Vækstforum, Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat og drøftelse 1. Drøftelse af Vækstforum opgave Beslutninger Som opstart til Vækstforums udarbejdelse af erhvervsstrategi lægges op til en drøftelse af udftodringer, forventninger og succeskriterier med henblik på en afklaring af den videre proces. Debatten faciliteres af direktør Martin Thelle, Copenhagen Economis, der har udarbejdet Udgangspunkt for vækst i Region Hovedstaden. Bilag 1: Katalog over forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Bilag 2: Notat vedr. rapport fra Copenhagen Economics. Bilag 3: Notat om tids- og procesplan for Vækstforums arbejde, herunder mødeplan. Bilag 4: Notat vedrørende Regionalpolitisk Vækstredegørelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Indstilling om videreførelse i 2007 af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity med oplæg fra adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen om aktiviteter, resultater og strategier. adm. dir. O. Rolf Larssen, Copenhagen Capacity om aktiviteter, resultater og strategier. Bilag 5a: Notat om Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Bilag 5b: Redegørelse om Wondeful Copenhagen og Copenhagen Capacity 3. Øresundssamarbejde Øresundskomiteen m.v. i henhold til ny lovgivning. Bilag 6: Udkast til vedtægter for Øresundskomiteen dateret 1. juni Udkastet er behandlet på Øresundsudvalgets møde den 2. juni Godkendelse af forretningsorden Vækstforum, der selv fastlægger sin forretningsorden, besluttede på sit møde den 24. april 2006 følgende ændringer, som sekretariatet har indarbejdet, til det forelagte udkast: forretningsordenen understreger behovet for et godt samarbejde mellem Vækstforum sekretariatet og medlemmernes egne sekretariater, fristen for udsendelse af mødemateriale ændres til 7 arbejdsdage før mødet, samt forretningsordenen åbner mulighed for invitation af eksperter i tilslutning til møderne. Bilag 7: Forslag til forretningsorden Side 1 af 55

2 Orientering og meddelelser 5. Erhvervsservice og iværksætterhuse Oplæg v/ Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på dialog om regeringens initiativ til etablering af fem regionale iværksætterhuse, erhvervsserviceordningens forankring under kommunerne fra januar 2007 samt aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse. Bilag 8: Skrivelse af 15. maj 2006 med bilag fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til de regionale vækstfora. 6. Meddelelser fra formanden Bilag 9: Kopi af skrivelse af 19. maj 2006 fra Vækstforums formand Jørgen Christensen til Erhvervsminister Bendt Bendtsen Bilag 10: Oversigt over medlemmer og opgaver i Danmarks Vækstråd. Side 2 af 55

3 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Bilag 1 Medlemmernes forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden På Vækstforums møde den 24. april 2006 blev det aftalt, at hvert medlem af Vækstforum skulle skrive ½-1 side om deres forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Sekretariatet har pr. 2. juni 2006 modtaget en række forventningspapirer fra medlemmer, som her er samlet i et lille katalog til brug for en videre drøftelse af Vækstforums opgaver på Vækstforums møde den 12. juni 2006, jf. pkt. 1 på dagsordenen. Side 3 af 55 1

4 Medlem af formandskabet for Vækstforum, adm. direktør Kjeld H. Petersen, Innova Airtech Instruments A/S Som aftalt skal jeg fremføre nogle betragtninger om mine forventninger til arbejdet i det Regionale Vækstforum for Region Hovedstaden. Jeg er som bekendt formand for DI's regionalforening for Region Hovedstaden - DI Hovedstaden - som har ca.1200 medlemsvirksomheder med en samlet beskæftigelse på ca Virksomhederne dækker et bredt spektrum af brancher indenfor fremstilling, service, udvikling og transport. Medlemskredsen består af både store, mindre og mellemstore virksomheder og herunder også iværksættervirksomheder. Kendetegnende for virksomhederne er, at en række af deres vigtigste funktioner og vilkår er af regional karakter. Det gælder for eksempel adgang til arbejdskraft og viden, og det gælder samarbejdsmønstre med kunder, underleverandører og øvrige samarbejdspartnere. Derfor er det for DI Hovedstaden meget positivt, at der nu er oprettet et Regionalt Vækstforum for Region Hovedstaden, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med det mål at udvikle de regionale vækstrammevilkår for det private erhvervsliv../. I marts 2006 udgav DI en inspirationspublikation om udviklingen af vækstbetingelser i Region Hovedstaden med titlen " Samarbejde eller enegang? ", og jeg skal anmode om, at denne publikation fremsendes til medlemmerne af Vækstforum, da den indeholder en række af vores synspunkter og ideer til det kommende arbejde. Vedlagt. Udfordringer Vi erkender, at der i det kommende arbejde er både mange udfordringer og mange muligheder for arbejdet i det Regionale Vækstforum. Region Hovedstaden består af ganske mange og vigtige aktører bl.a.: 28 kommuner (fra ca til ca indbyggere) Danmarks Hovedstad - Københavns Kommune 9 universiteter 11 Erhvervsskoler Et stort antal Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter(GTS) Et stort antal forsker- og erhvervsparker Mange vækstbrancher Mange "store" globale virksomheder med hovedsæder i Region Hovedstaden Aktører i relation til det internationale trafikale knudepunkt. Dette meget store antal aktører er en udfordring for arbejdet i det Regionale Vækstforum, og et succeskriterier for DI Hovedstaden vil være, at der udarbejdes et "vækst-manifest", som "underskrives" af de mange aktører, og som vil være det fælles mere langsigtede mål, som de mange aktører overordnet kan anvende i deres egen planlægning og udforming af vækstinitiativer. Samtidig forventer vi, at der etableres en klar - både "vertikal" og "horisontal" - arbejdsde- Side 4 af 55 2

5 ling mellem aktørerne på henholdsvis det regionale og lokale niveau. I modsat fald vil der være risiko for, at en række beslutningsprocesser bliver kendetegnet ved forhandlinger frem for strategiske overvejelser. Temaer for arbejdet i Vækstforum Uden på forhånd at lægge os fast på en prioritering af de temaer, som Vækstforum skal beskæftige sig med, har vi bl.a. følgende synspunkter: 1. Der bør gennemføres en analyse af vækstbetingelser og -barrierer for de globalt orienterede virksom heder i Region Hovedstaden - omfattende ikke kun de virksomheder, som tilhører de ofte fremhævede vækstbrancher og klynger. I modsætning til de fleste regioner i Nordeuropa er erhvervslivet i Region Hovedstaden karakteriseret ved mange mindre og mellemstore virksomheder, som allerede er "globaliserede" - og det vil være væsentligt at fokusere på deres betingelser for yderligere vækst. 2. Derudover anser vi det for meget vigtigt for væksten, at det fortsat er meget attraktivt at placere "hovedsæder" i region Hovedstaden, og ser det derfor som et vigtigt tema for Vækstforum. 3. Samspil: Erhvervsliv, kommuner, forskningsinstitutioner. DI Hovedstaden ønsker at styrke det regionale samspil med bl.a. fokus på "problemdreven" innovation i forhold til en række af de services og produkter, som kommunerne leverer. Erhvervslivet har en række kompetencer i forhold til innovation af produkter, processer og services, og DI Hovedstaden vil invitere til et et regionalt samspil mellem virksomheder, kommuner og universiteter. 4. Øresundsregionen. DI Hovedstaden vil kraftigt understrege, at strategien for vækst i Region Hovedstaden bør inddrage den svenske side af Øresundsregionen. I den sammenhæng anser vi det for væsentligt, at den nuværende organisation "Øresund Science Region" mellem erhvervsliv, universiteter og politikere udvikles yderligere. Succeskriterier Arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden vil efter vores opfattelse blive en succes, såfremt der bliver tale om beslutninger og initiativer, der "gør en forskel". Arbejdet i Vækstforum må ikke blive en "møde- og rapport - maskine". Derfor skal der på en række områder defineres operationelle mål for den regionale vækst, som løbende kan måles og som kan danne grundlag for et engageret og tillidsfuldt samarbejde mellem de mange aktører. Endvidere vil det være en succes, såfremt Vækstforum for Region Hovedstaden bliver en "kendt og anerkendt" regional vækstorganisation - ikke kun i regionen, men også internationalt. Side 5 af 55 3

6 Medlem af forberedelsesudvalget, borgmester Per Tærsbøll, Helsingør Kommune Helsingør er en integreret del af Hovedstadsregionen arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Og hovedstadsområdet er efter min overbevisning ikke i konkurrence med de øvrige danske regioner, men med andre europæiske metropoler. Hovedstadens succes kræver en fælles indsats fra de regionale aktører for at skabe forståelse for hovedstadens unikke muligheder for Danmark i Folketinget og i de andre danske regioner. I Vækstforum skal vi derfor skabe alliancer for at opnå konkrete resultater til alles fordel. HUR nåede at få udarbejdet en række glimrende analyser til brug for de erhvervsinitiativer vi skal igangsætte. Så den erhvervsmæssige analysedel er for mig et overstået kapitel. I Vækstforum skal vi derfor: 1. Fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling inden for især medico, turisme og oplevelsesøkonomien, herunder kyst- og familieturismen i Nordsjælland, 2. Vurdere mulighederne for at lokalisere endnu et biotek fyrtårn i Nordsjælland 3. Fortsat understøtte initiativer i regi af Woco og Copenhagen Capacity, 4. Se til at vores initiativer bedst muligt er i synergi med de erhvervsmæssige muligheder i det kommende Interreg IV samt i øvrigt at medtænke mulighederne for eksterne finansieringskilder til vores igangsatte projekter, fx fra div. ministerielle puljer og EU. 5. Se til at vores initiativer bedst mulig er kvalificerede til at kunne skabe synlighed i et europæisk og globalt perspektiv 6. Se til at vores erhvervsmæssige vækst fordeles jævnt i hele regionen og ikke unødigt blokeres af en restriktiv fysisk planlægning i fx. Nordsjælland. Konkrete erhvervslokaliseringer skal vurderes i henhold til det enkelte projekt - og ikke i henhold til generelle bestemmelser i div. kommune- og regionplaner. 7. Se til at vores initiativer i videst mulige omfang er i synergi med uddannelses- og forskningsområdet, 8. Fremme projekter med fokus på innovation og brugerdreven innovation, Side 6 af 55 4

7 Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune Hovedstadsområdet har som Danmarks vækstmotor store muligheder for at få et positivt udbytte af globaliseringen. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en stærkere, fælles indsats fra de regionale aktører, og det kræver større opbakning og medspil fra Folketinget og fra resten af landet. Derfor er det er min opfattelse, at vækstforums væsentligste opgave er at skabe alliancer og konkrete resultater, der dokumenterer, at vi kan arbejde sammen i regionen, herunder påvirke andre aktører. Flere rapporter skaber ikke resultater. Der er der brug for konkrete initiativer og fælles projekter. Dette kan med fordel ske med udgangspunkt i: 1. Understøttelse af Hovedstadens særlige styrkepositioner og fremme af iværksætteri inden for medico, dele af IT-sektoren og ikke mindst de kreative erhverv, 2. Styrke erhvervslivets rammebetingelser gennem fælles initiativer inden for uddannelse, forskning, trafik, bolig, fysisk planlægning og arbejdsmarked, 3. Fokus på tolerance og sammenhængskraft som afgørende for regionens udvikling, 4. Nyttiggørelse af viden og kompetence fra regionens kommuner og sygehuse gennem bl.a. projekter om brugerdreven innovation, 5. Et tæt og forpligtende samarbejde på alle væsentlige områder med vore naboregioner, Skåne og Sjælland, samt 6. Internationalt udsyn og engagement i udviklingen af Europas storbyregioner. Side 7 af 55 5

8 Borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Hillerød Kommune Side 8 af 55 6

9 Borgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune Side 9 af 55 7

10 Side 10 af 55 8

11 Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Side 11 af 55 9

12 Borgmester Olav Aaen, Karlebo Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune Målet må være, at Region Hovedstaden skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Regionens erhvervsstruktur og dermed særligt specialiserede områder skal styrkes (eks. biotek, it, service, telekommunikation). Fremspirende specialer skal identificeres og opdyrkes. Hovedstadsregionen skal spille en væsentlig rolle i forhold til erhvervsudviklingsstrategier og således være på forkant. Regionen skal samtidig udvikle sammenhængskraften til Øresundsregionen og øvrige Skandinavien. Globaliseringsrådets anbefalinger skal indgå i vækstforums drøftelser med henblik på at afdække relevante indsatsområder samt konsekvenser af en målrettet indsats. Kommunerne arbejder hver især på at tiltrække nye borgere og nye virksomheder, men i et samarbejde inden for regionen, bør der kunne laves en vis arbejdsdeling, således at nogle kommuner i højere grad end andre koncentrerer sig om nye virksomheder, mens andre koncentrerer sig om at være bosætningskommuner, - ikke alle kommuner har som udgangspunkt lige betingelser. Det er derfor vigtigt, at få identificeret, hvilke strategier, der skal anlægges i de enkelte kommuner for at sikre, at der arbejdes henimod et sammenhængende mål. Infrastrukturen er afgørende, vi skal arbejde offensivt med at sikre mobiliteten, således at erhvervsudviklingen får gode vækstvilkår. Manglen på arbejdskraft vil også ramme Region Hovedstaden, allerede fra folkeskolen skal vi arbejde målrettet på, at give børn og unge de kompetencer, der bliver behov for, således at vi dels sikrer jobmulighederne for de unge, dels sikrer den vækst og udvikling, der er behov for i regionen. Der bør være særlig fokus på lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder udvikling af flexicuritybegrebet. Især de udsatte ledige, som eksempelvis indvandrergrupperinger, skal indsatsen intensiveres overfor. Danmark har i sit udgangspunkt en fin balance mellem arbejdsmarked og offentlig sektor, - indsatsen skal udvikles i et tæt partnerskab mellem offentlig og privat i regionen, således at den passive forsørgelse i videst muligt omfang undgås. Både kommune, virksomhed og uddannelsesinstitution har interesse i at udvikle en sammenhængende indsats, vækstforum kan gå forrest i at skabe den gode balance. Forskning og vidensoverførsel fra Universitet mfl. skal indgå i vækstforums arbejde med henblik på at vurdere relevansen i forhold til erhvervsudvikling, rådgivning til erhverv mv. Side 12 af 55 10

13 Håndværksrådet: Malermester Glen Larsen, V.L.S. Koncernen A/S Jeg ser etablering af et Vækstforum for Hovedstaden som en unik mulighed for at udvikle en offensiv erhvervsstrategi, der kan sætte nye rammer for erhvervsliv og region. Vækstforum favner en bred gruppe af personer, der har hver sit udgangspunkt, forskellige kompetencer og også repræsenterer forskellige dele af regionen. Det er min ambition, at forskellighederne skal bruges til at tænke nyt. Vi skal være innovative i den måde vi arbejder på, og vi skal tænke utraditionelt og stort. Jeg vil specielt fokusere på følgende emner: Fokus på vækst og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder Vi skal sikre, at små og mellemstore får de bedste vilkår for at udvikle sig og vokse. I Hovedstadsregionen har vi en stor og dynamisk gruppe af små og mellemstore virksomheder. De er typisk ejet og ledet af en og samme person, hvis uddannelsesmæssige basis er en erhvervsuddannelse. Hovedstadsregionen har allerede i dag en stor videsressource indenfor områder som innovation, udvikling og ny viden. Vi skal se det som en stor udfordring at sikre, at denne viden bliver sat i spil på en ny og mere effektiv måde, så små og mellemstore virksomheder får mulighed for at anvende den. Fokus på det nye erhvervsliv Stadig flere unge i Hovedstadsregionen har lyst til og mod på at starte egen virksomhed. Det er en styrkeposition, som skal dyrkes. Vi skal dyrke selvstændighedskulturen i uddannelsesinstitutioner, vi skal give mulighed for, at alle unge kan få tilbud om undervisning i at starte egen virksomhed og vi skal udvikle tilbud om rådgivning og sparring for iværksættere, der har ambitioner om vækst og udvikling. Fokus på udvikling i hele regionen Hovedstadsregionen indeholder såvel meget stærke erhvervsområder som områder, hvor udviklingen går knap så hurtig. Vi skal i vores strategi bygge på de enkelte delområders særlige styrke og sikrer, at der er gode udviklingsmuligheder overalt i regionen Side 13 af 55 11

14 Fokus på vækst blandt alle typer virksomheder Ifølge rapporten fra Copenhagen Economics eksisterer der en lang række klynger i Region Hovedstaden. Analysen peger specielt på et særligt potentiale indenfor IT, biotek, forretningsservice og turisme. Vi skal sikre, at klyngerne får mulighed for at vokse og udvikle sig, men jeg vil advare mod, at vi kun fokuserer på de få klynger, der udgør dagens styrkeposition. Vi skal også dyrke vækstgrundlaget blandt de mange små og mellemstore virksomheder, der kan give morgendagens klynger. Side 14 af 55 12

15 Executive Vice President, Hans Henrik Munch-Jensen, H. Lundbeck A/S Som en af de mest forskningstunge industrier i Danmark udgør lægemiddelindustriens forskning 21% af den samlede private forskning i Danmark. Industrien står for 58% af den samlede danske forskning inden for sundhedsområdet. I alt forsker lægemiddelindustrien for 5,4 mia. kr. om året. Hertil kommer ca. 1 mia. kr. til klinisk forskning. Industrien udgør endvidere en af de største eksportsucceser, dansk erhvervsliv har frembragt inden for de seneste 10 år. I 2002 oversteg medicineksporten for første gang den danske svine- og oksekødseksport, og i 2005 blev det til endnu en eksportrekord, idet den danske industri eksporterede for en værdi af 37,172 mia. kr. Region Hovedstaden kan ikke satse på alt. Derfor bør den satse på dét, der allerede er en erhvervsmæssig styrke, og skabe de rammer, det kræver at fastholde og tiltrække farmaceutiske virksomheder. For lægemiddelindustriens vedkommende er vi ikke i tvivl om, at industrien også i fremtiden vil skabe vækst, velfærd og arbejdspladser til landet. Ikke mindst fordi vi i Danmark er begunstiget af at have en sundhedsvidenskabelig forskning af høj kvalitet og uden den ville lægemiddelindustrien ikke kunnet have præsteret de vækstrater, vi har set igennem de seneste 10 år. I og med at sundhedsvidenskaben står overfor en række fremtidige gennembrud, når det gælder bedre forståelse af, hvorfor sygdomme opstår, forebyggelse og behandling, så har vi hjulpet af den sundhedsvidenskabelige forskning potentialet til at komme først med en række af disse svar, og den nye viden vil medføre, at vi bliver førende på vigtige forskningsfelter, hvilket kan omsættes til produkter og eksport. Når man taler sundhedsvidenskabelig forskning kan industrien ikke få nok af hverken ny grundvidenskabelig forskning eller klinisk forskning. Det er blandt andet på grund af den kliniske forskning, at Danmark har haft et godt renommé, og har kunnet lykkes med at fastholde forskningsbaserede lægemiddelindustrier i landet til forskel fra f.eks. Sverige. Og specielt den forskning, der ligger på de store universitetssygehuse, som netop hovedstadsregionen har en førerposition indenfor, kræver øgede ressourcer. Med den nye struktur i regionerne er der en oplagt mulighed for at tale den kliniske forsknings sag, og sætte fokus på en prioritering af området. Det vil være med til at fastholde den farmaceutiske industri i landet i en globaliseret verden, hvor mange andre lande ruster på dette område. Dertil kommer, at alle ved, at al forskningsaktivitet i sygehusvæsenet er med til at højne kvaliteten og behandlingen i sygehusvæsenet. Så det i sig selv vil også være en ekstra gevinst for de nye regioner, der har det danske sundhedsvæsen som sin vigtigste opgave. Det ville være rart, hvis man i Danmark kunne begynde at se udgifter til sundhedsvæsenet som en investering i et sundt og kvalitetsrigt liv. Lægemiddelindustriens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor, at et af Vækstforums mål er markant at forbedre vilkårene for den kliniske forskning i regionen. Konkrete forventninger til at opnå dette mål er: Side 15 af 55 13

16 - At regionen sætter fokus på den kliniske forskning, og udreder de barrierer der er ift. at øge aktiviteten inden for den kliniske forskning - At regionen sætter fokus på og afsætter øgede ressourcer til den kliniske forskning, og ikke lader den drukne i ensidige effektivitetskrav til driften på sygehusene - At de øgede ressourcer øremærkes til klinisk forskning, så man sikrer, at forskningen tilgodeses i en travl dagligdag - At der laves incitament- og karriererstrukturer der sikrer, at kvalificerede læger på alle niveauer forsker Side 16 af 55 14

17 Rektor Lars Pallesen, Danmarks Tekniske Universitet DTU s forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden Det overordnede mål er at fastholde og udbygge Hovedstaden som en videnregion og gennem dette at skabe en høj værditilvækst. Undersøgelser (jf. den senest fra Copenhagen Economics) viser, at de grundlæggende forudsætninger for at nå målet er tilstede (virksomheder, medarbejdere og videninstitutioner). Vækstforums vigtigste opgave bliver at påvirke de holdninger og værdier, der skal til for at udnytte potentialet yderligere. Et væsentligt element er at fremme forståelsen af, at innovation skabes i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Baggrund En af de største hindringer for at bringe Hovedstadsregionen yderligere frem i den internationale konkurrence er (iflg. undersøgelsen fra Copenhagen Economics) utilstrækkeligt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner (primært universiteterne). For alle universiteter er innovation og formidling af forskningsbaseret viden et hovedområde på linie med forskning og uddannelse. DTU lægger som teknisk universitet særlig vægt på dette, jf. DTU s strategi Teknik og videnskab for samfundet. DTU ønsker gennem sin deltagelse i Vækstforum at bidrage aktivt til værdiskabelsen i regionen og dermed i det danske samfund. Side 17 af 55 15

18 Formand for Teknisk Landsforbund Nordsjælland Gita Grüning I LO ser vi især 3 hovedudfordringer Innovationsudfordringen De regionale forskelle bl.a. på forskningsfronten er øget voldsomt de seneste årti. Samtidig bliver afstanden mellem især de små og mellemstore virksomheder og vidensinstitutionerne større og større. Behovet for at sikre vidensoverførsel til langt flere virksomheder er påtrængende. Der er stærkt behov for at samtænke og koordinere de mange ordninger på innovationsområdet. Kompetenceudfordringen Danske medarbejderes muligheder for vækst og beskæftigelse er vidt forskellige, alt efter hvor man bor, og de geografiske skævheder synes at blive større. Vidensvirksomhederne og de veluddannede søger mod de større bycentre, mens randområderne sakker bagud. Analyser viser imidlertid, at regioner med relativt få højtuddannede ikke er fortabte, men at det i høj grad kan betale sig for dem at løfte uddannelsesniveauet hos de lavtuddannede. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et løft også i bunden af uddannelsespyramiden, så ikke blot højtuddannede, men også faglærte og ufaglærte får jobs med fremtid i og virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Koordinationsudfordringen I dag handler erhvervspolitik i høj grad om at forbedre virksomhedernes rammebetingelser. Det vil bl.a. sige at sikre dem adgang til kvalificeret arbejdskraft, viden, kapital, infrastruktur og velfærdsservice. Det betyder, at erhvervspolitikken bliver afhængig af indsatsen på en række andre politikområder som en uddannelsespolitik, der sikrer arbejdsstyrken de nødvendige kompetencer, og vedligeholder dem gennem hele livet. Og en beskæftigelsespolitik, der understøtter arbejdskraften, også de svage grupper, og matcher den med virksomhedernes behov. Sammenhæng mellem politikområder er dog langt fra sikret i den nye organisering af regionerne. Dels opretholder man adskillelsen mellem erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, der får sin egen geografi med fire nye regioner. Dels er der ikke formuleret klare strategier for samspillet mellem uddannelsesområdet og erhvervspolitikken. LO s succeskriterier for Vækstforummet: At vækstforummet bliver det regionale omdrejningspunkt for den regionale erhvervs- og innovationsindsats At vækstforummet er i stand til at træffe regionale beslutninger set i et internationalt perspektiv LO s Regionale pejlemærker : Let adgang til viden Strategien skal tage udgangspunkt i egne styrker og ikke kopier Ny videninfrastruktur med fokus på mindre virksomheder Regional forankring med internationalt udsyn Koordination mellem regionale og lokale interesser Side 18 af 55 16

19 Medarbejderskab Sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, uddannelse og erhverv LO s generelle politikforslag til vækstforummet: Regionale innovationstjenester Medarbejderdreven innovation/ Medarbejdernes innovationspris Kompetenceregnskaber Indstillingsudvalg/socialfondsmidler Koordination mellem politikområder fx mellem RBR og vækstfora Internationalt/globalt udsyn i erhvervsstrategier Side 19 af 55 17

20 Divisionsdirektør Gert Ryder, ISS Facility Services A/S Som repræsentant for DA i Vækstforum for Region Hovedstaden skal jeg indledningsvis understrege, at jeg anser det regionale arbejde med fokus på vækst og beskæftigelse for meget væsentligt, og at jeg ser frem til samarbejdet. Mine forventninger til det kommende arbejde i Vækstforum er, at der kan skabes en sammenhæng regionalt mellem vækst- og beskæftigelsesindsatsen i Region Hovedstaden. Der er ikke tvivl om, at væksten i de kommende år vil være afhængig af udbuddet af arbejdskraft - såvel kvantitativt som kvalitativt - og det er en vigtig regional rammebetingelse for vækst at styrke udbuddet af arbejdskraft med relevante kvalifikationer og kompetencer. I den sammenhæng bliver det vigtigt at etablere et effektivt samarbejde med såvel det Regionale Beskæftigelsesråd for Sjælland og Hovedstaden som de Lokale Beskæftigelsesråd i kommunerne. Jeg vil gerne pege på tre væsentlige områder i denne sammenhæng. For det første bliver det vigtigt, at der sættes fokus på uddannelsen af de unge allerede i Folkeskolen med det formål at styrke og øge de unges kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges af et vækstpræget erhvervsliv. For det andet bliver det vigtigt, at integrationen af unge - bl.a. med indvandrerbaggrund - styrkes også på det regionale niveau. Endelig skal jeg pege på betydningen af de mange erhvervsskoler i region Hovedstaden. Den regionale vækststrategi bør efter min opfattelse også inddrage denne del af uddannelsessektoren. Region Hovedstaden udgør et sammenhængende arbejds-, bolig- og uddannelsesmarked, og for mig vil det være en succes, at arbejdet i Vækstforum netop tager udgangspunkt heri og udnytter de forskellige regionale muligheder. Side 20 af 55 18

21 IT-Branchens forventninger til Vækstforum i Region Hovedstaden IT-Branchen konstaterer, at it-erhvervet aktuelt er en betydelig vækstdriver i hovedstadsregionen. Alene inden for it-serviceklyngen er der i perioden skabt nye, velbetalte jobs med fokus på konsulent- og serviceydelser. Der er dog ingen laurbær at hvile på. It-erhvervet er globalt. Arbejdspladser i dag i hovedstadsregionen kan i morgen være at finde i andre regioner. Der er brug for en flerstrenget strategi, der kan skabe yderligere højt kvalificeret it-beskæftigelse i regionen. Region Hovedstaden bør have som ambition inden for ti år at være den førende it-klynge i Nordeuropa. Dette kan realiseres, hvis man tager udgangspunkt i det uudnyttede potentiale, som bl. a. rapporten fra Copenhagen Economics angiver. IT-Branchens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor at Vækstforum har som erklæret målsætning at regionen i 2010 er en førende it-klynge målt i beskæftigelse og innovation i Nordeuropa. Konkrete forventninger til opnåelse af dette mål er: - Snarlig etablering af en IT Forskerpark i regionen, fx i Ørestaden i tilknytning til de ny universitetsmiljøer der. - Sikring af en vækst i antallet af bæredygtige virksomheder inden for it og itservices i regionen. På iværksætterområdet ligger Danmark efter udlandet, når det gælder om at få start-ups til at blive levedygtige og hovedstadsområdet ligger efter det øvrige Danmark! Løsningen må ligge i fremskaffelse af mere kompetent kapital og mere systematisk samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. - Etablering af tværgående uddannelser på master og ph. D. niveau inden for områder, hvor regionen har styrkepositioner. Primært tænkes på uddannelsesforløb, der kombinerer fx sundhed og IT. Det er IT-Branchens forventning, at Vækstforum generelt aktivt medvirker til at hente det forspring, som fx Helsinki og Stockholm har vedr. offentlig investering i forskning og uddannelse. - at Vækstforum arbejder på at sikre etablering af udviklingsaktiviteter for globale it-virksomheder i regionen. Her tænkes især på klargøring af attraktive områder, fx i den nordlige del af regionen, til brug for virksomheder og deres medarbejdere. - At Vækstforum aktivt og løbende kommunikerer de udfordringer og resultater, der foreligger i at indløse de uudnyttede potentialer. Et middel kunne være god og hurtig regional statistik, fx vedr. beskæftigelse, investering, lokalisering af virksomheder mv. inden for it-området. Side 21 af 55 19

22 Producentforeningen Ang.: Producentforeningens indsatsområder i region Hovedstaden Producentforeningen repræsenterer private virksomheder der udvikler og Producerer: - spillefilm - computerspil - tv-programmer - reklamefilm - dokumentarfilm - informations- og virksomhedsfilm Det vurderes at private virksomheder producerer audiovisuelt indhold for godt og vel 2 mia. kr. Hertil kommer den omsætning som produkterne generer i form af omsætning i detailledet (biografer, salg af computerspil mv.), eksport mm. Branchen er i en lang række rapporter blevet identificeret som værende et vækstområde både i form af øget forbrug af audiovisuelle produkter, vækst i beskæftigelsen, eksport mv. Erfaringer fra de sidste 5 år viser at branchen bredt set, endnu ikke er moden og sikker nok til at tiltrække investeringer. Dele af branchen vil i takt med branchens vækst blive moden for private investeringer inden for et længerevarende tidsperspektiv, mens andre dele af branchen til stadighed vil være afhængig af offentlig støtte mv. Det er bl.a. i den forbindelse meget vigtigt at skelne mellem de forskellige produktionsområders særlige kendetegn. Spillefilm er en branche der befinder sig på kunsthåndværksstadiet og som måske er ved at bevæge sig over til at være en kulturindustri. Computerspil er en helt ny, stadig meget skrøbelig branche der har behov for al den støtte der skal til for at udvikle den til at blive en egentlig industri. TV-programproduktion er en ny branche etableret i midtfirserne, og som er afhængig af de betingelser som kunderne, TVstationerne opstiller. Branchen er endvidere kendetegnet ved at flere af kunderne, samtidig er konkurrenter til branchen. Reklamefilm er en etableret branche, der er under kraftig påvirkning af tendenserne til at bevæge sig væk fra tv-advertising til reklame på nye medier mv. Dokumentarfilm er fortsat en kunstbranche. Informations- og virksomhedsfilm er en branche der er næste lige så gammel som spillefilmbranchen. En branche der er stærkt konjunkturafhængig. Den altafgørende største del af produktionsmiljøet findes i hovedstadsområdet. Producentforeningen har følgende aktuelle indsatsområder i hovedstadsområdet: Iværksætterstøtte. - Generel iværksætterstøtte - Etablering af Det Interaktive Hus. Et kreativt væksthus for spilbranchen Side 22 af 55 20

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere