Vækstforum, Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat og drøftelse 1. Drøftelse af Vækstforum opgave Beslutninger Som opstart til Vækstforums udarbejdelse af erhvervsstrategi lægges op til en drøftelse af udftodringer, forventninger og succeskriterier med henblik på en afklaring af den videre proces. Debatten faciliteres af direktør Martin Thelle, Copenhagen Economis, der har udarbejdet Udgangspunkt for vækst i Region Hovedstaden. Bilag 1: Katalog over forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Bilag 2: Notat vedr. rapport fra Copenhagen Economics. Bilag 3: Notat om tids- og procesplan for Vækstforums arbejde, herunder mødeplan. Bilag 4: Notat vedrørende Regionalpolitisk Vækstredegørelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Indstilling om videreførelse i 2007 af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity med oplæg fra adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen om aktiviteter, resultater og strategier. adm. dir. O. Rolf Larssen, Copenhagen Capacity om aktiviteter, resultater og strategier. Bilag 5a: Notat om Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Bilag 5b: Redegørelse om Wondeful Copenhagen og Copenhagen Capacity 3. Øresundssamarbejde Øresundskomiteen m.v. i henhold til ny lovgivning. Bilag 6: Udkast til vedtægter for Øresundskomiteen dateret 1. juni Udkastet er behandlet på Øresundsudvalgets møde den 2. juni Godkendelse af forretningsorden Vækstforum, der selv fastlægger sin forretningsorden, besluttede på sit møde den 24. april 2006 følgende ændringer, som sekretariatet har indarbejdet, til det forelagte udkast: forretningsordenen understreger behovet for et godt samarbejde mellem Vækstforum sekretariatet og medlemmernes egne sekretariater, fristen for udsendelse af mødemateriale ændres til 7 arbejdsdage før mødet, samt forretningsordenen åbner mulighed for invitation af eksperter i tilslutning til møderne. Bilag 7: Forslag til forretningsorden Side 1 af 55

2 Orientering og meddelelser 5. Erhvervsservice og iværksætterhuse Oplæg v/ Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på dialog om regeringens initiativ til etablering af fem regionale iværksætterhuse, erhvervsserviceordningens forankring under kommunerne fra januar 2007 samt aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse. Bilag 8: Skrivelse af 15. maj 2006 med bilag fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til de regionale vækstfora. 6. Meddelelser fra formanden Bilag 9: Kopi af skrivelse af 19. maj 2006 fra Vækstforums formand Jørgen Christensen til Erhvervsminister Bendt Bendtsen Bilag 10: Oversigt over medlemmer og opgaver i Danmarks Vækstråd. Side 2 af 55

3 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Bilag 1 Medlemmernes forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden På Vækstforums møde den 24. april 2006 blev det aftalt, at hvert medlem af Vækstforum skulle skrive ½-1 side om deres forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Sekretariatet har pr. 2. juni 2006 modtaget en række forventningspapirer fra medlemmer, som her er samlet i et lille katalog til brug for en videre drøftelse af Vækstforums opgaver på Vækstforums møde den 12. juni 2006, jf. pkt. 1 på dagsordenen. Side 3 af 55 1

4 Medlem af formandskabet for Vækstforum, adm. direktør Kjeld H. Petersen, Innova Airtech Instruments A/S Som aftalt skal jeg fremføre nogle betragtninger om mine forventninger til arbejdet i det Regionale Vækstforum for Region Hovedstaden. Jeg er som bekendt formand for DI's regionalforening for Region Hovedstaden - DI Hovedstaden - som har ca.1200 medlemsvirksomheder med en samlet beskæftigelse på ca Virksomhederne dækker et bredt spektrum af brancher indenfor fremstilling, service, udvikling og transport. Medlemskredsen består af både store, mindre og mellemstore virksomheder og herunder også iværksættervirksomheder. Kendetegnende for virksomhederne er, at en række af deres vigtigste funktioner og vilkår er af regional karakter. Det gælder for eksempel adgang til arbejdskraft og viden, og det gælder samarbejdsmønstre med kunder, underleverandører og øvrige samarbejdspartnere. Derfor er det for DI Hovedstaden meget positivt, at der nu er oprettet et Regionalt Vækstforum for Region Hovedstaden, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med det mål at udvikle de regionale vækstrammevilkår for det private erhvervsliv../. I marts 2006 udgav DI en inspirationspublikation om udviklingen af vækstbetingelser i Region Hovedstaden med titlen " Samarbejde eller enegang? ", og jeg skal anmode om, at denne publikation fremsendes til medlemmerne af Vækstforum, da den indeholder en række af vores synspunkter og ideer til det kommende arbejde. Vedlagt. Udfordringer Vi erkender, at der i det kommende arbejde er både mange udfordringer og mange muligheder for arbejdet i det Regionale Vækstforum. Region Hovedstaden består af ganske mange og vigtige aktører bl.a.: 28 kommuner (fra ca til ca indbyggere) Danmarks Hovedstad - Københavns Kommune 9 universiteter 11 Erhvervsskoler Et stort antal Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter(GTS) Et stort antal forsker- og erhvervsparker Mange vækstbrancher Mange "store" globale virksomheder med hovedsæder i Region Hovedstaden Aktører i relation til det internationale trafikale knudepunkt. Dette meget store antal aktører er en udfordring for arbejdet i det Regionale Vækstforum, og et succeskriterier for DI Hovedstaden vil være, at der udarbejdes et "vækst-manifest", som "underskrives" af de mange aktører, og som vil være det fælles mere langsigtede mål, som de mange aktører overordnet kan anvende i deres egen planlægning og udforming af vækstinitiativer. Samtidig forventer vi, at der etableres en klar - både "vertikal" og "horisontal" - arbejdsde- Side 4 af 55 2

5 ling mellem aktørerne på henholdsvis det regionale og lokale niveau. I modsat fald vil der være risiko for, at en række beslutningsprocesser bliver kendetegnet ved forhandlinger frem for strategiske overvejelser. Temaer for arbejdet i Vækstforum Uden på forhånd at lægge os fast på en prioritering af de temaer, som Vækstforum skal beskæftige sig med, har vi bl.a. følgende synspunkter: 1. Der bør gennemføres en analyse af vækstbetingelser og -barrierer for de globalt orienterede virksom heder i Region Hovedstaden - omfattende ikke kun de virksomheder, som tilhører de ofte fremhævede vækstbrancher og klynger. I modsætning til de fleste regioner i Nordeuropa er erhvervslivet i Region Hovedstaden karakteriseret ved mange mindre og mellemstore virksomheder, som allerede er "globaliserede" - og det vil være væsentligt at fokusere på deres betingelser for yderligere vækst. 2. Derudover anser vi det for meget vigtigt for væksten, at det fortsat er meget attraktivt at placere "hovedsæder" i region Hovedstaden, og ser det derfor som et vigtigt tema for Vækstforum. 3. Samspil: Erhvervsliv, kommuner, forskningsinstitutioner. DI Hovedstaden ønsker at styrke det regionale samspil med bl.a. fokus på "problemdreven" innovation i forhold til en række af de services og produkter, som kommunerne leverer. Erhvervslivet har en række kompetencer i forhold til innovation af produkter, processer og services, og DI Hovedstaden vil invitere til et et regionalt samspil mellem virksomheder, kommuner og universiteter. 4. Øresundsregionen. DI Hovedstaden vil kraftigt understrege, at strategien for vækst i Region Hovedstaden bør inddrage den svenske side af Øresundsregionen. I den sammenhæng anser vi det for væsentligt, at den nuværende organisation "Øresund Science Region" mellem erhvervsliv, universiteter og politikere udvikles yderligere. Succeskriterier Arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden vil efter vores opfattelse blive en succes, såfremt der bliver tale om beslutninger og initiativer, der "gør en forskel". Arbejdet i Vækstforum må ikke blive en "møde- og rapport - maskine". Derfor skal der på en række områder defineres operationelle mål for den regionale vækst, som løbende kan måles og som kan danne grundlag for et engageret og tillidsfuldt samarbejde mellem de mange aktører. Endvidere vil det være en succes, såfremt Vækstforum for Region Hovedstaden bliver en "kendt og anerkendt" regional vækstorganisation - ikke kun i regionen, men også internationalt. Side 5 af 55 3

6 Medlem af forberedelsesudvalget, borgmester Per Tærsbøll, Helsingør Kommune Helsingør er en integreret del af Hovedstadsregionen arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Og hovedstadsområdet er efter min overbevisning ikke i konkurrence med de øvrige danske regioner, men med andre europæiske metropoler. Hovedstadens succes kræver en fælles indsats fra de regionale aktører for at skabe forståelse for hovedstadens unikke muligheder for Danmark i Folketinget og i de andre danske regioner. I Vækstforum skal vi derfor skabe alliancer for at opnå konkrete resultater til alles fordel. HUR nåede at få udarbejdet en række glimrende analyser til brug for de erhvervsinitiativer vi skal igangsætte. Så den erhvervsmæssige analysedel er for mig et overstået kapitel. I Vækstforum skal vi derfor: 1. Fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling inden for især medico, turisme og oplevelsesøkonomien, herunder kyst- og familieturismen i Nordsjælland, 2. Vurdere mulighederne for at lokalisere endnu et biotek fyrtårn i Nordsjælland 3. Fortsat understøtte initiativer i regi af Woco og Copenhagen Capacity, 4. Se til at vores initiativer bedst muligt er i synergi med de erhvervsmæssige muligheder i det kommende Interreg IV samt i øvrigt at medtænke mulighederne for eksterne finansieringskilder til vores igangsatte projekter, fx fra div. ministerielle puljer og EU. 5. Se til at vores initiativer bedst mulig er kvalificerede til at kunne skabe synlighed i et europæisk og globalt perspektiv 6. Se til at vores erhvervsmæssige vækst fordeles jævnt i hele regionen og ikke unødigt blokeres af en restriktiv fysisk planlægning i fx. Nordsjælland. Konkrete erhvervslokaliseringer skal vurderes i henhold til det enkelte projekt - og ikke i henhold til generelle bestemmelser i div. kommune- og regionplaner. 7. Se til at vores initiativer i videst mulige omfang er i synergi med uddannelses- og forskningsområdet, 8. Fremme projekter med fokus på innovation og brugerdreven innovation, Side 6 af 55 4

7 Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune Hovedstadsområdet har som Danmarks vækstmotor store muligheder for at få et positivt udbytte af globaliseringen. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en stærkere, fælles indsats fra de regionale aktører, og det kræver større opbakning og medspil fra Folketinget og fra resten af landet. Derfor er det er min opfattelse, at vækstforums væsentligste opgave er at skabe alliancer og konkrete resultater, der dokumenterer, at vi kan arbejde sammen i regionen, herunder påvirke andre aktører. Flere rapporter skaber ikke resultater. Der er der brug for konkrete initiativer og fælles projekter. Dette kan med fordel ske med udgangspunkt i: 1. Understøttelse af Hovedstadens særlige styrkepositioner og fremme af iværksætteri inden for medico, dele af IT-sektoren og ikke mindst de kreative erhverv, 2. Styrke erhvervslivets rammebetingelser gennem fælles initiativer inden for uddannelse, forskning, trafik, bolig, fysisk planlægning og arbejdsmarked, 3. Fokus på tolerance og sammenhængskraft som afgørende for regionens udvikling, 4. Nyttiggørelse af viden og kompetence fra regionens kommuner og sygehuse gennem bl.a. projekter om brugerdreven innovation, 5. Et tæt og forpligtende samarbejde på alle væsentlige områder med vore naboregioner, Skåne og Sjælland, samt 6. Internationalt udsyn og engagement i udviklingen af Europas storbyregioner. Side 7 af 55 5

8 Borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Hillerød Kommune Side 8 af 55 6

9 Borgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune Side 9 af 55 7

10 Side 10 af 55 8

11 Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Side 11 af 55 9

12 Borgmester Olav Aaen, Karlebo Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune Målet må være, at Region Hovedstaden skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Regionens erhvervsstruktur og dermed særligt specialiserede områder skal styrkes (eks. biotek, it, service, telekommunikation). Fremspirende specialer skal identificeres og opdyrkes. Hovedstadsregionen skal spille en væsentlig rolle i forhold til erhvervsudviklingsstrategier og således være på forkant. Regionen skal samtidig udvikle sammenhængskraften til Øresundsregionen og øvrige Skandinavien. Globaliseringsrådets anbefalinger skal indgå i vækstforums drøftelser med henblik på at afdække relevante indsatsområder samt konsekvenser af en målrettet indsats. Kommunerne arbejder hver især på at tiltrække nye borgere og nye virksomheder, men i et samarbejde inden for regionen, bør der kunne laves en vis arbejdsdeling, således at nogle kommuner i højere grad end andre koncentrerer sig om nye virksomheder, mens andre koncentrerer sig om at være bosætningskommuner, - ikke alle kommuner har som udgangspunkt lige betingelser. Det er derfor vigtigt, at få identificeret, hvilke strategier, der skal anlægges i de enkelte kommuner for at sikre, at der arbejdes henimod et sammenhængende mål. Infrastrukturen er afgørende, vi skal arbejde offensivt med at sikre mobiliteten, således at erhvervsudviklingen får gode vækstvilkår. Manglen på arbejdskraft vil også ramme Region Hovedstaden, allerede fra folkeskolen skal vi arbejde målrettet på, at give børn og unge de kompetencer, der bliver behov for, således at vi dels sikrer jobmulighederne for de unge, dels sikrer den vækst og udvikling, der er behov for i regionen. Der bør være særlig fokus på lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder udvikling af flexicuritybegrebet. Især de udsatte ledige, som eksempelvis indvandrergrupperinger, skal indsatsen intensiveres overfor. Danmark har i sit udgangspunkt en fin balance mellem arbejdsmarked og offentlig sektor, - indsatsen skal udvikles i et tæt partnerskab mellem offentlig og privat i regionen, således at den passive forsørgelse i videst muligt omfang undgås. Både kommune, virksomhed og uddannelsesinstitution har interesse i at udvikle en sammenhængende indsats, vækstforum kan gå forrest i at skabe den gode balance. Forskning og vidensoverførsel fra Universitet mfl. skal indgå i vækstforums arbejde med henblik på at vurdere relevansen i forhold til erhvervsudvikling, rådgivning til erhverv mv. Side 12 af 55 10

13 Håndværksrådet: Malermester Glen Larsen, V.L.S. Koncernen A/S Jeg ser etablering af et Vækstforum for Hovedstaden som en unik mulighed for at udvikle en offensiv erhvervsstrategi, der kan sætte nye rammer for erhvervsliv og region. Vækstforum favner en bred gruppe af personer, der har hver sit udgangspunkt, forskellige kompetencer og også repræsenterer forskellige dele af regionen. Det er min ambition, at forskellighederne skal bruges til at tænke nyt. Vi skal være innovative i den måde vi arbejder på, og vi skal tænke utraditionelt og stort. Jeg vil specielt fokusere på følgende emner: Fokus på vækst og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder Vi skal sikre, at små og mellemstore får de bedste vilkår for at udvikle sig og vokse. I Hovedstadsregionen har vi en stor og dynamisk gruppe af små og mellemstore virksomheder. De er typisk ejet og ledet af en og samme person, hvis uddannelsesmæssige basis er en erhvervsuddannelse. Hovedstadsregionen har allerede i dag en stor videsressource indenfor områder som innovation, udvikling og ny viden. Vi skal se det som en stor udfordring at sikre, at denne viden bliver sat i spil på en ny og mere effektiv måde, så små og mellemstore virksomheder får mulighed for at anvende den. Fokus på det nye erhvervsliv Stadig flere unge i Hovedstadsregionen har lyst til og mod på at starte egen virksomhed. Det er en styrkeposition, som skal dyrkes. Vi skal dyrke selvstændighedskulturen i uddannelsesinstitutioner, vi skal give mulighed for, at alle unge kan få tilbud om undervisning i at starte egen virksomhed og vi skal udvikle tilbud om rådgivning og sparring for iværksættere, der har ambitioner om vækst og udvikling. Fokus på udvikling i hele regionen Hovedstadsregionen indeholder såvel meget stærke erhvervsområder som områder, hvor udviklingen går knap så hurtig. Vi skal i vores strategi bygge på de enkelte delområders særlige styrke og sikrer, at der er gode udviklingsmuligheder overalt i regionen Side 13 af 55 11

14 Fokus på vækst blandt alle typer virksomheder Ifølge rapporten fra Copenhagen Economics eksisterer der en lang række klynger i Region Hovedstaden. Analysen peger specielt på et særligt potentiale indenfor IT, biotek, forretningsservice og turisme. Vi skal sikre, at klyngerne får mulighed for at vokse og udvikle sig, men jeg vil advare mod, at vi kun fokuserer på de få klynger, der udgør dagens styrkeposition. Vi skal også dyrke vækstgrundlaget blandt de mange små og mellemstore virksomheder, der kan give morgendagens klynger. Side 14 af 55 12

15 Executive Vice President, Hans Henrik Munch-Jensen, H. Lundbeck A/S Som en af de mest forskningstunge industrier i Danmark udgør lægemiddelindustriens forskning 21% af den samlede private forskning i Danmark. Industrien står for 58% af den samlede danske forskning inden for sundhedsområdet. I alt forsker lægemiddelindustrien for 5,4 mia. kr. om året. Hertil kommer ca. 1 mia. kr. til klinisk forskning. Industrien udgør endvidere en af de største eksportsucceser, dansk erhvervsliv har frembragt inden for de seneste 10 år. I 2002 oversteg medicineksporten for første gang den danske svine- og oksekødseksport, og i 2005 blev det til endnu en eksportrekord, idet den danske industri eksporterede for en værdi af 37,172 mia. kr. Region Hovedstaden kan ikke satse på alt. Derfor bør den satse på dét, der allerede er en erhvervsmæssig styrke, og skabe de rammer, det kræver at fastholde og tiltrække farmaceutiske virksomheder. For lægemiddelindustriens vedkommende er vi ikke i tvivl om, at industrien også i fremtiden vil skabe vækst, velfærd og arbejdspladser til landet. Ikke mindst fordi vi i Danmark er begunstiget af at have en sundhedsvidenskabelig forskning af høj kvalitet og uden den ville lægemiddelindustrien ikke kunnet have præsteret de vækstrater, vi har set igennem de seneste 10 år. I og med at sundhedsvidenskaben står overfor en række fremtidige gennembrud, når det gælder bedre forståelse af, hvorfor sygdomme opstår, forebyggelse og behandling, så har vi hjulpet af den sundhedsvidenskabelige forskning potentialet til at komme først med en række af disse svar, og den nye viden vil medføre, at vi bliver førende på vigtige forskningsfelter, hvilket kan omsættes til produkter og eksport. Når man taler sundhedsvidenskabelig forskning kan industrien ikke få nok af hverken ny grundvidenskabelig forskning eller klinisk forskning. Det er blandt andet på grund af den kliniske forskning, at Danmark har haft et godt renommé, og har kunnet lykkes med at fastholde forskningsbaserede lægemiddelindustrier i landet til forskel fra f.eks. Sverige. Og specielt den forskning, der ligger på de store universitetssygehuse, som netop hovedstadsregionen har en førerposition indenfor, kræver øgede ressourcer. Med den nye struktur i regionerne er der en oplagt mulighed for at tale den kliniske forsknings sag, og sætte fokus på en prioritering af området. Det vil være med til at fastholde den farmaceutiske industri i landet i en globaliseret verden, hvor mange andre lande ruster på dette område. Dertil kommer, at alle ved, at al forskningsaktivitet i sygehusvæsenet er med til at højne kvaliteten og behandlingen i sygehusvæsenet. Så det i sig selv vil også være en ekstra gevinst for de nye regioner, der har det danske sundhedsvæsen som sin vigtigste opgave. Det ville være rart, hvis man i Danmark kunne begynde at se udgifter til sundhedsvæsenet som en investering i et sundt og kvalitetsrigt liv. Lægemiddelindustriens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor, at et af Vækstforums mål er markant at forbedre vilkårene for den kliniske forskning i regionen. Konkrete forventninger til at opnå dette mål er: Side 15 af 55 13

16 - At regionen sætter fokus på den kliniske forskning, og udreder de barrierer der er ift. at øge aktiviteten inden for den kliniske forskning - At regionen sætter fokus på og afsætter øgede ressourcer til den kliniske forskning, og ikke lader den drukne i ensidige effektivitetskrav til driften på sygehusene - At de øgede ressourcer øremærkes til klinisk forskning, så man sikrer, at forskningen tilgodeses i en travl dagligdag - At der laves incitament- og karriererstrukturer der sikrer, at kvalificerede læger på alle niveauer forsker Side 16 af 55 14

17 Rektor Lars Pallesen, Danmarks Tekniske Universitet DTU s forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden Det overordnede mål er at fastholde og udbygge Hovedstaden som en videnregion og gennem dette at skabe en høj værditilvækst. Undersøgelser (jf. den senest fra Copenhagen Economics) viser, at de grundlæggende forudsætninger for at nå målet er tilstede (virksomheder, medarbejdere og videninstitutioner). Vækstforums vigtigste opgave bliver at påvirke de holdninger og værdier, der skal til for at udnytte potentialet yderligere. Et væsentligt element er at fremme forståelsen af, at innovation skabes i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Baggrund En af de største hindringer for at bringe Hovedstadsregionen yderligere frem i den internationale konkurrence er (iflg. undersøgelsen fra Copenhagen Economics) utilstrækkeligt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner (primært universiteterne). For alle universiteter er innovation og formidling af forskningsbaseret viden et hovedområde på linie med forskning og uddannelse. DTU lægger som teknisk universitet særlig vægt på dette, jf. DTU s strategi Teknik og videnskab for samfundet. DTU ønsker gennem sin deltagelse i Vækstforum at bidrage aktivt til værdiskabelsen i regionen og dermed i det danske samfund. Side 17 af 55 15

18 Formand for Teknisk Landsforbund Nordsjælland Gita Grüning I LO ser vi især 3 hovedudfordringer Innovationsudfordringen De regionale forskelle bl.a. på forskningsfronten er øget voldsomt de seneste årti. Samtidig bliver afstanden mellem især de små og mellemstore virksomheder og vidensinstitutionerne større og større. Behovet for at sikre vidensoverførsel til langt flere virksomheder er påtrængende. Der er stærkt behov for at samtænke og koordinere de mange ordninger på innovationsområdet. Kompetenceudfordringen Danske medarbejderes muligheder for vækst og beskæftigelse er vidt forskellige, alt efter hvor man bor, og de geografiske skævheder synes at blive større. Vidensvirksomhederne og de veluddannede søger mod de større bycentre, mens randområderne sakker bagud. Analyser viser imidlertid, at regioner med relativt få højtuddannede ikke er fortabte, men at det i høj grad kan betale sig for dem at løfte uddannelsesniveauet hos de lavtuddannede. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et løft også i bunden af uddannelsespyramiden, så ikke blot højtuddannede, men også faglærte og ufaglærte får jobs med fremtid i og virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Koordinationsudfordringen I dag handler erhvervspolitik i høj grad om at forbedre virksomhedernes rammebetingelser. Det vil bl.a. sige at sikre dem adgang til kvalificeret arbejdskraft, viden, kapital, infrastruktur og velfærdsservice. Det betyder, at erhvervspolitikken bliver afhængig af indsatsen på en række andre politikområder som en uddannelsespolitik, der sikrer arbejdsstyrken de nødvendige kompetencer, og vedligeholder dem gennem hele livet. Og en beskæftigelsespolitik, der understøtter arbejdskraften, også de svage grupper, og matcher den med virksomhedernes behov. Sammenhæng mellem politikområder er dog langt fra sikret i den nye organisering af regionerne. Dels opretholder man adskillelsen mellem erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, der får sin egen geografi med fire nye regioner. Dels er der ikke formuleret klare strategier for samspillet mellem uddannelsesområdet og erhvervspolitikken. LO s succeskriterier for Vækstforummet: At vækstforummet bliver det regionale omdrejningspunkt for den regionale erhvervs- og innovationsindsats At vækstforummet er i stand til at træffe regionale beslutninger set i et internationalt perspektiv LO s Regionale pejlemærker : Let adgang til viden Strategien skal tage udgangspunkt i egne styrker og ikke kopier Ny videninfrastruktur med fokus på mindre virksomheder Regional forankring med internationalt udsyn Koordination mellem regionale og lokale interesser Side 18 af 55 16

19 Medarbejderskab Sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, uddannelse og erhverv LO s generelle politikforslag til vækstforummet: Regionale innovationstjenester Medarbejderdreven innovation/ Medarbejdernes innovationspris Kompetenceregnskaber Indstillingsudvalg/socialfondsmidler Koordination mellem politikområder fx mellem RBR og vækstfora Internationalt/globalt udsyn i erhvervsstrategier Side 19 af 55 17

20 Divisionsdirektør Gert Ryder, ISS Facility Services A/S Som repræsentant for DA i Vækstforum for Region Hovedstaden skal jeg indledningsvis understrege, at jeg anser det regionale arbejde med fokus på vækst og beskæftigelse for meget væsentligt, og at jeg ser frem til samarbejdet. Mine forventninger til det kommende arbejde i Vækstforum er, at der kan skabes en sammenhæng regionalt mellem vækst- og beskæftigelsesindsatsen i Region Hovedstaden. Der er ikke tvivl om, at væksten i de kommende år vil være afhængig af udbuddet af arbejdskraft - såvel kvantitativt som kvalitativt - og det er en vigtig regional rammebetingelse for vækst at styrke udbuddet af arbejdskraft med relevante kvalifikationer og kompetencer. I den sammenhæng bliver det vigtigt at etablere et effektivt samarbejde med såvel det Regionale Beskæftigelsesråd for Sjælland og Hovedstaden som de Lokale Beskæftigelsesråd i kommunerne. Jeg vil gerne pege på tre væsentlige områder i denne sammenhæng. For det første bliver det vigtigt, at der sættes fokus på uddannelsen af de unge allerede i Folkeskolen med det formål at styrke og øge de unges kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges af et vækstpræget erhvervsliv. For det andet bliver det vigtigt, at integrationen af unge - bl.a. med indvandrerbaggrund - styrkes også på det regionale niveau. Endelig skal jeg pege på betydningen af de mange erhvervsskoler i region Hovedstaden. Den regionale vækststrategi bør efter min opfattelse også inddrage denne del af uddannelsessektoren. Region Hovedstaden udgør et sammenhængende arbejds-, bolig- og uddannelsesmarked, og for mig vil det være en succes, at arbejdet i Vækstforum netop tager udgangspunkt heri og udnytter de forskellige regionale muligheder. Side 20 af 55 18

21 IT-Branchens forventninger til Vækstforum i Region Hovedstaden IT-Branchen konstaterer, at it-erhvervet aktuelt er en betydelig vækstdriver i hovedstadsregionen. Alene inden for it-serviceklyngen er der i perioden skabt nye, velbetalte jobs med fokus på konsulent- og serviceydelser. Der er dog ingen laurbær at hvile på. It-erhvervet er globalt. Arbejdspladser i dag i hovedstadsregionen kan i morgen være at finde i andre regioner. Der er brug for en flerstrenget strategi, der kan skabe yderligere højt kvalificeret it-beskæftigelse i regionen. Region Hovedstaden bør have som ambition inden for ti år at være den førende it-klynge i Nordeuropa. Dette kan realiseres, hvis man tager udgangspunkt i det uudnyttede potentiale, som bl. a. rapporten fra Copenhagen Economics angiver. IT-Branchens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor at Vækstforum har som erklæret målsætning at regionen i 2010 er en førende it-klynge målt i beskæftigelse og innovation i Nordeuropa. Konkrete forventninger til opnåelse af dette mål er: - Snarlig etablering af en IT Forskerpark i regionen, fx i Ørestaden i tilknytning til de ny universitetsmiljøer der. - Sikring af en vækst i antallet af bæredygtige virksomheder inden for it og itservices i regionen. På iværksætterområdet ligger Danmark efter udlandet, når det gælder om at få start-ups til at blive levedygtige og hovedstadsområdet ligger efter det øvrige Danmark! Løsningen må ligge i fremskaffelse af mere kompetent kapital og mere systematisk samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. - Etablering af tværgående uddannelser på master og ph. D. niveau inden for områder, hvor regionen har styrkepositioner. Primært tænkes på uddannelsesforløb, der kombinerer fx sundhed og IT. Det er IT-Branchens forventning, at Vækstforum generelt aktivt medvirker til at hente det forspring, som fx Helsinki og Stockholm har vedr. offentlig investering i forskning og uddannelse. - at Vækstforum arbejder på at sikre etablering af udviklingsaktiviteter for globale it-virksomheder i regionen. Her tænkes især på klargøring af attraktive områder, fx i den nordlige del af regionen, til brug for virksomheder og deres medarbejdere. - At Vækstforum aktivt og løbende kommunikerer de udfordringer og resultater, der foreligger i at indløse de uudnyttede potentialer. Et middel kunne være god og hurtig regional statistik, fx vedr. beskæftigelse, investering, lokalisering af virksomheder mv. inden for it-området. Side 21 af 55 19

22 Producentforeningen Ang.: Producentforeningens indsatsområder i region Hovedstaden Producentforeningen repræsenterer private virksomheder der udvikler og Producerer: - spillefilm - computerspil - tv-programmer - reklamefilm - dokumentarfilm - informations- og virksomhedsfilm Det vurderes at private virksomheder producerer audiovisuelt indhold for godt og vel 2 mia. kr. Hertil kommer den omsætning som produkterne generer i form af omsætning i detailledet (biografer, salg af computerspil mv.), eksport mm. Branchen er i en lang række rapporter blevet identificeret som værende et vækstområde både i form af øget forbrug af audiovisuelle produkter, vækst i beskæftigelsen, eksport mv. Erfaringer fra de sidste 5 år viser at branchen bredt set, endnu ikke er moden og sikker nok til at tiltrække investeringer. Dele af branchen vil i takt med branchens vækst blive moden for private investeringer inden for et længerevarende tidsperspektiv, mens andre dele af branchen til stadighed vil være afhængig af offentlig støtte mv. Det er bl.a. i den forbindelse meget vigtigt at skelne mellem de forskellige produktionsområders særlige kendetegn. Spillefilm er en branche der befinder sig på kunsthåndværksstadiet og som måske er ved at bevæge sig over til at være en kulturindustri. Computerspil er en helt ny, stadig meget skrøbelig branche der har behov for al den støtte der skal til for at udvikle den til at blive en egentlig industri. TV-programproduktion er en ny branche etableret i midtfirserne, og som er afhængig af de betingelser som kunderne, TVstationerne opstiller. Branchen er endvidere kendetegnet ved at flere af kunderne, samtidig er konkurrenter til branchen. Reklamefilm er en etableret branche, der er under kraftig påvirkning af tendenserne til at bevæge sig væk fra tv-advertising til reklame på nye medier mv. Dokumentarfilm er fortsat en kunstbranche. Informations- og virksomhedsfilm er en branche der er næste lige så gammel som spillefilmbranchen. En branche der er stærkt konjunkturafhængig. Den altafgørende største del af produktionsmiljøet findes i hovedstadsområdet. Producentforeningen har følgende aktuelle indsatsområder i hovedstadsområdet: Iværksætterstøtte. - Generel iværksætterstøtte - Etablering af Det Interaktive Hus. Et kreativt væksthus for spilbranchen Side 22 af 55 20

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dato: 2. maj 2004 Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Spr 1_ØEM_S Hvordan sikres den tilstrækkelige faglighed i hver enkelt kommune til at yde en kompetent og

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere