget med 19 % til 194 mio. DKK (162). Fremgangen skyldtes især en fortsat meget positiv salgsudvikling i Frankrig, og at AVANZ produktet nu er lanceret i Italien og Spanien. Omsætningen på øvrige markeder steg med 16 % til 66 mio. DKK (57). Det var primært det nordamerikanske salg af injektionsbaserede præparater, der bidrog til fremgangen. Omkostninger og indtjening I første kvartal udgjorde vareforbrug og produktionsomkostninger 176 mio. DKK (155), og bruttoresultatet steg med 7 % til 433 mio. DKK (403). Den rapporterede bruttomargin faldt til 71 % (72) og var negativt påvirket af prisindgrebene i Tyskland samt af udviklingen i valutakurser. De samlede kapacitetsomkostninger steg 15 % til 352 mio. DKK (305). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, var den underliggende vækst i kapacitetsomkostningerne 9 %. Periodens udgifter til forskning og udvikling steg 22 % til 106 mio. DKK (87) og vedrørte blandt andet en række kliniske og farmaceutiske aktiviteter, herunder GAP-studiet (GRAZAX Asthma Prevention) og forberedelser til kommende studier med MITIZAX. Dertil kom support til samarbejdet med Merck i Nordamerika samt nye regulatoriske forhold i Europa, der stiller øgede krav til dokumentationen af selskabets ikkeregistrerede produktportefølje. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger steg 13 % til 246 mio. DKK (218). Ses der bort fra virksomhedsopkøb, var stigningen 6 %, hvilket hovedsageligt skyldtes lanceringen af GRAZAX i Frankrig, AVANZ i Spanien og Italien samt forberedelser til lanceringen af Jext. Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 78 % til 242 mio. DKK (136). I første kvartal blev der indtægtsført 134 mio. DKK ud af den samlede betaling på 224 mio. DKK, som ALK modtog fra Torii i forbindelse med indgåelsen af licensaftalen i Japan. Valutakurser har ikke påvirket driftsresultatet væsentligt. Finansielle poster udgjorde netto -9 mio. DKK (7), hvilket skyldtes urealiserede kurstab på koncerninterne mellemværender, primært i USD. Side 4 af 15

5 Skat af periodens resultat udgjorde 81 mio. DKK (46), svarende til en effektiv skattesats på 39 % (38). Periodens resultat blev dermed 127 mio. DKK (75). Pengestrøm fra driften blev 284 mio. DKK (82) og var positivt påvirket af upfront-betalingen fra Torii på 224 mio. DKK. Pengestrøm fra investeringer blev -14 mio. DKK (-30) og vedrørte løbende vedligehold. Periodens fri pengestrøm udgjorde 270 mio. DKK (52). Pengestrøm fra finansiering blev 1 mio. DKK (-25). Ved udgangen af kvartalet var de likvide beholdninger 520 mio. DKK mod 250 mio. DKK ved udgangen af. Egenkapitalen udgjorde ved periodens udgang mio. DKK (1.953), og egenkapitalandelen er dermed 71 % (72). Forventninger til regnskabsåret 2011 I regnskabsåret 2011 forventer ALK fortsat fremgang i salget af allergivacciner og indtjening. ALK forventer i 2011 uændret en vækst på 5 % i salget af allergivacciner målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen forventes fortsat at være stort set uændret i forhold til året før som følge af udfasningen af det indlicenserede adrenalinprodukt og efterfølgende lancering af ALKs egenudviklede adrenalinpen, Jext. Det primære driftsresultat (EBITDA) forventes fortsat at stige 25 % til 360 mio. DKK (287). I 2011 forventer ALK at indtægtsføre ca. 150 mio. DKK af betalingen på 224 mio. DKK, som ALK modtog i forbindelse med indgåelsen af samarbejdet i Japan med Torii. Den resterende del af betalingen forventes at blive indtægtsført i Forventningerne er baseret på de nuværende valutakurser. Selskabets omsætning og indtjening er kun i mindre grad eksponeret over for valutakursændringer. VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER Japan: Samarbejde med Torii Som led i strategien om at sikre en global udbredelse af allergiimmunterapi gennem partnerskaber indgik ALK i første kvartal en licensaftale med Torii om udvikling, registrering og kommercialisering af blandt andet MITIZAX i Japan. Aftalen omfatter også ALKs eksisterende injektionsbaserede vaccine og diagnostiske produkter mod husstøvmideallergi samt en aftale om fælles forskning og udvikling af en tabletbaseret vaccine (AIT) mod japansk cedertræsallergi. Efter indgåelsen af aftalen har parterne påbegyndt planlægningen af udviklingsforløbet, der skal sikre en japansk produktregistrering og efterfølgende lancering. Udviklingsplanerne vil blive drøftet med de japanske sundhedsmyndigheder senere i 2011, hvorefter en række kliniske studier forventes påbegyndt. I forbindelse med indgåelsen af aftalen har ALK modtaget en betaling på 30 mio. EUR (ca. 224 mio. DKK) fra Torii. ALK vil endvidere modtage op til 30 mio. EUR (224 mio. DKK) i en række milepælsbetalinger, der relaterer sig til klinisk udvikling og markedsregistrering. ALK vil derudover modtage milepæls- og royaltybetalinger fra salget i Japan. Torii afholder omkostninger til klinisk udvikling, registrering, markedsføring og salg af produkterne, mens ALK er ansvarlig for produktion og levering af tabletterne til det japanske marked. Nordamerika: Samarbejde med Merck Samarbejdet med Merck omfatter udvikling, registrering og kommercialisering af en portefølje af tabletbaserede allergivacciner (AIT) mod henholdsvis græs-, ragweed- og husstøvmideallergi i Nordamerika. Merck har indledt en dialog med sundhedsmyndighederne, FDA, i USA om registreringsforløbet for GRAZAX. Tidspunktet for indsendelse af registreringsansøgningen til myndighederne er fortsat under overvejelse. I har Merck med succes afsluttet to kliniske fase III studier med GRAZAX, der omfattede både børn og voksne græspollenallergikere. Begge studier mødte de forudbestemte succeskriterier og vil indgå i den planlagte registre- Side 5 af 15

6 ringsansøgning til FDA. I tæt samarbejde med ALK fortsætter Merck arbejdet med at opnå en registrering af GRAZAX i USA. Merck er endvidere ved at afslutte to større kliniske fase III studier med tabletvaccinen mod ragweedallergi. ALK forventer, at hovedresultaterne fra studierne vil være tilgængelige i Studierne vil potentielt kunne danne grundlag for en efterfølgende registreringsansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder. ALK og Merck har et tæt og engageret samarbejde om at sikre fremdriften i udviklingsprogrammerne. GRAZAX tildelt tilskud i Danmark Lægemiddelstyrelsen i Danmark besluttede i april, at allergipatienter kan få generelt tilskud til behandling med GRAZAX. Med beslutningen om at yde generelt tilskud til GRAZAX får danske patienter adgang til den samme effektive og nemme behandling, som allerede er udbredt i de fleste lande i Europa. GRAZAX har været godkendt i EU siden 2006 og er nu tilskudsberettiget i alle væsentlige europæiske lande. Det kliniske udviklingsprogram for GRAZAX er det største udviklingsprogram, der nogensinde er blevet gennemført med en allergivaccine. Der er gennemført 15 randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede kliniske studier med GRAZAX med i alt patienter, og der er publiceret 27 videnskabelige artikler. GRAZAX har nu været anvendt i ca behandlingsår. Ændringer i ALKs bestyrelse På ALKs ordinære generalforsamling den 1. april 2011 blev Lars Holmqvist, Thorleif Krarup, Anders Gersel Pedersen og Brian Petersen genvalgt til bestyrelsen. Steen Riisgaard, adm. direktør for Novozymes A/S, og Jes Østergaard blev nyvalgt til bestyrelsen. Thorleif Krarup vil varetage formandsposten frem til generalforsamlingen i 2012, hvor Steen Riisgaard vil kandidere til posten som formand for bestyrelsen, såfremt han vælges til bestyrelsen igen i ALKs hidtidige formand, Jørgen Worning, genopstillede ikke på grund af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i ALK. Nils Axelsen genopstillede ligeledes ikke til bestyrelsen. Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ALK Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende, omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder retslige spørgsmål, usikkerhed om prisfastsættelse, tilskudsregler, ændringer i valutakurser, efterspørgsel, leverandørafhængighed og konkurrencefaktorer, men også faktorer som bivirkninger ved brugen af selskabets eksisterende og fremtidige produkter, da allergivaccination kan være associeret med allergiske reaktioner af varierende omfang, varighed og sværhedsgrad. Finanskalender 2011 Stilleperiode 19. juli 2011 Delårsrapport første halvår (Q2) august 2011 Stilleperiode 14. oktober 2011 Delårsrapport 9 måneder (Q3) november 2011 Side 6 af 15

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten har i lighed med tidligere år ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar marts Endvidere er det vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Hørsholm, den 10. maj 2011 Direktion Jens Bager (adm. direktør) Jørgen Damsbo Andersen Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Flemming Pedersen Bestyrelse Thorleif Krarup (formand) Lars Holmqvist (næstformand) Jacob Kastrup Anders Gersel Pedersen Brian Petersen Steen Riisgaard Dorthe Seitzberg Katja Barnkob Thalund Jes Østergaard Side 7 af 15

8 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen 2011 Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger - 1 Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter 1 8 Finansielle omkostninger 10 1 Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Resultat pr. aktie (EPS) DKK 12,82 7,55 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 12,82 7,55 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST (urevideret) ALK Gruppen 2011 Resultat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder (21) 22 Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse - 1 Skat relateret til øvrig totalindkomst 3 - Øvrig totalindkomst (18) 23 Totalindkomst Side 8 af 15

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen 2011 Resultat Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger 9 (7) Aktiebaseret vederlæggelse 2 2 Af- og nedskrivninger Ændring i andre forpligtelser 1 - Betalte finansielle poster, netto 1 - Betalte skatter (6) (6) Pengestrøm før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender (43) (19) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 68 (41) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle aktiver (1) (2) Investeringer i materielle aktiver (13) (30) Ændring i andre finansielle aktiver - 2 Pengestrøm fra investeringer (14) (30) Fri pengestrøm Køb af egne aktier - (24) Ændring i finansielle forpligtelser 1 (1) Pengestrøm fra finansiering 1 (25) Nettopengestrøm Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/tab på valuta, som indgår i likvide beholdninger (1) 2 Nettopengestrøm Likvide beholdninger 31. marts Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. Side 9 af 15

10 BALANCE (urevideret) Aktiver ALK Gruppen 31. marts dec. 31. marts Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 15

11 BALANCE (urevideret) Egenkapital og forpligtelser ALK Gruppen 31. marts dec. 31. marts Egenkapital Selskabskapital Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Udskudt skattepassiv Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 11 af 15

12 EGENKAPITALOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Andre reserver Selskabskapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Andre reserver i alt Reserve for kursreguleringer Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (10) Periodens resultat Øvrig totalindkomst - - (18) - (18) (18) Periodens totalindkomst - - (18) Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital 31. marts (28) Egenkapital 1. januar (39) Periodens resultat Øvrig totalindkomst Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier (24) (24) (24) Udloddet udbytte (51) (51) (51) Øvrige transaktioner (73) (73) (73) Egenkapital 31. marts (17) Side 12 af 15

13 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i de første tre måneder, og der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 2 NETTOOMSÆTNING ALK Gruppen 2011 Nettoomsætning fordelt på produktlinjer SCIT SLIT AIT Vacciner i alt Øvrige produkter I alt Nettoomsætning fordelt på markeder Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder I alt Vækst målt i lokale valutaer Vækst SCIT -2% -1% SLIT 21% 21% AIT 16% 19% Vacciner i alt 8% 9% Øvrige produkter 11% 12% I alt 8% 9% Nordeuropa 36% 39% Mellemeuropa -14% -14% Sydeuropa 19% 20% Øvrige markeder 16% 16% I alt 8% 9% Side 13 af 15

14 NOTER (urevideret) 3 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger vedrører indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til ALKs hovedaktiviteter. Posten inkluderer indtægter og omkostninger på netto 0 mio. DKK (: 16 mio. DKK) i forbindelse med aftale med Merck om et strategisk samarbejde om udvikling og kommercialisering af ALKs tabletbaserede allergivacciner til det nordamerikanske marked og indtægter på 134 mio. DKK (: 0 mio DKK) i forbindelse med et strategisk samarbejde med Torii om udvikling og kommercialisering af produkter på det japanske marked. 4 NØGLEVALUTAER OG VALUTAFØLSOMHED Gennemsnitlige valutakurser 2011 USD 5,42 5,45 GBP 8,63 8,43 Følsomhed ved en 10 % stigning i valutakurser (helårsbasis) Nettoomsætning EBITDA USD ca ca. 0 GBP ca. + 5 ca. 0 Følsomhederne er estimeret på baggrund af aktuelle valutakurser. Side 14 af 15

15 DEFINITIONER Investeret kapital Immaterielle og materielle aktiver, varebeholdninger og kortfristede tilgodehavender med fradrag af forpligtelser, bortset fra bank- og finanslån samt prioritetsgæld Bruttomargin % EBITDA-margin % Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger x 100 / Nettoomsætning Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo Resultat / Gennemsnitligt antal udestående aktier Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) Resultat / Udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Cash flow pr. aktie (CFPS) Pengestrøm fra driften / Gennemsnitligt antal udestående aktier Markeder Geografiske markeder (baseret på kundernes lokation): o Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland o Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig, Schweiz, Polen og udvalgte mindre østeuropæiske markeder o Sydeuropa omfatter Spanien, Italien, Frankrig, Grækenland, Portugal og andre mindre sydeuropæiske markeder o Øvrige markeder omfatter USA, Canada, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal ". Side 15 af 15

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Delårsrapport første halvår (Q2) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 18/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2011

ALK offentliggør årsrapport for 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for 2011 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14

Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14 Delårsrapport: 3. kvartal 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2014 side 1 af 11 Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14 3. kvartal viste en salgsfremgang på 1 % sammenlignet med samme

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27.03.2012 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Det seneste

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport 2012/13

Halvårsrapport 2012/13 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Halvårsrapport 2012/13 Halvåret kort fortalt 19.12.2012 side 1 af 11 Flügger koncern 2. kvartal 1. halvår mio. DKK 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 Salg Danmark + 180 181 + 1 %

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere